Pagina anterioarã :: Pagina urmãtoare :: Cuprins :: Home

 

O MUZICĂ FĂCUTĂ DIN ATÂTEA MUZICI


Zamfira Popescu

                         

“Trenul goneşte în timp ce noi, imobilizaţi în vagonul nostru, în compartimentul nostru simţim numai prezentul. Roţile lovesc cadenţat drumul, cântând: ‘În prezent’. În prezent urmărim drumul colinei, în prezent traversăm podul.” Virginia Woolf foloseşte doar timpul prezent sau, din când în când, imperfectul[1], care se străduieşte să fie im-perfect ca o altă reprezentare a prezentului. Deci, este, deşi nu a fost nimic, deci nu a fost nimic, deşi va fi fost trecut; şi o altă semnificaţie a unui aproape futur passé decât cea interpretată de gândirea proustiană, care, recunoscând recuperarea, reminiscenţa, împinge opera tot înainte. Pentru V. Woolf, viitorul intră în neant înainte de a se întrezări, iar trecutul nu poate fi resuscitat. Şi ne întrebăm: Ce înseamnă atunci în viziunea autoarei; nu e paradoxal doar un instrument de eludare a trecutului, nu se adaugă redundant graficii (punctuaţiei) pentru a sublinia, chiar redundant, punctualizarea? – „Atunci vocea apăru; atunci vocea şopti; atunci vocea se animă: Mulţumesc, Doamne!” [2],[3]

În impresionism, sunetul închide în indivizibila sa prezenţă toată devenirea sa; şi din revelaţia de sine a sonorităţii se va edifica o formă. Particular, timpul muzical în impresionism nu cunoaşte o desfăşurare tematică a unui cadru temporal abstract, ci doar o desfăşurare atmosferică fondată pe un „Stimmung” armonic. Ţâşnind dintr-o „stare muzicală” care o guvernează, fragila desfăşurare tematică este; prizonieră, pliată, închisă către sine, rămâne în embrion. Astfel, fiecare moment armonic îşi germinează durata proprie, iar duratele diferite nu se conjugă într-o durată muzicală unificată. De obicei, o singură durată armonică îmbrăţişează întreaga operă, care nu încetează să se nască şi să dispară.

Regalitatea armoniei care împiedică devenirea melodică lasă conţinutul sonor sensibil libertatea şi originalitatea. Existând doar în sine, dincolo de contextul care l-ar altera, fiecare acord poate fi o sinteză, dacă nu o fuziune – de fapt, o sinteză ce substituie o fuziune.

Se glorifică un moment a cărui esenţă nu este prealabilă existenţei, ale cărui inteligibilitate şi calitate vin din chiar realitatea sa. În afara duratei, vacuitatea attente-ului se schimbă în plenitudine – moment graţios, sau chiar moment de graţie.[4],[5]

În lumea woolfiană trecerea este marcată doar de modificări calitative – un salt în arc care lasă neatinsă zona lui ce şi a lui de ce. Cauzalitate ca principiu al succesiunii? Finalitate? Mister absolut, căci timpul adus, ca orice realitate, la conţinutul intemporal al unei conştiinţe este dezbrăcat de orice atribut, care i-ar conferi o existenţă în afara conştiinţei, dar timpul non-mensurabil este, în schimb, reprezentabil. Aprehendat, complexul aici şi acum capătă intensitatea şi acuitatea viziunii. Totalitate, comuniune, posesie, plenitudine – o clipă absolută care ignoră precaritatea. Devenind o altă dimensiune, parcă saturează spaţiul. Şi ca în muzica debussystă, unde instantanismul este absolut, se descoperă ca timbru. Ar trebui un alt dicţionar pentru cuvântul orologiu, căci acesta nu mai este menit să măsoare curgerea, ci să atragă atenţia asupra unui moment[6].

Perfecţiunea imediatului spiritul o află într-un contact privilegiat cu o clipă oarecare, care devine moment of being, vag stabil şi destinat să dispară. Dar tocmai sub ameninţarea aneantizării îşi află, compensatoriu, o densitate crescândă până la limita extaticului. Moment of being devine moment of vision când clipa ca monadă este metamorfozată printr-o ploaie de percepţii. M. Chaistaing a căutat înrudirea gândirii autoarei cu filozofia secolului al XVIII-lea, de la Berkley la Leibnitz, o filozofie care adună sub aceeaşi privire obiectul şi subiectul. De altfel, şi Georges Poulet în Études sur le temps humain analizează figura imaginată de „senzualistul” Diderot, anume păianjenul care, o dată cu obiectul pe care îl ţese, mişcă şi subiectul.

