SPECIFICUL ROMÂNESC ÎN ORGANIZAREA LIMBII*

31. După ce am cunoscut câteva mijloace prin care limba izbuteşte să se organizeze, atenţiunea noastră se va îndrepta asupra specificului românesc în organizarea limbii. Dacă, în general, mijloacele sunt cam aceleaşi în cele mai multe limbi, preferinţa pentru unele din ele şi dezvoltarea ce urmează din această preferinţă variază de la limbă la limbă. Specificul îl recunoaştem mai uşor prin comparaţie cu alte limbi. 

Dacă asemănăm limba noastră cu cea germană sau franceză, ne bate la ochi marele rol pe care îl au la noi sufixele diminutive, care nu arată numai ceva mic, ci au şi o mulţime de alte funcţiuni. Acest rol important explică şi marele lor număr, care contrastează cu -on şi -et sau -chen şi -lein, cu care se mulţumesc în general francezii şi germanii. 

În schimb, prefixul are un loc mult mai mic în româneşte decât în limbile slave. Pentru a fura, în construcţia a furat banii stăpânului, germanul întrebuinţează verbul simplu stehlen; în construcţia a furat pe stăpânu-său, care însemnează „a luat pe nedrept banii sau alte lucruri ale stăpânului” (dar care ar putea însemna şi că „l-a luat pe stăpânul însuşi”), germanul întrebuinţează derivatul cu prefix: bestehlen

La slavi, prefixul are adesea rolul de a distinge aspectul verbal. Cum aspectele verbale nu fac parte din structura internă a limbii române, noi nu întrebuinţăm decât incidental prefixul în această funcţiune.

În regiunile româneşti mai mult influenţate de slavi, de ex. în Banat (m-am zăuitat…) şi în dialectul meglenit (du-ard, iz-dun, nă-ved, pru-drom, pud-ardic, ză-ling…), există chiar sensibilitatea pentru un aspect verbal, care se distinge sau prin mijloace lexicale (muncĺ „mânca”, imperfectiv – poįdi „a isprăvi cu mâncarea, a consuma”, perfectiv; maţirĺ „a măcina”, imperfectiv – smil’i „a sfârşi cu măcinatul „, perfectiv), sau prin morfeme (misli „a se gândi”, imperfectiv – nemisli „a se gândi la ceva = a-şi îndrepta gândul spre ceva”, domisli „a-şi aduce aminte, a-şi da seama”, pomisli „a se gândi = a avea ideea…”, predomisli, „a se răzgândi, a-şi schimba gândul”, zmsli „a se gândi, a concepe gândul”, toate perfective – mislivęį „a se tot gândi”, iterativ).

Foarte puţin dezvoltată – în comparaţie cu limba germană – e la noi compoziţia, deşi rolul ei în economia limbii poate fi din cele mai rodnice. Cuvintele compuse – care pot fi considerate adesea ca nişte propoziţii scurtate – se reduc la noi mai ales la câteva tipuri reprezentate prin exemple ca bot­gros (cf. germ. Rotkehlchen) = un fel de pasăre, care bate la ochi prin botul (ciocul) ei gros; târâie-brâu = unul căruia îi atârnă brâul (de sărac şi prăpădit ce e); tren-fulger (formaţiune nouă, imitată după Blitzzug german) = tren care aleargă cu repeziciunea fulgerului; primăvară, în care elementele de compoziţie, după dispariţia lui prim „întâi”, nu se mai simt, sau undelemn, depărtat ca sens de unt, care nu mai însemnează, ca mai demult, „grăsime”, şi de lemn, care însemna – şi în unele regiuni mai însemnează – şi „copac”. La rigoare, ar putea fi considerate ca nişte compoziţii şi „comparaţiunile scurtate” de felul lui întuneric-beznă, ud-leoarcă, pe care germanii le scriu într-una; stockfinster (= atât de întuneric, încât trebuie să umbli cu băţul), pudelnass (= ud ca un câne plouat)… 

Pe când francezii formează adverbul cu sufixul -ment, noi întrebuinţăm forma adjectivului, fără morfem. Numai în altminteri am păstrat şi noi pe mente (ablativul lui mens latin). Sufixe adverbiale avem puţine, precum -iş (cruciş, lungiş…) şi -eşte (româneşte, vitejeşte…). 

