<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> IMPLICATII PRACTICE ALE CERCETARII DISCURSULUI JURIDIC
Adriana STOICHIŢOIU-ICHIM, Semiotica discursului juridic

 

Capitolul 7
IMPLICAŢII PRACTICE ALE CERCETĂRII DISCURSULUI JURIDIC

 

"La mise en oeuvre du Droit passe par des concepts bien définis et un  langage clair et précis".

               (Bergel, 1989, p.175)

 

        "În cele din urmă, limbajul juridico-administrativ este determinat în diversele lui aspecte de raportul dintre cunoştinţele şi scopul legiuitorilor şi ale celor care trebuie să li se supună".

(Coteanu, 1981, p.156)

 

1. Dintre toate tipurile discursive specializate, DJN are cea mai strânsă legătură cu viaţa socială.

În suprastructura complexă a societăţii, dreptul acţionează - prin intermediul legislaţiei - ca principal factor normativ, de organizare, orientare şi coordonare a conduitei cetăţenilor1. Sistemul dreptului şi sistemul legislaţiei apar ca două concepte organic legate, dar distincte2. Sistemul dreptului are un caracter mai stabil şi obiectiv, în timp ce sistemul legislaţiei, deşi dependent de sistemul dreptului, are o independenţă relativă, este mai mobil şi preponderent subiectiv, depinzând de politica legislativă a statului.

Instaurarea, prin noua Constituţie a României, adoptată în anul 1991, a statului de drept, democratic şi social3 a creat condiţii favorabile pentru întărirea locului şi rolului legii în cadrul procesului general de adâncire a democraţiei şi de impunere a legalităţii.

În cele ce urmează vom analiza implicaţiile practice ale cercetării DJN pentru specialişti şi pentru nespecialişti (subiecţii legii), semnalând totodată posibile direcţii de investigare interdisciplinară a acestei  problematici de larg interes ştiinţific şi social.

2. Necesitatea cercetării DJN a fost afirmată în repetate rânduri de jurişti, în virtutea raportului de implicare reciprocă dintre drept şi limbajul în care acestea se exprimă4.

Dintre multiplele domenii în care cercetarea DJN este necesară şi utilă specialiştilor în drept, vom avea în vedere redactarea (2.1.), interpretarea (2.2.) şi traducerea (2.3.) textelor legislative, precum şi elaborarea dicţionarelor specializate (2.4.).

2.1. Redactarea legilor se face conform principiilor tehnicii legislative (legisticii formale).

Importanţa activităţii de legiferare şi, implicit, a tehnicii legislative, în cadrul marelui sistem de drept romano-germanic (în care se înscrie şi dreptul românesc) derivă din faptul că legea scrisă şi, în primul rând codurile, reprezintă principalul izvor de drept (spre deosebire de sistemul de drept anglo-saxon, cunoscut sub denumirea de common law, în care rolul esenţial revine practicii judiciare5).

Conceptul de tehnică legislativă este definit ca "un ansamblu de metode şi procedee, folosite în activitatea de elaborare a proiectelor de legi şi a altor acte normative, care ajută la determinarea unor soluţii legislative judicios alese - potrivit cerinţei sociale - şi, deopotrivă, la modul de exprimare a acestora în texte corespunzător redactate"6.

Sistemul legislaţiei reprezintă ansamblul unitar şi independent al actelor normative (legi, decrete, ordonanţe guvernamentale etc.) prin care se instituie normele juridice. Ca atare, perfecţionarea procedeelor tehnicii legislative este condiţia esenţială pentru a asigura eficienţa socială a legilor.

Întrucât principiile tehnicii legislative privind redactarea legilor au fost discutate într-o altă secţiune a lucrării7, nu vom reveni asupra lor, ci vom selecta o serie de aspecte ale DJN a căror natură interdisciplinară implică dreptul, lingvistica, sociologia juridică şi logica.

Dată fiind legătura dialectică dintre dinamica vieţii sociale şi necesitatea de perfecţionare a legislaţiei conform mutaţiilor intervenite în societate, evoluţia DJN este un proces complex şi nu lipsit de contradicţii.

Două dintre aceste contradicţii prezintă o importanţă deosebită în plan practic, atât pentru jurişti cât şi pentru lingvişti: (1) precizie  vs. supleţe în exprimarea NJ; (2) caracter "tehnic" (specializat) vs. accesibilitate a DJN.

2.1.1. Pentru a fi clar înţeleasă, întrucât are o influenţă mai puţin evidentă asupra DJN, prima contradicţie trebuie pusă în legătură cu un principiu legislativ esenţial - realizarea echilibrului între stabilitatea şi mobilitatea reglementărilor juridice8.

Cele două cerinţe, aparent divergente, au fost mult dezbătute în literatura de specialitate. Opinia generală, susţinută de numeroşi jurişti (reprezentând epoci şi şcoli diferite) şi preluată şi de lingvişti, este că "supleţea în exprimarea NJ are un rol însemnat pentru a asigura pe de o parte starea de durabilitate a legii, iar pe de altă parte, pentru a permite interpretarea legii în situaţii determinate, care pot fi de o mare diversitate"9.

Ca urmare, tehnica legislativă are în vedere atât procedee lingvistice de asigurare a exprimării precise, neechivoce, cât şi modalităţi menite să păstreze "flexibilitatea" legii10. Între formulele indeterminate semantic din CP se înscriu cele care conţin adjectivul important (vătămare importantă, art.249); grav (urmări grave, art.340); deosebit (măsuri de siguranţă de natură deosebită, art.35); normal (normala folosinţă a locuinţei, art.320).

Specialiştii francezi în domeniul legisticii formale au observat că o tendinţă a epocii actuale în domeniul codificării este trecerea de la "modernismul hiper-normativ" (caracterizat prin predominarea legilor cu caracter obligatoriu, imperativ, în detrimentul celor cu caracter facultativ, permisiv) la "post-modernismul hipo-normativ" (care atenuează rigiditatea normelor de drept în favoarea flexibilităţii").11     Fenomenul, semnalat încă din anii '60 pe plan european, s-a manifestat iniţial în dreptul civil, extinzându-se apoi, progresiv, şi în alte ramuri de drept.

Rezultatul acestei tendinţe de "relaxare" normativă este apariţia unor "legi suple" sau, în sens mai general, a "dreptului flexibil" (cf. fr. "loi souple"; "flexible droit")12, în care noţiunile/conceptele vagi (cf. fr. “notions floues”) joacă un rol important13. Prezenţa lor în DJN nu trebuie înţeleasă ca o diminuare a autorităţii legiuitorului, ci, mai curând, ca o implicare în procesul legislativ a celor chemaţi să interpreteze şi să aplice legea.

Contradicţia dintre cerinţele de stabilitate şi mobilitate în exprimarea normelor are drept consecinţă, în plan lingvistic, coexistenţa unor aspecte care reflectă spiritul conservator (arhaisme, formule şi tipare sintactice învechite) cu altele caracterizate prin dinamism şi tendinţă de modernizare (înnoiri terminologice, schimbări de sens, crearea unor unităţi sintactice complexe, reorganizarea câmpurilor lexico-semantice etc.).

2.1.2. Cea de a doua contradicţie (precizie tehnică vs. accesibilitate) - care a generat întrebarea "Pentru cine trebuie să fie scrise legile?"14 se datorează naturii eterogene a destinatarilor (specialişti în domeniul dreptului şi nespecialişti)

În dreptul românesc, preocuparea legiuitorilor pentru o exprimare simplă şi accesibilă are o îndelungată tradiţie, fiind atestată - implicit sau explicit - încă din vechea legislaţie15.

Lucrări de tehnică legislativă din perioada interbelică consideră că înţelegerea DJN de către masa cetăţenilor reprezintă premisa esenţială pentru respectarea legalităţii.

Purismul neologic în domeniul limbajului juridic, atestat "oficial" la mijlocul secolului al XIX-lea16 - epocă de adânci transformări în domeniul dreptului românesc - se menţine timp de încă un secol, astfel că în perioada interbelică se recomandă cu hotărâre utilizarea "cuvintelor neaoşe" ca bază a unei terminologii juridice durabile şi accesibile tuturor17.

În aceeaşi perioadă sunt înregistrate şi opinii mai moderate privind terminologia juridică, alcătuită pe baza VG ale cărui cuvinte dobândesc accepţiuni specializate, şi îmbogăţită cu neologisme cu caracter tehnic18.

Un pas important spre constituirea unei tehnici legislative moderne este extinderea preocupărilor de la terminologie la probleme de stil şi organizare textuală specifice exprimării NJ19.

Principiul accesibilităţii şi-a păstrat poziţia privilegiată şi în tehnica legislativă actuală.

În încercarea de a rezolva dilema cuprinsă în întrebarea "Cui se adresează textele legislative?", se aduc argumente atât în favoarea considerării LJ ca limbaj profesional specializat, cât şi în favoarea unui limbaj al actelor legislative pe înţelesul subiecţilor de drept.

Prima categorie de argumente justifică utilizarea terminologiei specializate prin nevoia de precizie, concizie şi stabilitate, proprie oricărui limbaj profesional, în opoziţie cu limba comună20.

Cea de a doua categorie de argumente, având la bază principiul înscris în dreptul roman "Nemo censetur legem ignorare" condiţionează respectarea legalităţii de accesibilitatea DJN21. Întrucât problematica receptării DJN de către nespecialişti va fi analizată într-o altă secţiune a lucrării22, considerăm, în încheierea discuţiei privind gradul de specializare al discursului legislativ, că opinia cea mai realistă şi adecvată este că "limbajul actelor legislative nu poate fi identic nici cu limbajul comun faţă de care va fi mai abstract, dar nici cu limbajul lucrărilor de literatură juridică, mai abstract, la rândul lui, din raţiuni teoretice, decât cel al actelor legislative"23.

De altfel, în analiza DJN pe care am întreprins-o24, această stratificare a fost demonstrată, în primul rând la nivel lexico-semantic, prin existenţa unor termeni juridici şi a unor unităţi frazeologice strict specializate, cu circulaţie limitată la limbajul juriştilor şi al literaturii juridice.

2.1.3. În actuala etapă din evoluţia pe plan internaţional a ştiinţelor juridice, activitatea de legiferare se desfăşoară preponderent sub forma "codificării-compilaţie", în detrimentul "codificării creatoare"25. În consecinţă, perfecţionarea şi sistematizarea legislaţiei în concordanţă cu mutaţiile intervenite în viaţa social-politică, impun modificări, atât în conţinutul legilor (prin abrogarea, modificarea sau reformularea unor articole26), cât şi în denumirea şi definirea unor concepte specifice27.

Se poate vorbi în acest sens de o adevărată dinamică a terminologiei juridice28.

