<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> SCHTA DE ISTORIE A LIMBAJULUI JURIDIC ROMÂNESC
Adriana STOICHIŢOIU-ICHIM, Semiotica discursului juridic

 

Capitolul 2

SCHIŢĂ DE ISTORIE A LIMBAJULUI JURIDIC ROMÂNESC

„La langue et le droit

                                                                                évoluent l’un par l’autre” 

 (Cornu, 1995, p.15)

 

1. Evoluţia limbajului juridic [LJ] interesează deopotrivă istoria limbii literare şi istoria dreptului românesc. Includerea într-o analiză sincronică – aşa cum este cea de faţă – a unui capitol care prezintă sintetic evoluţia LJ în cadrul limbii române literare (cu începere din secolul al XVI-lea) are rolul de a releva dinamica proprie diverselor nivele ale acestui stil funcţional prin prezentarea elementelor de continuitate şi a inovaţiilor desprinse din compararea unor ediţii succesive ale aceloraşi texte legislative.

În examinarea acestei evoluţii am ţinut seama în mod constant de condiţionarea complexă – extralingvistică şi lingvistică – a LJ1.

Considerat global, ca limbaj instituţionalizat, LJ este determinat de contextul politic şi socio-cultural în care este utilizat. În consecinţă, el reflectă în planul expresiei lingvistice schimbările intervenite în societate, reflectarea fiind mediată prin sistemul dreptului.

Condiţionarea lingvistică a LJ dă seama de evoluţia acestui stil funcţional în cadrul istoriei limbii literare. Trebuie menţionat însă faptul că, datorită constrângerilor specifice unui limbaj instituţionalizat2, evoluţia LJ prezintă o serie de particularităţi în raport cu tendinţele manifestate în istoria limbii sau în alte stiluri funcţionale3 în aceeaşi perioadă.

 

2. În cele ce urmează, vom trece în revistă trei etape din istoria LJ românesc, aşa cum apar ele în bibliografia domeniului, deşi studiile respective nu acoperă decât fragmentar istoria acestui limbaj şi nu se referă la toate componentele sale.

Cele trei perioade pe care le-am considerat semnificative pentru evoluţia LJ românesc sunt: (1) primele „pravile” traduse şi tipărite în Moldova şi Muntenia la mijlocul secolului al XVII-lea; (2) perioada dintre 1780 (când apare Pravilniceasca condică a lui Ipsilanti) şi 1864-1865 (când se realizează unificarea legislativă sub domnia lui Al.I.Cuza, prin promulgarea codurilor moderne ale României); (3) etapa după 1865, când LJ românesc se modernizează, fixându-se într-o formă apropiată de cea actuală.

Aspectul cel mai caracteristic al acestei evoluţii, observabil în toate compartimentele LJ, este permanenta confruntare dintre tradiţie şi inovaţie sau dintre „conservatorismul legat de o anumită rigiditate a formulelor tradiţionale şi inovaţia cerută de nevoile imediate ale comunicării, în funcţie de progresul ideilor din multe domenii ale activităţii politice şi culturale”4.

Evoluţia LJ românesc a avut loc în direcţia asigurării proprietăţii, clarităţii şi conciziei printr-un proces de unificare, specializare şi modernizare la toate nivelele. De exemplu, în domeniul vocabularului juridic, dacă se ia drept criteriu al evoluţiei procentul de întrepătrundere dintre lexicul limbii comune şi terminologia juridică specializată, se constată o descreştere treptată a numărului cuvintelor din lexicul comun până în secolul al XIX-lea, când, în terminologia juridică românească predomină neologismul latino-romanic5, care permite exprimarea precisă, lipsită de ambiguitate, a conceptelor juridice.

2.1. Primele atestări ale LJ românesc datează din secolul al XVI-lea, fiind reprezentate de pravile cu caracter eterogen (juridic şi canonic), rămase în manuscris sau tipărite, precum şi de acte de cancelarie scrise în limba română6.

Cele dintâi coduri de legi cu caracter laic, traduse din limba greacă şi tipărite în Moldova în 1646 (Carte românească de învăţătură sau Pravila lui Vasile Lupu) şi în Muntenia în 1652 (Îndreptarea legii sau Pravila lui Matei Basarab) cuprind „în embrion” elemente şi structuri caracteristice ale LJ7. S-a observat încă din această fază timpurie a istoriei LJ o diferenţiere stilistică între actele şi documentele particulare (mai apropiate de limba vorbită a epocii)8, actele cu caracter judiciar (care evidenţiază un stil narativ greoi şi prolix, încărcat de formule convenţionale)9 şi textele legislative, caracterizate prin prezenţa unor trăsături specifice la nivelul organizării textuale, al tiparelor morfo-sintactice şi prin efortul de constituire a unei terminologii specializate.

