<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Nivelul frastic(enuntul juridic)
Adriana STOICHIŢOIU-ICHIM, Semiotica discursului juridic

 

Capitolul 5
Nivelul frastic(enunţul juridic) Expresia lingvistică a normei juridice (aspecte morfo-sintactice)

  5.Caracteristicile morfo-sintactice evidenţiate de analiza la nivel frastic a textului normativ nu pot fi înţelese şi interpretate corect decât prin raportare la specificul funcţional  (pragmatic) şi stilistic al DJN134.

          În cadrul limbii literare, stilul juridic (în varianta sa normativă) este considerat cel mai închis, conservator şi cel mai omogen135. Cercetătorii români şi străini care l-au analizat au scos în evidenţă claritatea, concizia şi precizia acestui stil funcţional136, trăsături care îl apropie de stilul ştiinţific137. Stilul textelor juridice este auster şi impersonal, lipsit de ornamente literare138. Larga utilizare a formulelor poate fi considerată unul dintre elementele stilistice definitorii139.

          5.1. Ideea suveranităţii imperative a legii are ca reflexe în planul enunţării generalitatea şi obiectivitatea impersonală, realizate prin următoarele procedee:

(a)   absenţa din text a emiţătorului (autoritatea legislativă sau legiuitorul), prezumat de receptor printr-o referinţă implicită, de tipul “Legea/legiuitorul dispune […]”140;

(b)   neutralizarea opoziţiilor de gen şi număr prin folosirea genului masculin şi a numărului singular ca expresie a generalului141: “Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal” (art.99); “Este în stare de necesitate, acela care săvârşeşte fapta pentru a se salva de la un pericol iminent […]” (art.45);

(c)   utilizarea articolului hotărât, care conferă valoare de generalitate substantivului la care se ataşează şi, prin extensie, NJ: “Amnistia înlătură răspunderea penală pentru fapta săvârşită” (art.119). În mod paradoxal, în enunţarea NJ şi articolul nehotărât poate avea funcţie generalizatoare (când este echivalent cu fiecare sau oricare)142: “Încălcarea din culpă, de către un funcţionar public, a unei îndatoriri de serviciu […]” (art.249);

(d)   larga utilizare a pronumelor şi adjectivelor nehotărâte143, având de regulă funcţie de subiect(pronumele) sau de atribut (adjectivele pronominale): “Dacă vreuna dintre faptele prevăzute […]” (art.256);

(e)   preponderenţa - la verbe - a persoanei a III-a singular, care asociază generalitatea exprimată de persoană cu cea proprie numărului144;

(f)    frecvenţa ridicată a construcţiilor impersonale145 la diatezele pasivă şi/sau reflexivă:

·       reflexivul pasiv, cu agentul neexprimat146: “Tentativa se pedepseşte” (art.296);

·       reflexivul nedeterminării alternează cu pasivul nedeterminării în construcţii care conţin verbul a putea147: "[…] se poate înlătura în totul au în parte executarea amenzii" (art.14); "Suspendarea condiţionată a executării pedepsei poate fi acordată şi în caz de […]" (art.81);

(g)   utilizarea indicativului şi conjunctivului prezent cu valoare imperativă (vezi supra 4.2.1);

(h)   desemnarea Agentului din structura NJ  prin forme de participiu substantivizate cu ajutorul articolului hotărât (“Condamnatul trecut de vârsta de 60 de ani […]”, art.55) sau al celui demonstrtiv (“Cel condamnat la pedeapsa detenţiunii […]” (art.55).

          5.2. Caracterul convenţional, stereotip al DJN148 poate fi demonstrat prin prezenţa formulelor şi a unor scheme sintactice (construcţii-şablon) specifice.

          5.2.1. În DJN, formulele reprezintă un element definitoriu149. Larga lor utilizare este justificată pe de o parte de nevoia exprimării concise a rezultatelor unor raţionamente normative150, iar pe de altă parte, de necesitatea de a asigura larga aplicabilitate a normei prin formularea unor reguli tipice, cu caracter abstract şi general.

         Din perspectivă sociolingvistică se evidenţiază rolul formulelor în asigurarea prestigiului social al acestui limbaj151. La aceasta contribuie funcţia performativă a unor formule152 (care nu intră însă în domeniul cercetării noastre), precum şi trăsăturile lor generale, semnalate în primul rând de jurişti: convenţionalitate, rigiditate153 şi caracter tradiţional, conservator154.

          Interpretarea corectă a sensului enunţurilor juridice este condiţionată de cunoaşterea mecanismului logico-lingvistic care a generat formulele şi de punerea lor în relaţie cu intenţia ilocuţionară a E.

          De aceea, receptarea textului juridic de către nespecialişti este adesea îngreunată de prezenţa unor formule juridice specifice155.

          În cadrul textului juridic, formulele apar la toate nivelurile, având extinderi diferite. Formulele maximale sunt reprezentate de normele juridice (vezi supra 3.2.3.2.), iar cele minimale de sintagmele specializate.