Principalele ei forme de manifestare sunt:

- apariţia de noi termeni (de regulă, împrumutaţi sau calchiaţi) pentru a desemna referenţi sau reglementări recent introduse în legislaţia românească (instituţii sau acte juridice, infracţiuni, tipuri de convenţii, contracte, acorduri etc.): Avocatul Poporului; ONG (organizaţie non-guvernamentală); ordonanţă de urgenţă; crimă organizată, acord stand by, contract de leasing, asigurare de malpraxis29;

- introducerea în legislaţia românească a unor termeni sau sintagme menţionate în dicţionare anterioare anului 1990 cu referire exclusiv la legislaţia străină: contract de engineering şi contract de know-how apar în DDC (p.124, 131), cu precizarea "contract de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, nereglementat în legislaţia noastră" [subl.ns.]; inamovibilitate este definit în DJP ca "situaţie juridică privilegiată creată în unele state capitaliste, în favoarea unor categorii de funcţionari […] în scopul declarat de a-i sustrage dependenţei faţă de organele puterii executive";           

- lărgirea sensului unor termeni juridici consemnaţi în dicţionare de specialitate (de exemplu, termenul imunitate, definit în DJP, p.128-129, numai în raport cu convenţiile internaţionale, se utilizează frecvent astăzi în sintagma imunitate parlamentară; termenul piraterie, restrâns în DJP, p.221 la pirateria aeriană şi maritimă şi-a extins sfera de aplicabilitate în domeniul informaticii şi al audio-vizualului);

- restrângerea sensului se observă în cazul formulei latineşti restitutio in integrum (înregistrată în DDC, p.461  cu un sens generic) şi utilizată în prezent pentru a desemna repunerea în posesie a persoanelor deposedate de regimul comunist;

- reintroducerea în uz a unor termeni sau sintagme aparţinând "dreptului burghez": concesiune; domeniu [public] (DDC, p.96; 192); Curte de Apel /Casaţie/ Supremă (DJP, p.85);

- dispariţia din uz a unor termeni/sintagme aparţinând dreptului socialist: cooperativizare socialistă; naţionalizare socialistă; organizaţie socialistă de stat (DDC, p.159; 338; 373).

Spre deosebire de VG în care factorul decisiv este uzul, în VJ dinamica lexicală are o determinare mult mai complexă, pe lângă factorii schimbării din VG - şi uneori chiar înaintea lor - intervenind cei de natură juridică şi social-politică.

Schimbările terminologice impuse de modificarea unor concepte sau instituţii sunt consemnate în lucrări de jurisprudenţă, în dicţionare de specialitate şi în note de subsol incluse în textul legii30.

Astfel, în CC 1981, textul legislativ păstra încă vechile denumiri ale unor instanţe judecătoreşti. De exemplu, în text apărea sintagma Curtea de Apel, iar în notă se preciza "În loc de Curtea de Apel se va citi «instanţa care, potrivit legii, pronunţă o hotărâre definitivă»" (CC, 1981, p.282). În mod similar DJP (apărut în 1976) înregistrează ca ieşite din uz denumirile Curte de Apel, Curte cu juraţi, Curte de Casaţie, Curte Supremă, precizând "Codul de procedură penală în vigoare nu mai foloseşte noţiunea de Curte în denumirea instanţelor" (p.86).

În dicţionare generale, care acordă mai puţină atenţie preciziei "tehnice" a termenilor, cuvinte ieşite din uzul juridic sunt menţinute ca elemente ale lexicului comun, fără referiri la actualitatea lor în sistemul legislaţiei (cf. definiţiile date asasinatului în DJP şi DEX: "Asasinat, denumire folosită în C.P. anterior [subl.ns.] pentru infracţiunea de omor cu premeditare", DJP, p.39; "Asasinat, omor cu premeditare", DEX, p.55).

Comparaţia între CP actual (intrat în vigoare în 1996) şi CP anterior (intrat în vigoare în 1969 şi republicat în 1973) evidenţiază - în note de subsol - modificări terminologice determinate de schimbări legislative. Printre acestea se înscrie abolirea pedepsei cu moartea, despre care CP în vigoare (p.18) precizează: "Toate dispoziţiile privind pedeapsa cu moartea din Codul penal, Codul de procedură penală şi alte acte normative, sunt considerate că se referă la pedeapsa detenţiunii pe viaţă". Alte modificări terminologice din acelaşi text legislativ sunt: înlocuirea sintagmei unitate militară disciplinară prin închisoare militară (p.37), a sintagmei interes obştesc prin interes public (p.148).

Modificări terminologice similare fuseseră operate în CP 1969 în raport cu CP anterior: înlocuirea formulei starea de pericol a infractorului cu starea de pericol a făptuitorului (art.111); adoptarea termenului infracţiune în locul formulării pleonastice infracţiune penală (art.17).

Un caz interesant este cel al termenului crimă, care şi-a restrâns sensul în CP 1969 faţă de folosirea sa în coduri mai vechi cu semnificaţia "infracţiune deosebit de gravă": crima plăsmuirii de monetă (CPT, 1920, p.64); crima dării de foc (CPT, 1920, p.19); crima de omor (CP, 1939, p.395)31; în limbajul juridic actual, termenul a revenit în uz, prin intermediul calcului frazeologic crimă (= infracţionalitate) organizată.

Dată fiind relaţia de implicare reciprocă dintre sistemul dreptului şi DJN, perfecţionările survenite în unul din aceste domenii au efecte pozitive şi asupra celuilalt32.

Definiţiile din CP 1969 sunt mai complete şi mai precise (vezi termenul tentativă, CPCA, 1972, p.109); de asemenea, cuprinde definiţii care nu figurau în ediţia anterioară, stabilind astfel accepţii unice, instituţionalizate pentru termeni sau expresii ca lege penală, săvârşirea unei infracţiuni, secrete de stat, înscris oficial, infracţiune săvârşită pe teritoriul ţării.

Prin noi definiţii se precizează în CP, 1969, sensul unor termeni cărora li s-a atribuit un conţinut diferit: calculul timpului, rude, apropiate, arme.

Definiţiile introduse (vezi CPCA, 1972, p.693-715, "Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală") au în vedere, în primul rând, termeni juridici proveniţi din VG, cărora urmăresc să le acorde o semnificaţie precisă, care să excludă orice ambiguitate, pentru a asigura astfel o interpretare corectă şi unitară a textului legislativ.

Perfecţionarea DJN pentru a răspunde celor patru cerinţe considerate esenţiale (precizie, concizie, claritate şi durabilitate33) trebuie să depăşească sfera terminologiei. În acest scop, specialiştii în tehnica legislativă au în vedere organizarea textuluI şi relaţiile logice, sintactice şi semantice dintre componentele sale, structura frazei conform tiparelor specifice34. De exemplu, în Codul penal 1969, comparat  cu ediţiile anterioare, se constată îmbunătăţiri realizate printr-o nouă structurare la nivelul textului. Astfel, art.33 concentrează într-un singur articol toate modalităţile sub care se poate prezenta concursul de infracţiuni (CPCA, 1972, p.221).

Cu toate acestea, atenţia mai redusă acordată nivelului textual şi sintactic are drept consecinţă menţinerea şi în codurile în vigoare a unor fraze defectuos formulate, în care raporturile sintactice sunt neclare. De exemplu, în CP, 1969, p.443 întâlnim următoarea definiţie: "Dezastrul constă în distrugerea sau degradarea unor mijloace de transport în comun, de mărfuri sau persoane, ori a unor instalaţii sau lucrări şi care a avut ca urmare moartea sau vătămarea gravă a integrităţii corporale ori sănătăţii mai multor persoane". În CC, 1981, p.182 găsim fraza: "El [vânzătorul] nu va fi dator să facă predarea, chiar de ar fi şi dat un termen pentru plată, dacă de la vânzare încoace, cumpărătorul a căzut în faliment sau în nesolvabilitate, încât vânzătorul  se află în pericol de a pierde preţul, afară numai dacă cumpărătorul va da cauţiune că va plăti la termen".

2.1.4. Perfecţionarea procedeelor tehnicii legislative presupune o abordare complexă, care are în vedere atât condiţionările de natură pragmatică ale DJN, cât şi caracteristicile sale lingvistice35.

Un asemenea model funcţional conceput pentru redactarea textelor specializate - a fost elaborat încă din anii '80 de cercetătorii americani de la Document Design Center [DDC] din Washington D.C.

În urma unor studii experimentale (bazate, în principal, pe metode din psiholingvistică şi sociolingvistică), au fost identificate trăsăturile definitorii ale unor tipuri discursiv-textuale (juridic normativ; administrativ; medical) care pot genera dificultăţi în procesul de redactare, interpretare sau receptare, acordându-se o atenţie deosebită receptorilor nespecialişti.

Modelul menţionat prezintă elaborarea şi revizuirea documentelor oficiale ca un proces ("Document Design as a Process") care cuprinde trei etape obligatorii pentru elaborarea unor documente eficiente: etapa pregătitoare, redactarea, etapa de evaluare şi revizuire36.

 

Din perspectiva eficienţei documentelor, remarcăm atenţia acordată aspectelor de natură pragmatică şi, în primul rând, receptorilor textului specializat37.

În funcţie de caracteristicile publicului vizat, corelate cu scopul şi funcţiile documentului, se stabilesc modalităţile de comunicare cele mai adecvate38 (desigur că documentele care se adresează unui public eterogen - cum sunt textele legislative - pun probleme mai complexe din acest punct de vedere).

 


 

Figura 5. Procesul elaborării documentului (apud Battison, 1980, p.5).


Fără a pune semnul egalităţii între accesibilitate şi simplitate39, autorii modelului recomandă evitarea terminologiei strict specializate (a "jargonului" ştiinţific) şi a construcţiilor sintactice particulare sau ambigue cu care receptorul mediu nu este familiarizat40.

După redactare se impune reexaminarea documentului din punctul de vedere al eficienţei sale. Evaluarea eficienţei se face prin testare în raport cu scopul documentului şi poate fi urmată de revizuirea textului41.

2.1.5. În comparaţie cu numărul relativ mare al descrierilor teoretice ale DJN, lucrările consacrate aspectelor practice ale redactării textelor legislative sunt mult mai puţin numeroase.

Din această ultimă categorie fac parte lucrări ale juriştilor englezi din secolul al XIX-lea (Jeremy Bentham, Arthur Symonds, George Coode, Henry Thring)42 şi rapoarte oficiale ale unor comisii guvernamentale din aceeaşi perioadă, cuprinzând analize critice ale DJN din epocă şi soluţii pentru a-i spori accesibilitatea în raport cu masa cetăţenilor.

Dintre lucrările mai noi43 consacrate redactării textelor legislative vom menţiona câteva care au în vedere pregătirea profesională a viitorilor specialişti, precizând că unele dintre recomandările pe care le cuprind sunt preluate din autori "clasici" ai domeniului44.

Majoritatea sunt cursuri universitare pentru studenţii facultăţilor de drept şi ilustrează importanţa pe care însuşirea tehnicilor de redactare legislativă o are pentru viitorii jurişti. Autorii americani (vezi nota 43) abordează problematica DJN din perspectivă multidisciplinară, evidenţiind interdependenţa dintre claritatea redactării şi cea a raţionamentelor juridice45.

Lucrările au un pronunţat caracter practic, de "ghid", cuprinzând analize de text, exerciţii de redactare, precum şi liste de termeni şi formule nerecomandabile (arhaisme, latinisme, jargon juridic).

În domeniul perfecţionării învăţământului juridic se situează şi un proiect de cercetare teoretică şi aplicativă iniţiat de DDC în colaborare cu cinci universităţi americane, vizând îmbunătăţirea programelor, metodelor şi materialelor didactice în domeniul redactării legislative ("legal writing"). Cursul are o orientare pragmatică, urmărindu-se corelaţia dintre scopul documentului juridic, destinatar şi regulile de redactare46.

Pe baza principiilor de elaborare a documentelor promovate la DDC a fost alcătuit, dintr-o evidentă perspectivă pragmatică, un "manual al profesorului" pentru predarea/învăţarea redactării de texte specializate47.

