<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> B I B L I O G R A F I E
Adriana STOICHIŢOIU-ICHIM, Semiotica discursului juridic

 


B I B L I O G R A F I E

 

 

- Akmanova, Olga (ed.), 1972 - Lexicology. Theory and Method, Moscow, State University.

- Akmanova, Olga; Agapova, Galina, 1974 - Terminology: Theory and Method, Moscow, M.G.U.

- Alatis, E.James; Tucker, G.Richard (eds.), 1979 - Language in Public Life, Washington D.C., Georgetown University Press.

- Arnaud, André-Jean, 1973 - Essai d’analyse structurale du Code Civil Français. La régle du jeu dans la paix bourgoise, Paris, R.Pichon et R.Durand-Auzias.

- Asan, Finuţa; Ciobanu, Fulvia, 1967 - Cuvintele compuse şi grupurile sintactice stabile, în SMFC, IV, p.235-252.

- Baldinger, Kurt, 1970 - Teoría semántica. Hacia una semántica moderna, Madrid, Alcalá.

- Barborică, Elena, 1969 - Aspecte ale vocabularului juridic din secolul al XVI-lea, în AUBLLR, XVIII, 1, p.41-46.

- Battison,Robert, 1980 - Document Design: Language Planning for Paperwork, în “Language Planning Newsletter”, vol.6, nr.4, p.1-5.

- Bécane, Jean-Claude; Couderc, Michel, 1994 - La loi, Paris, Editions Dalloz.

- Beck, Anthony, 1982 - Law is Text, în Memoria del X Congreso Mundial Ordinario de Filosofía del Derecho y Filosofía Social (I.V.R.), VI, Mexico, p.201-209.

- Becquart,J., 1928 - Les mots à sens multiples dans le Code Civil Français, Paris, P.U.F.

- Berceanu, Barbu, 1981 - Dreptul şi limba. Ştiinţa dreptului şi lingvistica. Succinte consideraţii teoretice şi aplicative, în “Studii şi cercetări juridice”, XXVI, 3, p.247-266.

- Bergel, Jean-Louis, 1989 - Théorie générale du droit, 2e édition, Paris, Editions Dalloz.

- Bergeron, Robert, 1995 - La formulation du droit, în: Gérard Snow; Jacques Vanderlinden (eds.), Français juridique et science du droit, p.45-50.

- Berman, Harold, 1975 - A Linguistic Approach to the Soviet Codification, în: F.J.M.Feldbrugge; A.W.Sijthoff, Codification in the Communist World, Leyden, p.39-52.

- Bidu-Vrănceanu, Angela, 1979 - Observaţii privind câmpurile lexicale şi tipologia lor, în SCL, XXX, 2, p.143-149.

- Idem, 1980 - Paradigmatic şi sintagmatic în semantică, în LR, XXIX, 1, p.3-10.

- Idem, 1981 - Observaţii privind raportul dintre metalimbajul lexicografic şi metalimbajul semantic, în AUBLLR, XXX, p.70-83.

- Idem, 1993 - Lectura dicţionarelor, Bucureşti, Editura Metropol.

- Bidu-Vrănceanu, Angela; Ene, Claudia; Dumitrescu, Maria; Vrănceanu, Alexandra, 1997 - Terminologiile ştiinţifice - delimitări, modalităţi de abordare, caracteristici, în AUBLLR, XLVI, p.3-22.

- Bond, J.Sara; Hayes, R.John; Flower, S.Linda, 1980 - Translating Law into Common Language: A Protocol Study, Washington D.C., Document Design Center.

- Bourcier, Daničle, 1976 - Argumentation et définition en droit ou “Les grenouilles sont-elles des poissons?”, în “Langages”, 53, p.115-122.

- Idem, 1979 a - Information et signification en droit. Expérience d’une explication automatique des concepts, în “Langages”, 53, p.9-23.

- Idem (ed.), 1979 b - Le discours juridique: analyses et méthodes [număr tematic], “Langages”, 53.

