<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Untitled Document
Adriana STOICHIŢOIU-ICHIM, Semiotica discursului juridic

 


N O T E

 

 

1.      Vezi Popa (1983), cap. Societatea şi activitatea normată. Importanţa reglementării juridice a conduitei umane (p.93-118). După Danet (1980, p.368), se poate vorbi despre două funcţii principale ale dreptului: "the facilitative-regulative function"; "the dispute-processing function".

2.      Pentru analiza teoretică a relaţiei dintre sistemul dreptului şi sistemul legislaţiei, vezi Ceterchi, 1976, p.13-22.

3.      Vezi Constituţia României (1991), titlul I, art.1. Pentru importanţa fenomenului de constituţionalizare progresivă a diferitelor ramuri ale dreptului românesc după adoptarea Constituţiei din 1991, vezi Zlătescu, 1996, p.45 şi urm.

4.      "Norma juridică s-a precizat şi a dăinuit pe măsură ce a fost exprimată lingvistic" (Berceanu, 1981, p.257).

5.      Vezi Zlătescu, 1996, p.45.

6.      Mrejeru, 1979, p.29.

7.      Vezi supra, cap. 4, 3.3.

8.      "Pentru a răspunde tot mai bine noilor realităţi social-economice, perfecţionarea legislaţiei trebuie privită ca un proces neîntrerupt.  El însă se cere realizat printr-o raţională şi dialectică îmbinare a stabilităţii şi mobilităţii reglementărilor, pentru a evita atât rigiditatea unor norme vetuste, depăşite cât şi instabilitatea unor acte normative insuficient corelate cu realitatea socială" (Ceterchi, apud Mrejeru, 1979, p.23).

9.      Cf. Ray, 1926, p.33 ("La souplesse est une qualité inhérente à toute loi d'application étendue et durable"); Cooper, 1963, p.305 ("The primary problem of the legislative draftsman is to set forth in unmistakably clear language an explicit statement of the legislative command which will be capable of precise and equitable application to every contingency that may possibly arise"); Melinkoff, 1963, p.398 ("In a more immediate, controllable sense, complete precision is sometimes also incompatible with some of the other desirables of law langage - durability, inteligibility, brevity, for instance"); Mrejeru, 1979, p.94 ("Lipsa unei soluţii suple, adaptabile cerinţelor sociale determină scurtarea vieţii legii şi intervenţii legislative repetate care afectează starea de stabilitate a ordinii de drept"); vezi şi Bécane; Couderc, 1994, p.52 ("La loi s'inscrit dans la durée. Ne visant pas le «cas actuel» comme la décision administrative ou juridictionnelle, elle est à la fois prévision et permanence").

10.   Vezi supra, cap.VI, 3.2.1.

11.   Vezi Bécane; Couderc, 1994, p.275-282.

12.   Ibidem, p.281-282.

13.   "Les notions floues à contenu variable renvoient à une appréciation d'opportunité changeante selon les circonstances. Instruments de la doctrine et de la jurisprudence, elles sont de plus en plus utilisées par le législateur. Elles vont pénétrer tous les domaines: pénal ("circonstances atténuantes", "gage sérieux de réhabilitation"), civil ("intéret de l'enfant"); audio-visuel ("mieux-disant culturel") (ibidem, p.282).

14.   Cf. Cooper, 1963, p.310; Reteşan, 1976, p.233.

15.   Exemplificări şi comentarii asupra acestei probleme se găsesc la Coteanu, 1981, p.147. Pentru preocupările şi recomandările unor jurişti englezi din secolul al XIX-lea privind accesibilitatea textelor legislative se poate vedea Bowers, 1980.

16.   Vezi, în acest sens, circulara din 1847, reprodusă apud Dimiu, 1939, p.28 ("S-au văzut că unele din tribunale în a lor lucrări se slujesc de cuvinte necunoscute până acum în dialectul naţional, care străine fiind de cunoştinţa obştei, aduc îndoielnică înţălegere lucrărilor tribunalelor … Dreptu aceea, spre înlăturarea unor asemenea necuviinţe care prin urmare poate aduce şi schimonosire limbei, şi aşa precum nu este iertat Reg[lement Organic] şi acţiunile cîrmuirei, nici ca judecătorii să se facă academişti (!), fiecare după a lui părere Departam[entul] acesta au găsitu de cuviinţă a scrie şi acei judec[ătorii] ca pe viitorime să nu se mai slujască în lucrările ei cu cuvinte necunoscute în deobşte").

17.   "Cuvintele neaoşe sunt mai puţin expuse la schimbările de sens şi au mai multă chezăşie de dăinuire în limbă. E deci timpul să se sfârşească odată cu fetişismul neologismelor, care e apanajul semi-docţilor sau al celor care nu cunosc şi nu ştiu să-şi cinstească cum se cuvine propria limbă" (Teodorescu, 1936, p.11).

18.   "Limba noilor coduri va trebui să se inspire din limba vie, frumoasă şi trainică a poporului căruia se adresează, întrebuinţându-se neologismul tehnic numai acolo unde este necesar pentru preciziunea noţiunii juridice" (Dimiu, 1936, p.271).

19.   Cf.Dimiu, 1936, p.94-95 ("Stilul în care se redactează o lege trebuie să fie simplui … O limbă uşor de înţeles, articole de lege compuse din propoziţiuni scurte şi clare, vor contribui în bună măsură la justa respectare şi aplicare a principiilor, înlăturând multe din controversele pe care le produce nu coroborarea principiilor, ci defectuoasa confecţionare tehnică a textului").

