<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Untitled Document
Adriana STOICHIŢOIU-ICHIM, Semiotica discursului juridic

 


N O T E

1.        Vezi Mihai, 1982, p.25.

2.        Greimas (1971, p.9) defineşte “dicţionarul juridic” astfel: “Ce dictionnaire n’est alors que la manifestation sous la forme lexicale (mots, expressions, etc.) d’un certain univers sémantique que l’on dénommera univers juridique”.

3.        Pentru relaţia dintre semantică, lexicologie şi lexicografie, vezi Bidu-Vrănceanu (1993); aceeaşi relaţie, în context juridic, este prezentată de Cornu (1990, p.37).

4.        “There can be no doubt that the semantic aspect cannot be taken care of before the pragmatic one has been worked out” (Akhmanova, 1972, p.137).

5.        DSL, p.50. Pentru o abordare teoretică a problemei terminologiilor ştiinţifice din perspectiva relaţiei lexic comun/lexic specializat, vezi Bidu-Vrănceanu et al. (1977).

6.        Bidu-Vrănceanu et al., 1977, p.6.

7.        Ibidem, p.5-6.

8.        “Terms are definitonal words. For a word to be a term it must be in a relationship of one-to-one correspondence with a scientific definition” (Akhmanova; Agapova, 1974, p.3). Vezi, în acelaşi sens, Greimas, 1966, p.15 (“Le métalangage scientifique est construit: cela veut dire que tous les termes qui le composent constituent un corps de définitions cohérent”).

9.        “Interacţiunea dintre stiluri este un fenomen de pe urma căruia au de câştigat atât limbajele de strictă specialitate, care se îmbogăţesc pe seama limbii comune, cât şi limba literară. Aceasta din urmă îşi însuşeşte termeni şi sintagme noi din alte variante stilistice, anulând însă sensurile tehnice, proprii terminologiei specifice unuia sau altuia dintre compartimentele de activitate profesională, în care aceşti termeni sunt folosiţi curent” (Munteanu; Ţâra; 1978, p.223).

10.    “Un échange généralisé se produit entre les termes proprement «techniques» et le lexique général, soit par la pénétration des mots communs dans la terminologie technique, soit par l’extension des noms techniques, au lexique général” (Guilbert, 1973, p.15).

11.    Vezi Dubois, 1966, p.103.

12.    Vezi Akhmanova, 1972, p.142.

13.    Vezi Vidos, 1965, p.356.

14.    “Terminologiile reprezintă variante legate de ansamblul vocabularului prin fondul lexical comun, cu tot ce implică el ca structură fonologică, morfologică etc. Ele se deosebesc de acest fond printr-o semantică adaptată la temele pe care şi le propun să le exprime, printr-o frecvenţă mai mică şi, în cazul celor savante, prin  tendinţa de a utiliza sistemul de derivare şi compunere într-un mod propriu spre
a-şi asigura rigoarea de care au nevoie” (Coteanu, Forăscu; Bidu-Vrănceanu, 1985, p.  169).

15.    Cf. Guilbert, 1973, p.8-10.

16.    Cf. Guibert, 1973. Vezi, în acelaşi sens, Bidu-Vrănceanu et al. (1997, p.6), care precizează: “Semnificatul unui termen [trebuie] să se definească în raport cu ansamblul de semnificaţi aparţinând aceluiaşi domeniu […]. Termenul îşi găseşte locul într-o structură ierarhică noţională din interiorul fiecărui domeniu”.

17.    “Pe cale paradigmatică, delimitarea unităţii lexicale se face în raport cu alte unităţi ale aceluiaşi sistem, iar pe cale sintagmatică, unităţile se definesc în raport cu lanţul vorbit, avându-se în vedere combinaţiile cu care este compatibil întrucât se consideră că interpretarea exactă a unui termen variază după contextele în care apare” (Bidu-Vrănceanu, 1980, p.7).