- Bowers, Fred, 1982 - Judicial Systemics: Function and Structure in Statutory Interpretation (paper given at 9th International Systemic Workshop, Winters College, York University, Toronto).

- Brâncuş, Grigore, 1955 - Un glosar juridic din 1815, în LR, IV, 6, p.25-32.

- Brice-Heath, Shirley, 1979 - The Context of Professional Languages: An Historical Overview, în: James E.Alatis; G.-Richard Tucker (eds.), Language in Public Life, p.102-118.

- Brown, L.Robert,Jr;  Steinmann, Martin, Jr. (eds.), 1979 - Rhetoric ’78: Proceedings of Theory of Rhetoric: An Interdisciplinary Conference, University of Minnesota Center for Advanced Studies.

- Bulgăr, Gh., 1962 - Despre limba documentelor administrative la începutul secolului trecut (1800-1820), în: Contribuţii la istoria limbii române literare în secolul al XIX-lea, III, Bucureşti, Editura Academiei, p.75-102.

- Idem, 1969- Evoluţia stilului administrativ în prima  jumătate a secolului al XIX-lea, în: Al.Rossetti; B.Cazacu (ed.), Studii de istoria limbii române literare. Secolul al XIX-lea, I, Bucureşti, Editura pentru Literatură, p.167-195.

- Carabulea, Elena; Popescu-Marin, Magdalena, 1967 - Exprimarea numelui de acţiune prin substantive cu formă de infinitiv lung şi de supin, în SMFC, IV, p.277-320.

- Ceterchi, Ioan (ed.), 1976 - Legislaţia şi perfecţionarea relaţiilor sociale, Bucureşti, Editura Academiei.

- Charolles, Michel, 1978 - Introduction aux problčmes de la cohérence des textes, în “Langue Française”, 38, p. 7-41.

- Charrow, Veda, 1981 - Linguistic Theory and the Study of Legal and Bureaucratic Language, Washington D.C., Document Design Center.

- Charrow, Veda; Charrow, Robert, 1979 - Characteristics of the Language of Jury Instruction, în: James E.Alatis; G.Richard Tucker (eds.), Language in Public Life, p.163-185.

- Chivu, Gh., 1986 - Stilurile limbii române literare în perioada 1532-1640. II. Stilul textelor juridice şi administrative, în LR, XXXV, 1, p.20-31.

- Conte, Maria-Elisabeth, 1977 - La linguistica testuale, Milano, Feltrinelli Economica.

- Cooper, Franck, 1963 - Writing in Law Practice, Indianapolis, New York, The Boobs-Merill Company.

- Cornu, Gérard, 1990 - Linguistique juridique, Paris, Montchrestien.

- Idem, 1995 - Français juridique et science du droit: synthčse, în: Gérard Snow; Jacques Vanderlinden (eds.), Français juridique et science du droit, p.13-19.

- Coteanu, Ion, 1960 -  Stilurile moderne ale limbii române literare, în LR, IX, 2, p.58-70.

- Idem, 1972 - Reflecţii asupra stilisticii funcţionale, în: Studii de limbă literară şi filologie, II, Bucureşti, Editura Academiei, p.125-143.

- Idem, 1973 - Stilistica funcţională a limbii române. Stil, stilistică, limbaj, Bucureşti, Editura Academiei.

- Idem, 1978 - Ipoteze pentru o sintaxă a textului, în SCL, XXIX, 2, p.115-124.

- Idem, 1981 - Structura şi evoluţia limbii române (de la origini până în 1860), Bucureşti, Editura Academiei.

- Coteanu, Ion; Bidu-Vrănceanu, Angela; Forăscu, Narcisa, 1985 - Limba română contemporană. Vocabularul, ediţia a doua, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.

- Coteanu, Ion; Wald, Lucia (coord.), 1981 - Semantică şi semiotică, Bucureşti, Editura Ştiiniţfică şi Enciclopedică.

