<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Articolul de lege - unitate informationala_si structural-functionala
Adriana STOICHIŢOIU-ICHIM, Semiotica discursului juridic

 

Capitolul 5

 

Articolul de lege - unitate informaţională şi structural-funcţională

3. Articolul funcţionează în cadrul textului legislativ (lege, cod) cu dublu statut: ca unitate informaţională (logico-semantică) de sine stătătoare sau ca secvenţă structural-funcţională a întregului (textului). Acest dublu statut, recunoscut de jurişti76, nu a fost încă suficient investigat de lingvişti, deşi prezintă un interes deosebit, atât din punct de vedere teoretic şi metodologic (pentru gramatica textului, naratologie etc.), cât şi practic (pentru redactarea, interpretarea şi traducerea legilor).

3.1. Din perspectiva tehnicii legislative, articolul este definit ca elementul structural de bază al unui act normativ, fiind, totodată, cea mai mică subdiviziune a unui asemenea text.

Pentru a asigura cerinţa de claritate, articolul “trebuie să prezinte un caracter unitar, exprimând un singur comandament, sau uneori mai multe, dar subsumate toate uneia şi aceleiaşi idei”77.

Pentru jurişti, împărţirea textului legislativ în articole are o dublă utilitate: practică şi logică78.

Sub aspect practic, diviziunea în articole – numerotate, în continuare, cu cifre arabe79 – permite sistematizarea conţinutului legii, identificarea sigură a regulilor de drept şi stabilirea referinţelor în practica judiciară.

Funcţia logică a articolului derivă din unitatea conceptuală care îl caracterizează ca întreg, în raport cu subdiviziunile sale (alineatul80 sau paragraful81, eventual teza82), dar şi cu textul în ansamblu.

Sub aspectul funcţiei îndeplinite de fiecare articol în cadrul unei subdiviziuni a CP, se disting83:

- articole-anunţ (care, de regulă, deschid un capitol printr-un enunţ cu valoare de principiu general, ale cărui elemente principale sunt ulterior reluate şi detaliate în articole succesive): art.32 prezintă formele pluralităţii de infracţiuni (“Pluralitatea de infracţiuni constituie, după caz, concurs de infracţiuni sau recidivă”), art.33-36 se referă la concursul de infracţiuni, iar art.37-40, la recidivă;

- articole-definiţie, cuprinzând: (a) definiţii explicite (termi-nologice): “Infracţiune este fapta care prezintă pericol social, săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală” (art.17); (b) definiţii implicite (“Raportul sexual între rude în linie directă sau între fraţi şi surori se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 7 ani”, art.203 – „Incestul”);

- articole de sinteză (plasate la sfârşitul unui titlu sau capitol): de exemplu, art.355 („Acţiunea penală pentru infracţiunile prevăzute în prezentul capitol se pune în mişcare numai la sesizarea comandantului”) încheie capitolul III – „Infracţiuni săvârşite de civili” – din titlul X.

3.2. Din perspectivă lingvistică, articolul poate fi examinat izolat, ca text de sine stătător, sau ca parte componentă a ansamblului legislativ, implicată într-o reţea complexă de relaţii intratextuale.

În cele ce urmează ne vom concentra asupra articolului considerat ca text.

Abordarea articolului de lege cu metode ale gramaticii textului pune în evidenţă autonomia sa sintactică şi semantică, alături de caracterul închis şi posibilitatea de segmentare în microstructuri coerente şi coezive, adică acele caracteristici considerate definitorii pentru conceptul de text84.

3.2.1. Sub aspect formal, deşi concizia este o cerinţă esenţială a DJN85, lungimea articolelor din CP variază de la unele foarte scurte (de 9-15 cuvinte – art. 3, 10, 24, 32), până la altele foarte extinse, care conţin câte 14 alineate (art.868)86. Ambele situaţii menţionate reprezintă cazuri de excepţie, deoarece CP conţine numeroase articole formate dintr-o unică frază, de lungime medie sau relativ mare (art.246, 248, 310, 315, 327, 349), ori din două-trei alineate (art.273, 275, 323, 336). Lungimea articolelor depinde de conţinutul acestora, respectiv de tipul dispoziţiei cuprinse. De pildă, concizia este caracteristică pentru articolele care enunţă principii generale („Legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite pe teritoriul României”, art.3), reguli de procedură („Orice împrejurare reţinută ca circumstanţă atenuantă sau ca circumstanţă agravantă trebuie arătată în hotărâre”, art.79) sau definiţii („Prin «lege penală» se înţelege orice dispoziţie cu caracter penal cuprinsă în legi sau decrete”, art.141).