În alte cazuri, noi întrebuinţăm prepoziţii, când alte limbi au sufixe şi invers. Astfel, deşi avem sufixe adjectivale ca -esc (românesc, vitejesc…), -os (pietros, vijelios…), -at (buzat, urecheat…), -eţ (citeţ, glumeţ…), -iu (cenuşiu, vişiniu…) ş.a., nu putem reda decât prin construcţii prepoziţionale adjective de felul germanului hölzern, gläsern = de lemn, de sticlă… 

În sistemul nostru morfologic, una din trăsăturile cele mai caracteristice este predilecţia pentru morfonem, chiar când distincţia dintre diferitele forme de declinare şi conjugare e dată prin desinenţe diferite. De aceea pluralul străzi (deosebit de singularul stradă şi prin prefacerea lui a în ă şi a lui d în z) sau roţi (deosebit de singularul roată prin prefacerea lui t în ţ şi jocul între oa şi o) înlocuieşte tot mai mult pluralele strade şi roate (deosebite de singular numai prin desinenţă); de aceea, de la apăr persoana a doua e aperi şi nu mai e apări, ca în textele noastre vechi. 

Comparaţia trebuie făcută înainte de toate cu limba latină, căci ea ne va arăta ce am păstrat şi dezvoltat, şi ce am pierdut şi înlocuit prin elemente nouă. Vom păşi astfel pe terenul morfologiei istorice. 

Dintre inovaţiunile – în parte datând din epoca preromanică – e de relevat înainte de toate prepoziţionalul în locul unor cazuri de declinare cu desinenţe; apoi formele verbale compuse cu verbe ajutătoare, în locul celor cu desinenţe (de ex. perfectul compus am făcut, viitorul voi face, condiţionalul aş face, mai mult ca perfectul am fost făcut etc.). 

Devenind instrumente gramaticale, unele cuvinte au suferit schimbări formale. Astfel, verbele avea şi vrea au forme diferite când sunt verbe pregnante (el are un cal) şi când sunt ajutătoare (el a făcut); pronumele personal are altă înfăţişare când e absolut, şi alta când e conjunct (pe mine nu vede); pronumele demonstrativ a avut altă evoluţiune formală când şi-a păstrat vechea funcţiune demonstrativă, şi alta când a devenit instrument gramatical (articol). 

În urma dezvoltărilor fonologice, forma cuvintelor s-a uzat adesea atât de mult, încât s-au născut omomorfe, neapte de a mai servi pentru distincţii gramaticale. În asemenea cazuri limba şi-a ajutat prin inovaţiuni. Astfel, după ce laudabam, laudabas, laudabat, laudabant au devenit, în urma amuţirii tuturor consonantelor finale, toate, lăuda, forma această unică nu a fost viabilă, ci distincţia ce trebuia făcută pentru diferitele persoane a produs conjugarea actuală lăudam, lăudai, lăuda, lăudau, după modelul lui lăudat­am, lăudat-ai, lăudat-a, lăudat-au. 

Se poate ivi însă şi fenomenul invers. Dispariţia unor semne distinctive pentru diferite forme poate să aibă drept urmare pierderea sensibilităţii pentru distincţia gramaticală însăşi. Acest caz îl avem – precum am spus chiar în Prezentarea  acestei cărţi – la deosebirea ce se făcea în latineşte între s t a r e şi m i ş c a r e. Starea cerea după anumite prepoziţii cazul ablativ, iar mişcarea cazul acuzativ. Se zicea eo in casam, dar sto in casa. După dispariţia lui m final, acuzativul şi ablativul deveniseră egale. În loc ca limba română să-şi creeze alt mijloc de distincţie între stare şi mişcare (pe care îl are, bunăoară, la unde stai?, faţă de încotro te duci?), a renunţat la ea. Pierderea sensibilităţii pentru această distincţie e şi ea unul din elementele specificului românesc. O vedem mai ales când românul vorbeşte nemţeşte şi zice ich gehe im Walde (în loc de in den Wald) sau întreabă wo (în loc de wohin) gehst Du?