20.   "Pentru judecător textul legii trebuie să fie scris într-o limbă clară, fără echivocuri, fără cuvinte cu mai multe înţelesuri sau neadecvate, chiar dacă unele dintre ele ar fi greu de înţeles pentru nejurist … Din actele legislative nu vor putea fi excluşi toţi termenii juridici de circulaţie limitată la cercul specialiştilor. Înlăturarea lor ar obliga la exprimări lungi, greoaie, care ar trebui să înlocuiască conţinutul concis, condensat al termenilor înlăturaţi. Un asemeena stil prolix ar face textele mai imprecise şi deci mai susceptibile de interpretări eronate" (Reteşan, 1976, p.233; 235).

21.   "Limbajul juridic nu trebuie să fie de rigiditatea unui limbaj algebric şi să nu poată fi înţeles decât de cei iniţiaţi în ştiinţele juridice. Un cod nu trebuie să fie o carte scrisă într-un limbaj ermetic, străin înţelegerii celor mulţi" (Teodorescu, 1936, p.3). Pentru probleme de pedagogie juridică, vezi vol. Dreptul ca instrument de formare, dezvoltare şi ocrotire a personalităţii umane.

22.   Vezi infra, cap. 7, 3.

23.   Reteşan, 1976, p.235; vezi, în acelaşi sens, Bergel, 1989, p.223.

24.   Vezi supra, cap. 6, 3.1.1.

25.   Pentru clarificarea celor două concepte, vezi Bécane; Couderc (1994, p.251-264): "La codification-compilation ordonne un droit déjà crée afin d'en faciliter la connaissance à l'administré comme à l'administreur. Elle sert l'État de droit".

26.   Vezi, în acest sens, numeroasele menţiuni cuprinse în notele de subsol din CP 1996.

27.   "Asistăm, de asemenea, la permanente înnoiri ale conţinutului, la o metamorfoză novatoare a conceptelor vechi; uneori forma veche primeşte un conţinut social nou, urmând dialectica luptei şi unităţii dintre conţinut şi formă. De aici decurg nu puţine dificultăţi în definirea termenilor juridici" (DJP, p.12); vezi şi Popa (1983, p.174), care precizează: "În condiţiile societăţii de astăzi, când raporturile individului cu semenii săi cunosc o multiplicare fără precedent, când dimensiunile juridice ale convieţuirii sociale sunt în creştere, evoluţia rapidă a legislaţiei, complexitatea ei, legate nemijlocit de accelerarea progresului tehnic şi economic, reprezintă o realitate incontestabilă".

28.   "Legal language has its own sub-process of change and growth. Thus, while languages changes lexically through normal meanings and losing the old meanings of words, the legal sub-language develops and changes lexical meanings through legislation and judicial decisions, and because of socio-legal factors" (Charrow, 1981, p.16-17).

29.   Dată fiind noutatea sa, termenul malpraxis (întâlnit şi sub forma calcului lexical parţial malpractică) este explicat într-o ştire din presă: "asigurarea de malpraxis, o formă de asigurare a medicilor, a altor cadre medicale şi în general a prestatorilor de servicii medicale, prin care societatea preia răspunderea pentru eventualele prejudicii aduse pacienţilor datorită unor greşeli sau omisiuni! ("Adevărul", 21.II.2000, p.5).

30.   Modificări terminologice de tipul celor discutate de noi sunt atestate şi în alte limbi: rusă (Berman, 1975); franceză (Sourioux; Lerat, 1977).

31.   "Clasificarea infracţiunilor în crime [subl.ns.], delicte şi contravenţii a fost consacrată de Codul penal din 1864 şi de Codul penal din 1936. Codul penal în vigoare nu mai cunoaşte o asemenea clasificare şi, ca atare, nu mai foloseşte nici noţiunea de crimă" (DJP, p.82).

32.   Cf.Greimas, 1977, p.12 ("Si le systčme juridique … apparaît comme une architecture solide et immobile - l'immuabilité du droit étant męme une de ses principales connotations, il n'empęche que ce systčme évolue, se complčte et se transforme grâce justement aux discours juridiques toujours renouvélés qui répercutent leurs novations au niveau du systčme qui leur est sous-tendu").

33.   Cf. Melinkoff, 1963, p.285 şi urm.

34.   Cf.Bergeron, 1995, p.47.

35.   Un asemenea model ("ghid") de redactare a textului, realizat din perspectiva didacticii moderne şi a celor mai noi abordări din teoria textului, a fost propus recent de Andra Şerbănescu (Cum se scrie un text, Editura Polirom, Iaşi, 2000). Cele patru capitole ale cărţii (Etapele redactării textului; Modalităţi de organizare a textului; Structura textului; Argumentarea) au un caracter accentuat aplicativ, putând fi utile nu numai studenţilor, ci şi specialiştilor interesaţi de perfecţionarea tehnicilor de redactare în domeniul juridic-administrativ.

36.   Pentru diversele versiuni ale modelului, vezi şi Redish, 1981, p.41; The Process Model of Document Design, în SS, 18/1981.

37.   Pentru modul cum reflectă preocuparea de a asigura accesibilitatea LJ se cuvin remarcate lucrări ale juriştilor englezi din secolul al XIX-lea (Jeremy Bentham, Arthur Symonds, George Coode, Henry Thring) şi rapoarte oficiale ale unor comisii guvernamentale din aceeaşi perioadă, cuprinzând analize critice ale LJ din epoca respectivă. Bowers, 1980, p.346-347 prezintă astfel recomandările din manualul lui Henry Thring (1854): "To achieve clarity, Thring suggests that technical terminology should be avoided, English words preferred to Latin, nouns repeated where pronominal reference is likely to be ambiguous generic terms used to avoid long lists and that the same term should always bear the same meaning and vice-versa".

38.   "Your choice of words, sentence structrues and sentence length will vary with the audience. Content and organization will be influenced by the general background and knowledge of your audience" (SS, 18/1981, p.12).