Există, de asemenea, articole de mică întindere, conţinând o unică prevedere, prin care se face prezentarea infracţiunii şi se indică sancţiunea corespunzătoare (de ex., art.356 – „Cerşetoria”; art.327 – „Vagabondajul”; art.203 – „Incestul”).

În schimb, articolele care enumeră circumstanţele definitorii pentru o anumită infracţiune (art.175 – „Omorul calificat”; art.209 – „Furtul calificat”) au dimensiuni ample, fiind compuse din mai multe alineate şi incluzând, frecvent, enumerări (marcate prin litere).

3.2.2. Sub aspect conceptual, coerenţa articolului format din mai multe alineate (marcate sau nu în mod explicit) este asigurată, de regulă, prin relaţiile logico-semantice stabilite între enunţurile respective87. Din diversitatea acestor tipuri de relaţii le semnalăm pe cele stabilite între: principiu şi excepţie (art. 264, 264, 314); principiu şi circumstanţele agravante (art. 321, 334, 340); principiu şi compliniri explicative (art. 41, 350, 354); principiu şi condiţiile de aplicare (art.13, 14, 34).

Articularea enunţurilor juridice – reprezentând alineate – la nivelul articolului, nu este întotdeauna marcată explicit. Conexiunile nemarcate (implicite88) presupun raporturi de subordonare sintactico-semantice în structura de adâncime a textului (vezi supra 2.3.4.3.), aşa cum se observă în cazul alineatelor al doilea şi al treilea din art.213: „Însuşirea unui bun mobil al altuia, deţinut cu orice titlu, sau dispunerea de acest bun pe nedrept, ori refuzul de a-l restitui, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală”.

Conexiuni explicite stau la baza unor articole care cuprind enumerări, marcate ca alineate în text (vezi, de exemplu, art. 81: „Condiţiile de aplicare a suspendării condiţionate” – în care se precizează: „Instanţa poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o anumită durată, dacă sunt întrunite următoarele condiţii […]").

3.2.3. Dat fiind caracterul riguros structurat şi tipizat al enunţării normelor juridice, conţinutul articolului de lege poate fi cu uşurinţă formalizat89, conform unui model generativ de tip Fillmore90, în termenii unei gramatici narative generale (vezi infra 3.2.3.1.) sau conform principiilor logicii deontice (vezi  infra 3.2.3.2.).

3.2.3.1. Din diversitatea modelelor propuse de Şcoala naratologică franceză (Tz.Todorov, R.Barthes, Cl.Bremond, G.Genette, J.Kristeva, A.J.Greimas)91, am reţinut două posibilităţi de formalizare a articolului de lege, considerat ca text narativ, în virtutea faptului că prezintă un eveniment sau o succesiune de evenimente coordonate între ele.

(a) Considerând articolul ca o secvenţă (macro-structură) narativă, caracterizată printr-o dinamică proprie putem adopta modelul ternar propus de A.J.Greimas pentru a explica logica naraţiei prin intermediul unui „faire transformateur”92: Stare iniţială [Sx] —> Transformare [T] —> Stare finală [Sx+1]93.

O altă posibilitate este oferită de modelul – cu mai mare valoare explicativă – propus de J.-M.Adam (1978)94, cuprinzând cinci factori. Conform acestei descrieri, dinamica naraţiei are la bază următoarea schemă: Echilibrul iniţial [Ei] este tulburat de o Forţă perturbatoare  [Fp], ceea ce duce la o stare de Dezechilibru  [D];prin intervenţia unei Forţe echilibrante  [Fe] se ajunge la starea de Echilibru final  [Ef]

Dat fiind că în structura articolului de lege nu sunt exprimate, în mod explicit, toate elementele modelului narativ, putem accepta că – pe baza unor presupoziţii de natură pragmatică – se consideră cunoscute Ei (starea iniţială de legalitate), Ef (starea de legalitate restabilită) şi Fe (autoritatea); de exemplu, în textul art.214 („Gestiunea frauduloasă”) se precizează numai Fp (acţiunea care provoacă [D] şi sancţiunea [S], care restabileşte echilibrul [Ef].