          Între formulele cu cea mai mare frecvenţă se înscriu cele care asigură trimiterile la alte prevederi din textul juridic (vezi supra 2.2.3). Unele dintre aceste formule au caracter general, lăsând posibilităţi mai largi de interpretare (potrivit dispoziţiilor legale - art.6; în temeiul legii, art.9; în cazurile prevăzute de lege - art.62; potrivit dispoziţiilor legale, art.185; după caz - art.49).

          Alteori, formule specializate precizează excepţiile de la normă (afară de cazul când, art.19; în alt mod decât cel prevăzut prin dispoziţiile legale, art.266).

          Un tip special de formule este reprezentat de denumirile infracţiunilor, consemnate în Codul Penal şi în dicţionare specializate.

          În dreptul penal în vigoare, desemnarea infracţiunilor printr-un singur termen este relativ rară şi se referă la forma generală, neparticularizată a faptei. Astfel, în CP şi în DJP apar ca infracţiuni: calomnia, complotul, delapidarea, dezertarea.

          Pentru sistematizarea articolelor în cadrul Codului Penal, sunt utilizate diverse formule, în funcţie de unitatea textuală (titlu, capitol, secţiune) şi de criteriul avut în vedere pentru denumirea infracţiunii.

          Majoritatea formulelor care reprezintă titluri în “Partea specială” a Codului Penal precizează în mod generic obiectul lezat prin infracţiunea respectivă: infracţiuni contra persoanei, infracţiuni contra avutului personal sau particular, infracţiuni contra capacităţii de apărare a României. Gravitatea infracţiunii este implicit evaluată prin formula utilizată: infracţiuni care aduc atingere …, infracţiuni care împiedică …, infracţiuni contra

          În cazul capitolelor şi al secţiunilor, criteriile care stau la baza formulelor sunt mai variate. Unele formule delimitează obiectul lezat (infracţiuni contra libertăţii persoanei, infracţiuni contra sănătăţii publice); altele au în vedere agentul (infracţiuni săvârşite de militari sau de civili) sau domeniul vieţii sociale în care se petrece ilegalitatea (infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul; infracţiuni specifice aviaţiei şi marinei militare).

          5.2.2. Stereotipia şi conservatorismul sintaxei juridice apar şi în construcţiile cu topică inversă.

          Procedeul este frecvent atestat în textele de lege încă din secolul al XVIII-lea, şi în mai mare măsură în secolul trecut156.

          Funcţionalitatea topicii inverse în textul legislativ este de a reliefa ideea considerată esenţială din punct de vedere juridic157. Această topică reflectă ordinea evenimenţială reală (dacă/când/în cazul când Xatunci Y) şi corespunde schemei sintactice tipice pentru exprimarea normei juridice, punând în relaţie ipoteza (condiţia normei), exprimată printr-o propoziţie subordonată şi sancţiunea (consecinţa): “Dacă distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare se săvârşeşte prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc şi dacă rezultă pericol public, pedeapsa este de la 3 la 5 ani” (art.217).

          În unele cazuri, această organizare a frazei creează dificultăţi de înţelegere a raporturilor logice şi sintactice, mai ales când subordonatele sunt înlocuite prin complementele corespunzătoare: “Urmând contestaţii asupra preţului contractului verbal a cărui punere în lucrare a început, şi nefiind nici o chitanţă, proprietarul jurând va fi crezut, dacă locatarul nu preferă a cere o estimaţie prin experţi” (CC, 1981, p.196).

          Cele mai multe atestări ale topicii inverse în DJN se întâlnesc în dreptul civil, având ca scop sublinierea determinantului: “La toate întâmplările mai sus arătate, tribunalele de judeţ sunt datoare, sub a lor răspundere, a se îngriji despre îndeplinirea la vreme a legiuitelor formalităţi, spre a nu se vătăma interesele orfanilor, rămânând ele răspunzătoare pentru orice încuviinţare a nelegalelor măsuri propuse de consiliul familiei, şi membrii consiliului vor fi răspunzători pentru frauduloasele lucrări din parte-le, prin care s-ar cauza pagubă pupilului" (CCA, [f.a.], p.561).

          Topica inversă caracterizează anumite formule (în prezentul articol, art.360; în prezentul capitol, art.355; bune oficii, DDI, p.43; bună vecinătate, DDI, p.43; depline puteri, DDI, p.113). Acest fenomen este frecvent atestat în varianta administrativă pentru care formalismul constituie o trăsătură funcţională. Apar astfel sintagme nominale fixe unde adjectivul antepus are valoarea deictică a demonstrativului acest(a): “prezenta lege”; “prezentul proces-verbal”; “sus-numitul debitor”.