39.   "Remember that «plain English» need not always mean simple English" (SS, 18/1981, p.4).

40.   "Use language that your intended audience can understand. Using clear and simple language does not mean «talking down» to your audience, but it does mean avoiding unfamiliar jargon, technical terms, acronyms, legalese, long or convoluted sentences, and impersonal constructions"(SS, 18/1981, p.3).

41.   "Rewriting should be seen as a positive step, not a negative one. Multiple drafts will probably result in a better document" (SS, 18/1981, p.4).

42.   Vezi Bowers, 1980.

43.   Cooper, 1963; Reed Dickerson, Materials on Legal Drafting, St.Paul, Minn., 1981 (recenzată în SS 26/1982); George Gopen, Writing from a Legal Perspective (f.a.), (recenzată în SS, 17/1981); David Melinkoff, Legal Writing: Sense and Non-sense, St.Paul, Minn. (recenzată în SS 26/1982).

44.   Vezi Bowers (1980, p.346-347), care prezintă recomandările din manualul lui Henry Thring (1854).

45.   Cf. SS, 26/1982 ("He tries to give both instructor and students a broader perspective on the task of legal drafting, to show that not only does clear thinking improve drafting, but that learning to draft  can improve thinking").

46.   Vezi SS 11/1980 şi 22/1981.

47.   Dixie Goswami, Janice C.Redish, Daniel B. Felker, and Alan Siegel, Writing in the Profession: A Course Guide and Instructional Materials for an Advanced Composition Course, Washington, DC. (f.a.) (recenzat în SS, 31/1982).

48.   Vezi, de exemplu La rédaction française des lois. Comission de réforme du Droit au Canada (1980); Guide de rédaction législative, Société Québécoise d'information juridique (1984) (apud Cornu, 1990, p.50).

49.   Vezi, argumentarea lui Zlătescu (1996, p.9) pentru introducerea legisticii formale în programele facultăţilor de drept: "Prin cunoaşterea tehnicilor, procedurilor şi procedeelor legisticii formale, câştigă nu doar legiuitorii […], dar şi interpreţii legii - practicieni şi teoreticieni, care decelând à rebours modul de a proceda al legiuitorului, pot să se apropie mai mult de intenţiile sale"; un punct de vedere similar este susţinut de Bécane; Couderc, 1994, p.286.

50.   Vezi definiţia dată interpretării de Dickerson, 1977, p.284-285: "Interpretation - As certainment of the meaning of a statute (1) in accordance with established principles of communication; (2) in accordance with the meanings of language established in the speech community to which the legislative audience belongs, and (3) in the light of the tacit assumptions ordinarily made in that speech community (the cognitive function). It is also often used to include the judicial supplementation or repair of a statute necessary to apply it to a concrete controversy (the creative function)"; Berceanu, 1981, p.253 subliniază întrepătrunderea aspectelor de natură juridică şi lingvistică în interpretare ("E dificil azi să nu conchidem că această materie [teoria interpretării] aparţine deopotrivă ştiinţei dreptului, ca şi lingvisticii"). Din perspectiva relaţiei interpretare-tehnică legislativă, reţinem precizarea "Nu legea e interpretabilă, ci modul de fixare a ei în actele normative" (Mihai, 1998, p.263).

51.   "Law may be characterized as the interpretation of texts" (Beck, 1982, p.201).

52.   "Aucun précepte de la loi, dit-on encore, ne reçoit son sens d'un tréfonds législatif; il devient significatif par l'application qui en est faite et grâce à l'interprétation que celle-ci implique" (F.Rigaux, apud Bergel, 1989, p.24).

53.   Bergel, 1989, p.241.

54.   Vezi DJP, p.159-160.

55.   Pentru prezentarea principalelor procedee de interpretare logică, vezi Bergel, 1989, p.244-245; Mihai, 1982, p.122; Mateuţ; Mihăilă, 1998, p.186.

56.   Vezi infra 2.2.2.

57.   "Judicial interpretation is worth looking at in relation to linguistic theory for several reasons: first, because it is an area of language behaviour where expression and interpretation are necessarily bound up with significant social action" (Bowers, 1982, p.1).

58.   Vezi Dickerson, 1975; Beck, 1982; Bowers, 1982; Kerchove; Ost, 1982; Mihai, 1982; Bergel, 1989; Mateuţ; Mihăilă, 1998. Referinţe bibliografice asupra acestui domeniu se găsesc la Lévi, 1982 (cap. "Problems in Interpretation of Legal Documents", p.41-42). Date interesante privind interpretarea termenilor şi a expresiilor juridice în sistemul judiciar american sunt cuprinse în lucrarea Words and Phrases (Paul, Minn., 1970), ajunsă la vol.46 ("An eye-opener and an invaluable source for the linguists interesed in seeing how the American judicial system approaches problems of definition and interpretation", Lévi, 1982, p.42). O lucrare de referinţă pentru aplicarea principiilor de interpretare judiciară a unor aspecte de natură lingvistică este WEST's Federal Practice Digest (St.Paul, Minn., 1980), la care ne vom referi în continuare (abreviat WPPD).

59.   "Reglementarea juridică reflectă esenţialul şi tipicul ca structuri şi legităţi […]. Modelele de conduită juridică oglindesc realitatea umană nu in concreto şi individual, ci abstract şi general" (Mihai, 1982, p.89).

60.   Cf.Kerchove; Ost, 1982, p.242 ("La formule légale possčde nécessairement une texture suffisamment «ouverte» pour autoriser une part d'incertitude interprétative, une part de jeu").

61.   Acest punct de vedere este exprimat din perspectiva practicii judecătoreşti de Gabriela Chivu (apud Mihai, 1982, p.90), care afirmă "Norma juridică, ca să poată fi aplicată, trebuie mai întâi înţeleasă".

