<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Untitled Document
Adriana STOICHIŢOIU-ICHIM, Semiotica discursului juridic

 

Capitolul 5
„GRAMATICA” DISCURSULUI JURIDIC NORMATIV   

Accepţii ale termenului "gramatică"

 

         „Tout discours juridique est produit, quant à sa forme, par une grammaire juridique distincte de la grammaire de la langue naturelle dans laquelle ce discours se manifeste”.

(Greimas, 1971, p.9)

 

       „La  logique du  discours laisse des marques de structure. Le ton du discours laisse des marques du style. Le discours juridique se reconnaît à sa structure et à son style”.

                            (Cornu, 1990, p.21)

 


1. Opiniile cercetătorilor privind existenţa unei gramatici juridice sunt contradictorii, înscriindu-se între negarea vehementă1 şi acceptarea cu titlu de componentă intrinsecă a semioticii juridice2. Dată fiind această diversitate a punctelor de vedere, explicabilă şi prin polisemia termenului gramatică, precizăm că în acest capitol termenul respectiv este utilizat cu o semnificaţie aparte (semnalată prin ghilimelele din titlu). El trimite la un concept operaţional bivalent pe care îl socotim mai adecvat obiectului analizat (DJN) decât altele utilizate în bibliografia de specialitate (de exemplu, sintaxă/lingvistică/teorie a textului).

Cele două accepţii acordate aici termenului gramatică (echivalent în sens larg cu lingvistica textului, iar în sens restrâns cu morfosintaxa) sunt, în opinia noastră, pe deplin congruente şi nu contrazic în spiritul lor utilizările consacrate ale termenului în discuţie.

1.1. Într-o primă accepţie – cea mai cuprinzătoare – termenul gramatică se referă la nivelul transfrastic. Obiectul analizei este textul, înţeles ca produs al discursului/procesului de enunţare (vezi supra, cap.4, 2.1.3) şi, în acelaşi timp, ca ansamblu structurat de secvenţe între care se stabilesc raporturi logico-sintactico-semantice3 .

În acest fel ne plasăm pe terenul unei gramatici/lingvistici sau sintaxe a textului4, care depăşeşte sfera sintaxei (în sensul ei tradiţional, dar şi în cel morrisian), vizând „stabilirea şi codificarea unui sistem de reguli care să explice relaţiile existente între propoziţii/fraze, cu alte cuvinte, determinarea factorilor care fac ca o secvenţă oarecare de propoziţii să constituie sau nu un text”5.

Deşi accentul va cădea în cele ce urmează pe aspectele de construcţie („arhitectură”) a DJN, facem menţiunea că nu subscriem la acele teorii care definesc textul exclusiv ca entitate sintactică, analizabilă cu mijloace proprii gramaticii (sintaxei) frazei, extrapolate la nivel transfrastic în virtutea unor analogii existente între cele două tipuri de structuri (text; frază)6.

Fără a neglija importanţa componentei pragmatice în definirea textualităţii (vezi cadrul pragmatic schiţat supra, în cap. 4),  ne vom concentra aici atenţia asupra modalităţilor de a asigura unitatea semantică (coerenţa) şi unitatea sintactică (coeziunea) discursului/ textului juridic normativ.

Cu scopul de a evita orice ambiguitate generată de semantica termenilor coeziune şi coerenţă în raport cu diverse modele de analiză textologică7, vom preciza accepţiile cu care îi utilizăm (vezi infra 2.1.).

Pentru o descriere cât mai adecvată a specificului DJN în raport cu alte tipuri discursive, alături de cele două elemente esenţiale în definirea textului, vor mai fi luate în considerare alte trei criterii ale textualităţii: intenţionalitatea, intertextualitatea şi informativitatea.

1.2. A doua accepţie cu care este utilizat termenul gramatică este una mai restrictivă, vizând nivelul frastic al structurilor desemnate generic, în cercetările moderne de sintaxă, drept enunţuri (fraze sau propoziţii în terminologia tradiţională9).

1.2.1. Dat fiind faptul că sintaxa reprezintă, alături de terminologii, un element fundamental în descrierea stilurilor funcţionale, în general10, şi a celui juridic-administrativ, în special11, ne vom îndrepta atenţia, mai întâi, asupra unor categorii şi mecanisme sintactice „privilegiate”12, având ca finalitate obţinerea unor propoziţii şi fraze „bine-formate” (din perspectiva actelor de limbaj specifice DJN şi a cerinţelor tehnicii legislative). Considerăm „bine-formate” acele enunţuri a căror „juridicitate” este nu numai acceptată de specialişti (R1), ci şi recognoscibilă de către nespecialişti (R2)13.

1.2.2. Întrucât descrierea nu ar fi completă dacă s-ar limita la nivelul sintagmatic (al combinărilor sintactice), neglijând relaţiile paradigmatice, includem în sfera gramaticii juridice, pe lângă sintaxa enunţului, şi morfosintaxa14. Avem în vedere, în acest sens, aspecte specifice DJN, tratate, în mod tradiţional, de morfologie15: frecvenţa şi importanţa funcţională deosebită a unor părţi de vorbire; modalităţi proprii de exprimare şi organizare a unor categorii gramaticale (persoană, număr, caz, mod, timp, diateză, determinare); particularităţi flexionare etc.

1.3. În încheierea acestor precizări de natură conceptual-terminologică, semnalăm existenţa unei zone de intersecţie între ceea ce am numit aici gramatica juridică şi domeniul stilisticii (de orientare lingvistică sau funcţională). O dovadă în acest sens este existenţa unui domeniu de cercetare interdisciplinară numit stilistică juridică (fr. juristylistique)16.

În prima sa accepţie, referitoare la principiile de organizare secvenţială a DJN (vezi supra 1.1.), gramatica textului este inclusă – implicit sau explicit – în stilistica lingvistică  (Enkvist, 1978)17 sau în stilistica funcţională (Irimia, 1986)18. Pentru alţi cercetători (Coteanu, 1978; Szabo, 1981; Irimia, 1986; Rovenţa-Frumuşani, 1995; Dobre, 1998,; Dospinescu, 1998), gramatica textului oferă cadrul teoretic pentru analiza diverselor tipuri de discursuri specializate (ştiinţific, juridic, didactic, publicistic, beletristic etc.). De pildă, din această perspectivă, mecanismele de realizare a coeziunii pot fi considerate mărci stilistice definitorii pentru un anumit tip discursiv.

A doua accepţie pe care am dat-o gramaticii – aceea de morfosintaxă (vezi supra 1.2.) – este înglobată în mod explicit în sfera stilisticii de diverşi cercetători ai limbajului juridic (Coteanu, 1960 şi 1972; Sfârlea, 1972; Irimia, 1986; Cornu, 1990). În determinarea specificului acestui limbaj se ţine seama preponderent de relaţiile stabilite între cuvinte în cadrul enunţurilor19, dar şi de nivelul morfematic20.

Consecinţa faptului că analiza noastră recurge la tehnici aparţinând atât gramaticii (transfrastice şi frastice), cât şi stilisticii funcţionale este dublul său caracter – generativ (sintetic) şi descriptiv (analitic)21 – având ca finalitate descoperirea caracteristicilor tipologice ale discursului/textului juridic normativ22 şi a mărcilor stilistice23 prezente la diverse nivele.

Cuprins

© Universitatea din Bucureşti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with

the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adriana STOICHITOIU-ICHIM

Text editor: Monica CIUCIU
Last update: September, 2002