<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> CADRUL TEORETICO-METODOLOGIC AL CERCETARII
Adriana STOICHIŢOIU-ICHIM, Semiotica discursului juridic

 

Capitolul 3

CADRUL TEORETICO-METODOLOGIC AL CERCETĂRII

                                         „The application of the semiotic methodology to the semantic and syntactic levels of legal argument, and law langage in general, would be a fruitful undertaking”

(Kevelson, 1982, p.122)

 

 

1. Obiectul cercetării

Întrucât bibliografia de specialitate reflectă o mare diversitate terminologică (vezi infra 1.1.), se impune precizarea obiectului de studiu, printr-o serie de restrângeri succesive (vezi infra 1.2.).

1.1. Sintagma cu caracter generic stil/limbaj juridic-administrativ1 acoperă o varietate de tipuri discursiv-textuale, utilizate în domeniul relaţiilor oficiale, având în comun un set de caracteristici lingvistice (îndeosebi lexico-semantice şi sintactice) şi stilistice. Individualizarea diverselor tipuri discursive se realizează în funcţie de criteriul pragmatic (chiar dacă acest lucru nu este întotdeauna precizat).

1.1.1. Considerarea limbajului/stilului juridic drept o variantă a stilului administrativ este întâlnită aproape exclusiv în lucrări ale lingviştilor români: Coteanu (1960), Golopenţia; Pavel (1960); Bulgăr (1962; 1969); Vulişici (1966), Diaconescu (1974 a, b)2, Munteanu; Ţâra (1978).Sintagma corespunzătoare din engleză – language of bureaucracy – este atestată la Redish (1981).

1.1.2. Limbajul/stilul juridic este tratat ca entitate distinctă la Dimiu (1937), Brâncuş (1955), Giosu (1963), Barborică (1969), Pană-Dindelegan (1977), Berceanu (1981), Stoichiţoiu (1984, 1990), precum şi la autorii care s-au ocupat de tehnica legislativă (Mrejeru, 1979, Zlătescu 1996) sau de logica normelor (Mihai, 1982; Mateuţ; Mihăilă, 1998). Cu aceeaşi accepţie sunt utilizate în franceză formulări ca langage du droit (Sourioux; Lerat, 1975; Gémar, 1995); discours juridique (Greimas, 1971; „Langages”, 1979); français juridique (Cornu, 1995; Snow; Vanderlinden, 1995; Sourioux; Lerat, 1995); langage juridique (Kerchove; Ost, 1982).

În engleză, dată fiind polisemia termenului law (1. „lege”; 2. „drept”; 3. „justiţie, foruri juridice”; 4. „ştiinţă a dreptului, jurisprudenţă”), terminologia este mai puţin precisă, sintagma language of the law (Melinkoff, 1963; Kielar, 1977; Berman, 1975) putând fi tradusă atât prin limbaj juridic sau limbajul legii, cât şi prin limbajul dreptului sau al justiţiei. Cea mai cuprinzătoare accepţie a conceptului legal language se întâlneşte la Charrow (1981)3.

1.2. Circumscrierea obiectului cercetării noastre presupune delimitarea limbajului juridic de cel administrativ (1.2.1.) şi, ulterior, identificarea diverselor niveluri care compun limbajul juridic (1.2.2.).

1.2.1. În ceea ce priveşte primul aspect menţionat, considerăm – în acord cu alţi cercetători – că varianta administrativă este derivată din cea juridică şi subordonată acesteia4.

Cercetarea comparativă a discursului juridic şi a celui administrativ evidenţiază o serie de asemănări şi deosebiri, determinate de funcţia lor socială5.

Actul administrativ este subordonat legii, având rolul de a explicita textul legislativ, indicând totodată modalităţile de punere în aplicare a acestuia.

În domeniul administrativ, tipologia textuală este mai largă şi mai diversă decât în domeniul juridic. Spre deosebire de textul legislativ cu referinţă unică, neredundant şi închis, cel administrativ este plurivalent, evocând, pe lângă referinţa sa imediată, şi alte texte.