62.   Vezi Kerchove, Ost, 1982: "L'interprétation serait un jeu distinct à la fois de la simple reproduction d'une siginifcation préexistente et de la libre création d'une significattion nouvelle ce par quoi nous retrouvons, à un niveau constitutif l'idée d'un nécessaire dépassement de l'opposition liberté - constrainte déjà évoquée" (p.241). Aceiaşi autori caracterizează metaforic interpretarea judiciară: "On peut dire, en quelque sorte, que le juge doit «trouver la piece» manquante du puzzle juridique et en découper les contours de maničre à ce qu'elle s'emboîte parfaitement avec toutes les autres et contribue ainsi à reproduire la représentation d'ensemble" (p.244).

63.   Cf.Beck, 1982, p.207 şi Dickerson, 1975, cap.13 - How to Apply a Statute (Summarizing the Creative Function), p.238 şi urm.

64.   Pentru o analiză critică a celor două tipuri de interpretare (examinate în diacronie), vezi Bergel (1989, p.241-248), care - referindu-se la metodele actuale de interpretare - subliniază caracterul lor complementar: "La lettre et l'esprit des textes, des institutions, du droit en général orientent à la fois l'interprétation des textes et l'appréciation des comportements sociaux" (p.240).

65.   Vezi cap. The Limiting Froce of the Context, în Dickerson, 1975, p.64 şi urm. Acelaşi autor precizează: "The role of the context is highly significant. An utterance taken out of the specific context that it presupposes is at best inadequately oriented and overgeneral" (p.111).

66.   Pentru examinarea contextelor potenţial relevante în interpretare, vezi Probert, 1972, p.242-243.

67.   "A statute is a function of the situation in which it is interpreted" (Probert, 1972, p.281); vezi, în acelaşi sens, Bergel, 1989, p.247.

68.   "In interpreting statutory language a court may consider the history of the language as it finally evolved, with particular reference to the language used in earlier statutes" (WFPD, p.111).

69.   "Same words can have different meaning in different statutes" (WFPD, p.160). De exemplu, engl. principal  are sensuri diferite în legea penală, comercială şi civilă (LD, p.161).

70.   "No word, phrase or sentence of statute should be read in isolation and apart from context in which it appears" (WFPD, p.160).

71.   Cf. Dickerson, 1977, p.111 ("The most useful indeed, almost indispensable function of context is to narrow the range of reference of otherwise overgeneral words").

72.   "Judicial interpretation is systemic in that no single aspect or function of meaning predominates over any other, and that consequently it is necessary to have a description whose theoretic components are interdependent, and that its structure is that of network" (Bowers, 1982, p.1); caracterul de sistem al textului legislativ este o premisă esenţială în interpretarea judiciară: "When interpreting a statute, the courd will not look merely to a particular clause in which general words may be used, but will take in connection with it the whole statute or statutes on same subject an objects and policy of the law" (WFPD, p.107).

73.   "Juriştii vor trebui ca pe lângă preocupările lor profesionale să se îngrijească şi de chestiunile privitoare la gramatică şi stil, spre a înţelege şi interpreta textul cât mai exact" (Dimiu, 1939, p.65).

74.   "Perhaps the most serious disease of language is ambiguity in the trditional sense of equivocation" (Dickerson, 1977, p.43); acelaşi autor subliniază necesitatea de a distinge exprimarea ambiguă de cea cu caracter vag sau general (p.283); pentru sistemul de "reguli lingvistice" utilizate în interpretarea judiciară, vezi Bowers, 1982.

75.   La Dickerson, 1977, p.38-42: Actual Meaning, Literal Meaning and True Meaning; Legal Meaning; Expres/Implicit Meaning.

76.   Vezi Bourcier, 1979, p.14 ("Il existe donc un écart entre ce qui est «contenu» et ce qui est exprimé. On retrouve ici toute la question de l'interprétation en droit").

77.   Vezi Dickerson, 1977, p.46.

78.   "Un defect esenţial al stilului [juridic] este datorit redactării prea sumare. Legea care este un comandament cu o generală aplicare, trebuie să fie formulată simplu şi concis. Adeseori redactorii uită însă că textul este necesar să fie inteligibil pentru toată lumea, atât pentru cei care au obligaţiunea să-l respecte, cât şi pentru acei care îl aplică" (Dimiu, 1939, p.77-78).

79.   Vezi Mihai, 1982, p.122; Bowers, 1982 (p.11 şi urm.) comentează trei reguli de interpretare care urmăresc dezambiguizarea şi precizarea sensului cuvintelor "vagi": "noscitur a sociis" (a word is known by its fellows); "ejusdem generis" (words of the same kind) and expressio unius exclusio alterius (the mention of one word excludes other unmentioned words of the same class).

80.   "A word used in a statute, in absence of some established technical meaning, should be read in its ordinary sense, unless clear intent of the statute requires otherwise" (WFDP, p.121).

81.   "Under the rule of  noscitur a sociis, the intent of a specific word may become clear by reference to the other words associated with it in statute" (WFDP, p.141).

82.   Vezi Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1977, Bucureşti, 1978, p.62, 144, 167, 172.

83.   Cf. Filipaş, 1976, p.97 ("Condiţia esenţială pe care trebuie să o îndeplinească un sector determinat în spaţiu pentru a fi considerat loc public este aceea de a fi accesibil publicului permanent sau ocazional. Nu interesează sub acest aspect, prezenţa efectivă a vreunei persoane, ci numai virtualitatea prezenţei publicului").