18.    Pentru o sistematizare a procedeelor de derivare şi compunere specifice, se poate vedea Cuniţă, 1982a.

19.    Vezi Guilbert, 1970.

20.    Unitatea semantică complexă este definită ca “un ensemble de deux ou plusieurs éléments signifiants qui ne conservent dans cette unité sémantique qu’une partie de leurs traits pertinents (ou sčmes) et qui ne saurait ętre analiysée comme la somme de ces éléments divers” (Dubois, 1960, p.62-63).

21.    “Terminologies are not static systems, they develop” (Akhmanova; Agapova, 1974, p.94).

22.    “La stabilité relative du léxique général pourrait ętre opposée à un mouvement accéléré propre aux vocabulaires techniques” (Guilbert, 1973, p.7).

23.    “Les mots techniques sont par leur nature męme plus sujet à l’emprunt que les mots non techniques” (Vidos, 1965, p.365).

24.    Cf. Teodorescu, 1936, p.4 (“Tehnica juridică se reduce în bună parte la o chestiune de terminologie, căci limbajul este cel care dă efect elementelor substanţiale ale dreptului”).

25.    Melinkoff (1963, p.11) începe analiza caracteristicilor principale ale DJ prin cercetarea trăsăturilor de natură lexico-semantică (vezi cap.II al lucrării citate); Sourioux; Lerat (1977, p.3) consideră că prima componentă pertinentă a DJ care trebuie analizată este vocabularul (“Le premier est le vocabulaire, car la barričre des mots est le premier obstacle à la communication juridique”); Bergel (1989, p.220) consideră că tehnica legislativă este interesată, în principal, de terminologie.

26.    Vezi Golopenţia; Pavel, 1960, p.63.

27.    Pentru comentarii, vezi Reteşan (1976).

28.    “En mejor ejemplo de un lenguaje cientifico que se encuentra entre el lenguaje comun y una nomenclatura es, a mi ver, el lenguaje juridico. Este lenguaje se sirve en gran medida de la lengua comun” (Baldinger, 1970, p.58).

29.    Melinkoff, 1963, p.11; Kalinowski, 1965, p.53; Kielar, 1977, p.24; Bergel, 1989, p.224-225; Bécane; Couderc, 1994, p.231.

30.    “En droit, comme en tout langage technique, la compétence sociolinguistique n'appartient qu’aux spécialistes. On rencontre ici le problčme de l’initiation” (Sourioux; Lerat, 1977, p.66);; vezi şi Charrow, 1981, p.2-3; Redish, 1981, p.8; Cornu (1990, p.23) consideră că limbajul juridic este un limbaj profesional de grup, deoarece aparţine comunităţii celor care profesează în domeniul dreptului.

31.    “La spécialité du langage du droit tient aussi à  sa technicité. Celle-ci est la technicité męme du droit. La spécialité du langage vient ici de la matičre. Dans la communication linguistique, elle est inhérente au référent” (Cornu, 1990, p.24).

32.    “Structura internă a cuvântului şi organizarea vocabularului,în plan paradigmatic şi în plan sintagmatic, reflectă specificitatea perspectivei juridico-administrative în care este situat obiectul comunicării, precum şi exigenţele pe care se întemeiază elaborarea textului lingvistic” (Irimia, 1986, p.239).

33.    Vezi Cornu (1990, p.319): “De toute évidence deux exigences s’imposent au législateur avec la męme force: (1) Chaque fois qu’il est possible, le législateur doit s’exprimer de maničre à ętre compris de tous. Nul n’est censé ignorer la loi. (2) Chaque fois qu’il est nécessaire, le législateur doit utiliser la précision de son langage technique. C’est aussi une garantie de clarté, de sécurité et de liberté”.

34.    Considerând că “le vocabulaire juridique est l’ensemble des mots qui ont, au moins, un sens juridique”, Cornu (1990, p.59) estimează numărul acestora, în limba franceză, la circa 10.000 de cuvinte.

35.    Vezi Bergel, 1989, p.225; Cornu (1990, p.62) identifică două categorii de termeni - cei care aparţin exclusiv VJ şi cei cu dublă apartenenţă.

