MARKETINGUL ÎN BIBLIOTECÃ
:: IONEL ENACHE :: MIHAELA MAFTEI ::
 

 

6. Promovarea

 

6.1. Definire. Obiective

Politica promoţionalã, denumitã şi politica de comunicare, cuprinde un complex de activitãţi care au ca scop informarea publicului-ţintã în legãturã cu serviciile şi produsele oferite pe piaţã. Cunoscute şi sub denumirea de promotion-mix, activitãţile promoţionale urmãresc sensibilizarea publicului în vederea unei noi oferte, atragerea unor noi segmente de piaţã, edificarea încrederii în anumite opere, dar şi construirea identitãţii anumitor servicii. În esenţã se urmãreşte menţinerea în prim-planul vieţii publice şi pãstrarea credibilitãţii dobândite la un moment dat, cu scopul de a influenţa comportamentul de consum, în favoarea unei anumite oferte.

Activitatea promoţionalã oferã un ansamblu coerent de activitãţi care au ca obiective[35]:

- cunoaşterea de cãtre utilizator a serviciilor şi produselor de bibliotecã;

- stimularea utilizatorilor şi atragerea acestora în consumul de servicii şi produse;

- transformarea utilizatorilor potenţiali în utilizatori reali, prin prezentarea avantajelor pe care le oferã consumul de servicii şi produse ale bibliotecii respective;

- pãstrarea contactului cu utilizatorii în vederea informãrii acestora despre serviciile şi produsele oferite şi pentru cunoaşterea motivaţiilor şi a comportamentului utilizatorilor în raport cu aceste servicii şi produse.

Succesul activitãţilor promoţionale constã în capacitatea ofertantului de a se concentra asupra motivului principal care îi convinge pe utilizatorii potenţiali sã devinã reali.


Activitatea promoţionalã trebuie urmatã de deplasãrile unor acţiuni de educare şi de formare a utilizatorilor, bazate fie pe furnizarea unor documente şi produse ale bibliotecii, fie pe organizarea unor dezbateri cu caracter teoretic, cu scopul unei mai bune cunoaşteri, de cãtre utilizatori, a serviciilor şi produselor bibliotecii.

Acest deziderat presupune douã demersuri: cunoaşterea satisfacţiilor pe care publicul le aşteaptã de la oferta de servicii şi identificarea celor mai eficiente metode prin care mesajul poate ajunge la utilizatorii vizaţi.

Promovarea reprezintã unul din elementele mixului de marketing şi este formatã din mai multe elemente: reclama, publicitatea, promovarea vânzãrilor, vânzarea personalã. Prin combinarea lor se formeazã mixul de comunicare în marketing sau mixul de promovare prin care o organizaţie transmite pieţei o serie de informaţii cu privire la produsele sau serviciile sale.

În continuare ne vom opri numai asupra primelor douã elemente ale mixului de promovare: reclama şi publicitatea, instrumente pe care le pot folosi cu succes şi bibliotecile.

 

6.2. Reclama _ publicitatea[36]

 

6.2.1. Începuturile publicitãţii

Se poate spune fãrã sã exagerãm cã publicitatea este legatã de inventarea tiparului la jumãtatea secolului al XV-lea de cãtre Johannes Gutenberg. Aceastã nouã tehnologie a fãcut posibilã apariţia primei forme de comunicare în masã _ ziarele _ şi a primelor forme de publicitate: afişele şi ilustratele. Un astfel de afiş apare în anul 1472 şi a fost lipit pe porţile bisericilor din Londra anunţând vânzarea unor cãrţi de rugãciuni[37].


Publicitatea în accepţiunea sa modernã este un fapt al secolului al XVIII, chiar dacã începând cu secolul al XVII-lea ziarele publicau mici anunţuri cu un caracter individual.

Un moment important în istoria publicitãţii l-a constituit anul 1836, când un cotidian, La Presse, s-a vândut mai ieftin decât costul sãu de producţie. Acest fapt a fost posibil datoritã banilor obţinuţi prin vânzarea spaţiilor publicitare şi a celor pentru anunţuri. Aceastã concepţie a schimbat destinaţia ziarului, dintr-un produs rar şi scump, într-unul ieftin, accesibil marelui public.[38]

 

6.2.2. Definire

Deşi cei doi termeni sunt folosiţi de cele mai multe ori ca sinonime, specialiştii afirmã cã sunt concepte diferite. Vom prezenta în continuare mai multe definiţii din care încercãm sã desprindem diferenţele dintre reclamã şi publicitate şi caracteristicile acestora.

„Reclama reprezintã o formã de prezentare nepersonalã şi de promovare a ideilor, bunurilor şi serviciilor, contra cost, de cãtre un anumit sponsor"[39], aratã cel mai cunoscu specialist în probleme de marketing, Philip Kotler.

În anul 1979 William Weilbacher considera cã: „reclama constã într-un mesaj media plãtit şi creat de o firmã/instituţie, care doreşte sã creascã probabilitatea ca cei care recepţioneazã mesajul sã se comporte aşa cum emiţãtorul doreşte ca ei sã se comporte".[40]

Armand Dayan apreciazã cã reclama este o: „comunicare plãtitã, unilateralã şi impersonalã, prin intermediul media şi al altor suporturi în favoarea unui produs, firmã sau marcã, identificat în mesaj".[41] Aceastã definiţie subliniazã câteva din caracteristicile reclamei. Aceasta este plãtitã (de un sponsor), este unilateralã (mesajul circulã în sens unic de la emiţãtor la receptor), este impersonalã (nu se adreseazã unui individ, ci unui public ţintã), este mediatizatã.

Reclama este definitã de William Arens şi Courtland Bovee ca: „o comunicare sau informare nonpersonalã, plãtitã de un sponsor identificat, în general persuasivã prin natura ei, despre produse şi servicii sau idei şi care foloseşte diverse media".[42] Aceastã definiţie asemãnãtoare celei precedente accentueazã caracterul persuasiv al reclamei.

