III. METODOLOGIE LINGVISTICĂ

 

Sorin STATI

IPOTEZA, INDUCŢIA ŞI DEDUCŢIA.

OBSERVAŢIA ŞI EXPERIMENTUL.

METODA MODELĂRII. STATISTICA*

Ipoteza, inducţia şi deducţia. În metodologia ştiinţelor, ipoteza e considerată ca o operaţie necesară, care de obicei precedă stabilirea oricărui adevăr; ipoteza este în general concluzia unei inducţii1. Pornind de la unele observaţii, mintea noastră anticipează asupra rezultatului, construind o explicaţie provizorie, care urmează a fi verificată (confirmată sau infirmată). Ipoteza e desigur un produs al imaginaţiei omului de ştiinţă, dar nu un produs dezlegat de realitatea obiectivă, ci, dimpotrivă, cu atât mai valoroasă, cu cât e mai puţin liberă, cu cât e mai dependentă de fapte, cu cât surprinde şi reflectă mai adevărat şi mai plenitudinar aspecte ale naturii sau societăţii”2. Emiterea ipotezelor e de regulă precedată de observarea unor analogii; se construiesc raţionamente prin analogie”.

Metoda ipotezei duce pe omul de ştiinţă la emiterea unor previziuni, reflectarea anticipativă se cristalizează, în primul rând, sub formă de ipoteză”3.

Din istoria lingvisticii pot fi amintite numeroase ipoteze; iată câteva dintre ele:

 – cele două ipoteze formulate în antichitate cu privire la originea limbajului (teza contractuală şi teza condiţionării naturale);

  ipotezele (susţinute în secolul al XIX-lea [r. ed.]) potrivit cărora orice limbă trece obligatoriu prin anumite perioade sau stadii de dezvoltare4.

Filozofia limbii din secolul nostru dezbate ipoteza Sapir-Whorf”: modul de percepere a lumii e condiţionat de normele de exprimare ale fiecărei limbi. Limbajul determină atât formarea categoriilor logice, cât şi, în general, a tuturor formelor culturii5.

Dintre ipotezele valoroase, care au dus la progres în ştiinţa limbii, cităm:

ipoteza unei limbi comune indo-europene şi a unor limbi comune intermediare între aceasta şi limbile cunoscute din documente. (Exemple de limbi comune intermediare : germanica comună, slava comună ş.a.)

Rolul analogiei ca metodă de raţionament este evident: ipoteza limbilor comune şi a procesului de diversificare se bazează pe analogia cu limbi comune şi diversificări cunoscute din istorie (latina şi formarea limbilor romanice, de pildă)6;

ipoteza că linearul B din Creta notează un dialect al limbii greceşti l-a dus pe Ventris la descifrarea, în 1953, a inscripţiilor redactate în acest sistem de scriere.

Inducţia constă în găsirea unui temei de explicare a fenomenelor prin descoperirea unor legi7. Acestea se formulează ca urmare a studierii unor fenomene accesibile observaţiei, dar ele se aplică şi fenomenelor inaccesibile sau care nu s-au produs încă. De la reflectarea realului se trece la oglindirea posibilului8. Bacon, de numele căruia se leagă impunerea metodei inductive, porneşte de la dubla supoziţie că faptele sunt cârmuite de legi şi că din cercetarea unui număr suficient de fapte este verosimil să se desprindă legea care le guvernează”9. Nu se poate spune câte fapte particulare sunt suficiente pentru a garanta soliditatea unei inducţii; inducţia este în mod firesc incompletă10 (căci nu se pot colecţiona toate faptele particulare). Uneori sunt suficiente câteva fapte; Engels scria că o singură maşină cu aburi demonstrează tot aşa de bine ca şi zece mii de maşini că mişcarea mecanică poate fi obţinută din căldură11. Spre deosebire de certitudinea concluziilor deductive, concluziile inductive sunt doar probabile (sau, cum scria Kant, pe cât am observat până acum, nu se găseşte nici o excepţie de la cutare sau cutare regulă”)12. Trebuie respinsă teza că nici o afirmaţie nu poate fi socotită valabilă până nu se va constata că ea se aplică la toate exemplarele unui tip, existente pe lume; susţinerea ei e o dovadă de agnosticism, mascat sub cerinţa, lăudabilă, a exactităţii, a preciziei13. Nu mai puţin primejdios este excesul contrar: efectuarea unor inducţii pripite, sprijinite pe câteva fapte nesemnificative. Istoria ştiinţelor a lingvisticii inclusiv arată că formularea legilor, descoperite prin inducţie, e supusă totdeauna corectărilor (cf. legile fonetice), ceea ce nu infirmă câtuşi de puţin valoarea inducţiei, ca metodă generală de descoperire a adevărurilor.