36.    În bibliografia juridică de limbă engleză, această categorie este desemnată sub denumirea “terms (words) of art”: “words which have a particular meaning to a particular area of study; […] they have either no, or different meanings outside a legal context” (LD, p.225). În opinia lui Cornu (1990, p.67), “Tous les termes d’appartenance exclusive ont un sens technique de précision. Ils désignent de façon trčs pointue un élément spécifique du systčme juridique.

37.    Vezi Melinkoff (1963,p.18): “Argot has the connotation of a language of communication within the group, whether or not deliberately designed to exclude the stranger […]. Lawyers also use language that is intended to speak primarily to each other, in pleadings, opinions, articles, books, argument, the whole gamut of legal papers, and in the day-to day negotiation and discussion that is the lawyer’s life. In this latter aspect, a proportion of the language of the law is argot, a «professional language»“; Mimin (1962, p.33) numeşte cuvintele din această categorie “termes confinés dans la langue du Palais”. Cornu (1990, p.63 şi urm.) include în categoria termenilor cu sens exclusiv juridic pe cei aparţinând domeniilor procedural, succesoral, teoriei generale a dreptului etc.

38.    Vezi Bergel (1989, p.233), care - referindu-se la aspectele pragmatice ale utilizării termenilor specializaţi - precizează: “Il est cependant possible de limiter l’utilisation de ce langage spécifique aux textes juridiques ayant en eux-męmes une autorité propre (actes juridiques, décisions de justice, autorisations officielles, lois et rčglements) et aux relations entre professionnels du droit”.

39.    “La redactarea textului se vor folosi în principal termeni de largă circulaţie, arhicunoscuţi. În cazul actelor normative care se adresează - în privinţa aplicării - unor anumite categorii de specialişti, exprimarea ideilor se va face, după caz, şi prin folosirea unor termeni tehnici sau ştiinţifici consacraţi” (Mrejeru, 1979, p.102-103); vezi şi Bécane; Couderc, 1994, p.232.

40.    Vezi Becquart, 1928, p.23) care, discutând cele două tendinţe menţionate, precizează: “Toutes deux éloignent la langue juridique de la langue vulgaire, pour la faire participer - et franchement - aux caractčres des langues scientifiques”.

41.    Prezenţa polisemiei în VJ este comentată de majoritatea cercetătorilor români şi străini: Irimia (1986, p.240); Cornu (1990, p.68); Bécane; Couderc (1994, p.232); Melinkoff (1963, p.11) ş.a. Pentru o analiză detaliată a cauzelor, surselor şi tipologiei polisemiei termenilor juridici, a se vedea Cornu (1990, p.68-133) care precizează: “La polysémie est, dans le vocabulaire juridique, comme ailleurs, un phénomčne irréductible. L’essentiel est de comprendre que la polysémie n’est pas une complication accidentelle et marginale du langage du droit, mais un état profond et rayonnant du vocabulaire juridique”.

42.    Vezi Cooper, 1963, p.8; Reteşan, 1976, p.247.

43.    Vezi Kerchove, Ost, 1982, p.234 (“Ces termes connaisssent du fait de leur mobilisation dans un contexte juridique une transformation (réduction, altération) de leur sens courant. La polisémie de ces termes est donc tantôt réduite, le droit ne retenant qu’une acceptation parmi les multiples sens possibles, tantôt et le plus souvent, augmentée par l’adjonction d’un sens nouveau”).

44.    Cf. Kerchove, Ost, 1982, p.235 (“Ces termes sont caractérisés en ce qui concerne leur extension par ce qu’on a pu appeler leur «texture ouverte» “).

45.    Melinkoff, 1963, p.11.

46.    Becquart, 1928, p.29.

47.    “Les notions floues et, plus généralement la fluidité sémantique des termes juridiques, ne sont pas une entrave aléatoire à un systčme autrement parfait et certain, mais bien au contraire forment un élément essentiel au bon fonctionnement du droit. Elles reflčtent la division du travail entre le législateur, les tribunaux et le pouvoir exécutif” (Mackay, 1979, p.49). Vezi şi Cornu (1990, p.90-91): “Certains termes ou expressions, sont intentionnellement indéterminés. Ils correspondent à des notions floues que l’on peut nommer notions-cadres […]. La particularité de ces notions est: 1) d’ętre ouvertes, dans le présent et l’avenir, à une multitude d’applications que leur indétermination, au sein du cadre qui les dessine, rend possible; 2) d’avoir toujours et nécessairement besoin pour ętre appliquées à un cas particulier de la médiation d’un juge (ou d’un autre agent d’exécution) […]”.

