MARKETINGUL ÎN BIBLIOTECÃ
:: IONEL ENACHE :: MIHAELA MAFTEI ::
 

 

MIXUL DE MARKETING

1. Definire. Componente

Mixul de marketing reprezintã combinaţia instrumentelor politicii de desfacere aplicatã la un moment dat de cãtre o organizaţie. Concept cu o poziţie centralã în teoria şi practica marketingului, mixul s-a impus ca instrument de bazã utilizat în concretizarea strategiilor organizaţiilor.

Mixul constituie setul de instrumente tactice ale firmelor necesar stabilirii unei poziţii solide pe piaţa ţintã. Un program de marketing eficient combinã elementele mixului astfel încât sã permitã atingerea obiectivelor firmei. El asigurã antrenarea resurselor în proporţii diferite, grupându-le în jurul celor patru elemente cunoscute în literatura de specialitate ca cei 4P: Produse (servicii), Plasament (distribuţie), Preţ, Promovare.

Mixul de marketing reprezintã piatra de temelie a delimitãrii marketingului serviciilor de marketingul bunurilor. Deosebiri esenţiale apar îndeosebi în privinţa politicilor de distribuţie dar şi în cele de preţ şi promovare.

Conţinutul mixului în domeniul serviciilor evidenţiazã o serie de particularitãţi (dupã cum am arãtat) în raport cu alte sectoare de activitate. Ele sunt determinate de natura şi caracteristicile serviciilor, de conţinutul pieţei, de modul de prestare şi consum. Astfel, este evident conţinutul diferit al distribuţiei şi apare destul de pregnant rolul jucat în atingerea obiectivelor de piaţã a unor instrumente ca: ambianţa în care se realizeazã prestaţiile, personalul de servire (aflat în contact cu clientul), participarea clientului la realizarea prestaţiilor. Pe aceastã bazã se apreciazã cã mixul de marketing trebuie reformulat şi completat, luând în considerare urmãtoarele variabile[1]:

_ variabile similare domeniilor producţiei materiale (preţ şi promovare);

_ variabile modificate în raport cu mixul de marketing tradiţional (produs şi plasament-distribuţie);

_ variabile specifice serviciilor (ambianţa, personalul, clientul). Variabilele specifice serviciilor incluse în aceastã clasificare sunt componente ale produsului sau plasamentului, putând intra în discuţie în formularea submixului de marketing corespunzãtor acestor elemente, în cadrul cãrora deţine un loc esenţial.

Cei 4P ai mixului de marketing în concepţia lui P. Kotler sunt (fig. 4)[2]:

Fig. 4.

Cei 4P ai mixului de marketing

Organizaţia, care priveşte şi din perspectiva consumatorului, trebuie sã conceapã şi cei 4C ai acestuia: Cumpãrãtorul, Comoditatea, Comunicarea şi Costul. Între cei 4P şi cei 4C este necesar sã existe o corelaţie directã:

Produs _ Cumpãrãtor

Plasament _ Comoditate

Promovare _ Comunicare

Preţ _ Cost

Organizaţiile care vor ţine seama de aceastã corelaţie vor reuşi sã combine eficient elementele mixului astfel încât sã obţinã avantajul competitiv pe piaţã.

În concepţia lui J.M. Salaün[3], cele patru elemente ale mixului de marketing pentru biblioteci sunt: servicii, servuction (servire), contract şi comunicare (fig. 5).

SERVICII
SERVIRE
UTILIZATORICONTRACT

COMUNICARE

Fig. 5.

Mixul de marketing în bibliotecã

Oferta de servicii înlocuieşte produsul dintr-o schemã a mixului de marketing pentru organizaţiile care au ca obiectiv obţinerea profitului. Un serviciu nu se poate oferi decât dacã participarea consumatorului sãu are loc înainte sau în momentul producerii acestuia.