Plecând de la experienţe în număr necesarmente limitat vom căuta să le alegem cât mai variate cu putinţă determinăm prin calcul toate posibilităţile imaginabile în cadrul anumitor limite. Ca să verificăm calculul nu trebuie să cercetăm dacă teoria se aplică într-adevăr la toate obiectele existente. Trebuie numai să controlăm dacă calculul teoretic e în sine lipsit de contradicţii şi exhaustiv14. Numărul infinit de fapte studiate nu-i dă lingvistului posibilitatea să-şi formuleze conceptele de bază prin generalizare inductivă. De aici necesitatea folosirii deducţiei, deşi, prin obiectul ei, lingvistica e o ştiinţă inductivă”15. Descrierea lingvistică este inductivă în dorinţa sa de a explica fidel realitatea obiectivă şi este deductivă din cauza necesităţii de a menţine coerenţa modelului şi de a ajunge la o generalitate coextensivă cu corpus-ul supus descrierii16.

Deducţia, metodă care se găseşte în unitate dialectică cu inducţia17, constă în străbaterea drumului invers, de la legi şi principii la luminarea fenomenelor particulare. La mijlocul secolului al XVIII-lea, Beauzée susţinea că gramatica generală este o ştiinţă, pentru că are ca obiect numai speculaţia raţională asupra principiilor imuabile şi generale ale limbajului”18. În acest fel, ştiinţa gramaticală este anterioară tuturor limbilor”19 afirmaţie care trebuie apropiată de teza hjelmsleviană a apriorismului teoriei limbii. Se consideră la ora actuală că o disciplină oarecare e cu atât mai ştiinţifică, mai exactă, cu cât are un caracter deductiv mai pronunţat. (În sprijinul lingvisticii matematice s-a adus şi argumentul că aplicarea metodelor matematicii la studiul limbii e o condiţie a progresului în lingvistică, deoarece matematica e prin excelenţă o ştiinţă deductivă.)

Reconstrucţia cuvintelor neatestate, pornind de la legile de evoluţie şi corespondenţă fonetică, implică folosirea metodei deductive. Astăzi, aplicarea cea mai discutată a metodei deductive în ştiinţa limbii este gramatica generativă, un tip de model logico-matematic20.

Într-un sens special, termenul deducţie a fost folosit de Hjelmslev pentru a denumi descompunerea unui obiect în părţi tot mai simple până se ajunge la unităţi inanalizabile21. Fragmentarea fluxului sonor în unităţi de diferite nivele (frază, propoziţie, morfem etc.) este aplicarea lingvistică a deducţiei înţelese în acest mod particular.

Observaţia şi experimentul. Metoda observaţiei este absolut obligatorie în orice ştiinţă; ea premerge descrierea, comparaţia, clasificarea. Opoziţii de felul ştiinţe descriptive sau de observaţie ştiinţe teoretice, uzuale în jurul anului 1900, au căzut în desuetudine (ca şi distincţiile ştiinţe istorice şi experimentale” sau ştiinţe comparative şi experimentale”)22; s-a văzut că observaţia, descrierea, istoria, experimentul sunt necesare tuturor disciplinelor. Observarea nu înseamnă contemplare pasivă; a aplica metoda observaţiei înseamnă a face o operaţie de selecţie (trebuie să ştii ce să vezi) şi un început de interpretare (e important cum vezi). În antichitate, în toate ştiinţele observaţia era deficitară; materialul acumulat era foarte sărac, iar valoarea lui era diminuată de unele interpretări şi teorii fanteziste. Observarea trăsăturilor fonetice, lexicale şi gramaticale ale unui text era dirijată spre descoperirea abaterilor de la anumite norme. În evul mediu, în limbile moderne se căutau similitudini de organizare lingvistică cu latina23. Gramaticii observau, sau credeau că observă, o scădere a posibilităţilor expresive de la limbile clasice la idiomurile moderne.

Împletind o observaţie mai liberă cu comparaţia detaliată a francezei cu latina, mai mulţi filologi ai secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea s-au pronunţat pentru egalitatea limbilor sau chiar pentru superioritatea celor moderne24.

Observaţiie făcute de autorii de gramatici „universale” erau şi ele adesea tendenţioase, căci trebuiau să sprijine ideea că, în esenţă, toate limbile pământului se reduc la o singură structură gramaticală, deosebirile fiind de ordinul accidentelor: Grammatica una et eadem est secundum substantiam, in omnibus linguis, licet accidentaliter varietur”25.

Eliberată de constrângeri de această natură, metoda observaţiei va da rezultate extrem de valoroase în secolul al XlX-lea, în colaborare cu metoda comparativă-istorică26. În lingvistică, un rol însemnat are „observaţia internă” sau autoobservaţia”, mai ales în cercetările de semantică; la acest tip de observaţie apelăm când discutăm despre sentimentul vorbitorului”.

Între observabţie şi experiment legătura este foarte strînsă. Experimentul reprezintă observaţia ştiinţifică a unui fenomen provocat în condiţii cunoscute şi care pot fi variate în conformitate cu scopul cercetării”27. La baza utilizării acestei metode stă ideea că procesele şi fenomenele naturale din natura vie pot fi izolate şi reproduse în laborator”28. Progresele mari ale medicinii moderne se datoresc introducerii de către Claude Bernard a metodei experimentale (cunoşti mai bine o boală când o poţi produce la un animal), iar emanciparea psihologiei ca ştiinţă coincide în mod semnificativ tot cu introducerea experimentului29.