48.    Baldinger, 1970, p.72.

49.    Pericolul social generic este evaluat de legiuitor, în momentul incriminării, în raport cu un complex de elemente comune tuturor faptelor de acest fel şi se reflectă în limitele legale ale pedepsei” (DJP, p.218-219).

50.    Vezi şi definiţiile date în LD, p.170 pentru reasonable doubt şi reasonable man.

51.    Pentru o analiză aprofundată a polisemiei din limbajul juridic, vezi Cornu, 1990, p.68-132.

52.    Vezi definirea – în manieră metaforică – a dublei apartenenţe la Cornu (1990, p.68): „Un męme terme est, par la pluralité de ses sens, à cheval sur le langage du droit et sur le langage courant. Un tel chevauchement pourrait ętre nommé double appartenance. Les termes de double appartenance sont ceux qui ont au moins un sens dans chaque vocabulaire”.

53.    O situaţie similară celei din română este semnalată pentru franceză de Cornu (1990, p.75), care estimează că numai în dreptul civil există câteva sute de termeni juridici proveniţi din VG; pentru engleză, vezi Melinkoff (1963, p.11).

54.    Cornu (1990, p.76-77) evidenţiază valoarea instrumentală a acestor termeni: „Dans l’application qu’il fait de ces opérations fondamentales aux choses du droit, le langage juridique met en oeuvre ces termes-outils dans le respect absolu de leur sens commun. Il les transpose purement et simplement dans leur sens propre sans en altérer la force ni la valeur”.

55.    „Le langage du droit est, en majeure part, un legs de la tradition” (Cornu, 1990, p.25).

56.    Pentru analiza acestui proces în limba franceză, vezi Sourioux; Lerat, 1977, p.97 („Par «stokage» nous entendons le maintient par le droit de mots de la langue commune sortis de l’usage”).

57.    Vezi Dimiu (1939, p.9): „Necesităţi sociale care se reiterează au determinat o întrebuinţare repetată a aceloraşi cuvinte spre a desemna aceleaşi noţiuni juridice; în acest mod cuvintele care la început aveau un caracter obişnuit, au căpătat caracterul de formule care vor rămâne indispensabile pentru toţi acei ce vor vorbi sau scrie despre acele noţiuni juridice”.

58.    Vezi Sourioux; Lerat (1975, p.  94 şi urm.).

59.    „Il est fréquent que le langage du droit utilise un terme commun doté d’un sens générique en lui conférant, dans son ordre, un sens spécifique” (Cornu, 1990, p.77).

60.    Catacreza este definită în DSL (p.89) drept  „figura semantică (trop) lexicalizată, provenită dintr-o metonimie/sinecdocă/metaforă al cărei sens – la origine figurativ – s-a pierdut prin uz; catacrezele se mai numesc şi figuri împietrite,tocite sau cristalizate”. Pentru sensurile juridice figurate din limba franceză, vezi Cornu (1990, p.79-81).

61.    Caracteristicile respective sunt formulate, pentru limba franceză, de Cornu (1990, p.68-75), care estimează la 150 numărul termenilor respectivi („termes d’appartenance juridique principale”).

62.    Cornu (1990, p.72) denumeşte acest fenomen „estomparea juridicităţii termenilor”, precizând că termenii juridici respectivi „ont revętu un sens propre, dans la mesure oů le sens qu’il délivrent vient à l’esprit directement et non par l’intermédiaire d’une image juridique”.

63.     „Il y a polisémie interne lorsqu’au regard du droit, dans un systčme juridique donné, un męme terme est chargé, dans l’usage actuel, de deux au plusieurs sens distincts” (Cornu, 1990, p.89).