Discursul administrativ are o structură mai complexă la nivel transfrastic decât cel juridic, fiind caracterizat prin utilizarea masivă a formulelor.

În textele juridice, enunţarea este neutră, obiectivă, cu caracter general (impersonal). Având rol explicativ şi caracter mai particularizat textul administrativ este mai puţin rigid, permiţând individualizarea în funcţie de destinatar6.

Terminologia administrativă este mai receptivă la inovaţii decât cea juridică, având totodată un caracter mai concret. Ca urmare, vocabularul textelor administrative este mai puţin sistematizat, mai deschis termenilor de specialitate din alte domenii decât lexicul juridic7.

1.2.2. Caracterul plurifuncţional8 şi pluridimensional9 al limbajului juridic impune luarea în considerare a diverselor sale nivele, fiecare reprezentând un anumit tip de discurs: legislativ (normativ), judiciar (al instanţelor), contractual (al convenţiilor), doctrinal (al jurisprudenţei).

Obiectul cercetării de faţă este discursul juridic normativ, desemnat în bibliografia românească prin sintagmele limbajul legii (Mrejeru, 1979), limbajul actelor legislative (Reteşan, 1976), stil legislativ (Zlătescu, 1996), limbaj normativ (Mateuţ; Mihăilă, 1998). Principalele sale caracteristici sunt sintetizate – din perspectiva juristului – în definiţia din DDC (p.258): „Stilul actelor normative: manieră de redactare specifică normelor juridice, potrivit căreia, acestea se scriu în formă prescriptivă, clară şi concisă, spre a fi înţeleasă de toţi cei cărora li se adresează, folosindu-se expresiile cele mai exacte, iar în măsura în care e necesar, explicându-se unii termeni. Textul normei juridice trebuie formulat cu observarea riguroasă a regulilor logicii formale, precum şi a celor gramaticale”.

1.3. Materialul examinat provine, în principal, din coduri şi legi actuale, reflectând dreptul în vigoare. Acolo unde am considerat util, am făcut referiri şi la alte coduri, aparţinând dreptului românesc modern, începând cu cele promulgate în epoca lui Al.I.Cuza.

Pentru a releva varietatea modalităţilor de exprimare a normelor juridice şi adaptarea discursului la contextul social al comunicării, au fost examinate şi lucrări/texte de popularizare a legislaţiei.

Între sursele utilizate au fost incluse şi lucrări din domeniul jurisprudenţei şi dicţionare juridice elaborate pentru diverse ramuri de drept, care oferă informaţii privind sensul termenilor de specialitate. Aceste date au fost confruntate cu cele cuprinse în dicţionare generale ale limbii române.

 

2. Metoda

Opţiunea noastră pentru abordarea discursului juridic normativ din perspectiva semioticii se justifică prin convingerea că demersul semiotic10 reprezintă cea mai adecvată modalitate de analiză pentru o realitate atât de complexă cum este comunicarea juridică. Principalele argumente în acest sens sunt natura – prin definiţie – interdisciplinară a semioticii (infra 2.1) şi capacitatea ei de a integra alte tipuri de abordări (infra 2.2.). Ne situăm astfel pe o poziţie diametral opusă celor care consideră ca incompatibile metodele de analiză folosite de lingvişti cu cele ale juriştilor11.

2.1. Sub aspect istoric, semiotica modernă – definită în accepţia sa cea mai generală, drept „studiul semnelor şi al proceselor interpretative”12 – s-a constituit ca un domeniu interdisciplinar, la confluenţa mai multor direcţii de cercetare, între care fundamentale sunt cea logico-filosofică (reprezentată de Charles Sanders Peirce şi Charles W.Morris) şi structuralismul lingvistic (semiologia lui Ferdinand de Saussure)13. Accentuarea caracterului interdisciplinar al semioticii, devenită după al doilea război mondial „o disciplină-conglomerat”14 are drept consecinţă o spectaculoasă extindere a domeniului de cercetare, dublată de o permanentă diversificare a metodologiilor15.