- Cristea, Teodora, 1982 - Les structures grammaticales, în: Paul Miclău (ed.), Les langues de spécialité, p.98-141.

- Cronkhite, Gary, 1978 - Rhetoric Pragmatics and Perlocutionary Acts, în: Robert L.Brown Jr.; Martin Steinmann Jr. (eds.), Rhetoric ’78, p.45-54.

- Cuniţă, Alexandra, 1982 a - La structure lexicale, în: Paul Miclău (ed.), Les langues de spécialité, p.33-97.

- Cuniţă, Alexandra, 1982 b - Les relations interphrastiques, în “Limbile moderne în şcoală”, II, p.97-106.

- Danet, Brenda, 1980 - Language in the Courtroom, în: Howard Giles, Language Social Psychological Perspective, Oxford, New York, Pergamon Press, p.367-376.

- Danon-Boileau, Laurent, 1976 - Sur la “logique” du texte de loi, în “Langages”, 42, p.111-114.

- Diaconescu, Paula, 1974 a - Elemente de istorie a limbii române literare moderne. Partea I - Probleme de normare a limbii române literare (1830-1880), Bucureşti, TUB.

- Idem, 1974 b - Structura stilistică a limbii. Stilurile funcţionale ale limbii române literare moderne, în SCL, XXV, 3, p.229-242.

- Diamant, Betinio; Mănăilă, Iulia, 1984 - Unele probleme ale limbajului juridic, în “Studii şi cercetări juridice”, XXIX, 3, p.246-249.

- Dickerson, Reed, 1975 - The Interpretation and Application of Statutes, Boston, Toronto, Little, Brown and Company.

- Dimiu, Radu, 1937 - Stilul juridic al actelor vechi, în “Revista Fundaţiilor Regale”, IV, 6, p.584-600.

- Dimiu, Radu, 1939 - Stilul judiciar, Bucureşti, Vremea.

- Di Pietro, Robert (ed.), 1982 - Linguistics and the Professions, Norwood, New Jersey, Ablex Publishing Company.

- Dobre, Dan, 1999 - Préliminaires à une sémiotique de la presse. Le quotidien, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti.

- Dospinescu, Vasile, 1998 - Semiotică şi discurs didactic, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.

- Dressler, Wolfgang U. (ed.), 1978 - Current Trends in Textlinguistics, Berlin, New York, Walter de Gruyter.

- DSL = Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călăraşu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaş, Gabriela Pană-Dindelegan, Dicţionar general de ştiinţe. Ştiinţe ale limbii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1997.

- Dubois, Jean, 1960 - Les notions d’unité sémantique complexe et de neutralisation dans le lexique, în “Cahiers de lexicologie”, 2, p.62-66.

- Idem, 1966 - Les problčmes du vocabulaire technique, în “Cahiers de lexicologie”, 2, p.103-112.

- Eco, Umberto, 1982 - Tratat de semiotică generală, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,

- Enkvist, Nils Erik, 1973 - Linguistic Stylistics, The Hague-Paris, Mouton.

- Idem, 1978 - Stylistics and Text Linguistics, în: Wolfgang U.Dressler, Current Trends in Textlinguistics, p.174-190.

- FCLR = Formarea cuvintelor în limba română, I, II, III, Bucureşti, Editura Academiei, 1970, 1978, 1989.

- Fernbach, Nicole M., 1995 - La simplification du texte juridique: étude comparative, în: Gérard Snow; Jacques Vanderlinden (eds.), Francais juridique et science du droit, p.105-122.

- Ficşinescu, Florica, 1967 - Prefixul negativ IN-, în SMFC, iv, p.3-14.

- Filipaş, Avram, 1976 - Locul public în accepţiunea art.209 din Codul Penal, în AUBFID, XXV, p.93-98.

- Gălăţanu, Olga, 1981 - La zone modale de la coercition en français et en roumain, în: Études contrastives. Les modalités, Bucureşti, TUB, 1973-198.