Bibliografia de limbă franceză a domeniului cuprinde lucrări consacrate redactării legislative în situaţii de bilingvism (Canada, Belgia)48, dar şi lucrări cu caracter didactic-aplicativ, destinate deprinderii metodelor de analiză (şi, implicit, de producere) a diverselor tipuri de texte juridice. Cele trei modalităţi propuse de Sourioux-Lerat (1992) pentru abordarea textului juridic sunt: analiza de conţinut (vizând cuvintele-cheie în relaţie cu noţiuni sau concepte-cheie); analiza stilistică (privind retorica textului) şi analiza discursului (construcţia textului sub aspect gramatical şi logic). Partea a doua a lucrării prezintă aplicaţii realizate - conform etapelor de analiză menţionate - pe trei tipuri de texte juridice (normativ, contractual, doctrinal).

Prezentarea lucrărilor menţionate sub 2.1.5. are scopul de a atrage atenţia juriştilor şi lingviştilor, în primul rând, dar şi a specialiştilor în alte ştiinţe sociale asupra necesităţii abordării interdisciplinare a procesului de redactare legislativă sub multiplele sale aspecte.

Din păcate, asemenea lucrări cu caracter practic-aplicativ, realizate pentru necesităţi didactice sunt cvasiabsente - după ştiinţa noastră - din bibliografia românească. Cu atât mai mult este regretabilă absenţa din programele facultăţilor de drept din România49 a unui obiect de studiu cu caracter interdisciplinar, consacrat discursului juridic (în diversele sale variante) şi tehnicilor de exprimare specifice acestora.

2.2. În strânsă legătură cu redactarea în drept se află problematica interpretării textului legislativ, domeniu în care aspectele de natură juridică, lingvistică şi logică apar într-o legătură organică50.

Importanţa actului interpretativ în raport cu dispoziţiile legale a fost evidenţiată de numeroşi teoreticieni ai dreptului, ajungându-se până la aserţiuni conform cărora interpretarea ar reprezenta însăşi esenţa dreptului51, iar sensul legislativ nu ar exista în afara actului de interpretare şi aplicare a legii52.

Între obiectivele esenţiale ale interpretării dispoziţiilor legale se află: înlăturarea ambiguităţilor, completarea unor lacune ale legii, precizarea unor sensuri, precum şi a aplicabilităţii sale spaţiale, temporale, materiale sau juridice53.

2.2.1. În teoria generală a dreptului figurează mai multe tipuri de interpretare, stabilite în funcţie de criteriile avute în vedere54:

a)    În funcţie de autorul interpretării, de situaţia comunicativă în care se realizează şi de sfera de aplicabilitate, interpretarea poate fi:

·      legală sau autentică, atunci când însăşi legea explică sensul legilor şi al expresiilor; interpretarea de acest tip este obligatorie, ca şi norma interpretată (vezi, spre exemplificare, secţiunea "Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală", în CP, art.140-157);

·      judiciară, realizată de organele judiciare (instanţe de judecată) pentru rezolvarea unui conflict de drept; interpretarea respectivă are valoare numai în speţa soluţionată (vezi, în acest sens, prevederea din finalul art.74, CP: "Instanţa poate reţine ca circumstanţe agravante şi alte împrejurări care imprimă faptei un caracter grav");

·      doctrinală sau ştiinţifică, prezentă în literatura de specialitate (lucrări ştiinţifice, tratate, manuale, reviste de drept); are valoare prin adevărul pe care îl exprimă.

b)    După procedeele la care recurge autorul (în cazul când legea este obscură sau ambiguă), interpretarea poate fi:

·      textuală sau literală (când înţelesul legii este căutat în termenii şi formulările utilizate de aceasta);

·      raţională sau logică (când înţelesul legii este clarificat cu ajutorul unor raţionamente/argumente: "a pari"; "a fortiori"; "a contrario")55.

Dintr-o perspectivă mai amplă, cele două procedee se subsumează interpretării "în litera" sau "în spiritul legii" (respectiv, interpretării intrinseci sau extrinseci)56.

c)    După rezultatul său, interpretarea poate fi:

·      declarativă (când se constată concordanţa dintre textul legii şi intenţia legiuitorului - "lex dixit quam voluit");

·      restrictivă (când se constată că textul legii exprimă mai mult decât a intenţionat legiutorul - "lex dixit plus quam voluit");

·      extensivă (când se constată că textul legislativ spune mai puţin decât a voit legiuitorul - "lex dixit minus quam voluit").

2.2.2. Din perspectiva semiotică asupra DJN adoptată în analiza noastră, ne interesează în mod deosebit interpretarea judiciară, care presupune o importantă componentă lingvistică57, evidenţiată în bibliografia de specialitate58.

Acest tip de interpretare devine posibilă şi necesară datorită modalităţii abstracte, generale şi schematice de formulare a NJ59, precum şi unui anumit grad de "indeterminare voluntară"60. De aceea, în aplicarea NJ la cazuri individuale, concrete, instanţele de judecată trebuie să se bazeze pe o bună înţelegere a textului legislativ61.

Într-o abordare funcţională, care ia în considerare caracteristicile pragmatice ale actului interpretării judiciare se poate stabili o analogie între această activitate şi joc62, bazată pe caracteristici comune, printre care existenţa unor tensiuni între aspecte antinomice (inventivitate vs. conformism; spontaneitate vs. formalism; libertate vs. constrângere).

Interpretarea judiciară este prezentată ca o activitate cu caracter creator63, care asociază metode de interpretare intrinsecă sau exegetică (limitată la exegeza strictă a textului legislativ) şi metode de interpretare extrinsecă (prin care se recurge la elemente exterioare textului interpretat)64. Printre cele din urmă se înscriu metoda teleologică şi metoda istorică sau evolutivă. Consecinţa acestei pendulări între "litera" şi "spiritul" legii este o mai mare libertate de apreciere acordată judecătorului (vezi, în acest sens, prevederile art.18 din CP privind "Stabilirea în concret [subl.ns.] a gradului de pericol social" al unei infracţiuni).

2.2.3. Interpretarea judiciară este supusă unor constrângeri de natură juridică, lingvistică şi socială. Principalul element de constrângere este contextul65, atât cel extern (situaţional), cât şi cel intern (lingvistic)66.

În legătură cu contextul extern, reţinem componentele sale socio-legală şi istorică, reprezentând primul nivel care trebuie luat în considerare în interpretare67.

Pentru a înţelege importanţa abordării istorice a DJN în interpretarea textului legislativ68, se pot examina schimbările din terminologia juridică, în corelaţie cu modificările intervenite în plan social, economic şi politic.

De exemplu, în CC, 1981, art.199 include termenul juridic parafernă, care apare glosat într-o notă, precizându-se şi echivalenţele sale din vechea legislaţie românească: "Parafernă, adică averea nedotală a femeii şi a cărei administraţiune o are ea personal, se numea în Codul Calimach şi Caragea exoprică".

În raport cu textul legislativ ca întreg, contextul extern poate fi reprezentat de o anumită ramură a dreptului (cf. sensurile diferite ale termenului audienţă în DJP, p.44 şi DDCA, p.40)69 sau de ansamblul textelor legislative referitoare la un anumit domeniu. De exemplu, definiţia familiei în DDC, p.246 este prezentată "în accepţiunea dată de legea locativă" şi "în accepţiunea dată de legea privind construcţia şi vânzarea de locuinţe", iar în CC, 1981, p.134, la secţiunea "Despre interpretarea convenţiilor", art.979 precizează: "Termenii susceptibili de două înţelesuri se interpretează în înţelesul ce se potriveşte mai mult cu natura contractului".

Contextul intern este reprezentat, la un prim nivel, de textul juridic văzut ca sistem închis, cu organizare textuală proprie70.

În sens îngust, contextul lingvistic poate fi reprezentat de o frază sau sintagmă din textul legislativ. Rolul contextului este de a restrânge aria semantică a cuvintelor din VG, asigurând monosemantismul termenilor juridici71, rol recunoscut de doctrina juridică: "Înţelesul unor expresii folosite în legea penală poate să fie mai larg sau mai restrâns decât înţelesul lor în limbajul comun, iar în unele situaţii expresiile folosite sunt susceptibile de semnificaţii diferite în raport de contextul frazei" (CPCA, 1972, p.693).

2.2.3. Problematica interpretării judiciare are în vedere toate nivelurile actului legislativ considerat ca sistem unitar72.

2.2.4. Importanţa abordării lingvistice a textului legislativ în actul interpretării judiciare a fost afirmată explicit în dreptul românesc73.

Principalul obiectiv al interpretării judiciare este rezolvarea ambiguităţilor (con)textuale, sintactice şi semantice74.

La nivel textual, dezambiguizarea se realizează prin mecanismele de asigurare a coerenţei textului, prin corelarea - în plan logic, sintactic şi semantic - dintre enunţuri (articol, alineat, frază). Astfel, în CC, 1981, p.135, art.982 prevede: "Toate clauzele convenţiilor se interpretează unele prin altele, dându-se fiecăreia înţelesul ce rezultă din actul întreg".

Dintre diversele categorii de sensuri ale enunţurilor juridice75, sensul implicit - condiţionat (con)textual la nivel (trans)frastic - este deosebit de important pentru interpretarea judiciară76.

Ambiguitatea sintactică, socotită de unii autori ca un însemnat factor perturbator77, are în limba română mai puţine efecte negative, datorită utilizării unor scheme sintactice tipice. Ambiguitatea sintactică poate fi produsă de frazele prea ample, cu numeroase subordonate şi intercalări, sau, din contră, de frazele prea comprimate, din care nu reies clar raporturile logico-sintactice dintre componente78.

În limba română, cea mai importantă sursă de ambiguitate rămâne VJ. Ambiguitatea semantică se manifestă la cuvinte provenite din VG. Pentru interpretarea acestora juriştii recurg la diverse procedee79. În cazul când legea nu conţine precizări exprese pentru interpretarea legală a termenului respectiv (a ratione legis stricta), se ia în considerare, în general, sensul uzual din VG (vulgari usu loquendi) al termenului80. În această situaţie se află numeroşi termeni juridici din Codul penal: furt, insultă, înşelăciune, omor, tâlhărie, ucidere. Un rol important în dezambiguizarea cuvintelor din VG are contextul lingvistic (sintagma, fraza) în care este inserat termenul respectiv81.

Interpretarea termenilor şi expresiilor în spiritul legii (ab ratione legis) permite precizarea în practica judiciară a unor noţiuni ambigue precum necorespundere a locuinţei, muncă corespunzătoare, altă localitate, domiciliu82. De exemplu, sensul primei noţiuni citate este astfel explicat în spiritul legii: "Într-o interpretare echitabilă şi deci corectă a noţiunii de necorespundere a locuinţei pe care o deţine cel care formulează o cerere de extindere, trebuie înţeleasă şi situaţia când acestea deţine o singură încăpere, care deşi din punct de vedere al normei locative, însumate, în raport cu numărul membrilor de familie, corespunde suprafeţei locative la care, el şi aceştia sunt îndreptăţiţi, potrivit legii, dar care nu corespunde însă în raport cu numărul şi sexul membrilor de familie, această din urmă împrejurare, justificând, fără posibilitate de dubiu, o vocaţie legală la extindere, chiar într-o astfel de împrejurare" (ibidem, p.62).