64.    Cornu (1990, p.93) estimează că polisemia internă afectează peste două treimi din vocabularul juridic francez.

65.     Adoptăm, în această clasificare, tipologia propusă de Cornu (1990, p.95-102). Coincidenţele frecvente dintre franceză şi română duc la concluzia că numeroşi termeni juridici polisemantici au fost împrumutaţi ca atare în limba română.

66.    Cf. Cornu, 1990, p.95.

67.    Metaforic, acest tip de relaţie semantică este desemnat prin sintagma "polisemie în cascadă” (Cornu, 1990, p.96).

68.    Cf. Cornu, 1990, p.97.

69.    Ibidem, p.99 („La pluralité des sens d’un męme mot a parfois un aspect chaotique ou foisonnant. Elle paraît ętre le résultat de coïncidences ou de hasard. Quand ils existent, les rapports entre les sens sont moins clairs”).

70.    Relaţia corespunde fenomenului de omonimie din vocabularul general.

71.    Cornu (1990, p.100) o denumeşte metaforic „la polysémie à chevauchement”, precizând „Le désordre naît ici de la non concordance, ou de la contradiction, entre des sens qui se recoupent en partie ou se heurtent”.

72.     Tot în manieră metaforică, acest tip de relaţie semantică este numită „polysémie étoilée” şi definită după cum urmează: „Un polyséme étoilé est celui qui jette une multitude de sens, comme autant d’éclats, dans des directions trčs diverses et parfois opposées” (Cornu, 1990, p.101).

73.    Cornu (1990, p.102) invetnariază în limba franceză 10 sensuri juridice pentru adjectivul matériel, 15 pentru public şi 19 pentru libre.

74.    Zlătescu, 1996, p.69.

75.    Vezi Cornu (1990, p.107), care referindu-se la disciplina redactării („discipline d’écriture”) precizează: „Elle suppose que le législateur s’impose lui męme cette discipline dans la rédaction des lois: qu’il fasse régner dans ses lois la monosémie”.

76.    „Terms are definitional words. For a word to be a term it must be in a relationship of one-to-one correspondence with a scientific definition” (Akhmanova; Agapova, 1974, p.3); vezi, în acelaşi sens, Popa (1972, p.162): „Este mai presus de orice îndoială că definiţia are un rol important în stabilirea unei punţi între limbajele specializate şi limbajul comun”.

77.     Mateuţ; Mihăilă, 1998, p.97.

78.    Ibidem, p.107-108.

79.    După Mateuţ; Mihăilă (1998, p.105-107), definiţia este guvernată de: (1) regula adecvării (definitorul şi definitul trebuie să fie exprimaţi prin termeni identici sau coextensivi); (2) regula ireflexivităţii (definitorul trebuie să nu repete definitul, pentru ca definiţia să nu fie tautologică); (3) regula asimetriei (termenul definitor trebuie să nu se sprijine pe termenul definit, ci să fie independent de acesta, pentru  a se evita caracterul circular al definiţiei); (4) regula clarităţii şi univocităţii (definitorul trebuie să cuprindă numai cuvinte cunoscute, evitându-se termenii strict specializaţi, cei ambigui sau figuraţi).

80.    „Il linguaggio tecnico giuridico č, nel campo del linguaggio usato in fonzione normativa, quello, entro il quale si č dedicato piů lavoro alla definizione dei concetti” (Scarpelli, 1959, p.92); vezi şi Mateuţ; Mihăilă (1998, p.108): „Definiţia are un rol important în opera de sistematizare a dreptului, cu implicaţii adiacente de calificare juridică”.

81.    Această situaţie este frecvent întâlnită în vocabularul juridic al altor limbi. De exemplu, în LD definiţiile termenilor sunt precedate de precizarea domeniului în care definiţia este valabilă: „in commercial law” (LD, p.23); „in criminal law” (LD, p.31).

