<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Cuvant inainte
Adriana STOICHIŢOIU-ICHIM, Semiotica discursului juridic

 CUVÂNT  ÎNAINTE

        Lucrarea de faţă îşi propune realizarea unui model semiotic al discursului juridic de tip normativ, aşa cum apare el în româna contemporană.

            Prin finalitatea sa, prin cadrul teoretic-conceptual şi prin demersul metodologic, ea se înscrie într-un domeniu interdisciplinar cunoscut sub numele de semiotică juridică.

            Abordarea acestui subiect se înscrie pe linia unor preocupări mai vechi ale autoarei, privind studierea limbajelor non-artistice din perspectiva stilisticii funcţionale.

            La baza lucrării se află teza de doctorat intitulată Stilul juridic în româna contemporană (Stoichiţoiu, 1984), elaborată sub conducerea ştiinţifică a regretatului profesor Ion Coteanu. La vremea respectivă, cercetarea noastră reprezenta o primă tentativă de abordare interdisciplinară a limbajului juridic, realizată cu mijloacele stilisticii funcţionale, conform unei grile semiotice.

            Revenirea asupra subiectului, după un deceniu şi jumătate, din perspectiva noilor orientări din bibliografia de specialitate, se justifică prin argumente de ordin teoretic şi practic.

            Primul – şi cel mai important – este faptul că limba română nu dispune încă de o descriere a structurii şi funcţionării limbajului juridic în plan sincronic, deşi necesitatea unor studii interdisciplinare având drept obiect comunicarea  juridică a fost exprimată în repetate rânduri, atât de lingvişti cât şi de jurişti.

            În al doilea rând, pornind de la premisa că fondul legii şi forma sa de exprimare se află într-un raport de implicare reciprocă, am considerat că investigarea discursului juridic normativ – ca practică instituţionalizată – poate contribui la mai buna rezolvare a unor probleme aflate în zona de interferenţă dintre drept şi lingvistică (perfecţionarea tehnicii legislative, interpretarea şi aplicarea textului de lege, elaborarea dicţionarelor juridice şi a lucrărilor de popularizare etc.).

            În al treilea rând, din perspectiva lingvisticii, abordarea semiotică la care am recurs ne-a permis descrierea mai adecvată şi mai completă a structurii şi funcţionării diverselor nivele ale discursului juridic în interdependenţa lor, dar şi a sistemului ca atare. În plan teoretic, rezultatele cercetării noastre sunt menite să contribuie la precizarea profilului discursului juridic în româna actuală; totodată, prin raportarea la lucrări privind expresia juridică în alte limbi, am urmărit evidenţierea unor „universalii lingvistice” prezente şi în discursul juridic românesc.

            Lucrarea se adresează, în mod prioritar, studenţilor filologi şi jurişti, doctoranzilor şi participanţilor la sistemul cursurilor de studii aprofundate/masterat. În acelaşi timp, ea poate interesa diverse categorii de specialişti implicaţi în activitatea legislativă, judiciară şi/sau didactică, în elaborarea dicţionarelor de profil sau a lucrărilor de specialitate.

  Bucureşti, aprilie 2000

 

Cuprins

© Universitatea din Bucureşti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with

the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adriana
STOICHITOIU-ICHIM
Text editor: Monica CIUCIU
Last update: September, 2002