MARKETINGUL ÎN BIBLIOTECÃ
:: IONEL ENACHE :: MIHAELA MAFTEI ::
 

 

4. Plasamentul (distribuţia)

4.1. Definire

Politica de plasament sau distribuţie (place) este definitã, în mod tradiţional, ca totalitatea activitãţilor prin care bunurile materiale sunt aduse de la producãtor la consumator.[21]

Revizuirea concepţiei de plasament are o serie de implicaţii pentru industria serviciilor. În primul rând, specialiştii în marketing pot şi trebuie sã deosebeascã producţia de distribuţia serviciilor. Plasamentul, definit şi ca o modalitate de a face serviciile mai accesibile utilizatorului, nu trebuie neglijat în favoarea altor elemente ale mixului, cu care este mai uşor de operat. Neglijarea unui element al mixului de marketing nu poate fi compensatã prin exagerarea celorlalte, deoarece fiecare element al mixului are rolul sãu, problemele sale specifice şi obiective proprii de atins.

Trebuie subliniatã importanţa pe care o are înnoirea serviciilor pentru plasament; accesibilitatea unui serviciu este deopotrivã o problemã de produs, dar şi de plasament.

În privinţa bibliotecilor sub acest termen se înţelege oferta de spaţiu şi timp pentru clienţi. Acest element al mixului de marketing trebuie sã ofere rãspuns la o mulţime de întrebãri cum ar fi:

· Unde şi pe ce canale, în ce cadru şi când are loc oferta de servicii informaţionale?

· Orarul bibliotecii corespunde cu interesele clientului?

· Personalul din serviciile publice este cel indicat?

· Oferta este prezentatã într-o ambianţã atrãgãtoare?

Altfel spus, în cazul bibliotecilor politica de distribuţie (plasamentul) se referã în principal la anumite facilitãţi pe care acestea ar trebui sã le ofere utilizatorilor pentru a-i stimula sã apeleze la serviciile prestate în cadrul acestora. Aceste facilitãţi au în vedere: amplasamentul bibliotecii, spaţiul, programul de funcţionare, condiţiile de studiu (cromatica, iluminatul, zgomotul, microclimatul, mobilierul etc.), atitudinea personalului.


4.2. Factori care influenţeazã politica de distribuţie

Amplasamentul bibliotecii

Amplasarea sediilor bibliotecilor trebuie sã se realizeze în locuri accesibile tuturor utilizatorilor. Biblioteca trebuie aşezatã în centrul comunitãţii, în campusul universitar, în cadrul instituţiei de învãţãmânt, astfel încât utilizatorii sã nu parcurgã o distanţã prea lungã pânã la sediul acesteia. Biblioteca trebuie sã fie situatã într-un loc în care este accesibilã trecerea mijloacelor de transport, într-un loc care sã permitã parcarea autoturismelor (proprietate personalã) utilizatorilor.

Împrejurimile bibliotecilor, la fel ca în antichitate, capãtã o tot mai mare importanţã, ele având un dublu rol, unul estetic prin cadrul natural care se creeazã şi unul funcţional. Multe biblioteci dau posibilitatea lecturãrii documentelor în aer liber, prin crearea unor spaţii exterioare deosebite (spaţii verzi, fântâni arteziene), însã soarele, ploaia impun mãsuri preventive: spaţii acoperite, mobilier rezistent, umbrele etc.

Zona înconjurãtoare a bibliotecii este deseori importantã şi în determinarea imaginii.

Spaţiul bibliotecii

Dupã cum se ştie oferta serviciilor bibliotecare tradiţionale are loc în spaţiul fizic al bibliotecii. În acest caz serviciile trebuie astfel proiectate încât: sã deserveascã utilizatorii, sã dispunã de încãpere adecvatã de primire şi de orientare, de un birou de înregistrare şi de restituire a documentelor, de un birou de informaţii, de spaţiu pentru expoziţii, de sãli de lecturã cu acces direct sau indirect, de instalaţii sanitare. Biblioteca trebuie sã prezinte utilizatorilor un plan de orientare sau chiar o machetã a clãdirii care va cuprinde lista şi localizarea tuturor serviciilor bibliotecii. De asemenea, la fiecare etaj trebuie expus planul nivelului respectiv. La intrarea fiecãrei sãli publice trebuie sã existe un plan detaliat al sãlii marcându-se dispunerea rafturilor, a biroului de informare sau împrumut, a cataloagelor tradiţionale şi a terminalelor pentru consultarea on-line. În sãli conţinutul fiecãrui raft va fi clar indicat. La capãtul fiecãrui raft vor fi plasate indicatoare de dimensiuni suficient de mari reprezentând diviziunile sistematice şi inscripţii mai detaliate care vor preciza subdiviziunile clasificãrii.

Programul de funcţionare

În ceea ce priveşte programul de funcţionare, acesta trebuie stabilit în funcţie de tipul de bibliotecã şi de necesitãţile sau interesele utilizatorilor. În general bibliotecile publice au un program de 8-10 ore în cursul sãptãmânii şi de 4-6 ore sâmbãta, exceptând serviciile speciale sau serviciile unde, din lipsã de personal, programul este redus. Prelungirea programului şi în week-end ar fi de bun augur pentru toţi utilizatorii.

Bibliotecile centrale universitare îşi stabilesc programul serviciilor în acord cu nevoile de informare şi de studiu din centrele universitare respective. Programul serviciului de împrumut este de 8 ore, iar la sala de lecturã de 10 ore, orarul micşorându-se în perioada vacanţelor. Poate exista şi varianta programului de noapte. Acesta corespunde cu interesele studenţilor care lucreazã.

Pentru bibliotecile instituţiilor de învãţãmânt superior programul serviciilor pentru public se stabileşte de cãtre conducerea bibliotecii, de comun acord cu conducerea instituţiei respective.

Arhitectura clãdirii

Aceasta este un factor major în formarea identitãţii unei biblioteci. Stilul arhitectonic pare sã fie una dintre caracteristicile de cel mai mare interes pentru grupurile dintr-o comunitate. În acest sens, este importantã vizibilitatea clãdirii, astfel încât fiecare persoanã din comunitate sã ştie unde este amplasatã biblioteca. Bibliotecile vor afişa inscripţionãri clare în interiorul sau în afara clãdirii, cât şi semnalãri adecvate pentru persoanele cu handicap fizic (acest lucru nu este aplicabil în cazul bibliotecilor noastre, ele neorganizând servicii pentru categoriile de public cu handicap).

Intrãrile trebuie sã fie îmbietoare, invitându-i pe utilizatori în bibliotecã şi facilitându-le folosirea acesteia.

Interioare şi atmosferã

Fiecare clãdire transmite o senzaţie fie neintenţionat, fie planificat. Sugestiile vizuale (culoare, luminozitate, mãrime, formã), sugestiile olfactive (mirosul plãcut, prospeţimea) şi sugestiile tactile (moliciune, netezime, temperaturã) transmit mesajul clãdirii. Mirosul plãcut şi aroma influenţeazã emoţiile. Toate acestea sunt cunoscute sub denumirea de „feeling-ul" clãdirii.

Ambianţa

Aceasta înseamnã un design conştient al spaţiului, de naturã sã creeze anumite efecte utilizatorilor. Ea reprezintã interfaţa dintre utilizatorul real sau potenţial şi bibliotecã şi este în relaţie directã cu sentimentul pe care îl au despre instituţie. Ambianţa reprezintã efortul de a realiza un design bibliotecii care sã producã efecte emoţionale specifice utilizatorilor ei, sã facã plãcutã folosirea bibliotecii şi sã accentueze utilitatea ei.