În unele cazuri, termenii juridici proveniţi din VG sunt interpretaţi în sensul potrivit cu clauza sau dispoziţia, chiar dacă astfel are loc o abatere de la sensul termenului în limbajul uzual (pro subjecta materiae). De exemplu, loc public, în accepţia Codului penal este considerat orice loc în care publicul are acces, chiar dacă în momentul săvârşirii faptei nu este prezentă nici o persoană în locul respectiv83.

2.3. Interesul major acordat aspectelor lexico-semantice ale DJN se concretizează prin activitatea de îndelungată tradiţie la noi de elaborare a dicţionarelor specializate pentru diverse ramuri ale dreptului84.

Necesitatea acestor instrumente de lucru pentru specialişti a fost afirmată încă din perioada interbelică85.

Dicţionarele juridice mai noi (DJP, DDCA, DDC, DDPC, DJTU) sunt concepute pentru a servi ca instrumente de lucru juriştilor teoreticieni şi practicieni, studenţilor de la facultăţile de drept, precum şi celor implicaţi în aplicarea legislaţiei. În acelaşi timp, abordând ramuri ale dreptului aflate în strânsă legătură cu viaţa socială (drept civil, penal), dicţionarele respective îşi propun să informeze masa cetăţenilor asupra conceptelor, noţiunilor şi instituţiilor juridice, contribuind astfel la ridicarea nivelului general al cunoaşterii juridice şi, implicit, la educarea civică a populaţiei86.

În "Cuvânt înainte" la DDC se precizează că aceste dicţionar "se vrea a fi, în egală măsură [subl.ns.], un instrument de cunoaştere pentru marele public şi, totodată, un instrument de lucru pentru specialişti" (DDC, p.6). În "Cuvânt introductiv" la DJP se afirmă "preocuparea autorilor pentru a configura dicţionarul şi ca un instrument de educaţie juridică, proiectat pe fundalul ansamblului mijloacelor educaţionale" (DJP, p.8).

O finalitate asemănătoare are DJTU, ai căror autori se adresează studenţilor în drept, specialiştilor implicaţi în înfăptuirea actului de justiţie, dar şi publicului interesat de prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional (DJTU, ,,Cuvânt înainte“).

Având în vedere aceste dublu scop şi caracterul eterogen al audienţei, în dicţionarele citate coexistă - în proporţii diferite - aspecte proprii lexicografiei specializate (terminografiei) cu modalităţi specifice lexicografiei generale, menite să asigure înţelegerea termenilor juridici de către nespecialişti87.

2.3.1. În lexicografia specializată, definiţia - de tip enciclopedic - are, în principal, funcţie normalizatoare şi prescriptivă, plasându-se între lingvistică  şi epistemologia cunoaşterii.

Abordarea specifică este cea de tip paradigmatic, în care termenul este decontextualizat. Metalimbajul lexicografic - mai abstract şi mai "tehnic" decât cel din dicţionarele generale se apropie - prin unele trăsături de natură sintactică şi semantică - de cel utilizat în limbajul ştiinţific.

După mărturisirea autorilor, dicţionarele respective sunt destinate "în egală măsură" specialiştilor şi publicului larg, ceea ce ar implica două tipuri de lectură (medie şi specială), diferenţiate în funcţie de competenţa profesională a vorbitorilor şi de obiectivele lor specifice88. În opinia noastră însă, dicţionarele pe care le-am consultat89 rămân - în primul rând - instrumente de lucru pentru jurişti. Aceste lucru este evidenţiat de maniera specifică în care sunt definiţi termenii de specialitate: "Definiţia legală concretizează un sistem aplicat în împrejurări bine precizate, în timp ce definiţia conceptului permite un total de posibilităţi, dintre care numai una e soluţia legiuitorului. Apoi aria de definiţii a legiuitorului este diferită de aria de definiţii a materiei juridice deoarece legiuitorul nu-şi propune să definească toţi termenii juridici, tot astfel cum el îşi poate propune să definească şi termeni din afara dreptului"90.

Caracterul enciclopedic al respectivelor dicţionare reiese şi din frecventele referiri cu caracter extralingvistic. Astfel, în DJP, articolul consacrat unui concept juridic cuprinde, pe lângă definiţia propriu-zisă, trimiteri la doctrină şi indicarea textelor de lege unde apare termenul definit. Ca exemplu, cităm termenul abordaj, aşa cum apare în DJP (p.18): "Ciocnire a două nave sau ciocnire a unei nave de un obstacol. Când are ca urmare avarierea gravă a unei nave civile, atrage răspunderea penală a persoanei vinovate, potrivit art.115D nr.443/1972, iar când se referă la nave militare, potrivit art.345 c.p.V. şi coliziune".

Trimiterile la literatura de specialitate, la doctrină şi la istoricul unor concepte şi instituţii juridice se adresează, de asemenea, specialiştilor, ele nefiind relevante pentru subiecţii legii. De exemplu, DJP include o serie de denumiri folosite în Codul penal anterior, făcând precizările necesare privind echivalentele din Codul penal în vigoare: "Bandă (ceată), denumire folosită în C.p. anterior pentru a desemna adunarea sau întrunirea de cel puţin trei persoane, în vederea săvârşirii de infracţiuni (b. de hoţi, b. de tâlhari, b. de huligani, etc.). În C.p. anterior era incriminată constituirea de b. în scopul terorist sau de sabotaj (art.207 C.p.) şi săvârşirea de acte de violenţă contra persoanelor sau bunurilor de către bande (art.330-332 C.p.). C.p. în vigoare nu mai foloseşte această noţiune, ci pe aceea de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni (art.323 C.p.) ori aceea de complot (art.167 C.p.)" (DJP, p.48). În mod similar sunt prezentaţi în DJP şi alţi termeni juridici dispăruţi din legislaţia penală actuală: asasinat (p.39); atrupamente (p.44); huliganism (p.126); recluziune (p.239). Dicţionarele juridice oglindesc în acest mod dinamica VJ şi mutaţiile specifice epocii actuale91.

2.3.2. Pentru a veni în sprijinul publicului larg, dicţionarele juridice recurg la o serie de procedee specifice lexicografiei generale, în aşa fel încât definiţiile să fie accesibile şi nespecialiştilor92.

Cel mai frecvent se recurge la indicarea de sinonime, care pot înlocui sau însoţi definiţia. Primul caz poate fi ilustrat prin seria de sinonime ale termenului juridic pact (învoială; înţelegere; acord de voinţe; contract; convenţie, DDC, p.375) sau sintagmei specializate temeiul răspunderii penale (fundamentul; cauza; motivul, DJP, p.271). A doua situaţie poate fi exemplificată prin termenul distrugere, explicitat în DJTU (p.116) atât prin definiţie, cât şi prin sinonime: "nimicire, ruinare, activitate prin care o persoană provoacă vătămarea materială a unui bun, alterându-l sau nimicindu-l în totalitate".

De regulă, sinonime din VG, bine cunoscute nespecialiştilor, sunt indicate pentru a elucida sensul unor termeni juridici de strictă specialitate: coliziune-ciocnire (DJP, p.63); corupţie activă-dare de mită (DJP, p.82); rix-încăierare (DJP, p.253); adopţiune-înfiere (DDC, p.33). Riscul recurgerii la sinonime din VG decontextualizate este menţinerea unui anumit grad de ambiguitate, datorată semnificaţiei mai largi a cuvintelor uzuale (adesea polisemantice) în raport cu termenii specializaţi. Ca exemple pot fi date sinonimele nimicire şi ruinare, indicate în DJTU (p.116) pentru distrugere (a unui bun), precum şi echivalenţele sinonimice din DDC act ascuns - act secret (p.13) şi bun(patrimonial) - lucru (p.241).

Neologismele juridice împrumutate sunt glosate prin calcuri lexicale, mult mai transparente pentru nespecialişti şi mai economice pentru lexicograf: infanticid - pruncucidere (DJP, p.1344); consanguini - cosângeni (DDC, p.101); copermutant - coschimbaş (DDC, p.159).

Formulele latineşti consacrate în "limbajul juriştilor" sunt traduse sau însoţite de echivalentele lor româneşti. Din DJP selectăm: aberratio ictus ("devierea loviturii"); iter criminis ("drumul crimei"); in personam ("cu privire la persoană"); in rem ("cu privire la faptă"). Din DDC pot fi menţionate: actio de in rem verso ("locuţiune latină prin care se desemnează dreptul la acţiune izvorât din îmbogăţirea fără justă cauză"); ex nunc ("locuţiune latină folosită pentru a exprima ideea că efectele unui act juridic se produc numai pentru viitor, din momentul încheierii sale").

În cuprinsul articolelor, pentru a facilita înţelegerea, se recurge la paranteze explicative: "Calităţi mincinoase, calitate neadevărată (de ex., că deţine o anumită funcţie ori este în raporturi de rudenie cu cineva) pe care o persoană o invocă sau o atribuie altei persoane pentru a induce sau menţine în eroare pe cineva. Folosirea de calităţi mincinoase constituie fie un mijloc de săvârşire a unor infracţiuni (de ex., infracţiunea de fals privind identitatea), fie o modalitate agravată a acestora (de ex., violare de domiciliu, înşelăciune etc.)" (DJP, p.51).

Pentru a permite nespecialiştilor înţelegerea corectă şi completă a sensului unor cuvinte din VG devenite termeni juridici, este utilizat procedeul definirii prin enumerare. În DJP, p.221 se precizează: "În sensul legii penale, sunt pietre preţioase: diamantele, briliantele, rubinele, safirele, smaraldele şi perlele naturale"; în DDC, p.246 se dă definiţia prin enumerare a familiei, în accepţiunea dată de legea locativă: "familie formată din soţi, copii şi părinţii soţilor întreţinuţi de aceştia".

2.3.3. Atât "lectura" specială a definiţiei juridice (realizată de specialişti), cât şi "lectura" medie (făcută de vorbitorul obişnuit) pot fi afectate de încălcarea unora dintre principiile lexicografiei generale. Dintre acestea, menţionăm: circularitatea unor definiţii ("linişte publică - liniştea în relaţiile dintre oameni în domeniul vieţii publice", DJP, p.183; "arestare - privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa", DJP, p.33); inconsecvenţe în stabilirea genului proxim (defăimare  şi jefuire/jaf  nu sunt definite iniţial ca infracţiuni, DJP, p.89, 175); formulări improprii (de exemplu, pleonasmul: "urmări posterioare  comiterii infracţiunii", DJTU, p.130) şi prezenţa unor informaţii redundante (care se repetă mai mult sau mai puţin evident, fiind - din această cauză - mai greu de utilizat ca distinctive de către un receptor nespecialist93). Ca exemple de redundanţă, pot fi citate din DDC următoarele: indicarea unor sinonime parţiale ("subiect de drept - noţiune ce exprimă calitatea, capacitatea, însuşirea, aptitudinea sau posibilitatea care îngăduie oamenilor să participe individual sau în colectiv la raporturile juridice", p.500) sau totale ("probatoriu - totalitatea probelor (dovezilor) administrate într-un litigiu", p.405; "înregistrarea naşterii - (înscrierea /notarea) evenimentului naşterii unei persoane în registrul de stare civilă […]“, p.299); reluarea informaţiei prin parafrază (,,exercitarea posesiei pe faţă, în mod public“, p.412) sau paranteze (,,înfiere - actul juridic consimţit de înfietor, de soţul acestuia (dacă înfietorul este căsătorit […])“, p.297); prezenţa unui hiponim alături de hiperonimul său ("Înfiatul nu poate fi fiu (fiică) sau frate (soră) a înfietorului", p.297).