Lexicul juridic de factură populară, tradiţională, din aceste texte este format, în principal, din cuvinte vechi româneşti, unele dintre ele fiind folosite cu accepţii specializate (arătare ”probă”, tocmire „convenţie”, a învăţa „a porunci”, a feri „a respecta, a se supune legii”, a lăsa „a ierta”).

Particularităţile dialectale sunt prezente la nivel fonetic, morfo-sintactic şi lexical, fiind mai numeroase în textul moldovenesc10. La nivel lexical sunt de reţinut numeroase slavonisme (canon „pedeapsă fizică, tortură”, deală „faptă, infracţiune”, zapis „document”) şi calcuri (făcător de rău „infractor”, lucrurile ce sunt împregiur „circumstanţe”).

2.2. Perioada dintre 1780 şi 1865 marchează o evoluţie importantă în direcţia modernizării şi unificării LJ normativ, aşa încât se poate afirma că, la mijlocul secolului al XIX-lea, acest stil funcţional se prezintă sub formă modernă11.

Ritmul evoluţiei nu este acelaşi în toate compartimentele LJ. Lexicul cunoaşte cea mai rapidă şi profundă transformare12, în timp ce sintaxa şi fizionomia stilistică evoluează mai lent în primele decenii ale secolului al XIX-lea13.

Lupta dintre tradiţie şi inovaţie face ca, în prima jumătate a secolului trecut, terminologia juridică românească să aibă un aspect de „mozaic lingvistic”14. „Pitorescul lexical”15 rezidă în coexistenţa unor cuvinte din lexicul comun (care reprezintă încă, în această perioadă, 52% din vocabularul juridic, cu o predominare netă a elementului latin)16, elemente populare cu caracter arhaic (de exemplu, în texte juridice din Ardeal: gloabă „amendă”, jalobă „plângere”, strâmbătate „nedreptate”17), alături de numeroase neologisme împrumutate din latină (act, autoritate, contract, testament). Alte surse ale împrumuturilor sunt: maghiara, în Ardeal (chizeşiu „garant”, felelui „a garanta”18), turca (avaiet „impozit”, nizam „poruncă”, sinet „act”), neogreaca (dicheomă „drept”, peristasis „împrejurare”, pronomion „privilegiu”) şi rusa (cinovnic „funcţionar”, delă „afacere”, predlojenie „hotărâre”) în Moldova şi Muntenia19.

Preocuparea pentru îmbogăţirea şi modernizarea lexicului juridic este atestată de glosarele juridice care apar la începutul secolului trecut20, deschizând calea activităţii lexicografice în acest domeniu.

În Muntenia şi Moldova, procesul de modernizare se intensifică după 1830 în cadrul fenomenului general de „reromanizare” a limbii române. Cuvinte din vocabularul popular şi termeni nelatini sunt înlocuiţi prin neologisme latino-romanice, care îşi fixează treptat forma prin adaptare la sistemul limbii române21. În acest mod, grecismelor diată şi clironom le iau locul termenii testament  şi succesor, iar cuvintele de origine slavă dopros, jalbă şi pricină dispar în favoarea neologismelor interogatoriu, reclamaţie şi cauză.

În cadrul procesului general de modernizare a sintaxei limbii literare sub influenţa conjugată a vorbirii curente şi a limbilor romanice22, sintaxa LJ evoluează mai lent, ca noutăţi putând fi reţinute frecvenţa construcţiilor cauzale, a verbelor la viitor şi imperativ, înlocuirea unor perifraze şi elemente de relaţie învechite prin echivalente neologice, specializate23.

2.3. Specificul legislaţiei noastre moderne – atât în conţinut, cât şi în privinţa mijloacelor de expresie – se manifestă de la primele coduri promulgate în deceniul al şaptelea din secolul trecut24 şi până astăzi prin continuarea tradiţiilor vechiului drept românesc, paralel cu consolidarea caracterului său romanic, sub influenţa izvoarelor de drept străine utilizate pentru elaborarea noilor coduri25.

Din perspectiva tehnicii legislative din deceniul al patrulea al secolului nostru, expresia lingvistică a acestor coduri a fost criticată cu severitate26.

Principala critică vizează lipsa de unitate a limbajului folosit27. Cauza acestei deficienţe este insuficienta adaptare a legilor străine28, îndeosebi în domeniul vocabularului. Este condamnat abuzul de neologisme care creează dificultăţi de înţelegere nespecialiştilor29, recomandându-se utilizarea preponderentă a „cuvintelor neaoşe”30.

