Cuvânt înainte

Culegerea cuprinde texte alese privitoare la principalele capitole ale teoriei lingvistice, atât din literatura străină de specialitate, cât şi din cea română, încheindu-se cu câteva pagini din istoria lingvisticii româneşti. Ea este destinată activităţii studenţilor în seminarele de Teorie a limbii, atât de la Facultatea de Litere, cât şi de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine ale Universităţii din Bucureşti, cuprinzând bibliografia de bază, recomandată pentru pegătirea temelor de seminar.

Spaţiul nu ne-a permis să includem şi texte din opera altor lingvişti, nereprezentaţi aici, dar foarte importanţi, ca Edward Sapir, Leonard Bloomfield, Z.S. Harris sau Noam Chomsky, ori Antoine Meillet, Karl Bühler, Nikolai Trubeţkoi, Jerzy Kuryłowicz, Emile Benveniste sau Gustave Guillaume. Oricum, lingvistica străină este totuşi bine reprezentată în cuprinsul acestei culegeri, lăsând loc de prezentare şi pentru contribuţiile sau sintezele operate de numeroşi lingvişti români de seamă. Regretăm totuşi că, de asemenea, din motive legate de spaţiul limitat disponibil, nu am putut reproduce, fie şi fragmentar, capitole privind metodologia lingvistică modernă din cunoscuta culegere redactată de Ion Coteanu, Elemente de lingvistică structurală, 1967.

În câteva cazuri, am notat între croşete titluri date de noi, iar în alte câteva cazuri am retuşat, actualizându-le, aprecierile de ordin cronologic formulate de către autori, ceea ce am specificat prin abrevierea [r. ed.]. Am precizat întotdeauna, în note infrapaginale, volumele sau periodicele din care am extras (fragmente de) capitole sau articole ştiinţifice.

Cartea de faţă umple oarecum o lacună, ţinând seama de faptul că bibliotecile universitare dispun de relativ puţine exemplare ale lucrărilor din bibliografia de seminar, epuizate de foarte multă vreme, a căror reeditare integrală întârzie şi, probabil, va mai întârzia câtăva vreme de acum înainte.

Conţinutul este grupat în unsprezece capitole, deşi disciplina Teoria limbii dispune, după cum bine se ştie, de numai şapte şedinţe de seminar de-a lungul primului semestru al anului I. Acesta însemnă că titularii de seminar au toată libertatea de a alege din ansamblul volumului şi de a propune studenţilor acele teme pe care le găsesc convenabile. O formulă posibilă, aplicată de noi înşine, este aceea de a propune două-trei teme teoretice generale, introductive, alese dintre primele capitole, pentru primele două sau trei şedinţe de seminar, cu lectură de text în sală şi discuţii împletite cu comentarii pe marginea textelor selectate în acest scop. Formula aceasta oferă şi ocazia de a introduce pe studenţi în maniera de studiu universitar, pregătindu-i sub aspect „tehnic” în vederea conspectării bibliografiei pentru următoarele cinci, respectiv patru şedinţe, care ar putea fi consacrate introducerii studenţilor fie în studiul metodologiei lingvistice, fie în studiul compartimentelor sistemului lingvistic, conspectarea şi studierea individuală a bibliografiei aferente, recomandate aici, fiind de exploatat prin exerciţii propuse de fiecare titular de seminar.

Este evident că lipseşte din culegere un capitol distinct consacrat cel puţin semioticii lingvistice, dacă nu chiar celei generale; în această privinţă, ne-am limitat la noţiunile introductive extrase din cursul saussurian de lingvistică generală, plasate în capitolul al II-lea, Obiectul lingvisticii, în subcapitolul cu acelaşi titlu. „Patul procustian” al spaţiului limitat a determinat şi absenţa altor capitole, referitoare, de pildă, la stilistică, la retorică şi poetică sau la pragmatică. Nici domeniile, de frontieră, ale onomasticii teoretice generale, psiholingvisticii şi sociolingvisticii nu au avut loc aici, după cum nici acela al interlingvisticii generale (în accepţia lui Mario Wandruszka) sau speciale (în accepţia dată de Otto Jespersen).

Dacă, în acelaşi fel cu semiotica, în culegere se mai găsesc aşa zicând discret reprezentate, fie şi numai parţial, lingvistica matematică (în subcapitolele prim şi ultim din capitolul al III-lea) şi etimologia (în subcapitolul al doilea din capitolul al III-lea, din perspectivă indo-europeană, şi în subcapitolul prim din capitolul al XI-lea, din perspectivă mai cu seamă romanică; de asemenea, în textele şi în extrasele din texte aparţinând domnului profesor dr. Theodor Hristea – revăzute ad hoc de către autor, cu aleasa bunăvoinţă pentru care îi exprimăm şi aici recunoştinţa noastră), în schimb, noul domeniu al lingvisticii computaţionale, iniţiat la Universitatea din Bucureşti de colegul nostru, domnul Emil Ionescu, nu se găseşte, deocamdată, reprezentat în volum.

Dar, nădăjduim ca, într-un viitor nu prea îndepărtat, în dependenţă şi de împrejurări mai bune de ordin material, să adăugăm un nou volum celui de faţă, pentru a umple lacunele pe care nu le ignorăm câtuşi de puţin, lărgind, în felul acesta, aria tematică şi posibilităţile de selectare a temelor de seminar.

Compilatorii mulţumesc, şi pe această cale, doamnei Gabriela Pană Dindelegan, şeful Catedrei de Limba română, şi domnului Gheorghe Doca, din aceeaşi catedră a Facultăţii de Litere de la Universitatea din Bucureşti, care au recomandat, prin referatele semnate de d-lor, publicarea acestui volum.

Adresăm, în mod deosebit, expresia gratitudinii noastre domnilor profesori universitari Dr. Ioan Pânzaru, prorector al Universităţii din Bucureşti, coordonator al Secţiei de Limbi Moderne Aplicate a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, şi Dr. Dan Horia Mazilu, membru corespondent al Academiei Române, decanul Facultăţii de Litere, din Universitatea Bucureşti, fără sprijinul preţios al cărora însăşi apariţia acestei culegeri ar fi întârziat.

Martie 2002 C.D.

 

 

© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Constantin DOMINTE
Last update: November 2003
Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design: RALUCA OVAC