Specialiştii în marketing au dat un nume barbar participãrii active a utilizatorilor, „servuction"[4]. Este vorba de o „contragere" între serviciu şi producţie, pentru a desemna momentul în care utilizatorul şi producãtorul combinã energia lor pentru a produce un serviciu. Dincolo de terminologie, fenomenul este de o importanţã capitalã pentru analiza activitãţii. Consecinţele sale sunt perceptibile în viaţa noastrã cotidianã. De fapt, activitatea de „servuction" pune în relaţie trei elemente[5]: mijloacele materiale (documentele) sau suporturile fizice (cãrţi, cataloage, sãli, terminale, bãnci de date); personalul (bibliotecarul, specialistul în informare şi documentare); clientul (utilizatorul).

În opinia lui J.M. Salaün, procesul de „servuction" înlocuieşte distribuţia, iar politica de contract o înlocuieşte pe cea de preţ. Pentru serviciile clasice de bibliotecã, contractul se poate încheia la diferite niveluri de realizare a serviciului: accesul la serviciu (intrarea în bibliotecã, dreptul de a utiliza un aparat), realizarea concretã a serviciului (consultare, împrumut, copie) şi eventual accesul la anumite informaţii (cercetare documentarã). În cazul bibliotecilor, justificarea plãţii pentru servicii se sprijinã pe investiţiile costisitoare, pe costurile de întreţinere şi de funcţionare, în special în informaticã, telecomunicaţii şi audio-vizual.

Ca şi celelalte variabile ale mixului, şi comunicarea cu publicul-ţintã este luatã în considerare. Au fost elaborate tehnici de o redutabilã eficacitate pentru a se imagina mesaje pertinente şi pentru a gãsi vectorii potriviţi pentru a atrage atenţia şi pentru a convinge. Comunicarea este una dintre variabilele cele mai costisitoare pentru specialiştii în marketing, putându-se, uneori, chiar confunda cu marketingul.

Realizarea unui mix de marketing constã deci în sprijinirea în principal pe analiza internã şi externã a publicului, în imaginea serviciilor care trebuie sã corespundã nevoilor publicului-ţintã vizat, într-o activitate de „servuction" (producere a serviciului) adaptatã comportamentului şi nevoilor acestui public, într-un contract care formalizeazã relaţia ce se stabileşte între serviciul prestat şi comunicare pentru a convinge publicul cã serviciul este ceea ce cautã el[6]. Fiecare dintre aceste variabile trebuie sã fie îndreptatã asupra caracteristicilor acestui public, şi fiecare va fi coordonatã şi în relaţie cu celelalte.2. Produse de bibliotecã

2.1. Definire. Caracteristici

Produsul reprezintã un set de atribute oferite de cel care îl realizeazã cu scopul satisfacerii nevoilor şi dorinţelor unui utilizator. Produsele de bibliotecã sunt în general produse documentare, lucrãri sau materiale realizate de diverse servicii ale bibliotecilor. Acestea presupun contactul dintre bibliotecar (specialistul în informare şi documentare) şi utilizator într-o manierã directã şi neutrã.

Caracteristicile produselor documentare sunt:

· au o formã fizicã, sunt materiale, tangibile, fie cã este vorba de produse documentare finite (buletinul bibliografic, bibliografiile la cerere), fie cã este vorba de produse documentare semifinite (baze de date);

· consumul produselor are loc, de regulã, dupã producerea acestuia;

· calitatea produselor este mai uşor de evaluat decât cea a serviciilor;

· interacţiunea bibliotecar-utilizator nu este determinantã pentru modul în care utilizatorul apreciazã calitatea produsului consumat;

· produsele genereazã şi întreţin serviciile (împrumut, consultare, mesagerie, traducere etc.).


2.2. Produse realizate de serviciile de informare

1) Lucrãri şi materiale bibliografice multiplicate mecanic (rotaprint, xerox, imprimantã), adesea într-o formã nedefinitã (pentru uz intern):

a) liste de lucrãri prezentate într-o anumitã expoziţie: indici de opere separate ale unui autor, liste de recomandare bibliograficã pe diferite teme;

b) lucrãri bibliografice auxiliare tipãrite. Mai importante sunt urmãtoarele:

· fişele descriptive, tipãrite de Biblioteca Naţionalã care se atribuie pe bazã de abonament tuturor bibliotecilor, contribuind astfel la asigurarea unitãţii şi uniformitãţii descrierilor şi clasificãrii;