2.3.4. Într-o categorie specială de lucrări lexicografice, plasate între dicţionarele juridice de tip enciclopedic şi cele lingvistice se înscriu dicţionarele juridice de uz didactic, destinate studenţilor din primii ani ai facultăţilor de drept: De Foutette, 1988 [FVJ]; Guillien; Vincent, 1995 [TJ] (pentru limba franceză); Gifis, 1975 (pentru limba engleză). Fără ambiţia de a rivaliza cu marile dicţionare juridice, lucrările citate prezintă liste de termeni uzuali (însoţiţi de definiţii), necesari unei iniţieri juridice, evitând termenii de interes restrâns (,,ezoterici“), ca şi referinţele la jurisprudenţă sau doctrină94.

În concluzie, examinarea dicţionarelor juridice din perspectiva destinatarilor avuţi în vedere de către autori şi a modalităţilor lingvistice utilizate, conduce la concluzia că un dicţionar juridic ,,general“, destinat atât specialiştilor, cât şi nespecialiştilor nu este realizabil şi nici util din punct de vedere practic. Cauzele pentru care nu ni se pare posibil acest tip de lucrare ţin de aspectele pragmatice ale comunicării juridice, în primul rând, de obiectivele şi competenţa comunicativă diferite ale receptorilor specialişti şi nespecialişti.

Întrucât problemele receptării DJN de către nespecialişti vor fi tratate într-o altă secţiune a lucrării95, nu insistăm asupra lor aici. Precizăm însă faptul că necesitatea unor dicţionare juridice concepute pentru uzul specialiştilor apare frecvent menţionată în literatura de specialitate96.

Recent, s-a conturat o ramură a lexicografiei, specializată în acest sens - lexicografia juridică97, al cărei scop este elaborarea "juridicţionarului" (fr. juridictionnaire). În viziunea cercetătorilor canadieni de la Centre de traduction et de terminologie juridique (Moncton) - care au publicat în perioada 1991-1993 primele două volume dintr-un asemenea dicţionar, fiecare cu peste 300 cuvinte - intrare, "juridicţionarul" trebuie să aibă caracter noţional şi normativ. Termenii sunt grupaţi după criterii logice, în notions-cadre (al căror conţinut este variabil) şi notions-polysčmes (cu un conţinut determinat sau invariabil). Fiecare articol conţine o secţiune consacrată sintagmelor şi frazeologismelor proprii terminologiei juridice98. Latura normativă constă în semnalarea unor posibile greşeli de utilizare (sub aspect lingvistic sau juridic).

2.4. Transpunerea textelor legislative dintr-o limbă în alta pune probleme teoretice şi practice deosebit de complexe, întrucât presupune din partea traducătorului specializat ("jurilingvist"99) o abordare comparativă interdisciplinară - juridică şi lingvistică100 - a celor două sisteme legislative. Traducerea poate fi realizată "în litera legii" (rămânând fidelă textului din limba-sursă şi, implicit, intenţiei legiuitorului) sau "în spiritul legii" (în funcţie de destinatar şi de contextul social-cultural în care va fi receptată)101.

Deşi în prezent există numeroase dicţionare juridice bi- sau plurilingve102, stabilirea echivalenţelor terminologice rămâne problema esenţială a traducerii. Rezolvarea ei presupune analize intralingvistice (vizând identificarea trăsăturilor specifice limbajului juridic din cele două idiomuri), urmate de confruntarea interlingvistică şi interlegală  a celor două sisteme103.

Date fiind dificultăţile şi riscurile traducerii (în accepţia tradiţională discutată supra), în decursul ultimului deceniu s-au experimentat noi modalităţi de redactare legislativă, considerate mai adecvate în statele cu caracter federal şi mai multe limbi naţionale (Elveţia, Canada): redactarea bilingvă (elaborarea a două versiuni consecutive, urmată de revizuirea făcută de o autoritate unică); redactarea paralelă (cele două versiuni ale proiectului legislativ sunt concepute simultan dar separat în cele două limbi); coredactarea (redactare monolingvă a proiectului legislativ, realizată de doi jurişti în cele două limbi, urmată de controlul reciproc al celor două versiuni şi de verificarea finală de către o comisie de jurişti şi lingvişti reprezentând ambele limbi)104.

Utilizată cu succes în Canada încă din 1978, adoptată ulterior în Elveţia şi Belgia, coredactarea este considerată astăzi cea mai avantajoasă soluţie din perspectiva nevoii de armonizare a legislaţiilor naţionale la nivel european, fiind deja aplicată în domeniul unor directive comunitare (de exemplu, în materie contractuală)105.

 

3. Cercetarea DJN are importante consecinţe practice pentru categoria receptorilor nespecialişti (masa cetăţenilor reprezentând subiecţii legii).

3.1. Necesitatea redactării legilor  într-un limbaj accesibil nespecialiştilor constituie unul dintre obiectivele principale ale tehnicii legislative, frecvent susţinut în istoria dreptului românesc şi al altor ţări106. Tehnica legislativă actuală acordă principiului accesibilităţii o atenţie deosebită107, dat fiind că înţelegerea corectă a prevederilor legii este premisa esenţială a respectării legalităţii.

În condiţiile instaurării statului de drept şi adâncirii democraţiei în toate domeniile vieţii social-politice, juriştilor le revin sarcini sporite, atât în domeniul redactării legilor, într-o formă clară, sintetică, de largă accesibilitate, cât şi în ceea ce priveşte educaţia juridică a cetăţenilor.

3.1.1. Pentru reducerea dificultăţilor întâmpinate de nespecialişti în decodarea DJN au fost iniţiate cercetări cu caracter teoretic şi aplicativ privind cauzele neînţelegerii acestui limbaj şi modalităţi de remediere a situaţiei.

Etapa simplei constatări a dificultăţilor pe care le au nespecialiştii în decodarea textului legislativ108 a fost urmată de cercetarea cauzelor care generează dificultăţile respective.

Întrucât pentru limba română nu s-au efectuat până în prezent - după cunoştinţa noastră - investigaţii privind receptarea textelor juridice de către nespecialişti, vom prezenta, în continuare, principalele direcţii abordate de cercetătorii străini, dat fiind faptul că multe dintre rezultatele lor sunt valabile şi pentru limbajul juridic românesc.

Cercetările cu caracter pluridisciplinar (la care participă jurişti, lingvişti, specialişti în comunicare, în socio- şi psiholingvistică) se înscriu în cadrul unui amplu curent de reforme lingvistice cunoscut sub numele de "Plain Language Movement" ("Mişcarea pentru un limbaj clar/simplu") [abreviat, în continuare PLM]. Acesta s-a constituit în spaţiul cultural anglofon (dominat de sistemul de drept "Common Law") cu o evidentă finalitate practică: simplificarea discursului juridic-administrativ pentru a-i asigura claritatea şi accesibilitatea (lizibilitatea) în raport cu receptorii nespecialişti.

Reţinem faptul că, pentru reprezentanţii PLM, între claritatea şi precizia DJN nu există o opoziţie ireconciliabilă109, întrucât "claritatea" nu este identificată cu "simplitatea", ci presupune înlăturarea aspectelor care "complică" DJN din punctul de vedere al nespecialiştilor110.

Rădăcinile mişcării se găsesc în secolul al XIX-lea, dar ideea reîntoarcerii la un limbaj juridic cât mai apropiat de cel uzual s-a impus în ultimele trei decenii în S.U.A., Marea Britanie, Canada, Australia, Noua-Zeelandă şi în unele ţări scandinave111.

Obiectivele PLM au fost promovate prin intermediul unor institute de cercetare112 şi al publicaţiilor editate de acestea, dar şi prin decizii politice urmărind să asigure "transparenţa" textelor juridice (de exemplu, "Plain Language Drafting Act", adoptat în unele state americane în timpul Administraţiei Carter sau reglementări impuse oficial în 1992 de Guvernul provinciei canadiene Ontario)113.

Îndeplinirea obiectivelor PLM presupune două etape aflate în interdependenţă: (1) cercetări experimentale (bazate îndeosebi pe metodologia psiholingvistică), menite să identifice dificultăţile de receptare a textului/discursului juridic de către nespecialişti; (2) elaborarea unor lucrări cu pronunţat caracter practic (tip "ghid de redactare"), care propun soluţii pentru revizuirea şi perfecţionarea redactării juridice114.

3.1.1.1. Dată fiind lipsa de relevanţă pentru domeniul DJN a metodelor tradiţionale de măsurare a dificultăţii textului ("readability formulas"115), pentru evaluarea gradului de dificultate a textelor juridice în raport cu receptorul mediu ("the average reader"), se propune o abordare complexă, din perspectivă funcţională, prin cercetarea aspectelor pragmatice, discursiv-textuale, sintactice, lexico-semantice şi a prezentării grafice116.

În plan pragmatic, principala deficienţă care produce dificultăţi de înţelegere la toate nivelurile textului este încălcarea "principiului cooperării" între factorii implicaţi în comunicare, ceea ce are drept rezultat "non-communicative documents". Lipsa comunicării între E şi R, respectiv între specialiştii care elaborează textul şi publicul care îl utilizează, este generată de insuficienta cunoaştere a competenţei lingvistice a publicului117 şi a factorilor contextuali care influenţează receptarea. Toate acestea au drept consecinţă redactarea documentelor exclusiv din perspectiva E specialist118, ceea ce are implicaţii negative asupra determinării conţinutului de informaţii, a formei de exprimare şi a prezentării grafice.

Se constată, de asemenea, lipsa unor preocupări consecvente şi sistematice pentru testarea şi evaluarea textelor din punctul de vedere al gradului de accesibilitate şi al eficienţei lor în raport cu publicul vizat.

Deşi opinia generală este că principala cauză a dificultăţilor de receptare rezidă în caracterul strict specializat al terminologiei, s-a demonstrat că dificultăţi majore pentru nespecialişti sunt generate de factori de natură (con)textuală119.

La nivelul textului juridic, factorii (con)textuali care influenţează receptarea sunt: organizarea ierarhică a textului şi a diverselor sale subdiviziuni (articol, alineat), relaţiile dintre ele, prezenţa unor scheme specifice de organizare textuală, modalităţile de asigurare a coeziunii şi coerenţei şi grafica textului.

Nivelul sintactic prezintă serioase dificultăţi pentru nespecialişti datorită structurii frazei juridice120. Complexitatea raporturilor logico-sintactice face dificilă atât receptarea enunţurilor prea lungi, cât şi a celor prea scurte121.

Frazele ample, conţinând o mare cantitate de informaţii, exprimate printr-o aglomerare de subordonate de diverse tipuri creează dificultăţi de receptare şi de stocare a informaţiei122. Uneori şi exprimarea prea concisă (de exemplu, construcţiile nominale sau gerunziale în locul unor propoziţii sau înlocuirea subordonării cu raporturi de coordonare logico-semantică, fără instrumente de relaţie) este greu de înţeles de receptorul nespecialist, care nu stabileşte corelaţia necesară între structura de suprafaţă comprimată123 şi structura de adâncime dezvoltată. Majoritatea construcţiilor gramaticale "problematice" aparţin aşa-numitului stil nominal124.