Cromatica

Zugrãvirea bibliotecii intrã în atribuţiile unui artist care ştie sã îmbine culoarea astfel încât sã creeze o ambianţã funcţionalã şi esteticã. Roşul şi albastrul se folosesc cu multã circumspecţie şi numai în cadrul faţadelor. Faţada şi intrarea au rolul de a sublinia prin concepţia arhitecturalã caracterul public şi deschis al bibliotecii; organizarea spaţiilor interioare asigurã confortul individual. Culorile recomandate pentru interior sunt: portocaliu, roz, galben, verde pal, culori care au însuşiri energizante şi tonice. Culorile au importanţa lor în orientarea spaţialã a utilizatorilor, fapt ce determinã realizarea unei corespondenţe între indicatoare, culoarea mobilierului, a perdelelor şi a pereţilor şi etichetarea colecţiilor.

Iluminatul

În cazul iluminatului se pune problema îmbinãrii luminii naturale şi artificiale, mai ales în sãlile de lecturã de mari dimensiuni. Se recomandã folosirea luminii fluorescente care este şi esteticã, dar şi costisitoare.

Clãdirile moderne utilizeazã multã sticlã, lucru care prezintã avantajul amplificãrii luminii naturale, dar şi dezavantaje, precum reţinerea cãldurii, deteriorarea cãrţilor datoritã razelor solare puternice, afectarea utilizatorilor din cauza intensitãţii luminii şi a cãldurii.

Acustica

Zgomotul poate proveni din exterior (trafic, zone de lucru) sau din interior (mişcarea şi conversaţia utilizatorilor, aparate instalate în clãdire: aer condiţionat, maşini de scris, imprimante, telefoane).

Pentru asigurarea liniştii în sãlile de lecturã este necesarã acoperirea cu mochetã a pardoselii, iar a plafoanelor cu plãci fonoabsorbante.

Deficienţele des întâlnite sunt poziţionarea incorectã a sãlilor de lecturã (spre strãzi aglomerate şi zgomotoase) şi absenţa mãsurilor de insonorizare.

Microclimatul

Pãstrarea condiţiilor de temperaturã şi umiditate constantã în biblioteci, şi mai ales în depozitele de carte rarã, cu stampe, impune existenţa instalaţiilor de încãlzire centralã, ventilaţie şi aer condiţionat. Într-o bibliotecã se recomandã ca umiditatea sã fie de aproximativ 55%, iar temperatura în sãlile de lecturã sã fie cuprinsã între 21-23 de grade C. Cele mai frecvente probleme semnalate de utilizatori sunt cele legate de temperatura prea scãzutã iarna şi prea ridicatã vara.

Mobilierul

Mobilierul trebuie proiectat în deplinã armonie cu clãdirea; el trebuie sã fie cât mai solid şi comod. Mobilierul va fi conceput şi realizat în funcţie de normele standardizate şi în raport cu condiţiile impuse de spaţiu şi de sistemul de organizare a colecţiilor în bibliotecã. Mobilierul va fi apreciat de utilizatori atâta timp cât va fi într-o stare bunã. Calitatea mobilierului trebuie sã aibã în vedere materialele folosite, asamblarea, stabilitatea, siguranţa, uşurinţa întreţinerii, posibilitatea de a fi reparat sau de a înlocui uşor elementele stricate sau sparte.

În sãlile de lecturã trebuie sã se acorde o atenţie deosebitã mobilierului modern, bine finisat şi cu virtuţi ergonomice.

Mobilierul de bibliotecã se compune din:

a) Rafturi pentru colecţii. Se folosesc cele din construcţie metalicã, reglabile sau din lemn. Rafturile tradiţionale au fost adaptate în ultimii ani de producãtori pentru prezentarea periodicelor, a discurilor, a principalelor documente audio-vizuale.

b) Mesele de lecturã. Acestea pot fi mese orizontale pentru lecturã şi pentru note, mese pentru consultarea documentelor şi mese-pupitru, care uşureazã lectura documentelor de format mare (albume periodice), grele (atlase, dicţionare) sau preţioase (manuscrise, cãrţi din fonduri speciale). Mesele de studiu şi spaţiul de lecturã trebuie sã fie scãldate de luminã naturalã.

c) Scaunele din sala de lecturã trebuie sã fie comode şi solide. Existã scaune joase, banchete de 2-3 locuri care oferã un confort ridicat, fotolii înalte.

d) Canapelele şi fotoliile vor avea forme şi culori atrãgãtoare (negru-brun, roşu închis) pentru a crea impresia de intimitate. Numai bibliotecile care dispun de resurse financiare suficient de mari vor achiziţiona astfel de mobilier.

e) Fişierele, exceptând cazurile în care catalogul este informatizat, sunt mobile extensibile şi modulare pentru a permite clasarea fişelor de catalog ale cãrţilor, a fişelor fonogramelor şi a fişelor de împrumut cu dimensiuni variabile. În bibliotecile informatizate cataloagele fondurilor bibliotecilor respective pot fi consultate prin terminale, care necesitã un mobilier special. Mesele de consultare vor fi prevãzute cu cabluri de montaj, iar ecranul va putea pivota pentru a fi orientat în funcţie de iluminatul natural sau artificial.

f) Panourile pentru afişarea noutãţilor sau panouri de expunere şi vitrinele constituie mobilierul de expoziţie. Vitrinele orizontale sau înclinate permit prezentarea cãrţilor, a foilor volante sau a unor obiecte mici.

Personalul

Imaginea pe care o creeazã personalul este crucialã în determinarea imaginii generale despre bibliotecã.

Modul de organizare a colecţiilor, sistemul de catalogare şi solicitudinea bibliotecarilor îi ajutã pe utilizatori sã se informeze asupra fondului de carte existent, asupra noutãţilor editoriale.

Pentru a rãspunde cerinţelor informaţionale ale utilizatorilor, bibliotecarul însuşi trebuie sã fie foarte bine informat. Acest fapt este o primã condiţie a profesionismului sãu şi, totodatã, însuşirea cea mai importantã a profesiei de bibliotecar. El trebuie sã fie un bun propagator al culturii şi sã ştie sã selecteze din multitudinea de documente ce apar pe cele mai valoroase, în funcţie de specificul şi sarcinile bibliotecii. Trebuie sã fie în mãsurã sã difuzeze în rândul utilizatorilor valorile incluse în bibliotecã, sã îndrume utilizatorul spre consultarea şi cercetarea acestora. Pentru aceasta trebuie sã fie el însuşi un bun cunoscãtor al valorilor acumulate şi depozitate în bibliotecã.

Bibliotecarul trebuie sã fie în acelaşi timp un specialist în domeniul biblioteconomiei, în special, şi al bibliologiei, în general, pentru a asigura o funcţionalitate optimã bibliotecii. Acesta va fi în ultima instanţã un cercetãtor, care sã contribuie la îmbogãţirea ştiinţei bibliologice. O atenţie deosebitã trebuie sã se acorde pregãtirii juridice şi economice a bibliotecarilor, educãrii deprinderilor relaţiilor de afaceri şi a marketingului de bibliotecã.