Varietatea experimentelor de lingvistică este foarte mare, deşi în mod obişnuit metoda experimentală este concepută foarte îngust, ca un auxiliar în studiile de fonetică articulatorie şi acustică. Efectuarea unei experienţe nu reclamă neapărat utilizarea unor instrumente.

Cel mai vechi experiment organizat pentru elucidarea unei probleme de lingvistică pare să fie cel relatat de Herodot: ca să afle care au fost primele cuvinte articulate la originea graiului, faraonul Psametih a izolat de societate doi copii care nu învăţaseră să vorbească şi prin intermediul unui pastor urmărea felul cum începeau să comunice între ei.

În cele ce urmează, vom indica sumar domeniile actuale de aplicare a metodei experimentale şi obiectivele urmărite.

Experimentul s-a dovedit de o maximă utilitate în investigaţiile aflate la limita dintre lingvistică, psihologie, fiziologie şi medicină: modul de producere a sunetelor vorbirii, legarea complexului sonor de anumite semnificaţii, învăţarea limbii de către copii, patologia limbajului.

Studiile anatomo-clinice ale cazurilor de afazie au constituit punctul de plecare al unor teorii asupra limbajului. Sunt cunoscute, de exernplu, interpretările lingvistice date de R. Jakobson tulburărilor afazice şi modul în care a adus observaţiile clinice în sprijinul doctrinei structuraliste30. Concepţia despre existenţa unor centri verbali preformaţi pentru limbaj a fost infirmată de constatarea că distrugerea la copii a zonei limbajului din emisferul cerebral stâng este urmată de preluarea de către emisferul drept a funcţiilor limbajului31.

Procesul de constituire a cuvântului ca semnal independent în exprimarea copilului a format obiectul a numeroase experienţe organizate de psihologi. S-a văzut că, în a doua jumătate a primului an, cuvântul acţionează asupra copilului numai ca un component al unui stimul complex. Treptat, diferitele componente neverbale ale stimulului complex (gesturi, figura adultului, situaţia etc.) îşi pierd eficienţa, iar componentul verbal se întăreşte, până când, în cele din urmă, cuvântul devine un semnal independent32. Valoarea comunicativă a limbajului creşte pe măsură ce cuvântul se eliberează de situaţia concretă, de care, iniţial, era legat indisolubil. Se ştie că şi în comunicarea dintre adulţi cuvântul acţionează ca un component al unui stimul complex (mimica, gesturile, situaţia), deci problema nu priveşte numai însuşirea limbajului de către copii33. Înţelesul unui cuvânt sau al unei fraze e perceput mai repede şi se evită ambiguităţile virtuale când intervine situaţia extralingvistică, contextul lingvistic.

Tot psihologii sunt aceia care şi-au propus să dovedească experimental că nu numai latura sonoră, ci şi latura semantică a cuvântului acţionează ca un semnal. Se citează experienţa lui G.H.S. Razran, care a elaborat la subiecţii săi (adulţi) un reflex condiţionat salivar la diferite cuvinte, apoi a încercat transferul reflexului asupra altor cuvinte, sinonime şi omonime. Acest transfer s-a efectuat mai uşor asupra sinonimelor. La rezultate asemănătoare a ajuns şi psihologul L.A. Şvarţ, care a imaginat următoarea experienţă: după elaborarea unui reflex condiţionat la cuvântul rus doktor, a urmărit dacă reacţia se manifestă şi la sinonimul vrač, la paronimul diktor crainic”, la echivalentul său dintr-o limbă străină cunoscută de subiecţi. Acestea şi alte experienţe susţin concluzia că, în condiţii normale de funcţionare a scoarţei cerebrale, reacţia faţă de aspectul acustic al cuvântului e dominată de legăturile de sens, iar în condiţiile scăderii capacităţiii de muncă a scoarţei cerebrale apar pe primul plan legăturile sonore34.

Sunetele vorbirii sunt cercetate cu ajutorul aparatelor din punctul de vedere al articulării şi al calităţilor lor acustice. Aparatura utilizată în experimente este fie specifică pentru fenomenele lingvistice (de exemplu, filmograful şi filmofonul35), fie proprie şi unor cercetări de altă natură (razele X folosite în lămurirea unor chestiuni de fonetică articulatorie, spectrograful ş.a.); […].

Despre experimentele de fonetică acustică specialiştii spun că au dat rezultate foarte valoroase, unele neaşteptate, dar că interpretarea lor lasă de dorit; cercetările sunt încă în faza de copilărie”. Cea mai amănunţită analiză acustică a sunetelor se obţine cu spectrograful36: spectrogramele sunt adevărate fotografii ale sunetelor. Experienţe realizate cu ajutorul spectrografului au arătat că nu toate vibraţiile care se produc când rostim un sunet sunt necesare ca interlocutorul nostru să-l recunoască. Importanţă reală (funcţiune comunicativă) au numai tonul fundamental şi primii doi formaţi37, şi anume nu valorile lor absolute (exprimate în cifre), ci conturul formanţilor, distanţa dintre ei sau numai anumite porţiuni din formanţi38.

