<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> SEMANTICA DISCURSULUI JURIDIC NORMATIV
Adriana STOICHIŢOIU-ICHIM, Semiotica discursului juridic

 

Capitolul 6

SEMANTICA  DISCURSULUI JURIDIC  NORMATIV

 

“Dans l’application au langage du droit de l’analyse linguistique, c’est l’approche sémantique qui se charge du plus haut intéręt. La sémantique est la partie essentielle de la linguistique juridique”

                 (Cornu, 1990, p.36)

 

 

1. În cadrul semioticii juridice, semantica studiază relaţiile dintre semne şi obiectul juridic (referentul) desemnat de ele1.

Specificul procesului de semioză din care rezultă “juridicitatea” sensului nu poate fi descris în mod adecvat decât prin abordarea “dicţionarului juridic”2 dintr-o triplă perspectivă: semantică, lexico-logică şi lexicografică3.

În consecinţă, ne vom concentra atenţia asupra nivelului lexico-semantic al DJN, deoarece acesta prezintă o importanţă recunoscută pentru tehnica legislativă, pentru interpretarea şi aplicarea normelor de către specialişti şi pentru înţelegerea lor de către cetăţeni.

Dintr-o perspectivă pragmatic-funcţională4, vocabularul juridic [VJ] va fi examinat prin raportare la vocabularul general [VG] al limbii literare standard, urmărindu-se stabilirea trăsăturilor sale specifice ca sistem lexical, precum şi a caracteristicilor semantice ale termenului juridic, în relaţie cu utilizatorii săi5.

 

2. Ca sistem lexical, VJ reprezintă o terminologie, adică “un ansamblu de termeni sau cuvinte specializate aparţinând unui sociolect, care se caracterizează prin univocitate şi non-ambiguitate”

Demersul terminologic este de tip onomasiologic, fiind orientat dinspre concept spre cuvânt (termen), ceea ce presupune o permanentă raportare la sistemul noţional al domeniului de referinţă: “Cuvântul interesează mai ales lingviştii, iar termenul este, în primul rând, o componentă a disciplinei căreia îi aparţine şi abia apoi a limbii în general6.

Termenul  a fost definit ca element al unei terminologii sau al unui limbaj specializat, reprezentând denumirea cunoştinţelor din domeniul respectiv.

Principalele sale caracteristici sunt univocitatea, monorefe-renţialitatea şi precizia, determinate de relaţia reflexivă şi biunivocă dintre denumire şi noţiune7. Această relaţie se reflectă în definiţia termenului8.

Ca unitate lingvistică, termenul trebuie să fie integrabil în enunţuri. În comparaţie cu elementele lexicului general, termenii sunt în mai mare măsură independenţi faţă de context (deoarece, ca unităţi ale cunoaşterii, ei au un conţinut stabil).

Cercetarea relaţiei dintre terminologii şi lexicul general este justificată de fenomenul de interacţiune dintre limba liberară şi stilurile sale funcţionale, respectiv limbajele specializate9. Procesul se realizează în ambele sensuri10: (a) prin “specializarea” cuvintelor din lexicul general, care dobândesc statutul de termen prin atribuirea unei semnificaţii unice, independente de context; (b) prin transferul de termeni specializaţi în limbajul standard, fenomen desemnat drept “banalizare”11 sau “determinologizare”12, al cărui rezultat este îmbogăţirea limbii literare şi - în unele cazuri - creşterea gradului său de expresivitate prin întrebuinţarea cu valoare figurată a termenilor specializaţi13.

Raportarea terminologiilor la ansamblul vocabularului relevă particularităţi de natură semantică şi formală14.

Din punct de vedere semantic, termenii au valoare strict denotativă, caracter monoreferenţial şi monosemic15.

Aplicând principiile analizei semice la studierea vocabularelor specializate se constată că terminologiile reprezintă (sub)ansambluri, în cadrul cărora termenul tehnic îşi precizează sensul prin raportare la alţi membri ai aceleiaşi serii lexicale16 şi prin inserare în combinaţii sintagmatice specifice.

În consecinţă, cercetarea semantică a unui termen specializat impune utilizarea corelată a două tipuri de analiză structurală: analiza paradigmatică şi analiza sintagmatică17.

Din punct de vedere formal, vocabularele specializate se caracterizează prin predilecţia pentru anumite tipuri de derivare şi compunere18. Dintre acestea trebuie remarcată compunerea sintagmatică19, având drept rezultat “unităţi semantice complexe”20.

Un ultim aspect care trebuie avut în vedere pentru analiza terminologiilor este dinamica vocabularelor specializate21. Sub influenţa factorilor extralingvistici, terminologiile cunosc un ritm mai rapid de transformare decât lexicul general22. Pentru îmbogăţirea sau înnoirea terminologiilor, se recurge la mijloace interne (specializarea unor cuvinte din lexicul general, compunere, derivare) sau la împrumutul lingvistic, fiind cunoscută permeabilitatea acestor limbaje pentru neologismele împrumutate23.

  

3. Terminologia a fost considerată – în mod explicit24  sau implicit25 – componenta esenţială a DJ, beneficiind de cel mai mare număr de studii, atât din perspectivă sincronică, cât şi diacronică.

În limba română actuală, VJ reprezintă un ansamblu organizat de termeni, caracterizat din punct de vedere statistic prin bogăţie mică şi concentraţie mare26.

Tehnica legislativă prevede că terminologia legii trebuie să fie precisă, accesibilă şi unitară27.

În cazul DJN, examinarea raporturilor dintre terminologie sau vocabularul juridic [VJ] şi vocabularul general [VG]) reprezintă o etapă obligatorie, întrucât VJ s-a constituit pe baza VG28, iar graniţa dintre ele este relativ imprecisă. Intrepătrunderea dintre VJ şi VG în diverse limbi a fost demonstrată de numeroşi cercetători29, ceea ce dovedeşte caracterul de “universalie lingvistică” al acestui fenomen.

Ca urmare a evoluţiei complexe a DJN, determinată de factori sociali, culturali şi lingvistici, suprafaţa zonei de contact dintre VJ şi VG diferă în funcţie de limba avută în vedere şi în funcţie de epocă.

Specializarea accentuată a VJ şi îndepărtarea sa de VG duc la considerarea limbajului juridic ca un jargon profesional, greu de înţeles în afara grupului de specialişti30.

Întrucât “tehnicitatea” DJN se explică, în primul rând, prin natura referentului (obiectul juridic) şi în al doilea rând prin statutul emiţătorului31, perspectiva juridică trebuie conjugată cu cea lingvistică32.

În acest mod pot fi elucidate două aparente contradicţii, considerate caracteristice pentru DJN - cea dintre “tehnicitate” şi accesibilitate (vezi  3.1.) şi cea dintre precizie şi supleţe în exprimarea NJ (vezi  3.2.).

3.1. Tehnicitateaşi accesibilitatea - cerinţe fundamentale şi complementare din perspectiva tehnicii legislative33 - au drept “reflex” în plan lingvistic coexistenţa, în cadrul VJ34, a trei straturi lexicale distincte: termeni juridici strict specializaţi; termeni “tehnici” preluaţi din alte terminologii; cuvinte din VG utilizate cu accepţie juridică35.

3.1.1. În VJ actual, criteriul preciziei este integral satisfăcut - prin monosemantism - numai de neologisme juridice dintr-o categorie pe care o putem numi a “împrumuturilor savante” sau a “termenilor juridici tehnici” (în sensul restrâns al cuvântului, “de strictă specialitate”)36. Aceştia au o circulaţie şi o frecvenţă redusă în textele normative, fiind însă predominanţi în “limbajul juriştilor” şi înregistraţi în lucrări ştiinţifice din domeniul dreptului şi în dicţionare specializate.

Termeni din această categorie sunt utilizaţi în Codul Civil: erede (CC, 1981, p.81); comodat (CC, 1981, p.224); fideicomis (CC, 1981, p.102); (vicii) redhibitorii (CC, 1981, p.187). Ei sunt definiţi pentru uzul specialiştilor în DDC, fiind înregistraţi în DEX cu specificări privind uzul: “livresc” pentru erede (p.304), “rar” pentru comodat (p.176), “juridic” pentru fideicomis (p.332) şi redhibitoriu (p.304).

Termenii de acest tip contribuie la considerarea limbajului juridic ca un “jargon” sau “argou” propriu specialiştilor37, dar greu accesibil nespecialiştilor. De aceea, ei sunt evitaţi - pe cât posibil - în textele legislative, fiind înlocuiţi de sinonime din VG. Se creează astfel perechi de termeni juridici sinonimi, diferenţiaţi prin apartenenţa lor la “limbajul dreptului” sau la “limbajul juriştilor” şi prin grade diferite de precizie semantică. De exemplu, în Codul Penal se foloseşte termenul încăierare (art.322), iar în DJP, termenul rix “denumire dată încăierării” (p.253), cel de al doilea nefiind înregistrat nici în DEX, nici în DS. Alte asemenea perechi de sinonime sunt incluse în DS; în textul legii este atestat primul termen, provenit din VG moştenire - succesiune (DS, p.547); pruncucidere - infanticid  (DS, p.375); viclenie - dol (DS, p.1074), al doilea termen fiind considerat “juridic”.

Din aceeaşi categorie, a “termenilor juridici” în sens restrâns, fac parte şi numeroasele expresii latineşti cu circulaţie internaţională, frecvent utilizate în limbajul juriştilor, îndeosebi în comentarii şi adnotări ale legilor: “Se precizează astfel momentul de când începe să curgă termenul de reabilitare (dies a quo), ceea ce însemnează, desigur, şi determinarea punctului final al termenului (dies ad quem)” (CPCA, 1972, p.679). Aceste expresii sunt înregistrate ca atare în dicţionare specializate, româneşti şi străine: corpus delicti (DJP, p.81; LD, p.47); in personam, in rem  (DJP, p.129; LD, p.105, 106). În dreptul internaţional, alături de latinisme (mala fides, DDI, p.177; quid pro quo, DDI, p.248; res nullius, DDI, p.258) sunt utilizate expresii cu caracter juridic din limba franceză (a l’amiable, aide-mémoire, DDI, p.19) şi engleză (due dilligence DDI, p.129; gentlemen’s agreement, DDI, p.149), având, de asemenea, caracter internaţional.