2.2. Capacitatea integratoare a semioticii – „spaţiu al răspântiilor în care interferează antropologia, sociologia, psihologia socială, filosofia, lingvistica şi disciplinele comunicării”16 se explică prin pluralitatea deschiderilor spre universul comunicării, abordate ca fapt social şi cultural17.

2.3. Cercetarea de faţă se încadrează în sfera semioticilor aplicate (specifice sau „regionale”)18, mai precis, aparţine semioticii juridice. Cadrul ei teoretico-metodologic este cel oferit de semiotica tridimensională a filosofului american Charles W.Morris19, constituită din semantică, sintaxă şi pragmatică. Vom avea astfel în vedere relaţiile stabilite între semnele lingvistice şi referenţii lor (nivelul semantic), între diversele tipuri de semne (nivelul sintactic), ca şi relaţia dintre semne şi utilizatorii lor (nivelul pragmatic)20.

Avantajul modelului semiotic morrisian constă în capacitatea lui de a investiga discursul juridic normativ dintr-o dublă perspectivă: ca practică socială instituţionalizată şi ca tip discursiv/textual.

De pe aceste poziţii, considerăm că relaţia dintre semiotica juridică şi lingvistica juridică este una de incluziune (vezi Figura 1).

Lingvistica juridică are ca obiect de studiu discursul juridic sub cele trei aspecte care îl definesc (lexic specializat; structuri enunţiative; caracteristici stilistice).

Semiotica juridică înglobează lingvistica juridică şi extinde domeniul analizei prin luarea în considerare a cadrului pragmatic (în care includem, pe lângă factorii umani – Emiţător şi Receptor -, şi alţi parametri care determină specificul discursului juridic normativ: temă, acte de limbaj, finalitate, situaţie de comunicare (context social) etc.

 

Figura 1 

 

Nevoia de adaptare a instrumentelor de analiză la complexitatea obiectului studiat ne-a determinat să asociem demersului semiotic – ori de câte ori ni s-a părut necesar – abordări proprii altor orientări din sfera ştiinţelor limbajului (stilistica funcţională, analiza discursului, gramatica textului, teoria actelor de limbaj, socio- şi psiholingvistica) sau a ştiinţelor sociale (logica deontică).

Ne asumăm astfel riscul unor eventuale acuzaţii de „eclectism metodologic”, de care însăşi semiotica actuală nu a fost scutită21.

 

3.   Finalitatea cercetării

3.1. Dat fiind raportul de implicare reciprocă dintre fondul legii şi forma sa de exprimare22, precum şi existenţa unei zone importante de intersecţie a preocupărilor profesionale ale juriştilor şi lingviştilor23, necesitatea studierii discursului juridic normativ apare ca un adevăr ce nu mai trebuie demonstrat. El a fost recunoscut în mod explicit atât de lingvişti24, cât şi de jurişti25 şi de specialişti în alte ştiinţe sociale26.

3.2. În raport cu lingvistica teoretică au fost enumerate patru domenii care pot beneficia de rezultatele investigării discursului juridic: lingvistica istorică, teoria gramaticală, sociolingvistica, teoria metalingvistică şi filosofică27. În opinia noastră, acestora li s-ar mai putea adăuga stilistica funcţională, semantica şi lexicografia (cea lingvistică şi cea de tip enciclopedic).

3.3. Pentru jurişti, cercetarea discursului normativ are finalităţi practice legate de statutul său de limbaj profesional (vezi infra, cap. 7.2.), ca şi de optimizarea comunicării juridice între specialişti şi nespecialişti (subiecţii legii)28.

 

 

 

 

Cuprins

© Universitatea din Bucureşti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with

the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adriana STOICHITOIU-ICHIM

Text editor: Monica CIUCIU
Last update: September, 2002