<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> note
Adriana STOICHIŢOIU-ICHIM, Semiotica discursului juridic

 


N O T E

1.       „The factors influencing the evolution of legal language appear to be legal – historical, political and jurisprudential – in addition to the more usual types of historical and sociological factors that bring about change in ordinary language” (Charrow, 1981, p.16); vezi, în acelaşi sens, Reteşan, 1976, p.252: „Nu putem ignora faptul că actul legisltiv este şi act de cultură, el va oglindi epoca şi prin expresia sa lingvistică, prin limbajul său”.

2.       Pentru descrierea cadrului pragmatic în care funcţionează LJ, vezi infra, cap.4.

3.       Vezi, în acest sens, paralelismul realizat de Saramandu (1986, p.220-221) între stilul juridic-administrativ şi cel ştiinţific: „În comparaţie cu vocabularul ştiinţific din perioada 1760-1860, vocabularul juridic-administrativ studiat de noi prezintă un procentaj mult mai ridicat de termeni proveniţi din limba comună (52% faţă de 20%) şi un procentaj mult mai scăzut de neologisme (48% faţă de 80%). Proporţia termenilor de limbă comună păstraţi din perioada studiată până astăzi este mult mai mare în vocabularul juridic-administrativ decât în cel ştiinţific: 40,3% faţă de numai 4%”.

4.       Bulgăr, 1969, p.167; acelaşi punct de vedere se întâlneşte la Diaconescu, 1974 a, p.112.

5.       Vezi Barborică, 1969, p.43.

6.       „Constrângerile juridice aveau o expresie lingvistică şi […] exista nu numai o tehnică, ci şi un limbaj pe care textele juridice îl pun în evidenţă foarte clar încă din secolul al XVI-lea” (Coteanu, 1981, p.149); vezi, de asemenea, Rizescu, 1965 şi Chivu, 1986.

7.       Vezi Gheţie, 1978; Giosu, 1963.

8.       Vezi Coteanu, 1981, p.154.

9.       Vezi Dimiu, 1937.

10.    Barborică, 1969, p.44; Rosetti; Cazacu; Onu, 1971, p.234.

11.    Vezi Coteanu, 1960, p.65 şi Diaconescu, 1974 a, p.120.

12.    Pentru o analiză riguroasă şi cuprinzătoare a terminologiei juridic-administrative din perioada 1780-1850, vezi Saramandu, 1986.

13.    Gheţie, 1978, p.142.

14.    Cf.Munteanu; Ţâra, 1978, p.218.

15.    Cf. Bulgăr, 1962,p.181.

16.    Saramandu, 1986, p.218.

17.    Todoran, 1962, p.109.

18.    Ibidem, p.116-117.

19.    Un bogat material ilustrativ în acest sens este consemnat şi comentat de Bulgăr (1962) şi Saramandu (1986).

20.    Cf.Brâncuş, 1955 şi Dimiu, 1939, p.46.

21.    Pentru detalii, vezi Bulgăr, 1969; Diaconescu, 1974 a; Gheţie, 1978; Saramandu, 1986.

22.    Gheţie, 1978, p.165.

23.    Ibidem, p.143; Diaconescu, 1974 a, p.120.

24.    Vezi A Concise History of Romanian Law, p.29.

25.    „Influenţa italiană, ca şi cea franceză şi cea belgiană ne-a ajutat să ne adaptăm mai repede culturii juridice moderne, fără a părăsi temelia comună română şi fără a pierde spiritul latin şi însuşirile noastre; ea ne-a uşurat progresul şi ne-a dat putinţa unei apropieri tot mai strânse de popoarele latine” (Rădulescu, 1970, p.230).

26.    Vezi Teodorescu, 1936 şi Dimiu, 1939.

27.    Analizând limbajul Codului Civil în vigoare în epoca respectivă, Teodorescu (1936, p.6) semnalează „cuvinte demodate, ieşite astăzi cu totul din uz, forme neologistice care ne apar ca inutile, întrucât avem şi forme româneşti neaoşe care le pot perfect înlocui, forme gramaticale şi sintactice greşite, incorectitudini de limbă neîngăduite, tălmăciri stângace, cu totul ridicole”.

28.    „Adaptarea lingvistică rămâne partea capitală a tehnicii legislative propriu-zise, de aceea trebuie să i se dea toată importanţa pe care o comportă, dar care scapă încă şi astăzi celor mai mulţi jurişti, mai ales la noi” (Teodorescu, 1936, p.4). Opinii similare se găsesc la Dimiu, 1939, p.90.

29.    „A întrebuinţa şi astăzi neologismele, de cele mai multe ori inutile din actualele coduri, pe cuvânt că sunt intrate în uz sau că sunt de origine latină şi cunoscute mai bine cu înţelesul lor precis e, fără îndoială, o greşeală şi ar da viitoarelor coduri acelaşi caracter hibrid ca al codurilor actuale” (Teodorescu, 1936, p.8-9).

30.    Ibidem, p.11.

31.    „Tehnica legislativă, care trebuie să facă faţă nevoilor unei societăţi ce urmează un drum evolutiv, devine o adevărată artă” (Teodorescu, 1936, p.2).

32.    Referindu-se la stilurile literare din perioada 1881-1960, Gheţie (1978, p.209) observă că „stilul juridic-administrativ înregistrează cele mai puţine modificări, fizionomia sa păstrându-se aproape neschimbată”.

33.    „Tous ces termes nouvellement introduits comblent des lacunes et d’autre part, ils favorisent le remplacement des périphrases par un seul terme” (Goldiş-Poalelungi, 1973, p.193). Pentru exemple de neologisme juridice împrumutate din franceză, vezi ibidem, p.204.

34.    „Legiuitorul român din 1864, în graba lui pentru introducerea codului penal francez, a lăsat în rândul pedepselor şi unele denumiri care sunt cu totul neînţelese poporului nostru, cum e aceea a recluziunii [subl.ns.], pedeapsă criminală care, ori de câte ori era pronunţată de judecători, acuzaţii se întrebau ce însemnează aceasta […]. De aceea, s-a căutat să se repare această greşeală, înlocuind denumirea de recluziune prin aceea de temniţă grea [subl.ns.], pentru infracţiuni de drept comun, denumire care se găsea consacrată de vechile noastre legiuiri şi în codul ardelean şi care poate fi uşor înţeleasă şi de popor” (CP, 1939, p.40-41).

35.    Pentru exemple de calcuri din LJ realizate după modele franceze, vezi Goldiş-Poalelungi, 1973, p.215 şi urm..

 

 

Cuprins

© Universitatea din Bucureşti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with

the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adriana
STOICHITOIU-ICHIM
Text editor: Monica CIUCIU
Last update: September, 2002