Studierea acestei categorii de termeni nu intră în sfera analizei noastre, care are în vedere, în principal, textele normative38.

Examinarea diacronică a VJ relevă faptul că barierele dintre “limbajul juriştilor” şi “limbajul dreptului” (sau dintre terminologia strict specializată şi cea cu un grad mai redus de specializare) nu sunt imuabile. Ca o consecinţă a utilizării frecvente a unor termeni şi a creşterii nivelului culturii juridice a cetăţenilor, are loc “determinologizarea” progresivă a termenilor juridici de strictă specialitate sau trecerea lor din “limbajul juriştilor” în “limbajul dreptului” şi, apoi, în limba literară. Transferul are loc în etape şi este evidenţiat de compararea diverselor ediţii ale aceloraşi coduri. Astfel, în codurile de la sfârşitul secolului trecut, neologisme juridice recent intrate în limba română, care nu erau accesibile la acea dată nici specialiştilor, sunt glosate prin termeni juridici de factură populară, tradiţională. În codurile actuale, glosările respective nu mai sunt necesare, neologismul juridic fiind folosit independent. De exemplu, în CP, 1882 sunt înregistrate glosările ascendinte (rudă de sus), p.78 şi custozi (păzitori), p.450. Unele neologisme juridice beneficiază atât de glosare, cât şi de definire în textul legii: “Vagabonzii, adică oamenii fără căpătâi sunt acei care n-au nici domiciliu statornic, nici mijloc de hrană, nici exercitează obişnuit vreo profesiune sau meşteşug” (CP, 1882, p.76). În CP actual, neologismele în discuţie sunt utilizate fără glosări: ascendent, custode, vagabondaj.

3.1.2. Categoria termenilor monosemantici îi include şi pe cei preluaţi din diverse terminologii (tehnică, medicală, militară etc.).

Aceştia se utilizează, cu precădere, în lucrări de specialitate, adresate juriştilor39. Astfel, în texte legislative care vizează un public mai larg sunt incluşi termeni tehnici cu caracter general, accesibili categoriei respective de receptori (de exemplu, în CP: aeronavă; coliziune; stare de ebrietate; substanţe stupefiante sau toxice; toxicoman). În dicţionarele juridice destinate specialiştilor sunt atestaţi termeni tehnici cu un grad sporit de precizie semantică şi cu circulaţie mai limitată. De exemplu, în timp ce în CP apar sintagmele îmbibaţie alcoolică şi bolnav mintal, în DJP sunt înregistraţi termenii specializaţi alcoolemie (p.29) şi alienaţie mintală (p.29).

Numărul termenilor tehnici este cu atât mai mare cu cât domeniul de drept este mai restrâns (de exemplu: drept internaţional, drept maritim, drept aerian etc.). Utilizarea unei terminologii tehnice adecvate reprezintă în aceste cazuri condiţia aplicării corecte a legii. În DDI balizaj (P.38), sabotaj (p.45), şenal (p.287) sunt definiţi ca termeni tehnici aparţinând dreptului maritim sau fluvial. În definirea armelor incendiare (DDI, p.30) se face apel la terminologia chimiei, iar în clasificarea tipurilor de aeronave la terminologia aeronautică: “Aeronavă, aparat de zbor mai greu decât aerul care poate fi utilizat ca mijloc de transport şi de comunicaţie, de explorare, de observaţie şi de luptă. După caracteristicile lor, a. sunt de două categorii: 1) aerostatele (dirijabile şi planoare); 2) aerodinele (avioane, hidroavioane, elicoptere, autogire etc.)” (DDI, p.17).

3.2. Utilizarea cuvintelor din VG ca termeni juridici trebuie examinată din perspectiva celor două tendinţe contradictorii care caracterizează DJ: nevoia de precizie şi cea de supleţe în exprimarea NJ40.

3.2.1. Polisemia unor cuvinte din VG41 (de exemplu, act, acţiune, parte) vine în contradiţie cu cerinţa exprimării clare şi precise a conceptelor juridice42. De aceea, una dintre problemele centrale în tehnica legislativă este asigurarea unei accepţiuni tehnice riguroase acestor termeni, prin utilizarea lor în contexte juridice43. De exemplu, în dreptul internaţional sunt folosite cuvinte cu sensuri multiple din VG ca tăcere (DDI, p.289) sau vizită (DDI, p.341). Ele devin termeni juridici prin delimitarea şi precizarea sensului sau prin selectarea unui sens intre mai multe posibile. Astfel, cuvântul tăcere are în DEX sensurile: “faptul de a tăcea”; “pauză, întrerupere mai lungă într-o discuţie”; fig. “indiferenţă”; fig. “lipsă de afirmare, de manifestare; apatie, amorţire” (p.941). Unicul sens al termenului juridic respectiv în DDI a fost selectat dintre sensurile figurate ale cuvântului din VG: “tăcerea (în dreptul internaţional), absenţa unei atitudini exprese a unei părţi asupra unor fapte juridice care apar în procesul raporturilor juridice” (DDI, p.288).

O altă categorie de cuvinte din VG care contravin nevoii de precizie a DJN este reprezentată de termenii indeterminaţi semantic44 sau cuvinte şi expresii cu înţelesuri “flexibile”45, numite şi “cuvinte elastice” sau “cuvinte supapă”46. Ele sunt folosite deliberat pentru a desemna concepte nedeterminate (“concept flou”47, “conceptos de libre apreciation”48). Rolul lor este de a permite aplicarea şi interpretarea legii în speţe determinate.

Din această categorie fac parte sintagme juridice cuprinzând termeni din VG cu grade diverse de imprecizie semantică (de exemplu, pericol social, ca un criteriu de individualizare a pedepsei49; linişte publică; bună-credinţă - în CP; rea-credinţă, DDC, p.51; bună vecinătate, DDI, p.42). Uneori, pentru corecta interpretare şi aplicare a legii, chiar astfel de termeni primesc definiţii valabile pentru textul legislativ respectiv (de exemplu, în CC, 1981, p.36-37 este definită buna-credinţă: “Posesorul este de bună-credinţă când posedă ca proprietar în puterea unui titlu translativ de proprietate, ale cărui viciuri nu-i sunt cunoscute”)50.

 

4. Polisemia termenilor juridici51 cunoaşte două forme: (1) polisemie externă (în cazul termenilor utilizaţi atât în VG, cât şi în VJ); (2) polisemia internă (în cazul termenilor juridici care au mai multe sensuri în domeniul dreptului).

4.1. Polisemia externă se manifestă printr-o dublă apartenenţă52 a termenilor din VJ care funcţionează – cu sensuri identice sau parţial modificate – şi în VG. În funcţie de semnificaţia de bază (primară) există: (1) termeni ai VG care au dobândit un sens specializat în VJ; (2) termeni ai VJ care au pătruns în VG prin procesul de "banalizare" sau "determinologizare".

4.1.1. Categoria cuvintelor din VG devenite termeni juridici este cea mai importantă din punct de vedere numeric şi funcţional53.

Între sensul general (uzual) şi cel juridic (specializat) poate exista identitate totală sau parţială.

4.1.1.1. Identitatea totală între uzul general şi cel juridic se întâlneşte în cazul unor neologisme de origine latino-romanică, având sens abstract, utilizate în toate ramurile de drept pentru a desemna concepte, operaţii şi raţionamente fundamentale din punctul de vedere al logicii juridice54.

Ilustrăm această categorie lexico-semantică, prin următorii termeni selectaţi din CP: a aplica, calitate, categorie, circumstanţă, condiţie, consecinţă, a constata, a dispune, a executa, a expira, legal, ilegal, infracţiune, intenţie, a interzice, major, minor, maxim, minim, pericol, pluralitate, rezultat, a sancţiona, situaţie, a stabili, tentativă, termen.

Acelaşi tip de identitate semantică se întâlneşte în cazul unor cuvinte din fondul vechi şi popular al limbii.

În primele coduri româneşti moderne, utilizarea cu accepţie juridică a unor cuvinte din VG este un fenomen frecvent, determinat de resursele limitate ale limbii literare din epoca respectivă: osândit "condamnat", furtişag  "furt", gonit "expulzat" (CP, 1882, p.128, 186). La sfârşitul secolului trecut, neologismele juridice sunt glosate în texte legislative prin sinonime reprezentate de termeni juridici vechi, proveniţi din VG: pasporturi sau răvaşe de drum (CP, 1882, p.77); injurii sau expresiuni ocărâtoare (ibidem, p.112); ascendinte (rudă de sus) (ibidem, p.78); custozi (păzitori) (ibidem, p.450).

În virtutea conservatorismului său recunoscut55, limbajul juridic actual păstrează numeroşi termeni din VG (având uneori caracter popular şi/sau arhaic) pe care îi utilizează cu accepţia lor uzuală: bănuit, dare în vileag, defăimare, desdăunare, făptuitor, încăierare, jefuire, mită, mituitor, nevinovăţie, omor, pagubă, pedeapsă, poprire, rea-credinţă, sluţire, tăinuire (DJP).

Transformarea lor în termeni de specialitate se face prin situarea la periferia lexicului limbii literare actuale56 şi prin folosire repetată în contexte juridice57.

