<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Untitled Document
Adriana STOICHIŢOIU-ICHIM, Semiotica discursului juridic

 

Capitolul 5

Mecanisme lingvistice ale coeziunii

În opinia majorităţii cercetătorilor, dacă prin coerenţă se asigură conectivitatea conceptuală a unui discurs/text, prin coeziune se realizează conectivitatea secvenţială56.

Cu alte cuvinte, coeziunea reprezintă un tip de conexiune sintactică, realizată explicit la nivel microstructural şi dependentă exclusiv de contextul lingvistic57.

În analiza DJN, pornim de la premisa că mecanismele de realizare a coeziunii sunt de natură sintactico-semantică58. Din varietatea procedurilor coezive59 nu vom prezenta în continuare decât pe acelea care reţin atenţia prin frecvenţă şi funcţie specifică în DJN. Astfel, bogăţia şi diversitatea mecanismelor, prin care se realizează recurenţa şi joncţiunea se justifică prin nevoia de claritate, precizie şi unitate a DJN. Aceleaşi caracteristici stilistico-funcţionale explică prezenţa extrem de redusă în DJN a elipsei.

2.3.1. Coreferenţialitatea – ca formă particulară de recurenţă (repetiţie) – constă în instituirea unei relaţii la nivel frastic (intraenunţial) sau transfrastic (interenunţial) între două unităţi  verbale având referent comun. În virtutea identităţii referenţiale, unii cercetători consideră acest tip de recurenţă ca o relaţie exclusiv semantică60 sau logico-semantică61.

În opinia noastră, este vorba de o relaţie cu dublă natură – gramaticală şi lexico-semantică – deoarece reluarea referentului se realizează prin substituirea cu elemente fără sens propriu (pro-forme), aparţinând unei alte clase morfo-sintactice decât elementul substituit. În acord cu acest principiu, am încadrat recurenţa strict lexicală (reluarea prin acelaşi element lexical sau printr-un sinonim al său din aceeaşi clasă morfologică) între mecanismele coerenţei textuale (vezi supra 2.2.1.)62.

Principala modalitate de realizare a coreferinţei – înţeleasă ca mecanism textual coeziv – sunt pro-formele. Termenul, utilizat în lingvistica actuală cu semnificaţie generică, desemnează „întreaga clasă de cuvinte lipsite de referinţă proprie, care îşi procură referinţa contextual, în contextul lingvistic, prin legarea de un component plin referenţial, numit sursă referenţială”63. Rezultă, de aici, că în categoria pro-formelor se includ şi substitutele.

Reţinem faptul că, spre deosebire de categoria deicticelor, caracterizată prin referinţă exoforică (situaţională), în cazul pro-formelor, referinţa este endoforică (intra-textuală)64, situându-se la nivel frastic (în acelaşi enunţ, paragraf etc. al textului respectiv).

În continuare, pro-formele considerate specifice DJN vor fi examinate în funcţie de patru parametri de natură morfo-sintactică, apreciaţi ca definitorii pentru această clasă de cuvinte65.

2.3.1.1. În funcţie de clasa morfologică (partea de vorbire) prin care se realizează pro-forma, în DJN ponderea covârşitoare revine pro-formelor pronominale, urmate de cele adjectivale şi, mai rar, adverbiale.

(a) În categoria pro-formelor pronominale şi adjectivale, o frecvenţă net superioară celei din uzul comun înregistrează categoriile  demonstrativelor, nehotărâtelor şi relativelor.

- Pronumele demonstrative de apropiere asigură, de regulă, coeziunea intraenunţială (în propoziţie sau frază) şi, totodată, precizia DJN, prin reluarea unuia sau mai multor substantive (animate sau inanimate) reprezentând sursa referenţială prezentă în acelaşi enunţ: „Detenţiunea pe viaţă se execută în penitenciarele anume destinate pentru aceasta  […]” (art.54); „«Rude apropiate» sunt ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora […]” (art.149).

Dintre adjectivele demonstrative, cele mai frecvente sunt cele de apropiere, de depărtare şi de identitate: „Când s-au stabilit numai amenzi, se aplică pedeapsa cea mai mare, care poate fi sporită până la maximul ei special, iar dacă acest maxim nu este îndestulător, se poate adăuga un spor până la jumătate din acel maxim” (art.34); „Dacă s-au stabilit mai multe pedepse complimentare de aceeaşi natură şi cu acelaşi conţinut, se aplică cea mai grea dintre acestea” (art.35).