Spectrogramele fiind reprezentări vizuale atât de minuţioase ale vorbirii, rezultatul transformării sunetelor în imagini a fost numit vorbire vizibilă” (engl. visible speech)39. Deosebit de interesant e faptul că s-au construit şi aparate pentru retransformarea vorbirii vizibile în vorbirea audibilă. Acestea sunt aşa-numitele maşini vorbitoare”. Putem introduce într-o asemenea maşină şi spectrograme artificiale, adică desenate de cercetător. Vorbirea obţinută prin introducerea în maşina vorbitoare” a unor spectrograme artificiale se numeşte limbaj sintetic. Se pot obţine experimental sunete care ni se par identice cu cele emise de om, deşi am introdus spectrograme foarte sumare, cu reprezentarea a mult mai puţine vibraţii decât ale sunetelor naturale. De aici s-a tras concluzia că, pentru identificarea unui sunet, nu e nevoie de prea multe vibraţii concomitente. (Celelalte vibraţii produse la articularea sunetelor, de aparatul fonator al omului, sunt deci redundante. Fonetica experimentală permite deci separarea trăsăturilor fonetice pertinente de cele nerelevante.)

Maşinile vorbitoare” se numesc şi sintetizori ai vorbirii” (în engl. speech simulators). Primul aparat de acest fel a lost inventat în 1791 de Wolfgang von Kempelen şi imita aparatul fonator al omului40. Alt tip de aparat arăta ca un instrument muzical cu claviatură şi pedale41. Limbajul sintetic e o realizare ideală pentru metoda experimentală: s-a putut construi în laborator un aparat care produce acelaşi efect ca aparatul fonator al omului, sunetele artificiale se confundă cu cele naturale.

Metoda modelării. Lingvistica se apropie de celelalte ştiinţe nu numai pentru că toate recurg la modelare, ci şi pentru că un anumit tip de modele (sistemele formale logico-matematice), verificat în matematică, fizică, biologie ş.a., şi-a găsit aplicări recente în ştiinţa limbii. Interpretările noţiunii de model nu sunt unitare42, dar e cert că procedeele de modelare aparţin gândirii analogice. Modelul, în sensul cel mai larg, este un analogon care se substituie obiectului cercetării; prin modelare obiectul acesta (numit original) e supus unei investigaţii în mod mijlocit prin înlocuirea lui cu alt obiect (numit model). Modelul este un obiect sau o construcţie (materializată sau ideală) care reproduce, în condiţii dinainte stabilite, alt obiect sau proces şi îl reproduce fie ca structură, fie funcţional43. Ştiinţele recurg la această cale ocolită ori de câte ori consideră necesară cercetarea unui obiect cu metode care nu i se pot aplica direct. Scopul modelării este îmbogăţirea cunoştinţelor despre obiectele modelate, modelele au o funcţie euristică44.

În diverse ştiinţe, lingvistica inclusiv, termenul model apare adesea cu o accepţie îngustă, aceea de model matematic: se consideră, anumite mulţimi de obiecte şi se definesc, în aceste mulţimi, anumite relaţii şi operaţii. Se aleg anumite proprietăţi ale mulţimilor, relaţiilor şi operaţiilor considerate. Apoi, pe cale deductivă, se obţin proprietăţi noi, care duc la definirea unor noi mulţimi, relaţii şi operaţii. Deoarece mulţimile, relaţiile şi operaţiile considerate iniţial au fost astfel alese încât să admită o interpretare relativă la obiectul modelat, rezultatele obţinute prin deducţie vor admite şi ele o astfel de interpretare. Se ştie însă că metodele deductive se pot aplica numai în cadrul unor sisteme formale, iar faptele de limbă sunt departe de a avea acest caracter. De aceea se procedează mai întâi la o modelare nematematică a obiectului; uneori între un fenomen şi un model al său matematic se interpun mai multe descrieri intermediare45. Lingvistica structurală a furnizat lingvisticii matematice mai multe modelări nematematice care au pregătit calea modelării matematice.

O direcţie urmată de modelare este simplificarea prin operaţii de analiză, de abstractizare etc. Dacă modelarea chimică a unei molecule de apă prin schema46:

 


are un caracter vădit simplificator, afirmaţia rămâne valabilă şi pentru o schemă ca

  

simbolul structurii sintactice a propoziţiei acum respinge această propunere, unde cele patru litere notează concepte foarte abstracte: Gramatica unei limbi naturale este o structură postulată, care conţine concepte foarte abstracte, utilizate pentru a explica formarea de către vorbitor a enunţurilor gramaticale ale limbii lui. Ea (= gramatica) conţine multe entităţi care nu pot fi observate direct în structura fizică a nici unei propoziţii, dar care trebuie admise prin ipoteză că o sursă din care pot fi derivate multe enunţuri diferite”47.