Şi în literatura noastrã gãsim preocupãri de a defini conceptul. Astfel Anca Purcãrea aratã: „reclama reprezintã orice formã nepersonalã şi plãtitã de comunicare privind organizaţia şi produsele ei".[43] Autoarea subliniazã şi caracteristicile reclamei: publicã, perseverentã, expresivã şi impersonalã. În lucrarea sa Relaţiile publice Cristina Coman afirmã cã reclama este: „ansamblul acţiunilor de a crea şi trimite mesaje persuasive prin cumpãrarea spaţiului şi timpului în diferite mass-meda".[44]

În literatura de specialitate gãsim diverse definiţii ale publicitãţii, uneori fãrã sã se facã diferenţa faţã de reclamã. Confuzia, în literatura noastrã, poate porni şi din faptul cã termenul advertising poate fi tradus şi prin reclamã şi prin publicitate.

Jack G. Wiedemann afirmã: „publicitatea este procesul atragerii atenţiei publicului asupra disponibilitãţii unor bunuri sau servicii".[45]

Cunoscutul Le Petit Larousse oferã urmãtoarea definiţie publicitãţii: „activitatea de a face cunoscutã o marcã, de a incita publicul sã cumpere un produs sau sã utilizeze un serviciu."[46]


Sinteza acestor definiţii este fãcutã de Guy Lochard şi Henry Boyer: „publicitatea are obiectivul de a face cunoscut un produs consumatorilor potenţiali pentru a-i asigura vânzarea".[47]

Aceleaşi autoare citate, Anca Purcãrea şi Cristina Coman, definesc publicitatea astfel:

„formã de prezentare a organizaţiei şi produselor ei nepersonalã şi plãtitã indirect".[48]

Definiţia este urmatã de caracteristicile publicitãţii: credibilã, transparentã, dramaticã.

„transmiterea şi publicarea în mass-media de informaţii despre o organizaţie, fãrã ca spaţiul sau timpul sã fie plãtit"[49]

Un alt autor român, Septimiu Chelcea, aratã cã publicitatea reprezintã un: „ansamblu de tehnici de comunicare în masã cu scopul de a informa publicul despre calitãţile unor servicii sau produse şi de a-l influenţa în sensul achiziţionãrii acestor produse şi al acceptãrii respectivelor servicii."[50] De aici rezultã douã dintre caracteristicile publicitãţii: de informare şi de influenţare. În privinţa acestor caracteristici unii autori atrag atenţia cã publicitatea: „este dezirabilã numai în condiţiile în care atrage atenţia asupra calitãţilor reale ale produselor şi serviciilor".[51] Din pãcate, acest deziderat nu este întotdeauna respectat din raţiuni comerciale.

Deşi este dificil sã se facã o generalizare privind caracteristicile distincte ale publicitãţii în cadrul mixului promoţional, Philip Kotler le evidenţiazã pe urmãtoarele: „Publicitatea este un mijloc de comunicare eminamente public. Caracterul sãu public conferã produsului un anume gen de legitimitate şi sugereazã o ofertã standardizatã. Pentru cã foarte multe persoane recepteazã acelaşi mesaj, cumpãrãtorii ştiu cã motivele lor de achiziţionare a produsului vor fi înţelese de ceilalţi. Publicitatea este un mijloc de comunicare pãtrunzãtor care-i permite emiţãtorului sã repete mesajul de mai multe ori. Totodatã, îi permite cumpãrãtorului sã recepteze şi sã compare mesajele firmelor concurente. Publicitatea fãcutã la scarã mare spune multe despre mãrimea, forţa şi succesul emiţãtorului. Publicitatea oferã posibilitãţi de prezentare a firmei şi a produselor sale prin utilizarea artisticã a materialelor tipãrite, a sunetului şi a culorii. Uneori, însã, tocmai expresivitatea instrumentelor publicitare poate sã dilueze mesajul sau sã distragã atenţia receptorilor de la sensul comunicãrii".[52]

În concluzie putem desprinde diferenţele dintre cele douã concepte, deşi mai existã controverse şi confuzii. În timp ce reclama are un pronunţat caracter persuasiv, este plãtitã şi este realizatã de o agenţie specializatã, publicitatea are un scop informaţional, este neplãtitã şi este creatã de organizaţia beneficiarã.

 

6.2.3. Controverse

Deşi existã opinii conform cãrora publicitatea (reclama) reprezintã motorul societãţii şi este elementul care impulsioneazã dezvoltarea economicã, existã şi numeroşi critici.

Unul dintre primii critici a fost ziaristul şi sociologul american Vance Packard, care considerã cã publicitatea este un instrument de manipulare care determinã cumpãrãtorii sã facã lucruri iraţionale şi ilogice. El a ajuns la aceastã concluzie în urma unui experiment din 1956 când în timpul rulãrii unui film, s-au proiectat imagini ultrarapide (1/3000 de secundã) conţinând sloganul „Consumaţi Coca-Cola". Fãrã sã conştientizeze percepţia mesajului, dupã terminarea filmului spectatorii s-au îndreptat spre cel mai apropiat bar unde au consumat cu precãdere Coca-Cola, deşi aveau la dispoziţie şi alte bãuturi rãcoritoare la acelaşi preţ. Un subiect tot mai discutat este cel al moralitãţii publicitãţii. Economistul John K. Galbraith argumenta în 1967 cã publicitatea este folositã pentru crearea şi întreţinerea dorinţei de a fi acceptat social şi atractiv sexual, deoarece nevoile fiziologice de bazã (hranã, îmbrãcãminte) sunt repede împlinite, rãmânând de îndeplinit cele de ordin superior.[53] O altã criticã des întâlnitã este legatã de faptul cã publicitatea transferã costurile asupra consumatorilor, şi astfel aceştia se aflã în poziţia de a plãti pentru privilegiul de a fi convinşi[54].

Alţi autori precum Armand Dayan aratã cã existã atitudini variate faţã de publicitate şi reclamã şi aduce ca argumente afirmaţiile unor importaţi oameni de culturã. Astfel, Georges Duhamel (romancier, poet şi eseist francez) considerã publicitatea „o formidabilã formã de abrutizare, ce trateazã omul ca pe cel mai obtuz dintre animale". Paul Valery (poet şi eseist francez neoclasic) afirmã cã publicitatea „insultã simţurile noastre, falsificã epitetele, corupe toate calitãţile şi criticile". Sociologul Edgar Morin scria cã „acţiunea publicitarã constã în transformarea produsului într-un stupefiant minor, ea încercând sã inoculeze o substanţã dopantã ce determinã un efect euforizant ca urmare a consumãrii ei".