După căderea lui -s şi -m finale şi în urma prefacerii lui o neaccentuat în u, lupus (nominativ), lupum (acuzativ), lupo (dativ şi ablativ) au devenit egale. Această omomorfie a fost remediată numai în parte. Mai întâi vedem că ablativul a fost înlocuit, ca totdeauna în româneşte, prin prepoziţional (cu lupul, prin lup…); lipsa unui semn distinctiv la dativ nu putea da naştere la echivocuri supărătoare, întrucât în marea majoritate a cazurilor întrebuinţăm forma articulată a dativului, care se deosebeşte de nominativ şi acuzativ (lupului faţă de lupul). Omomorfe cu adevărat rămâneau numai cazurile nominativ şi acuzativ. Omomorfia aceasta a avut uneori ca urmare – precum vom mai vedea – confundarea celor două cazuri într-un fel de caz general. Trebuinţa de claritate cerea însă ca la numele de fiinţă să se facă deosebire între nominativ şi acuzativ. (La neutre – de obicei numiri de obiecte – o distincţie desinenţială între nominativ şi acuzativ nu exista nici în latineşte). De aceea, s-a introdus la acuzativ morfemul pe, sau (uneori şi) auxiliarul îl, o, îi, le: mama creşte pe copil sau copilul îl creşte mama.

D. CARACOSTEA

EXPRESIVITATE ŞI ETNIC*

Ca orice lucrare pur teoretică deschide şi aceasta orizont spre domeniul practicii. În primul rând, este de lămurit raportul dintre expresivitatea limbii şi critica literară. Aici sunt trei povârnişuri de semnalat; ele vin din trei poziţii critice deosebite, un fel de triunghi al neînţelegerii.

Urmărind paginile prezentei lucrări, un critic de formaţiune cartesiană, prin urmare de structură franceză, va arunca satisfăcut întrebarea dacă vederile noastre nu sunt de fapt o nouă ridicare pe scut a raţionalismului estetic.

În contrast cu aceasta, e interesant de observat cum tocmai raţionalismul francez, fiind o poziţie extremistă, a dus în ultimele decenii la un nou extremism: reacţiunea celor care văd în poezie numai un reflex al iraţionalului, prin esenţă incognoscibil.

Adesea am observat cum în viaţa literară cei care au adânc săpată în fiinţa lor cuta raţionalistă, caută un refugiu iluzionist în inefabil, după cum cei aleşi, care au în firea lor tocmai esenţa poeziei, sunt însetaţi de a împărtăşi etnic intuiţiile lor, căutând o cale de aproximaţie adecvată.

De fapt, expresivitatea limbii oferă criticii un mijloc de a vedea prin tehnică esenţa. Păstrez cuvântului tehnică înţelesul lui primitiv, nu de meşteşug, ci de artă, în cazul nostru arta de a vedea.

În domeniul practicii, ceea ce rezultă din lucrarea de faţă nu este o explicare raţionalistă sau dogmatică a creaţiunilor individuale, ci un mijloc adecvat de d e s c r i e r e, semnalizând semnificaţia prin elemente de maximă relevanţă a factorului modelator supraindividual: limba. Astfel, dobândim o coordonată literară în plus, cu atât mai necesară, cu cât, atât în adâncirea literaturii naţionale, cât şi în studiul literaturilor comparate, nimic nu este mai necesar astăzi decât deschiderea de căi noi.

De la început şi până astăzi, critica şi estetica literară au făurit deosebite categorii pentru a caracteriza plăsmuirile. Într-o vreme când unii încearcă să aplice la literatură categoriile plasticii, iar alţii născocesc nume noi pentru vechi categorii filosofice, sau pentru un dogmatism fie teologic, fie metafizic – lucrarea de faţă caută semnele s t i l u l u i românesc în cea mai însemnată formă de creaţiune românească: limba maternă, modelatoarea destinului românesc. Căutarea stilului supraindividual este cu totul altceva decât întronarea unui canon, în puterea căruia să prevezi sau să codifici. Pot oare găsi aiurea decât în tiparele ideale ale limbii ca instituţie şi în imaginile crescute din virtualităţile ei, un mijloc mai adecvat pentru a individualiza ceea ce este unic într-o operă dată? Dacă mi se arată o altă cale, lucrarea de faţă rămâne pură teorie. Dacă nu, va trebui să izvodim mai adânc şi în direcţia caracterizărilor individuale, raportate la forma internă a limbii şi la categoriile ei proprii.