Un model diferit de cel al analizei fonetice şi gramaticale tradiţionale este analiza în constituenţi imediaţi, care prinde într-un mod nou jocul raporturilor de subordonare în manifestarea lor paradigmatică şi sintagmatică. Modul în care creierul omenesc elaborează fraze din unităţile păstrate în memorie a început a fi cercetat cu modele generative. Procesele de codificare şi decodificare, ascunse observaţiei noastre, nu pot fi studiate decât pe calea modelării. Un grup însemnat de modele sunt cele probabilistice; ele descoperă legăturile cantitative dintre unităţile lingvistice şi se pretează uneori prin sugestiile pe care le oferă, la interpretări diacronice.

Modelele folosite în studiul limbajului se ierarhizează după gradul de abstractizare al conceptelor propuse. În general, cele matematice operează cu abstracţii de ordin superior, obţinute nu în mod nemijlocit din obiectele realităţii, ci prin intermediul altor abstracţii.

Discuţia modelelor matematice trebuie legată de problema, mai generală, a utilităţii metodelor matematice în lingvistică şi a caracterului de ştiinţă exactă” al disciplinei noastre. Lingviştii, ca şi specialiştii în alte domenii, rămân adesea dezamăgiţi de rezultatele obţinute în urma aplicării metodelor matematice. Explicaţiile acestui fapt sunt urmaătoarele:

matematicianul dă descrieri parţiale, iar cel care îl solicită aşteaptă de la el descrieri exhaustive;

matematicianul stabileşte de obicei proprietăţi pe care fenomenul studiat le are în comun cu alte fenomene, în timp ce specialistul în fenomenul studiat caută proprietăţile specifice acestuia;

matematicianul nu se ocupă decât rareori de o problemă, în forma în care ea i se propune de către nematematician, ci o reformulează, o restructurează în aşa măsură, încât nematematicianul n-o mai recunoaşte48.

Către sfârşitul secolului al XIX-lea [r. ed.] destule voci proclamau caracterul de ştiinţă exactă al lingvisticii şi Hasdeu putea scrie: Procedura lor [= a lui Pott, Curtius, Corssen, Ascoli] nu diferă mai întru nimic de a naturalistului celui mai exact, celui mai scrupulos în observaţiunea fenomenelor curat biologice”49.

Pentru Hasdeu, lingvistica este cea mai exactă ştiinţă sociologică”, a formelor sonore ca şi a „sufletului limbii”, a variaţiilor teritoriale şi individuale ale sistemului lingvistic, ca şi a relaţiilor cu istoria poporului. Criticile aduse neogramaticilor şi afirmarea altor şcoli lingvistice la începutul secolului al XIX-lea [r. ed.] au zdruncinat atare convingeri.

În ultimele decenii, lingviştii, ca şi specialiştii în alte ştiinţe antropologice, având sentimentul ca metodele clasice” au valoare cognitivă redusă şi că lasă loc variatelor interpretări subiective, sunt tentaţi să se agaţe de metodele ştiinţelor naturale, şi chiar de certitudinea matematică. Ştiinţă umană, lingvistica trebuie să scape de acest ajutor iluzoriu”50. Nu toţi lingviştii împărtăşesc însă acest punct de vedere.

Statistica. Metoda statistică a fost, dintre toate metodele riguroase ale ştiinţelor pozitive, cel mai uşor acceptată de numeroşi lingvişti în urma constatării că legile statistice guvernează comportamentul verbal, în aparenţă voluntar şi conştient51. Statisticianul pune în lumină mediile, tendinţele, lăsând la o parte detaliile, oricât ar fi de specifice; în consecinţă, când apelăm la metoda statistică, obţinem o orientare generală şi nu explicaţia unui eveniment individual52. Dar simplificarea de tip statistic se dovedeşte indispensabilă53. Ca şi despre biologia contemporană, se poate susţine despre ştiinţa limbii că „se găseşte acum în faza când apar primele explicaţii cantitative ale aspectelor calitative ale fenomenelor”54. Metoda statistică apropie lingvistica de numeroase discipline; de exemplu, două noţiuni de bază ale statisticii provin din fizică: ergodicitatea şi entropia în analiza limbii, ergodicitatea se manifestă prin aceea că, în texte lungi, frecvenţele fiecărei unităţi lingvistice se stabilizează şi devin sensibil egale. (De pildă, în două texte a trei rânduri o anumită literă poate apărea cu frecvenţe foarte diferite; în două texte a 50 de pagini fiecare, frecvenţa literei respective va fi aproximativ aceeaşi.) Entropia măsoară nedeterminarea pe care o elimină un mesaj lingvistic; ea este o măsură a dezordinii. Apariţia unei unităţi lingvistice într-un punct al unui text e rezultatul unei alegeri efectuate între n unităţi, cu probabilităţi diferite, care ar fi putut apărea în acel punct. Cu cât n este mai mare, entropia (nedeterminarea) este mai mare. Dacă apariţia unei anumite unităţi (fonem, morfem, cuvânt) este previzibilă, unitatea se numeşte redundantă, iar nedeterminarea eliminată de ea este nulă55.