82.    Vezi Popa, 1972, p.173.

83.    Cf. Reteşan, 1976, p.232-233.

84.    Vezi Vasiliu, 1986, p.87, 90 şi Bidu-Vrănceanu, 1993, p.48-49.

85.    „Principala sarcină a unei definiţii terminologice este de a arăta clar locul conceptului în cadrul sistemului de concepte ştiinţifice” (Akhmanova; Agapova, 1974, p. 59). Pentru analiza comparativă a definiţiilor de tip lexicografic şi „tehnic” (juridic), vezi Stoichiţoiu, 1990, p.379 şi urm.

86.    Pentru distincţia „langage du droit” vs. „langage des juristes”, vezi Kalinowski, 1965, p.3-4 şi Reteşan, 1976, p.235.

87.    Referitor la importanţa definiţiei pentru constituirea terminologiilor specialzate, vezi Popa (1972, p.158-159) şi Akhmanova; Agapova (1974, p.158-159); pentru relaţia dintre lexicografia specializată (terminografia) şi lexicografia generală, vezi Bidu-Vrănceanu, 1997, p.10-12.

88.    Mrejeru, 1979, p.103.Acelaşi punct de vedere apare la Cornu (1990, p.105): „Le premier moyen, pour le législateur, de lutter ponctuellement, contre la polysemie, consiste à  donner lui-męme la définition de certaines notions ou de certains termes”.

89.    Vezi Zlătescu, 1996, p.129.

90.    Ibidem, p.128; vezi şi Cornu (1990, p.106), care precizează: „Certains définitions légales sont tout relatives. Elles sont données par la loi qui les porte pour l’application de cette loi (et sont parfois expressement introduits par la formule «au sens de la présente loi»)“.

91.    „Interpretarea se numeşte legală sau autentică, atunci când însăşi legea explică sensul termenilor sau expresiilor folosite în legea penală. Această interpretare este obligatorie ca şi norma interpretată” (DJP, p.159); vezi şi Kielar (1977, p.97) şi Cornu (1990, p.106).

92.    Pentru precizări asupra celor trei tipuri de definiţii, vezi Popa (1972, p.94-95); Mihai (1982, p.120-122; 1998, p.242-243); Mateuţ; Mihăilă (1998, p.103-104).

93.    Vezi Reteşan, 1976, p.252: „În interesul preciziei textelor legislative trebuie evitate sinonimele, chiar cu riscul repetării unor cuvinte, sinonimele fiind adesea izvoare de false probleme”.

94.    Coteanu, Forăscu, Bidu-Vrănceanu, 1985, p.173.

95.    „Para los juristas, los limites de aplicatíon son mas decisivos que el centro de aplicacíon, mientras que en el idioma corriente decide mas el centro que sus limites” (Baldinger, 1970, p.59).

96.    „Si ha una ridefinizione quando rimanendo nell’ambito degli usi preesistenti, si determina in modo univoco e preciso il significate di una espressione, che in modo univoco e preciso non era usata. Si puo estendere, il nomme di «ridefinizione» anche al caso in cui si da a una espressione un significate che essa non ha mai avuto, ma vicino al significato o alla gamma de significati che negli usi precedenti aveva" (Scarpelli, 1959, p.28).

97.    Pentru  analiza logică a DJ, vezi Bourcier, 1976, p.115 („Son statut est spécifique par rapport à toute définiton de type lexicographique, parce que les conditions de validité et les critčres d’organisation du sens sont à la fois formels et argumentatifs”).

98.    „A quelque moment qu’elle intervienne, l’énumération est, en męme temps que définition, classification: au lieu de donner, comme la définition classique, l’idée de l’espčce par référence au genre dont l’espčce est différenciée, elle donne l’idée par référence aux espčces qui le composent” (Ray, 1926, p.225).

99.    „Dans la définition, c’est l’ensemble des concepts qui renvoie à l’ensemble des signifiants: les deux sommes sont équivalentes, mais non les termes de chaque somme pris deux à deux” (Rey-Debove, 1966, p.74).

100. Cf. Miclău, 1982b, p.30 („Rendre compte de l’organisation sémantique globale des langues de spécialité signifie au fond mettre en évidence une connaissance enyclopédique de leurs domaines”.