(b) Conform modelului actanţial al povestirii elaborat de A.J.Greimas (care operează cu trei categorii de invariante – actanţi, predicate, circumstanţe), textul juridic poate fi considerat ca o „micro-povestire”95 sau ca un „scenariu ipotetic”96.

Nu vom insista aici asupra modelului actanţial, deoarece – în opinia noastră – el îşi poate dovedi utilitatea pentru analiza DJN numai în asociere cu schemele logicii deontice.

3.2.3.2. Conform celui mai cunoscut şi coerent sistem de logică deontică97 – cel elaborat de logicianul finlandez Georg Henrik von Wright – principala trăsătură distinctivă a normelor juridice (NJ) este caracterul lor prescriptiv: „Prescripţiile sunt date sau emise de cineva. Ele «emană» din sau îşi au «sursa» în voinţa unei autorităţi normative. De asemenea, ele se adresează unui agent sau unor agenţi, pe care-i vom numi subiectele normei […]. Emiterea normei exprimă voinţa autorităţii de a face ca subiectul (subiectele) să se comporte într-un anumit mod […] . Spre a-şi face efectivă voinţa, autoritatea ataşează normei o sancţiune sau o ameninţare cu pedeapsa”98.

În alţi termeni, NJ reglementează comportamentul oamenilor în situaţii şi relaţii tipice, prin prescrierea unor modele abstracte de conduită, cu funcţie evaluativă şi directivă99.

Referindu-ne la componentele prescripţiilor indicate de von Wright (caracterul, conţinutul, condiţia de aplicare, autoritatea, subiectul, situaţia), reţinem, în continuare, aspectele considerate esenţiale pentru descrierea NJ100.

- În funcţie de caracterul lor101, NJ pot fi norme-obligaţii, norme-permisiuni şi norme-interdicţii (sau prohibitive). În diverse ramuri de drept predomină anumite tipuri de NJ. În dreptul penal, normele au, în multe cazuri, caracter prohibitiv (exprimat indirect), întrucât acţiunile descrise reprezintă infracţiuni („Înşelarea, prin folosirea unui instrument de măsură inexact, ori prin folosirea frauduloasă a unui instrument de măsură exact, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 5 ani” – art.296). În dreptul civil întâlnim frecvent norme cu caracter de obligaţie („Copilul care, pentru cauza arătată la articolul precedent, atacă împărţeala făcută de ascendent este dator a plăti înainte cheltuielile estimaţiei” – CC, 1981, p.101) şi normele permisive („Împărţeala făcută de ascendent se poate ataca, când ar rezulta dintr-însa sau dintr-alte acte că, prin dispoziţia făcută de ascendent, vreunul din acei între care s-au împărţit bunurile s-ar găsi vătămat în partea legitimă” – CC, 1981, p.101).

   Normele juridice pot fi reprezentate prin scheme propoziţionale deontice102 de tipul:

(1) c Pa p

(2) c Ia p

(3) c Oa p

(”În condiţiile c este permis ca agentul a să întreprindă acţiunea

                            interzis

                            obligatoriu

p”). Fiind propoziţii prescriptive, ele nu sunt funcţie de adevăr.

- Din punctul de vedere al conţinutului103, NJ reprezintă norme de acţiune pozitive (care prevăd realizarea unor acte) sau negative (abţineri de la realizarea unor acte).

- În cazul NJ, autoritatea104 care emite legile statului este impersonală şi investită printr-o anumită funcţie (legiuitorul). 

- Condiţiile de aplicare au în vedere factorii (indicaţi expres sau deduşi) care trebuie întruniţi pentru realizarea conţinutului normei. NJ pot fi, din acest punct de vedere categorice, când condiţia de aplicare este inclusă chiar în conţinutul lor. Mai frecvent, NJ sunt norme ipotetice, făcând menţionarea expresă a condiţiei (adiţionale)105: „Dacă fapta prevăzută în alin.1 [traficul de stupefiante] a fost săvârşită organizat, pedeapsa este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea […]” (art.312).

Reprezentarea (schema deontică) este: „În condiţiile c, a trebuie p” (unde a = agentul; p = acţiunea prescrisă).