John Fische este de pãrere cã cea mai mare parte a publicitãţii este vulgarã şi iritantã. El încearcã şi o explicaţie: „plãcerile populare trebuie sã le aparţinã întotdeauna celor oprimaţi, trebuie sã conţinã elemente ale evazivului, scandalosului, ofensivului, vulgarului"[55]. În consecinţã, publicitatea este vulgarã pentru cã ea se adreseazã masei, deci trebuie sã foloseascã limbajul acesteia pentru a fi înţeleasã. Potrivit opiniei lui Fiske caracterul de vulgaritate al publicitãţii apare ca firesc şi recomandat. Evident nu putem fi de acord cu aceastã pãrere deoarece publicul actual este unul din ce în ce mai educat iar mesajele pot fi percepute de copii şi tineri, categorii deosebit de vulnerabile.

Cei mai mulţi oponenţi ai publicitãţii şi reclamei se concentreazã asupra urmãtoarelor elemente:

- publicitatea convinge clienţii sã cumpere bunuri şi servicii pe care nu şi le permit;

- publicitatea apeleazã în primul rând la emoţii şi nu la intelect;

- publicitatea înseamnã repetiţie.

Pe o poziţie diferitã se situeazã Blaise Cendrars (poet şi prozator francez de origine elveţianã) care aratã cã publicitatea este „floarea vieţii contemporane, este o afirmare a optimismului". O opinie exageratã şi chiar amuzantã.

În Occident publicitatea stârneşte de multã vreme reacţii opuse. Analizând componentele economice, sociale şi psihologice ale publicitãţii, fiecare are adepţi şi critici.

Partizanii publicitãţii vãd în ea un fenomen economic care asigurã „scurgerea" producţiei spre cumpãrãtori şi atrage atenţia asupra unor produse şi servicii de calitate. Criticii o acuzã cã accelereazã uzura moralã a produselor, dezvoltã artificial domenii ale producţiei şi conferã false dimensiuni progresului economic.

Ca fenomen social, opinia apãrãtorilor este cã publicitatea sporeşte integritatea indivizilor propunând noi moduri de viaţã, asigurând diversitatea existenţei în colectivitate şi înlesnind alegerea rolurilor sociale care li se par potrivite. Criticii considerã cã publicitatea produce frustrare şi resentimente celor incapabili de a-şi procura produsele popularizate, alimentând astfel conflictele sociale, iar falsele nevoi pe care le creeazã ar produce confuzie în asumarea rolurilor sociale.


În privinţa aspectelor psihice, apãrãtorii aduc ca argument faptul cã publicitatea consolideazã sentimentul existenţei, dezvoltã optimismul şi încrederea în sine a consumatorilor. Criticii considerã cã publicitatea falsificã ierarhia valorilor, cultivând euforia, hedonismul, narcisismul şi individualismul. De asemenea se afirmã cã publicitatea tulburã la majoritatea indivizilor raportarea la mediul în care trãiesc, oferindu-le o lume iluzorie.[56] Din pãcate ambele tabere pleacã de la premisa cã publicitatea este singurul element ce influenţeazã comportamentul consumatorilor. În realitate se ştie cã existã o serie de alţi factori care exercitã o influenţã majorã asupra acestora cum ar fi experienţa, vârsta, tradiţiile, preţul, moda etc.

 

6.2.4. Teorii despre eficienţa reclamei şi publicitãţii

Conflictul dintre adepţii şi oponenţii publicitãţii şi reclamei a dus chiar la apariţia unor teorii despre eficienţa acestora.

Câteva astfel de teorii au fost prezentate de Stan Le Roy Wilson în lucrarea sa Mass-media/mass-cultura: an introduction[57].

 

Teoria efectelor minimale

Adepţii acestei teorii considerã cã publicitatea nu are aproape nici un efect asupra consumatorului. Un studiu al lui Gerard Tellis de la Universitatea din Iowa a arãtat cã existã o corelaţie nesemnificativã între produsele cumpãrate şi publicitatea fãcutã lor, în schimb a fost gãsitã o corelaţie puternicã între preţurile scãzute şi disponibilitatea de cumpãrare.

 

Teoria „cutting edge"

Rolul publicitãţii în influenţarea atitudinilor, stilului de viaţã şi culturii este foarte disputat. În timp ce unii blameazã publicitatea cã ar crea noi curente culturale, în loc sã vândã mai multe bunuri şi servicii, alţii argumenteazã cã mesajele publicitare reflectã schimbãrile culturale şi nu le influenţeazã. Aceastã opinie este susţinutã şi de urmãtorul exemplu: deşi fumatul a devenit o modã pentru femei la începutul anilor 20, primele clipuri pentru ţigãri adresate femeilor apar mai târziu, în 1926.

 

Modelul A-T-R

Pentru a determina o persoanã sã cumpere un produs nu este suficientã difuzarea unei reclame într-un ziar sau la televizor. Publicitatea este mult mai complexã, de aceea se impune folosirea modelului A-T-R care cuprinde trei stadii: awareness, trial şi reinforcement:

1. Awareness (conştientizare). Prin repetiţie şi alte tehnici publicitare, consumatorul poate fi fãcut conştient de existenţa unui produs. În general, cu cât este mai mare campania publicitarã cu atât oamenii devin mai conştienţi de existenţa produsului.

2. Trial (încercare). Repetiţia nu este suficientã uneori pentru a determina pe cineva sã încerce produsul respectiv, de aceea multe companii folosesc alte tehnici pentru a-i face pe oameni sã încerce produsul, cum ar fi trimiterea de mostre gratuite prin poştã sau oferind reduceri de preţuri.

3. Reinforcement (întãrire). Studiile au arãtat cã dupã ce oamenii au încercat o nouã marcã, de obicei se întorc la cea veche dacã nu li se reaminteşte în mod constant de noul produs.