Raportate la un état d’âme, obiectele se reproduc continuu prin senzaţionalizare şi, am văzut cum, în raport cu multiplicitatea şi calitatea percepţiilor, se produce metamorfoza. Iată, scos din contextul pădurii, un arbore; se va regăsi într-o suită de reprezentări, mai mult ambigue şi mai puţin contigue: o bucată de lemn, o navă, un dormitor şi chiar o pădure. Se ajunge aici printr-o tehnică a similitudinii, dat fiind gustul reavăn, scoarţa aspră, sau răgetul unei furtuni.

O bucată de sticlă găsită pe plajă se transformă într-un brillant blanc bleu al unei prinţese negre. Starea de spirit, de fapt, creează obiecte – căci a părea (similitudine) devine a apărea – apariţii determinate de ingenuitatea percepţiilor noastre. Fac parataxă, dilatând momentul unei percepţii trecute şi viitoare, ceea ce se vede şi ceea ce nu se vede, monştri produşi de fantezie şi obiecte familiare luminoase, regăsite la deşteptarea după un coşmar.

Multiplicităţi percutante, complexe, luxuriante, exprimă armonia ca raport între unul şi multiplu. Ceea ce ar fi succesiune se înfundă în clipa substanţă aşezată în straturi, în învelişuri, în sedimente.

Şocul percepţiei devine creator de combustii cromatice, devine o galopadă[7],[8],[9].

Arta nu învie senzaţia decât printr-un efect de miraj. Există şi la Virginia Woolf momente miraculoase în care etanşeităţile lasă deodată să pătrundă un curent de simpatie, stabilind o comuniune cu oameni şi cu lucruri, ca şi cum un gheţar se loveşte şi apele comunică. Momentul coincidenţei este acela al unei „vibraţii imobilizate”, căci contemplaţia este cu adevărat o pasiune, iar însuşirea ei de bază este attente-ul. Şi, urmărind deopotrivă spectacolul naturii şi al spiritului, „asist pasiv cum stări mentale se abat asupra mea şi mă simt plată ca o câmpie”[10].

Instantaneismul fabrică momente din instantanee; ca şi cum se surprind momente de vécu în mecanismul contemplaţiei: frazele se multiplică, fiecare conţinând reflexe ale momentului. Fiecare dintre personaje, căutând timpul lui acum, rosteşte totdeauna. Timpul înghite tot, în timp ce „creatorii” îşi închipuie că-l ignoră, este extazul „proprietarului”[11],[12]. Astfel, durata subiectivă şi attente-ul nu sunt suscitate în zadar, ci, ca la Fauré şi Debussy, par angajate către o cucerire armonică, către o ţintă. Dacă între durata subiectivă şi timpul muzical există un echilibru atât de delicat, trebuie să stimulezi dorinţa, topind-o în extaze, nu s-o oboseşti într-o vană prelungire. Dar attente-ul ludic oferă şi un porteu metafizic, căci, în irealitatea jocului momentelor create, se unesc aşteptatul şi neaşteptatul (surpriza), pentru ca spiritul să recunoască şi, deopotrivă, să se îmbogăţească[13].

Un gust pentru infinitezimal în investigarea detaliului îl micşorează uneori pe contemplator, poate şi în încercarea de a răsturna scara de valori; este experienţa monadologică a lui Leibnitz, care privea lumea în picătura de apă, tocmai pentru a estompa demăsurarea fiinţei umane. Şi tocmai într-un ocean liliputan descoperă Virginia Woolf adevărul şi miraculosul; într-un ţinut acvatic preraphaelit, plantele tremură în unde ca într-o uvertură (către lume): reverie miniaturală creată prin refracţii speculare. Trezind, cum ar spune Leibnitz, micile percepţii „care dorm în adâncul duratei”[14], oare nu se apropie de viaţa zumzăitoare care însufleţeşte muzica lui Debussy? „Bâzâitul unei insecte, foşnetul unei frunze, tremurul unui fir de iarbă, oftatul vântului, (...) clipocitul şiroaielor umplu ‘infra-istoria’ din Rondes de printemps şi La Mer. Graţie mişcării necontenite a particulelor sonore mici sau mai mari se întâmplă mereu ceva în această muzică (...), se formează şi se reînnoieşte necontenit”[15].