- Pronumele şi adjectivele nehotărâte îşi explică frecvenţa prin caracterul general şi abstract al enunţării specific DJN: „Efectuarea oricăror operaţiuni de import de deşeuri ori reziduuri de orice natură sau de alte mărfuri periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător, precum şi introducerea, în orice mod, sau tranzitarea acestora  pe teritoriul ţării, fără respectarea dispoziţiilor legale, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani” (art.302).

- Pronumele relative – reprezentând, prin definiţie, mărci ale coeziunii intrafrastice – au în DJN o frecvenţă mai mare decât în alte tipuri discursive datorită lungimii şi complexităţii frazei juridice, care tinde să concentreze o mare cantitate de informaţie într-un enunţ unic (care, de multe ori, coincide cu articolul de lege): „Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a încunoştinţa autoritatea, de către cel care a găsit o persoană a cărei viaţă, sănătate sau integritate corporală este în primejdie şi care este lipsită de putinţa de a se salva, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă” (art.315).

- Pronumele personale şi reflexive apar exclusiv sub forma persoanei a III-a66, cele mai frecvente fiind formele atone de dativ şi acuzativ: „Părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, în orice mod, a unui copil sau a unei persoane care nu are putinţa de a se  îngriji, de către acela care o are sub pază sau îngrijire, punându-i în pericol iminent viaţa, sănătatea sau integritatea corporală, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Este apărată de pedeapsă persoana, care, după săvârşirea faptei, îşi reia de bună-voie îndatoririle” (art.314).

Prezenţa – cu rol de pro-forme – a pronumelor personale în nominativ este menită să asigure precizia normei juridice (chiar în situaţii care creează impresia de redundanţă): „Legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite în timpul cât ea se află în vigoare” (art.10).

- Adjectivele provenite din adverbe reprezintă modalitatea predilectă de exprimare a similarităţii în DJN: „un asemenea  secret” (art.252); „astfel de foloase” (art.254).

- Pro-formele adverbiale îndeplinesc un rol similar cu adjectivele de natură adverbială: „«Arme» sunt instrumentele, piesele sau dispozitivele astfel declarate prin dispoziţii legale” (art.151).

În cele mai multe cazuri, în cuprinsul unui articol constituit dintr-o singură frază, coexistă mai multe tipuri de pro-forme, numărul şi varietatea lor fiind direct proporţionale cu amploarea şi complexitatea enunţului. Un exemplu în acest sens este art.267 („Tortura”), unde aglomerarea pro-formelor şi lungimea frazei îngreunează – cel puţin pentru receptorul nespecialist – receptarea adecvată a mesajului: „Fapta prin care se provoacă unei persoane, cu intenţie, o durere sau suferinţe puternice, fizice ori psihice, îndeosebi cu scopul de a obţine de la această persoană sau de la o persoană terţă informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoană l-a comis; ori este bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei, ori de a intimida sau a face presiuni asupra unei terţe persoane, sau pentru oricare alt motiv bazat pe o formă de discriminare oricare ar fi ea, atunci când o asemenea durere sau astfel de suferinţe sunt aplicate de către un agent al autorităţii publice sau de orice altă persoană care acţionează cu titlu oficial sau la instigarea ori cu consimţământul expres sau tacit al unor asemenea persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani”.

2.3.1.2. După natura morfologică şi extinderea sursei referenţiale, în DJN predomină pro-numele (substitute ale numelui).

De un interes aparte, din perspectiva cerinţelor de concizie şi precizie, specifice DJN, sunt pro-grupurile (care substituie, de regulă, o sintagmă) şi pro-frazele (care înlocuiesc o propoziţie sau o frază).

Rolul de pro-grup revine adverbului astfel în art.150, unde el substituie sintagma „secrete de stat”, în timp ce pronumele demonstrativ cu valoare generică aceasta (precedat de prepoziţie), îndeplineşte în art.246 funcţia de pro-frază, în raport cu două subordonate anterioare: „Fapta funcţionarului public, care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act – ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o vătămare a intereselor legale ale unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”.

2.3.1.3. După aşezarea sursei în raport cu pro-forma se disting substitute anaforice şi cataforice.

Atât anafora, cât şi catafora sunt considerate fenomene sintactico-semantice, deosebindu-se între ele numai prin poziţia de antecesor (în primul caz) sau de succesor (în al doilea) pe care o ocupă sursa referenţială în raport cu substitutul (pro-forma)67.