 

Mediul informaţional al consumatorului

Publicitatea sau reclama nu sunt singurii factori de care se ţine seama în decizia de cumpãrare. Consumatorii dispun, în momentul în care percep un mesaj publicitar, de resursele informaţionale obţinute pânã atunci. Aceste resurse pe care sociologul Michael Schudson[58] le numeşte „mediul informaţional al consumatorului" includ:


_ informaţii provenite din experienţa personalã;

_ informaţii de la familie, prieteni, cunoştinţe;

_ informaţii din mass-media, care provin din activitatea de relaţii publice, rapoarte guvernamentale sau de la jurnalişti;

_ informaţii disponibile prin canale formale de educare a consumatorilor, în special prin sistemul şcolar, instituţiile de credit sau alte agenţii;

_ publicitatea pentru produse rivale sau pentru alte produse asemãnãtoare;

_ scepticismul legat de credibilitatea mediului în care mesajul este plasat;

_ scepticismul legat de credibilitatea publicitãţii în general;

_ informaţii provenite din canale de marketing nonpublicitare;

_ preţul. Existã opinii conform cãrora publicitatea are efecte semnificative doar în cazul produselor care au preţ redus. Pentru produsele/serviciile scumpe, publicitatea nu mai joacã un rol atât de important în influenţarea comportamentului consumatorului.

 

Percepţia selectivã

Datoritã volumului mare de informaţii disponibil astãzi, oamenii încep sã fie interesaţi numai de anumite informaţii. Pe mãsurã ce anii trec şi se acumuleazã experienţã, adicã un fond substanţial de informaţii, oamenii încep sã filtreze noile informaţii, adicã sã la perceapã selectiv. Acest lucru face ca succesul reclamei şi publicitãţii sã scadã.

 

6.2.5. Mãsurarea efectelor reclamei şi publicitãţii

Teoriile şi mai ales divergenţele cu privire la eficienţa publicitãţii şi reclamei au dus la apariţia metodelor de mãsurare a efectelor acestora.


S-a observat cã aceste efecte sunt influenţate de o mulţime de factori cum ar fi: tipul mesajului, nivelul investiţiei, vechimea pieţei, publicitatea concurenţei.

În ordinea istoricã a apariţiei pe piaţã, aceste metode au fost urmãtoarele:

1. Mãsurarea notorietãţii este aplicatã în mod constant înainte şi dupã campania publicitarã. Metoda prezintã avantajul de a fi simplã, dar a fost criticatã în aspectele ei tehnice şi metodologice. Numeroşi factori pot influenţa notorietatea produsului: sezonalitatea, dememorizarea, intensitatea campaniei, durata acesteia etc.

2. Impactul variabilele mãsurate sunt: amintirea publicitarã, atributele mãrcii, proximitatea cumpãrãrii. Metoda este criticatã pentru cã mãsoarã mai degrabã tehnica mesajului decât efectul publicitar.

3. Bilanţul campaniei se mãsoarã: amintirea şi imaginea, notorietatea, impactul, acceptarea, implicarea şi intenţiile de cumpãrare. Critica se referã la faptul cã absenţa standardizãrii face dificilã interpretarea.

4. Mãsurarea expunerii şi cumpãrãrii metoda constã în observarea modificãrilor comportamentului de cumpãrare în funcţie de nivelul de expunere la campania publicitarã.

5. Barometrul _ este un instrument de diagnosticare a campaniei publicitare, care mãsoarã notorietatea şi imaginea mãrcii în raport cu utilizarea produsului şi cu expunerea în mass-media, segmentarea în cumpãrãtori mici, medii sau mari.

Nu existã încã o metodã perfectã de mãsurare a efectelor publicitãţii, iar lipsa standardizãrii face dificilã aplicarea şi interpretarea rezultatelor. În acest sens Juergen Schwoerer arãta: „Problema existenţei unui standard internaţional al mãsurãrii efectelor publicitãţii este retoricã şi rãspunsul, la ora actualã, este negativ. Lipsind consensul în privinţa mãsurãrii ideale, existã mai multe tipuri de mãsurãri parţiale."[59]

 

6.2.6. Relaţia cu mass-media

În afara polemicilor prezentate mai sus, un alt subiect controversat este relaţia dintre publicitate-reclamã şi mass-media. S-au conturat douã pãreri: prima cã publicitatea exercitã un control important asupra mass-mediei, cea de-a doua cã lucrurile stau tocmai invers.

Unii critici susţin cã dependenţa mass-mediei de sprijinul reclamei o expune la diverse forme de influenţã cum ar fi: controlul asupra conţinutului editorial al ziarelor, influenţarea opiniilor editoriale în favoarea poziţiei „finanţatorului", limitarea apariţiei subiectelor, problemelor sau a articolelor nefavorabile despre o companie care plãteşte spaţiul publicitar, influenţarea grilei de programe a posturilor de radio şi televiziune.

Este cunoscut faptul cã aproximativ 70% din veniturile ziarelor şi revistelor sunt realizate din prezentarea reclamelor, în timp ce televiziunile şi posturile de radio comerciale sunt susţinute aproape integral de beneficiarii reclamelor, prin cumpãrarea timpului de expunere a acestora. Cele mai vulnerabile sunt ziarele, revistele precum şi posturile de televiziune şi radio mici, nesigure din punct de vedere financiar. De exemplu, un editor de la un ziar local va ezita sã publice un articol defavorabil despre o companie „susţinãtoare".

Realizatorii de reclame îşi îndreaptã atenţia mai ales asupra canalelor TV comerciale care au audienţã mare şi arie de difuzare extinsã. Ei influenţeazã deciziile care privesc grila de programe, susţinând introducerea emisiunilor care atrag un numãr mare de
telespectatori. Acest lucru conduce la scãderea calitãţii emisiunilor televiziunii respective programele educaţionale, culturale şi informative fiind reduse sau eliminate în favoarea unor emisiuni mai puţin valoroase, dar care au mare succes în rândul publicului.