101. Pentru principiile teoretice ale analizei, vezi Coteanu, Forăscu, Bidu-Vrănceanu (1985) şi Bidu-Vrănceanu (1979) şi (1980).

102. Cf. Miclău, 1982b, p.23 („En réalité, si la conception de la signification peut se réveler trop schématique pour le langage courant ou poétique, pour les signes techniques et scientifiques, elle représente un avantage net, parce que ces signes sont strictement délimités et s’organisent sur le plan sémantique en traits qui fonctionnent dans un jeu combinatoire trčs subtil”).

103. Situaţii similare de restrângere a sensului cuvântului din VG prezintă în engleza americană termenii juridici charge (LD, p.31), estate (LD, p.73), issue (LD, p.110).

104. Pentru Cornu (1990, p.175-176), sinonimia şi antonimia sunt modalităţi de realizare a raportului comparativ şi, totodată, auxiliare ale definiţiei juridice („Analogie et opposition remplissent en parallčle une fonction définitoire évidente. Ce sont les auxiliaires, d’ailleurs complémentaires, de la définiton légale”).

105.  Vezi Reteşan, 1976, p.248 („Folosirea unor expresii considerate echivalente prezintă pericolul ca la interpretarea textelor unii să nu mai pună semnul egalităţii între cele două expresii şi să considere că ar avea sfere noţionale diferite […]. Sinonimele trebuie evitate nu numai în textele aceluiaşi act legislativ, ci deopotrivă în diferite asemenea acte”). Un punct de vedere similar se întâlneşte la Cornu (1990, p.177): „Le vocabulaire juridique est défavorable à la synonymie parce qu’il est à la recherche de la plus haute précision, et qu’il dispose d’un nombre défini de signes pour exprimer un nombre illimité de significations”.

106. Pentru definirea şi tipologia sinonimiei din perspectiva semanticii structurale, vezi DSL, p.457-459 şi Coteanu, Forăscu, Bidu-Vrănceanu, 1985, p.85-104.

107. Vezi Cornu (1990, p.179): „Certains termes ne sont synonymes que dans le langage particulier d’un milieu qui fait abstraction de leurs différences. Cette synonymie par façon de parler est courante dans le langage du Palais”.

108. Ibidem, p.179 şi urm.; pentru tipologia antonimelor, vezi DSL, p.56-57.

109. „Les oppositions de mots sont encore plus stimulantes que les analogies pour leur définition, car c’est souvent par contraste que s’éclairent leurs sens respectifs. Le sens d’un mot ne se pose qu’en s’opposant au sens d’un autre. Les rapports d’opposition sont les auxiliaires précieux de la définition lexicale” (Cornu, 1990, p.179).

110. Cornu (1990, p.182) desemnează acest tip de antonime prin sintagma opposants de classification: „On pourrait ainsi nommer les termes qui, pris comme éléments d’une classification, s’opposent au sein de celle-ci sous un certain rapport. Ces opposants ne sont pas à  proprement parler des antonymes, car ils ne possčdent pas des sens opposés. Mais ils s’opposent par la différence spécifique que met en relief leur rapprochement au sein d’une classification”.

111. DSL, p.238-239.

112. Ibidem, p.97-98.

113. Termenul este utilizat de Cornu (1990, p.195-207) pentru a desemna ansambluri lexicale organizate în funcţie de afinităţi semantice şi de criterii pertinente din punct de vedere juridic.

114. „Déterminé par le genre et l’espčce, chaque élément du réseau correspond par son signifié, a une catégorie juridique” (ibidem, p.200).

115. Apud Cornu, 1990, p.198.

116. Cornu (1990, p.204) utilizează sintagma „communautés de voisinage” şi precizează: „La communauté de voisinage a pour principal intéręt de situer chaque mot à sa juste place par rapport à  ses voisins, et relativement à la notion de base qui les unit. Il est essentiel de saisir en effet que tous les voisins de sens se déploient autour d’une réalité centrale, dont chacun exprime un aspect”.