În impresionism, ritmul liber realizează concilierea extazului sonor cu timpul muzical pentru a regenera continuu extazul. Căci, oare, cum ar putea această muzică, în care momentele sunt originar-egale, să impună scheme ritmice, prestabilite şi rigide? Afirmând mereu depăşirea timpului, de fapt victoria asupra devenirii, ritmul ca formă mobilă, „fuyante”, se adresează inteligibilităţii[16]. Deşi ritmul liber exprimă depăşirea simetriei, prin trioletul flexibil şi fluiditatea măsurilor impare, aflăm în fiecare dintre cărţile Virginiei Woolf tentativa găsirii unei scheme care să ilustreze schema mişcărilor[17]. Fie că se invocă forme geometrice mobile şi sofisticate (oval pe pătrat), sau forme rezultate din urmărirea mişcărilor din natură (fântâna, zborul păsărilor, dansul crengilor), desenele se fac şi se desfac, se dispersează, „figuri de vârtej” apar frecvent pe feţele oamenilor, apar „marea de pietoni”, „valuri de trăsuri”. Schema este a fragmentului, a dezordinii, structura care nu se poate fixa. E ca şi cum un conţinător invariabil se pliază pe un conţinut mereu nou. Şi, ca în rezolvarea muzicală a unei contradicţii, pare că o formă cu „épaisseur” se opune unui element „fuyant” pe care încearcă să-l informeze.

Simpatia impresioniştilor pentru sonorităţile naturale şi armoniile imitative (marea, sunetul de clopot) refuză formele determinate de o gândire muzicală strictă. Coloritul luxuriant al sonorităţilor de mare eclatanţă respinge până şi o tonalitate clasică; materia densă, vie, realizează un catharsis care face inutilă categoria ritmului[18].

În domeniul sunetelor şi mai ales al muzicii elaborează Virginia Woolf figurile cele mai spectaculoase[19]. Muzica şi dansul îi sugerează un turbillon. Ca şi în cazul sonatei lui Vinteuil[20], tradusă polarizant în imagini acvatice (curgerea) şi montane (obstacolul), şi The String Quartet este translată în imaginea apei. Ca mimetism, muzica se învolburează între maluri, împiedicată mereu în precipitarea ei, în timp ce viorile sugerează „peşti aurii cu aripioare săltăreţe”. Recurgând la metaforă (sau alegorie?), scenarizează Quatuorul într-un spectacol: înflorire în arc, fluorescenţe de suprafaţă; împins de elan, Quatuorul se caţără şi suie, iar notele se fărâmiţează – iată fluenţa ritmului metaforizată în spaţiul interior al unei conştiinţe – aşa apare rostogolirea unei durate muzicale.

La Proust, sonata lui Vinteuil funcţionează laitmotivic. J.-P. Richard, insistând asupra calităţii ei de simbol, o urmăreşte în cinci apariţii, cinci variante fizionomice şi în fiecare apariţie îşi interoghează altfel modulaţiile. O urmărim, în acelaşi timp, traversând sensibilitatea ascuţită a lui Swann şi a naratorului şi fixând un centru emoţional care depăşeşte trăirile particulare. Repetiţia laitmotivică rezice şi nu renaşte. Insinuant, motivul opreşte succesiunea în nunc stans, smulgându-ne către trecut, către imagini datate. Complezent, asociind figurativul cu abstractul, introduce şi fixează personaje, acte, sau pune în relief ornamental o epocă oarecare. Uşor modificate de către ambianţe diverse, la apariţie devenind spaţii spiralate, motivele aparţin îndeobşte sferei oniricului. Câteodată, apar toate în final, ca un foc de artificii sau, simbol al dispersiei, ca ritual al oglinzilor refractare (Între acte). Cazurile când motivul revine invariabil sunt foarte rare; de cele mai multe ori, motivul apare sensibil modificat, fie redus, fie amplificat, dar convocând mereu atenţia cititorului pentru a fi descoperit – este tematismul diminuat din impresionismul muzical, dar şi din expresionism. Astfel, o revenire trunchiată, eliptică, redusă la aluzie, rămâne aproape incomprehensibilă din punct de vedere tematic. Sensibilă la reverberaţia imaginii, care se prelungeşte dincolo de frază şi la efectele cumulative, V. Woolf exersează tema cu variaţiuni, trasând cercuri care se şterg, dispar, confirmând astfel „ireversibilul ca irevocabil”[21]. Din clişee şi stereotipii rămâne invariabilă doar o undă sonoră[22]. Apariţia motivului este particulară şi complexă. Fragmentat, parcă distribuit, se rătăceşte în amestecul izotopiilor, amestec care desfide logica şi realitatea.