84.   Dintre dicţionarele vechi pot fi citate: Const.Ticu-Ştefănescu, Mic dicţionar juridic de termene în materie civilă, taxele portăreilor; Bucureşti, 1902; Aurel Sterescu, Dicţionar administrativ pentru uzul ofiţerilor şi agenţilor de poliţie, primarilor, medicilor comunali etc., Bucureşti, 1904. Pentru dicţionare recente, vezi Lista abrevierilor, 8.1.2.1.

85.   Vezi Dimiu, 1939, p.276 ("Amintim necesitatea unui vocabular juridic, aşa cum s-a făcut în Franţa acum câţiva ani, aşa cum am avut în România acum câteva decenii, spre a se fixa uniform înţelesul cuvintelor necesare scrisului juridic").

86.   Pentru limba franceză, un astfel de dicţionar adresat atât specialiştilor, cât şi nespecialiştilor a apărut în perioada interbelică (Henri Capitant, Vocabulaire juridique, Paris, 1936).

87.   Pentru descrierea comparativă a celor două tipuri de abordări lexicografice, vezi Vasiliu, 1986; Bidu-Vrănceanu, 1993, p.33-62.

88.   Cf. Bidu-Vrănceanu, 1993, p.35: "«Lectura» medie s-ar bizui pe ideea că, indiferent de cel care utilizează dicţionarul şi de scopul cu care o face, este necesar să se reţină un minimum de elemente obligatorii […]. "«Lectura» specială poate rafina datele definiţiei în funcţie de profilul profesional al vorbitorului şi de obiectivele lui specifice în comunicare sau în funcţie de factori contextuali-stilistici determinaţi".

89.   Vezi Secţiunea 1.2.1. (Dicţionare juridice) din Lista abrevierilor.

90.   Berceanu, 1981, p.264.

91.     Vezi, în acest sens, Cuvânt introductiv la DJP, p.11-12: "Asistăm nu numai la o explozie informaţională propriu-zisă, ci şi la o explozie a terminologiei, a noţiunilor, conceptelor şi categoriilor de specialitate, inclusiv cea juridică".

92.     "Definiţia termenilor în lexicografia generală ar trebui să aibă un nivel mai scăzut de abstractizare a cunoştinţelor (admiţând principiul definiţiilor alternative, viziunea duală asupra cunoaşterii), în aşa fel încât să fie accesibile nespecialiştilor […]. În lexicografia generală, accesul la cunoştinţele de specialitate se face prin intermediul unor expresii verbale şi într-un anumit context lingvistic şi extralingvistic (psiho-socio-cultural)" (Bidu-Vrănceanu et al., 1997, p.9).

93.     Cf. Bidu-Vrănceanu, 1993, p.44.

94.     Vezi, în acest sens, Introducerea la FVJ (p.3-4) şi la TJ (p.III-IV).

95.     Vezi infra, secţiunile 3.1. şi 3.2.

96.     Principiile unei asemenea lucrări lexicografice sunt prezentate în Sourioux; Lerat, 1977 (p.99-100); Berceanu, 1981 (p.264 şi  urm.) propune realizarea unui nou tip de dicţionar juridic (numit "oficial"), diferit atât de dicţionarele de tip lingvistic, cât şi de cele de tip enciclopedic. Acest dicţionar ar urma să includă toate definiţiile în vigoare în sistemul legislativ românesc (definiţii legale).

97.     Vezi Ethel Groffier; David Reed, La lexicographie juridique, Cowansville, Les éditions Yvon Blais inc., 1990.

98.     De exemplu, pentru termenul juridic bun (fr. bien) sunt înregistrate următoarele tipuri de sintagme: bien + adjectiv sau participiu (bien périssable); bien + de + substantiv (bien de la famille); bien  + à + infinitiv (bien à venir); bien + en + substantiv (bien en litige); bien + sous + substantiv (bien sous tutelle); substantiv + de + bien (gestion du bien); verb + bien (réclamer un bien) (apud Picotte, 1995, p.303-310).

99.     Termenul "juritraducteur" sau "traducteur - jurilinguiste" a fost creat în Canada, în condiţii specifice de bilingvism şi bijuridism (coexistenţa dreptului civil francez şi a sistemului englez common law) (cf. Snow, 1995).

100.   "Les problčmes de traduction juridique dépendent de variables géographiques qui sont à la fois sociolinguistiques et socioculturelles" (Sourioux; Lerat, 1995, p.336). Un model de abordare a problemelor traducerii textelor juridice din perspectivă comparativă este oferit de Kielar, 1977; necesitatea analizei sistemice comparate în traducerea juridică este susţinută şi de Berman, 1975.

101.   "Dans l'opération de traduction, le choix entre l'esprit et la lettre du texte juridique résulte des contraintes du langage et  de la fidélité nécessaire au texte" (Snow, 1995, p.228).

102.   Vezi, de exemplu, Elsevier's Dictionary of Criminal Science in eight languages, compiled and arranged on a English alphabetical base by Johann Anton Adler, Amsterdam-London-New York, Princeton, 1960; Jerzy Pienkos, Lexique général des termes de droit, d'économie, de relations internationales et de politique. Vocabulaire systématique de terminologie juridique, économique et politique, Varşovia, 1972; Thomas A.Quemner, Dictionnaire juridique (Français-Anglais), Paris, 1974.

103.   Cf. Kielar, 1977, p.36 ("The tension in the translation of statutes issues from a simultaneous gravitation, toward the source language and the target language, as regards form and content. The source language orientation highlights the original message itself and its local colour, the target language orientation reflects the need of speaking to the target language receptor in terms of his own social, cultural and linguistic background experience").