Dificultatea înţelegerii construcţiilor pasive (îndeosebi a celor cu complementul de agent neexprimat) a fost demonstrată prin experimente psiholingvistice.

Din cauze de natură psihologică, nespecialiştii întâmpină dificultăţi şi în înţelegerea corectă a "lanţurilor nominale"125, specifice variantei administrative, precum cele înregistrate în DDC: acţiune în constatarea nulităţii absolute a unui act juridic (p.20); cauze de exonerare de răspundere contractuală (p.74); dobândirea posesiunii moştenirii (p.90).

În plan lexico-semantic, dificultăţile nespecialiştilor provin din utilizarea termenilor strict specializaţi ("terms of art"), aparţinând "jargonului" juridic-administrativ126, a arhaismelor ieşite din uz127, a unor formule redundante (de exemplu, nul şi neavenit). Determinarea referenţială şi cea contextuală a sensului termenilor juridici pun, de asemenea, probleme de receptare nespecialiştilor.

3.1.1.2. Soluţiile propuse pentru evitarea dificultăţilor menţionate se prezintă sub forma unor principii/reguli de redactare a textelor juridice adresate nespecialiştilor. Faptul că principiile respective sunt, în esenţă, aceleaşi în limbi diferite (de exemplu, în engleză şi franceză) demonstrează caracterul lor de "universalii" (psiho)lingvistice128.

Spre exemplificare, cităm cele zece principii de redactare în limba engleză, promovate în cadrul DDC sub deviza "How to Draft More Understandable Documents"129: (1) Renunţaţi la conţinutul care nu este necesar; (2) Organizaţi-vă materialul; (3) Înlăturaţi cuvintele de prisos; (4) Nu folosiţi două cuvinte când unul singur este suficient; (5) Înlocuiţi termenii dificili, cu caracter strict tehnic, prin cuvinte din limba comună, cunoscute cititorilor; (6) Segmentaţi frazele lungi; (7) Puneţi ideile din fiecare frază în ordine logică; (8) Clarificaţi relaţiile din frazele complexe; (9) Folosiţi pronume personale dacă vreţi să vă adresaţi direct cititorilor; (10) Utilizaţi procedee grafice pentru a clarifica mesajul.

Conform acestei concepţii, E trebuie să-şi concentreze atenţia asupra publicului vizat ("an audience-focused approach"130).

Pentru a facilita receptarea enunţurilor juridice cu caracter general, abstract de către nespecialişti, se recomandă prezentarea acestora sub formă de "scenarii" sau  "naraţiuni" cu agenţi umani ("human-centered scenarios"131), întrucât s-a demonstrat pe cale experimentală că expunerea de tip narativ este mai uşor înţeleasă şi memorată de subiecţi. Asigurarea caracterului narativ al textului juridic se realizează prin respectarea a trei principii de bază132. Primul se referă la evitarea abuzului de construcţii nominale, care solicită R reconstituirea mentală a operaţiilor lingvistice în urma cărora a rezultat construcţia nominală, respectiv identificarea "actorilor" şi a "acţiunilor" pe care aceştia le îndeplinesc133.

Al doilea principiu recomandă înlocuirea construcţiilor pasive cu verbe la diateza activă, care transmit informaţia mai clar şi mai direct, datorită topicii normale din punct de vedere logic (subiect-verb-obiect)134.

Al treilea principiu, aflat în strânsă legătură cu precedentele, priveşte folosirea pronumelor personale pentru a preciza "actorii" care realizează acţiunile. Utilizarea pronumelor personale, pe lângă clarificarea sensului enunţurilor, asigură caracterul direct, "personalizat" al comunicării135.

Prezentarea în paralel a unor texte originale şi a celor modificate (rescrise în "Plain English") şi compararea rezultatelor obţinute la teste de receptare a celor două variante136 oferă argumente convingătoare privind eficienţa principiilor discutate.

Pentru reprezentanţii francofoni ai PLM, condiţiile de "lizibilitate" a textului juridic se prezintă sub forma a cinci principii fundamentale: simplitate, concizie, coerenţă, logică, adaptare la R. În procesul de redactare, aceste principii trebuie urmărite la toate cele patru niveluri ale textului (lexic, sintaxă, organizare structurală şi prezentare grafică)137.

Simplitatea se obţine prin utilizarea lexicului uzual, evitarea cuvintelor prea lungi, a neologismelor puţin cunoscute, a arhaismelor, a împrumuturilor şi a abrevierilor. În plan sintactic, frazele trebuie să fie scurte şi clare, construite conform unei structuri previzibile (subiect + verb + complement), evitându-se intercalările care formează aşa-numitul "ecran lingvistic"138. Se recomandă folosirea verbelor în locul numelor abstracte, a diatezei active în locul celei pasive şi evitarea construcţiilor impersonale.

Concizia presupune economia de mijloace atât în plan lexical, cât şi sintactic. Se vor evita repetiţiile inutile, redundanţa, clişeele, pleonasmele, enumerările prea ample şi abuzul de trimiteri intra- sau intertextuale.

Coerenţa se realizează printr-o exprimare riguroasă lipsită de ambiguităţi, prin monosemantismul termenilor şi evitarea sinonimelor (în plan lexical) şi prin structuri clare, simetrice (în plan sintactic), care evită "telescopajul" (prezenţa mai multor idei distincte în aceeaşi frază)139.

Logica redactării se evidenţiază în selectarea termenilor, în modul de enunţare, şi în organizarea la nivel frastic şi transfrastic (textual).

Adaptarea la receptor ("l'intéręt humain") - principiu fundamental al PLM - presupune elaborarea textului în funcţie de obiectivele, cunoştinţele juridice, competenţa lingvistică şi atitudinea destinatarului. Principalele modalităţi de realizare sunt: utilizarea preponderentă a cuvintelor uzuale, cu sens concret, a pronumelor personale, a exemplificărilor, a glosării şi/sau definirii termenilor de specialitate. Se vor evita digresiunile şi explicaţiile inutile prin parafrază, utilizându-se un ton "cordial", "personalizat".

Spre mijlocul deceniului trecut, încrederea absolută în "soluţia miraculoasă" numită PLM a început să fie subminată de criticile venite din două direcţii.

Lingviştii din zona francofoniei, nemulţumiţi de rigiditatea normelor de revizuire a textului juridic elaborate în mod expres pentru limba engleză, au susţinut necesitatea adaptării lor la specificul DJN din diverse limbi140.

La rândul lor, juriştii au repus în discuţie eficienţa soluţiilor propuse în cadrul PLM din perspectiva costurilor ridicate şi a riscurilor de ambiguitate pe care le presupune revizuirea testelor legislative141.

3.2. Dată fiind importanţa culturii juridice pentru formarea conştiinţei juridice a cetăţenilor şi, implicit, pentru întărirea legalităţii142, considerăm utilă examinarea modalităţilor de popularizare a legislaţiei. Vom avea în vedere trei tipuri de asemenea lucrări (cod de legi comentat; "dialoguri" (reale sau imaginare) pe teme juridice; dicţionar juridic pentru nespecialişti) care îşi propun explicarea conţinutului textelor legislative şi familiarizarea cetăţenilor cu terminologia de specialitate143, precum şi rolul mass-media în informarea juridică a populaţiei.

3.2.1. Chiar unele dintre lucrările menţionate conţin remarci despre dificultăţile întâmpinate de nespecialişti în decodarea unor texte legislative (de exemplu, în DDL: "E prea tehnic ce-mi spui", p.43; "Am citit legea, dar mi s-a părut că termenii ei sunt prea sintetici", p.176; "Niciodată nu m-am descurcat în faţa unui text de lege. Limbajul juridic rămâne ermetic pentru mine", p.197).

În ceea ce priveşte modalităţile de expresie utilizate în CPIT şi DDL, sunt de reţinut două principii importante din punct de vedere psiholingvistic: prezentarea "umanizată" a normelor de drept şi exprimarea lor "pe înţelesul tuturor", respectiv prin termeni de largă circulaţie.

Primul principiu, de natură pragmatică, vizează reducerea distanţei dintre E şi R, asigurând astfel comunicării un caracter direct, personalizat (spre deosebire de modalitatea abstractă, generală şi impersonală de exprimare a textelor legislative).

Procedeele retorice utilizate în aceste scop sunt variate dar, în general, ele aparţin limbii vorbite (stilului colocvial), ceea ce justifică abordarea lor din perspectiva stilisticii. De exemplu, în DDL se recurge la dialogul imaginat între jurist şi non-jurist, conceput sub forma unei consultaţii juridice, solicitată fie din cauza neînţelegerii unui text de lege ("Textul este cam eliptic şi eu nu prea ştiu ce e cu această modificare a contractului de muncă", DDL, p.20), fie din nevoia de a înţelege motivarea unor acte legislative ("De ce nu mi-ai pomenit nimic până acum despre decretul privind carnetul de muncă? Am auzit de el întâmplător. Explică-mi de ce a fost nevoie de o nouă reglementare?", DDL, p.55), fie din necesitatea de a cunoaşte prevederile legii referitoare la anumite "situaţii de viaţă" ("De câteva luni sunt bolnav. Spune-mi, mi se poate desface contractul de muncă?", DDL, p.31). Unele titluri de dialoguri din DDL poartă amprenta oralităţii, apărând sub forma interogativă: "Spune-mi unde să contest?" (p.38), "Este sau nu «vădit ilegal»?" (p.42); "Un medic şi o soră răspund, dar cât?" (p.185).

CPIT se caracterizează printr-o mai pronunţată impresie de oralitate şi printr-o mai mare varietate a procedeelor cu coloratură afectivă utilizate în acest scop (de exemplu, propoziţiile interogative şi exclamative).

Numeroase formulări interogative, uneori cu caracter retoric, introduc problemele în discuţie. De exemplu, în Cuprinsul CPIT găsim titluri de capitole sau subcapitole precum: "Ce este legea penală?"; "Este nevoie de reguli de constrângere în societate?" ; "Care sunt limitele teritoriului după Codul Penal?" (p.13); "Ce înseamnă vinovăţia?"; "Cum este descrisă fapta în legea penală?" (p.14); "Cum ajunge un condamnat să fie reabilitat?" (p.16).

În mod frecvent apare conjunctivul cu sens imperativ. Valoarea stilistică a acestei forme verbale - care este din punct de vedere formal conjunctiv, dar semantic - imperativ - se asociază cu cea specifică "pluralului solidarităţii" în titlurile unor capitole din CPIT care reprezintă, de fapt, formulări sintetice ale unor norme generale: "Să respectăm regulile din domeniul economic" (p.20); "Să apărăm pacea şi omenirea" (p.22). Această formă verbală este utilizată şi în textul CPIT marcând, de obicei, "scenarii" imaginate cu scopul de a clarifica prevederile legale. De exemplu, pentru a explica "eroarea de fapt" se construieşte un "scenariu" cu agenţi umani: "Să ne închipuim că cineva ajută în adevăr pe un infractor să se sustragă de la urmărire, însă nu cunoaşte că acestea a sustras din avutul obştesc, ci credea că a comis o altă infracţiune (de pildă, a lovit grav o anumită persoană)" (CPIT, p.102).