Fără a contesta caracterul real al faptelor semnalate în cele două lucrări citate, se cuvine să remarcăm că observaţiile autorilor – uneori exagerat de critice – nu ţin seama în suficientă măsură de specificul LJ ca limbaj specializat şi îl examinează izolat, fără a-l încadra în contextul limbii literare din epoca respectivă.

În opinia noastră, dincolo de inerentele deficienţe, explicabile prin dificultatea şi complexitatea sarcinii de făurire a unui instrument lingvistic specializat31, codurile promulgate în epoca lui Cuza reprezintă un moment de incontestabilă importanţă pentru fixarea LJ românesc
într-o formă apropiată de cea actuală32. În sprijinul acestei afirmaţii, vom urmări evoluţia LJ de la apariţia acestor coduri până în prezent, semnalând elementele de continuitate şi inovaţiile desprinse din cercetarea unor ediţii succesive ale aceloraşi coduri.

2.3.1. În comparaţie cu etapele anterioare, se definesc mai precis tipul de text juridic, tiparele de compunere a secvenţelor şi modalităţile de organizare a acestora.

La sfârşitul secolului al XIX-lea, confruntarea dintre tradiţie şi inovaţie are drept rezultat coexistenţa – în cadrul textului juridic – a unor aspecte cu caracter arhaic şi popular cu inovaţii lingvistice, aşa cum reiese din următorul citat: „Tentativa de veriun delict, adică orice început de execuţiune a delictului care se va fi curmat din împregiurări cu totul neatârnate de voinţa autorului, precum şi delictul neizbutit, se va pedepsi numai la întâmplările prevăzute prin verio dispoziţiune specială a legii” (CP, 1882, p.39).

Contradicţiile apar mai frecvent între tendinţele inovatoare, proprii terminologiei, şi cele mai conservatoare, tradiţionale, prezente în unele compartimente ale sintaxei şi frazeologiei.

Astfel, în virtutea conservatorismului LJ se menţin formule cu caracter arhaic: este oprit; sub motiv că  (CC, 1881, p.16).

Dat fiind că norma sintactică a limbii române literare s-a fixat abia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în codurile de legi din perioada analizată se înregistrează încă oscilaţii determinate de efortul spre modernizare al LJ.

Tendinţele conservatoare din morfo-sintaxă se manifestă prin păstrarea (uneori până în perioada interbelică) a unor forme arhaice şi populare ale pronumelor (adjectivelor) nehotărâte: vericine (CP, 1882, p.119; CC, 1935, p.13); verice (individ) (CC, 1888, p.4; CC, 1935, p.6); tot (Românul) (CC, 1888, p.3; CC, 1935, p.6). În paralel cu acestea, apar formele moderne acela care (CP, 1882, p.35); cei ce, cei care (CC, 1888, p.24); orice (persoană) (CP, 1882, p.35).

În exprimarea raporturilor sintactice coexistă prepoziţii, conjuncţii şi locuţiuni specifice limbii vechi şi populare (la întâmplare de „în cazul”, CP, 1882, p.72) cu elemente de relaţie de origine latino-romanică, integrate sau în curs de fixare în limba română (în contra, CP, 1882, p.87).

Principala tendinţă în evoluţia sintaxei LJ este simplificarea şi specializarea structurilor sintactice şi a elementelor de relaţie, pentru a asigura o exprimare coerentă, logică şi clară, care să evite echivocul sau interpretările subiective ale legii. Sunt înlăturate treptat construcţiile nefireşti, după tipare străine, rezultat al influenţei izvoarelor de drept folosite ca model pentru alcătuirea primelor coduri româneşti moderne. Textele de legi din Ardeal şi Bucovina s-au modernizat mai lent, menţinându-se încă, până la formarea statului unitar român, frazele lungi, cu multe determinări, construite sub influenţa textului german după care se făcea traducerea.

Simplificarea şi precizarea frazei se realizează în textele juridice moderne şi prin reducerea enumerărilor care, în primele coduri, acumulau părţi secundare de propoziţie. („Oricare din nedibăcie, din nesocotinţă, din nebăgare de seamă, din neîngrijire sau din nepăzirea regulamentelor va săvârşi omor fără voie […]”, CP, 1882, p.84) şi a inversiunilor din cadrul grupului nominal (a sa vieţuire; a sa conduită, CP, 1882, p.10).

Dintre procedeele specifice enunţurilor normative actuale, se remarcă extinderea reflexivului pasiv impersonal („Dacă rebeliunea s-a urmat de mai mult de douăzeci de persoane armate, culpabilii se vor pedepsi cu recluziunea”, CP, 1882, p.62) şi a construcţiilor cu infinitivul, în locul conjunctivului („El continuă a se folosi de uzufructul său”, CC, 1897, p.140).

