<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Untitled Document
Adriana STOICHIŢOIU-ICHIM, Semiotica discursului juridic

 

N O T E

 

 

1.     Pentru bibliografia lucrărilor recente consacrate pragmaticii, vezi NDESL, p.91-92 şi Ionescu-Ruxăndoiu, 1990, p.120-124. Prezentări sintetice ale istoricului şi direcţiilor de dezvoltare ale pragmaticii se găsesc în DSL (p.373-374) şi Ionescu-Ruxăndoiu, 1990, p.26-34.

2.     Rovenţa-Frumuşani (1999, p.298) caracterizează pragmatica drept “un ansamblu eterogen de cercetări”, iar Vasiliu (1990, p.108) constată că “Statutul pragmaticii ca teorie a rămas neclar în ciuda faptului că, în ultimii ani s-a scris foarte mult în acest domeniu”.

3.     Pragmatica este considerată disciplină de sine stătătoare de către Vasiliu (loc.cit.) şi Schveiger (1984, p.152), care precizează: “Pragmatica este o disciplină (cu un obiect corespunzător) independentă, dar strâns legată de sintaxă şi semantică”.

4.     Ionescu-Ruxăndoiu, 1999, p.34.

5.     Pentru interferenţele pragmaticii cu sociolingvistica şi psiholingvistica, vezi Ionescu-Ruxăndoiu (1990, p.34 şi urm.), Schveiger (1984, p.152, 156), NDESL (p.99).

6.     Natura pragmatică a discursului, înţeles ca “activitate de construcţie” (cf. engl. processing) este subliniată de Vasiliu (1990, p.110-111), în relaţie cu situaţia de comunicare şi cu “intenţia de comunicare”.

7.     Vezi capitolul III (Textul ca entitate pragmatică), în Vasiliu (1990, p.108-148), unde se precizează: “Ideea de textualitate (=text corect format) ţine de pragmatică şi nu de sintaxă şi/sau semantică” (p.143).

8.     Cf. NDESL, p.122 şi Vasiliu, 1990, p.145. Fără a fi explicit enunţată, relaţia dintre stilistica funcţională şi pragmatică este presupusă la Coteanu (1973, p.29): “norma stilistico-funcţională [...] integrează mesajele în mediul lor adecvat şi le asigură cadrul cel mai propice, făcând din ele o parte a unei clase de exprimări acceptabile pe plan social şi cultural”. Puncte de vedere asemănătoare se întâlnesc la Sfârlea (1972, p.146) şi Irimia (1986, p.7 şi urm.).

9.     “Este evident faptul că pragmatica presupune o abordare retorică a limbii, în măsura în care ea se întemeiază pe noţiuni ca intenţie comunicativă a emiţătorului şi efect asupra receptorului” (Ionescu-Ruxăndoiu, 1990, p.30).

10. Vezi Vasiliu, 1990, p.109;Dobre, 1999, p.135-136.

11. Pentru o prezentare sistematică a celor două tipuri de pragmatici, vezi Ionescu-Ruxăndoiu (1990, p.27-32). În alţi termeni, cele două direcţii au fost desemnate drept pragmatică enunţiativă(sau lingvistica enunţării) şi pragmatică ilocuţionară(sau teoria actelor de vorbire) (Rovenţa-Frumuşani, 1995, p.193). După autorii NDESL (p.89-90), pragmatica1 studiază “tot ceea ce în sensul unui enunţ ţine de situaţia în care este folosit enunţul” (capitolul Situaţie de discurs), iar pragmatica2 “nu se ocupă de efectul situaţiei asupra vorbirii, ci de efectul vorbirii asupra situaţiei” (capitolul Limbaj şi acţiune).

12. După Vlad (1994, p.63), raporturile semantice posibile între text (Tx) şi Discurs (Ds) se reduc la patru situaţii: sinonimie (Tx=Ds), antonimie (Tx vs Ds), hiperonimie (Tx>Ds), hiponimie (Tx<Ds).