Bibliotecarii trebuie sã ştie sã opereze cu indicatorii economici, sã distingã noţiunile de „venit" şi de „profit", de „cost" şi de „preţ" care vor determina relaţiile bibliotecii, nu numai cu cititorii, dar şi între secţiile bibliotecii, între bibliotecã şi alte instituţii.

Concluzionând, un bibliotecar competent ar trebui sã aibã urmãtoarele calitãţi: sã fie bine informat, sã aibã experienţã culturalã semnificativã, sã manifeste solicitudine faţã de cititori, sã fie erudit, sã aibã studii corespunzãtoare responsabilitãţii asumate, sã aibã iniţiativã, spirit creativ şi discernãmânt, sã fie un bun psiholog, sã aibã şi alte calitãţi, precum: inteligenţã, onestitate, comunicativitate etc. [22]


4.3. Imaginea bibliotecii

Toţi aceşti factori contribuie şi la crearea imaginii bibliotecii. Deşi acesta este scopul fundamental al relaţiilor publice, marketingul poate participa la construirea şi impunerea imaginii organizaţiei.

Imaginea formatã despre bibliotecã nu este, din pãcate, deosebit de bunã nici în ochii susţinãtorilor, nici în ochii utilizatorilor. În strategia de marketing pe termen lung va intra ca element important dezvoltarea unei concepţii de comunicare corespunzãtoare prin care se va crea o imagine favorabilã bibliotecii, ca instituţie.

Imaginea publicã reflectã reputaţia unei biblioteci, modul în care utilizatorii recepteazã serviciile, colecţiile, clãdirea, sistemele şi personalul. Imaginea reprezintã suma de idei, de convingeri şi de impresii pe care utilizatorii o au despre instituţie.

O percepţie pozitivã a bibliotecii înseamnã cã:

_ persoanele considerã cã biblioteca este dotatã cu ultima tehnologie şi colecţiile sunt la zi, are conectare la Internet cu ultima versiune de motoare de cãutare, pe cele mai rapide computere;

_ personalul face tot ce este necesar pentru a-i satisface pe utilizatorii bibliotecii. Acesta este bucuros sã îi serveascã pe utilizatori şi considerã cã orice informaţie solicitatã este cea mai importantã problemã de care trebuie sã se ocupe;

_ clãdirea este impozantã şi captivantã, este un loc care îi atrage pe utilizatori pentru cã are o arhitecturã deosebitã, design adecvat şi satisface nevoia de confort a oamenilor.

O percepţie negativã a bibliotecii o au, în special, cei care au avut probleme cu biblioteca şi nu au o consideraţie deosebitã pentru aceasta deoarece:

_ clãdirea poate fi anostã, neatractivã şi greşit plasatã;

_ accesul la mijloace de transport este inadecvat;

_ utilizatorilor nu le plac persoanele care folosesc biblioteca pentru alte motive decât scopul principal al acesteia;

_ biblioteca nu are materialele pe care utilizatorii vor sã le citeascã, sã le vadã sau sã le audã.

Este foarte dificil pentru o bibliotecã sã schimbe repede o imagine negativã. Aceastã imagine este fixatã în mintea publicului şi va fi nevoie de timp şi multã comunicare pentru a o schimba.

Oricum este posibil ca imaginea bibliotecii sã sufere dacã biblioteca este neatentã cu media şi cu colecţiile de cãrţi, dacã serviciile cu publicul se deterioreazã sau dacã amenajãrile nu sunt bine întreţinute.5. Preţul

5.1. Definire

Având în vedere larga folosire a noţiunii de preţ, în accepţiunea mixului de marketing, considerãm utilã pãstrarea acesteia şi în domeniul marketingului serviciilor[23], şi implicit al bibliotecii.

Conform definiţiei lui P. Kotler, preţul reprezintã cantitatea de bani cerutã pentru un produs sau serviciu, este suma valorilor pe care consumatorii le oferã în schimbul avantajului de a avea sau de a utiliza produsul sau serviciul dorit[24].

Preţul exprimã totalitatea beneficiilor furnizate de un serviciu în care se includ pe de o parte costurile efectuate de bibliotecã, iar pe de altã parte eforturile fãcute de utilizator în timpul folosirii serviciului.

Preţul este singurul element al mixului de marketing care aduce venituri; toate celelalte elemente reprezintã costuri. Preţul este, de asemenea, unul dintre cele mai flexibile elemente ale mixului.

Spre deosebire de produs şi canalele de distribuţie, preţul poate fi modificat rapid. În acelaşi timp, preţul sau concurenţa prin preţuri reprezintã problema principalã cu care se confruntã mulţi specialişti în marketing.

Preţul este numai unul din elementele de marketing pe care o organizaţie îl foloseşte pentru a-şi atinge obiectivele, iar deciziile referitoare la preţ influenţeazã şi sunt influenţate de deciziile privind serviciul, plasamentul şi promovarea. Deciziile legate de preţ trebuie atent coordonate cu celelalte elemente ale mixului, atunci când se realizeazã programul de marketing.


5.2. Factorii care influenţeazã deciziile unei instituţii de stabilire a preţului

Deciziile unei instituţii în stabilirea preţului sunt influenţate de o mulţime de factori cum ar fi[25]:

1. Factori interni

_ obiectivele de marketing

_ strategia de marketing

_ costurile

_ organizarea procesului de stabilire a pieţei

2. Factori externi

_ natura pieţei şi a cererii

_ utilitatea serviciilor

_ preţurile şi ofertele concurenţilor

_ condiţiile economice

_ mãsurile guvernamentale

Obiectivele de marketing

În formarea unei strategii de preţ, biblioteca porneşte de la obiectivele pe care doreşte sã le atingã prin practicarea politicii de preţ:

_ utilizarea la maximum a capacitãţii bibliotecii;

_ atragerea unui numãr cât mai mare de utilizatori;

_ obţinerea unor fonduri suplimentare

Strategii de îndeplinire a obiectivelor

Dupã stabilirea obiectivelor, urmãtorul pas al strategiei este la nivel instituţional.

Strategii de îndeplinire a obiectivelor sunt:

_ strategia de penetrare a pieţei (determinã clientul sã utilizeze mai multe servicii prin practicarea unor reduceri sau a unor preţuri avantajoase);

_ strategia dezvoltãrii pieţei (atragerea de noi utilizatori pentru serviciile şi produsele bibliotecii);

_ strategia dezvoltãrii serviciilor şi produselor (crearea de noi servicii şi produse pentru utilizatorii actuali);

_ strategia diversificãrii gamei de servicii şi produse (crearea de noi servicii şi produse pentru potenţialii utilizatori).

Costurile

În stabilirea preţului, alãturi de costurile specifice (de achiziţie, de prelucrare a documentelor care fac obiectul serviciilor de bibliotecã), trebuie luate în considerare şi o serie de alte elemente pe care utilizatorul le are în vedere când apeleazã la un anumit serviciu şi pe care le asociazã acestuia. Aceste elemente exprimã, în general, contribuţia utilizatorului la prestarea serviciului, contribuţie dictatã de caracteristicile serviciului.

Aceste elemente sunt:

_ timpul este un „cost" suportat de utilizator şi care, fiind limitat, este alocat cu grijã pentru prestarea unui serviciu;

_ efectele senzoriale (zgomot, miros, cãldurã, frig) sunt elemente de care utilizatorii ţin seama când „calculeazã" preţul unui serviciu;

_ „costurile" psihice sunt adesea ataşate utilizãrii unui serviciu cu eforturi psihice deosebite, sentimente de incertitudine;

_ eforturi fizice necesare obţinerii unui serviciu, întâlnite mai ales când prestarea presupune accesul liber la documente.

