<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Mecanisme ale coerentei
Adriana STOICHIŢOIU-ICHIM, Semiotica discursului juridic

 

Capitolul 5

Mecanisme lingvistice ale coerenţei

Ca trăsături generale ale acestui tip de relaţie discursivă au fost menţionate: conexiune implicită (asidentică); predominanţa dimensiunii semantice; actualizare la nivel macrostructural; dependenţă faţă de contextul situaţional40.

Dată fiind dubla natură (semantică şi pragmatică) a coerenţei, descrierea formelor sale de realizare specifice DJN va urmări şi impactul condiţionărilor juridice asupra mecanismelor discursive.

În plan semantic, condiţiile minimale pentru a asigura coerenţa la nivel transfrastic sunt: (1) identitatea referenţială şi (2) existenţa unui „plus” semantic41, la care se poate adăuga (3) globalitatea sensului (capacitatea unui discurs de a funcţiona şi de a fi receptat/interpretat ca un întreg)42.

2.2.1. Identitatea referenţială  presupune ca enunţurile din componenţa unei secvenţe sau secvenţele care alcătuiesc un text să trimită la acelaşi referent43.

Natura pragmatică a actului de referinţă – care implică utilizarea semnelor de către vorbitori într-un anumit context situaţional44 – condiţionează semnificaţiile termenilor juridici coreferenţiali de concepte şi norme proprii domeniului dreptului.

Coreferenţialitatea interenunţială (intersecvenţială) asigură, pe lângă precizie, progresia sensului textual, continuitatea tematică şi caracterul non-contradictoriu al DJN.

Principala şi cea mai simplă modalitate de realizare a coreferenţialităţii la nivel transfrastic şi frastic este recurenţa lexicală45, inclusă de majoritatea cercetătorilor în categoria mai largă a repetiţiei46.

Faptul că în DJN, procedeul recurenţei lexicale presupune raportarea –implicită sau explicită – la sistemul referenţial şi la contextul situaţional juridic este ilustrat prin relaţiile de echivalenţă în care intră termenul generic făptuitor. Astfel, în art.86 („Executarea pedepsei la locul de muncă”), funcţionează echivalenţa implicită făptuitor-condamnat, în art.197 („Violul”) – echivalenţa făptuitor-autor, în timp ce, în majoritatea articolelor din CP, prin făptuitor se înţelege infractor47.

Raportarea explicită (expresă) la un anumit text legislativ sau ramură de drept este marcată prin formule specifice (de exemplu, în înţelesul legii penale, pentru definirea pericolului social, în art.18 al CP).

Recurenţa lexicală se realizează în DJN sub patru forme48:

(a) prin repetarea aceluiaşi cuvânt  (recurenţă strictă sau forte) în enunţuri diferite, care compun o secvenţă textuală: termenul minorul apare succesiv în poziţie iniţială (subiect) în cele trei paragrafe ale art.99 („Limitele răspunderii penale”); în mod similar se repetă termenul tentativă în cele trei paragrafe ale art.20 care precizează „conţinutul tentativei”;

(b) prin echivalenţă sinonimică (recurenţă slabă): victimă-persoană vătămată (art.197); se pedepseştese sancţionează (art.318); inamicduşman (art.338);

Un tip de sinonimie specifică DJN este cea de tip definiţional, realizată între descrierea infracţiunii în cadrul unui articol şi desemnarea ei, în marginea textului, într-o manieră cât mai concisă (de regulă printr-un singur cuvânt).

Formula prin care se defineşte infracţiunea poate fi reluată integral sau parţial în articolul respectiv: „Absenţa nejustificată de la unitate sau serviciu, care a depăşit 24 ore […]” (art.331 – „Absenţa nejustificată”); „Călcarea regulilor serviciului de gardă, de pază, de însoţire sau de securitate […]” (art.333 – „Călcarea de consemn”).

Cea mai frecventă este situaţia de sinonimie stabilită între denumirea specializată a infracţiunii (situată în marginea textului) şi definirea ei în cuprinsul articolului respectiv, unde termenul juridic nu figurează (vezi art.203 – „Incestul”; art.303 – „Bigamia”; art.332 – „Dezertarea”).