          Topica inversă a unor propoziţii subordonate este justificată de raţiuni logico-juridice, iar cea din formulele specializate se explică prin caracterul unitar din punct de vedere semantic şi sintactic al acestor unităţi lexicale. În schimb, inversiunile din cadrul grupului nominal, prezente în texte juridice actuale sunt lipsite de justificare şi reprezintă o dovadă a conservatorismului DJN. Astfel, inversiunile “adoptatul fiu” şi “înfiitorul tată” (CC, 188, p.29) sunt păstrate şi în LJ din secolul nostru. (“Adoptatul fiu nu se poate căsători cu aceea ce a fost femeia înfiitorului tată”, CCA, [f.a.], p.218).

          Numeroase asemenea exemple se pot găsi în CC, 1981: “după a sa voinţă” (p.50), “hotărâre de nerevocabilă autoritate” (p.286).

          5.3. Claritatea  şi precizia DJN se realizează prin organizarea specifică a raporturilor sintactice (intrapropoziţionale şi intrafrazale), conform unor scheme-tip (vezi infra 5.3.1.) şi prin specializarea elementelor de relaţie (vezi  infra 5.3.2.).

          5.3.1. Complexitatea enunţului juridic – determinată de numărul elementelor constitutive şi, mai ales, de relaţiile sintactice care se stabilesc între ele – poate intra în contradicţie cu imperativele simplităţii şi conciziei. Cu toate acestea, tiparele sintactice specifice se menţin, deoarece ele corespund structurilor logice ale reglementărilor juridice. De exemplu, construcţiile frastice arborescente, realizate printr-o aglomerare de subordonate158 sunt semnalate ca o trăsătură stilistică a DJN încă din primele coduri de legi româneşti din secolul al XVII-lea159. Ele sunt impuse de nevoia cuprinderii într-o singură frază (care poate reprezenta o NJ) a tuturor aspectelor unei stări de fapt care este sancţionată legal, ceea ce presupune – în plan logico-semantic – coexistenţa generalului cu particularul160.

          5.3.1.1. Prezenţa raportului de coordonare – care implică, în general, mai mult de două unităţi sintactice, determină apariţia în textul normativ a unor „lanţuri sintactice”. Coordonarea se poate stabili între:

a)      unităţi sintactice de acelaşi fel, situate în acelaşi plan (părţi de propoziţie multiple):

- părţi de propoziţie principale („Instigatorul şi complicele la o faptă prevăzută de legea penală săvârşită cu intenţie se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor” (art.17) sau secundare („Primirea de către un funcţionar, direct sau indirect, de bani ori de  alte foloase […] se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani” (art.256);

- propoziţii subordonate de acelaşi tip, având regent comun, repetat pentru a asigura precizia enunţului: „Neglijenţa care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce constituie secret de stat, precum şi neglijenţa  care a dat prilej altei persoane să afle un asemenea secret […] se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani” (art.252);

b)      unităţi sintactice de acelaşi fel, având regent comun, situate în planuri diferite (de exemplu, atribut şi propoziţie atributivă aflate în raport de coordonare): „Nu sunt supuse confiscării bunurile necesare uzului casnic sau folosinţei personale a condamnatului şi familiei sale, bunurile care servesc la exercitarea profesiei condamnatului ori a membrilor familiei sale, precum şi bunurile care sunt de strictă trebuinţă pentru asigurarea traiului acestuia sau al familiei sale” (art.70);

c)      unităţi sintactice de diverse tipuri, situate în acelaşi plan (de exemplu, complemente de agent, complemente circumstanţiale de timp şi instrumentale): „În cazul în care fapta se săvârşeşte de o persoană înarmată, de două sau mai multe persoane împreună, în timpul nopţii, sau prin folosire  de calităţi mincinoase, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani” (art.192). Acest tip de coordonare este frecvent în textul legislativ pentru că include într-un unic enunţ toate elementele care formează Ipoteza normei juridice, asigurând astfel precizia şi concizia exprimării.

 

Raporturile de coordonare se realizează în DJN prin următoarele procedee:

a) utilizarea conjuncţiilor coordonatoare: ”Absenţa nejustificată de la unitate sau  serviciu, care a depăşit 24 ore dar nu mai mult de 3 zile, a militarului, în termen sau concentrat […]” (art.331);

b) utilizarea combinată a conjuncţiilor şi a juxtapunerii (mai ales în cazul când coordonarea implică mai mulţi termeni): „Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a liniei ferate sau aşezarea de obstacole pe linia ferată […]” (art.276);

c) juxtapunerea (în cazul când unităţile sintactice coordonate, prezentate ca alineate distincte în cuprinsul articolului de lege, fac parte dintr-o enumerare): „Pedepsele principale sunt:

a. detenţiunea pe viaţă;

b. închisoarea de la 15 zile la 30 de ani;

c. amenda de la 100.000 lei la 50.000.000 lei” (art.53).