4.1.1.2. Majoritatea cuvintelor din VG devenite termeni ai VJ îşi păstrează numai parţial semnificaţia primară (de regulă, este vorba de semele centrale componente ale "nucleului semic" al cuvântului)58. Principalele căi prin care se realizează modificările semantice sunt:

a)   Restrângerea sensului59, prin care cuvinte din fondul vechi sau neologisme cu o semnificaţie generică dobândesc un sens specializat ("tehnic"). În această situaţie se află numeroşi termeni din DJP a căror definiţie evidenţiază specializarea semantică: abatere ("încălcare a unei dispoziţii legale, prezentând un grad de pericol social mai redus decât infracţiunea şi pentru care se prevăd sancţiuni nepenale […]"); apărător  ("persoană specializată care are dreptul să participe în proces spre a asigura asistenţa juridică sau reprezentarea părţilor"); citare ("act procedural prin care o persoană este chemată în faţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată"); martor ("persoană care are cunoştinţă despre vreo faptă sau despre vreo împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în procesul penal şi care poate fi ascultată în acest scop de către organele judiciare"); parte ("persoană care participă la desfăşurarea procesului penal în legătură cu apărarea drepturilor sale legale"); scuze ("denumire dată în literatura juridică circumstanţelor atenuante legale [scuze atenuante]").

b)   Extinderea sensului este consemnată în definiţii incluse în CP (titlul VIII - "Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală") pentru termeni precum teritoriu, arme sau sintagme ca funcţionar public, rude apropiate ş.a. Reţinem precizarea din art.151 privind lărgirea sensului: "Sunt asimilate armelor orice alte obiecte de natură a putea fi folosite ca arme şi care au fost întrebuinţate pentru atac".

c)    Figuri semantice lexicalizate  ("tocite"), prin care un cuvânt cu sens concret în VG dezvoltă în VJ un sens abstract, iniţial figurat. În majoritatea cazurilor, catacrezele din VJ provin din metafore. Exemple în acest sens sunt termeni din DDC: deghizare ("formă de simulaţie în care actul aparent îmbracă haina unui alt act decât acela încheiat realmente între părţi, a cărui natură adevărată este stabiită în actul secret"); fructe ("tot ceea ce un lucru produce în mod periodic, fără ca substanţa sa să scadă; au această calitate de exemplu: recoltele, chiriile, dobânzile, prăsila animalelor etc.); leziune ("pagubă materială pe care o suferă una dintre părţile contractante […]").

Aceleaşi evoluţii semantice (de la un sens metaforic la unul neutru, denotativ) stau la baza sintagmelor parte vătămată, stingerea acţiunii penale, violare de domiciliu (DJP); deschiderea succesiunii, dizolvarea persoanei juridice, donaţie deghizată, parteneri tăcuţi, stingerea obligaţiei  (DDC).

În cazuri cu totul izolate, catacrezele pot avea la origine metonimii sau sinecdoce. Prin metonimie, sintagma cazier judiciar ("denumire care se dă fişei de evidenţă în care sunt consemnate datele privind antecedentele penale ale unei persoane") este utilizată şi pentru a desemna "serviciul care ţine evidenţa antecedentelor penale [ale populaţiei]" (DPP). Prin sinecdocă, picătura streşinilor  denumeşte în DDC o "falsă servitute comportând obligaţia proprietarului unui fond de a construi streşina casei sale astfel încât apa rezultată din ploi sau zăpezi să cadă pe propriul său teren, ori pe drumul public, iar nu pe fondul învecinat".

4.1.2. Termenii polisemantici al căror sens originar şi, totodată, principal se găseşte în VJ pătrund în VG cu un sens derivat care contribuie la îmbogăţirea limbii literare.

Întrucât asupra acestei categorii lexicale vom reveni dintr-o perspectivă mai aplicată, într-o altă secţiune a lucrării (vezi infra, cap. 7, 4.1), menţionăm aici principalele sale caracteristici (care reprezintă universalii lingvistice)61.

a)   Termenii respectivi denumesc noţiuni şi categorii fundamentale, putând fi consideraţi "cuvinte-cheie" în sistemul juridic. Ei aparţin vocabularului de bază al dreptului (drept, lege, acţiune, autoritate, autorizaţie, interdicţie, sancţiune, prerogativă, valid, legitim) şi vocabularului judiciar (a judeca, judecător, jurisdicţie, tribunal, competenţă, avocat, arbitraj, magistrat, magistratură, pledoarie, proces, procedură, sentinţă). Prin astfel de termeni sunt desemnate principalele operaţii şi acte juridice (contract., convenţie, clauză, alienare, donaţie, testament, moştenire, gaj, garanţie, revocare). Se mai înscriu în aceeaşi categorie şi alte cuvinte-cheie, precum patrimoniu, privilegiu, divorţ, delict, prejudiciu, tutelă.

b)   Principala calitate a termenilor juridici asimilaţi de VG este claritatea lor, care îi face accesibili şi receptorilor nespecialişti.

c)    Din perspectivă pragmatică, termenii respectivi sunt "purtători" ai unei experienţe sociale, deoarece desemnează referenţi legaţi de viaţa juridică a comunităţii (ceea ce explică şi frecvenţa lor în DJN).

De regulă, valorile secundare au apărut prin extensie semantică (lărgirea sensului), în cazul unor termeni ca dosar ("învelitoare de carton în care se păstrează acte", DEX, p.278); patrimoniu ("bunuri spirituale care aparţin întregului popor, fiind transmise de la strămoşi; moştenire culturală; bunuri spirituale, culturale etc. care aparţin omenirii întregi", DEX, p.661); sancţiune ("pedeapsă", DEX, p.825); tutelă ("sprijin, ocrotire, protecţie", DEX, p.933).

Creşterea "distanţei semantice" dintre semnificaţia juridică şi cea uzuală (din VG)62 creează vorbitorului nespecialist – care nu mai sesizează relaţia respectivă – impresia unui sens nou (de exemplu, în cazul cuvântului proces, al cărui sens secund – indicat în DEX, p.747 prin sinonimele evoluţie, dezvoltare, desfăşurare, acţiune – se actualizează în sintagmele proces chimic, proces de producţie, proces de fabricaţie, ca şi în proces inflamator – specific domeniului medical).

Fenomene similare se întâlnesc în cazul unor sintagme, locuţiuni sau expresii având iniţial semnificaţie juridică, precum din oficiu sau (a face) opinie separată. Ambele figurează în DPP cu sensuri specializate: locuţiunea adjectivală/adverbială din oficiu are în DPP (p.200) sensul "însuşire a unui act procedural de a fi îndeplinit nu la cererea părţilor sau a altor persoane, ci din iniţiativa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată"; în DEX (p.629) aceeaşi locuţiune este înregistrată cu două sensuri uzuale – propriu ("care este în conformitate cu o dispoziţie dată de o autoritate [şi nu la cererea cuiva]") şi figurat ("în mod automat").

Dintre termenii juridici care au dezvoltat în VG sensuri figurate menţionăm: divorţ ("nepotrivire, dezacord între două lucruri, acţiuni, idei", DEX, p.273); faliment ("ruină, eşec total", DEX, p.322); rechizitoriu ("acuzare gravă şi violentă", DEX, p.785); sentinţă ("stigmatizare, oprobiu, blam", DEX, p.851).

4.2. Polisemia internă caracterizează termenii juridici care posedă două sau mai multe sensuri în sistemul dreptului63. Considerată o "marcă esenţială a vocabularului juridic" datorită numărului important de termeni pe care îi afectează64, polisemia internă se întâlneşte, de regulă, la cuvinte reprezentative din punct de vedere noţional şi al frecvenţei.

4.2.1. Fenomenul este prezent în aceeaşi ramură de drept sau în ramuri diferite. De exemplu, termenul înscris este definit în mod sumar şi generic în DDCA (p.181) ca "act scris", în timp ce DPP (p.153) îi precizează sensul după cum urmează: "orice act care emană de la o organizaţie de stat sau obştească sau de la o persoană fizică sau juridică ori aparţine unui asemenea subiect". Familie şi rude apropiate, ca termeni juridici, au semnificaţii variabile (prin extensiunea câmpului referenţial) în dreptul penal, în dreptul familiei, în dreptul civil şi chiar în cuprinsul unor reglementări juridice speciale. În acest sens, DDF (p.87) precizează: "Familia poate avea un caracter mai larg, nelimitându-se numai la descendenţii rezultaţi din căsătorie (de ex., fac parte din familie şi copiii recunoscuţi, rezultaţi din afara relaţiilor de căsătorie şi cei înfiaţi)". În reglementări anterioare anului 1990 termenului familie i se dădeau accepţii distincte în legea locativă  ("familia formată din soţi, copii şi părinţii soţilor întreţinuţi de aceştia") şi în legea privind construcţia şi vânzarea de locuinţe ("familia formată din soţ, soţie şi copiii minori ai acestora") (DDC, p.246).

În Codul Penal, prin rude apropiate se înţeleg „ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora (nepoţii de frate şi soră), precum şi persoanele devenite prin înfiere, potrivit legii astfel de rude (apud DDF, p.168), în timp ce în alte ramuri de drept (de exemplu, în dreptul civil), noţiunea respectivă nu este utilizată, fiind prea vagă, iar în dreptul familiei se operează cu o tipologie mai precisă, bazată pe criteriul descendenţei – rudenie firească (de sânge), rudenie rezultată din înfiere şi rudenie prin alianţă  (afinitate) (DDF, p.165).

Polisemia internă înregistrată în cadrul aceleiaşi ramuri de drept poate fi ilustrată prin termeni din DDPC ca apărare, apel, înscris, probă  (având fiecare un sens larg şi unul restrâns), din DJP (absorbţie, acţiune, deţinere, hotărâre) sau din DDC (moştenire, obligaţie, succesibil, validare). De pildă, termenul obligaţie este înregistrat în DDC (p.350) cu următoarele sensuri: 1. raport juridic civil […]; 2. datoria pe care o are debitorul […]; 3. înscris constatator […]; 4. titlu de valoare […]”.

4.2.2. Deşi raporturile semantice care generează polisemia internă sunt diverse şi complexe, se poate stabili o tipologie a celor mai frecvente relaţii de sens65.

4.2.2.1. Polisemia „coerentă”66 se caracterizează prin existenţa unor relaţii logice evidente între sensuri ordonate în aşa fel încât cuvântul polisemantic apare ca un microsistem de sensuri.