(c) prin incluziune

- de tip generic, bazată pe termeni cu extensiune largă (faptă, acţiune, făptuitor) – vezi art.255 – „Darea de mită”;

- de tip hiperonimic (prin indicarea unui termen supraordonat): „lovirea sau alte acte de violenţă (art.250); „banii, valorile sau orice alte bunuri (art.329);

(d) prin determinare definită

Coreferenţializarea prin articol hotărât funcţionează la nivel transfrastic, atât între articole, cât şi între alineate ale aceluiaşi articol. Astfel, în definiţiile date participanţilor la o infracţiune în art.25 şi 26, aceştia sunt desemnaţi prin substantive nearticulate, având valoare generică („Instigator este persoana care […]”). În articolul următor („Pedeapsa în caz de participaţie”), termenii respectivi apar sub forma articulată hotărât, care marchează unicitatea referentului în contextul verbal şi situaţional dat: „Instigatorul şi complicele la o faptă prevăzută de legea penală săvârşită cu intenţie se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor” (art.27).

În cadrul art.236 („Ofensa adusă unor însemne”), primul alineat, care enunţă norma, conţine termenul manifestare la forma nearticulată („Orice manifestare prin care se exprimă dispreţ pentru însemnele României […]), iar al doilea reia substantivul respectiv, însoţit de articol definit pentru a identifica o formă particularizată a infracţiunii49: „Manifestarea prin care se exprimă dispreţ pentru emblemele sau semnele de care se folosesc autorităţile se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă”.

2.2.2. A doua condiţie a coerenţei – „plusul semantic” – cores-punzând regulii de progresie semantică din teoria lui Charolles (1978) se realizează în planul relaţiilor discursive verticale de tip temă/remă (engl. topic/comment)50. Asocierea temă+remă asigură continuitatea tematică a discursului şi surplusul de informaţie51 prin trei procedee frecvent întâlnite în DJN.

(a) Rema poate preciza accepţia juridică a unor cuvinte utilizate şi în lexicul comun. De exemplu, termenii autor, instigator şi complice sunt enunţaţi în art.23 (corespunzând temei), iar în articolele 24-26 (reprezentând rema) fiecare dintre ei este definit în sistemul referenţial al dreptului penal.

(b) Un alt mod specific de realizare a progresiei semantice şi, în acelaşi timp, de înlăturare a oricărei ambiguităţi este corelarea unui enunţ afirmativă (temă) cu unul sau mai multe enunţuri negative (remă), având acelaşi referent. Astfel, art.20 conţine două enunţuri de tip afirmativ (temă1 + remă1) care precizează „conţinutul tentativei” şi un enunţ negativ („Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracţiunii este datorită modului cum a fost concepută executarea”), reprezentând rema2, în raport cu tema2 (formată din cele două enunţuri afirmative), conform schemei

TEMA2   +  REMA2

 

Acelaşi mecanism de asociere semantică funcţionează la nivelul unor secvenţe textuale mai ample. De pildă, cap.V („Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei”) încheie titlul II („Infracţiunea”) din partea generală a CP. Capitolul respectiv are valoare de remă, în raport cu capitolele anterioare, fiind construit pe baza unui paralelism sintactico-semantic din opt articole (44-51) care prezintă excepţiile sub forma unor enunţuri negative („Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală dacă/când […]").

(c) Enumerarea, ca modalitate de realizare a progresiei semantice, poate avea caracter „închis” (exhaustiv) sau „deschis” (exemplificativ).

Prima epuizează materia avută în vedere şi are mărci introductive specifice („vreuna din următoarele împrejurări”), urmate de dispunerea tipografică sub formă de alineate, marcate prin litere. O asemenea structură prezintă art.175 („Omorul calificat”), art.209 („Furtul calificat”), art.211 („Tâlhăria”) ş.a.

Enumerarea „deschisă” nu prezintă o dispunere tipografică specifică, fiind caracterizată de mărci „nehotărâte” (generice): „Sustragerea ori distrugerea unui dosar, registru, document sau orice alt înscris care se află în păstrarea ori în deţinerea unui organ sau unei instituţii de stat […]” (art.242).

Sub aspect logico-semantic, elementele incluse într-o enumerare „închisă” pot fi omogene (art.33 „Felurile pedepselor”), dar, mai frecvent, ele au caracter eterogen (de exemplu, art. 209 precizează limitativ elementele care disting furtul calificat de cel „simplu”:  agentul (alineatele a, b, c), victima (alineatul d), locul faptei (alineatele e, f), momentul (alineatele g, h) şi modalitatea (alineatul i).