Statistica a dat rezultate interesante în studiul lexicului şi al sunetelor: de exemplu, în engleză nu se rostesc mai mult de 10-15 cuvinte fără ca unul dintre ele să se repete, deşi în Oxford English Dictionary figurează 500 000 de unităţi lexicologice. Frecvenţa unui cuvânt arată legea lui Zipf e invers proporţională cu rangul său. (Prin rang” se înţelege locul pe care îl ocupă un element într-o listă în care elementele sunt dispuse în ordinea descrescândă a frecvenţei. De exemplu, elementul cel mai frecvent are rangul unu.) De pildă, în Ulysses de Joyce, un cuvânt cu rangul 10 e folosit de 2053 de ori, un cuvânt cu rangul 100 apare de 265 de ori, iar un cuvânt cu rangul 1000 e folosit de 26 de ori56. Pentru limba română s-a făcut un studiu al frecvenţei cuvintelor în operele marilor scriitori pe baza a zece lucrări57. Textele însumează 50.000 de cuvinte, care reprezintă repetarea a 4547 de unităţi lexicale diferite; aproximativ a şaptea parte a corpusului constă numai din repetarea cuvintelor de, şi, el, avea. Până la rangul 27 inclusiv apar numai prepoziţii, conjuncţii, pronume, adverbe primare şi articole. La rangul 42 apare primul substantiv.

Folosind statistica, exprimăm în formule unele adevăruri intuite de lingvişti, de exemplu: există o relaţie direct proporţională între numărul de sensuri al unui cuvânt şi frecvenţa sa şi o relaţie invers proporţională între frecvenţa cuvântului şi numărul de foneme din care e alcătuit.

În mai multe limbi, mai ales în stilul conversaţiei uzuale, predomină monosilabele (în engleză, în vocabularul convorbirilor telefonice primele 30 de cuvinte clasate în ordinea descrescândă a frecvenţei sunt monosilabe; surprinde faptul că şi germana, cu foarte multe cuvinte polisilabice, arată aceeaşi preferinţă pentru monosilabe58). În limba română, frecvenţa cea mai mare o au cuvintele de o silabă (39,37%) şi de două silabe (24,11%). Dintre cuvintele bisilabice, cele mai frecvente sunt de tipul (consoană + vocală) + (consoană + vocală): CV CV. Dintre cuvintele trisilabice, cele mai frecvente au structura CV CV CV59. În cercetarea cantitativă a fonemelor s-a studiat diferenţa dintre consoane din punctul de vedere al înclinării lor de a apărea lângă vocala silabei (criteriu numit „aderenţă silabică”)60. Calculul frecvenţei sunetelor (izolate sau pe grupuri) ajută la caracterizarea cantitativă a fizionomiei unei limbi lucru observat încă de Hasdeu; frecvenţa cuvintelor e interesantă în studierea fondului principal lexical, a vocabularului fundamental […], precum şi în investigaţiile stilistice61. Poetica se spune tot mai des în ultima vreme poate deveni o ştiinţă cantitativă, căci „stilistica e o ştiinţă a abaterilor lingvistice, iar statistica e ştiinţa abaterilor în general”62. Celor care contestă valoarea metodelor exacte (printre care şi statistica) în lingvistică, sub cuvânt că aceasta operează foarte mult cu elemente ideale, subtile, necantificabile, li se poate răspunde cu argumentele adepţilor unei poetici exacte”63: (a) să nu se confunde observaţia cu faptul observat. Poezia se opune ştiinţei ca fapt, dar această opoziţie nu prejudiciază cu nimic metoda de observare adpotată. Diferenţa dintre astrologic şi astronomie nu e în stele, ci în spiritul oamenilor care le studiază; (b) faptul de a cunoaşte mecanismele unui fenomen nu împiedică deloc aceste mecanisme să funcţioneze ca şi înainte de a le fi smuls tainele. Pământul a rămas imobil în ochii noştri şi după ce am aflat că se învârteşte64.


* Subcapitole din volumul: Acad. Al. Graur, S. Stati, Lucia Wald (rcd.), Tratat de lingvistică generală, 1972, p. 77-88.

1 Henri Wald, Elemente de epistemologie generală, Bucureşti, 1967, p. 128. Cunoaşterea se ridică de la experienţă la ipoteză printr-o inducţie spontană, intuitivă (ibidem, p. 201).

2 A. Joja, Studii de logică, II, Bucureşti, 1966, p. 505.

3 Henri Wald, lucr. cit., p. 200.

4 Graur – Wald, Ist. ling., p. 36-38

5 Vezi S. Stati, Interferenţe lingvistice, Bucureşti, 1971, p. 153-158; id., Omul prizonier al limbajului ?, în vol. Limbaj, şi educaţie, Bucureşti, 1972.