- Subiecţii NJ106 reprezintă clasa persoanelor cărora li se adresează NJ. Prescripţiile legii penale au, de regulă, caracter general, dar ele pot fi şi particulare, când vizează anumiţi subiecţi, individualizaţi prin profesie (funcţionar, în art.254  „Luarea de mită”; comandant de navă, în art. 341 „Părăsirea navei”), stare civilă (persoană căsătorită, în art.303 „Bigamia” şi 304 „Adulterul”), vârsta (minorul în art.99 „Limitele răspunderii penale”) etc.

- Situaţia (ocazia) indică determinarea temporală şi/sau spaţială a normei prin precizări de genul „în timp de război” (art.349), „în timpul luptei” (art.342), „într-o casă particulară” (art.330), „în public” (art.200).

De regulă, caracterul general sau particular al unei prescripţii (sau NJ) se stabileşte în raport cu subiectul şi/sau ocazia107.

3.2.3.3. Din punct de vedere logico-juridic, norma are o anumită structură internă. Într-un sens mai larg, filosofic, NJ se compune din ipoteză şi consecinţă108. În sensul mai precis, al tehnicii legislative, ea cuprinde trei părţi: ipoteza, care arată subiectele de drept vizate şi condiţiile în prezenţa cărora se aplică regula de drept; dispoziţia care defineşte conduita oamenilor, indicând ce este impus, permis sau interzis; sancţiunea, care arată efectele nerespectării dispoziţiei109.

Structura fixă a NJ permite formalizarea conţinutului său. Vom ilustra această afirmaţie prin analiza unor NJ din Codul Penal.

În dreptul penal, predomină normele prohibitive, având o structură sintactico-semantică tipică şi repetabilă. Categoriile obligatorii în exprimarea NJ sunt: Infracţiunea (I) şi Sancţiunea (S). Pentru dezambiguizare şi asigurarea preciziei, pot apărea expansiuni, cuprinzând alte categorii logico-semantice precum: Agent (A), Parte vătămată (Pv), Instrument (In), Circumstanţe (C), Finalitate (F), Consecinţa (Cs). Schema logică minimală este:

(„Contrafacerea sau folosirea, fără drept, a obiectului unei invenţii se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”, art.299).

Alte articole prezintă scheme mai ample deoarece în cadrul NJ, unele categorii semantice se pot prezenta sub forma unor alternative exprimate explicit în text (notate mai jos în paranteze rotunde). Pentru art.348 („Sustragerea de la serviciul militar”: „Fapta persoanei care îşi provoacă vătămări integrităţii corporale sau sănătăţii, simulează o boală sau o infirmitate, foloseşte înscrisuri false sau orice alte mijloace, în scopul de a se sustrage de la serviciul militar, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani, iar în timp de război cu închisoare de la 3 la 10 ani”) se poate stabili următoarea schemă:

                                               

          În cuprinsul aceluiaşi articol, reprezentând o unică NJ pot fi incluse mai multe alineate care reiau şi amplifică schema iniţială prin introducerea unor categorii suplimentare (reprezentând, de obicei, conform logicii juridice, circumstanţe agravante). Făcând o analogie cu domeniul fonologiei, enunţul-nucleu (iniţial) corespunde invariantei (cazul general), iar alineatele următoare reprezintă variante (cazuri particulare)110. De exemplu, în art.189 („Lipsirea de libertate în mod ilegal”), primul alineat (enunţul-nucleu) are structura:

          („Lipsirea de libertate a unei persoane în mod ilegal se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 5 ani”). Luând în considerare şi alineatul secund (fraza derivată), articolul are structura:

          („În cazul în care fapta este săvârşită prin simulare de calităţi oficiale, prin răpire, ori de către o persoană înarmată, sau de către două ori mai multe persoane împreună, sau dacă în schimbul eliberării se cere un folos material, ori dacă victima este un minor sau este supusă unor suferinţe, ori dacă sănătatea sau viaţa îi sunt puse în pericol, pedeapsa este închisoarea de la 1 la 5 ani”).

          „Individualizarea” (particularizarea) NJ se poate realiza în raport cu:

·        Agentul (Subiectul NJ)111: „Dacă fapta [ruperea de sigilii] a fost săvârşită de custode, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amendă” (art.243).

·        Pacientul (Partea vătămată): „Dacă fapta prevăzută în alin.1 [proxenitismul] este săvârşită faţă de un minor sau prezintă un alt caracter grav, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi” (art.329).