Orice schimbare aduce o rezonanţă suplimentară. Trecerea dintr-un context în altul apelează la mecanisme-clişeu. Tema este mereu modificată, mereu vitalizată, mediată prin similitudini fanteziste, amputate sau dezacordate[23].

Ca şi Proust, purcede din „date(le) imediate ale conştiinţei”. Acesta însă cultivă reminiscenţa. Plecând dintr-o clipă privilegiată reface fragmente de trecut ca formă şi soliditate (“oraşe şi grădini au ieşit din ceaşca mea de ceai”). Memoria uneşte deci la Proust un prezent „gręle” şi un trecut neîmplinit sau invers. Oricum, din această fuziune se naşte ceva rotund, desăvârşit, frumos orchestrat.

În cazul Virginiei Woolf, memoria pasivă este doar o plajă care primeşte ploaia de senzaţii; activă, este doar „o croitoreasă”, care îşi poartă cu fantezie acul în sus, în jos, la dreapta, la stânga; detaşată de orice afectivitate, ea recompune din bucăţi; o amintire evocată se alătură uneia ce nu poate fi evocată: un bătrân refuză să vorbească despre trecutul său, un tânăr îşi aminteşte despre trecutul său, făcându-şi oglindă din cuvinte[24]. Se percepe trecutul odată cu vaporizarea prezentului, care devine, complementar, transparent[25]; se creează „tablouri de memorie” – o memorie indivizibilă şi plurală ca o subiacenţă a fiinţei. Dacă sesizarea trecutului face să dispară prezentul; la rându-i, trecutul se orizontalizează, se prezentifică[26].

“Să aduni fragmente şi să faci o muzică” – este schema în care le recunoaşte prezentificarea trecutului, ca o transformare a succesivului în simultan. „Destinul este mereu aici, trebuie să-l vezi” – o figură pe care „curentul” o desenează, un mod intuitiv de a decela din „mişcând” şi fugitiv ceea ce rămâne[27].

Există şi „colocvii sentimentale” şi... mai puţin sentimentale, în care nostalgia temporalizează topografii ipotetice, chiar virtuale, „o nostalgie cu un caracter nedeterminat, oarecum metafizic”[28], un dor de altceva şi de nicăieri. Ca structură rapsodică, parte din solilocviile din Valurile exprimă o nostalgie a inocenţei. „Eu nu sunt de aici, departe, departe de aici” – străină de prezentificare, ca şi niciodată, actualitate extensivă etalată, nostalgia contemplă „himericul”. Şi mica frază din Elvedon este replica expresivă în tărâmul de dincolo de oglindă (Elf-down), decor suav – grădini, castele – şi, datată doar livresc, doamna cea echivoc aşezată în geamul-oglindă. Toate sunt semne ale unei nostalgii cu caracter metafizic.

“Limbajul Virginiei Woolf – afirma Chaistaing – este deopotrivă semnificativ şi expresiv”[29]. Aş spune că expresivitatea este determinată mai degrabă de o gândire muzicală; excesul de expresivitate aminteşte de poetica lui Stravinski. Limbajul se dezagregă, se deformează recompunându-se neutru, în funcţie de jocuri ale sonorităţii”[30]. Timpul impersonal[31], ca şi muzicianul expresionist, goneşte umanul ca imanenţă şi inteligibilitate. Ca durată impersonală, amplifică şi dilată timpul logic al cuvintelor, constrângându-le să-şi actualizeze durata. Astfel, se naşte un lirism scheletic, abstract, cu groase tente expresive.

Tratat ca un conglomerat de figuri sonore, limbajul gospodărit astfel pare că găseşte efectele unei poli-armonii şi le risipeşte înainte ca urechea noastră să le înţeleagă. Pare că se întoarce la ceea ce este primitiv (originar) în muzică, confruntarea dintre monodie şi melodie. Elementul conceptual al cuvântului este sacrificat sonorităţii. Astfel, sunetul şi cuvântul se reunesc prin medierea silabei. Într-o astfel de limbă artificială se rup cuvintele, se înghit parţial, se deplasează accentele, se modifică pronunţia. Într-o tehnică a parcelarului, formele sunt subordonate arhitecturii sonore[32]; se ataşează coada unui cuvânt, la altul se înfige o silabă repetată într-o materie nouă, se alterează sunetele apropiate prin asimilare sau disimilare – totul indică înlocuirea unei estetici a similitudinii, a armoniei, cu una a cacofoniei. Orice frontieră se escaladează cu ajutorul asonanţelor, disonanţelor prelungite.