Acest tip de coordonare – specific textelor legislative – pune în relaţie propoziţii subordonate de acelaşi fel (atributive sau completive circumstanţiale) având regent comun. Frazele respective sunt construite pe baza principiului sintactic al subînţelegerii, întrucât propoziţia principală funcţionează ca un cadru comun în care se inserează, pe rând, fiecare subordonată, contribuind astfel la concizia enunţului juridic: „Fapta cetăţeanului român sau a persoanei fără cetăţenie domiciliată pe teritoriul statului român, care, în timp de război:

a) predă teritorii, oraşe, poziţii de apărare, depozite ori instalaţii ale armatei române sau care servesc apărării;

b) predă nave, aeronave, maşini, aparate, armament sau orice alte materiale care pot sluji purtării războiului;

c) procură duşmanului oameni, valori şi materiale de orice fel;

d) trece de partea inamicului sau efectuează alte acţiuni care sunt de natură să favorizeze activitatea duşmanului, ori să slăbească puterea de luptă a armatei române sau a armatelor aliate, se pedepseşte cu moartea şi confiscarea totală a averii, sau cu închisoare de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi şi confiscarea totală a averii” (art.156).

Principalele tipuri de coordonare atestate în DJN sunt coordonarea copulativă şi cea disjunctivă, care exprimă în plan logico-semantic relaţii de asociere, respectiv de opoziţie161.

În cadrul coordonării copulative se remarcă larga utilizare a locuţiunii conjuncţionale precum şi, care poate fi considerată specifică pentru DJN: „Executarea pedepsei închisorii care nu depăşeşte 2 ani, de către militarii în termen, se face într-o unitate militară disciplinară în cazurile prevăzute de lege, precum şi în cazurile când instanţa judecătorească, ţinând seama de împrejurările cauzei şi de persoana condamnatului, dispune aceasta” (art.62).

Coordonarea disjunctivă se realizează prin conjuncţiile sau  şi ori, folosite alternativ, în aceeaşi frază, pentru evitarea repetiţiilor: „Când făptuitorul a săvârşit fapta datorită incapacităţii, nepregătirii sau altor cauze care îl fac impropriu pentru ocuparea unei anumite funcţii, ori pentru exercitarea unei profesii, meserii sau altei ocupaţii, se poate lua măsura interzicerii de a ocupa acea funcţie sau de a exercita acea profesie, meserie ori ocupaţie” (art.115).

5.3.1.2. Raporturile de subordonare existente la nivelul frazei şi al propoziţiei reprezintă – prin frecvenţa lor ridicată şi prin varietatea tipologică – o „marcă stilistică” definitorie a DJN.

Lungimea şi complexitatea frazei juridice (care constituie o dificultate majoră de receptare pentru nespecialişti162) se explică prin exigenţele impuse de logica juridică. De exemplu, determinarea cu precizie a Ipotezei NJ presupune precizarea subiectelor de drept vizate şi a condiţiilor în care acestea cad sub incidenţa NJ163. În planul sintactico-semantic al frazei/propoziţiei, consecinţa este predominarea structurilor subordonate de tip atributiv şi circumstanţial (condiţional şi temporal)164.

a) Circumstanţialele condiţionale, având uneori nuanţă temporală sunt introduse prin:

-   conjuncţia dacă („Dacă fapta [evadarea] este săvârşită prin folosire de violenţe, de arme sau de alte instrumente, ori de către două sau mai multe persoane împreună, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 8 ani”, art.269);

-   adverbul cu valoare conjuncţională când („Când respingerea cererii [de reabilitare] se bazează pe lipsa de forme, ea poate fi reînnoită potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală”, art.138);

-   îmbinări cu rol de locuţiuni conjuncţionale: în cazul când  („În cazul când bunul are deosebită valoare artistică, ştiinţifică, istorică, arhivistică sau o altă asemenea valoare, pedeapsa este închisoarea de la unu la 10 ani”, art.217); în cazul în care („În cazul în care delapidarea a avut consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi”, art.2151).

Considerarea modalităţilor sintactice de mai sus ca echivalente din punct de vedere funcţional165 este justificată de relaţia de coordonare care se poate stabili în cadrul articolului de lege între fraze cu construcţie simetrică („Dacă îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea cu ştiinţă arătată în alin.1 a avut ca urmare o tulburare în activitatea de transport pe calea ferată sau un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani, iar în cazul când s-a produs o catastrofă de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 15 ani, interzicerea unor drepturi şi confiscarea parţială a averii", art.274);

b) Circumstanţialele temporale sunt introduse prin:

-   locuţiuni conjuncţionale („Primirea de către un funcţionar, direct sau indirect, de bani ori de alte foloase, după ce a îndeplinit un act în virtutea funcţiei sale şi la care era obligat în temeiul acesteia, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani”, art.256);

-   adverbul relativ când, care poate fi întărit prin adverbul corelativ atunci: ("Fapta prevăzută în alineatul precedent nu constituie infracţiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mita”, art.255).

c) Circumstanţialele finale sunt introduse prin:

- conjuncţia („Fapta comandantului unor nave militare sau grupări de nave militare care […] nu ia măsurile necesare atace, lupte împotriva duşmanului, ajute o navă a statului român […]”, art.343);

-   locuţiunea conjuncţională pentru ca… să („După luarea măsurii libertăţii supravegheate, instanţa încunoştinţează şcoala unde minorul învaţă sau unitatea la care este angajat, pentru ca acestea colaboreze la reeducarea minorului împreună cu persoana căreia acesta I-a fost încredinţat”, art. 103).

d) Circumstanţialele concesive sunt introduse prin:

- conjuncţia deşi (pentru concesivele propriu-zise): „Fapta persoanei care nu are locuinţă statornică şi nici mijloace de trai, şi care, deşi are capacitate de a munci, nu exercită în mod obişnuit o ocupaţie […]” (art.327);

-   locuţiunile echivalente funcţional chiar atunci când, chiar în cazul în care şi chiar dacă (pentru concesivele ipotetice): „Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează sustragerea, distrugerea sau reţinerea unei corespondenţe, precum şi divulgarea conţinutului unei corespondenţe, chiar atunci când a fost trimisă deschisă sau a fost deschisă din greşeală, ori divulgarea conţinutului unei convorbiri sau comunicări interceptate, chiar în cazul în care făptuitorul a luat cunoştinţă de acesta din greşeală sau din întâmplare” (art.195); „Legea penală temporară se aplică infracţiunii săvârşite în timpul când ea era în vigoare, chiar dacă fapta nu a fost urmărită sau judecată în acel interval de timp” (art.16).

e) Circumstanţialele opoziţionale  („false modale”) sunt introduse prin locuţiunea conjuncţională fără (ca) … să: „Predarea în mâinile inamicului de către comandant a forţelor militare pe care le comandă […] fără ca aceasta fi fost determinată de condiţiile de luptă se pedepsesc cu detenţiunea […]” (art.238).

f) Circumstanţialele consecutive sunt introduse prin locuţiuni formate din conjuncţie şi corelativ sudate: „Inducerea sau menţinerea în eroare a unei persoane, cu prilejul încheierii sau executării unui contract, săvârşită în aşa fel încât fără această eroare cel înşelat nu ar fi încheiat sau executat contractul […]” (art. 215).

g) Subordonatele atributive sunt introduse prin:

-   pronumele relativ care (precedat uneori de prepoziţie): „Fapta care prezintă pericol social în înţelesul legii penale este orice acţiune sau inacţiune prin care se aduce atingere uneia dintre valorile arătate în art.1 […]” (art.18);

-   pronumele relativ ce (care apare, de obicei, pentru evitarea repetiţiei): „Regimul executării pedepsei închisorii se întemeiază pe […] acţiunea educativă ce trebuie desfăşurată […]” (art.56);

-   adverbe relative (aflate în context în corelaţie cu substantive din aceeaşi sferă semantică): „Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracţiunii este datorită modului cum a fost concepută executarea” (art.20).

Marea majoritate a propoziţiilor atributive din DJN au rol de identificare a unui substantiv articulat: „Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal” (art.99).

Atributivele din DJN pot avea nuanţe circumstanţiale (de exemplu, instrumentale): „Fapta prin care se tulbură în mod repetat folosirea locuinţei […]” (art.320).

h) Propoziţiile completive de agent – mult mai frecvente în LJ decât în alte tipuri de discurs – sunt introduse prin pronume relative compuse (cel care, cel ce), precedate de prepoziţia compusă de către: „Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a înştiinţa autoritatea, de către cel care a găsit o persoană […] „ (art.315); „Neînştiinţarea autorităţii de către cel ce găseşte o persoană abandonată sau pierdută […]” (art.316).

          5.3.1.3. Alte particularităţi sintactice care complică „arhitectura” frazei în DJN, din raţiuni ţinând de logica juridică sunt:

-   organizarea simetrică a propoziţiilor, în cadrul frazei, ceea ce dă impresia de monotonie în plan prozodic166: „Când prin faptele prevăzute în alineatele precedente s-a produs o tulburare în activitatea de transport pe calea ferată sau un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani, iar în cazul când s-a produs o catastrofă de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi şi confiscarea parţială a averii” (art.275);

-   frecvenţa ridicată a intercalărilor la nivelul frazei (în general propoziţiile subordonate sunt intercalate în propoziţia principală, dar sunt numeroase şi cazurile de intercalări ale unor subordonate în alte subordonate, ca în exemplul următor – intercalarea unei concesive într-o atributivă: ”Fapta persoanei care nu are locuinţă statornică şi nici mijloace de trai şi care, deşi are capacitate de a munci, nu exercită în mod obişnuit o ocupaţie sau o profesie, ori nu prestează nici o altă muncă pentru întreţinerea sa, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 ani” (art.327);

-   topica inversă167 determină plasarea propoziţiei principale la sfârşitul frazei, iar subordonatele cuprind alte subordonate intercalate: „Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până la executarea completă a pedepsei închisorii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară, iar sancţiunea aplicată este mai mică decât maximul special prevăzut de legea nouă, ţinându-se seama de infracţiunea săvârşită, de persoana condamnatului, de conduita acestuia după pronunţarea hotărârii sau în timpul executării pedepsei şi de timpul cât a executat din pedeapsă, se poate dispune fie menţinerea, fie reducerea pedepsei” (art.15).