13. Apud Tuţescu, 1990, p.74.

14. “Le discours c’est un énoncé ou un ensemble d’énoncés considéré du point de vue du mécanisme de sa production, autrement dit un énoncé ou un ensemble d’énoncés en situation de communication” (Tuţescu, 1998, p.74). Vezi, în acelaşi sens, Lafont; Gardčs-Madray, 1976, p.18: “On entend par analyse de discours l'étude d’un texte transphrastique du point de vue de ses conditions de production”.

15. Vezi DSL, p.174; Dobre, 1999, p.79-80.

16. Vezi Ionescu-Ruxăndoiu, 1999, p.36.

17. TPR, p.202.

18. Pentru prezentarea principalelor etape din istoria lingvisticii textului (începând din anii ’60) şi a direcţiilor ei de dezvoltare, vezi studiul introductiv din Conte, 1977 şi Dressler, 1978; un examen critic al principalelor orientări – din perspectiva conceptului de textualitate – se găseşte la Vasiliu, 1990.

19. DSL, p.509.

20. Ibidem. Pentru definirea textualităţii prin raportare la cele trei paliere semiotice, vezi Petöfi, 1974; Schveiger, 1979; Tuţescu, 1980; Vlad, 1994.

21. Cf. Tuţescu, 1998, p.74, 77; Vlad, 1994, p.23-24; Rovenţa-Frumuşani, 1999, p.108.

22. Vezi Coteanu, 1978, p.116 (“Discursul este un ansamblu de reguli particulare sau particularizate, textul este o secvenţă de fraze”); Tuţescu, 1998, p.76 (“Le texte est le produit du discours, le discours étant alors le mécanisme, le processus de la production du texte”); Rovenţa-Frumuşani, 1999, p.108 (“Discursul ca eveniment, ca generare este un proces premergător produsului obţinut care este textul - scris sau oral”). În acelaşi sens, se pronunţă Teun Van Dijk (apud Schveiger, 1984, p.149) care consideră că discursul este baza textului (substrat al acestuia).

23. Vezi supra 2.1.1.

24. Pentru caracterizarea celor trei perspective de abordare a comunicării interpersonale (acţională, interacţională, tranzacţională), vezi Ionescu-Ruxăndoiu, 1999, p.35.

25. Schveiger (1984, p.163) subliniază necesitatea ca teoria textului să ia în considerare comportamentul emiţătorului şi pe cel al receptorului şi modul de interacţiune prin intermediul textului.

26. Cf. DSL, p.116.

27. Rovenţa-Frumuşani, 1995, p.19.

28. Schveiger, 1984, p.136.

29. Vlad, 1982, p.78.

30. “Ceea ce am numit «intenţie de comunicare» este, de asemenea, un factor în mod evident pragmatic, în măsura în care conceptul reflectă finalitatea cu care vorbitorul face uz de sistemul lingvistic” (Vasiliu, 1990, p.111).

31. “Actul de vorbire este încununat de succes dacă lumea (adică contextul) se schimbă în conformitate cu scopul agentului actului (emiţătorul mesajului). Actul de vorbire urmăreşte schimbarea sistemului cunoştinţelor, credinţelor receptorului” (Schveiger, 1984, p.141); vezi, în acelaşi sens, Rovenţa-Frumuşani, 1999, p.299 şi Gălăţanu, 1982, p.152-153.

32. Pentru definirea actului de limbaj, vezi DSL, p.17 (“Act complex, realizat prin utilizarea limbii  în situaţii de comunicare concrete”) şi Dobre, 1999, p.136 (“L’acte de langage = l’unité minimale de base de la communication linguistique, impliquant une dimension volitive (un VOULOIR AGIR) et cognitive; il suppose un locuteur, un auditeur, une intention communicative, un contenu propositionnel et un but”). Pentru o prezentare sintetică a teoriei actelor de vorbire, formulată de filosoful englez J.L.Austin, vezi DSL, p.17 şi, îndeosebi, NDESL, p.503-507.