Raporturile între sensuri sunt:

a)   de derivare concentrică (prin care sensurile „acoperă” în succesiunea lor toate nivelurile domeniului referenţial)67: termenul succesibil are în DDC (p.504) următoarele sensuri: „1. Persoană având aptitudinea legală de a o moşteni pe alta, datorită gradului de rudenie în care se află faţă de aceasta. 2. Persoană chemată la moştenirea altei persoane. 3. Persoană care are vocaţie succesorală, dar care nu şi-a manifestat încă opţiunea succesorală. 4. Moştenitor, succesor”. Alte exemple, de acelaşi tip, sunt termenii obligaţie (DDC, p.350) şi terţ (DDC, p.513).

b)   de complementaritate (sensurile, care vizează câte un aspect esenţial al aceluiaşi referent, se grupează în „cupluri conceptuale”68):

·      asociere între un sens concret şi un sens abstract: alibi „1. Probă de nevinovăţie decurgând din prezenţa unei persoane, în momentul săvârşirii infracţiunii, în altă parte decât la locul unde s-a comis infracţiunea (a avea un alibi). 2. Mijloc de apărare prin care se invocă împrejurarea de mai sus”(DPP, p.17);

·      asociere între un sens intelectual şi un sens material: despă-gubire „1. Modalitate prin care se realizează desdăunarea unei persoane care a suferit un prejudiciu ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni. 2. Sumă plătită pentru repararea pagubei” (DJP, p.93);

·      sensuri paralele (care desemnează aspecte particulare ale aceleiaşi noţiuni generice): forţă majoră lat. vis major (în răspunderea contractuală) 1. „eveniment de forţă majoră”. 2. „situaţie de forţă majoră” (DDC, p.256);

·      sens generic şi sens specific: înscris 1. (în sens larg). Orice scriere care materializează pe hârtie un act juridic precum şi orice obiect material (de exemplu, o scândură, o cărămidă, o înregistrare pe peliculă sau pe bandă magnetică etc.) care încorporează un asemenea act. 2. (în sens restrâns) Mijloc legal de dovadă constând în orice act sau document scris pe hârtie, prin care se atestă existenţa unui act juridic sau a unui fapt juridic, ori o anumită împrejurare sau situaţie privitoare la un asemenea act” (DDPC, p.274).

4.2.2.2. Polisemia „dezordonată”69 este rezultatul unor relaţii de sens mai puţin logice şi transparente sau al absenţei acestora. Ea se poate realiza prin:

-     juxtapunere de sensuri distincte, corespunzând unor referenţi diferiţi70: absorbţie 1. „Drept acordat de lege instanţei ierarhic superioare de a lua din competenţa instanţelor ierarhic inferioare orice cauză aflată în curs de judecare în fond […]. 2. Sistem de sancţionare a concursului de infracţiuni constând în aplicarea pedepsei celei mai grave în care sunt absorbite celelalte pedepse” (DPP, p.8);

-     intersectare a sensurilor71, care se raportează grosso modo la aceeaşi realitate, creând impresia de neconcordanţă sau chiar contradicţie: procedură 1. „Ansamblul actelor şi formelor îndeplinite în cadrul activităţii desfăşurate de un organ de jurisdicţie sau de executare, în vederea soluţionării unei cauze sau a executării unei hotărâri. 2. Chemare a unei persoane în faţa instanţei ori a organelor de urmărire penală” (DJP, p.229;

-     „dispersia” sensurilor72, întâlnită mai ales în cazul adjectivelor, este evidenţiată în cadrul numeroaselor combinaţii lexicale (sintagme) în care acelaşi adjectiv dezvoltă sensuri care diferă printr-un anumit număr de seme şi care intră în relaţii paradigmatice (sinonimie; antonimie) proprii pe care le vom ilustra cu ajutorul adjectivelor material73 şi simplu, aşa cum apar ele în DJP.

Material are: (a) sinonimul substanţial şi antonimul formal (procedural) în sintagma drept penal material; (b) sinonimul fizic şi antonimul moral în sintagma complicitate materială; (c) sinonimul real şi antonimul ideal (formal) în sintagma concurs de infracţiuni material.

Simplu are antonimele: (a) calificat în sintagma furt simplu; (b) organizat în sintagma criminalitate simplă; (c) legal în sintagma prezumţie simplă; (d) complex în sintagma participaţie simplă.

 

5. Principalele modalităţi de rezolvare a polisemiei din VJ prin dezambiguizare şi actualizarea unui unic sens (specializat) sunt: (1) utilizarea termenilor în contexte juridice bine determinate; (2) inserarea în unităţi sintagmatice cu semnificaţie juridică; (3) re(definirea) în textul legislativ sau în dicţionare specializate.

5.1. Prima dintre modalităţile de dezambiguizare menţionate se bazează pe conservatorismul şi pe rigoarea stilului legislativ. Prin tradiţie, cuvinte din VG s-au impus ca termeni juridici monosemantici (vezi supra, 4.1.1.1.). Disciplina şi rigoarea care caracterizează DJN prevăd – ca o cerinţă esenţială a tehnicii legislative –  ca terminologia legii să fie constantă şi uniformă: „În textul aceleiaşi legi, în caz de repetare, aceeaşi noţiune trebuie exprimată prin acelaşi termen”74. În acest fel, legiuitorul este constrâns să respecte regula monosemiei75, atât în cazul cuvintelor din fondul vechi, popular (plângere, pârât, rea-credinţă), cât şi al neologismelor (regim, „totalitatea normelor/ dispoziţiilor legale care reglementează un anumit domeniu”; titlu „înscris care constituie temeiul unui drept invocat”, DJP; cauză „obiect al procesului penal”, DPP).

          5.2. O altă cale prin care se realizează dezambiguizarea şi specia-lizarea semantică (îndeosebi în cazul termenilor juridici proveniţi din VG) este inserarea lor în construcţii şi sintagme cu caracter juridic.

Numeroase sintagme nominale din VJ actual reprezintă unităţi semantice complexe, în cadrul cărora sensul termenului-bază (provenit din VG) este precizat prin asociere cu un determinant care aparţine VJ: stingerea acţiunii penale, tăgăduirea paternităţii; ticluire de probe mincinoase; tulburare de posesie (DJP); viciu procedural (DPP); carte funciară (DDC). Mai rar, determinanţi preluaţi din VG dezvoltă un sens juridic în asociere cu termeni specializaţi (de exemplu, adjectivul mincinos, utilizat cu sensul „fals” în sintagme din DJP: calităţi mincinoase; probe mincinoase).

În DN sunt înregistrate titlu de proprietate, a avea personalitate juridică, complet de judecată, precum şi alte unităţi frazeologice în care neologisme din VG devin termeni juridici prin atribuirea unui regim gramatical diferit (în special sub aspectul diatezei şi al tranzitivităţii): a se constitui parte civilă; a decădea din drepturi; a acţiona (pe cineva) în justiţie.

În majoritatea cazurilor, termenul-bază şi determinanţii săi aparţin aceloraşi niveluri lexicale: popular (vânzare cu arvună/cu grămada/pe încercate, DDC, p.542-543) sau neologic (buletin de vot, DDCA, p.256).

Ca o nouă dovadă a spiritului conservator al DJN se constată păstrarea unor sintagme care reunesc neologisme şi cuvinte populare sau arhaisme (proprietate comună în devălmăşie, DDC, p.209); raport de prepuşenie, DDC, p.416; executare prin poprire, DPPC, p.222; executare vremelnică, DPPC, p.228).

În dicţionare juridice şi în lucrări de jurisprudenţă sunt atestate şi sintagme bilingve („compuse mixte”), aparţinând „limbajului juriştilor”. Ele conţin, de regulă, un termen-bază românesc asociat cu un termen latinesc („ancheta in futurum”, DDC, p.39; „clauza rebus sic stantibus”, DDI, p.54; „clausa si omnes”, DDI, p.55). Mult mai rar apar şi determinanţi din alte limbi („contract de know-how”, DDC, p.131).

5.3. Definiţia reprezintă cea mai importantă modalitate de asigurare a preciziei termenilor specializaţi (îndeosebi în cazul celor proveniţi din VG)76.

Din punctul de vedere al logicii juridice, definiţia este „operaţia logică prin care se indică notele caracteristice ale unei noţiuni, care o deosebesc de oricare altă noţiune”77.

În logica juridică se utilizează, în principal, trei tipuri de definiţii78:

·        definiţiile legale (formulate expres în textul legii) au ca autori legiuitorii şi sunt impuse;

·        definiţiile doctrinare (considerate opinabile) sunt formulate de teoreticieni ai dreptului, fiind supuse argumentării;

·        definiţiile de aplicare (care sunt admisibile sau inadmisibile) au ca autori juriştii practicieni şi sunt elaborate în cadrul operei de interpretare şi calificare juridică.

Indiferent de tipul lor, definiţiile din domeniul dreptului trebuie să satisfacă pe lângă regulile generale (logico-lingvistice)79, criteriul conformităţii cu principiile şi valorile dreptului.

În cadrul tehnicii legislative, definiţia are o dublă valoare – cognitivă şi practic-operaţională80.

Necesitatea definirii este cu atât mai stringentă cu cât uneori, acelaşi termen poate avea accepţiuni deosebite în diferite ramuri ale dreptului (de exemplu, audienţă: „primire a cetăţenilor de către conducerea organelor de stat, în scopul prezentării de către aceştia, verbal sau în scris, a unor cereri, reclamaţii, sesizări sau propuneri”, DDCA, p.40; „denumire dată şedinţei de judecată, ca urmare a faptului că în cadrul ei are loc audierea părţilor”, DJP, p.44; pentru alte exemple, vezi supra 4.2.1.)81.

Termenii juridici sunt definiţi în textul legii (prin definiţii legale), în dicţionare specializate (prin definiţii de tip enciclopedic) şi în dicţionare generale (prin definiţii lexicografice sau lingvistice).

În continuare, definiţia juridică [DJ] va fi examinată dintr-o perspectivă funcţională, pe care o considerăm cea mai adecvată pentru a pune în lumină intercondiţionarea dintre aspectele de natură pragmatică şi cele semantice caracteristice funcţionării acestui limbaj.