 

6.2.7. Funcţiile publicitãţii şi reclamei

Privind publicitatea ca instrument al marketingului, W. Arens şi C. Bovee considerã cã aceasta are urmãtoarele funcţii[60]:

1. Identificã şi diferenţiazã produsele;

2. Comunicã informaţii despre produs;

3. Stimuleazã distribuţia produsului;

4. Creşte folosirea produsului;

5. Construieşte valori, preferinţa pentru mãrci şi loialitate.

Funcţiile reclamei sunt în mare parte asemãnãtoare cu cele ale publicitãţii, elementul de noutate şi totodatã de originalitate fiind dat de introducerea dimensiunii estetice pentru evaluarea reclamelor:

1. Transmite informaţii şi convinge clientul sã achiziţioneze produse sau servicii.

2. Distrage atenţia cumpãrãtorilor de la preţ (teoria americanã a puterii de piaţã).

3. Sensibilizeazã publicul la preţuri şi stimuleazã competitivitatea (teoria competiţiei de piaţã).

4. Faciliteazã diseminarea rapidã a inovaţiilor tehnice şi a ideilor noi, de care beneficiazã în egalã mãsurã agenţii economici şi consumatorii.

5. Cultivã sensibilitatea şi gustul publicului consumator (funcţia esteticã). Cercetãrile au arãtat cã existã consumatori pentru care forma de prezentare a unui produs/serviciu este hotãrâtoare în decizia de cumpãrare. Latura esteticã a reclamelor face ca ele sã fie considerate forme de artã, ce exprimã idei şi sentimente mai ales prin intermediul imaginilor decât al cuvintelor. Din aceastã cauzã multe clipuri televizate se bazeazã pe imagine şi mai puţin pe cuvinte, tocmai pentru a exploata latura esteticã a publicului.

În ultimul timp agenţiile de reclamã se confruntã cu fenomenul de zapping: tendinţa de a schimba canalul TV în momentul difuzãrii reclamelor. Anchetele au scos în evidenţã faptul cã cei cu venituri mai mari schimbã mai des canalul, deci au tendinţa de a fi mai selectivi cu ceea ce vizioneazã. Acest fenomen poate reduce audienţa cu 10% sau chiar mai mult, ceea ce reprezintã o pierdere importantã pentru emiţãtor. De aceea se încearcã gãsirea unor soluţii cu ar fi :

1. Folosirea unor persoane cât mai atractive (vedete de muzicã sau de film);

2. Introducerea naraţiunii (scene de bãtãlii medievale) pentru a capta atenţia;

3. Folosirea reclamelor scurte de 15 secunde sau mai puţin.

Totuşi atitudinea faţã de reclamã este diferitã şi uneori surprinzãtoare. În general se urmãreşte transferul de la atitudinea faţã de reclamã la atitudinea faţã de marcã, adicã cu cât cuiva îi place mai mult o reclamã cu atât va aprecia mai mult marca şi o va cumpãra.

Existã şi o situaţie extremã. Deşi impactul pe termen scurt al reclamelor iritante şi ofensatoare este foarte scãzut, s-a constatat cã ele au o eficienţã persuasivã pe termen lung mai mare decât cele care nu provoacã nici o reacţie afectivã. Acest fenomen este explicat astfel: reclamele care provoacã sentimente negative sunt privite cu atenţie sporitã, fãrã a transfera aceste sentimente asupra mãrcii. Dupã un anumit timp receptorii uitã care a fost cauza iritãrii, dar îşi amintesc numele mãrcii şi informaţiile persuasive.

De altfel, în afara reacţiilor afective reclamele provoacã şi reacţii cognitive. Primele sunt determinate de execuţia reclamei: atrãgãtoare, interesantã, creativã, iritantã, iar cele cognitive de mesaj: credibil, informativ, convingãtor, relevant, clar.

 


6.2.8. Obiectivele reclamei şi publicitãţii

Prin intermediul funcţiilor prezentate se urmãreşte realizarea urmãtoarelor obiective:

· introducerea unui produs/serviciu pe piaţã;

· schimbarea de imagine a unui produs sau a unei mãrci;

· schimbarea poziţiei relative a produselor sau serviciilor pe o anumitã piaţã;

· crearea sau schimbarea atitudinii publicului consumator;

· creşterea vânzãrilor pe termen scurt, mediu sau lung prin modificarea comportamentului de cumpãrare al unui segment de public sau al publicului în general.[61]

Aceste obiective depind de o serie de factori cum ar fi: ciclul de viaţã al produsului, preferinţele consumatorilor, bugetul pentru reclamã şi publicitate, între care trebuie sã existe o relaţie permanentã pentru ca cele douã instrumente de promovare sã-şi atingã scopul.

 

6.2.9. Principiile reclamei şi publicitãţii

Pentru a exista o unitate în conceperea publicitãţii şi reclamei, specialiştii au formulat o serie de principii:[62]

· Publicitatea/reclama trebuie sã dezvãluie adevãrul şi faptele relevante, omiterea acestora însemnând inducerea în eroare a publicului;

· Publicitatea/reclama nu trebuie sã facã declaraţii false, care pot duce în eroare, despre un competitor sau despre produsele/serviciile acestuia;

· Publicitatea/reclama nu trebuie sã ofere produse/servicii spre vânzare dacã acest lucru este doar un procedeu pentru a „fura" clienţii unui alt produs/serviciu, care are un preţ mai mare;

· Publicitatea/reclama trebuie sã evite anunţarea unor preţuri false care pot duce în eroare clienţii;

· Publicitatea/reclama care conţine declaraţii ale unor persoane trebuie sã se limiteze la acelea ale martorilor competenţi, care reflectã o opinie realã şi/sau propria experienţã;

· Publicitatea/reclama nu trebuie sã conţinã declaraţii, ilustraţii, imagini care ofenseazã bunul gust şi decenţa publicã.

Aceste principii care au valoarea unui cod deontologic, din pãcate, nu sunt respectate întotdeauna datoritã caracterului lor restrictiv. Respectarea lor poate sã ducã la scãderea eficienţei publicitãţii şi reclamei şi apoi a profitului.

 

6.2.10. Clasificarea reclamei şi publicitãţii

Publicitatea este un fenomen deosebit de complex care necesitã o clasificare dupã mai multe criterii:

1. Dupã publicul-ţintã

· Adresatã consumatorului, cel care cumpãrã produsul pentru propria folosinţã sau pentru folosinţa altuia;

· Adresatã oamenilor de afaceri;

· Industrialã, care se adreseazã celor care cumpãrã sau influenţeazã cumpãrarea produselor industriale;

· Adresatã profesioniştilor, cei care sunt specializaţi într-o anumitã meserie;

· Adresatã detailiştilor;

· Adresatã agricultorilor, fermierilor.