6 Tot pe baza unor analogii se construiesc şi astăzi ipoteze, de exemplu atunci când se fac previziuni asupra dezvoltării limbilor actuale: schimbări morfologice, de vocabular, dispariţia de idiomuri. În unele lucrări de lingvistică modernă se vorbeşte de caracterul ipotetic al unităţilor limbii: fonem, morfem, cuvânt.

7 Inducţia nu se poate justifica în afara ipotezei, confirmată de o practică constrângătoare, a existenţei obiective a legilor naturii” (A. Joja, lucr. cit., p. 502).

8 Henri Wald, lucr. cit., p. 128.

9 A. Joja, lucr. cit., p. 501

10 Hegel, Logica, Bucureşti, 1962, p. 322.

11 Vezi F. Engels, Dialectica naturii, ediţia a III-a, Bucureşti, 1966, p. 206.

12 Henri Wald, lucr. cit., p. 115. Vezi şi F. Bercelli, Note sull'interpretazione dei termini probabilitŕe induzione”, Lingua e stile” III, 1968, 1.

13 Graur, Studii, p. 488. Pretenţia de a nu trage concluzii decât pe baza tuturor exemplarelor din lume ar duce la desfiinţarea ştiinţei” (ibidem, p. 400).

14 Hjelmslev, Le langage, Paris, 1966, p. 140 – 141.

15 I.I. Revzin, Models în Language, Londra, 1966, p. 2.

16 Greimas, Sémantique, p. 68.

17 Henri Wald, lucr. cit., p. 137 -170.

18 Beauzée, la Henri Wald, lucr. cit., p. X-XI.

19 Ibidem, p. X.

20 Vezi, mai departe, p. 131 şi urm. [r. ed.]

21 Prolegomena, p. 13.

22 Dialectica metodelor în cercetarea ştiinţifică I, Bucureşti, 1966, p. 323.

23 Asemănările observate erau adesea rezultatul unor interpretări tendenţioase.

24 De exemplu, Du Bellay, Défense et illustration de la langue française, şi opusculul lui Frain du Tremblay (1703), edificator prin chiar titlul sau: Traité des langues, où l'on donne des principes et des règles pour juger du mérite et de I'excellence de chaque langue, et en particulier de la langue française.

25 Formularea aparţine unui predecesor al autorilor de gramatici universale”: Roger Bacon, citat de Robins, lucr. cit., p. 77.

26 Lingvistica a devenit ştiinţă din ziua în care a încetat să impună reguli pentru a observa faptele” (Jean Cohen, Structure du langage poétique, Paris, 1966, p. 17).

27 Dialectica metodelor în cercetarea ştiinţifică, II, Bucureşti, p. 219.

28 Ibidem, I, p. 323, unde se insistă asupra faptului că metoda experimentală nu trebuie înţeleasă, în mod unilateral, ca cercetare pe baza manipulării unor aparate.

29 Vezi Al. Roşca şi colectivul, Tratat de psihologie experimentală, Bucureşti, 1963, p. 11; Henri Baruk, La psychopathologie experimentale, Paris, 1964, p. 5-6.

30 Jakobson, Essais, p. 43-67. Pentru problema afaziei, cf. H. Hécaen, R. Angelergues. Pathologie du langage, Paris, 1965.

31 Dialectica metodelor…, II, p. 249-250.

32 Experienţele sunt relatate de Al. Roşca, lucr. cit., p. 240 şi urm.

33 T. Slama-Cazacu afirmă (Limbaj şi context, Bucureşti. 1959, p. 296, 422) că între limbajul situaţional al copilului şi cel contextual al adultului e cel mult o diferenţa de grad.

34 Al. Roşca, lucr. cit., p. 256-261. Experimentul joacă un rol de seamă în psiholingvistică: vezi Slama-Cazacu, Psiholingvistică, passim.

35 Realizate în laboratorul Centrului de fonetică şi dialectologie din Bucureşti al Academiei […]; vezi V. Şuteu, Gh. Abălaşei, Noi mijloace de cercetare în fonetica experimentală, SCL X, 1959, 3. Filmograful e un aparat care transformă vibraţiile sonore în impulsuri luminoase care se înscriu pe o peliculă. Astfel se obţin filmograme (sunete filmate”). Introduse în filmofon, filmogramele se transformă din nou în sunete.

36 Primul a fost construit în 1940, în S.U.A. Aparatul a fost comercializat în 1948 sub numele de Sona-Graph.

37 Sau primii trei formanţi, după părerea unora; vezi Valeriu Şuteu, Observaţii asupra structurii acustice a vocalelor româneşti, i, e, a, o şi u, SCL XIV 1963, 2, p. 179 – 198.