5.3.1. Acceptând ca premisă ideea că „definiţia este dată şi recepţionată de subiecţi logic distincţi şi îndeplineşte funcţii de cunoaştere complexe, deosebite în raport cu fiecare dintre subiecţii care intervin în operaţia de definire”82, vom avea în vedere – în analiza DJ – cele două categorii de receptori [R], diferenţiaţi prin rol social şi competenţă comunicativă: R1 – "receptori specialişti" în domeniul dreptului, având rolul de a interpreta şi aplica legea, dispunând de competenţa maximă în decodarea textului specializat; R2 – "receptori nespecialişti", respectiv masa cetăţenilro care reprezintă subiecţii legii; competenţa acestora depinde de nivelul educaţiei lingvistice şi juridice primite, fiind, în toate cazurile, inferioară competenţei receptorilor din prima categorie.

În raport cu cele două categorii de R, întrebarea „Cui se adresează textele legislative?”83, reflectând contradicţia dintre cerinţa de precizie „tehnică” şi cea de „accesibilitate”, poate fi considerată una dintre problemele-cheie ale tehnicii legislative cu implicaţii în domeniul definirii termenilor.

În funcţie de R avuţi în vedere şi de tipurile de texte în care sunt incluse definiţiile, ne vom referi la (a) DJ cuprinse în lucrări de popularizare destinate R2 [DJp]; (b) DJ legale cuprinse în texte legislative destinate ambelor categorii de R [DJlg]; (c) DJ incluse în dicţionare specializate şi în lucrări ştiinţifice din domeniul dreptului [DJşt], destinate R1.

Examinarea acestor tipuri de DJ din perspectiva opoziţiei „definiţie lingvistică” vs. „definiţie enciclopedică” confirmă constatarea că, în cazul cuvintelor care sunt folosite în paralel în limbajul comun şi în limbaje specializate putem vorbi despre o tranziţie de la definiţia de tip „lingvistic” (lexicografic) la cea de tip „enciclopedic”, reflectând tranziţia graduală de la sensul preştiinţific (uzual) la sensul ştiinţific (specializat)84.

Într-o prezentare schematică, tranziţia de la definiţia „lingvistică” la cea „enciclopedică” este pusă în evidenţă de succesiunea DJ: DJl, DJp, DJlg, DJşt.

 

Figura 3

 

Compararea celor două tipuri de definiţie relevă rigoarea definiţiei de tip enciclopedic, determinată de relaţia ei strânsă cu sistemul conceptual al ştiinţei respective85 (vezi, de exemplu, infra 5.2.). Existenţa unor deosebiri între DJlg şi DJşt – privind îndeosebi gradul de specializare şi de abstractizare – poate fi explicată prin formularea primului tip de definiţie (DJlg) în „limbajul dreptului” (al lucrărilor normative), în timp ce al doilea tip de definiţie (DJşt) ilustrează „limbajul juriştilor” (al lucrărilor ştiinţifice lexicografice, de jurisprudenţă etc.)86.

Pentru ambele categorii de R definiţia are rolul de a asigura semnificaţia univocă (specializată) a termenilor juridici. Modalităţile de realizare a acestui obiectiv sunt diferite, în funcţie de R.

În raport cu R1, DJ îndeplineşte funcţii cognitive (contribuind la perfecţionarea terminologiei respective)87 şi practic-operaţionale, fiind implicată în redactarea, interpretarea şi aplicarea legilor, precum şi în elaborarea lucrărilor lexicografice specializate.

5.3.1.1. Prin DJlg incluse în textul normativ, legiuitorul precizează accepţiile funcţionale ale termenilor în legea respectivă, cu scopul de a le asigura o semnificaţie unică, instituţionalizată: „La redactarea proiectelor de acte normative este necesar, de asemenea, a se acorda o atenţie deosebită definirii prin text a conceptelor, noţiunilor şi categoriilor juridice, economice şi de altă natură pe care le instituie şi cu care operează în aplicare actul normativ respectiv”88. Astfel, prin definiţii incluse în titlul VII din CP, „Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală”, cuvântului teritoriu i se acordă o accepţie juridico-penală mai cuprinzătoare decât înţelesul uzual (geografic): „Prin termenul teritoriu din expresiile teritoriul României şi teritoriul ţării se înţelege întinderea de pământ şi ape cuprinse între frontiere, cu subsolul şi spaţiul aerian, precum şi marea teritorială, cu solul, subsolul şi spaţiul aerian al acesteia” (art.142); „Teritoriu: întindere de pământ [subl.ns.] delimitată prin graniţele unui stat sau ale unei unităţi administrative şi supusă suveranităţii statului respectiv” (DEX). Termenului arme i se atribuie un dublu înţeles – acela de arme „propriu-zise”, declarate astfel prin dispoziţii legale, precum şi acela de arme „prin asimilare” sau „prin întrebuinţare” (art.151).

În mod similar, perfecţionarea legislaţiei rutiere a impus clarificarea şi delimitarea sensului unor termeni precum accident (de circulaţie) şi drum (public). Primului i se atribuie (prin Decretul nr.328/1966) un sens mai restrâns decât cel din VG, celui de al doilea i se acordă în Legea drumurilor nr.13/1974 un sens mai cuprinzător decât cel uzual (vezi CT, p.25-26; 50-51).

Acest tip de definiţii legale – foarte frecvente în Codul Penal şi mai rar întâlnite în Codul Civil89 – are un caracter convenţional şi relativ din punct de vedere logic, deoarece impune un sens anume, valabil numai într-un anumit act normativ (lege, cod etc.)90.

În plan funcţional, prin asemenea definiţii care stau la baza interpretării legale91 a textului normativ sunt evitate cazurile de înţelegere diferită şi aplicare neunitară în practica judiciară (vezi infra, cap. 7, 2.2).

5.3.1.2. Principalele modalităţi de definire a termenilor juridici proveniţi din VG sunt: (a) definiţii de înregistrare sau recapitulative („pur lexicale”), care nu modifică sensul termenului ci consemnează anumite relaţii de sinonimie intralingvistică; (b) definiţii de precizare sau delimitare, prin care se selectează sau se nuanţează un sens al cuvântului de definit; (c) definiţii stipulative, prin care legiuitorul propune – într-un anumit context – o accepţie principial nouă pentru termenul de definit, neglijând sensul lui iniţial92.

a) În cadrul DJ de înregistrare, relaţia de echivalenţă se poate realiza între un termen juridic provenit din VG şi un enunţ, sau numai între termeni ai VG: „Desdăunare: repararea daunei (pagubei) [subl.ns.] produse unei persoane în mod ilicit” (DJP,p.93).

Această modalitate de definire, caracteristică primelor coduri moderne este frecvent utilizată în lucrări de popularizare de tipul „cod de legi pe înţelesul tuturor”, ”îndrumar juridic” etc. În general, glosarea se realizează prin sinonime aproximative (imperfecte): „Distrugerea poate fi comisă şi din culpă, adică din greşeală, neatenţie” (CPIT, p.233).

Glosarea prin sinonime este asociată în lucrări de popularizare cu explicarea prin perifrază: „Comit această infracţiune [rele tratamente aplicate minorului]  părinţii sau alte persoane care au în îngrijire pe minor dacă, prin aplicarea de tratamente vătămătoare [subl.ns.]  îi pun în primejdie gravă viaţa, integritatea corporală, sănătatea” (CPIT, p.289).

Glosarea prin sinonime este exclusă din textele legislative, deoarece contravine nevoii de precizie şi unitate terminologică şi poate fi cauza unor interpretări eronate93.

b) Definiţiile de precizare (delimitare) reprezintă o modalitate tipică de atribuire a sensului specializat în cazul termenilor din VG incluşi în terminologii şi nomenclaturi: „Micşorarea sferei de aplicare a unui cuvânt coincide cu specializarea lui, deci cu «tehnicizarea», pentru că enunţul ştiinţific nu suferă echivocul, ci urmăreşte monosemantismul”94. Această categorie de definiţii apare în toate tipurile de texte juridice şi în dicţionare specializate. Spre deosebire de definiţiile „pur lexicale”, care vizează îndeosebi „nucleul semantic” al cuvântului, definiţiile de precizare insistă asupra delimitării „periferiei semantice” a termenului respectiv95.

Redefinirea96 vizând precizarea sensului juridic al termenului se face prin includerea în DJlg şi în DJşt a unor informaţii de natură enciclopedică, importante din perspectiva juristului97. Un exemplu edificator este oferit de (re)definirea înfierii în DDC, p.297: „Înfiere, actul juridic consimţit de înfietor, de soţul acestuia (dacă înfietorul este căsătorit), de înfiat (dacă a împlinit vârsta de 10 ani) şi de părinţii (sau tutorele) înfiatului (dacă înfiatul este minor) şi încuviinţat de autoritatea tutelară, act prin care înfiatul (şi descendenţii săi) intră în raporturi de rudenie civilă (similare raporturilor de rudenie firească, izvorâte din filiaţie), fie numai cu înfietorul (la î. – cu efecte restrânse), fie cu înfietorul şi cu rudele acestuia (la î. – cu efecte depline)”.

În DJşt precizările necesare (re)definirii termenilor pot avea pronunţat caracter „tehnic” („Starea de ebrietate este atinsă, de regulă generală, la o intoxicaţie cu alcool etilic de 1,5 g. alcool/1 litru de sânge”, OL – AF, p.274) sau pot fi înlocuite de referiri (trimiteri) la acte normative („A dispune «arestarea» înseamnă a se lua măsura arestării conform art.136, alin.1, lit. C, art.146, 148, 233, 236, 267 C. proc. pen. de către procuror […] „ – ibidem, p.253).

c) Mai puţin numeroase decât primele două categorii, definiţiile stipulative propun accepţiuni noi prin stabilirea unor convenţii privind domeniul de utilizare a termenului. O modalitate de realizare a definiţiei stipulative frecvent utilizată în VJ este enumerarea98 (vezi, de exemplu, definiţia pentru rude apropiate în CP, art.149: „Rude apropiate sunt ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin înfiere, potrivit legii, astfel de rude”).