În concepţia celor care tăgăduiesc tehnica văzută ca o necesitate organică, criticul zadarnic încearcă să împărtăşească altora experienţele sale artistice, pentru că între critică şi poezie rămâne o prăpastie.

După vederile acestora, criticul care adânceşte tehnica limbii ar fi un simplu măsurător de sunete, silabe, ritmuri, înseilări de imagini etc. ... Ce poate avea comun poezia cu astfel de operaţiuni?

Şi nu este o întâmplare că tocmai critica ideologică, în mare parte o intruziune a filosofiei în poezie şi o drămuitoare de concepte, se ridică instinctiv împotriva criticii care vede în arta de a adânci expresia altceva decât o simplă operaţiune analitică.

După ce am arătat deci primejdiile tipului de critic pe care l-aş numi Cavalerul inefabilului, un fel de Lohengrin, singurul autentic străjer al Graalului, este necesară paza bună faţă de altă primejdie. Criticului care se crede mediul absolutului, i se opune un alt tip: acela care-şi închipuie ca a găsit în cifre şi măsurătoare iarba tainelor, chemată să deszăvorască esenţele. Îl văd sub forma încruntată şi calculatoare din desenul lui Böklin, «Criticus», căruia i-aş adăuga în faţă un pupitru de dublă contabilitate. Este şi mai primejdios decât celălalt, pentru că, prin firea lui, este pornit să creadă că într-unele pagini ale lucrării de faţă are înainte un fel de cod de gestiune al fonemelor şi silabelor.

Un alt tip deformant este criticul filosof sau psiholog care se crede posesorul unei formule atotsalvatoare. Parcă văd cum paginile lucrării acesteia vor fi chemate, ca la un scaun de judecată, în faţa te miri cărei doctrine filosofice sau de psihologie, pentru a mi se arăta ceea ce este conform şi nu este conform cu învăţătura zilei.

Astfel, unii vor zice că urmez vederile «Gestaltişt-ilor», de pildă, alţii vor susţine că le urmez prea puţin. Şi aşa mai departe...

Dar dacă este firesc lucru să mă întâlnesc într-unele privinţe cu anumite vederi moderne, nu mă aşez sub zodia nici uneia dintre ele. Ştiu cât de trecătoare sunt toate! După cum am arătat în Arta cuvântului la Eminescu şi cu alte prilejuri, urmez o cale indicată de însăşi natura plăsmuirilor, recurgând la acele mijloace care îmi pot îngădui să intru mai adânc în inima lor.

În configuraţia expresiei stă reazimul arhimedic care, pe cât omeneşte posibil, ne îngăduie să vedem mai adecvat, ferindu-ne de stânca învăluită în nebulozităţi mistice, ca şi de aceea sfredelită de proiectoarele raţionalismului cartesian. Odată ce a intuit configuraţia văzută nedespărţit de semnificaţia ei, liber este cercetătorul să intre în domeniul oricărei explicări: filosofia artei, istorie, sociologie, etnografie, sau cum le mai cheamă.

Mai rămâne de adăugat un cuvânt despre raportul dintre expresivitatea limbii şi c r i t i c a d e v a l o r i f i c a r e a e t n i c u l u i r o m â n e s c.

După cum am arătat, paginile lucrării de faţă sunt străbătute de gândul etnicului românesc, dar cu alte mijloace şi cu alte orizonturi decât cei care au luptat sau luptă pentru acelaşi ţel.

După prăbuşirea psihologismului şi a istorismului, prevăd amurgul atât al dogmatismului teologizant, cât şi al celui de speculaţii metafizice. Necesare ieri, formulele acestea nu mai îndestulează. Nu poate fi deci vorba de actualitatea permanentă a unei doctrine.

Este firesc ca, pentru idealuri înrudite, luptele să se dea cu mijloace şi pe terenuri deosebite. Adesea, când tacticianul crede că bătălia este sfârşită, strategul, privind de la altă înălţime, ştie că abia începe adevărata luptă.

Armele ideologice cu care s-a câştigat o bătălie ieri, mâine sunt învechite. La fel, orânduiala talentelor.

Când generaţia de mâine, însetată de a valorifica patrimoniul nostru etnic, va bate la poarta ideologiilor actuale şi va constata deficienţe tocmai în direcţia adâncirii etnicului românesc, cu ce-i vom îndestula setea?