Înlocuirea modalităţii enunţiative de  exprimare a normelor din dreptul penal prin imperativul prohibitiv accentuează sensul de interdicţie ("Să nu furi", CPIT, p.18). Exprimarea unor norme juridice prin adresare directă, imperativă, cu verbul la persoana a II-a singular are conotaţii de "autoritate familiară": "Dacă eşti în armată, poartă-te ca un ostaş" (CPIT, p.21); "Respectă autoritatea statului" (CPIT, p.18).

În comentarea normelor juridice apar aspecte lexicale ale oralităţii, prin utilizarea unor expresii idiomatice de origine populară sau livrescă: "Când cineva este surprins luând lucruri care nu-i aparţin, deci «cu mâţa în sac», cum spune poporul, nu va putea susţine că n-a avut intenţia să fure" (CPIT, p.62); "Cel instigat şi-a dat seama în ceasul al doisprezecelea de pericol şi a renunţat" (CPIT, p.82).

Frazele interogative au rolul de a "dramatiza" textul în CPIT, reţinând astfel în mai mare măsură atenţia cititorului: "Va putea fi pedepsit acestea pentru furt? Desigur că nu" (CPIT, p.101); acelaşi rol Este îndeplinit de interogaţiile retorice incluse în text: "Câte persoane
n-ar fi şi azi condamnate eronat, câte nedreptăţi nu s-ar face dacă justiţia nu ar cerceta şi intenţia cu care au fost comise faptele?" (CPIT, p.62).

Pentru "a însufleţi textele reci ale Codului"144 şi, în acelaşi timp, în scop instructiv şi educativ, autorii CPIT recurg la exemplificări din literatura cultă şi populară, din filosofie, istorie etc.145. Se fac dese comparaţii cu prevederile din vechi legi româneşti - pravilele lui Caragea, Vasile Lupu (p.91) şi Matei Basarab (p.97).

În legătură cu diversele nivele ale DJN care pot produce dificultăţi nespecialiştilor, constatăm că autorii lucrărilor analizate îşi concentrează atenţia exclusiv asupra terminologiei juridice, fără a lua în considerare aspectele textual146 şi sintactic care, după cum au dovedit cercetările experimentale, pun - şi în limba română - probleme de receptare.

Terminologia specializată apare astfel ca răspunzătoare pentru dificultăţile întâmpinate atât de specialişti, cât şi de nespecialişti147. De aceea, pentru explicarea "pe înţelesul tuturor" a prevederilor din Codul Penal, se recomandă, în primul rând, utilizarea unor "cuvinte obişnuite de largă circulaţie"148. Ca lucrare cu caracter enciclopedic, IJT îşi propune explicarea terminologiei juridic-administrative "într-un limbaj accesibil tinerilor"149.

Între termenii juridici explicaţi sau "traduşi" în lucrările de popularizare găsim numeroase cuvinte provenite din VG. Autorii acestor lucrări insistă asupra deosebirilor semantice dintre cuvântul utilizat în vorbirea curentă şi termenul juridic: "În limbajul obişnuit prin greşeală se înţelege, de regulă, orice abatere de la lege ori de la regulile de convieţuire socială, de la un regulament sau de la alte dispoziţii. În legea penală noţiunea de greşeală are un înţeles mai restrâns şi se referă la o anumită formă de vinovăţie, denumită culpă, spre deosebire de intenţie" (CPIT, p.64).

Precizări de acest tip sunt cuprinse în capitolul "Cum să înţelegem unele expresii din Codul Penal" (p.155-159). Ele se referă, de asemenea, la sensul unor termeni ca ameninţare (CPIT, p.205); furt (CPIT, p.218); încăierare (CPIT, p.302); fals (IJT, p.317).

Alte categorii de termeni juridici explicaţi în lucrările de popularizare sunt neologismele juridice împrumutate: amnistie (CPIT, p.145); a prescrie (CPIT, p.149); dol (DDL, p.67); contestaţie în anulare (DDL, p.147) şi expresii latineşti din domeniul dreptului: res judicata (DDL, p.142); persona non grata (DDL, p.49).

Se consideră necesară şi explicarea unor termeni cu sens nedeterminat: rea-credinţă (DDL, p.175); bune-moravuri (IJT, p.322).

Modalităţile explicative folosite pentru a clarifica sensul termenilor juridici în lucrările de popularizare sunt mult mai variate decât cele din textele legislative.

Definiţia este rar utilizată în lucrări de popularizare când acestea nu au caracter de dicţionar (ca IJT). Definirea unor termeni juridici poate apărea ca răspuns la o întrebare explicită în dialog ("Ce înseamnă contestaţie în anulare? Este o cale extraordinară de atac pusă la îndemână de legiuitor părţilor dintr-un litigiu […]", DDL, p.147). Mai frecvent, în lucrările de popularizare sensul termenilor juridic este glosat prin cuvinte din VG ("preterintenţie, adică intenţie depăşită", CPIT, p.68; "paricid (omorul tatălui de către fiu)", CPIT, p.109; "mutuum sau împrumut propriu-zis", IJT, p.249) sau prin expresii idiomatice ("intenţia depăşită sau «una a dorit şi alta a ieşit»", CPIT, p.68).

Uneori, autorii recurg la explicaţii de natură etimologică pentru a clarifica sensul termenilor juridici (de exemplu, pentru pedeapsă, CPIT, p.103 şi amnistie, CPIT,p.145).

Frecvent precizarea sensului unui termen juridic se face în cadrul relaţiilor semantice pe care el le întreţine cu alţi termeni din VJ. Dintre acestea cităm: relaţii de sinonimie (daună - pagubă - prejudiciu, DDL, p.43; dol - viclenie, DDL, p.67; alianţă - afinitate, IJT, p.201), de antonimie (circumstanţe atenuante - circumstanţe agravante, IJT, p.291), câmpuri semantice (furt - delapidare, IJT, p.223; furt - tâlhărie, IJT, p.225).

În sfârşit, o modalitate specifică lucrărilor de popularizare este explicarea termenilor sau expresiilor juridice prin exemplificare: "Când este vorba de infracţiuni grave, cum sunt cele contra securităţii statului, în dauna avutului obştesc, tâlhăria, pirateria […]" (CPIT, p.254); "mijloace care provoacă pericol (explozie, incendiere)" (CPIT, p.233); "calamitate naturală (incendiu, inundaţie)" (CPIT, p.150). Exemplificările sunt prezente şi în IJT, ele însoţind definiţia: "Afinitatea este legătura dintre un soţ şi rudele celuilalt soţ (de exemplu, între ginere şi socri, între cumnaţi etc.), deci, nu şi între rudele unui soţ şi rudele celuilalt soţ (de exemplu, cuscrii)" (IJT, p.201). Această procedură (definiţie însoţită de exemple) este utilizată şi pentru lămurirea sensului expresiilor juridice circumstanţe atenuante şi circumstanţe agravante (IJT, p.291).

3.2.2. În difuzarea şi explicarea terminologiei juridice în rândul cetăţenilor, un rol important revine în epoca actuală mijloacelor moderne de informare: presă, radio, televiziune.

Încă din secolul al XIX-lea, presa românească a reprezentat un factor foarte activ de difuzare a terminologiei juridic-administrative în masa cetăţenilor150.

3.2.2.1. În perioada anterioară anului 1989, publicul cititor se putea familiariza cu terminologia juridică prin rubrici de educaţie civică din ziarul "Scânteia" [S] - "Ancheta socială" şi "Din caietul grefierului".

De exemplu, în cadrul primei rubrici menţionate apar termeni sau expresii juridice ca: flagrant delict de luare de mită (S, 5.III.1983); tulburarea liniştii, sancţiune contravenţională (S, 19.III.1983). Numeroşi termeni şi expresii juridice sunt difuzaţi prin rubrica "Din instanţă în faţa opiniei publice": domiciliu conjugal, situaţii litigioase (S, 6.II.1983); a exonera de răspundere civilă, a admite recursul, recuperarea prejudiciului, pedepse privative de libertate (S, 10.IV.1983); a retrage acţiunea, a se constitui parte civilă, infractor (S, 24.IV.1983); complice, circumstanţe atenuante (S, 15.V.1983); antecedente, vătămare foarte gravă a integrităţii corporale, ultraj contra bunelor moravuri, inculpat (S, 7.VIII.1983).

În general, termenii juridici sunt prezentaţi în contexte revelatoare pentru cititori; în cazuri speciale se dau explicaţii pentru a asigura înţelegerea corectă şi pentru a evita confuziile. De exemplu, în cazul expresiei juridice gestiune frauduloasă  se precizează că "termenul nu are nici o legătură cu avutul obştesc" şi se explică sensul său: "Infracţiunea constă în administrarea sau folosirea incorectă de către cineva a valorilor ce aparţin altcuiva" (S, 18.IX.1983).

Examinarea rubricii "Din caietul grefierului" pune în evidenţă efectele influenţei pe care o exercită limbajul actelor legislative - variantă cu "prestigiu" (în sensul din sociolingvistică al termenului) - asupra modului de exprimare al cetăţenilor, îndeosebi în cazul redactării unor documente oficiale (declaraţii ale martorilor, reclamaţii, plângeri etc.). Această influenţă este foarte evidentă la nivel lexical şi se manifestă prin pătrunderea masivă a termenilor juridici în vocabularul cetăţenilor. Dintre termenii şi expresiile frecvent utilizate putem cita: parte vătămată (S, 13.III.1983); pârât(ă) (S, 9.I.1983); inculpat (S, 13.III.1983).

Întrebuinţarea unor termeni, expresii sau construcţii sintactice specifice DJN în limbajul colocvial este generatoare de efecte comice prin tensiunea stilistică creată între registrul oficial şi cel familiar-colocvial151.

3.2.2.2. Presa postdecembristă oferă un spaţiu mult mai extins pentru reflectarea problemelor juridice. Se observă şi o diversificare a modalităţilor de informare a publicului, care nu se mai limitează la publicarea unor legi după promulgarea şi intrarea lor în vigoare sau la rubrici prin care se răspunde unor întrebări ale cititorilor referitoare la aspecte punctuale din domeniul legislaţiei muncii, familiei, proprietăţii etc. (vezi, în acest sens, "Curier juridic" în cotidianul "Adevărul").

O contribuţie importantă în educarea juridică şi responsabilizarea socială a cetăţenilor revine dezbaterilor consacrate unor proiecte de acte normative de larg interes, cum ar fi legislaţia privind protecţia consumatorului152, legislaţia electorală153, cea economică154 ori modificările produse în planul legislaţiei penale şi procesuale penale155.

În cadrul unor "studii de caz" (vizând îmbunătăţirea legislaţiei economice şi financiare) sunt semnalate inadvertenţe, anomalii legislative sau neconcordanţe între reglementări din acelaşi domeniu. Dintre criticile care au tangenţă cu aspectele lingvistice ale tehnicii legislative reţinem imprecizia unor definiţii156, confuzii între termeni157, omisiuni care se transformă în "portiţe legislative" în procesul de interpretare a textului normativ158.

În opinia noastră, cea mai eficientă formă de popularizare a legislaţiei prin presa scrisă rămân prezentările tematice consacrate câte unei probleme juridice propuse de cititori (de felul celor incluse săptămânal în rubrica "Audienţa notarială la Adevărul" din cotidianul cu acelaşi nume).

Prezentările - realizate de specialişti sub formă de dialog sau expunere sistematizată - au meritul circumscrierii exacte a subiectului şi al tratării complete a acestuia, într-o manieră accesibilă, din perspectiva intereselor practice ale cetăţeanului.