38 Perceperea unei vocale nu depinde de valoarea absolută a frecvenţei formanţilor săi, ci de raportul care există între frecvenţa formanţilor acestei vocale şi cea a celorlalte vocale pronunţate de acelaşi vorbitor. Zona acustică de trecere de la un sunet la altul are o importanţă deosebită în identificarea consoanelor; ea constituie inima perceperii unei consoane”. O explozie corespunzătoare frecvenţei de 1440 de perioade pe secundă e auzită ca un /p/ când e urmată de /i/ şi ca un /k/ dacă trecerea se face spre /a/. Invers, explozii cu frecvenţe diferite sunt interpretate auditiv ca fiind aceeaşi consoană (André Rigault, La synthèse de la parole, Etudes de linguistique appliquée”, I, 1962, p. 63-64).

39 Lucrarea clasică în acest domeniu este R.K. Potter, G.A. Kopp, H. C. Green, Visible speech, New York, 1947.

40 Descrierea lui la A. Rigault, lucr. cit. p. 55; Francis Ingemann, Simulated speech, în Linguistics today, edited by A.A. Hill. New York-Londra, 1969, p. 207-208.

41 Francis Ingemann, lucr, cit. p. 208.

42 Vezi o enumerare de accepţii în Yuen Ren Chao, Models in linguistics and models in general, în Logic, methodology and philosophy of science, Proc. of the 1960 Intern. Congr. Standford (California), 1962.

43 Materialismul dialectic (manual), Bucureşti, 1963, p. 342.

44 Consideraţii generale asupra utilităţii aplicării în lingvistică a metodei modelării, la N.D. Andreiev, Models as a tool in the development of linguistic theory, Word”, 1962, 1-2; S. Stati, Modelarea în cercetarea lingvistică, în Materialismul dialectic şi ştiinţele naturii, X, 1965; M. Gross, L'emploi des modèles en linguistique, Langages”, 9, 1968; cf. şi L. Revzin, lucr. cit.; F. Kiefer, Mathem. linguistics.

45 Marcus-Nicolau-Stati, Lingv. mat., p. 72-74.

46 V. Săhleanu, Despre valoarea teoretică şi practică a modelelor, în Materialismul dialectic şi ştiinţele naturii, X, p. 407.

47 R. Lees, recenzie la N. Chomsky, Syntactic Structures, Language”, 1967, 3. Caracterul de modelare (matematică) al schematizării structurii sintactice în modul arătat mai sus e discutat de Paul L. Garvin, The definitional model of language, în Natural Language and the Computer, editat de P.L. Garvin, University of California, 1963.

48 Marcurs, Poetica, p. 15.

49 B.P. Hasdeu, Cuvente den bătrăni, Isloria limbei române, partea I, vol. Ill, Principii de linguistică, Bucureşti, 1881, p. 14.

50 Leroy, Lingu. moderne, p. 178.

51 G.K. Zipf observă că, din toate comportamentele omeneşti, limbajul e singurul continuu care poate fi izolat cu un risc minim de deformare, care poate fi determinat şi studiat statistic cu o mare exactitate” (cit. de George A. Miller, Langage et communication, Paris, 1956, p. 112). O lucrare de bază privind statistica în lingvistică este Ch. Muller, La statistique linguistique, Paris, 1968.

52 Alexandra Roceric-Alexandrescu, Fonostalislica limbii române, Bucuresti, 1968, p. 6.

53 G. A. Miller, lucr. cit., p. 112-113.

54 Dialectica metodelor…, p. 383.

55 Pentru aplicarea la studiul limbajului a teoriei informaţiei, cf. Marcus-Nicolau-Stati, Lingv. mat., p. 221-262, şi lucrarea de popularizare, M. Rosenblalt-Roth, Teoria informaţiei pe înţelesul tuturor. Bucureşti, 1966.

56 Malmberg, Nouv. tendances, p. 286-287.

57 V. Şuteu, Observaţii asupra frecvenţei cuvintelor în operele unor scriitori români, SCL X, 1959, 3.

58 La 11.000.000 de cuvinte-text, 50% sunt monosilabice, iar cele tetrasilabice, reprezintă numai 8,4%. Cifrele rezultă din calculele lui Kaeding, autorul primului dicţionar de frecvenţe, apărut la sfârşitul secolului al XIX-lea [r. ed.]. Pentru problema preferinţei acordate monosilabelor, vezi G. A. Miller, lucr. cit., p. 125.

59 A. Roceric-Alexandrescu, lucr. cit. p. 153.

60 Bengt Sigurd, Rank order of consonants, Studia linguistica”, IX, 1955.

61 Stilul a fost definit ca „o abatere care se defineşte cantitativ în raport cu o normă” (P. Guiraud, Problčmes et méthodes de la statistique linguistique, Paris, 1960, p. 19).

62 Jean Cohen, lucr. cit., p. 14. Vezi acum Marcus, Poetica, p. 145-152.

63 Marcus, Poetica, p. 17-19.

64 Jean Cohen, lucr. cit., p. 24.

 

<< pagina precedentă <<
home
cuprins
autor
>> pagina următoare >>

© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Constantin DOMINTE
Last update: November 2003
Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design: RALUCA OVAC