104.   Cf. Bergeron, 1995, p.48-49.

105.   Vezi Sourioux; Lerat, 1995, p.337.

106.   Pentru prezentarea acestor preocupări în istoria dreptului românesc, vezi supra 2.1.2.; necesitatea unor reforme legislative în sprijinul subiecţilor de drept este frecvent dezbătută în dreptul britanic din epoca victoriană (cf. Bowers, 1980). Pentru poziţia juriştilor americani în această problemă, vezi Cooper, 1963, p.311: "A recent and healthy trend is to write the statute primarily for the benefit of the citizen, so that he can read it with an understanding of  what is expected of him. It has been suggested indeed, that if the statute is plain to the layman, it will be plain also to the lawyers and the Courts".

107.   "Ţinând seama că textul legii constituie mesajul voinţei legiuitorului, redactarea acestuia trebuie subordonată ideii de înţelegere. Textul trebuie astfel redactat încât acesta să fie cât mai pe înţelesul destinatarilor legii. Numai în felul acesta legea va putea să-şi exercite funcţia de act de comandament social, dispoziţiile pe care le cuprinde putând fi uşor înţelese de către cei ce urmează a le respecta şi aplica" (Mrejeru, 1979, p.100). Vezi, în acelaşi sens, Ghimpu, 1978, p.239-240 ("Apărând interesele oamenilor muncii, legea li se adresează tot lor. Constituie un adevăr elementar faptul că prima condiţie a respectării legii este aceea de a fi înţeleasă […]. Viitoarele noastre coduri vor trebui să fie legiuiri care să folosească un limbaj simplu, dar nu simplist, concis dar nu ermetic").

108.   Vezi Cooper, 1963, p.30; Sourioux; Lerat, 1977, p.126; Bowers, 1980, p.333; Munteanu; Ţâra, 1978, p.223 ("Un act juridic pare de cele mai multe ori multora chiar şi azi «încifrat» din care motiv, dar nu numai din acesta, el trebuie «descifrat», «decodat» şi interpretat de un specialist juridic care este avocatul").

109.   Vezi Redish, 1979, p.4 ("Legal language can be made clear without losing its necessary precision").

110.   Ibidem, p.5 ("Clarity is not the same as simplicity, brevity or Plain English") şi p.20 ("The purpose of the 'Plain Language Movement' is not so much to simplify as to 'de-complexify' the language of the bureaucracy").

111.   Pentru istoricul PLM, vezi Fernbach, 1995, p.106-107; 111-112; informaţii despre lucrări publicate în cadrul PLM se găsesc în Levi, 1982, p.35 şi urm.; informaţii despre începuturile programelor de cercetare şi reformele lingvistice se găsesc în buletinul "Simply Stated" [SS], editat de DDC (vezi, de exemplu SS 6/1980 şi 20/1981).

112.   De exemplu, "Document Design Center" din Washington D.C. şi  "Centre de promotion de la lisibilité", creat în 1988 în Canada.

113.   Extinderea spectaculoasă pe care a cunoscut-o PLM în S.U.A., în timpul Administraţiei Carter, s-a concretizat prin promulgarea unor legi care promovează accesibilitatea textului juridic ca o formă de "protecţie a consumatorului" mai ales în cazul unor reglementări adresate publicului larg (contracte, regulamente, documente pentru plata impozitelor, asigurări etc.): în California, textele juridic-administrative trebuie redactate în "limbaj simplu, direct, evitând pe cât posibil termenii tehnici şi folosind un stil coerent şi uşor de citit" (SS 27/1982), iar în statele New York şi Minnesota "the Plain Language Law" prevede că "toate contractele trebuie scrise într-un mod clar şi coerent, utilizând cuvintele cu sensul lor comun" (SS 18, 19/1981).

114.   Cităm în acest sens: o bibliografie curpinzând 572 de titluri privind redactarea documentelor (Daniel B. Felker, ed., Document Design: A Review of the Relevant Research, Washington, D.C., 1980); un îndrumar pentru redactorii neprofesionişti (Daniel Felker, Frances Pickering,Veda Charrow, Melissa Holland, Janice Redish, Guidelines for Document Designers, Washington, D.C., 1982); un studiu privind redactarea în domeniul juridic-administrativ (Redish, 1979); un curs universitar de compoziţie în domeniul limbajelor specializate (Dixie Goswami, Janice Redish, Daniel Felker,Alan Siegel, Writing in the Professions: A Course Guide and Instructional Materials for an Advanced Composition Course, Washington, D.C., 1982). Dintre lucrările cu caracter practic publicate în Franţa în anii '70, vezi Claude Ameline; Claude Bois, Rigueur et lisibilité des actes administratifs şi Claude Bois, Rčgles psychologiques de lisibilité au service de l'administration (apud Fernbach, 1995). O sinteză a principiilor de redactare în "Plain Language" se găseşte la Fernbach, 1995.

115.   Cf. Holland, 1981, p.1.

116.   Vezi Holland (1981) şi Charrow; Charrow (1979, p.178) care evidenţiază necesitatea testării receptării globale la nivelul discursului juridic ("Psycholinguistic testing need not to be limited to words, phrases, clauses or sentences. It is possible to actually test comprehension of discourse").

117.   "Readers' characteristics, the context of users, who the readers are is important for predicting how difficult a word, a sentence or the document as a whole will be" (Holland, 1981, p.14); vezi şi Fernbach (1995, p.113): "L'intéręt humain est la notion la plus moderne qu'ait apporté le mouvement pour la langue courante. C'est la prise en compte du destinataire, selon son profil. Le texte est ciblé, et il doit ętre mis à la portée de son lecteur, selon le principe de l'effort moindre".

118.   "Bureaucratic documents are traditionally written from the writer's perspective, not from the reader's perspective. In legal/bureaucratic documents, we often see the lawyers concern that all contingencies be covered taking precedence over selecting the appropriate and necessary content for the reader" (Redish, 1981, p.17).