33. “Rostind un anumit enunţ, vorbitorul emite anumite combinaţii de sunete, organizate sub forma unor secvenţe de structuri morfo-sintactice, care transmit anumite semnificaţii lexicale şi gramaticale (act locuţionar), dar, în acelaşi timp, exprimă o anumită intenţie comunicativă (act ilocuţionar) şi urmăreşte realizarea unui anumit efect asupra interlocutorului (act perlocuţionar)” (DSL, p.17).

34. Pragmatica este definită adesea ca fiind studiul influenţei situaţiei asupra sensului enunţurilor"  (NDESL, p.492). Vezi, în acelaşi sens Halliday; Hasan, 1976, p.22 (“The more specifically we can characterize the context of situation, the more specifically we can predict the properties of a text in that situation”) şi Vasiliu, 1990, p.145 (“Noţiunea de text nu poate fi privită în mod independent de o anumită situaţie de comunicare”).

35.   Apud Tuţescu, 1982, p.12.

36.   Cf. NDESL, p.356. O disociere similară apare la J.S.Petöfi care distinge între componentul con-textual (pragmatic) şi cel co-textual (semantic şi sintactic) (apud Schveiger, 1984, p.71) şi la Schveiger (1984,p.213) care operează cu conceptele macrocontext şi microcontext. Pentru Halliday; Hasan (1976, p.21), contextul situaţional reprezintă “totalitatea factorilor extralingvistici care exercită o influenţă asupra textului”.

37.   Apud Vlad, 1994, p.63.

38.   Rovenţa-Frumuşani, 1999, p.108.

39.   Pentru un model teoretic de analiză pragmatică a discursului specializat, vezi Gălăţanu (1982, p.143 şi urm.), unde se precizează: “La dimension pragmatique des langues de spécialité rend compte des rapports qui s’établissent entre les caractéristiques de l’utilisation de ces langues dans différetnes formes de communication socialisée et les propriéteés formelles des structures linguistiques, au niveau phrastique et transphrastique”.

40.   "L’énoncé de la rčgle légale porte, dans sa structure, les marques de la fonction législative [...]. La spécificité du discours législatif est fonctionnelle et stylistique” (Cornu, 1990, p.266).

41.   Ibidem, p.211.

42.   “Les normes juridiques correspondent toujours à des prescriptions destinées à ordonner des relations sociales en imposant des comportements déterminés dont le respect est assuré par l’autorité publique” (Bergel, 1989, p.40); acelaşi punct de vedere este susţinut, din perspectiva sociologiei juridice, de Popa (1983, p.176).

43.   Referindu-se la caracterul general şi obligatoriu al legii, Bécane; Couderc (1994, p.45) afirmă că textul legislativ este “une prescription qui ne vise ni un cas particulier et actuel, ni telles personnes déterminées, mais qui est édictée d’avance pour s’appliquer à tous les cas et à toutes les personnes entrant dans les prévisions abstraites du texte régulateur”.

44.   “Pragmatica juridică cercetează limbajul juridic sub aspectul producătorilor lui şi se ocupă de influenţa limbajului juridic asupra comportamentului uman” (Mihai, 1982, p.25).

45.   “La loi est un message étatique et solitaire. Seule à se faire entendre, la voix du législateur tombe de haut et vient de loin. Dans ce monologue du pouvoir à des destinataires absents et muets, le message émane d’un émetteur maître et distant” (Cornu, 1990, p.266). Acelaşi autor caracterizează discursul juridic drept “un discours à distance, un télélangage”(ibidem, p.291).

46.   Vezi von Wright, 1982, p.24 (“În general vorbind, prescripţiile sunt comenzi sau permisiuni date de cineva aflat în situaţia de autoritate cuiva aflat în situaţia de «supus»”) şi Mateuţ; Mihăilă, 1998, p.211 (“Prescripţia denotă o relaţie de comandă supunere presupunând doi poli aşezaţi pe diferite trepte ierarhice: o autoritate care comandă şi subiecţi care se supun”).