Piaţa

Dupã stabilirea strategiei de marketing, biblioteca scoate serviciul, îl pregãteşte pentru piaţã şi piaţa pentru a primi serviciul respectiv. Cerceteazã potenţialul pieţei, determinã dacã serviciul sau produsul este dorit şi la ce preţ este acceptat de utilizatori.

Apoi se realizeazã segmentarea publicului utilizator în grupuri care ar putea reprezenta potenţiali „cumpãrãtori" ai serviciului.

În funcţie de tipul pieţei, ofertantul poate practica un preţ care sã se apropie mai mult sau mai puţin de cel dorit. Utilizatorul este cel care stabileşte dacã biblioteca a stabilit corect preţul. El raporteazã preţul la valoarea de întrebuinţare a serviciului. Dacã preţul depãşeşte aceastã valoare, utilizatorul nu achiziţioneazã serviciul respectiv.

Când se calculeazã mãrimea ofertei şi a cererii se traseazã aşa-numita curbã a cererii care indicã volumul de servicii care s-ar achiziţiona într-o perioadã pentru niveluri diferite de preţuri.

Preţurile şi ofertele concurenţilor

Atunci când se achiziţioneazã un serviciu, orice utilizator comparã ceea ce primeşte cu ceea ce oferã, nu numai din punctul de vedere al costurilor, ci şi al utilitãţii. Comparaţiile vizeazã evident şi serviciile oferite de concurenţi.

Utilizatorii comparã preţul unui serviciu cu preţurile practicate de concurenţã. Biblioteca trebuie sã cunoascã bine:

- calitatea serviciilor şi produselor concurenţilor;

- caracteristicile acestora;

- mixul de serviciu al acestora;

- serviciile oferite utilizatorilor;

- politica de preţuri;

- modul de plasament al serviciilor şi produselor;

- programele de promovare şi publicitate a serviciilor şi produselor.

Preţurile practicate de concurenţi pentru servicii similare influenţeazã politica de preţ a bibliotecii. Cu cât mai mare va fi numãrul serviciilor concurente similare oferite pe piaţã şi mai accesibile utilizatorilor, cu atât mai mare va fi efortul bibliotecii de a practica un preţ de acelaşi nivel, sau mai scãzut, sau sã continue sã ofere serviciile gratuit.

Utilitatea

Un termen care trebuie analizat la stabilirea preţului este utilitatea, care reprezintã pentru fiecare utilizator altceva: pentru unii ea este asimilatã unor servicii gratuite sau unor preţuri scãzute, în timp ce pentru alţii aceasta este exprimatã de caracteristicile pe care le aşteaptã de le serviciul respectiv.

Se recomandã utilizarea noţiunii de utilitate netã, definitã ca sumã a beneficiilor primite minus suma costurilor fãcute de utilizatori. Rezultã astfel cã, cu cât va fi mai mare diferenţa beneficii-costuri, cu atât mai mare va fi utilitatea netã[26].

Dacã preţul plãtit pentru un serviciu este mai mare decât beneficiul obţinut, utilizatorul va percepe negativ valoarea serviciului şi nu va repeta achiziţionarea serviciului respectiv. Când utilizatorul evalueazã valoarea serviciilor, evalueazã, de fapt, utilitatea netã.

Când utilizatorul apeleazã la un serviciu şi descoperã nu numai cã preţul este mai ridicat decât se aştepta, dar îi oferã şi mai puţine beneficii decât anticipa, el considerã utilitatea serviciului mediocrã.

Condiţiile economice

Introducerea preţurilor pentru serviciile de bibliotecã este îngreunatã de condiţiile economice ale ţãrii. Având în vedere cã un procent destul de mare al populaţiei trãieşte în condiţii precare, introducerea preţurilor creeazã utilizatorilor senzaţia cã îşi pierd, datoritã situaţiei materiale, pânã şi dreptul la serviciile de bibliotecã la care, pânã de curând, aveau acces gratuit. Mai ales cã mulţi dintre utilizatori sunt cetãţeni cu venituri mici (elevi, studenţi, pensionari etc.).


5.3. Politica (strategia) de stabilire a preţului

Obiectivele politicii de stabilire a preţurilor serviciilor şi produselor variazã, în principal, în funcţie de conjunctura şi condiţiile pieţei de servicii de informare, ca şi de personalitatea angajaţilor bibliotecii.

În formarea şi promovarea politicii de preţ, multe din conceptele aplicate în domeniul bunurilor materiale sunt utilizate şi în cazul serviciilor, motiv pentru care, din punctul de vedere al particularitãţilor, acesta se plaseazã pe o poziţie secundarã în cadrul mixului.

Diferenţierile care apar se regãsesc în conţinutul şi alternativele folosite şi sunt determinate, în special, de particularitãţile serviciilor şi ale plasamentului lor.

Conţinutul diferit al politicii de preţ are la bazã un mod specific de formare a acestuia, datoritã în special participãrii clientului la prestarea serviciilor. Strategiile de preţ adoptate depind de scopul bibliotecii şi de specificul ei dar şi de cerere sau de concurenţã.


5.4. Strategii de stabilire a preţului

Strategia preţurilor diferenţiate

În stabilirea preţului serviciilor se pleacã de la puterea de cumpãrare a populaţiei. Nu întotdeauna un preţ ridicat duce la succes.

În cazul introducerii serviciilor cu platã în biblioteci este necesarã o abordare diferenţiatã a anumitor categorii de utilizatori. Ar putea beneficia de servicii gratuite sau de preţuri reduse elevii, studenţii, bursierii, şomerii, pensionarii, persoanele cu handicap etc.

Pentru alte categorii de utilizatori se pot practica preţuri libere, dar important este sã se asigure concurenţa între biblioteci; la început se vor stabili preţuri în funcţie de calitatea serviciilor, iar în viitor un numãr tot mai mare de biblioteci se vor specializa în culegerea informaţiilor unice când, probabil, vor fi necesare mãsuri monopoliste.

Concurenţa între biblioteci este posibilã dacã se face reclamã serviciilor şi posibilitãţilor bibliotecii. Dacã aceastã condiţie va fi îndeplinitã, atunci în unele biblioteci preţurile vor fi destul de mari şi astfel se va întâmpla ca adversarii comercializãrii biblioteconomiei sã se teamã cel mult de renunţarea utilizatorilor la serviciile bibliotecii.

Diferenţierea tarifelor se face în funcţie de mai multe criterii:

_ Cantitate. Un „mare" utilizator beneficiazã de condiţii mai avantajoase decât un utilizator oarecare. Este cazul politicii degresive; în funcţie de numãrul de ore de conectare, de numãrul cererilor de informare, de numãrul bibliografiilor la cerere adresate serviciilor specializate pe astfel de servicii.

_ Utilizator. Un profesionist plãteşte, de exemplu, mai mult decât un student.

_ Vechime. Un utilizator nou, de exemplu, va plãti pe un timp limitat mai puţin, pentru a aprecia serviciul sau produsul respectiv.

_ Timp. O cerere urgentã este facturatã mai mult decât o cerere normalã.