- Idem, 1982 - Pragmatique, în: Paul Miclău (ed.), Les langues de spécialité, p.143-173.

- Gémar, Jean-Claude, 1995 - Le langage du droit au risque de la traduction. De l’universel et du particulier, în: Gérard Snow; Jacques Vanderlinden (eds.), Français juridique et science du droit, p.123-143.

- Gherman, Cristina; Vasiliu, Laura, 1978 - SUB-/SU-, SUBT-, SUP-, SUPT-, SUS-, în FCLR, II, p.228-233.

- Gheţie, Ion, 1978 - Istoria limbii române literare, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

- Ghimpu, Sanda, 1978 - Dialog despre lege, Craiova, Scrisul Românesc.

- Giosu, Ştefan, 1963 - Limba textelor juridice din secolul al XVII-lea, în AUI (serie nouă), secţiunea III, IX, p.101-151.

- Gogeanu, P.; Marcu, L.P., 1981 - A Concise History of Romanian Law, Bucureşti, Scientific and Encyclopedic Publishing House.

- Goldiş-Poalelungi, Ana, 1973 - L’influence du français sur le roumain (vocabulaire et syntaxe), Paris, Société Les Belles Lettres.

- Golopenţia,Sanda; Pavel, Toma, 1960 - Statistica şi stilurile limbii, în LR, IX, 4, p.58-65.

- Graur, Al., 1981 - Lingvistica juridică, în “România literară”, XIV, 36, p.9.

- Greimas, A.J., 1971 - Analyse sémiotique d'un discours juridique, no.7, serie C, Università di Urbino.

- Idem, 1966 - Sémantique structurale, Paris, Larousse.

- Guilbert, Louis, 1973 - La spécificité du terme scientifique et technique, în “Langue Française”, 17, p.5-17.

- Idem, 1970 - La dérivation syntagmatique dans les vocabulaires scientifiques et techniques, în: “Les langues de speécialité. Analyse linguistique et recherche pédagogique (Actes du Stage du Saint-Cloud, 23-30 Nov.1967), Strasbourg, Aidela, p.116-125.

- Halliday, M.A.K., 1972 - Towards a Sociological Semantics, no.14, serie C, Università di Urbino.

- Halliday, M.A.K.; Hasan, Ruqaiya, 1976 - Cohesion in English, London, Longman.

- Hartley, James, 1981 - Eighty Ways of Improving Instructional Text, în “IEEE Transactions on Professional Communication”, vol.PC-24, no.1, p.17-27.

- Hendricks, William, 1967 - On the Notion ‘Beyond the Sentence’, în “Lingua”, 37, p.12-57.

- Holland, Melissa, 1981 - Psycholinguistic Alternatives to Readability Formulas, Washington D.C., Document Design Center.

- Hristea, Th., 1997 - Tipuri de calc în limba română, în “Limbă şi literatură”, III-IV, p.10-29.

- Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana, 1999 - Conversaţia. Structuri şi strategii. Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite, ediţia a doua (revăzută), Bucureşti, Editura ALL Educational.

- Irimia, Dumitru, 1986 - Structura stilistică a limbii române contemporane, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

- Kalinowski, Georges, 1965 - Introduction à la logique juridique. Élements de sémiotique juridique, logique des normes et logique juridique, Paris, R.Pichon et R.Durand-Auzias.

- Idem, 1972 - La logique des normes, Paris, P.U.F.

- Kerchove, Michel; Ost, François, 1982 - Le “Jeu” de l’interprétation en droit (Contribution à l’étude de la clôture du langage juridique), în Memoria del X Congreso Mundial Ordinario de Filosofía del Derecho y Filosofía Social (I.V.R.), VI, Mexico, p.229-245.

- Kevelson, Roberta, 1982 - Language and Legal Speech Acts: Decisions, în: Robert Di Pietro, (ed.) Linguistics and the Professions, p.121-131.

- Kielar, Barbara, 1977 - Language of the Law in the Aspects of Translation, Warszawa, Wydawnictwa Universytetu Warszawskiego.