(a) Relaţiile de tip anaforic presupun reluarea, printr-un substitut, a unui termen plin referenţial (numit antecesor sau antecedent). Acesta poate fi exprimat printr-un cuvânt, un grup de cuvinte sau un enunţ anterior. Întrucât cvasi-totalitatea exemplelor citate sub 2.3.1.1. şi 2.3.1.2. ilustrează categoria anaforicelor (care deţin în DJN o pondere covârşitoare), nu vom insista aici asupra lor.

(b) Legăturile de tip cataforic – în care sursa referenţială (numită subsecvent) urmează substitutul (pro-forma) – sunt mult mai rar întâlnite decât cele de tip anaforic. De regulă, cataforele din DJN sunt reprezentate de substitute pronominale din categoria nehotărâtelor sau a reflexivelor în dativ: „Dacă pentru una dintre infracţiunile concurente s-a stabilit şi o pedeapsă complimentară, aceasta se aplică alături de pedeapsa închisorii” (art.35); „Prescripţia îşi reia cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare” (art.128).

Mai rar, relaţia cataforică implică un adverb sau o locuţiune adverbială modală (cu rol de corelativ), a cărei sursă referenţială (subsecvent) este o propoziţie circumstanţială: „Toate aceste mijloace trebuie folosite în aşa fel încât să conducă la reeducarea celor condamnaţi” (art.56).

2.3.1.4. După distanţa şi poziţia ierarhică a pro-formei în raport cu sursa referenţială, se înregistrează două situaţii:

(a) Cel mai frecvent, pro-forma funcţionează la nivel frastic (intraenunţial), găsindu-se în acelaşi enunţ cu sursa ei.Este cazul majorităţii substitutelor pronominale şi adjectivale (vezi supra 2.3.1.1. şi 2.3.1.2.).

(b) Pro-forma funcţionează ca anaforic la nivel  transfrastic (interenunţial), făcând parte dintr-un enunţ, în timp ce sursa ei referenţială se găseşte într-un enunţ anterior, aflat în imediata vecinătate sau la distanţă. De exemplu, în art.359, ultimul alineat conţine pro-fraza adverbială tot astfel [se sancţionează distrugerea …], al cărei referent este reprezentat de propoziţia „se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi”, inclusă într-un paragraf anterior al aceluiaşi articol.

În concluzie, în DJN, coreferinţa se realizează preponderent la nivel frastic (intraenunţial), prin pro-forme pronominale şi adjectivale de tip anaforic, care substituie, de regulă, nume şi, mai rar, sintagme sau enunţuri.

2.3.2. Repetiţia şi paralelismul reprezintă mecanisme coezive sintactico-semantice înrudite prin procedeul reluării (recurenţei)68 şi prin finalitate (asigurarea preciziei şi unităţii textuale).

2.3.2.1. Repetiţia lexicală sub aspectul ei cel mai simplu se realizează la nivel frastic (intraenunţial) sub o formă redundantă, care evită recursul la pro-forme: „Ziua în care începe executarea pedepsei şi ziua în care încetează se socotesc în durata executării” (art.87). Mai frecvent, repetiţia lexicală se realizează în cadrul unor construcţii simetrice de tipul paralelismelor. De exemplu, în art.111, fiecare alineat începe cu sintagma măsurile de siguranţă.

2.3.2.2. Paralelismul constă în repetarea unei scheme structurale asociată cu înlocuirea elementelor (lexicale) care o realizează concret. Prin definiţie cele două condiţii de existenţă ale paralelismului sunt: repetiţia şi simetria69.

În DJN, paralelismul se realizează, de regulă, la nivel transfrastic, în cadrul enumerărilor cuprinse într-un articol sau capitol.

Cel mai frecvent, reluarea schemei sintactice este parţială, deoarece priveşte numai segmentul iniţial al enunţurilor componente ale unei enumerări (vezi art.34). Când schema sintactică se reia integral, paralelismul poate fi considerat total. Este cazul art.122, în care fiecare dintre alineatele privind termenele de prescripţie a răspunderii penale au structura „x ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de y ani, dar care nu depăşeşte z ani”. Acelaşi  tip de paralelism se întâlneşte în articolele 76 şi 135.

2.3.3. Procedeu de tip gramatical, opus recurenţei(repetiţiei), elipsa este extrem de rar întâlnită în CP, deoarece avantajul conciziei, pe care l-ar putea prezenta, vine în contradicţie cu nevoia de precizie, dominantă în DJN.