În primele coduri româneşti moderne, frazele sunt, de regulă, lungi, încărcate de determinări şi intercalări (vezi, de exemplu, articolul privind infracţiunea luare de mită, în CP, 1882, p.52: „Orice funcţionar de ramul administrativ sau judecătoresc, orice agent sau însărcinat al unei administraţiuni publice, care va fi primit sau va fi pretins daruri sau presenturi, sau care va fi acceptat promisiuni de asemenea lucruri spre a face sau a nu face un act privitor la funcţiunea sa, fie şi drept, dară pentru care n-ar fi determinată de lege o plată, se va pedepsi cu închisoare de la doi până la trei ani, şi cu amenda îndoită a valorii lucrurilor primite sau făgăduite, fără ca această amendă să poată fi mai mică decât două sute lei, iar banii sau darurile, ori valoarea lor, se vor lua pe seama ospicielor sau a caselor de binefacere ale localităţii unde s-a comis mituirea”.

2.3.2. Constituită iniţial pe baza lexicului tradiţional şi îmbogăţită cu termeni noi (formaţi prin procedee interne sau împrumutate), terminologia juridică are încă, la sfârşitul secolului trecut, un caracter eterogen cuprinzând cuvinte vechi şi populare, folosite cu accepţie specializată, neologisme juridice, calcuri şi formaţii româneşti.

În primele coduri moderne, utilizarea cu accepţie juridică a unor cuvinte din lexicul comun sau popular este un fenomen frecvent, determinat de resursele limitate ale limbii literare din epoca respectivă: osândit „condamnat” (CP, 1882, p.128); priveghiare „supraveghere” (CCA, 1896, p.1031); furtişag „furt”, gonit „expulzat” (CP, 1882, p.186, 64). Datorită caracterului conservator al LJ, prin reeditări succesive ale codurilor, asemenea cuvinte ajung şi în texte juridice din secolul al XX-lea, ca arhaisme. Globire „amendă” şi sorocire „termen” (CC, 1935, p.42, 55) figurează în DEI ca arhaisme, sintagma taxă de gloabă „amendă” este atestată şi în texte administrative actuale.

Unele cuvinte de acest tip sunt înregistrate cu accepţie juridică şi în dicţionare lingvistice, fără menţiunea „arhaic”: împricinat, osândă, pârâtor, poprire, pricină, pricinaş (DEI). Majoritatea termenilor juridici vechi (turcisme, grecisme, slavonisme sau rusisme) au ieşit însă din uz, figurând în dicţionarele din perioada interbelică şi contemporană ca arhaisme: grecismele codica „cod”, clironom „moştenitor”, diată „testament” (în DEI); rusismul sprafcă „cercetare judecătorească”, „anchetă” şi turcismul tacrâr „interogatoriu”, „proces verbal” (în DEX).

Un rol important în specializarea şi modernizarea terminologiei juridice româneşti revine împrumuturilor neologice de termeni abstracţi, monosemantici33. Neologisme latino-romanice înlocuiesc împrumuturi mai vechi, neromanice, astfel încât cuvântul de origine slavă zapis este considerat „ieşit din uz, sinonim cu creanţă, înscris, act autentic sau privat”, iar zălog – „termen ieşit din uz, ca un fel de amanet” (MD, p.133).

Caracterul recent al unor termeni juridici reiese şi din necesitatea glosării lor prin sinonime din limba comună, fapt frecvent întâlnit atât în texte normative, cât şi în dicţionare de specialitate: pasporturi sau răvaşe de drum (CP, 1882, p.77); injurii sau expresiuni ocărâtoare (CP, 1882, p.112); ascendinte (rudă de sus) (CP, 1882, p.78); efracţiune (spargere) (CP, 1882, p.106); denegare de dreptate (tăgadă de dreptate) (MD, p.120).

Pentru a asigura precizia termenilor juridici se recurge şi la glosare prin parafraze sau la definiţii incluse în textul legislativ: „Absenţi, adică cei care lipsesc de la locul lor” (CC, 1888, p.21); „Escaladare se numeşte orice intrare în case, clădiri ori împrejmuire, săvârşită peste ziduri, porţi […]” (CP, 1882, p.106).