Majoritatea temelor abordate aparţin dreptului civil: problema moştenirii, procedura sucesorală şi categoriile de moştenitori (A, 21.II.2000; A, 26.IX.2000; A, 3.X.2000), contractele civile de donaţie (A, 12.IV.2000) şi de locaţiune (A, 26.VI.2000), garanţiile mobiliare şi imobiliare (A, 6.III.2000), actele de identitate (A, 31.VII.2000).

Punctul de plecare al prezentărilor respective este, de regulă, textul legii care reglementează materia respectivă, cu trimiterea şi citarea exactă: "În ceea ce priveşte termenul general de opţiune succesorală a moştenitorilor legali (6 luni), art.700 Cod Civil prevede în alin.2 […]" (A, 26.IX.2000).

Desemnarea conceptelor juridice se face prin termeni de specialitate glosaţi prin sinonime uzuale: masa succesorală  - averea (A, 21.II.2000), legatar - moştenitor testamentar (A, 26.IX.2000); contract de comodat - împrumut de folosinţă; coindivizar - coproprietar (A, 26.VI.2000). Mai rar, se recurge la definiţii de tip enciclopedic, însoţite de precizări suplimentare, destinate nespecialiştilor: "Prin «liberalităţi» se înţeleg atât acte între viii care diminuează patrimoniul unei persoane în mod irevocabil (şi mă refer la donaţii - acte cu titlu gratuit), cât şi dispoziţii pentru cauza de moarte (şi am în vedere dispoziţiile testamentare" (A, 3.X.2000). Uneori, definiţia de specialitate este reformulată în "plain language": "Mai simplu [subl.ns.], donaţia poate fi calificată drept un dat pe care donatorul îl face donatorului, fără să urmărească ceva în schimbul darului făcut" (A, 12.IV.2000).

Definirea unor termeni aparţinând aceluiaşi câmp lexico-semantic se face în cadrul paradigmei respective, prin evidenţierea semelor comune şi a celor distinctive (vezi, de exemplu, categoria garanţiilor reale, cuprinzând gajul, ipoteca şi privilegiul, A, 6.III.2000).

În plan sintactic, reflexul nevoii de precizie este prezenţa construcţiilor cu funcţie explicativă, de tip apozitiv sau incident: "Trebuie doar ca acest scop să fie real, licit (să nu fie contrar legii sau bunelor moravuri […]" (A, 11.XI.2000).

În cazul unor reglementări normative care interesează întreaga societate românească (de exemplu, Legea fondului funciar) sunt selectate şi comentate cu precădere aspectele controversate, având implicaţii practice în aplicarea legii respective159.

Dintre formulările lingvistice din legea menţionată care au generat dispute parlamentare şi publicistice au fost reţinute două: dilema celor "nu mai mult de" sau "până la" 50 ha (ca limită a suprafeţei agricole restituibile)160 şi contradicţia dintre precizia şi generalitatea reglemen-tărilor, tranşată prin înlocuirea unor hiponime (conace, armane) prin hiperonimul construcţii161.

 

4. Cercetarea relaţiei dintre limba literară şi stilurile sale funcţionale în epoca actuală pune în evidenţă influenţele exercitate de limbajele specializate asupra lexicului şi sintaxei limbii literare.

4.1. Fenomenul de "intelectualizare a vocabularului limbii române contemporane" este un fapt recunoscut. El se extinde şi asupra graiurilor, în care termeni juridici neologici tind să elimine treptat terminologia tradiţională, de factură populară. De exemplu, în aria lingvistică a Maramureşului, neologismele divorţ, reclamant, a condamna concurează termenii vechi despărţenie, pârâş, a osândi. Dintre termenii juridici neologici pătrunşi în grai în ultimele trei decenii pot fi citaţi: acuzat, amnistie, anchetă, contravenţie, delict, graţiere, inculpat, mandat, sentinţă162.

Prin "determinologizare" sau "banalizare", termenii juridici pătrund în VG al limbii literare, care se îmbogăţeşte astfel cantitativ şi calitativ, diversificându-şi resursele expresive163.

Termenii juridici asimilaţi de limba literară aparţin acelor ramuri ale dreptului care au impact mai puternic în viaţa socială: drept civil (asigurare, contract, colocatar, gestiune, majorat, mandatar, DDC) şi penal (cazier judiciar, contrabandă, contumacie, premeditare, DJP).

Prin intermediul rubricilor din presă sau al emisiunilor care informează asupra încălcărilor legii (de exemplu, "Cronica neagră" în Adevărul; "Brigada mobilă" la TV Antena 1) au devenit cunoscute denumirile unor infracţiuni din Codul Penal: "ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea gravă a ordinii şi liniştei publice": "vătămări cauzatoare de moarte"; "nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor"; "fals intelectual şi uz de fals" (A, 28.X.1999, p.8). Forma adoptată de limbajul uzual poate fi una simplificată prin elipsă (flagrant < flagrant delict): "Falşi poliţişti - prinşi în flagrant la magazinul «Unirea» în timp ce jefuiau doi ciprioţi" (A, 11.IX.2000, p.11). Datorită difuzării lor prin mass-media, tot mai mulţi termeni din dreptul internaţional intră în limba literară actuală (acreditare, consens, coexistenţă paşnică, imigrare, nealiniere, DDI).

Majoritatea termenilor proveniţi din VJ îşi păstrează în limba literară sensul propriu, denotativ (a casa, ilicit, în contumacie, în speţă, proces-verbal, sechestru)164. O parte dintre termenii juridici îşi lărgesc sensul în limba literară: recidivist: "(persoană) care comite o recidivă; p.ext.: "(persoană) care repetă aceeaşi greşeală" (DEX, p.785); sancţiune: "pedeapsă prevăzută de lege pentru cei care calcă dispoziţiile ei"; p.gener.: "pedeapsă" (DEX, p.285), fiind preluaţi şi de alte limbaje specializate (de exemplu, recidivist, în limbajul medical, DEX, p.785).

Unii termeni juridici sunt inseraţi în expresii cu caracter figurat (abuz de încredere, a face apel, a se face/a fi avocatul cuiva, a avea alibi, a avea/a da câştig de cauză, a pleda o cauză) sau intră în argou.

Dintre termenii juridici utilizaţi cu accepţii speciale (secrete) în argoul infractorilor sau al lumii interlope cităm: a aboli ("a lovi mortal, a ucide"), a achita ("a omorî"), autobiografie ("cazier judiciar, antecedente penale"), deputat ("complice"), a se exila ("a executa o pedeapsă privativă de libetate lungă"), genocid ("băutură spirtoasă contrafăcută"), împroprietărit ("condamnat la închisoare"), legist ("poliţist"), onorariu ("rezultatul unei infracţiuni pradă"), penalistă ("prostituată de cea mai joasă speţă")165.

În varianta colocvială a limbii sunt utilizate cu valoare expresivă şi formaţii româneşti având la bază termeni juridici, care au primit conotaţii ironice, datorită unor sufixe cu sens peiorativ: advocatlâc "şiretlic, chiţibuş întrebuinţat de avocat" (DEI); procesoman "persoană care are mania de a intenta procese juridice" (DEX); reclamagiu "persoană care face reclamaţii nefondate, neserioase, care are mania de a reclama" (DEX). În paginile presei se întâlnesc şi creaţii lexicale recente, având la bază sintagme cu caracter juridic: urmărit general, evazionist fiscal.

4.2. Influenţa DJN asupra sintaxei limbii literare actuale este mai puţin evidentă decât cea din domeniul lexicului şi are o coloratură stilistică. Ea se manifestă cu precădere în varianta scrisă şi se încadrează în tendinţa de înlocuire a construcţiilor comune din limba vorbită cu altele, având caracter "cult". Unele tendinţe din sintaxa limbii literare se pot explica prin influenţa conjugată a mai multor limbaje specializate. De exemplu, larga utilizare a infinitivului în construcţii cu prepoziţii (după modele sintactice romanice) este atestată atât în DJN cât şi în limbajul ştiinţific: "Scopul acestor noi operaţiuni […] este de a crea un climat de teroare şi panică în rândul populaţiei, de a destabiliza situaţia internă şi de a afecta eforturile de dezvoltare independentă ale tânărului stat african" (RL, 28.XII.1983, p.6).

După modelul DJN s-a extins folosirea gerunziului cu funcţie atributivă ("Poliţia spaniolă a anunţat […] confiscarea a 32 kg de cocaină, valorând 2 milioane pesetas", RL, 4.I.1984, p.6) şi circumstanţială ("În centrul capitalei elene şi în împrejurimile acesteia numărul autovehiculelor admise a fost redus la jumătate, folosindu-se drept criterii numărul de înmatriculare", ibidem), întrucât aceste construcţii asigură concizia exprimării.

Sub influenţa sintaxei juridice este tot mai mult utilizat pasivul ("Un acord […]  a fost semnat recent la Viena", RL, 28.XII.1983, p.6) şi, corelat cu acest fenomen, se extinde folosirea prepoziţiei compuse de către pentru introducerea complementului de agent ("[…] pe piaţa internaţională a armelor se înregistrează de către  ţări puternic industrializate exporturi masive spre ţările lumii a treia", ibidem).

Limba literară actuală a preluat o serie de elemente de relaţie frecvent utilizate în DJN: conform ("La sfârşitul acestui an cheltuielile militare ar urma să atingă, conform aceloraşi surse fantastica cifră de 800 de miliarde de dolari", RL, 28.XII.1983, p.6); potrivit ("Potrivit măsurătorilor, pe întreg parcursul anului 1983 Turnul din Pisa s-a mai înclinat cu 1,28 milimetri",RL, 4.I.1984, p.6); în temeiul ("Reactorul a fost furnizat de S.U.A. în temeiul unui acord bilateral semnat în 1980", RL, 28.XII.1983, p.6).

În domeniul elementelor conjuncţionale, se remarcă prin frecvenţă locuţiunea conjuncţională precum şi, utilizată în locul conjuncţiei şi, pentru a marca opoziţia cult/colocvial (comun) ("La mitingul desfăşurat în apropierea bazei, vorbitorii au evidenţiat pericolele care planează asupra Europei, în cazul instalării de noi arme nucleare pe continent, precum şi necesitatea de a se trece la măsuri efective de dezarmare", ibidem).

În planul frazei, a fost preluat din DJN tiparul sintactic de enunţare a normelor "dacă X … atunci Y". Această construcţie este utilizată uneori în limbajul presei cu valoare retorică (raportul sintactic real nu este de subordonare condiţională, ci de coordonare copulativă): "Dacă cu 10 ani în urmă, în anul 1973, conform datelor furnizate de Institutul internaţional de studii strategice de la Londra şi SIPRI de la Stockholm, sumele alocate în lume pentru înarmări se cifrau la 273 miliarde de dolari, la sfârşitul acestui an cheltuielile militare ar urma să atingă, conform aceloraşi surse fantastica cifră de 800 de miliarde de dolari" (RL, 28.XII.1983, p.6).

În ultimele două decenii, tendinţele menţionate supra s-au consolidat, atât la nivel lexical, cât şi morfo-sintactic.

 

 

Cuprins

© Universitatea din Bucureşti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with

the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adriana STOICHITOIU-ICHIM

Text editor: Monica CIUCIU
Last update: September, 2002