<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Nivelul transfrastic (discursiv-textual)
Adriana STOICHIŢOIU-ICHIM, Semiotica discursului juridic

 

Capitolul 5
Nivelul transfrastic (discursiv-textual)

2. Nivelul transfrastic (discursiv-textual) reprezintă domeniul cel mai puţin investigat în bibliografia consacrată DJN, deşi importanţa sa pentru redactarea, receptarea şi interpretarea actelor legislative nu mai trebuie demonstrată.

Dintre cele şapte standarde ale textualităţii (caracteristici sintactice, semantice şi pragmatice care fac ca o configuraţie de unităţi lingvistice să constituie un text), enumerate de Beaugrande şi Dressler24, considerăm ca definitorii pentru DJN coeziunea  şi coerenţa.

Dificultatea de a defini şi utiliza în mod riguros cele două concepte provine pe de o parte dintr-o anumită imprecizie şi inconsistenţă care caracterizează domeniul textologiei în general, iar pe de altă parte, din determinarea complexă a DJN, supus atât regulilor lingvistice (discursiv-textuale), cât şi celor proprii tehnicii legislative şi logicii juridice.

Prima categorie de dificultăţi este ilustrată de multitudinea accepţiilor date, în bibliografia de specialitate, coerenţei şi coeziunii (vezi infra 2.1.).

Cea de a doua este susţinută de constatarea că unele principii cu valoare axiomatică în sfera textologiei îşi relativizează conţinutul când se raportează la textul juridic. De pildă, principiul conform căruia textul are autonomie (sintactică şi semantică) şi caracter închis25 nu ţine seama de fenomenul intertextualităţii juridice (vezi infra 2.2.3.). Pe lângă intertextualitate, şi alte aspecte ale coerenţei (cum ar fi coreferenţializarea, non-contradicţia, progresia tematică) se realizează în DJN în moduri specifice, impuse de principiile de organizare şi funcţionare a sistemului legislativ.

2.1. Coerenţă şi/sau coeziune

2.1.1. Lucrările mai vechi (anterioare anilor '80) nu disting cele două concepte operând, de regulă, numai cu unul dintre ele.

- Halliday; Hasan (1976), într-o lucrare de referinţă pentru domeniul textologiei, folosesc coeziunea drept termen general, în care includ, ca tip particular de relaţie şi coerenţa. În acord cu premisa că textul este, în primul rând, o unitate semantică, şi coeziunea se defineşte ca un concept semantic mai întâi, dar şi relaţional27. Relaţiile şi, implicit, mecanismele coezive sunt clasificate în două categorii: gramaticale (referinţa, substituţia, elipsa, joncţiunea) şi lexicale28. Această separare tranşantă este însă amendată în cuprinsul lucrării, unde referinţa este considerată relaţie logico-semantică, iar substituirea şi elipsa – relaţii lexico-gramaticale, toate trei fiind puse în legătură cu conceptul de presupoziţie.

- Charolles (1978) operează exclusiv cu conceptul de coerenţă, stabilind patru tipuri de „meta-reguli”, cu dublu caracter (lingvistic şi pragmatic), care asigură buna-formare a textului: meta-reguli de repetiţie, de progresie, de non-contradicţie, de relaţie29. Reţinem ideea că regulile menţionate asigură coerenţa discursivă şi textuală atât la nivel microstructural (local) prin raporturi intrasecvenţiale între fraze care se succed, cât şi la nivel macrostructural (global), prin relaţii intersecvenţiale, în cadrul textului30.

2.1.2. Lucrările recente utilizează diferenţiat cele două concepte, acceptându-se (cel puţin ca premisă), definirea coeziunii în termeni sintactici („ansamblu de trăsături care asigură unitatea sintactică a textului, marcând legătura în secvenţa de unităţi lingvistice [propoziţii/fraze]”31), iar a coerenţei în termeni semantici („ansamblu de trăsături care asigură unitatea semantică a unui set de propoziţii/fraze, astfel încât acestea să formeze un tot unitar din punctul de vedere al semnificaţiei”32).

- Distincţia menţionată apare la Beaugrande şi Dressler (1981), fiind preluată şi în DESL şi DSL. Ca o ilustrare a contradicţiilor din domeniul textologiei actuale, consemnăm opinia lui Vasiliu (1990), după care mărcile stabilite de Beaugrande şi Dressler pentru a caracteriza coeziunea33 nu ar fi de natură sintactică, ci semantică, definind – în fapt – coerenţa34.

- O poziţie aparte are Vasiliu (1990), pentru care coeziunea este definită în termeni formali ca „totalitatea trăsăturilor gramaticale (sintactice) care marchează caracterul de tot unitar al unei suite de propoziţii (fraze)”35. Acelaşi autor defineşte coerenţa în termeni exclusiv pragmatici, în corelaţie cu expectaţiile vorbitorilor36.

- Teorii mai nuanţate şi mai bine articulate privind coeziunea şi coerenţa se găsesc la Vlad (1994) şi Rovenţa-Frumuşani (1995).

Trăsătura comună celor două modele de analiză textuală este definirea coeziunii în termeni sintactico-semantici, ca relaţie explicită, iar a coerenţei în termeni semantico-pragmatici, ca domeniu al conexiunilor implicite37.

Ca aspect distinctiv, la Rovenţa-Frumuşani (1995) reţinem incluziunea coerenţăÉcoeziune, având drept consecinţă stabilirea a două tipuri de coerenţă (lexicală şi gramaticală)38.

- Dată fiind natura complexă a mecanismelor de realizare a coerenţei şi coeziunii şi numeroasele interferenţe, care fac extrem de dificilă departajarea lor, s-a încercat şi abordarea acestora nediferenţiat, din perspectiva finalităţilor comune. De exemplu, Cornu (1990) clasifică procedeele respective după cum ele urmăresc coordonarea, simplificarea sau clarificarea DJN39.

2.1.3. Opţiunea noastră pentru tratarea separată a mecanismelor coerenţei şi coeziunii, dintr-o dublă perspectivă – lingvistică şi juridică – se explică, în principal, prin raţiuni didactice, ţinând de nevoia de claritate şi sistematizare.

De aceea, mecanismele de realizare a coerenţei şi coeziunii considerate specifice pentru DJN vor fi prezentate în funcţie de două criterii: finalitate (asigurarea conectivităţii conceptuale sau a celei secvenţiale) şi nivel discursiv-textual (transfrastic şi/sau frastic).

 

Cuprins

© Universitatea din Bucureşti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with

the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adriana STOICHITOIU-ICHIM

Text editor: Monica CIUCIU
Last update: September, 2002