2. Dupã aria geograficã

· Localã, adresatã clienţilor dintr-un oraş sau dintr-o zonã comercialã;

· Regionalã, pentru produse vândute într-o regiune;

· Naţionalã, adresatã consumatorilor din câteva regiuni sau dintr-o ţarã.

3. Dupã mediul de difuzare


· Tipãritã ziare, reviste;

· Electronicã _ televiziune, radio;

· „în afara casei" _ panouri publicitare, în mijloacele de transport în comun;

· directã prin poştã;

· informaticã _ prin Internet.

4. Dupã scop

· pentru produse, urmãreşte sã promoveze bunuri şi produse;

· pentru instituţii, promoveazã misiunea unei structuri mai curând decât un produs;

· comercialã, promoveazã bunuri, servicii sau idei în scopul obţinerii de profit;

· noncomercialã, nu urmãreşte în mod special obţinerea profitului, fiind sponsorizatã de instituţii caritabile, grupuri civice, religioase sau organizaţii politice;

· de conştientizare, îşi propune sã creeze imaginea unui produs sau sã familiarizeze publicul cu numele produsului;

· comportamentalã, intenţioneazã sã provoace un comportament imediat receptorilor;

5. Dupã obiectivul de marketing

· de poziţionare, este folositã pentru poziţionarea unui produs, unei mãrci pe piaţã, ca rãspuns la nevoile şi dorinţele utilizatorilor potenţiali;

· de investiţie masivã, este folositã pe pieţele saturate, cum este cea a detergenţilor, în care 1% de piaţã pierdutã sau câştigatã este un eveniment datoritã sumelor aflate în joc. Publicitatea folositã este omniprezentã şi urmãreşte sã fie în avantaj faţã de concurenţã. Aceasta nu încearcã sã fie originalã sau creativã, ci sã menţinã cota de piaţã;

· promoţionalã, este folositã pe pieţele cu o concurenţã foarte mare şi urmãreşte informarea asupra acţiunilor promoţionale actuale sau viitoare, destinate sã modifice comportamentul cumpãrãtorilor potenţiali prin încercarea produsului.


Tipurile de reclame sunt în mare parte asemãnãtoare cu cele ale publicitãţii. Totuşi având în vedere criteriul afectiv, care le deosebeşte, existã trei tipuri de reclame:

· transformaţionale, sunt calde, conţin imagini cu copii, familii, animale, au umor şi muzicã. Ele au puţine argumente de vânzare a produsului, iar numele mãrcii nu este prea des menţionat. Acestea provoacã sentimente pozitive şi un nivel scãzut de iritare;

· pur informative, conţin numai informaţii şi sunt lipsite de emoţii (se apropie de publicitate);

· frecvent repetate, difuzate cu o mare frecvenţã, au cel mai mare nivel de iritare.

Daniela Roventa Frumuşani clasificã strategiile publicitare în ere:[63]

· era primarã a publicitãţii pavloviene, bazatã pe condiţionare şi învãţare comportamentalã;

· era „standardelor", bazatã pe adeziunea la produse ca rezultat al conformãrii grupale (produsele sunt consumate ca semn al apartenenţei la un grup social superior);

· era publicitãţii bazatã pe imaginar, pe valenţe afective, mitologii.

 

6.3. Reclama în bibliotecã

În structura complexului de marketing un loc important îl ocupã reclama, a cãrei analizã metodologicã, teoreticã şi istoricã se prezintã în multe publicaţii ştiinţifice naţionale şi strãine. Trebuie remarcat cã în trecut bibliotecile rareori îşi propuneau ca scop popularizarea activitãţii lor efective. Cu toate greutãţile financiare, bibliotecile actuale au toate condiţiile pentru influenţarea pozitivã prin reclamã a utilizatorilor şi pentru ridicarea propriului statut şi a imaginii.


A face reclamã bibliotecii este o activitate cu totul diferitã de cea pe care o presupune reclama unui produs. Fiind o instituţie non-profit, menirea ei nu este de a produce beneficiu material.

Bibliotecile se confruntã cu mari probleme bugetare, iar fãrã bani nu îşi pot dezvolta o strategie de marketing care sã se concentreze asupra dorinţei de a face reclamã colecţiilor şi serviciilor oferite, iar fãrã reclamã nu pot atrage fonduri suplimentare, nu îşi pot face cunoscute colecţiile publicului larg.

O politicã de promovare de calitate implicã douã concepte: organizaţia (biblioteca) care trebuie sã se dedice efortului de a-şi face reclama şi clientul (utilizatorul) asupra cãruia trebuie sã se concentreze eforturile bibliotecii.

În orice bibliotecã funcţioneazã, conform legii utilizatorului, principiul de bazã şi anume, utilizatorul are întotdeauna dreptate.

Trebuie subliniat cã activitatea de reclamã a unei biblioteci moderne este hotãrâtoare pentru crearea unei imagini pozitive şi trasarea cãilor de interacţiune cu opinia publicã. Principiile şi regulile reclamei trebuie sã se concretizeze pornind de la particularitãţile psihologice ale utilizatorilor, de la specificul bibliotecii ca instituţie în condiţiile concurenţei pe piaţa serviciilor şi produselor informaţionale.

Reclama se adreseazã consumatorilor de mesaje publicitare. Ea conţine mesaje de naturã factualã (informaţii despre caracteristicile serviciului sau produsului respectiv) sau emoţionalã (cele care suscitã resorturile emoţionale ale psihicului uman), care stimuleazã convingerea publicului de a utiliza diverse servicii şi produse oferite de bibliotecã.

Una dintre regulile elementare pentru realizarea unei reclame eficiente este de a cere un rãspuns utilizatorilor (receptorilor): „Sunaţi la…", „Sunaţi azi…"[64].


Celelalte reguli se referã la claritatea mesajului şi importanţa informaţiilor pentru publicul-ţintã, la atractivitatea reclamei şi la credibilitatea promisiunilor pe care le conţine.

 

6.3.1. Creativitatea în activitatea de promovare

Publicitatea este creativã numai dacã reuşeşte sã difuzeze serviciul respectiv. Examenul publicitãţii creative este creşterea frecvenţei şi a circulaţiei documentelor de bibliotecã şi nu crearea publicitãţii. Trebuie sã existe creativitate în folosirea mijloacelor de marketing (anunţuri, scrisori, reclame, pliante, broşuri, expoziţii, decorarea instituţiei) prin evidenţierea motivaţiei, nu prin deformarea mesajului.