În ciuda caracterului aparent non-democratic, o politicã de preţuri diferenţiate prezintã, adesea, avantaje pentru:

- bibliotecã, ce are avantajul sã-şi lãrgeascã piaţa, sã-şi menţinã şi sã-şi amelioreze calitatea serviciilor şi produselor oferite;

- utilizatori, care au posibilitatea sã plãteascã servicii şi produse în funcţie de resursele şi motivaţiile lor.

Strategia tarifelor diferenţiate (dupã P. Kotler)[27]

Instituţia îşi va ajusta preţurile de bazã pentru a permite diferenţierea utilizatorilor, a serviciilor, a produselor sau amplasamentului. Folosind aceastã strategie, structura comercializeazã un serviciu sau un produs utilizând douã sau mai multe preţuri, chiar dacã diferenţierea acestor preţuri nu îşi gãseşte corespondenţã în diferenţierea costurilor.

Avem astfel mai multe tipuri de preţuri:

- preţuri diferenţiate pe categorii de utilizatori. Aceştia plãtesc preţuri diferenţiate pentru acelaşi serviciu sau produs;

- preţuri diferenţiate pe tipuri de servicii şi produse;

- preţuri diferenţiate în funcţie de amplasament. Pentru amplasamente se practicã preţuri diferite, chiar atunci când costurile sunt identice;

- preţuri în funcţie de momentul prestãrii serviciului, în funcţie de lunã, zi, orã.

Maximizarea profitului

Preţurile sunt fixate la nivelul profitului maxim. Veniturile sunt mai mari decât cheltuielile. Sub acest nivel, consumul este mai ridicat, dar beneficiul unitar (per serviciu/produs) este mai scãzut. Peste acest nivel, beneficiul unitar este ridicat, dar nu compenseazã diminuarea veniturilor datorate unui consum scãzut.

Trebuie avutã în vedere o marjã a profitului, consideratã ca satisfãcãtoare în privinţa compensãrii investiţiilor, care poate fi obţinut prin:

- un tarif inferior celui care maximiza profitul. Marja redusã pentru fiecare serviciu sau produs distribuit este compensatã prin valoarea consumului;

- un tarif superior; consumul mai scãzut este compensat printr-o marjã unitarã mai ridicatã.

Maximizarea cantitãţilor distribuite

Se fixeazã un preţ suficient de scãzut pentru a atrage cea mai mare parte a utilizatorilor potenţiali. O asemenea politicã este posibilã în condiţiile în care biblioteca dispune de resurse independente faţã de cele obţinute prin facturarea serviciilor şi produselor.

Strategia tarifelor unice

Toţi utilizatorii plãtesc aceleaşi sume pentru servicii şi produse unice.


5.5. Preţul informaţiei

Cauza principalã a crizei în domeniul informãrii este absenţa prelungitã a unei politici. Nimeni nu contestã cã şi la noi tranziţia la economia de piaţã va duce, inevitabil, la apariţia sectorului particular în domeniul informãrii. Este nevoie însã de o nouã ideologie de utilizare a informaţiilor, pe baza cãreia sã se formuleze o nouã cerere.

Ramura informãrii se poate dezvolta haotic, fãrã sarcini şi scopuri formulate pertinent şi legal, fãrã sprijin serios din partea statului şi un management abil. Nu trebuie aşteptat ca pieţele sã se autoregleze. Informarea este o verigã importantã a „lanţului" economic. Multe sarcini urgente de reformare a economiei nu pot fi soluţionate fãrã sprijinul ei[28].

Se constatã o interesantã, dar şi o frustrantã contradicţie în modul în care specialiştii, profesioniştii în informare şi „publicul informat" se raporteazã la informaţie şi la serviciile de informare. Pe de o parte se recunoaşte importanţa economicã şi cea a mutaţiilor profesionale care au loc în acest domeniu; citim peste tot despre informaţie ca mijloc strategic pentru afaceri şi industrie, ca sursã de creştere a competitivitãţii şi internaţionalizãrii, despre „revoluţia informaţionalã" şi „societatea informaţionalã".

Pe de altã parte se remarcã o surprinzãtoare lipsã de atenţie asupra detaliilor privind aspectele majore şi abordarea lor din diverse puncte de vedere care ar putea oferi soluţii alternative.

Informaţia ca marfã prezintã unele particularitãţi care o fac unicã. Se pune întrebarea: cum sã fie stabilite cât mai corect şi real preţurile acestor „mãrfuri"? Rãspunsul poate avea implicaţii enorme pentru fiecare dintre noi. Dacã s-ar taxa, de exemplu, per unitatea de informaţie conţinutã într-un document, cât ne-ar costa oare ziarul pe care îl citim zilnic?

Se recunoaşte, în general, cã gratuitatea informaţiei este efemerã, cã este o amãgire. În obţinerea, difuzarea şi stocarea ei se depune o muncã socialmente utilã, cu cheltuieli substanţiale.

În general, primirea gratuitã a informaţiei a fost interpretatã de beneficiari ca ceva ce li se cuvine. Mai devreme sau mai târziu s-a înţeles, totuşi, cã informaţia trebuie plãtitã.

În prezent, economia pentru profit conduce lumea şi, la o scarã mai micã, întreprinderile şi serviciile, iar bibliotecile nu scapã regulilor acestui joc.

Bibliotecile trebuie sã-şi concilieze misiunea de serviciu public şi noţiunea de gratuitate asociatã acesteia cu importantele funcţii economice. Însã nu poate trece de la o extremã la alta.

Ideea informaţiei ca bun public are în continuare susţinãtori puternici. Ca omologi ai brokerilor individuali, în multe biblioteci se înfiinţeazã servicii de informare cu platã ce practicã tarife diferenţiate sau menţin gratuitatea pentru anumite categorii de utilizatori.

Existã o oarecare îngrijorare cã noţiunea tot mai popularã de informaţie ca marfã vandabilã va conduce la apariţia unor servicii şi produse costisitoare pentru cã pieţele specializate vor şi pot sã plãteascã la nivelul cerut, ceea ce financiar este imposibil pentru serviciile din sectorul public.

Serviciile publice, de o calitate mai slabã, dar şi cu un preţ mai scãzut (dacã nu gratuite), pot fi eliminate de serviciile scumpe şi calitativ superioare. Spre deosebire de alţi factori de pe scena informaţiei, bibliotecile sunt bugetare şi le lipseşte tradiţia de a realiza produse cu valoare adãugatã sau servicii proprii pentru piaţa deschisã.

Creşterea explozivã a industriei informaţiei on-line cu filozofia aferentã a plãţii pe loc sau prin abonament lanseazã promisiunea informaţiei rapide şi individualizate, pe mãsurã ce intrãm în noua etapã a iniţiativelor care au ca obiectiv beneficiarul[29].

Dezvoltarea comerţului cu informaţie de afaceri serveşte la cuantificarea livrãrilor de informaţii şi întãreşte noţiunea de informaţie ca armã strategicã în obţinerea avantajului economic şi competitiv.

Actualul potenţial (biblioteci, centre de informare şi documentare, institute de documentare) nu trebuie şi nici nu poate fi înlocuit exclusiv cu structuri bazate pe profit. Este de la sine înţeles cã nu se pune problema trecerii de la totala gratuitate la totul contra cost.