- Lafont, Robert; Gardčs-Madray, Françoise, 1976 - Introduction à l’analyse textuelle, Paris, Librairie Larousse.

- “Langages” 1979 - Le discours juridique: analyse et méthodes, no.53.

- Levi, Judith, 1982 - Linguistics, Language and Law. A Topical Bibliography, Evanston, Illlinois.

- Mackay, Ejan, 1979 - Les notions floues en droit ou l’économie de l’imprécision, în “Langages”, 53, p.33-50.

- Maillard, Michel, 1974 - Essai de typologie des substituts diaphoriques, în “Langue Française”, 21, p.55-71.

- Maingueneau, Dominique, 1976 - Initiation aux méthodes de l’analyse du discours. Problčmes et perspectives, Paris, Classiques Hachette.

- Makino, Seuchi, 1979 - Paragraph, Is It a Legitimate Linguistic Unit? A Case Study from English and Japanese, în: Robert L.Brown Jr., Martin Steinmann Jr. (eds.), Rhetoric ’78, p.283-296.

- Marcus, Solomon, 1981 - De la propoziţie la text, în: Ion Coteanu, Lucia Wald (coord.), Semantică şi semiotică, p.30-41.

- Mateuţ, Gheorghiţă; Mihăilă, Arthur, 1998 - Logica juridică, Bucureşti, Editura Lumina Lex.

- Melinkoff, David, 1963 - The Language of the Law, Boston, Toronto, Little, Brown and Company.

- Meunier, André, 1974 - Modalités et communication, în “Langue Française”, 21, p.8-25.

- Miclău, Paul (ed.), 1982 a - Les langues de spécialité, Bucarest, TUB.

- Idem, 1982 b - Les niveaux de langue, în: Paul Miclău (ed.), Les langues de spécialité, p.7-17.

- Idem, 1982 c. - La sémantique, în: Paul Miclău (ed.), Les langues de spécialité, p.18-32.

- Mihai, Gheorghe, 1982 - Elemente constructive de argumentare juridică, Bucureşti, Editura Academiei.

- Idem, 1998 - Retorica tradiţională şi retorici moderne, Bucureşti, Editura ALL.

- Milaş, Constantin, 1983 - Mijloace lingvistice de concatenare a macrocontextelor, în "Studia Universitas Babeş Bolyai, Philologia", XXVIII, p.8-14.

- Mimin, Pierre, 1962  - Le style des jugements (Vocabulaire-Constructions-Dialectique-Formes juridiques), 4e édition, Paris, Librairies Techniques.

- Mrejeru, Ilariu, 1979 - Tehnica legislativă, Bucureşti, Editura Academiei.

- Munteanu, Ştefan; Ţâra, Vasile, 1978 - Istoria limbii române literare, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.

- NDESL = Oswald Ducrot; Jean-Marie Schaeffer - Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului, Bucureşti, Editura Babel, 1996.

- Nicolcioiu, Emil, 1972 - Consideraţii pe marginea ştiinţei legiferării şi tehnicii legislative, în “Revista română de drept”, XXVIII, 6, p.40-55.

- Nicolescu,Adrian (ed.), 1982 - The Theory and Practice of ESP. Selected Readings, Bucureşti, TUB.

- Pană-Dindelegan, Gabriela, 1977 - Observaţii asupra sintaxei stilului juridic actual  (comunicare la Sesiunea ştiinţifică a Facultăţii de Limba şi Literatura Română, noiembrie 1977).

- Perrin, Jean-François, 1979 - Pour une théorie de la connaissance juridique, Genčve, Droz S.A.

- Pesant, Ghislaine; Thibault, Estelle, 1995 - L’apport de la terminologie à la jurilinguistique, în: Gérard Snow; Jacques Vanderlinden (eds.), Français juridique et science du droit, p.351-361.

- Petöfi, Janos, 1974 - Semantics - Pragmatics - Text Theory, Università di Urbino, serie A, no.36.