Creativitatea izvorãşte din ştiinţã. Cel care face reclama trebuie sã ştie totul despre serviciile de bibliotecã, publicul pe care doreşte sã îl atragã, zona (localitatea) în care funcţioneazã biblioteca, sã cunoascã biblioteconomie şi economie, sã cunoascã evenimentele prezente, dar şi principalele direcţii spre care se îndreaptã societatea noastrã, sã aibã legãturi permanente cu mass-media (abonamente la ziare, reviste, radio, televiziune) şi cu publicaţiile de specialitate (buletine, broşuri).

Procesul de creaţie se bazeazã pe gândirea retroactivã, adicã trebuie sã ne imaginãm starea de spirit a oricãrui utilizator în momentul în care s-a decis sã se înscrie la bibliotecã (ce l-a determinat sã ia aceastã decizie?, care a fost motivaţia lui?, ce a fãcut biblioteca pentru a profita sau influenţa aceastã motivaţie?).

Cea mai reuşitã promovare este cea care cucereşte, în acelaşi timp, logica şi sensibilitatea. Dacã s-ar reuşit îmbinarea în activitatea de promovare şi a imaginii şi a minţii, succesul este asigurat.

 

6.3.2. Formularea mesajului

Formularea mesajului este unul dintre cele mai importante elemente ale activitãţii de marketing, adicã ce vrea biblioteca sã spunã prin publicitate şi cum vrea sã o facã. Pentru o reuşitã sigurã, inovaţia priveşte toate fazele acestui proces. Programul care va asigura o publicitate de succes are şapte etape[65]:

1. Depistarea elementului dramatic al propunerii bibliotecii. Ceva trebuie sã fie interesant în ceea ce oferã biblioteca utilizatorilor. Acest ceva constã în prezentarea colecţiilor şi în faptul cã împrumutul şi lectura se fac gratuit sau se plãtesc nişte taxe minime pentru aceste servicii.

2. Transformarea elementului dramatic în avantaj semnificativ.

3. Formularea avantajelor într-o manierã convingãtoare. Avantajul propus trebuie formulat în aşa fel încât sã fie acceptat fãrã rezerve.

4. Atragerea atenţiei. Oamenii nu iau în seamã reclamele. Atenţia le este atrasã numai de lucrurile de care sunt interesaţi; de aceea, interesul trebuie stârnit. Biblioteca trebuie sã fie convinsã cã oamenii sunt interesaţi de serviciile şi produsele oferite, nu numai de anunţurile şi reclamele fãcute.

5. Determinarea publicului sã întreprindã ceva. Mesajul trebuie sã spunã utilizatorilor reali şi potenţiali sã viziteze biblioteca, sã cearã informaţii, sã solicite colaborarea pentru rezolvarea problemelor care necesitã informaţii sau produse existente în bibliotecã.

6. Mesajul trebuie transmis în formã clarã. Cel care face programul ştie despre ce este vorba, dar utilizatorii sau ascultãtorii nu ştiu.

7. Cheia reclamei este strategia inovativã. Ea trebuie sã conducã, sã dea sugestiile cele mai bune privitoare la conţinutul anunţului.

 


6.3.3. Condiţiile mesajului publicitar

Pentru a fi eficient, orice mesaj, prin elementele sale, trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:

1. Atragerea atenţiei. Este cel mai important element al mesajului publicitar; trebuie ca utilizatorii reali sau potenţiali sã îl recepţioneze.

2. Demonstrarea utilitãţii. În cadrul acestui element se lãrgeşte şi se detaliazã utilitatea serviciului şi produsului (se menţioneazã cel mult douã-trei caracteristici).

3. Dovedirea calitãţii. Trebuie adoptatã o acoperire a spuselor şi o dovedire a acestora.

4. Operativitatea. Sã îndrume utilizatorul sã intre în bibliotecã, sã vadã, sã se convingã, sã se înscrie şi sã utilizeze serviciile bibliotecii, sã telefoneze pentru informaţii suplimentare.

 

6.3.4. Elementele componente ale reclamei

1. Titlul are menirea de a capta atenţia receptorilor, de a le stimula interesul pentru mesaj, de a specifica segmentul de public vizat, de a identifica ofertantul, de a evidenţia satisfacţiile oferite sau de a îndemna la acţiunea de utilizare a serviciului sau produsului.

Cercetãrile de marketing au dovedit cã la 75% din anunţurile apãrute în ziar se citesc numai titlurile, şi numai 25% se citesc integral, ceea ce înseamnã cã formularea titlului este hotãrâtoare pentru decizia lectorului de a citi anunţul în întregime.

Începutul unui anunţ este rezervat titlului efectiv care atrage atenţia, iar numele şi emblema instituţiei se plaseazã în încheierea anunţului. Formularea titlului trebuie sã îndeplineascã douã condiţii: sã prezinte produsul sau serviciul şi sã rãspundã pe scurt la întrebarea: cu ce îi poate fi de folos celui care citeşte anunţul respectiv?

2. Textul trebuie sã fie „uman", persuasiv, clar, simplu, motivat, credibil şi competitiv. Fãrã sã abunde în adjective, textul trebuie sã informeze asupra serviciilor şi produselor de bibliotecã, utilizând însã cuvinte care ating coarda sensibilã a utilizatorilor de mesaje publicitare: nou, plãcut, garantat, gratuit, confortabil. Prin intermediul acestora sunt subliniate performanţele serviciului, avantajul competitiv, elementele de noutate, alte tipuri de informaţii indispensabile deciziei de utilizare a serviciului respectiv.

3. Sloganul. Este caracterizat prin concizie şi memorabilitate; evidenţiazã personalitatea ofertantului. Un rol important îl are impunerea pe piaţã a mãrcii serviciului. Aceasta se exprimã printr-un nume, un acronim, o fotografie, simboluri care servesc identificãrii bibliotecii sau serviciului, diferenţierii de serviciile similare, atestã calitatea ofertei. Uneori marca este reprodusã în logo-ul reclamei, alãturi de numele standard al bibliotecii, alãturi de titlu sau chiar de sloganul publicitar.