47.   Pentru explicitarea conceptului generic de legiuitor în cadrul procesului de elaborare a actelor normative, a se vedea Bécane; Couderc, 1994 (cap. Genčse de la loi) şi Zlătescu, 1996 (cap. Sistemul izvoarelor dreptului).

48.   Ne distanţăm astfel, parţial, de punctul de vedere al lui Cornu (1990, p.230), care consideră că mesajul legislativ are un destinatar neprecizat, încadrându-se în categoria “des actes à tout entendeur”.

49.   În termenii lui Cornu (1990, p.232-234), cele două tipuri de comunicare sunt desemnate prin sintagmele “message d’initié à initié” şi, respectiv, “message d’initié à non-initié”. Problema accesibilităţii DJN în raport cu receptorii “nespecialişti” sau “neiniţiaţi” (R2) a preocupat numeroşi cercetători (cf. Holland, 1981, p.14: “Who the readers are is important for predicting how difficult a word, a sentence or the document as a whole will be. Readers culture-based expectations and abilities are the characteristics that appear crucial”).

50.   Cf. Cooper, 1963, p.310; Reteşan, 1976, p.233; Bergel, 1989, p.219; Cornu, 1990, p.228; vezi, în acelaşi sens, Bécane; Couderc, 1994, p.54 (“L’art du législateur consistera donc à rester abstrait sans ętre insuffisant”).

51.   Vezi  infra, cap. 7, 2.1.2.

52.   “Aşadar, o bună parte din coordonatele vieţii noastre sunt determinate sau cel puţin influenţate, de normele dreptului civil. De aici, nevoia stringentă pentru noi toţi de a cunoaşte ceea ce este esenţial în conţinutul conceptelor cu care operează aceste norme - concepte dintre care multe sunt destul de larg utilizate (e drept, nu întotdeauna corect) în limbajul cotidian” (DDC, p.5).

53.   Pentru raportul dintre necesităţile social-culturale ale vorbitorilor şi vocabularul specializat, vezi Coteanu, 1978 b, p.440.

54.   Cf. definiţiile pentru arme în CP, p.418 (“Arme sunt instrumentele, piesele sau dispozitivele astfel declarate prin dispoziţii legale. Sunt asimilate armelor orice alte obiecte care au fost întrebuinţate pentru atac”). În DJP, p.39, la definiţia de mai sus se adaugă clasificarea în A. militare, A. de tir, A. de vânătoare, A. ascunse, A. de panoplie); în DDI, p.29-31 se dau definiţii separate conform convenţiilor internaţionale pentru arme ale viitorului, arme bacteriologice, arme chimice, arme de distrugere în masă, arme ecologice, arme incendiare, arme nucleare.

55.   Cf.Irimia, 1986, p.7-8. (“Indirect, stilul este o rezultantă a interacţiunii factorilor care delimitează cele două axe ale câmpului semiotic: context cod şi emiţător receptor”).

56.   Ibidem, p.213-215.

57.   Până la data respectivă a fost în vigoare Metodologia generală de tehnică legislativă privind pregătirea şi sistematizarea proiectelor de acte normative (publicată în “Buletinul Oficial” la 13 februarie 1976). Pentru prezentarea ei detaliată, vezi Ceterchi, 1976; Mrejeru, 1979.

58.   Pentru definirea conceptului de legistică formală, precizarea conţinutului şi importanţei sale pentru ştiinţa dreptului, vezi Zlătescu, 1996, p.13-25. Reţinem distincţia făcută de autor între “tehnica juridică materială” (care priveşte fondul sau substanţa reglementărilor) şi “tehnica juridică formală” (legistica formală), dar şi sublinierea relaţiei de condiţionare reciprocă dintre cele două domenii: “Chiar dacă legistica formală nu se preocupă atât de conţinutul normativ cât de aspectul exterior, de forma de expresie a dreptului, nu e mai puţin adevărat că într-o dialectică foarte realistă nu se poate face abstracţie – şi, în realitate, nimeni nu face abstracţie – de raportul dintre formă şi conţinut” (ibidem, p.48).