·        Obiectul infracţiunii: „Sunt asimilate cu înscrisurile oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate producătoare de consecinţe juridice” (art.288 – „Falsul material în înscrisuri oficiale”).

·        Modalitatea de săvârşire a infracţiunii: „Dacă fapta prevăzută în alin.1 se săvârşeşte prin violenţă sau ameninţare, ori prin desfiinţarea sau strămutarea semnelor de hotar a unui imobil aflat în posesia altuia, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani” (art.220 – „Tulburarea de posesie”).

·        Timpul: „În timp de război, absenţa nejustificată a oricărui militar de la unitate sau serviciu, care a depăşit 24 ore, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani” (art.332 – „Dezertarea”).

·        Consecinţa: „Dacă prin fapta prevăzută în alin.1 s-a tulburat grav liniştea publică, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani” (art.321 – „Ultrajul contra bunelor moravuri”).

          În unele cazuri, „individualizarea” prescripţiei se face în raport cu mai multe componente ale NJ (de exemplu, în art.334 – „Insubordonarea” – subiectele NJ, modalitatea, consecinţa, timpul: ”Dacă fapta este săvârşită de un ofiţer, de un maistru militar sau subofiţer, de un militar angajat, de doi sau mai mulţi militari împreună ori în faţa trupei adunate sau dacă fapta are urmări grave, pedeapsa este închisoarea de la 1 la 5 ani. În timp de război, pedeapsa pentru fapta prevăzută în alin.1 este închisoarea de la 2 la 6 ani […]”.

          În raport cu sistemul de norme instituţionalizat, ilegalitatea se defineşte, în general, prin executarea de către Agent a unei acţiuni nepermise (infracţiune comisivă); în unele cazuri însă, nonexecutarea de către Agent a unei acţiuni obligatorii poate reprezenta o ilegalitate (infracţiune omisivă)112. Printre acţiunile din ultima categorie, „Lăsarea fără ajutor” („Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a înştiinţa autoritatea, de către cel care a găsit o persoană a cărei viaţă, sănătate sau integritate corporală este în primejdie şi care este lipsită de putinţa de a se salva, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă” – art.134) are schema:

 

  4. Din punctul de vedere semiotic adoptat în lucrarea noastră, analiza logică a NJ trebuie corelată cu examinarea structurii sintactice a enunţului normativ113.

          4.1. Opiniile cercetătorilor privind utilitatea analizei lingvistice în studierea normei juridice sunt diferite. Constatarea că exprimarea normelor se poate realiza printr-o varietate de procedee lingvistice stă la baza opiniei conform căreia analiza lingvistică nu este relevantă pentru logica deontică114. La polul opus acestei opinii se situează constatarea că DJN posedă modalităţi sintactice specifice pentru exprimarea normelor115.

          „Gramatica juridică”, distinctă de gramatica limbii comune, este recunoscută (alături de vocabularul juridic) ca o componentă definitorie a DJN. Caracterul ei este predominant practic. Prescripţiile gramaticii juridice, având drept scop principal evitarea ambiguităţii, vizează axa sintagmatică a discursului, de la enunţuri simple până la unităţi discursive mai largi116.

          Investigarea gramaticii juridice prezintă interes şi din punctul de vedere al receptării DJN de către nespecialişti. Cercetări psiholingvistice experimentale au arătat faptul că dificultăţi majore în receptarea textului juridic de către nespecialişti („the average person”) se situează la nivel sintactic şi sunt generate de aspecte specifice (construcţii nominale şi pasive, topica subordonatelor şi relaţiile dintre ele)117.

          În bibliografia românească, gramatica enunţului juridic reprezintă un domeniu mai bine studiat decât gramatica DJN (a textului).

          Lucrările de tehnică legislativă cuprind indicaţii cu caracter general, privind „folosirea corectă a regulilor de construcţie gramaticală, de sintaxă şi topică, a semnelor ortografice”118. Pentru a asigura exprimarea logică, clară şi precisă a normelor juridice se fac recomandări privind construcţia frazei119 (care nu se respectă, întotdeauna, în modul de redactare a legilor) şi unele aspecte morfologice (de exemplu, timpurile verbale)120.

          Cercetările lingvistice au abordat – din perspectivă comparativă – aspecte ale gramaticii juridice care diferenţiază acest stil de celelalte stiluri literare121. Studii privind istoria limbajului juridic-administrativ românesc122 pun în evidenţă caracteristici gramaticale ale acestui stil, dintre care unele se păstrează şi în prezent.