Există oare tărâmuri mai hotărâtoare pentru învederarea şi valorificarea etnicului decât limba ca valoare şi creaţiunea obştească izvorâtă din ea? În critică, aici se poate vedea cât preţuieşte contribuţia unei grupări şi cât aduce fiecare specialist, ca să lămurească expresia naţională. În unicitatea creaţiunilor noastre, în expresia proprie pe care au dobândit-o (şi nu în postulatul gingaş al ortodoxiei, văzută neologistic şi idilic) stă pârghia străvechilor intuiţiuni ale poporului nostru. Pe terenul acesta, ştiinţa trebuie să lumineze conştiinţa. Aici sunt elementele primare. Aici să etnicizăm. Nu putem turna în tipare eterogene ceea ce fiind propriu acestui popor trebuie să-şi creeze tipare proprii.

Când generaţia care acum se formează va cere o captare şi o valorificare mai adâncă a înseşi substanţei noastre etnice, ea trebuie să aibă la îndemână alte mijloace de investigaţie, altă armură şi alt orizont. Aici tiparele de expresie, şi în limbă şi în folclor şi în literatura cultă, îşi vor desvălui puterea lor de concludentă caracterizare.

Critica actualităţii, dacă vrea să fie o critică de creativitate, trebuie să aibă privirile îndreptate spre viitor, nu spre trecutul care trebuie să fie depăşit.

Cu aceste numai câteva sublinieri, cam melancolice, pentru că nimic nu este mai trist decât separarea de cei ce-ţi sunt vecini de preocupări, închei capitolul de atmosferizare în problema esenţială a specificului românesc: limba privită ca operă de artă şi ca anunţătoare a stilului nostru supraindividual.

Lăsând mult material în cale, mă zoresc, pentru că nu mai sunt vremile să mai fac totul ca şi cum aş dispune de o sută de ani.

Înainte de a încheia introducerea aceasta, este o plăcută datorie să mulţumesc aici aleşilor care m-au ajutat în lucrarea de faţă. Cu prilejul ei, am simţit mai mult ca oricând ce nepreţuit lucru sunt acele cercuri de studii din marile metropole, în care specialişti din diferite domenii colaborează în lămurirea unei probleme. Când îţi trăieşti concepţiile împreună cu alţi studioşi, se creează în jurul tău o atmosferă prielnică. În privinţa aceasta, este impresionantă mărturisirea lui K. B ü h l e r din prefaţa la opera sa Sprachtheorie, unde mulţumeşte colaboratorilor săi: filologi din deosebite domenii, filosofi, psihologi, logicieni etc.

În izolarea în care lucrez, n-am avut chip şi nici norocul să-mi creez un astfel de cerc. Cu atât mai recunoscător sunt celor care m-au ajutat, în primul rând colegului T h. C a p i d a n.

Mulţumesc d-lui conferenţiar Zapan care a transpus în procente şi grafice frecvenţa vocalelor accentuate în limba comună, apoi în rimele lui Alecsandri şi Eminescu. Mulţumesc tânărului psiholog, d-l C. Calavrezo, care m-a ajutat cu deosebită pătrundere la organizarea în tipuri a lexicului nostru romanic, aşa cum îl dau în Anexă. Contactul cu aceşti doi psihologi mi­a fost deosebit de util, pentru că am constatat în ce fel vederile psihologiei moderne se armonizează cu cele care însufleţesc paginile acestei lucrări.

Pentru simţul nuanţelor şi interesul arătat primelor două capitole ale acestei lucrări, mulţumesc d-lui profesor O. Papadima. În generaţia tânără, văd în el pe cel mai pregătit şi înzestrat pentru interpretarea literaturii noastre moderne. O deosebită mulţumire exprim d-lui B a r b u T h e o d o r e s c u pentru devotamentul arătat în lunga, greaua şi adeseori revăzuta dictare a celorlalte capitole, precum şi pentru obiecţiunile făcute spre a reda cât mai pe înţeles gândirea lucrării. Domnul Horia Rădulescu, făcând corecturile acestei lucrări, m-a ajutat să revăd mai multe formulări, pentru care ţin să-i mulţumesc aici. Pentru partea tehnică, sunt recunoscător d-lui C. Tomek, la care am ucenicit cu folos.