5.6. Achiziţia de documente în condiţiile exploziei informaţionale

5.6.1. Producţia editorialã. Bugete de achiziţie

În ultimul deceniu s-a scris mult despre bugetele destinate achiziţiilor de publicaţii şi efectul lor asupra colecţiilor bibliotecii. În ultimii ani preţurile publicaţiilor au crescut cu o ratã mai mare decât rata inflaţiei, ceea ce a dus la scãderea puterii de cumpãrare a bibliotecilor. Acestea au început procesul de raţionalizare a colecţiilor prin renunţarea la unele abonamente la publicaţii seriale şi prin reducerea achiziţiei de carte.

Era de aşteptat, în conformitate cu marketingul clasic şi teoriile economice, ca industria teritorialã sã rãspundã printr-o scãdere substanţialã a preţurilor sau cu o reducere semnificativã a programelor de editare.

În realitate, în timp ce preţurile continuã sã creascã, producţia editorialã a crescut şi ea. Editorii, neţinând seama de ciclurile economice, supraediteazã când cererea pe piaţã scade şi nu reacţioneazã rapid când cererea creşte.

Procesele de consolidare, fuzionãri şi achiziţii au adus schimbãri profunde în industria publicisticã, schimbãri care, pe rând, afecteazã comunitatea bibliotecii.

Datoritã naturii noi a companiei editoriale, conducerea executivã nu mai este în mâna celor care au un interes direct şi chiar un ataşament emoţional faţã de munca editorialã, oameni încântaţi de apariţia unui titlu nou valoros, ci în mâinile celor care se ocupã de probleme financiare şi de comercializare. Aceştia vând publicaţiile companiei lor ca produse, judecându-le numai din punctul de vedere al profitabilitãţii, nu sunt interesaţi şi de situaţia bibliotecilor.

În ultimii ani a devenit tot mai evident faptul cã resursele de informaţii solicitate de cãtre utilizatorii unei biblioteci nu pot fi asigurate de cãtre o singurã instituţie, datoritã unor cauze obiective, foarte cunoscute: creşterea explozivã a volumului de informaţii publicate, mãrirea preţurilor documentelor şi ca urmare, insuficienţa tot mai acutã a bugetelor de achiziţie.

O altã problemã o constituie proliferarea fãrã precedent a publicaţiilor seriale. Numãrul de titluri noi creşte mai mult de douã ori la fiecare şapte luni. Pentru a se orienta în acest hãţiş de titluri, utilizatorii trebuie sã aibã la dispoziţie indexuri utilizabile pe computer, ceea ce va duce la creşterea solicitãrilor într-un ritm alert.

Se ştie cã în ţãrile dezvoltate, bibliotecile de cercetare pun un accent deosebit pe achiziţionarea publicaţiilor periodice şi pe asigurarea accesului la informaţiile pe care le conţin. În consecinţã, abonamentele la periodice consumã o parte din ce în ce mai mare din buget, în detrimentul cãrţilor şi al altor tipuri de documente, care au de asemenea un loc important în colecţiile bibliotecii de cercetare, mai ales când aceasta sprijinã o instituţie de învãţãmânt superior.

În procesul real de dezvoltare a colecţiilor, biblioteca se confruntã cu o serie de alte probleme cum ar fi:

· creşterea volumului de informaţii accesibile (baze de date);

· stabilirea surselor financiare (bugetare, extrabugetare);

· lipsa unui catalog al editurilor (actualizat şi la care bibliotecile şi utilizatorii sã aibã acces);

· definirea prioritãţilor în politica de achiziţii (publicaţii strãine, româneşti, bãnci de date);

· stabilirea nivelului ştiinţific al publicaţiilor şi a numãrului de exemplare;

· necesitatea informatizãrii activitãţii de achiziţie;

· achiziţia tuturor tipurilor de documente;

· necesitatea unui personal calificat al bibliotecii;

· perfecţionarea continuã a personalului.

Condiţiile dificile financiare actuale, costul ridicat al documentelor şi mai ales al informaţiilor prelucrate, în aceastã perioadã de mare dezvoltare a pieţei informaţionale, ne determinã sã cãutãm diverse soluţii în activitatea bibliotecii:

· manifestarea unei atitudini flexibile în ceea ce priveşte achiziţia de documente pe diverse suporturi, astfel încât sã fie alese cele care servesc cel mai bine nevoilor utilizatorilor;

· achiziţia de baze de date specializate;

· creşterea importanţei şi rolului periodicelor în informarea ştiinţificã, ele constituind sursa de informare de actualitate, iar suportul electronic asigurã utilizatorilor accesul rapid la informaţiile cele mai recente;

· îmbinarea surselor electronice cu cele tradiţionale;

· sprijinirea serviciilor electronice cu platã;

· crearea sau îmbunãtãţirea infrastructurii de comunicare (comunicarea electronicã bibliotecã-client, bibliotecã-furnizor);

· depistarea de surse financiare extrabugetare prin participarea la proiectele locale, naţionale, internaţionale;

· necesitatea colaborãrii, prin interconectarea bibliotecilor în domeniul politicilor de achiziţie prin apariţia centrelor de excelenţã:

_ împrumutul interbibliotecar naţional şi internaţional;

_ schimbul de înregistrãri;

_ realizarea de abonamente comune la baze de date;

_ catalogare partajatã.

Interconectarea presupune redefinirea rolului diferitelor categorii de biblioteci, ale serviciilor oferite, a structurii personalului pe servicii, a marketingului serviciilor pentru utilizatorii specifici şi nespecifici.

Aplicarea şi soluţionarea elementelor de bazã manageriale şi de marketing impuse de structurile actuale ale bibliotecilor, precum şi necesitatea de coordonare a ansamblului de activitãţi biblioteconomice tradiţionale şi moderne, la nivel naţional, prin apariţia unor organisme specializate, ar contribui la partajarea resurselor financiare şi umane, la depãşirea momentelor de crizã pe care le parcurg bibliotecile româneşti[30].


5.6.2. Piedici în achiziţia de documente

Achiziţia de documente în bibliotecã este îngreunatã de o serie de constrângeri:

1. Constrângeri financiare. Depind în bunã parte de statutul bibliotecii în cadrul comunitãţii/reţelei de informare.

2. Constrângeri materiale. Incapacitatea de depozitare, condiţii improprii pentru pãstrarea informaţiilor pe anumite suporturi care necesitã echipament special de conservare sunt câteva efecte ale acestei constrângeri.

3. Constrângeri de limbã. Acestea sunt dificultãţi legate de limba în care este scris documentul, de accesibilitatea acestuia.


5.6.3. Principalele tipuri de documente care se achiziţioneazã

Bibliotecile trebuie sã-şi defineascã foarte clar structura colecţiilor şi direcţiile de dezvoltare. Important este sã se realizeze colecţii echilibrate între principalele tipuri de documente, având în vedere marea lor diversitate:

1. cãrţi şi broşuri: monografii, broşuri, standarde, statute, teze, partituri muzicale, legislaţie, manuscrise şi arhive, rezumate şi specificãri patente, publicaţii guvernamentale, culegeri de texte, rapoarte tehnice, microfilme (versiuni fişate ale documentelor enumerate);

2. periodice: periodice curente, reviste, numere disparate vechi din periodice, abstracte, colecţii vechi de periodice, tranzacţii, versiuni pe microfilme ale celor precizate anterior, anuare;

3. audio-vizuale: discuri, benzi, casete audio, CD-uri, casete video;

4. electronice (multimedia): dat pe discuri şi benzi magnetice, CD-ROM-uri, softuri aplicate;

5. diverse: fotografii-seturi şi disparate, desene, planuri, reproduceri, originale şi alte documente grafice, jocuri etc.