          În sfârşit, trebuie menţionată cercetarea teoretică a sintaxei limbajului juridic actual din perspectiva gramaticii fillmoriene123, care urmăreşte structura semantico-sintactică tipică a NJ.

          În cele ce urmează, luând în considerare rezultatele cercetărilor menţionate, ne propunem examinarea gramaticii juridice din perspectivă funcţională sau, cu alte cuvinte, abordarea unor aspecte gramaticale (sintactice, morfologice) în relaţie cu actele lingvistice specifice DJN.

          4.2. Modalitatea de enunţare a NJ şi, implicit, organizarea sintactică a enunţului normativ este determinată de un criteriu pragmatic – intenţionalitatea124.

          Din punctul de vedere al intenţiei ilocuţionare125, textele juridice vizează inducerea la interlocutor a unui anumit comportament non-verbal, în principal, prin acte lingvistice directive de tip prescriptiv-imperativ (a ordona) sau restrictiv (a interzice). În acest scop se recurge la modalităţi deontice126 care exprimă relaţii coercitive instituţionalizate. Întrucât coerciţia se exercită în numele unei reguli de comportament – norma juridică – E este instituţionalizat şi nedeterminat. Prezenţa sa nu este indicată explicit în text, iar modalitatea de enunţare are caracter neutru şi obiectiv. Se creează astfel o contradicţie între sintaxa teoretică a dreptului, manifestată în structura de adâncime prin propoziţii normative imperative şi sintaxa practică a DJN, manifestată în structura de suprafaţă prin propoziţii enunţiative127.

          Deşi enunţarea NJ din dreptul penal implică valorile modale a ordona şi a interzice, în textul Codului Penal, în locul propoziţiilor prescriptive apar enunţuri descriptive128 („Fapta personei care, având capacitatea de a munci, apelează în mod repetat la mila publicului, cerând ajutor material, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 2 ani” – art.326 „Cerşetoria”).

          În texte juridice mai vechi, predicatul deontic este lexicalizat prin expresii verbale impersonale cu caracter popular, reprezentând formule de exprimare a normelor („Nu este iertat a trece în a doua căsătorie fără ca cea dintâi să fie desfăcută” – CCA, [f.a.], p.207: „Este oprit judecătorului de a se pronunţa în hotărârile ce dă, prin cale de dispoziţiuni generale şi reglementare asupra cauzelor ce-i sunt supuse”, ibidem, p.37). Afirmaţia de mai sus este ilustrată de compararea modurilor de prezentare a infracţiunii „Falsificare de monedă” în două ediţii ale Codului Penal.

          Textul vechi pune în centrul enunţului persoana infractorului ca autor al infracţiunii, prezentând NJ sub forma unui „scenariu” virtual („Cine va contraface, ori va falsifica monetele de aur sau de argint de acelea ce au curs în România, se va pedepsi cu muncă silnică pe timp mărginit, iar pentru monetele de aramă se va pedepsi cu recluziunea” – CP, 1882, p.41).

          În Codul Penal actual apar formule sintactice tipice pentru DJN: modalitatea de enunţare este impersonală, caracterul general valabil al normei rezultă din exprimarea nominalizată a infracţiunii prin abstracte verbale („Falsificarea de monedă metalică, monedă de hârtie, titluri de credit public, cecuri, titluri de orice fel pentru efectuarea plăţilor, emisă de instituţia bancară ori de alte instituţii de credit componente, sau falsificarea oricăror alte titluri se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi” – art.282).

          Pentru detaşarea caracteristicilor „sintaxei juridice” este revelatoare examinarea schemelor sintactice tipice de exprimare a unor elemente esenţiale ale NJ (Infracţiunea, Sancţiunea, Agentul).

          4.2.1. Structura sintactică profundă a NJ este bipropoziţională, conţinând două nuclee verbale129, care reprezintă Infracţiunea (I) şi Sancţiunea (S). În codurile mai vechi, atât I cât şi S erau exprimate în structura de suprafaţă  a NJ prin verbe (de obicei, la indicativ viitor).

          În codurile actuale, primul verb (reprezentând I) apare în structura de suprafaţă a enunţului sub formă nominală (prin substantive abstracte de natură verbală): „lipsirea de libertate a unei persoane! (art.189); „atingerea adusă onoarei ori reputaţiei” (art.205); „distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unei conducte” (art.217).

