SUMAR

Cuvânt înainte

 
I. ISTORIA LINGVISTICII


Sorin STATI
Lingvistica structurală


 
II. OBIECTUL LINGVISTICI


Ferdinand de SAUSSURE Obiectul lingvisticii

Elemente interne şi elemente externe ale limbii

Louis HJELMSLEV Natura semnului lingvistic

Ferdinand de SAUSSURE Expresie şi conţinut

Lingvistica statică şi lingvistica evolutivă

Valoarea lingvistică

Raporturi sintagmatice şi raporturi asociative

Roman JAKOBSON [Funcţiunile limbajului]

André MARTINET
Lingvistica, limbajul şi limba


Eugeniu COŞERIU [Cadre şi contexte ale vorbirii]


III.
METODOLOGIE LINGVISTICĂ.

Sorin STATI Ipoteza, inducţia şi deducţia. Observaţia şi experimentul. Metoda modelării. Statistica 

Alexandru GRAUR Metoda comparativă-istorică. Încercări de perfecţionare a metodei comparative-istorice

Matteo Giulio BARTOLI Teoria ariilor

Sorin STATI

Metode moderne (Analiza funcţională. Analiza distribuţională.

Analiza în constituenţi imediaţi. Analiza în trăsături distinctive.

Metoda generativ-transformaţională. Metodele matematice)


IV.
SISTEMUL LINGVISTIC. STRATIFICAREA LIMBII

Elena SLAVE Planuri, nivele, stratificare

Sorin STATI Unităţile limbii


V.
FONOLOGIA.

Sorin STATI Fonetica structurală (Fonologia)

Roman JAKOBSON, Morris HALLE Trăsăturile distinctive


VI.
SEMANTICA

Sorin STATI Probleme actuale ale semanticii lingvistice

Eugeniu COŞERIU Pentru o semantică diacronică structurală

John LYONS Hiponimie şi incompatibilitate


VII.
MORFOLOGIA

Sorin STATI Morfologia structurală

Valeria GUŢU ROMALO Morfemul. Structura morfematică a cuvântului în limba română.


VIII.
LEXICOLOGIA

Sorin STATI Cuvântul şi unităţile superioare cuvântului.

Theodor HRISTEA Noţiuni generale de lexicologie

Procedee interne de îmbogăţire a vocabularului

Calcul lingvistic ca procedeu de îmbogăţire a vocabularului

Eugeniu COŞERIU Lexematica

Către o tipologie a câmpurilor lexicale


IX.
FRAZEOLOGIA

Theodor HRISTEA Introducere în studiul frazeologiei


X. SINTAXA


Sorin STATI Sintaxa

Emanuel VASILIU Gramaticile generative

Emanuel VASILIU, Sanda GOLOPENŢIA-ERETESCU Sintaxa transformaţională a limbii române. Introducere


XI.
DIN ISTORIA LINGVISTICII ROMÂNEŞTI (SECOLUL AL XIX-LEA ŞI PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XX-LEA)

 

Bogdan Petriceicu HAŞDEU Ce este etimologia?

Sextil PUŞCARIU Specificul românesc în organizarea limbii

D. CARACOSTEA Expresivitate şi etnic

 

 

<< pagina precedentă <<
home
cuprins
autor
>> pagina următoare >>

 

© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Constantin DOMINTE
Last update: November 2003
Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design: RALUCA OVAC