5.3.2. Preferinţa DJN pentru elemente de relaţie complexe (locuţiuni prepoziţionale şi conjuncţionale) se explică prin necesitatea exprimării clare, lipsite de echivoc a normelor juridice.

În comparaţie cu prepoziţiile şi conjuncţiile care au un sens abstract şi vag, realizând mai multe variante contextuale, locuţiunile corespunzătoare sunt mai bine precizate semantic şi funcţional, exprimând un număr mai mic de valori sintactice.

Astfel, locuţiunile prepoziţionale prin care se introduc în DJN complemente circumstanţiale de scop (în scopul), de cauză (din cauza), de timp (în timp de) sunt analizabile şi au sens lexical mai puternic, datorită faptului că substantivele îşi păstrează sensul iniţial. Din punct de vedere sintactic, ele sunt specializate pentru exprimarea unui unic raport.

Observaţii asemănătoare se pot face privind locuţiunile conjuncţionale utilizate în DJN. De exemplu, pentru introducerea propoziţiilor cauzale, DJN preferă locuţiunea din cauză că, iar pentru introducerea propoziţiilor finale recurge la locuţiunea pentru ca să, întrucât amândouă exprimă mai precis raporturile sintactice decât conjuncţiile deoarece, fiindcă, respectiv .

În structura complementului de agent şi a propoziţiei corespunzătoare, DJN utilizează, în general, prepoziţia compusă de către, având faţă de prepoziţia simplă de avantajele clarităţii, specializării sintactice şi al corpului fonetic mai dezvoltat; aceleaşi criterii determină preferinţa pentru locuţiunea prepoziţională împreună cu în construirea complementului circumstanţial sociativ, în locul prepoziţiei cu (în mod similar se poate explica în domeniul coordonării preferinţa pentru locuţiunea conjuncţională precum şi în locul conjuncţiei şi).

5.4. Pentru a satisface nevoia de concizie proprie DJN (caracterizat prin stilul lapidar al enunţării168), fără a afecta precizia impusă de logica juridică, legiuitorul recurge la două procedee care, prin frecvenţa lor extrem de ridicată, pot fi considerate „mărci stilistice” la nivel frastic: (a) substituirea subordonatelor (în special, circumstanţiale şi atributive) prin părţile de propoziţie corespunzătoare (vezi infra 5.4.1.); (b) transformările de nominalizare având drept rezultat substantive postverbale abstracte (vezi  infra 5.4.2.).

5.4.1. În comparaţie cu alte stiluri funcţionale se constată o frecvenţă mult mai mare în DJN a unor tipuri de complemente (de timp, de scop, de relaţie, de agent169), ceea ce are drept consecinţă apariţia unor grupuri verbale dezvoltate: „Coborârea pavilionului în timpul luptei, în scopul de a servi cauza duşmanului, săvârşită de către comandantul unei nave militare […]” (art.345).

Corespondenţa dintre propoziţiile circumstanţiale subordonate şi complementele respective nu este întotdeauna perfectă. De exemplu, propoziţiile circumstanţiale cauzale şi instrumentale nu apar în DJN, în timp ce complementele respective sunt foarte frecvente şi se caracterizează printr-o mare varietate a modalităţilor de exprimare.

Complementele circumstanţiale concesiv şi opoziţional lipsesc din textele analizate, fiind însă atestate subordonatele respective.

a) Complementele circumstanţiale condiţionale sunt exprimate prin:

-   substantive precedate de locuţiunea prepoziţională în caz de („Părăsirea unei nave militare, în caz de naufragiu  […] se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani”, art.340);

-   verbe la gerunziu („Prepararea de alimente ori băuturi falsificate  […] cunoscând că sunt falsificate sau alterate ori interzise consumului, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 8 ani”, art.313).

b) Complementele circumstanţiale temporale sunt exprimate prin:

-   substantive precedate de prepoziţie („Dacă după rămânerea definitivă a hotărârii […]” (art. 14) sau de locuţiuni prepoziţionale: în timp de („În cazul când fapta se săvârşeşte în timp de război, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani”, art.352); în termen de („Fapta de a nu preda în termen de 10 zile un bun găsit autorităţilor […]”, art.216);

- verbe la gerunziu („Instanţa, dispunând ridicarea măsurii prevăzute în art.105, poate, dacă este cazul, să ia faţă de minor măsura internării într-un centru de reeducare”, art.106);