· bibliografii tematice, pe subiecte sau pe autori elaborate de serviciile bibliografice ale marilor biblioteci, cu prilejul unor aniversãri, evenimente sau la cererea unor categorii de utilizatori pentru „uzul intern";

· buletine de informare bibliograficã (Biblioteca Naţionalã editeazã Buletinul de Informare în Bibliologie);

· aniversãri culturale: bibliografii dedicate marilor aniversãri ale unei anumite personalitãţi recomandate de Unesco (editate de Biblioteca Naţionalã);

· cataloage de achiziţii (cãrţi şi periodice) din producţia editorialã strãinã, editate de Biblioteca Naţionalã, Biblioteca Centralã Universitarã Bucureşti, Biblioteca Academiei Române;

· documentãrile editate de institute specializate ca INID _ Institutul Naţional de Informare şi Documentare;

· publicaţiile sau lucrãrile informative elaborate de biblioteci cu privire la creşterea colecţiilor într-o anumitã perioadã (ghiduri, caiete selective, liste de cãrţi noi, fişiere etc.).

2) Lucrãri bibliografice tipãrite

a) publicaţii ale Bibliotecii Naţionale:

· Bibliografia Naţionalã Curentã cu seriile: Cãrţi. Albume. Hãrţi; Publicaţii seriale; Publicaţii oficiale; Teze de doctorat; Note muzicale. Discuri. Casete.

· Catalogul cãrţilor strãine intrate în bibliotecile din România.

· Repertoriul cãrţilor strãine intrate în bibliotecile din România.

· ABSI _ Abstracte în bibliologie şi ştiinţa informãrii.

· Biblioteconomie. Culegere de traduceri prelucrate.

· Revista Bibliotecii Naţionale.

· Aniversãri culturale.

· Cultura în lume.

· Cultura în România.

· Probleme de patologia cãrţii.

b) bibliografii propriu-zise. Lucrãri mari de informare bibliograficã, dedicate unui autor, pe teme ştiinţifice (ex.: „Bibliografia istoricã şi literarã a lui N. Iorga 1890-1934", de Barbu Theodorescu).

c) repertoriile bibliografice. Lucrãri bibliografice analitice în care se fac precizãri cu privire la istoria textului, a cãrţii (ex.: „Repertoriul manuscriselor de cronici interne, secolele XV-XVIII, privind istoria României").

d) indici bibliografici şi indici de reviste. Lucrãri bibliografice referitoare la un autor sau temã (ex.: „Operele lui M. Sadoveanu"), indici de materii, de autori, indici generali de nume proprii, de cuvinte.

e) monografiile bibliografice. Studii asupra unui autor, reviste sau temã în care dominã aspectul bibliografic (ex.: „Bibliografia poeziei noastre populare", de C.T. Niculescu).

3) Cataloage de cãrţi şi periodice, de librãrii, de edituri şi de anticariate.

4) Instrumente de lucru auxiliare informãrii:

· lista bibliograficã (cea mai elementarã lucrare bibliograficã);

· revistele sau buletinele de bibliografie şi documentare, pe specialitãţi sau generale;

· rubricile de criticã sau bibliografice ale revistelor de specialitate;

· reviste nebibliografice, de culturã generalã sau de specialitate;

· bibliografiile ascunse la sfârşitul capitolelor sau la sfârşitul cãrţii;

· indicii de nume şi localitãţi;

· ghidurile de bibliotecã, muzee, case memoriale;

· almanahurile, anuarele, calendarele.

 


[1] Ibid.,p. 79.

[2] KOTLER, Philip. op. cit., p. 135.

[3] SALAÜN, Jean-Michel. op. cit., p. 111.

[4] Ibid., p. 56.

[5] Ibid., p. 58.

[6] Ibid., p. 122.

 

Pagina anterioarã // Pagina urmãtoare // Home // Cuprins // Despre autori

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii, under ISBN 973-575-779-6
Comments to: Ionel ENACHE, Mihaela MAFTEI; Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update:December, 2003