<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> C O N C L U Z I I
Adriana STOICHIŢOIU-ICHIM, Semiotica discursului juridic

 

Capitolul 8
C O N C L U Z I I

 

 

1. Prin analiza întreprinsă în lucrarea de faţă ne-am propus realizarea – din perspectivă semiotică – a unei descrieri structurale a discursului juridic normativ [DJN], inexistentă până în prezent în bibliografia românească de specialitate.

Dat fiind raportul de intercondiţionare dintre fondul şi forma legii, cercetarea noastră a vizat atât obiective teoretice (în planul ştiinţelor limbii şi comunicării), cât şi practic-aplicative (privind perfecţionarea tehnicii legislative, a actului de interpretare judiciară şi a metodelor lexicografiei juridice).

2. Prezentarea critică (în Cap. 1) a bibliografiei româneşti şi străine consacrate limbajului juridic a relevat trei tipuri de abordări – lingvistică, juridică şi interdisciplinară – ultima dovedindu-se cea mai adecvată în raport cu obiectul cercetării.

3. Urmărirea evoluţiei limbajului juridic românesc, de la primele pravile până la codurile moderne (în Cap. 2) relevă condiţionarea complexă – extralingvistică şi lingvistică – a acestui stil funcţional. În condiţiile permanentei confruntări dintre tendinţele conservatoare şi cele inovatoare, principalele progrese s-au înregistrat în direcţia modernizării şi specializării la nivelul terminologiei şi al sintaxei.

4. Complexitatea DJN – înţeles ca ansamblu de reguli şi strategii, având ca rezultat textul legislativ – ne-a determinat să optăm pentru demersul semiotic de tip morrisian (Cap. 3). În consecinţă, DJN a fost examinat în plan pragmatic, sintactic şi semantic.

Materialul analizat provine din coduri de legi (în principal, Codul Penal), dicţionare juridice şi lucrări de popularizare a legislaţiei.

5. Analiza pragmatică a DJN (realizată în Cap. 4) a avut ca premisă dubla natură a textului normativ, care funcţionează simultan ca act lingvistic şi ca act juridic.

Enunţurile juridice reprezintă expresia lingvistică a unor acte asertive cu valoare normativă, prin care Emiţătorul vizează inducerea la Receptor a unui anumit comportament, situându-se astfel în zona modală a coerciţiei instituţionalizate.

Discursul/textul juridic normativ trebuie să-şi păstreze caracterul de limbaj profesional în raport cu receptorii "specialişti", rămânând, în acelaşi timp, accesibil masei vorbitorilor (receptori "nespecialişti").

6. "Gramatica" DJN – examinată în Cap. 5, cu mijloace ale lingvisticii textului – a pus în evidenţă mecanisme specifice de realizare a unităţii logico-semantice (coerenţa) şi a unităţii sintactice (coeziunea) la nivel transfrastic.

Ca unitate informaţională şi structural-funcţională de bază a textului normativ, articolul de lege a fost abordat sub aspect lingvistic şi logic, în relaţie cu norma juridică pe care o formulează.

La nivel frastic, tiparele sintactice proprii enunţului juridic se explică prin intenţia ilocuţionară a Emiţătorului şi prin nevoia de precizie şi concizie a formulărilor.

7. Prin cercetarea nivelului lexico-semantic al DJN am urmărit stabilirea trăsăturilor definitorii ale vocabularului juridic, demonstrarea caracterului său sistematic şi precizarea specificului semantic al termenilor juridici (Cap. 7).

Dinamica vocabularului juridic a fost pusă în evidenţă prin raportarea la vocabularul limbii literare standard şi prin examinarea modalităţilor de dezambiguizare a cuvintelor polisemantice devenite termeni specializaţi. Dintre procedeele de asigurare a monseman-tismului termenilor juridici, cel mai important s-a dovedit a fi definiţia "de precizare". Structura definiţiei juridice a fost degajată prin compararea acesteia cu definiţiile lexicografice date aceloraşi termeni în dicţionare lingvistice.

Pentru a demonstra specificul semantic al vocabularului juridic, am urmărit relaţiile paradigmatice (sinonimie, antonimie, câmpuri lexico-semantice, hiponimie) şi procedeele cele mai productive de formare a termenilor juridici.

8. Dintre domeniile de interes practic-aplicativ pentru jurişti ne-au reţinut atenţia următoarele: perfecţionarea tehnicii legislative (prin elaborarea unui model funcţional de elaborare a textului şi prin realizarea unui echilibru între contradicţiile specifice DJN); interpretarea judiciară (cu accent pe constrângerile reprezentate de cele două niveluri contextuale - socio-legal şi discursiv-textual); lexicografia juridică (examinată în raport cu lexicografia generală); traducerea textelor de lege (bazată pe o confruntare interlingvistică şi interlegală a celor două limbaje şi sisteme juridice).

În vederea asigurării accesibilităţii DJN pentru nespecialişti (subiecţii legii), au fost prezentate - din perspectiva pragmalingvistică specifică pentru "Plain Language Movement" - aspectele care îngreunează receptarea şi modalităţi de înlăturare a lor.

Dintre procedeele de popularizare a legislaţiei, ne-am oprit asupra codului de legi comentat, a dialogurilor pe teme juridice şi a dicţionarelor destinate nespecialiştilor.

Impactul DJN asupra limbii literare actuale se evidenţiază, cu precădere, la nivelul lexicului şi al sintaxei.

9. În încheierea acestor succinte consideraţii, menite să prezinte contribuţia lucrării de faţă la precizarea profilului DJN, subliniem faptul că se impune continuarea, adâncirea şi rafinarea investigaţiei teoretice, printr-o colaborare interdisciplinară între lingvişti şi jurişti, care poate avea efecte benefice în sfera activităţii legislative şi, implicit, în impunerea principiilor de drept în societate.

 

Cuprins

© Universitatea din Bucureşti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with

the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adriana STOICHITOIU-ICHIM

Text editor: Monica CIUCIU
Last update: September, 2002