La nivel frastic (intraenunţial), elipsa constă în suprimarea70 unuia dintre cei doi membri identici ai unei sintagme coordinative („cel care are ori care trebuie să aibă grija administrării acelor bunuri”, art. 214).

La nivel transfrastic, elipsa se realizează sub forma brahilogiei71, prin omisiunea unor determinanţi de tip atributiv, care au fost enunţaţi anterior (de exemplu, în cuprinsul aceluiaşi capitol din CP): „Sporul [de pedeapsă] prevăzut în art.34 alin.1 lit.b se poate mări până la 7 ani” (art.39); „Termenele de prezentare se sporesc cu 10 zile în cazul în care cei chemaţi [la încorporare sau concentrare] se află în străinătate” (art.354).

2.3.4. Între mecanismele coezive transfrastice prezente în DJN, conectorii textuali au o pondere redusă. De regulă, în CP relaţiile inter- sau transfrazale se realizează prin conexiuni implicite (neexprimate prin elemente de relaţie), în virtutea unor presupoziţii comune E şi R.

Întrucât unii conectori textuali pot funcţiona şi la nivel frastic, în calitate de conectori frazali (de exemplu, conjuncţiile şi adverbele), vom prezenta aici câteva tipuri de conectori, specifici DJN, care leagă enunţuri succesive izolate grafic prin punct72.

Procedeul are caracter sintactico-semantic, contribuind la realizarea unităţii textuale atât în plan formal, cât şi logico-semantic73.

2.3.4.1. Sub aspect morfologic, conectorii textuali aparţin clasei adverbelor şi conjuncţiilor (incluzând şi locuţiunile corespunzătoare).

În ordinea frecvenţei, din prima categorie pot fi citate locuţiunile adverbiale de asemenea, tot astfel şi adverbul şi. Dintre conjuncţii, cea mai des întâlnită în funcţie de conector textual este dacă (în alternanţă cu adverbul relativ când şi locuţiunea conjuncţională în cazul când).

2.3.4.2. Sub aspect logico-semantic, conectorii textuali din DJN stabilesc un număr de relaţii relativ redus (în raport cu tipologia proprie altor discursuri)74:

-   relaţii aditive: „Este în stare de legitimă apărare acela care săvârşeşte fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat şi injust […]. Este de asemenea în legitimă apărare şi acela care din cauza tulburării sau temerii a depăşit limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care
s-a produs atacul” (art.44);

-   relaţii comparative: „La stabilirea stării de recidivă nu se ţine seama de hotărârile de condamnare privitoare la […]. De asemenea, nu se ţine seama de condamnările pentru care a intervenit reabilitarea […]” (art.38); „Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează însuşirea sub orice formă […]. Tot astfel, se sancţionează distrugerea în întregime sau în parte, ori însuşirea sub orice formă, nejustificată de vreo necesitate militară şi săvârşită în proporţii mari, a oricăror bunuri” (art.359);

-   relaţii condiţionale: „Când persoana faţă de care s-a luat această măsură nu se prezintă regulat la tratament, se poate dispune internarea medicală. Dacă persoana obligată la tratament este condamnată la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau la pedeapsa închisorii, tratamentul se efectuează şi în timpul executării pedepsei” (art.113);

-    relaţii metatextuale, realizate prin procedeul trimiterilor (vezi  supra 2.2.3.-c).

2.3.4.3. Mult mai frecvent, coeziunea textuală se realizează în mod implicit (fără conectori), prin simpla succesiune  a enunţurilor, într-o ordine determinată de criterii proprii logicii juridice75.

În cadrul unui articol de lege, coeziunea implicită poate presupune o relaţie de tipul coordonării  sau al subordonării.

Prima situaţie este ilustrată de corelarea –în cuprinsul aceluiaşi articol – a două enunţuri (unul afirmativ şi unul negativ), între care, în structura de adâncime, există o relaţie de coordonare adversativă: „Prescripţia înlătură răspunderea penală. Prescripţia nu înlătură răspunderea penală în cazul infracţiunilor contra păcii şi omenirii” (art.121).

A doua situaţie se întâlneşte în cazul unor articole în care primul alineat enunţă infracţiunea, iar următoarele prezintă situaţii ipotetice derivate din enunţul iniţial, corespunzând unor propoziţii condiţionale din structura de adâncime: „Fapta prin care s-a pricinuit integrităţii corporale sau sănătăţii o vătămare care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală” (art.181).

Cuprins

© Universitatea din Bucureşti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with

the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adriana STOICHITOIU-ICHIM

Text editor: Monica CIUCIU
Last update: September, 2002