- Picotte, Jacques, 1995 - Apport de la juristylistique à la lexicographie jurilinguistique: l’exemple du juridictionnaire, în: Gérard Snow; Jacques Vanderlinden (eds.), Français juridique et science du droit, p.295-310.

- Popa, Cornel, 1969 - Preliminarii la o teorie generală a sistemului de norme, în “Revista de filozofie”, 12, p.1437-1449.

- Idem, 1972 - Teoria definiţiei, Bucureşti, Editura Ştiinţifică.

- Popa, Cornel (ed.), 1983 - Logica acţiunii. Studii, Bucureşti.

- Popa, Nicolae, 1976 - Cu privire la conceptul de formă a dreptului, AUBFID, XXV, p.105-109.

- Idem, 1983 - Prelegeri de sociologie juridică, Bucureşti, TUB.

- Probert, Walter, 1972 - Language, Law and Communication, Springfield, Illlinois, Charles C. Thomas Publisher.

- Ray, Jean, 1926 - Essai sur la structure logique du Code Civil Français, Paris, Librairie Felix Alcan.

- Rădulescu, Andrei, 1970 - Pagini din istoria dreptului românesc, Bucureşti, Editura Academiei.

- Rădulescu, Marina, 1978 - IN2-(IM2; I3-; IG-; IN2-; ÎM2-), în FCLR, II, p.122-127.

- Redish, Janice, 1979 - How to Draft More Understandable Legal Documents, Washington D.C., Document Design Center.

- Idem, 1981 - The Language of the Bureaucracy, Washington D.C., Document Design Center.

- Reteşan, 1976 - Unele aspecte ale limbajului actelor legislative, în: Ioan Ceterchi (ed.), Legislaţia şi perfecţionarea relaţiilor sociale, p.231-252.

- Rey-Debove, Josette, 1966 - La définition lexico-graphique: recherches sur l’équation sémique, în “Cahiers de lexicologie”, 1, p.71-94.

- Rizescu, I., 1965 - Aspecte ale lexicului “Pravilei Ritorului Lucaci” (Din istoria vocabularului primelor texte juridice româneşti), în LR, XIV, 4, p.439-451.

- Idem, 1978 - CON2- (CO3-, COM-), în FCLR II, p.67-71.

- Rosetti, Al.; Cazacu, B.; Onu, Liviu, 1971 - Istoria limbii române literare. Vol.I - De la origini până la începutul secolului al XIX-lea, ediţia a doua revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Minerva, 1971.

- Rovenţa-Frumuşani, Daniela, 1995 - Semiotica discursului ştiinţific, Bucureşti, Editura Ştiinţifică.

- Idem, 1999 - Semiotică, societate, cultură, Iaşi, Institutul European.

- Runcan-Măgureanu, Anca, 1981 - Aspecte semantice ale constituirii textului, în: Ion Coteanu, Lucia Wald (ed.), Semantică şi semiotică, p.42-56.

- Saramandu, Manuela, 1986 - Terminologia juridic-administrativă românească în perioada 1780-1850, Bucureşti, TUB.

- Scarpelli, Uberto, 1959 - Contributo alla semantica del linguaggio normativo, în “Memorie dell’Accademia delle Scienze di Torino”, seria 3, tomo 5, parte II,1.

- Schmidt, Siegfried, 1977 - Teoria del testo e pragmalinguistica, în: Maria-Elizabeth Conte, La linguistica testuale,  p.248-271.

- Idem, 1978 - Some Problems of Communicative Text Theories, în: Wolfgang U.Dressler (ed.), Current Trends in Textlinguistics, p.47-60.

- Schveiger, Paul, 1984 - O introducere în semiotică, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

- Sfârlea, Lidia, 1972 - Contribuţii la delimitarea stilurilor literare româneşti, în: Studii de limbă literară şi filologie, II, Bucureşti, Editura Academiei, p.145-206.

- SMFC = Studii şi materiale privitoare la formarea cuvintelor în limba română, IV, Bucureşti, Editura Academiei, 1967.