Mulţumesc şi celor care mi-au bagatelizat şi ironizat sforţările, pentru că aceştia sunt o parte din destinul meu. Unii urmează sugestiilor pornite de aici, fără s-o spună. Puţini le mărturisesc şi vor să le ducă mai departe. Dintre aceştia îmi face plăcere să amintesc pe d-l  F. Brânzeu, Estetica limbii vorbite ( Lugoj, 1942).

Dintre străini, este o deosebit de plăcută datorie să mulţumesc d-lui prof. Fr. Kainz, unul din cei mai pătrunzători şi multilaterali cercetători ai limbajului, pentru că mi-a trimis preţioasele lui broşuri şi extrase din diferite reviste, care altfel mi-ar fi rămas inaccesibile, spre paguba lucrării. Cititorul poate să se orienteze cu privire la vederile lui în larg conceputa lucrare Psychologie der Sprache, din care primul volum a apărut cu puţin înainte de încheierea lucrării de faţă (1941, Stuttgart). Dacă ar fi apărut volumul anunţat de el în prefaţă: Psihologia limbii germane, de bună seamă Expresivitatea limbii române ar fi câştigat, căci aş fi avut, un îndemn mai mult şi elemente de comparaţie într-un domeniu în care a trebuit să desţelinez singur terenul. Ţelul care pluteşte înaintea cercetătorului german este formulat astfel.
«Es wird gezeigt werden, dass Sprachpsychologie nicht nur în der Beschreibung der beim Sprachgebrauchen ins Spiel tretenden Bewusstseinserlebnisse zu bestehen hat, sondern eine verstehende Deutung dieser Erlebnisse und damit eine Sprachdeutung geben muss. Schliesslich werden die Aufgaben einer deutschen Sprachpsychologie metodisch zu erörtern und sachlich durchzuführen sein».*

O astfel de lucrare nu poate fi despărţită de limba privită ca valoare. Este ceea ce am încercat întâi în Ausdruckswerte der rumänischen Sprache (Jena und Leipzig, 1939). Şi dau acum pe larg la iveală aici. În munca de colaborare internaţională către ţeluri înrudite, se va recunoaşte prezentei lucrări, dacă nu alt merit, în orice caz, întâietatea drumului deschis.

Iar în ideologia literară a vremii, când din toate părţile se caută o pârghie pentru destinul propriu al fiecărei literaturi, cititorul de mâine va vedea cu claritate următoarea atitudine: în loc să urmăm gregar deosebitele ­isme la modă, impuse de te miri ce vremelnică teorie străină, descifrăm categoriile noastre din însăşi forma de stil supraindividual manifestat în hotărâtoarea creaţiune autentic românească: limba. 

Esteticienii operează cu formule-pereche, bunăoară: dionisiac şi apolinic sau muzical şi plastic; stil înalt sau jos; naiv ori sentimental; formă de renaştere şi de baroc etc. etc. Rubricări de felul acesta spun prea puţin, când e vorba de a individualiza. Mergem mai adânc, scoţând la iveală formele caracteristice româneşti. Cititorul atent va observa, pe lângă problemele proprii fiecărui capitol, şi gândul de a însuma observaţiile parţiale sub preocupări mai largi. Astfel, în capitolele menite să valorifice aspectul cel mai caracteristic al fonologiei româneşti: prezenţa şi funcţiunea deosebitelor forme ale lui -i scurt final, zăbovim la această problemă nu din zădărnicia discuţiilor filologice, dar pentru că vedem aici virtual forma zării româneşti prelungite luminos în opoziţie cu formele închise. La fel când mă opresc în primele capitole asupra categoriei luminos – întunecos. Fireşte, ea străbate toate impresiile de orice fel şi ca atare este un aspect general omenesc. Dar ceea ce interesează este forma specific românească, ilustrată prin fiinţa limbii şi având virtualităţi şi realizări proprii. Astfel de trăsături în fizionomia limbii adâncesc mai mult problema specificului românesc decât discuţiile asupra categoriilor teologice sau metafizice la modă în ultimele decenii. 