-   verbe la infinitiv precedate de prepoziţii („Participantul nu se pedepseşte dacă în cursul executării, dar înainte de descoperirea faptei împiedică consumarea acesteia”, art.30).

c)  Complementele circumstanţiale de scop sunt exprimate prin:

-   substantive precedate de prepoziţii: spre („[…]orice persoană căreia minorul I-a fost încredinţat spre creştere şi educare”, art.306); pentru („[…] înscris care serveşte pentru dovedirea stării civile ori pentru legitimare sau identificare”, art.293) sau substantive precedate de locuţiuni prepoziţionale: în scopul  („Fapta de a se asocia sau de a iniţia constituirea unei asocieri în scopul săvârşirii uneia sau mai multor infracţiuni  […]”, art.323); în vederea („Fapta de a vinde sau răspândi, precum şi de a confecţiona ori deţine în vederea răspândirii, obiecte, desene, scrieri sau alte materiale cu caracter obscen  […]”, art.325);

- verbe la infinitiv, precedate de prepoziţii sau locuţiuni prepoziţionale: „Este în stare de legitimă apărare acela care săvârşeşte fapta pentru a înlătura un atac material  […]” (art.44); „Fapta cetăţeanului român sau a persoanei fără cetăţenie domiciliată pe teritoriul statului român, de a intra în legătură cu o putere sau cu o organizaţie străină ori cu agenţi ai acestora, în scopul de a suprima sau ştirbi unitatea  […]” (art.155).

d) Complementele circumstanţiale concesive sunt exprimate de verbe la gerunziu: „Fapta persoanei care, având capacitatea de a munci, apelează în mod repetat la mila publicului  […]” (art.326).

e) Complementele circumstanţiale de cauză sunt reprezentate de:

-   substantive precedate de prepoziţii („Există tentativă şi în cazul în care consumarea infracţiunii nu a fost posibilă datorită insuficienţei sau defectuozităţii mijloacelor folosite […]”, art.20) sau de locuţiuni prepoziţionale („Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, săvârşită din cauza unei constrângeri fizice căreia făptuitorul nu i-a putut rezista”, art.46);

-   verbe la gerunziu: „Neînştiinţarea autorităţii de către cel ce găseşte o persoană abandonată sau pierdută, care are nevoie de ajutor, fiindu-i pusă în pericol viaţa […]” (art.316).

f) Complementele circumstanţiale de mod propriu-zise sunt reprezentate de:

-   adverbe („Fapta funcţionarului care, direct sau indirect, pretinde ori primeşte bani […]”, art.254) sau locuţiuni adverbiale – cu grade diferite de sudură – care reprezintă formule specifice pentru DJN: „Fapta funcţionarului care în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act […]” (art.246); „Este apărată de pedeapsă persoana care, după săvârşirea faptei îşi reia de bună-voie îndatoririle” (art.315); „[…] dacă fapta este de natură să aducă în orice mod atingere securităţii statului” (art.163); „Împăcarea produce efecte şi în cazul în care acţiunea penală a fost pusă în mişcare din oficiu”;

-   substantive precedate de prepoziţii („Purtarea, fără drept, de decoraţii, de uniforme sau de semne distinctive ale unui organ de stat […]”, art.241);

-   substantive cu sens cantitativ care pot fi precedate de prepoziţie („[…] partea din durata pedepsei ce a mai rămas de executat se reduce cu o treime, iar dacă s-a evidenţiat în mod deosebit, reducerea poate depăşi o treime […]”, art.62);

-   verbe la infinitiv precedate de prepoziţii („Amenda se stabileşte […] fără a-l pune însă pe infractor în situaţia […]”, art.63).

g) Complementele circumstanţiale de mod care arată măsura sunt reprezentate de substantive cu prepoziţii însoţite de un numeral („Sporul prevăzut în art.34 se poate mări până la 7 ani […]”, art.39).

h) Complementele circumstanţiale instrumentale sunt reprezentate de:

- substantive precedate de prepoziţia prin („Dacă distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare se săvârşeşte prin incendiere, explzie ori prin orice alt asemena mijloc […]”, art.163);

-   verbe la gerunziu („Fapta persoanei care îşi procură mijloacele de existenţă sau principalele mijloace de existenţă, practicând în acest scop raporturi sexuale cu diferite persoane […]”, art.328).

i) Complementele circumstanţiale de relaţie sunt reprezentate de substantive precedate de locuţiuni prepoziţionale („Fapta martorului care […] nu spune tot ce ştie privitor la împrejurările esenţiale […]”, art.260).