          Scheme sintactice mai complexe de exprimare a I cuprind substantive având sensul „fapta” (fapta, actul, manifestarea), utilizate ca elemente introductive, urmate de:

          - un substantiv care exprimă agentul („Fapta comandantului unei nave militare […]”, art.343);

          - un verb la modul infinitiv, care exprimă I („Fapta de a îndemna publicul prin grai, scris sau prin orice alte mijloace, de a nu respecta legile […]”, art.324).

          Al doilea verb (desemnând S) apare sub forma fixă a reflexivului pasiv impersonal: „Tortura care a avut ca urmare moartea victimei se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă […]”, art.2671).

          Această modalitate de enunţare stabileşte distanţa maximă între E şi enunţul său, asigurând caracterul impersonal şi obiectiv al discursului juridic130.

          Între „convenţiile” DJN, recunoscute tacit atât de jurişti, cât şi de receptorii nespecialişti, se înscrie utilizarea modurilor şi timpurilor verbale.

          Indicativul prezent este folosit în locul imperativului în exprimarea NJ, datorită avantajelor pe care le prezintă în plan psiho-logic131 şi semantic.

          Dintre multiplele valori ale prezentului, NJ actualizează, de regulă, valoarea omnitemporală: (a) sub aspectul prezentului gnomic, utilizat în definiţii („Autor este persoana care săvârşeşte în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală”, art.24); (b) sub forma prezentului etern, care exprimă o acţiune periodică repetată („Fapta persoanei care, în public, săvârşeşte  acte sau gesturi, proferează cuvinte ori expresii sau se dedă la orice alte manifedstări prin care se aduce atingere bunelor moravuri sau se produce scandal public, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”, art.321).

          Alături de prezent, NJ utilizează – mult mai rar – timpul viitor. Uneori (de exemplu, în dreptul civil), prezentul şi viitorul pot fi utilizate alternativ, fără a modifica sensul textului („Regulile mai sus prescrise nu se aplică în cazul când există un început de dovadă scrisă”, CC, 1981, p.173: „Dispoziţiile celor trei articole precedente nu se vor aplica decât în lipsă de stipulaţie contrară între părţi”, CC, 1981, p.183).

          Deşi prezenţa viitorului în formularea NJ are o justificare semantică bine întemeiată (în formula „se (refl.) + a voi + verb la infinitiv”, verbul a voi nu mai este un simplu auxiliar, ci sugerează ideea de „necesitate” sau „obligaţie”), nu în toate ramurile de drept se înregistrează o frecvenţă semnificativă a formelor verbale de viitor. Astfel, NJ din dreptul penal conţin toate verbele la timpul prezent, ceea ce contribuie la întărirea caracterului abstract şi a puterii de generalizare a normei. Datorită acestui fapt, unii autori consideră, din perspectiva tehnicii legislative şi a interpretării legilor, că ar fi necesară generalizarea folosirii timpului prezent în formularea NJ132.

          4.2.2. În NJ din Codul Penal precizarea Agentului (A) este necesară pentru a asigura claritatea şi precizia unor construcţii reflexive cu valoare pasivă şi a verbelor nominalizate care desemnează I („Lovirea superiorului de către inferior sau a şefului de către subordonat se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani”, art.335).

          În majoritatea cazurilor se recurge la exprimarea complementului de agent prin substantive precedate de propoziţia compusă de către. Din raţiuni de natură juridică – necesitatea unor precizări ţinând de ipoteza NJ – complementul de agent  poate fi însoţit de determinări atributive simple („Încheierea unei noi căsătorii de către o persoană căsătorită […]”, art.303) sau dezvoltate („Săvârşirea de către persoana care are obligaţia legală de întreţinere faţă de cel îndreptăţit  la întreţinere […]”, art.305).

          Determinări complexe însoţesc în mod obligatoriu complementele de agent exprimate prin pronume relative precedate de (a)cel(a): „Neînştiinţarea autorităţilor de către cel ce găseşte o persoană abandonată sau pierdută, care are nevoie de ajutor, fiindu-i pusă în pericol viaţa […]” (art.316).

Cuprins

© Universitatea din Bucureşti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with

the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adriana STOICHITOIU-ICHIM

Text editor: Monica CIUCIU
Last update: September, 2002