5.3.2. Comparând ansamblul definiţiilor juridice [DJ] cu ansamblul definiţiilor lexicografice [DL] ale aceloraşi termeni99, se constată o sistematizare specifică a subansamblurilor lexicale (câmpuri semantice) din DJP şi CP prin comparaţie cu cele din DEX. DJ decupează câmpul conceptual mai exact, fără suprapuneri sau spaţii albe. Explicaţia constă în relaţiile care se stabilesc pe de o parte între DJ şi referentul său, iar pe de altă parte între definiţiile diferiţilor termeni desemnând noţiuni din aceeaşi sferă conceptuală, care îşi precizează reciproc sensurile.

Delimitarea precisă a referentului prin asigurarea caracterului monosemantic al termenului şi prin eliminarea ambiguităţii este evidentă în definirea corelativă a trei tipuri de „infracţiuni contra avutului personal sau particular” (CP, art.208, 209, 211): furtul (simplu), furtul calificat şi tâlhăria.

În CP cele trei infracţiuni sunt definite specificând: (a) Subiecţii infracţiunii (Agentul şi Partea vătămată); (b) Obiectul material al infracţiunii, (c) Scopul; (d) Circumstanţele (loc, timp, modalitate); (e) Consecinţele actului; (f) Sancţiunea prevăzută.

Pentru furtul (simplu) se precizează (a), (b), (c), (f); pentru furtul calificat  -  (a), (b), (c); (d), (f); pentru tâlhărie – (a), (b), (c), (d), (e), (f).

Relaţia între cele trei concepte juridice – aşa cum reiese din definiţiile examinate – este:

- furt calificat    = furt (simplu) + circumstanţe atenuante (d)

- tâlhărie           = furt (simplu) sau calificat + circumstanţe

agravante (d) + consecinţe (e).

În DEX, definiţiile furtului („infracţiune ce constă în însuşirea pe nedrept a unui lucru mobil al altuia” şi tâlhăriei („furt însoţit de ameninţări sau violenţă”) au un caracter mult mai general, permiţând mai multe interpretări, prin posibile conotaţii ale cuvintelor respective.

Caracterul sistematic al VJ poate fi ilustrat şi de câmpul semantic al actelor care încalcă regulile convieţuirii sociale. Acesta cuprinde termenii: abatere, act, cauză, contravenţie, crimă, delict, faptă, infracţiune, litigiu, pricină, înregistraţi atât în DJP cât şi în DEX. Considerând actul ca termen generic („manifestare exterioară prin care o persoană încalcă cu intenţie sau din culpă regulile convieţuirii sociale”, DJP, p.21), DJP defineşte tipurile de acte prin raportare la Codul Penal, în funcţie de o serie de criterii unitare (intenţionalitate, gravitatea pericolului social, mod de sancţionare): infracţiune („faptă care prezintă pericol social, săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală”, DJP, p.135) este sinonim cu faptă penală (DJP, p.115), cauză penală, litigiu penal, pricină penală (DJP, p.53). În CP din 1864 şi 1936 crima reprezenta cea mai gravă infracţiune, fiind urmată de delict şi contravenţie. În legislaţia actuală, abaterea  (încălcarea unor dispoziţii legale, prezentând un grad de pericol social mai redus şi pentru care se prevăd sancţiuni nepenale”, DJP, p.17) şi contravenţia (abatere administrativă) sunt acte care nu intră sub incidenţa Codului Penal.

În DEX, ansamblul definiţiilor acestor termeni [DL] prezintă o sistematizare mai puţin riguroasă, întrucât nu se raportează consecvent la logica juridică şi la legislaţia în vigoare. Astfel, cauză („proces, pricină”), litigiu („conflict între persoane, instituţii, state etc. care poate forma obiectul unui proces, unui arbitraj etc.”) şi pricină („motiv de ceartă, de neînţelegere, problemă litigioasă, conflict, spec. proces”) nu apar cu sensurile lor speciale ca termeni juridici, ci numai ca elemente ale VG.

Observaţii asemănătoare se pot face privind câmpul semantic al persoanei implicate într-o acţiune penală: acuzat, autor, complice, făptuitor, inculpat, infractor, instigator, învinuit, pârât, prevenit. În DJP, criteriul unitar folosit în definiţii este referinţa la procedura penală (etapele acţiunii penale): pârât  („persoană chemată în judecată într-un proces civil printr-o acţiune introdusă de reclamant”, DJP, p.221); învinuit („persoană faţă de care se efectuează urmărirea penală, cât timp nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală împotriva sa”, DJP, p.174); inculpat („persoană împotriva căreia a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi care este parte în procesul penal”, DJP, p.132). În funcţie de caracterul penal al faptei, autorul acesteia este considerat făptuitor sau infractor („persoană care a săvârşit cu vinovăţie vreuna din faptele pe care legea le pedepseşte ca infracţiune consumată sau ca tentativă, ori care a participat la săvârşirea unei asemenea fapte ca autor, instigator sau complice”, DJP, p.134) (vezi Figura 4).

Figura 4

 

În DEX, lipsa raportării tuturor definiţiilor la un criteriu unitar şi definirea frecventă prin sinonimie nu permit o sistematizare precisă a câmpului semantic discutat. Se stabilesc astfel echivalenţe sinonimice valabile pentru cuvinte din lexicul comun, care încalcă însă principiile logicii juridice: comp. inculpat ("persoană acuzată de o culpă; pârât, acuzat, învinuit") şi acuzat – termen ieşit din uz în legislaţia actuală, dar menţinut în DEX, cu sensul general "persoană învinuită de ceva; pârât; inculpat".

 

6. Caracterul de sistem al VJ este evidenţiat de relaţiile semantice (6.1.) şi etimologice (6.2) dintre termeni.

6.1. Relaţiile semantice dintre termenii juridici reprezintă modalităţi de organizare a VJ în diverse tipuri de structuri lexicale, determinate de factori extralingvistici (în primul rând, de natura referentului)100.

Dintre relaţiile paradigmatice cu rol organizator în structurarea VJ conform logicii juridice, pot fi menţionate îndeosebi sinonimia (împărţeală - partaj, DDC, p.285); antonimia (bună-credinţă - rea credinţă, CC, 1981, p.136; ascendenţi - descendenţi, CC, 1981, p.69); hiponimia sau incluziunea (victime de război – bolnavi şi răniţi, DDI, p.310) şi câmpurile lexico-semantice.

Cea mai adecvată metodă de investigare a relaţiilor paradigmatice din VJ este analiza componenţială (semică)101, care permite descrierea exactă a semnificaţiei în trăsături distinctive (seme)102. Importanţa analizei semice este evidenţiată de compararea definiţiilor date aceloraşi cuvinte în VG şi VJ.

Astfel, un cuvânt, având un sens larg, general în VG, îşi restrânge sensul în VJ prin precizarea unor seme suplimentare (vezi, de exemplu, definiţiile date încăierării: „acţiunea de a se încăiera şi rezultatul ei; bătaie, încăierat“, DEX; „infracţiune care constă în fapta mai multor persoane, împărţite în două tabere de câte cel puţin două persoane, de a se încăiera între ele, în aşa fel încât nu se poate şti care a fost conduita diferiţilor participanţi în cursul încăierării”, DJP, p.165)103.

Mecanismele de restrângere şi de lărgire a sensului pot acţiona succesiv asupra aceloraşi cuvinte din VG în procesul specializării lor semantice. Această situaţie este ilustrată de examinarea definiţiei pentru bolnavi şi răniţi în dreptul internaţional (DDI, p.41). În DEX, cele două cuvinte sunt înregistrate şi definite independent: Bolnav „fiinţa care suferă de o boală; (om) suferind, beteag” (p.91); Rănit „care a căpătat o rană, o leziune” (p.776). În DDI, ele apar ca termeni juridici, fiind asociate şi prezentate ca lexeme subordonate arhilexemului victime de război. Astfel, în definiţia juridică, într-o primă etapă sensul celor două cuvinte se restrânge faţă de definiţia din DEX, prin precizarea unor seme suplimentare, semnificative pentru dreptul internaţional: „Bolnavi şi răniţi (victime de război), termeni ce definesc persoanele militare şi civile care, în situaţii de conflict armat, din cauza unui traumatism, a unei boli sau a altor incapacităţi sau tulburări fizice ori mintale au nevoie de îngrijire medicală, abţinându-se de la orice act de ostilitate” (DDI, p.41). În a doua etapă, sensul termenului juridic bolnavi şi răniţi se lărgeşte pe baza trăsăturilor semantice considerate distinctive din punct de vedere juridic: /care au nevoie de îngrijire medicală/ + /care se abţin de la orice act de ostilitate/. Astfel, în continuarea definiţiei se prevede: „Termenii vizează, de asemenea, femeile lehuze, nou-născuţii şi alte persoane care ar putea avea nevoie de îngrijire medicală imediată; infirmii şi femeile însărcinate, cu condiţia ca aceştia să se abţină de la orice act de ostilitate” (ibidem).

6.1.1. Sinonimia – ca expresie a raporturilor de analogie104 dintre termeni – este evitată, în principiu, în cadrul DJN deoarece contravine nevoii de precizie a exprimării şi poate fi cauza unor interpretări eronate ale prevederilor legii105. De aceea, sinonimia perfectă este rareori întâlnită în VJ. În evoluţia limbajului juridic se poate urmări procesul de reducere a sinonimiei, pentru a se asigura precizia expresiei juridice. În cazul perechilor de termeni juridici compuse dintr-un cuvânt provenit din VG şi un neologism, cuvântul vechi, polisemantic este treptat înlocuit prin termenul juridic împrumutat (cf. (bun) mişcător – (bun) mobil; (bun) nemişcător – (bun) imobil, DPPC, p.94).

Pot fi totuşi aduse în discuţie ca sinonime perfecte (totale) în plan semantic omor – omucidere, amăgire – inducere în eroare, încăierare – rix (DJP),  moştenire – succesiune (DDC), care au sens identic, cu precizarea că ele se diferenţiază prin utilizarea preferenţială în anumite variante stilistico-funcţionale ale comunicării juridice106. În cazul perechilor de sinonime citate mai sus, primul termen (provenit din VG) aparţine „limbajului dreptului”, fiind folosit în texte legislative, iar al doilea este utilizat, de preferinţă, în „limbajul juriştilor”.