5.6.4. Capacitatea bibliotecii de a introduce diverse suporturi

Dacã tipãritura nu necesitã o aparaturã specialã de lucru, nu acelaşi lucru se întâmplã cu celelalte suporturi: microfilme, fotograme, videograme, softuri, memorii optice care cer aparate mai mult sau mai puţin sofisticate pe care biblioteca trebuie sã le achiziţioneze şi sã le întreţinã, uneori chiar sã le actualizeze. Calculatoarele, într-o permanentã evoluţie, softurile de navigare şi gestiunea fiecãrui suport necesitã un buget specific şi competenţe particulare.

Bibliotecile pot decide excluderea voluntarã a unor suporturi, atunci când nu dispun de nici un mijloc de „citire" şi atunci când cred cã nu vor putea sã le asigure o pãstrare în condiţii rezonabile (de exemplu, demagnetizarea suporturilor magnetice).

În ceea ce priveşte fondurile curente, bibliotecile vor accepta orice suport sau tip de document, altul decât „cartea", numai dupã examinarea urmãtoarelor cinci condiţii[31]:

_ capacitatea de „citire" şi de gestiune materialã a fiecãrui suport;

_ adecvarea condiţiilor juridice de achiziţie şi de comunicare cãtre public în funcţie de utilizarea doritã (de exemplu, cumpãrarea drepturilor de video-casete este diferitã în funcţie de modul de comunicare a acestora: vizionarea în spaţiul special amenajat de bibliotecã sau împrumutul la domiciliu);

_ aptitudinea (în competenţã şi timp) a bibliotecii de a prelucra aceste suporturi;

_ capacitatea financiarã de a achiziţiona aceste documente şi de a le gestiona, fãrã a prejudicia dezvoltarea fondurilor de carte;

_ evaluarea utilizãrii preconizate a documentului în raport cu conţinutul sãu.

Achiziţia bazelor şi bãncilor de date

Bazele de date nu constituie un suport material ce poate fi pãstrat de o bibliotecã, dar sunt adesea accesibile sub formã de abonament. Ele necesitã o permanentã actualizare şi determinã cheltuieli documentare (şi telefonice) şi, mai ales, ele nu pot fi gândite independent de restul colecţiei pe care o completeazã şi cãreia i se substituie, în anumite domenii (juridic, tehnic, ştiinţific).

Bazele de date nu sunt depozitate nediferenţiat, fiecare bibliotecã selecţioneazã doar ceea ce corespunde specificului ei. Fiecare bazã de date, în scopul unei utilizãri eficiente, cere o mai bunã cunoaştere a conţinutului şi o urmãrire a evoluţiei sale.

Trebuie subliniat cã accesul la bazele de date reprezintã un cost, care trebuie identificat în bugetul de achiziţii.

Achiziţia de suporturi optice numerice

Tehnica actualã permite stocarea pe compact discuri atât a textelor cât şi a sunetului sau a imaginii şi autorizeazã, datoritã unui soft pilot, orice formã de cãutare în informaţiile stocate. Multimedia şi-a gãsit suportul[32], arãta Bertrad Calenge.

Alãturi de CD-ROM, cunoscut deja bibliotecilor, pentru inventarierile bibliografice apare CD-video (propune imagini animate şi sunet) şi CD-Interactiv care permit cercetãri enciclopedice care combinã textul, imaginea şi sunetul.

Este evident cã suporturile numerice nu vor elimina producţia celorlalte suporturi, iar cartea va mai avea încã file frumoase datoritã simplitãţii în utilizare.

Colecţiile evolueazã atât prin conţinutul lor, cât şi prin utilizarea lor. Bibliotecile nu ar trebui sã excludã din cadrul formelor de utilizare unele categorii de utilizatori pe considerentul cã nu ar avea mijloc de acces la acestea.

Ambiţiile tehnice nu ar trebui sã determine crearea unor delimitãri ale publicului şi nici sã restrângã accesul doar la unele categorii de documente privilegiate. Achiziţia unui nou suport nu depinde doar de adecvarea tehnicã a suportului, ci şi de previziunile ce se pot face în ceea ce priveşte difuzarea în rândul diferitelor publicuri.


5.7. Introducerea taxelor în bibliotecã

Tendinţa actualã a bibliotecilor este de a-şi mãri venitul suplimentar prin introducerea diferitelor taxe.

Se percep taxe pentru înscrierea la bibliotecã, practicându-se tarife diferenţiate pe categorii de utilizatori: elevi, studenţi, cadre didactice, cercetãtori etc. şi pe tipuri de servicii: împrumutul la domiciliu, împrumutul interbibliotecar, consultarea documentelor în spaţiul special amenajat de bibliotecã, redactarea de bibliografii la cerere, bibliografii pentru lucrãri de diplomã şi pentru proiecte de cercetare, accesul la baze de date sau la resursele web, servicii de informare on-line etc.

Bibliotecile percep taxe pentru serviciile aduse clienţilor din afara universitãţii, taxe pentru clienţii din interiorul universitãţii, prestarea unor servicii contra cost (de exemplu, fotocopierea).

În cazul pierderii permisului de bibliotecã se percep taxe suplimentare, în cazul în care accesul este gratuit, sau aceleaşi taxe ca la înscriere, pentru eliberarea unui nou permis.

Pentru nerestituirea la timp a documentelor împrumutate, biblioteca percepe taxe pentru fiecare document pe zi de întârziere.

Astãzi se pune problema introducerii unei taxe de înscriere la bibliotecã sau plata pentru fiecare utilizare a serviciului de bibliotecã. Cum plata pentru fiecare utilizare a serviciului ar fi mult prea costisitoare, utilizatorii acceptã varianta plãţii unei taxe de înscriere. Totuşi, dacã utilizatorii au de ales între a plãti o taxã de înscriere şi a opta pentru serviciile unei biblioteci care oferã acces gratuit, majoritatea utilizatorilor acceptã cea de-a doua variantã. Aceştia apeleazã la serviciile altei biblioteci care oferã acces gratuit, fãrã a lua în considerare ofertele de servicii pe care cele douã tipuri de biblioteci le oferã utilizatorilor. Singura modalitate de a rezolva aceastã situaţie este introducerea de cãtre orice bibliotecã a unor taxe, astfel încât nici una sã nu-şi piardã utilizatorii în favoarea alteia.

În general, bibliotecile care percep taxe oferã anumite servicii care nu se regãsesc în oferta bibliotecilor cu acces gratuit: consultarea unui catalog on-line, accesul la diferite baze de date, accesul la Internet, şi totuşi, cei mai mulţi utilizatori nu percep favorabil acest lucru. Ei aleg varianta gratuitãţii, în ciuda avantajelor pe care le oferã plata unei taxe, de multe ori simbolice, în schimbul accesului la o gamã de servicii variate, calitative şi rapide. Varietate, calitate, rapiditate, acestea sunt calitãţile serviciilor pe care un utilizator şi le doreşte în aceastã „societate informaţionalã", dominatã de un numãr exorbitant de informaţii furnizate prin diferite canale de distribuţie, disponibile gratuit sau cu platã, calitãţi pe care, dacã nu le regãseşte la serviciile structurii de informare pe care acesta o frecventeazã, cu siguranţã le va regãsi în ofertele altor structuri, adicã la concurenţii bibliotecii.