Dacă la început, autoarea, obsedată de patern[33], află forma ideală, mobilă, ca motiv ce se insinuează, fără să se închidă, ea o modifică treptat, până la schimbarea spectaculoasă din ultimul roman. Părăseşte structura reversibilă şi se îndreaptă către discursul serial, dodecafonic.

Specifică atonalismului este percepţia directă a timpului muzical ca prezent, vădind identitatea dintre succesiune şi simultaneitate; astfel, armonia şi melodia, topite una într-alta, apar ca două feţe ale aceleiaşi dimensiuni[34], una pe orizontală şi alta pe verticală. Dualitate şi unitate cu cât mai cromatică, cu atât mai bulversantă: „Şi ascultăm discursurile ca tamponându-se” (Între acte). O frază despre uniformitatea istoriei se ciocneşte cu o frază despre bunica şi se loveşte cu o frază despre ochelari. De la solilocviile şi monologurile din Valurile şi Anii, s-a ajuns la un monolog colectiv. Cacofonie – dezastre verbale orchestrate... O plenitudine egală, fără referinţă, are drept consecinţă imobilitatea. Ceea ce rămâne din tonalitate în atonalism este o anume ficţiune, o iluzie armonică, care promite ordine temporală şi renaştere. Această muzică le utilizează şi ca forme analoge jocului de oglinzi[35].

Teatral, opera are propria sa „paradă” – cum ar spune Cocteau. Aici, parada este paradox şi parodie. Concert eşuat? Figură carnavalescă a concertului, ca în Între acte?

Virginia Woolf ne oferă prin toate cărţile sale o claviatură posibilă pentru atâtea muzici. Ea ar deveni muzică prin acordul notelor disonante, o muzică în care am afla reconcilierea cu sine şi cu celălalt. Dar vidul clipei care alternează cu momentul de plenitudine face imposibilă o structură modificată. Iar o multiplicitate de absenţe nu este niciodată reductibilă la Unu.

 

Bibliografie

 

M. Chaistaing, La Philosophie de Virginia Woolf, Paris, P.U.F. 1972.

N. Chambers, The Novels of Virginia Woolf, Oxford, 1952.

* * * The Critical Heritage Series, edited by Allan McLaurin, 1975.

M. Nathan, Virginia Woolf par elle-męme, Paris, Ed. du Seuil, f.a.

M. Paul-Vigne, Le Thčme de l’eau dans l’oeuvre de Virginia Woolf, Paris, P.U.F., 1971.

*

*     *

G. Brelet, L’esthétique musicale, Paris, P.U.F., 1950.

St. Colling, Musique et spiritualité, Paris, Plon, 1941.

R. Hahn, Thčme varié, Paris, 1946.

Vl. Jankélévitch, Fauré et ses mélodies, Paris, Aubier, 1948.

E. Lalo, Éléments d’une esthétique musicale, Paris, Vrin, 1936.

R. Leibowitz, Schönberg et son école, Paris, Pierre Janin, 1974.

R. Manuel, Le Rythme musical, Paris, Pierre Janin, f.a.

I. Stravinski, Poétique musicale, Paris, Plon, 1952.

 


[1] În echivalentul perfectului simplu.

[2] Atunci se transformă într-un lanţ de acum-uri.

[3] V. Woolf, Anii, Bucureşti, RAO, 2002.

[4] Jean Guitton, în La Justification du temps, remarca nonşalanţa şi abandonul proprii prexentului.

[5] Graţia poate fi concepută spaţial – drum fără efort care ignoră gravitaţia; vezi Bayer, L’Esthetique de la grâce, Paris, Felix Alcan, 1946.

[6] Nici un cuvânt ca progres, înaintare, trecere, declin nu pătrunde în vocabularul romancierei.

[7] V. Woolf, „Rănile făcute mie de săgeţile senzaţiei” , Valurile.

[8] Cf. W. Chambers, The Novel of Virginia Woolf, Oxford, 1952.

[9] Cf. M. Chaistaing, La Philosophie de V. Woolf, Paris, Vrin, 1942.

