<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Lista abrevierilor
Adriana STOICHIŢOIU-ICHIM, Semiotica discursului juridic

 


LISTA  ABREVIERILOR

 


1. IZVOARE

1.1. Texte de legi

 

- CP, 1882

= Codicele Penale cu modificările introduse prin legile din 15 februarie 1874 şi 20 februarie 1882, ediţiune oficiale, Bucureşti, 1882.

 

- CC, 1888

= Codicele Civil adnotat sub fiecare articol cu jurisprudenţa română şi cu trimiteri la articolele corespunzătoare de Adolf Stern, Bucureşti, 1888.

 

- CCA, 1896

= Codice comunal administrativ, financiar şi judecătoresc, cuprinzând legile, regulamentele, decretele şi deciziunile în vigoare, privitoare pe diversele ramuri de administraţiune publică, culese şi coordonate de C.St. Bolintineanu şi C.M. Andricu, vol.I-II, Bucureşti, 1896.

 

- CC, 1897

= Codul Civil Român – conform textului oficial – pus în legătură cu articolele corespunzătoare din Codul Civil Francez şi adnotat cu jurisprudenţa Casaţiei Române, precedat de constituţiune şi un index alfabetic de Const. Hamangiu, Bucureşti, 1897.

 

- CPT, 1920

= Codul Penal din Transilvania, completat cu toate modificările până la 15 martie 1920, Oradia Mare, 1920.

 

- CCA /f.a./

= Codul Civil adnotat cu textul art.corespunzător francez, italian şi belgian, cu doctrina franceză şi română şi jurisprudenţă completă de la 1868-1927 de C. Hamangiu şi N. Georgean, vol.I (art.1-460), Bucureşti /f.a./.

 

- CC, 1935

= Codul Civil, Craiova, 1935.

- CP, 1939

= Codul Penal „Carol al II-lea” adnotat, Bucureşti, 1939.

 

- CPCA, 1972

= Codul Penal al Republicii Socialiste România comentat şi adnotat. Partea generală (coord. Teodor Vasiliu), Bucureşti, 1972.

 

- CP [1996]

= Codul Penal (conform textului oficial), în George Antoniu, Ştefan Daneş, Marin Popa – Codul Penal pe înţelesul tuturor, ediţia a IV-a, Bucureşti, 1996.

 

- CC, 1981

= Ministerul Justiţiei, Codul Civil 1981, pus în aplicare la 1 decembrie 1865, cu modificările până la 1 iulie 1981, Bucureşti, 1981.

 

 

1.2. Dicţionare

 

1.2.1. Dicţionare juridice

 

- CVJ

=  Henri Capitant, Vocabulaire juridique, Paris, 1936.

 

- DDC

= Mircea Costin, Mircea Mureşan, Victor Ursa, Dicţionar de drept civil, Bucureşti, 1980.

 

- DDCA

= Ion Busuioc, Dicţionar de drept constituţional şi administrativ, Bucureşti, 1978.

 

- DDI

= Ionel Cloşcă (coord.), Dicţionar de drept internaţional, Bucureşti, 1982.

 

- DDPC

= Mircea N. Costin, Ion Leş, Mircea St. Minea, Dumitru Radu, Dicţionar de drept procesual civil, Bucureşti, 1983.

 

- DJP

= George Antoniu, Constantin Bulai, Gheorghe Chivulescu, Dicţionar juridic penal, Bucureşti, 1976.

 

- DJTU

= Ion Pitulescu, Pavel Abraham, Emil Derşidan, Tudor Malea, Ion Ranete, Dicţionar de termeni juridici uzuali, Bucureşti, 1996.

 

- FVJ

= François de Foutette, Vocabulaire juridique, 5e édition corigée, Paris, 1988.

 

- LD

= Steven M.Gifis, Law Dictionary, New York, 1975.

 

- LGDT

= Jerzy Piénkos, Lexique général des termes de droit, d’économie de relations internationales et de politique. Vocabulaire systématique de terminologie juridique, économique et politique, Warszawa, 1972.

 

- MD

= Const. Ţicu-Ştefănescu, Mic dicţionar juridic de termene în materie civilă, comercială, penală etc. cuprinzând şi legea timbrului cât şi taxele portăreilor, Bucureşti, 1902.

 

- TJ

= Raymond Guillien, Jean Vincent, Termes juridiques, 10e édition, Paris, 1995.

 

          1.2.2. Dicţionare generale

 

- DEI

= I.-A. Candrea, Gh. Adamescu, Dicţionarul enciclopedic ilustrat, Partea I, Bucureşti, 1932.

 

- DEX

= Academia Republicii Socialiste România, Institutul de Lingvistică din Bucureşti, Dicţionarul explicativ al limbii române, Bucureşti, 1975.

 

- DN

 

 

- DS

= Florin Marcu, Constant Maneca, Dicţionar de neologisme, ediţia a III-a, Bucureşti, 1978.

 

= Luiza Seche, Mircea Seche, Dicţionarul de sinonime al limbii române, Bucureşti, 1982.

 

 

1.3. Alte izvoare

 

- CPIT

= George Antoniu, Marin Popa, Ştefan Daneş, Codul Penal pe înţelesul tuturor, Bucureşti, 1976.

 

- DDL

= Sanda Ghimpu, Dialog despre lege, Craiova, 1978.

 

- IJT

= Andrei Popescu (coord.), Îndrumar juridic pentru tineret, Bucureşti, 1982.

 

 

2. PUBLICAŢII PERIODICE

 

- A                   =  Adevărul.

- AUB-FID     = Analele Universităţii Bucureşti. Seria Filosofie-Istorie Drept.

- AUB-LLR    =  Analele Universităţii Bucureşti. Seria Limba şi literatura română

- AUB-SJ        = Analele Universităţii Bucureşti. Seria Ştiinţe juridice.

- AUI              = Analele Universităţii Iaşi. Ştiinţe filologice.

- AUT             =  Analele Universităţii din Timişoara. Secţia Ştiinţe filologice.

- LR                = Limba română.

- RL                = România liberă.

- S                   = Scânteia.     

- SCL              = Studii şi cercetări lingvistice.

- SS                 = Simply Stated.

 

 

Cuprins

© Universitatea din Bucureşti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with

the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adriana
STOICHITOIU-ICHIM
Text editor: Monica CIUCIU
Last update: September, 2002