- Snow, Gérard; Vanderlinden, Jacques (eds.), 1995 - Français juridique et science du droit, Bruxelles, Bruylant.

- Sourioux, Jean-Louis; Lerat, Pierre, 1975 - Le langage du droit, Paris, P.U.F.

- Idem, 1992 - L’analyse de texte. Méthode générale et applications au droit, 3e édition, Paris,Editions Dalloz.

- Idem, 1995 - Le Français juridique comme langue spécialisée, în: Gérard Snow; Jacques Vanderlinden (ed.), Français juridique et science du droit, p.327-338.

- Stoichiţoiu, Adriana, 1981 - Relaţii text-discurs în limbajul juridic-administrativ, în AUBLLR, XXX, p.99-105.

- Idem, 1983 - Semantic Considerations on Romanian Legal Vocabulary, în AUBLLR, XXXII, p.83-90.

- Idem, 1984 - Stilul juridic în româna contemporană. Rezumatul tezei de doctorat, Bucureşti, TUB.

- Idem, 1990 - Sens şi definiţie în limbajul juridic, în SCL, XLI, 4, p.377-383.

- Szabó, Zoltán, 1981 - Text levels and their historical dimensions (viewed from a stylistic point fo view), în "Revue roumaine de linguistique", XXVI, no.5, p.455-468.

- Teodorescu, Raoul, 1936 - Problema redactării codurilor, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice “Luceafărul”.

- Todoran, Romulus, 1962 - Contribuţii la studiul terminologiei juridico-administrative româneşti din Transilvania de la începutul secolului al XIX-lea, în: Contribuţii la istoria limbii române literare în secolul al XIX-lea, III, Bucureşti, Editura Academiei, p.103-136.

- TPR = Val Panaitescu (coord.), Terminologie poetică şi retorică, Iaşi, Editura Universităţii “Al.I.Cuza”, 1994.

- Tuţescu, Mariana, 1980 - Le texte. De la linguistique à la littérature, Bucureşti, TUB.

- Idem, 1998 - L’argumentation. Introduction à l’étude du discours, Bucureşti, Editura Unversităţii.

- Vanderlinden, Jacques, 1995 - Du droit et de la langue, ou de la langue et du droit? Propos perplexes d’un juriste égaré dans la linguistique, în: Gérard Snow; Jacques Vanderlinden (eds.), Français juridique et science du droit, p.23-43.

- Vasiliu,Emanuel, 1986 - Definiţia sensului sau definiţia obiectului?, în SCL, XXXVII, 2, p.85-91.

- Idem, 1990 - Introducere în teoria textului, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

- Vidos, B.E., 1965 - Prestito, espansione e migrazione dei termini tecnici nelle lingue romanze e non romanze. Problemi, metodo i risultati, Firenze, Olschki Editore.

- Vignaux, Georges, 1979 - Argumentation et discours de la norme, în “Langages”, no.53, p.67-86.

- Vlad, Carmen, 1982 - Semiotica criticii literare, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

- Idem, 1994 - Sensul, dimensiune esenţială a textului, Cluj-Napoca, Editura Dacia.

- Vulişici, Maria, 1966 - Cu privire la particularităţile sintactice ale stilurilor beletristic, ştiinţific şi administrativ, în “Cercetări lingvistice”, XI, 1, p.91-102.

- Weihofen, Henri, 1980 - Legal Writing Style, second edition, St.Paul, Minnesota.

- Von Wright, Georg Henrik, 1982 - Normă şi acţiune, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

- WFPD = West’s Federal Practice Digest, vol.74, St.Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1978.

- Zlătescu, Victor, Dan, 1996 - Introducere în legistica formală. Tehnica legislativă, Bucureşti, Editura Oscar Print.

 

 

Cuprins

© Universitatea din Bucureşti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with

the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adriana STOICHITOIU-ICHIM

Text editor: Monica CIUCIU
Last update: September, 2002