[10] V. Woolf, Anii, Bucureşti, RAO, 2002, p. 172.

[11] „Nu suntem spectatori şocaţi de fiecare moment, suntem creatori”; „Nu mă sperii de întinderea momentului, pentru că ceea ce pare facţiune este un tot”; „Mă simt fără margini, căci găsesc prezentul şi viitorul”.

[12] M. Chaistaing, op. cit., p. 186.

[13] Forma faureană restabileşte ordinea printre vanităţile alarmelor noastre – „ne revelă prezenţa unui attente pe care nu-l bănuiam înainte de a-l satisface, (...) ca şi cum surpriza attente-ului se transformă în attente-ul surprizei”, R. Bayer, L’Esthétique de la grâce, Paris, Plon, 1950, pp. 83 şi urm.

[14] V. Jankélévitch, Ireversibilul şi nostalgia, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 1998, p. 41.

[15] Ibid.

[16] Ritmul liber nu înseamnă numai frazarea ca formă a melodiei, ci durata calitativă concretă şi dinamică, pe care sonoritatea şi armonia le poartă în ele însele şi care aspiră să se proiecteze în afară. – vezi M. Emanuel, Histoire de la langue musicale, Laurence, Paris, 1931, p. 108 şi Stravinski, Poétique musicale, Paris, Éditions Le Bon Plaisir – Librairie Plon, 1952.

[17] Deşi etimologia cuvântului ritm trimite la familia verbului „a curge”, termenul se referă iniţial la o figură spaţială. La Democrit, definea dispoziţia părţilor constitutive ale atomului. Temporalizat, la Aristotel, ajunge să definească forme de mişcare.

[18] Cf. G. Brelet, L’Esthétique musicale, Paris, PUF.

[19] Vezi clopotele de la Oxford şi Big Ben, în Mrs. Dalloway.

[20] Cf. J. - P. Richard, Proust et le monde sensibile, Paris, Ed. du Seuil, 1974.

[21] V. Jankélévitch, op. cit., cap. „Ireversibilul ca irevocabil”.

[22] Tematismul dizolvându-se, ceea ce se regăseşte apare ca atomi de melodie – n. n.

[23] Ilustrativă în acest sens este imaginea iazului cu nuferi din Între acte, modelată subtil de-a lungul  întregii  cărţi.  Se disting ca articulaţii: a) elementele de decor, deopotrivă feeric şi viu; b) loc fabulos – legenda doamnei înecate; c) imagini creatoare de aluzii şi sugestii cu privire la personaje: Iza – seninătate în raport cu apa securizantă, Miss La Trobe – apa profund tulburată de fructele azvârlite, care caută adâncul.

[24] V. Woolf semnalează doar memoria involuntară – n.n.

[25] Chambers, op. cit.

[26] Vezi Anii, dar, deja în Spre far, Lyly Briscoe plonjează în învelişurile trecutului ca într-o succesiune de avataruri – n.n.

[27] Se regăseşte în nostalgia debussystă şi ideea comuniunii de la Maeterlinck.

[28] V. Jankelevitch, op. cit., p. 273.

[29] M. Chaistaing, op. cit., p. 167

[30] Un nominalism ŕ l’envers, încât un bonaventurian s-ar îngrozi.

[31] Impersonalizarea la V. Woolf este o tehnică mai generală, astfel, în proza sa, nu face cineva, ci se întâmplă ceva – n.n.

[32] J. Mayoux, în Introduction a l’oeuvre de Joyce, apropie exerciţiile cubiste ale celor doi. La Joyce însă, urmărim ecouri ca epure ale unor arabescuri decorative. – n.n.

[33] Paternul, pentru a evita sau pentru a sublinia contradicţiile inerente artei moderne, trebuie să fie mai important decât materia; nu un sens tainiei, paradigma unei organizări – interdependenţele structurate într-un sistem. Şi din mărturiile lui Roger Fry ştim că în muzică V. Woolf aprecia arta cea autonomă.

[34] Vezi R. Leibowitz, Schönberg et son école, Pierre Janin, 1947.

[35] Jankelevitch pleacă probabil din considerarea absolutului cromatic în raport cu care devenirea melodică pare un accident, dar cromatismul are efecte speculare – n.n.

 

ANALELE UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI
LIMBA ROMÂNĂ
2002
Pagina anterioarã :: Pagina urmãtoare :: Cuprins :: Home

 

© Universitatea din Bucuresti 2004.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii.
Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update: February, 2004