O formă de manifestare a sinonimiei totale, caracteristică lexicografiei juridice, este indicarea unor termeni echivalenţi sub aspect semic şi contextual-stilistic (funcţional). Respectivele cuvinte pot funcţiona ca sinonime şi în VG  al limbii literare (alienaţie mintală/ iresponsabilitate; conlucrare/cooperare; pederastie/ homosexua-litate; delincvent/infractor, DJP) sau pot stabili o relaţie de echivalenţă numai în context juridic107. Ultima situaţie este ilustrată de sintagme precum faptă penală/ilicit penal; absorbţie/concurs de infracţiuni (DJP), dar, mai ales, de sinonimiile totale stabilite între expresii latineşti consacrate în domeniul juridic şi echivalentul lor românesc (abolitio criminis/desfiinţarea crimei; locus delicti comissi/locul comiterii infracţiunii; onus probandi/sarcina probei; nomen juris/numele dispoziţiei legale; vis major/forţă majoră (DJP).

Mult mai rar, sinonimele totale sunt împrumutate din engleză: „white-collar criminality”/criminalitatea gulerelor albe; gang/bandă organizată; hold-up/lovitură, jaf (DJP).

Sinonimia din VJ este una parţială (în sens larg), fiind reprezentată, cel mai frecvent, de termeni identici sub aspect semic (al conţinutului), dar diferenţiaţi contextual şi stilistic. De exemplu, termenul juridic pact are în DDC (p.375) cinci sinonime, dintre care două aparţin VG al limbii literare standard (învoială, înţelegere), iar celelalte trei aparţin VJ  (acord  de voinţe, contract, convenţie). Dintr-un corpus foarte bogat, selectăm cele mai frecvente situaţii de apartenenţă a sinonimelor la registre stilistice distincte:

- popular/specializat: împărţeală/partaj (DDC); plăsmuire/ contrafacere; surghiun/exil; încăierare/rix (DJP); coschimbaş/ copermutant; consângeni/consanguini (DDC); pricină/cauză, litigiu (DJP);

- popular(arhic)/specializat: zălog/gaj; copil de suflet/adoptat (DDC); înşelăciune/fraudă (DJP);

- popular/literar: rămăşag, prinsoare/pariu; chiriaş/locatar (DDC); amăgire/inducere în eroare (DJP);

- literar(uzual)/literar (neologic sau livresc): dovadă/probă; câştig nerealizat/beneficiu nerealizat (DDC); îmbibaţie alcoolică/ alcoolemie; închisoare/penitenciar (DJP);

- literar(uzual)/specializat: învinuire/inculpare; abţinere/ incompatiblitate, recuzare; client/justiţiabil (DJP).

În numeroase cazuri, sinonimia din VJ are caracter contextual, echivalenţa semantică existând exclusiv în cadrul unor sintagme care trimit la concepte proprii dreptului (în termeni saussurieni, sinonimia respectivă se realizează numai în vorbire, fiind absentă din limbă/sistem). Numeroase exemple în acest sens se găsesc în DDC: brevet paralel (analog); substituţie vulgară (alternativă); coproprietate forţată (perpetuă); coproprietate ordinară (temporară), dar şi în DJP (cameră de chibzuire (de consiliu); termene cominatorii (absolute); termene de recomandare (absolute).

6.1.2. Antonimia  - ca relaţie logico-lingvistică între sensuri contrare sau contradictorii108 – reprezintă o modalitate de organizare a VJ şi, în acelaşi timp, de elucidare a sensului unor termeni/expresii puşi în opoziţie109 sub aspect formal. Principalele tipuri de antonimie întâlnite în VJ sunt:

a) antonimia marcată morfologic (antonime homolexe) prin prefixe: bun corporal/necorporal, incorporal; bun mobil/imobil; termen precis (cert)/imprecis (incert); moştenitor sezinar/nesezinar; moştenire/dezmoştenire (DDC).

b) antonimia realizată prin termeni neînrudiţi formal (antonime heterolexe): acuzareapărare; autorvictimă (DJP); creditor debitor; constituire dizolvare [a persoanei juridice, societăţii comerciale etc.] (DDC).

Sub aspect semantic-funcţional există:

a) antonime absolute (polare şi simetrice), care exprimă sensuri diametral opuse, atât în VG, cât şi în VJ, nefiind dependente de contextul verbal: legal/ilegal; licit/ilicit; bună-credinţă/rea-credinţă (DJP).

b) antonime relative (contextuale), care nu se opun la nivelul VG, ci numai în cadrul clasificărilor conceptuale proprii unei ramuri de drept110. De exemplu, în DDC apar antonimii adjectivale limitate la anumite sintagme strict specializate: substituţie vulgară - substituţie alternativă; coproprietate forţatăcoproprietate ordinară; bun generic bun cert.

Acest tip de opoziţie antrenează frecvent noţiuni-cheie din sfera dreptului reprezentând protagoniştii unor relaţii, operaţii sau activităţi juridice (donator-donatar; locator-locatar; mandant-mandatar; cumpărător-vânzător; accipiens-solvens; judecător-părţi; autor-victimă, DJP) sau elemente/faţete constitutive  ale unei realităţi sau instituţii juridice: activ-pasiv [succesoral]; [prejudiciu] material/moral; [persoană] fizică/juridică (DDC).

6.1.3. Hiponimia reprezintă o relaţie semantică de incluziune a sensurilor termenilor luaţi în considerare111. Relaţiile de subordonare a hiponimelor faţă de un hiperonim (corespunzând genului proxim) stabilesc o ierarhizare lexico-semantică, având la bază o structură ierarhică noţională existentă într-un anumit domeniu al dreptului. Un exemplu este relaţia de hiponimie (subordonare) a termenilor sentinţă şi decizie faţă de hiperonimul hotârâre. Conform DJP (p.426), hotărâre are sensul generic „înscris care constată soluţia adoptată de instanţă în rezolvarea unei pricini”, iar hiponimele sale se definesc în raport cu instanţele care judecă o cauză (sentinţa este o hotărâre pronunţată de prima instanţă, iar decizia – o hotărâre a instanţei de recurs).

6.1.4. Câmpurile lexico-semantice reprezintă modalităţi de structurare a VJ corespunzând unor câmpuri noţionale (conceptuale) din domeniul dreptului112. Fiecare câmp apare ca un microsistem structurat prin intermediul semelor comune şi distinctive (vezi supra      câmpuri semantice din terminologia dreptului penal).

6.1.5. Alte tipuri de „familii semantice113 sunt constituite pe baza unor raporturi asociative între termeni precum următoarele:

a)    raportul gen-specie114, prin gruparea termenilor în ordinea descrescândă a extensiunii lor semantice (exemplificăm acest tip de raporturi prin paradigma115: fapt juridic/licit sau ilicit//faptul ilicit poate fi infracţiune penală (crimă, delict, contravenţie) sau delict civil (delict stricto sensu sau cvasidelict);

b)   raportul de „vecinătate semantică”, stabilit între termeni cu sensuri apropiate, care decupează un câmp referenţial în aşa fel încât sensurile (între care pot exista şi zone de suprapunere) se precizează în cadrul ansamblului lexical respectiv116. Asemenea câmpuri asociative („vecinătăţi”) sunt cele formate în jurul unor concepte juridice importante: valabil (licit, valid, legal, legitim, regulat, justificat, legalizat, legitimat, constituţional, reglementar); ilicit (ilegal, ilegitim, delictuos, criminal, fraudulos, dolosiv, abuziv, vinovat, clandestin, ocult, simulat, ascuns, nejustificat); conflict (litigiu, diferend, contestare, proces, dezacord, neînţelegere, criză, ruptură);

c)    raportul de „complementaritate operaţională” stabilit între termeni care desemnează diversele faţete ale aceleiaşi acţiuni juridice, fiind prezenţi simultan în descrierea respectivei operaţiuni117 (spre deosebire de termenii „vecini” care se exclud reciproc din acelaşi enunţ).

Asemenea ansambluri lexicale grupează, de exemplu, termenii care desemnează protagoniştii unui proces: părţi, reclamant, pârât, recurent, revizuient, contestatar, intimat, terţe persoane, intervenient, apelant, coreclamant, copârât (DDPC).

6.2. Relaţiile etimologice dintre termenii juridici permit o structurare a VJ în funcţie de procedeele de formare a cuvintelor.

Din perspectiva tehnicii legislative, o modalitate importantă de organizare a VJ este reprezentată de familiile lexicale. Constituirea lor asigură unitatea şi sistematizarea VJ în jurul unor termeni-bază118.

La originea unor familii de cuvinte din VJ se pot recunoaşte tipare lingvistice care reflectă structuri tipice pentru exprimarea raporturilor juridice: a donadonaţiedonatordonatar; a reclamareclamaţie reclamant reclamat.

Familiile lexicale pot fi formate de la baze neologice (a adoptaadoptareadoptatadoptiv) sau de la termeni juridici proveniţi din VG (a înfiaînfiereînfietorînfiat). Unele dintre aceste familii lexicale sunt atestate încă din primele coduri româneşti moderne, în componenţa actuală: comodatcomodatarcomodant (CC, 1888, p.299); a mandatamandatarmandant (CC, 1981, p.295).

Întrucât majoritatea derivatelor şi compuselor având baze neologice din VJ românesc reprezintă împrumuturi din franceză, nu vom face aici un inventar exhaustiv al procedeelor de formare a cuvintelor, limitându-ne la semnalarea unor aspecte specifice, în raport cu VG119.

Deşi procedeele de formare şi inventarul de formanţi (afixe, afixoide) sunt identice în VJ din franceză şi română, raportarea la VG conduce la concluzii diferite.