59.   “La technique formelle est l’ensemble des procédés de rédaction qui permettent de satisfaire aux exigences de la technique fondamentale. Elle consiste dans l’art de bien rédiger les lois, c’est-à-dire d’établir le texte sous la forme la plus convenable à son aplication [...] de maničre à représenter la volonté du législateur et à la faire connaître et accepter par tous” (Bécane; Couderc, 1994, p.199-200).

60.   “A legifera este o ştiinţă, este în acelaşi timp o artă, dar este totodată şi o tehnică” (Zlătescu, 1996, p.13). Deşi consideră că legistica nu are încă statut de ştiinţă, Bécane; Couderc (1994, p.199) afirmă: “S’appuyant sur une «technique» [...], la légistique n’est encore aujourd’hui que l’autre nom de «l’art législatif»”.

61.   Cf. Zlătescu, 1996, p.73.

62.   Ibidem, p.73-80; Bécane; Couderc, 1994, p.201-209.

63.   “O bună sistematizare a actului [normativ] îl face mai inteligibil şi uşor asimilabil. Din punctul de vedere al conţinutului, capitolele, secţiunile şi celelalte diviziuni şi subdiviziuni trebuie să aibă caracter omogen, să se refere la acelaşi obiect, să nu exprime idei amalgamate” (Mrejeru, 1979, p.125). Un punct de vedere similar este exprimat de Cornu (1990, p.305): “Un code n’est pas un magma d’articles. Ce n’est pas un chaos, mais un ordre, une présentation ordonée d’un pan de l’ordre juridique [...]. L’unité de l’ensemble peut ętre obtenue ou au moins recherchée, par divers moyens, principalement par l’agencement de divisions et d’éléments de cohésion”.

64.   “Codificarea, în sensul propriu al termenului, exprimă gradul superior de integrare, în care prevederile unor legi preexistente, cu strânsă legătură între ele, sunt topite de legiuitor într-un ansamblu nou şi omogen, denumit Cod” (Zlătescu, 1996,p.52). În raport cu această precizare, definiţia dată termenului cod în DN3 (p.224) se dovedeşte nu numai simplistă, ci şi inadecvată (“Culegere de legi dintr-un anumit domeniu al dreptului”). În schimb, definiţia din DEX (p.168) reuşeşte să redea -
într-o formă accesibilă - aspectele esenţiale din punct de vedere juridic (“Act normativ care cuprinde o culegere sistematică de reguli juridice privitoare la o anumită ramură a dreptului”).

65.   DJP, p.62.

66.   Vezi Bécane-Couderc, 1994, p.211.

67.   Vezi prevederile din art.3 al Metodologiei; aceleaşi principii sunt enumerate în DDCA (p.258): “Stilul actelor normative, manieră de redactare specifică normelor juridice, potrivit căreia, acestea se scriu în formă prescriptivă, clară, precisă şi concisă, spre a fi înţeleasă de toţi cei cărora li se adresează, folosindu-se expresiile cele mai exacte, iar în măsura în care e necesar, explicându-se unii termeni. Textul normei juridice trebuie formulat cu observarea riguroasă a regulilor logicii formale, precum şi a celor gramaticale”.

68.   Cf. Bergel, 1989, p.221 (“La rčgle de droit étant une proposition destinée à imposer une rčgle de conduite sous la contrainte sociale, doit avoir certaines qualités essentielles: l’unité, l’ordre, la précision et la clarté. Elle doit donc ętre composée de mots ayant un sens clair, précis, certain”).

69.   “Accesibilitatea constă în evitarea utilizării excesive a termenilor tehnici şi a unor procedee tehnice greu de descifrat, folosirea - acolo unde e posibil - a unui limbaj pe înţelesul tuturor” (Zlătescu, 1996, p.63).