119.   On a compris que c'était davantage la structure du texte, sa longueur, la difficulté des notions juridiques, l'absence des répétitions qui nuisent à l'intelligibilité. En fin de compte, les mots n'ont pas beaucoup d'importance" (Fernbach, 1995, p.117).

120.   "The complexity of the sentence structure is a much greater barrier to understanding traditional legal writing than the technical vocabulary. Terms of art that cannot be replaced can be defined. The real need is to untangle the long and convoluted sentences" (Redish, 1979, p.4-5). Caracteristici ale sintaxei juridice a limbii engleze care creează dificultăţi de înţelegere nespecialiştilor au fost relevate încă de la mijlocul secolului al XIX-lea de George Goode (vezi Bowers, 1980, p.341); pentru Fernbach (1995, p.114) dificultăţile întâlnite de nespecialişti la nivel sintactic se explică prin "manque de clarté et de logique dû au chevauchement d'idées et de structures syntaxiques".

121.   "The most  characteristic feature of legal writing is the overly long, incredibly complex sentence with many embedded clauses and several pieces of information crammed together. Here brevity may well be contributing to the difficulty people have in understanding legal documents" (Redish, 1979, p.17).

122.   Cf. Redish, 1979, p.17 ("From the results of linguistic research, we know that the reader needs to pause and regroup thoughts after a few ideas that have been presented. The period at the end of a sentence signals such a pause where there are no periods in a long string of clauses, the reader does not know when to pause and regroup. Comprehension is made very difficult").

123.   "Recent modes of sentence processing confirm that simpler syntax accounts for more of the improved comprehension than the shorter sentences" (Holland, 1981, p.7).

124.   Vezi Charrow; Charrow, 1979.

125.   "Noun strings are a short hand; they take less space to write, but they are difficult for laypeople to understand. A reader who is not familiar with the material must figure out how the nouns relate to each other in order to understand the concepts being discussed […]. Noun strings obscure connections, make concrete actions into abstract nouns, and again move the human actors into subordinate positions" (Redish, 1981, p.7-8).

126.   "Bureaucratic jargon becomes a problem when governement writers have to communicate with a general audience. The general audience, by definition, doesn't share the jargon" (Redish, 1981, p.9).

127.   De exemplu, pentru limba engleză, cuvinte provenite din latină, în locul termenilor anglo-saxoni (Redish, 1979, p.15); aceeaşi autoare precizează: "Tradition (not necessity) and a lack of understanding are the major reasons that legal language is so obscure" (ibidem, p.4).

128.   Cf. S.Brice-Heath, Simplicity and Complexity in Language: A Question of Universals? (în SS 13/1981).

129.   Apud Redish, 1979, p.8.

130.   Idem, 1981, p.18.

131.   "In trying to understand what a regulation says readers relied on the scenario principle. They took abstract definitions, with nominalizations like 'procedure' as subject, and expressed them in the form of story - like events. These events had human agents as subjects, doing an action in the context of a time and place. The event frame makes information concrete, imagible, and familiar through relationships like agent-object and action-goal" (Holland, 1981, p.20).

132.   Vezi Three Document Design Principles (în SS 29/1982).

133.   "Nominalizations are difficult to understand and remote in tone because they leave out information about who performed the action that the nominalization names. Readers must infer this information themselves" (ibidem, p.3).

134.   "The active sentence above maintains the underlying logic of who is doing what in a clear subject-verb-object sequence, focusing on the actor as the subject" (ibidem, p.3).

135.   "Using personal pronouns in your writing helps to change the remote bureaucratic tone that characterizes the official writing" (SS, 18/1982, p.4).

136.   Vezi, de exemplu, Daniel B.Felker, Andrew M. Rose, The Evaluation of a Public Document: The Case of FFC's Marine Radio Rules for Recreational Boaters, Washington, D.C., 1981. Date statistice privind creşterea gradului de accesibilitate al unui text juridic "rescris" prin eliminarea termenilor şi a construcţiilor gramaticale "problematice" sunt prezentate în Charrow; Charrow, 1979.

137.   Vezi Fernbach, 1995, p.112 şi urm.

138.   Ibidem, p.114.

139.   Ibidem.

140.   "En fait, le Plain Language Movement a éclaté. Alors qu'il semblait y avoir unanimité sur ce qui était clair et sûr, la maničre de faire, le scepticisme est né à force de particulariser les normes" (Fernbach, 1995, p.117).

141.   "Les solutions proposées dans le cadre du "Plain Language Movement" méritent d'ętre étudiées de façon critique. Une certaine réaction conservatrice se manifeste actuellement par la crainte de l'insécurité juridique et de la hausse de coûts. Les juristes se demandent encore une fois si le remčde n'est pas pire que le mal. Il convient donc, en anglais comme en français, de relativiser les diagnostics et les solutions, sachant que l'objectif commun est la qualité de l'expression et l'efficacité" (ibidem, p.122).

142.   "Pentru ca opinia publică să îndeplinească rolul unui adevărat judecător colectiv, ea trebuie să fie socialmente responsabilă, iar acest lucru este posibil prin studiu şi educaţie, prin însuşirea metodică a prescripţiilor legii" (CPIT, p.25).

143.   Cf. Nicolcioiu, 1973, p.36. ("Trebuie intensificată preocuparea pentru combaterea spiritului juridicizant, generat de un intelectualism prost înţeles, militând astfel pentru un limbaj juridic cât mai accesibil maselor, eliberat de orice tehnicisme - cerinţă care ţine de ceea ce noi numim pedagogie juridică") şi Popa, 1983, p.188 ("Prin excelenţă tehnică, problematica juridică trebuie, în contextul unor preocupări tot mai susţinute de informare juridică a cetăţeanului să fie tradusă într-un limbaj accesibil acestuia").