Atributele reprezintă în DJN o categorie bogată de determinări, având o gamă largă de valori.

a) Atributele adjectivale sunt exprimate prin adjective propriu-zise şi prin numerale cu valoare adjectivală: „Pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amendă” (art.184).

b) Atributele substantivale – mai numeroase decât cele adjectivale – sunt exprimate prin:

- substantive în cazul genitiv, cu valoare gramaticală de genitiv subiectiv („Fapta cetăţeanului român sau a persoanei fără cetăţenie […]”, art.155) sau de genitiv obiectiv („Uciderea copilului nou-născut […]”, art.177);

-   substantive precedate de prepoziţia de sau locuţiuni prepoziţionale compuse cu de („Sustragerea de la recrutare în timp de pace se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă”, art.353); „Călcarea consemnului de către santinela aflată în serviciu de gardă sau de pază […] ori în alte posturi de un deosebit interes militar sau de stat […]”, art.333).

Atributele verbale sunt exprimate prin:

-   verbe la infinitiv, precedate de prepoziţii („Fapta de a folosi o organizaţie din cele prevăzute în art.145 ori de a împiedica activitatea normală a acesteia […]”, art.165);

- verbe la gerunziu care înlocuiesc propoziţii atributive („Transferarea forţată a copiilor aparţinând unei colectivităţi sau unui grup […]”, art.356).

c) Atributele adverbiale, puţin numeroase, sunt exprimate prin adverbele astfel şi asemenea prepuse faţă de substantiv şi însoţite de prepoziţia de cu topică fixă („punerea în circulaţie a unor astfel de valori falsificate”, art.283).

d) Atributele pronominale sunt rare în DJN, deoarece utilizarea lor contravine cerinţelor de exprimare clară şi precisă proprii acestui stil funcţional170 („La alegerea sancţiunii se ţine seama de comportarea lui [a minorului] […]”, art.100).

Nevoia de precizie  a DJN explică frecvenţa deosebită a atributelor apoziţionale multiple realizate prin enumerări, subordonate unor regenţi substantivali cu sens generic (condiţie, împrejurare, drept, etc.)171: „Instanţa poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o anumită durată, dacă sunt întrunite următoarele condiţii: (a) pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 3 ani sau amenda; (b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior […]” (art.81).

Complementele de agent reprezentând subiectul logic al acţiunii exprimate de un verb la diateza pasivă au o frecvenţă mai mare în DJN decât în orice alt stil funcţional172. Ele sunt reprezentate de:

- substantive precedate de prepoziţia de şi, mai ales, de prepoziţia compusă de către: „Dacă fapta este săvârşită de un ofiţer, de un maistru militar, sau subofiţer, de doi sau mai mulţi militari […]” (art.334); „În cazul în care părăsirea comenzii s-a săvârşit în timpul luptei, de către comandantul  unei nave […]” (art.342);

- pronume demonstrative precedate de aceleaşi prepoziţii: „Divulgarea, fără drept, a unor date, de către acela căruia I-au fost încredinţate […]” (art.196).

5.4.2. Transformările de nominalizare173 – având ca rezultat substantive postverbale abstracte – contribuie, în principal, la concizia DJN, dar şi la asigurarea caracterului său abstract şi impersonal. Procedeul, atestat în diverse limbi174, cunoaşte în română, o varietate de forme şi o productivitate ridicată.

Principala modalitate de realizare este derivarea cu sufixul abstract –re, ataşat unor baze verbale. Infinitivele lungi substantivale, desemnând nume de acţiuni, abundă în formularea NJ. De exemplu, art.279 din CP cuprinde nouă abstracte postverbale; „Primirea, deţinerea, folosirea, cedarea, modificarea, înstrăinarea, dispersarea, expunerea, transportul sau deturnarea materialelor nucleare […] se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi”.

Alte sufixe lexico-gramaticale, cu o frecvenţă mult redusă faţă de
–re, sunt cele de participiu şi supin: „Deţinerea, portul, confecţionarea, transportul, precum şi orice operaţie privind circulaţia armelor şi muniţiilor sau funcţionarea atelierelor de reparat arme, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani” (art.279).

Între abstractele post-verbale care desemnează infracţiuni, se înscriu  şi cele derivate cu sufixe lexicale abstracte: -ciune (Înşelăciunea, art. 215), -ie (Cerşetoria, art. 326), ca şi derivate regresive (Omorul, art. 174).

Specifice DJN sunt „lanţurile nominale” în care abstractele verbale (reprezentând centrul unui grup nominal) îşi evidenţiază dubla valoare, fiind însoţite de determinanţi atât nominali cât şi verbali: „Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, din culpă, de către angajaţii căilor ferate […] se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani” (art. 273).

Asemenea „lanţuri nominale” desemnează într-o formulare sintetică, în CP, conţinutul infracţiunii: „Punerea în primejdie a unei persoane în neputinţă de a se îngriji” (art. 314); „Lăsarea fără ajutor prin omisiunea de înştiinţare” (art. 316); „Abuzul în serviciu contra intereselor publice” (art. 248).

 

Cuprins

© Universitatea din Bucureşti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with

the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adriana STOICHITOIU-ICHIM

Text editor: Monica CIUCIU
Last update: September, 2002