2.2.3. La nivel discursiv-textual global (al CP în ansamblul său) funcţionează un tip de coerenţă realizată prin echivalenţe implicite sau explicite, valabile  numai în contextul referenţial şi situaţional al dreptului penal.

Examinarea mecanismelor de realizare a coerenţei din perspectiva distanţei şi a orientării relaţiei de recurenţă evidenţiază câteva situaţii proprii DJN52:

(a) reluare imediată (în secvenţe succesive):

În art.3 („Teritorialitatea legii penale”), din partea generală a CP se precizează: „Legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite pe teritoriul României”. Începând din articolul următor şi, ulterior, în tot cuprinsul CP se foloseşte hiperonimul ţară, echivalenţa (Româniaţară) fiind implicită (dedusă din succesiunea articolelor 3 şi 4).

(b) reluare „la distanţă”, care poate fi de două feluri:

- mediată (prin intermediul unor secvenţe care exprimă anumite presupoziţii): echivalenţa infracţiunefaptă este stabilită implicit în art.2 („Legea prevede care fapte constituie infracţiuni, pedepsele ce se aplică infractorilor şi măsurile ce se pot lua în cazul săvârşirii acestor fapte”),  ea este explicitată abia în art.17 („Infracţiune este fapta care prezintă pericol social, săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală”), între cele două enunţuri citate inserându-se alte articole;

- izolată: infracţiunea este definită în art.17 (vezi supra), iar cauzele care înlătură caracterul penal al fapte sunt prezentate în art. 44-51.

(c)  trimiteri explicite din textul legii, reprezentând un mecanism de realizare a globalităţii specific DJN, ale cărui reguli sunt fixate de tehnica legislativă în funcţie de situaţia de comunicare53.

La nivelul DJN, trimiterile realizează un tip aparte de intertextualitate. Înţeleasă ca factor de natură semantico-pragmatică (situat în sfera coerenţei textuale), intertextualitatea „juridică” se deosebeşte de cea „literară” (definită în DSL şi cercetată de poetică) prin următoarele trăsături:

- caracter deliberat („construit”), având la bază factorul pragmatic intenţionalitate;

- finalitate practică: (a) prin economia de mijloace54; (b) prin asigurarea coordonării intra- şi intertextuale55; (c) prin posibilitatea unor referiri exacte şi economice la reguli de drept, în practica judiciară şi în jurisprudenţă; (d) prin funcţia mnemotehnică;

- organizare sistematică, riguroasă (prin indicarea cu precizie a subdiviziunilor sau a textelor legislative avute în vedere);

- caracterul explicit al relaţiilor (care exclud presupoziţia), marcat prin formule specifice.

Trimiterea se poate face în cadrul aceluiaşi articol, vizând alineate anterioare, desemnate cu precizie („Datele prevăzute la alin. lit.b), c) şi d) se comunică persoanelor sau organelor stabilite la lit.a)”, art. 86) sau în mod generic („Faptele prevăzute în prezentul articol nu se sancţionează […]”, art. 303).

În cadrul textului, trimiterea se poate face la unul sau mai multe articole, de regulă anterioare, aflate în imediata vecinătate (art. 286 şi 287) sau la distanţă (art. 262 face trimitere la art. 174, 175, 176, 211, 212, 215, 217, 218 şi 276). De asemenea, pot fi avute în vedere anumite unităţi structurale (titlu, capitol, parte) din componenţa unui cod: „Tentativa infracţiunilor prevăzute în prezentul titlu se pedepseşte” (art. 361); „La stabilirea şi aplicarea pedepselor se ţine seama de dispoziţiile părţii generale a acestui cod şi de limitele de pedeapsă fixate în partea specială […]” (art. 72).

Într-un număr redus de cazuri, trimiterile se fac la alte texte legislative, desemnate precis („potrivit legii de procedură penală”, art. 263) sau în mod generic, prin formule consacrate („potrivit legii statului în care infractorul a săvârşit infracţiunea”, art. 6; „în conformitate cu convenţiile internaţionale”, art. 8).

 

Cuprins

© Universitatea din Bucureşti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with

the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adriana STOICHITOIU-ICHIM

Text editor: Monica CIUCIU
Last update: September, 2002