144.   CPIT, p.6.

145.   Se dau astfel citate din autori români (Vasile Alecsandri - p.189; Nicolae Costin - p.193; I.L.Caragiale - p.206; M.Sadoveanu - p.163) şi străini (Cicero - p.90; Ovidiu - p.92; Homer - p.93; Seneca - p.100; J.J.Rousseau - p.95; V.Hugo - p.122; Herder - p.182; W.Goethe - p.80; F.Dostoievski, W.Shakespeare - p.72; A.Camus - p.186). În sprijinul argumentării se citează proverbe (p.86, 128, 144, 254, 313).

146.   O excepţie parţială reprezintă CPIT care cuprinde capitolul Să ne familiarizăm cu ordinea şi sistematizarea materiei în Codul Penal (p.160-162), referindu-se însă numai la organizarea textului din punctul de vedere al logicii juridice.

147.   Cf.Ghimpu, 1978, p.240 ("Unele controverse juridice sunt adesea urmarea folosirii unei terminologii neunitare sau unui limbaj defectuos. Folosirea abuzivă a neologismelor ca şi a arhaismelor, de altfel, este tot atât de dăunătoare pentru deplina înţelegere a legii").

148.   CPIT, p.6.

149.   Vezi IJT, p.9.

150.   Vezi Al.Andriescu, Limba presei româneşti din secolul al XIX-lea, Iaşi, 1979, p.90-91, 180.

151.   Din acest punct de vedere, fragmente publicate în rubrica "Din caietul grefierului" reflectă comicul involuntar produs prin amestecul de stiluri ("Arăt că înainte de incident cu circa două zile, partea vătămată femeie fiind a trimis vorbă pe băiat că va veni la noi", S, 31.VII,1983), asimilarea greşită a terminologiei juridice ("Reclamanta este o persoană juridică ce nu venea cu tot fizicul la muncă", S, 7.VII.1983) sau prin utilizarea unor construcţii sintactice proprii DJN, cum sunt frazele ample, incluzând numeroase subordonate ("Am auzit când inculpatul a solicitat părţii vătămate să tacă şi să iasă afară din curte, la care partea vătămată a răspuns că nu tace, deoarece nici în faţa bărbatului ei nu tace", S, 10.VII.1983). În concluzie, prin rubrica menţionată se realiza indirect - prin prezentarea unor enunţuri nerecomandabile, producătoare de efecte comice - cultivarea limbii în domeniul exprimării juridice.

152.   "Grijă faţă de consumatorul român sau faţă de exigenţele UE?" (discuţie referitoare la ordonanţa de urgenţă privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase", în A, 31.VIII.2000, p.8).

153.   Vezi A, 7.X.2000, p.2 ("După 8 ani de «împietrire», legea alegerilor a fost doar cosmetizată").

154.   Vezi A, 23.X.2000, p.5 ("Legea fără de lege" - comentariu critic pe marginea legislaţiei privind falimentul: "Etatismul este încă la mare preţ, iar legile care stabilesc cum şi în ce fel ar trebui să-şi dea obştescul sfârşit societăţile cu pierderi sunt stufoase şi greu de aplicat").

155.   Vezi A, 1.IV.2000, p.2 ("Consideraţii privind accelerarea reformei în justiţie").

156.   "Trebuie schimbate multe începând chiar cu o definire mai strictă a societăţii deschise [subl.ns.], cu stabilirea clară a criteriilor de transparenţă şi informare" ("Modificarea Legii valorilor mobiliare cere … alte modificări", A, 11.XII.2000, p.7).

157.   De exemplu, între debitor şi falit, în textul legii privind falimentul societăţilor comerciale: "Este o mare confuzie: cei care nu mai pot face faţă datoriilor sunt faliţi, nu debitori" (A, 23.X.2000, p.5).

158.   Care sunt acele excepţii şi cine demonstrează buna-credinţă a societăţilor în cauză [falimentare], legea nu ne lămureşte, lăsând totul la mâna şi libera interpretare" (ibidem).

159.   Vezi «Articolele-vedetă» ale noii Legi 18" şi "Conacele Legii 18", în cadrul rubricii "Senatorul Corneliu Turianu prezintă: Legislaţia pe înţelesul fiecăruia" (A, 9.XI.1999; A, 16.XI.1999).

160.   "În cele din urmă însă, toată tevatura aceasta s-a dovedit a fi una de natură pur lingvistică [subl.ns.], crâncena bătălie oratorică dându-se între termenii «nu mai mult de» 50 ha şi «până la» 50 ha. Iată ce a ţinut pe loc, timp de un an, o lege de o asemena importanţă" (A, 16.XI.1999).

161.   "În forma votată a art.32 s-a renunţat la sintagma «conace»,«armane» […] în favoarea enunţului «construcţii de orice fel destinate exploataţiilor agricole» […]" (ibidem).

162.   Apud Gheorghe Pop, Lexicul noilor structuri social-politice din aria lingvistică a Maramureşului, în Studii şi articole, I, Baia Mare, 1970.

163.   Pentru atestarea acestui fenomen în limba franceă, vezi Mimin (1962, p.32); Sourioux; Lerat (1975, p.98); Cornu (1990, p.67).

164.   Este interesant de semnalat faptul că limba literară a preluat şi expresii juridice latineşti pe care le utilizează în exprimarea livrescă (statu-quo; veto; sine die).

165.   Exemplele provin din Anca Volceanov; George Volceanov, Dicţionar de argou şi expresii familiare ale limbii române, Livpress, Bucureşti, 1998.

 

Cuprins

© Universitatea din Bucureşti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with

the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adriana STOICHITOIU-ICHIM

Text editor: Monica CIUCIU
Last update: September, 2002