70.   “O lege ermetică este inexistentă pe plan preventiv-educativ, fiindu-i astfel amputată principala funcţie; în mod inevitabil a devenit o lege eminamente represivă” (Nicolcioiu, 1972, p.46). Deşi consideră prezumţia de cunoaştere a legilor o ficţiune, Zlătescu (1996, p.138) subscrie la ideea că accesibilitatea reprezintă premisa esenţială a respectării legislaţiei. Un punct de vedere similar este susţinut de Bécane; Couderc (1994, p.229): “La compréhension du texte  légal, préoccupation constante des juristes, est la condition nécessaire à son application”.

71.   Vezi Cornu, 1990, p.319: “De toute évidence, deux exigences s’imposent au législateur avec la męme force: (1). Chaque fois qu’il est possible, le législateur doit s’exprimer de maničre à ętre compris de tous. Nul n’est censé ignorer la loi. (2). Chaque fois qu’il est nécessaire, le législateur doit utiliser la précision de son langage technique. C’est aussi une garantie de clarté, de sécurité et de liberté”.

72.   Mrejeru, 1979, p.103-104.

73.   “Claritatea este o noţiune cu valenţe multiple. Un text poate fi foarte bine redactat din punctul de vedere al tehnicii legislative, nelăsând loc la interpretări diferite (fiind deci foarte clar pentru specialişti), dar să folosească un limbaj de mare tehnicitate, inaccesibil profanilor” (Zlătescu, 1996, p.63).

74.   Reteşan, 1976, p.235.

75.   Exagerările puriste - în contradicţie flagrantă cu realităţile terminologice actuale - sunt evidente în comentariul lui Zlătescu, 1996, p.68: “Cât priveşte neologismele, folosirea lor trebuie cât mai mult evitată. La ea trebuie să se apeleze numai atunci când noţiunea în cauză nu are corespondent în limba noastră şi este absolut necesară folosirea ei”.

76.   “Sinonimele prezintă marele pericol de a fi izvor de false probleme. Actele legislative trebuie să fie ferite de ispita limbajului colorat. Credem că nu greşim dacă afirmăm că între limbajul colorat şi precizia actelor legislative există un raport invers proporţional” (Reteşan, 1976, p.249-250).

77.   Zlătescu, 1976, p.68.

78.   Ibidem, p.66.

79.   Ibidem.

80.   Mrejeru, 1979, p.104.

81.   Cf. Cornu, 1990, p.308: “Coordonner, simplifier, clarifier, sont trois voies vers l’unité et la cohérence. Dans chaque voie, ces moyens sont inséparablement présentés, sous leur double face, comme procédé intellectuel de technique législative et comme mode linguistique d’énoncé au sein du discours législatif”.

82.   Pentru Bécane; Couderc (1994, p.244), stilul lapidar rezultă din concizia, forţa şi claritatea redactării.

83.   Cf. Zlătescu, 1986, p.67: “De fapt, finalitatea conciziei este claritatea. Eliminarea oricăror distorsiuni stilistice, repetiţii, întorsături de fraze, reluarea unor idei în variante diferite, toate acestea pot conduce la un stil greoi, baroc, greu de urmărit şi mai ales lipsit de preciziune”.

84.   “Le discours juridique, résultat de la convergence de ses deux composantes que sont la grammaire et le dictionnaire, produit des énoncés juridiques (au sens large de ce terme) qui se définissent à la fois par leur forme canonique, résultat de l’application des rčgles de construction grammaticale – ce qui constituie leur grammaire (G) – et par leur contenu juridique, considérée comme relevant de l’univers sémantique que le langage juridique se donne pour son champ d’exercice - et qui constitue leur sémanticité (S)  (Greimas, 1971, p.13).

 

Cuprins

© Universitatea din Bucureşti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with

the indication of the website address and the web page.
Comments to:
Adriana STOICHITOIU-ICHIM
Text editor: Monica CIUCIU
Last update: September, 2002