Astfel, în timp ce în VJ francez derivarea cu sufixe şi prefixe are un caracter conservator (prin păstrarea unor afixe a căror productivitate a scăzut în VG)120, derivatele româneşti conţin, în majoritate, afixe neologice, cu etimologie multiplă latino-romanică, proprii limbajelor specializate.

6.2.1. Compunerea. În timp ce în VG al limbii române procedeul derivării este mai productiv decât compunerea, în VJ, la fel ca în alte limbaje de specialitate, compunerea ocupă un loc privilegiat121.

Tipurile de compuse din VJ românesc coincid perfect cu cele din VJ francez, atât sub aspectul tiparelor structurale, cât şi al valorilor semantice şi al productivităţii122.

a) Cea mai frecventă structură lexicală obţinută prin compunere este sintagma nominală (unitate semantică complexă)123. Deşi gradul de coeziune gramaticală a elementelor componente este mai redus decât în cazul compuselor din VG, considerăm că aceste combinaţii lexicale, stabile în VJ, pot fi incluse în categoria compuselor întrucât desemnează un referent (concept) unic. Elementele componente îşi pierd – într-o anumită măsură – sensul iniţial şi dobândesc un înţeles nou (sau mai precis) prin asociere cu determinantul.

Termenii-bază („cuvinte-nucleu”) din unităţile sintagmatice (de exemplu, în dreptul civil: act, acţiune, asigurare, bun, contract, DDC) sunt determinaţi prin substantive sau adjective („cuvinte-satelit”). Cea mai frecventă este structura binară [subst.+prep.+subst.]: buletin de identitate, buletin de vot (DDCA); complet de judecată (DJP); titlu de proprietate (DDC). Mai rar, cele două substantive sunt juxtapuse: clauză-aur (DDI); daune-interese (DDC), după fr. dommages-intéręts. Preferinţa VJ pentru acest tipar de compunere se explică – în  română, ca şi în franceză – prin faptul că satisface cerinţele de precizie şi economie lingvistică, specifice limbajului juridic124.

După modele străine se formează tipuri aparte de unităţi sintagmatice, printr-o utilizare specifică a prepoziţiilor: „acţiune în anularea  actelor notariale” (DDPC); „acţiune în constituirea de drepturi” (DDPC); „acţiune în desfacerea înfierii” (DDPC); „contestaţie în anulare” (DDPC); contestaţie la poprire” (DDPC); „decădere din probă” (DDPC).

Fiecare dintre elementele componente ale unei unităţi sintagmatice are posibilitatea unor expansiuni prin determinări succesive: just titlu putativ (DDC, p.309); daune-interese moratorii (DDC, p.173).

b) Compusele realizate prin juxtapunere dintr-un substantiv şi un adjectiv se bucură de o frecvenţă însemnată. Deşi din punct de vedere morfologic, elementul central  al compusului este substantivul, sub aspect semantic şi funcţional (din  perspectivă juridică), ponderea aparţine adjectivului, prin capacitatea sa distinctivă125.

În general, determinanţii adjectivali sunt postpuşi faţă de substantivul determinat (amprente digitale; azil diplomatic; mare liberă; portret vorbit, DJP). După modelele străine, apar şi adjective antepuse cu topică fixă126: bun gospodar; justă cauză, just titlu; nuda proprietate (DDC); bunele moravuri; rele tratamente (DJP); depline puteri; fals pavilion (DDI).

c) Compusele care conţin prefixoide (cvasidelict, cvasiuzufruct, DDC; autoabrogare, automutilare, autopază, DJP) reprezintă, de regulă, împrumuturi sau calcuri.

6.2.2. Derivarea propriu-zisă reprezintă un procedeu productiv de îmbogăţire a VJ, cu ajutorul unor afixe din fondul vechi al limbii, dar mai ales prin utilizarea sufixelor şi prefixelor neologice.

Majoritatea termenilor juridici care conţin afixe cu circulaţie internaţională127 reprezintă în română împrumuturi latino-romanice (de exemplu, în DEX sunt înregistrate: ilicit < fr. illicite, lat. illicitus, p.415; legalitate < fr. légalité, p.493). Prin adaptarea termenilor juridici împrumutaţi, utilizând sufixe româneşti, se formează serii lexicale (de exemplu, ajdective cu sufixul –(or)iu care corespunde fr. –oire: (acţiune) confesorie, declaratorie, interogatorie, negatorie, provocatorie, subrogatorie, DDPC.

Categoria restrânsă a derivatelor formate prin calchiere cuprinde formaţii semi-analizabile în care afixe neologice (îndeosebi prefixe savante, cu etimologie multiplă latino-romanică, împrumutate din limba franceză), sunt detaşate din împrumuturi neologice şi ataşate unor teme româneşti (vezi infra 6.2.2.2.).

6.2.2.1. Sufixarea rămâne cel mai productiv procedeu derivativ în VJ, atât în română, cât şi în franceză, cele mai importante sub aspect semantic şi statistic fiind sufixele care formează termeni abstracţi128:

a) – sufixe substantivale pentru nume de agent:

·        - tor: înfietor; lichidator; asigurator (DDC);

·        - ar: beneficiar; cesionar; mandatar (DDC);

·        - ist: recidivist (DJP).

b) – sufixe substantivale pentru nume de acţiuni:

·      - re – foarte productiv pentru a reda denumirea acţiunii prin forma de infinitiv lung substantivat (de exemplu, în CP, găsim: prelucrare, revânzare, exercitare, dare (de bani), primire, înşelare, folosire, falsificare, substituire, expunere, vânzare, divulgare). Numărul mare al derivatelor de acest tip din VJ se explică prin tiparele sintactice specifice de exprimare a normei;

·      - itate - cu valoare de „abstract al calităţii” – formează substantive din adjective; apare mai ales la termeni juridici împrumutaţi din franceză (contrarietate, DDPC; DEX, p.192); solvabilitate (DDPC; DEX, p.876), sau în termeni cu etimologie multiplă (minoritate, CP < fr. minorité, lat. minoritas, -atis, germ. Minorität, DEX, p.551). Deşi sufixul –itate este foarte productiv în limba română actuală şi îndeosebi în limbajele specializate, în VJ găsim relativ puţine creaţii româneşti formate cu acest sufix: contradictorialitate (DDPC) este înregistrat în DEX ca format din contradictoriu + suf. –alitate (DEX, p.191); colegialitate (DDPC), format din colegial + suf. –itate, după germ. Kollegialität (DEX, p.171).

c) – sufixe adjectivale (selectate din DDC):

·      care exprimă posibilitatea sau virtualitatea: - bil (cf. fr. -ible, -able): anulabil, brevetabil, inalienabil, imputabil;

·      care  exprimă  finalitatea (obiectivul):  -oriu (cf. fr. -oire): accesoriu; preparatoriu, derogatoriu;

·      care indică efectul sau funcţia: -iv (cf. fr. –if): abdicativ, constitutiv, confirmativ;

·      care indică apartenenţa: -al: notarial, patrimonial, succesoral.

6.2.2.2. Prefixarea este un procedeu productiv în VJ, datorită simplităţii mecanismului derivativ şi „transparenţei” derivatului.

Majoritatea prefixelor productive în VJ românesc au caracter neologic şi circulaţie internaţională, fiind prezente în împrumuturi din franceză (coinculpt, colocatar, deposedare, nonintervenţie, subcontract, preaviz129) şi în formaţii calchiate.

Astfel, prefixul savant sub-, considerat specific pentru limbajele administrativ şi ştiinţific130, a fost utilizat pentru calchierea parţială a unor termeni juridici latino-romanici: a subscrie < sub- + scrie după fr. souscrire, lat. subscribere; a subsemna < sub- + semna după fr. soussigner (DEX, p.906); a subînchiria, subscripţie (Gherman-Vasiliu, p.233).

Dintre prefixele neologice intrate în limba română prin intermediul termenilor  juridici împrumutaţi, au devenit productive în VJ, ataşându-se unor teme româneşti: co(m)-, care formează un mare număr de derivate, majoritatea fiind (semi)calcuri131 (copârât, comoştenitor, coproprietar, coschimbas, DDC; complângere, DDPC); contra – (contrafacere, contraînscris, DDC); re- (repunere [în termen], reorganizarea [persoanelor juridice], DDC).

Numeroşi termeni juridici sunt realizaţi prin calchiere parţială cu vechiul prefix de origine slavă, foarte productiv ne-, ataşat unor teme împrumutate, ca o prelungire în timp a unui procedeu mai vechi de îmbogăţire a limbii132. Încă din primele coduri moderne, ne- intră în concurenţă cu prefixul neologic in-, specific pentru stilurile ştiinţific şi juridic133, dar neproductiv pe teren românesc („incapacitate de lucru” – „necapacitate de lucru”, CP, 1882, p.81).Concurenţa celor două prefixe este atestată şi în codurile actuale (de exemplu, în CC, 1897, p.187 şi în CC, 1981, p.99 găsim insolvabil/nesolvabil). Examinarea dubletelor din VJ relevă distribuţia specifică a celor două prefixe: in- (im-) este limitat la combinarea cu teme neologice, de provenienţă romanică (incapacitate, DDC; imprescriptibilitate, DDI), în timp ce ne- se ataşează atât temelor vechi româneşti (netemeinicie, DDPC), cât şi celor împrumutate (necombatanţi, nebeligerantă, DDI; necompetenţă; nelegalitate, DDPC).

6.2.3. Schimbarea categoriei gramaticale (conversiunea) se manifestă în română (ca şi în franceză134), în principal, sub forma substantivizării adjectivului, ceea ce permite o exprimare concisă, prin evitarea perifrazelor. Cel mai frecvent sunt supuse conversiunii adjectivele participiale (acuzat, bănuit, condamnat, învinuit, inculpat, înscris, DJP), dar fenomenul se întâlneşte şi în cazul unor adjective primare (fals [în declaraţii]; stupefiante, DJP) sau derivate (justiţiabil „client”, DJP).


 

Cuprins

© Universitatea din Bucureşti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with

the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adriana STOICHITOIU-ICHIM

Text editor: Monica CIUCIU
Last update: September, 2002