117. Cornu (1990, p.205) desemnează aceste asocieri semantice prin sintagma „famille opérationnelle”: „Ce qui caractérise, dans leurs rapports mutuels les éléments de ce regroupement, c’est leur communauté d’action. De męme que les données qu’il désignent, interviennent ensemble dans la réalisation de l’opération, de męme les termes qui servent à les désigner interviennent ensemble dans la description de l’opération”.

118. Vezi Reteşan, 1976, p.236-237 („Credem că ar trebui să se respecte un minimum de ordine în constituirea familiilor de cuvinte, folosind cuvântul de bază, nu alt cuvânt sinonim, în construcţia tuturor formelor sale derivate, pentru a face, şi sub acest aspect, cât mai uşoară înţelegerea textelor şi pentru a le da (de ce nu?) o formă care să răspundă tuturor exigenţelor”).

119. O asemenea paralelă este făcută pentru VJ francez de Bergel (1989, p.226-227).

120. Ibidem, p.227.

121. Vezi Cuniţă (1982a, p.44-93), care constată: „C’est ainsi que la composition syntagmatique fonctionne avec une haute productivité dans la lexique des langues de spécialité (les lexiques techniques), alors que son rendement dans le lexique de la langue courante est moins élevé” (p.93); pentru analiza acestui procedeu de îmbogăţire a VJ în limba franceză, vezi Sourioux; Lerat (1975, p.26-31); Cornu (1990, p.172-175) şi Bergel (1989, p.227).

122. După Cornu (1990, p.172),două treimi din VJ francez reprezintă cuvinte compuse.

123. Asan; Ciobanu (1967, p.239) propun denumirea generică „grup sintactic” definit ca „orice combinaţie de două sau de mai multe cuvinte cu sens lexical deplin între care se stabilesc raporturi (exprimate sau nu prin elemente de legătură) de coordonare sau de subordonare şi orice combinaţie formată din cuvinte cu sens lexical deplin şi cuvinte ajutătoare care are o funcţiune sintactică unică ori exprimă un raport sintactic”.

124. Vezi Cornu, 1990, p.174.

125. Referindu-se la acest tip de compuse, foarte răspândite în VJ francez, Cornu (1990, p.173) observă: „Son intéręt majeur est de montrer la force de l’adjectif dans la détermination du sens du mot composé. Car le substantif est neutre, et c’est l’apport decisif de l’ajectif qui fait du tout la désignation d’une institution ou d’une opération”.

126. Cf. Asan; Ciobanu (1968, p.250) şi Cornu (1990, p.173).

127. Cf.Goldiş-Poalelungi, 1973, p.297. („Dans le vocabulaire on observe l’enrichissement du lexique avec des dérivés formés à l’aide des éléments formatifs internationaux. La plupart de ces mots entrent dans le roumain par la filičre française. On peut parler d’un internationalisme linguistique […]. Il suffit de penser aux termes abstraits, scientifiques, techniques et les exemples sont par centaines”).

128. Cf. Cornu, 1990, p.159 şi urm.

129. Cf. Cornu, 1990, p.165 şi urm.

130.  Vezi Gherman; Vasiliu, 1978, p.234.

131. Vezi Rizescu, 1978, p.71.

132. „În perioada pătrunderii masive de cuvinte din limbile romanice (care începe de la sfârşitul secolului al XVIII-lea), cu ne- se calchiază formaţii din franceză (uneori latină sau italiană) conţinând prefixul in-" (FCLR, vol.II, p.166).

133. Cf. Ficşinescu, 1967, p.7 („Aspectul cel mai caracteristic al pătrunderii derivatelor cu in- rămâne însă concurenţa dintre in- şi prefixul vechi în limbă ne- în legătură cu aceeaşi temă neologică. Este de remarcat că formaţia cu ne-, calchiată sau, eventual, dezvoltată spontan când tema există mai demult în limbă apare – sau persistă – şi circulă concomitent cu cea în in-"); vezi şi Rădulescu, 1978, p.127.

Cf. Cornu, 1990, p.158-159.

Cuprins

© Universitatea din Bucureşti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with

the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adriana STOICHITOIU-ICHIM

Text editor: Monica CIUCIU
Last update: September, 2002