5.8. Introducerea serviciilor cu platã în bibliotecã

În prezent, activitatea de bibliotecã şi de informare se aflã într-o etapã de dezvoltare explozivã dominatã de tehnologia informaţionalã, ciocnindu-se şi fiind confruntatã cu aceasta, dar mergând „mânã-n mânã".

Termeni ca „accesul utilizatorului", „prelucrarea distribuitã", „autonomie informaţionalã" semnificã mutarea accentului de la instituţie la consumator. Utilizatorii bibliotecii constituie obiectul principal asupra cãruia este îndreptatã activitatea ei.

Bibliotecarul trebuie sã se îngrijeascã nu numai de satisfacerea cererilor, dar şi de faptul cã influenţeazã optimizarea procesului ştiinţific de producţie şi poziţia utilizatorului în colectivitate. Astãzi, numai o astfel de abordare poate asigura autoritatea bibliotecii şi numai o autoritate realã asigurã posibilitãţile materiale ale acesteia şi însãşi durata ei de existenţã.

În ciuda existenţei legii gratuitãţii serviciilor de bibliotecã, o serie întreagã de ţãri (Marea Britanie, S.U.A., Franţa, Germania, Danemarca, Olanda) au introdus plata serviciilor. Devine din ce în ce mai evident faptul cã numai din banii alocaţi de stat sau de alte organisme de finanţare nu este posibil sã se asigure nivelul necesar al serviciilor, sã se satisfacã dorinţele mereu crescânde ale utilizatorilor.

Bibliotecile nu au acces liber la informaţie deoarece ele trebuie sã plãteascã pentru cartea adãugatã colecţiei, dacã nu sunt biblioteci depozitare, şi trebuie sã plãteascã pentru utilizarea serviciilor on-line şi pentru împrumutul interbibliotecar[33].

În cazul bibliotecilor „accesul liber" înseamnã cã acestea sunt libere sã achiziţioneze orice carte sau sã utilizeze orice serviciu, cu condiţia sã vrea şi sã poatã plãti contravaloarea[34]. „Accesul liber la…" este un lucru caracteristic democraţiei. Libertatea de utilizare este cu totul altceva, în special când gama completã a serviciilor on-line implicã şi un produs final: listing, înregistrarea electronicã ce intrã în posesia solicitantului.

Informaţia nu mai poate fi gratuitã. Chiar dacã, acum, este în general gratuitã, apar unele costuri la tipãrire şi la distribuţie, înainte de a o oferi utilizatorilor, uneori la indexare şi abstractizare. De fapt, acesta este conceptul de valoare adãugatã implicat în prelucrarea şi distribuţia informaţiei.

Satisfacerea contra cost a cererii exprimate şi potenţialul tehnologiei de a da satisfacţie solicitanţilor pun bibliotecile în faţa dimensiunilor apreciabile a setei de informare şi consumului de informaţii într-o diversitate tot mai mare de modalitãţi. Prin metode specifice, biblioteca satisface nu numai cererile utilizatorilor, ci şi necesitãţile de contact şi autoafirmare.

Biblioteca este interesatã astãzi sã-şi vândã serviciile unui cerc larg de persoane şi organizaţii, de aceea ea poate folosi elemente ale marketingului. Prin prezenţa marketingului în bibliotecã se subliniazã importanţa ofertei de servicii, prioritatea acestui proces înaintea tuturor celorlalte. Marketingul presupune studierea tuturor producãtorilor de servicii analoge şi o evaluare comparativã a eficienţei acesteia şi pe aceastã bazã, validarea şanselor sale de reuşitã. Biblioteca poate opta pentru una din variantele:

_ de a produce şi de a vinde servicii şi produse de sine stãtãtoare;

_ de a produce şi de a vinde servicii şi produse în cooperare cu alte organizaţii;

_ de a refuza vinderea serviciilor.

Se studiazã amãnunţit piaţa de desfacere; se efectueazã un studiu sociologic privind cerinţele în serviciul dat; se încheie contracte, se introduc abonamente cu platã pentru o serie de servicii. Numai dupã toate acestea se determinã volumul optim al muncii ce va da o eficienţã economicã.

În condiţiile introducerii serviciilor suplimentare plãtite, trebuie prevãzutã reacţia utilizatorilor la aceastã mãsurã. Mercantilizarea serviciilor de bibliotecã poate duce la pierderea utilizatorilor şi poate sã nu aducã nici un venit suplimentar. Serviciile plãtite nu pot avea un caracter forţat, ci acestea trebuie stabilite numai pe baza unui contact cu utilizatorii. Ei au dreptul sã stabileascã ce servicii doresc sã obţinã contra cost, chiar dacã iniţiativa vine din partea bibliotecii. Totodatã, fiecãrui utilizator trebuie sã i se aducã la cunoştinţã faptul cã ceea ce a primit înainte gratuit poate primi şi acum, în aceleaşi condiţii. Contra cost, el primeşte dreptul suplimentar pentru acele servicii pe care astãzi societatea le considerã gratuite. Concomitent trebuie sã se îmbunãtãţeascã servirea tradiţionalã gratuitã.

În condiţiile pieţei se va urmãri tot mai mult delimitarea activitãţii bibliotecilor speciale de bibliotecile de masã. Primele sunt orientate spre satisfacerea cerinţelor informaţionale profesionale speciale, celelalte se vor elibera de funcţia nespecificã lor de satisfacere a unor nevoi speciale. Pentru bibliotecile de masã va apãrea posibilitatea concentrãrii eforturilor asupra satisfacerii nevoilor informaţionale de culturã generalã. Bibliotecile publice îşi vor organiza activitatea într-o mãsurã tot mai mare pe principiul acoperirii cheltuielilor din venituri proprii sau din alte finanţãrii parţiale pe seama altor componente din centrele de informare.

 


[21] OLTEANU, Valericã; CETINÃ, Iuliana. op. cit., p. 85.

[22] Ibid., p. 165.

[23] OLTEANU, Valericã; CETINÃ, Iuliana. op. cit., p. 88.

[24] KOTLER, Philip. op. cit., p. 733.

[25]OLTEANU, Valericã; CETINÃ, Iuliana. op. cit., p. 89.

[26] Ibid., p. 91.

[27] KOTLER, Philip. op. cit., p. 735.

[28] COSTACHE, Geta. Quo vadis. Economia, marketingul şi costul informaţiei. În: Buletinul ABIR. Bucureşti, vol. 8, nr. 3, 1997, p. 30.

[29] NORTON, Bob. Servicii contra cost în biblioteci şi centre de documen tare. În: Biblioteconomie, an 30, nr. 3, 1994, p. 86.

[30] COPÃCEANU, Mihaela-Cintia; FLOREA, Alexandrina. Preocupãri manageriale în bibliotecile universitare româneşti. În: Biblioteca, an 10, nr. 9, 1999, pp. 44-45.

[31]CALENGE, Bertrand. Politici de achiziţie. Bucureşti: Biblioteca Bucureştilor, 1999, p. 276.

[32] Ibid., p. 277.

[33] NORTON, Bob. op. cit., p. 86.

[34] Ibid., p. 87.

 

Pagina anterioarã // Pagina urmãtoare // Home // Cuprins // Despre autori

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii, under ISBN 973-575-779-6
Comments to: Ionel ENACHE, Mihaela MAFTEI; Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update:December, 2003