Deosebirea dintre punctul nostru de vedere şi toţi câţi lucrează cu perechi de categorii opuse, o poate vedea cunoscătorul comparând ceea ce dau aici cu ceea ce s-a făcut aiurea, bunăoară în Ausdruckswerte der deutschen Sprache, Eine Stilkunde von W. Schneider (1931). În realitate, nu e vorba de valorile limbii, ci de exemple pentru diferite categorii, care pot fi aplicate deopotrivă şi unor scriitori străini, atât de puţin aceste categorii sunt potrivite să capteze specificul naţional. Iată, bunăoară, după acest autor, polaritatea: limba vorbită şi scriptică. Este o categorie pe care o poţi tot atât de bine aplica şi unor aspecte din literatura noastră, cum s-a făcut recent. Dar ce pot să spună astfel de categorii despre expresivitatea limbii germane sau a celei române? Iată de ce, când am dat prima încercare de sinteză în problema expresivităţii limbii noastre, am ales anume titlul Die ausdruckswerte der rumänischen Sprache, pentru a sublinia punctul de vedere fundamental opus aceluia din amintita lucrare, Ausdruckswerte der deutschen Sprache. 

În această operă, se face încercarea de a utiliza, pe urme lui O. Walzel, categorii la fel cu cele izvodite pentru caracterizarea artelor plastice. Dar conceptele opuse: noţional-sensibil, clar-întunecos, scurt-dezvoltat, liniştit-agitat, neted-aspru, subiectiv-obiectiv etc., sunt categorii care pot fi înmulţite la nesfârşit.

Pentru noi, problema este de a vedea principalele categorii sădite în fiinţa omenească scoase la iveală prin forma lor specială, condiţionată de fiinţa limbii noastre.

În citata lucrare germană, în loc să avem ceea ce titlul vesteşte: valori expresive ale limbii materne, găsim numai simple rubricări ideologice străine de structura limbii.

Pentru a marca opoziţia faţă de această concepţie,  am intitulat lucrarea noastră: Die Ausdruckswerte der rumänischen Sprache. Acolo, ca şi în prezenta lucrare, caut să scot la iveală aspecte unice româneşti. Cât priveşte categoriile stilistice, oricine le poate vedea la tot pasul. Dar, n-am insistat asupra denumirilor, tocmai pentru ca să arăt desfacerea de speculaţiile verbalismului estetic la modă. Pe calea deschisă, vom ajunge la stilul supraindividual românesc definit şi comparativ, atunci când lucrări similare vor fi făcute şi pentru alte limbi de cultură modernă.

Văd literatura naţională ca o clădire, al cărei prim etaj este adânc fundat în limba noastră, prima formă a destinului nostru expresiv. Din bolţile acestei părţi, în care  este cimentată toată vlaga intuiţiunilor noastre străvechi, creşte al doilea etaj: creaţiunea poporană orală; iar peste aceasta, cleştarul împlinirilor noastre culte. Clădirea n-are în preajmă nici o arenă. Dar, este încununată cu o terasă, pentru privirea actualităţii şi scrutarea zărilor de mâine, nu însă cu contemplativa nepăsare, dar la nevoie cu hotărârea de a interzice intrarea celor nechemaţi.

În lucrarea de faţă, dau ceea ce în concepţia mea este primul etaj, cel mai greu de dăltuit, prima formă a expresiei româneşti. Ştiu bine că rămân săli de rânduit, policandre de aprins, icoane şi iconostase de zugrăvit. Dar, în liniile mari, contururile sunt vizibile. Şi locul fiecărei icoane este indicat, ca şi lumina care trebuie să cadă pe părţile construcţiei, ca să dea viaţă diamantelor, câte sunt încă de scos la iveală.* Subcapitol din partea I a volumului Limba română. Privire generală, 1940, reed. 1976, p. 55-58.

* Subcapitol din volumul Expresivitatea limbii române, 1942, [reed.] 2000, p. 36-41.

* „Se va arăta că psihologia lingvistică nu se ocupă numai cu descrierea proceselor subiective ale conştiinţei, care apar în situaţiile de comunicare, ci trebuie să ofere şi o explicaţie inteligibilă a acestora şi, implicit, o explicare a mecanismului de funcţionare a limbii. În cele din urmă vor trebui dezbătute în mod metodic principiile unei psihologii a limbii germane şi fundamentate concret prin fapte de limbă”. (Trad. rom. de asist. drd. Helga-Iuliana Bogdan).

 

<< pagina precedentă <<
home
cuprins
autor
>> pagina următoare >>

© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Constantin DOMINTE
Last update: November 2003
Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design: RALUCA OVAC