Numeroşi termeni specializaţi din domeniul dreptului au etimologie multiplă, fiind împrumuturi pe cale culturală (livreşti) din franceză, italiană, latină, uneori şi din germană. Astfel, conform DN, rom. debitor se poate explica prin it. debitore, fr. débiteur şi lat. debitor; rom. infracţiune – prin fr. infraction şi lat. infractio; rom. complice – prin fr. şi it. complice sau prin lat.medieval complex; rom. avocat – prin lat. advocatus, germ. Advokat, it. avvocato, fr. avocat. Prezenţa lor masivă în terminologia juridică modernă contribuie la accentuarea caracterului internaţional al vocabularului românesc actual.

Etimologia multiplă şi procesul complex de adaptare a neologismelor latino-romanice explică menţinerea unor forme paralele, al căror număr se va reduce progresiv, pe măsura impunerii normelor limbii literare. Datorită influenţei textelor juridice care au servit drept sursă pentru traduceri, precum şi curentelor latinist şi italienizant, apar forme ca debitore  (CC, 1888, p.196), culpabile  (CC, 1888, p.2), codice penale  (CP, 1882, p.65). Oscilaţiile înregistrate în asimilarea neologismelor sunt evidenţiate de existenţa unor dublete ca sequestru-sechestru (CC, 1897, p.108; MD, p.111, 40), menţinut, ca atare şi în DEI. Cele mai rezistente în timp s-au dovedit dubletele terminate în –iune/-ie, păstrate până în perioada interbelică: citaţiunecitaţie; contravenţiunecontravenţie; comisiunecomisie; depoziţiune depoziţie; petiţiunepetiţie (în DEI). În unele cazuri, variantele se păstrează şi în limba actuală, fiind consemnate în DEX: interdicţieinterdicţiune; reclamaţie reclamaţiune; retenţieretenţiune.

Calcurile şi formaţiile româneşti din LJ contribuie la diversificarea şi precizarea exprimării, asigurând totodată un grad sporit de accesibilitate acestui limbaj.

Perifrazele frecvent întâlnite în coduri de legi de la sfârşitul secolului al XIX-lea se explică prin sărăcia vocabularului şi instabilitatea unităţilor frazeologice, de tipul: rude de jos „descendenţi”, rude de sus „ascendenţi” (CP, 1882, p.102); făcători de rele „infractori” (CP, 1882, p.75); cauze care apără de pedeapsă sau micşorează pedeapsa „circumstanţe atenuante” (CP, 1882, p.23).

În textele juridice din primele decenii ale secolului nostru, perifrazele şi calcurile nu se mai datorează insuficientei dezvoltări a limbii, ci sunt expresia unor tendinţe puriste care s-au manifestat în LJ ca o reacţie la abuzul de neologisme de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Utilizarea formaţiilor româneşti urmărea să răspundă cerinţei de a asigura înţelegerea normelor juridice de către populaţia lipsită de cunoştinţe de specialitate34.

Purismul neologic este mai evident în codurile ardelene: „crima dării de foc (CPT, 1920, p.21); temniţă grea (ibidem, p.32). Perifraze preluate din legile vechi se regăsesc şi în reeditări ale codurilor din perioada interbelică: încetare din viaţă „deces” (CC, 1888, p.16); încetatul din viaţă „decedatul” (CC, 1935, p.18).

Prezenţa unor calcuri frazeologice inclusiv în LJ actual se datorează şi modelelor romanice după care s-au tradus textele respective (asemenea calcuri reprezintă, adesea, traducerea unor expresii din limba franceză35). Unele dintre ele au şi corespondente italieneşti: abuz de încredere (CP, 1882, p.109); abuz de putere  (ibidem, p.54); legitimă apărare (ibidem, p.86); cazuri de flagrant delict (CC, 1888, p.55); cazuri de forţă majoră  (CC, 1982, p.23).

Spre deosebire de LJ vechi, în care calcul lexical după greacă şi rusă în Principate, după maghiară şi germană în Transilvania, a constituit modalitatea principală de formare a terminologiei, după 1860, în paralel cu pătrunderea masivă a neologismelor, calchierea pierde treptat din importanţă.

Se înregistrează totuşi un număr redus de calcuri lexicale de structură, având drept rezultat derivate şi compuse realizate prin traducere integrală sau parţială a unor modele romanice. Deşi compusele calchiate sunt rare în LJ actual, putem totuşi cita – dintre cele înregistrate în DEX – omucidere, omucigaş, sinucidere, uzufructuar. Pruncucidere este menţinut în LJ actual, în paralel cu infanticid (DJP, p.134), în timp ce părintucidere  (CP, 1882, p.78) a fost complet înlocuit cu paricid (DJP, p.214).

 

 

Cuprins

© Universitatea din Bucureşti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with

the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adriana STOICHITOIU-ICHIM

Text editor: Monica CIUCIU
Last update: September, 2002