4. Logo-ul reprezintã forma stabilã în care apare denumirea sponsorului de publicitate, fie cã este reclamã audio (logo sonor), reclamã tipãritã (logo de imagine) sau reclamã de televiziune (sunet şi imagine).

5. Ilustraţia. Fie cã este un desen, fie cã este o fotografie, ilustraţia are rolul de a potenţa efectul mesajului publicitar, furnizându-le receptorilor informaţii despre serviciile pe care le au la dispoziţie.

Reclama serviciului de bibliotecã poate fi ilustratã cu imaginea unui obiect care simbolizeazã tipul de activitate (carte, revistã, casete, calculator etc.).

Mesajul reclamelor ilustrate este potenţat cu ajutorul culorilor, ţinându-se seama de tradiţia culturalã a publicului şi de semnificaţia culorilor pentru stãrile psihice pe care le induc receptorilor, sau cu ajutorul mişcãrii în reclamele televizate şi al sunetului în reclamele audio.

Principiul care trebuie respectat în cazul reclamelor ilustrate se referã îndeosebi la coerenţa şi proporţionalitatea elementelor componente. Prin toate aceste elemente, reclama reuşeşte sã angajeze în mod explicit receptorul, sã îi dezvolte cunoştinţele, sensibilitatea şi stilul, sã îi favorizeze, prin culturã, succesul profesional, loisir-ul, bunele raporturi cu ceilalţi.

 

6.3.5. Factorii care influenţeazã anunţul publicitar

Cercetãrile au dovedit cã anunţurile cu un text bogat sunt mai eficiente, cu condiţia ca textul sã fie interesant şi sã detalieze utilitatea serviciului pentru destinatari.

1. Amplasarea anunţului. Cele mai bune pagini de ziar sau de revistã pentru reclamã, în ordinea eficienţei lor sunt: pagina întâi, ultima paginã, pagina a treia, şi în general paginile din dreapta publicaţiei. Se preferã partea superioarã a paginii.

2. Mãrimea anunţului. Cu cât un anunţ este mai mare, este şi mai eficient, iar douã anunţuri separate sunt preferate unuia singur. Se preferã publicarea mai multor anunţuri mici timp îndelungat, decât un numãr mic de anunţuri mari.

3. Asocierea imaginii. Imaginea este beneficã în cazul în care se simte cã aceasta va accentua avantajele serviciilor sau produselor respective. Cea mai indicatã fotografie este cea care aratã serviciul în timpul prestãrii lui; fotografia este preferatã desenului sau gravurii.

4. Publicarea anunţului. Se va evita publicarea la sfârşitul sãptãmânii, în perioada vacanţelor şi de concediu.

5. Modul de adresare. Anunţul se formuleazã la timpul prezent, persoana a doua, ca şi cum biblioteca stã de vorbã direct cu utilizatorul. Se foloseşte un limbaj simplu, se evitã folosirea exageratã a unor epitete sau calificative de genul: cel mai bun, cel mai eficient, pentru cã o astfel de formulare diminueazã credibilitatea mesajului publicitar.

6. Experimentul. Se pune baza pe experienţã. Se urmãreşte eficienţa fiecãrui anunţ, se corecteazã greşelile.

 


6.3.6. Medii de difuzare

Eficacitatea unei reclame depinde şi de mijloacele prin care este difuzatã. Alegerea unui anume mijloc de transmitere a mesajului publicitar este o acţiune complexã şi dificilã.

Mediaplanningul presupune alegerea mediilor de difuzare în funcţie de:

- costurile reclamei pentru mediile de difuzare;

- contextul pe care îl oferã reclamei fiecare mediu de difuzare;

- preferinţele publicului pentru anumite media.

În acelaşi timp trebuie sã se ţinã seama de disponibilitãţile în media pentru publicitate, mai exact de concurenţa dintre ele (diferenţierea) şi de concurenţa existentã la nivelul fiecãrei categorii.

1. Televiziunea. Este mijlocul de comunicaţie cel mai cuprinzãtor, oferind posibilitatea de a convinge potenţialii utilizatori prin intermediul unei prezentãri senzoriale. Televiziunea permite îmbinarea cuvintelor şi a imaginilor şi pãtrunderea în mintea telespectatorilor mai mult decât orice alt mijloc de comunicaţie. Dar reclama prin televiziune este foarte scumpã. Totuşi, nu trebuie uitat un aspect legat de TV: prezentarea de cãtre aceasta în cadrul emisiunilor informative sau culturale a principalelor activitãţi organizate de bibliotecã, aniversãri, comemorãri, expoziţii, simpozioane etc.

2. Radioul. Spre deosebire de televiziune, acesta prezintã avantajul flexibilitãţii în programarea orarã, amplasarea reclamei în contexte agreabile, ca şi adresabilitate pe arii geografice distincte.

3. Presa scrisã. Împreunã cu radioul reprezintã mediile cele mai frecvente pentru promovarea reclamei de bibliotecã. Revistele culturale oferã posibilitatea încadrãrii tematice a programului publicitar în sfera de interes a publicului. Ambele cãi recurg la acelaşi amestec subtil între informaţie şi sugestie şi utilizeazã aceleaşi suporturi, dar sunt distincte.


4. Internetul. În prezent cea mai eficientã metodã de a face reclamã bibliotecii este alcãtuirea unei pagini Web ce poate fi accesatã pe Internet. Aceasta include toate datele despre bibliotecã: colecţii, amplasarea fizicã a clãdirii, ore de funcţionare, servicii oferite publicului, cursuri de instruire a utilizatorilor. Multe biblioteci au pagini de prezentare şi de consultare a bibliografiilor proprii, unele pun la dispoziţia publicului documente full-text ce se pot consulta la domiciliul celui care are calculator şi o legãturã telefonicã.

5. Poşta electronicã. Permite transmiterea de mesaje cãtre utilizatori; este un mijloc de comunicare foarte util pentru împrumutul interbibliotecar.

6. Marketingul direct. Avantajul acestei practici este dat de caracterul interactiv. Utilizatorii cei mai probabili sunt contactaţi individual, prin corespondenţã, prin telefon, prin computere, iar aceştia pot reacţiona imediat, solicitând informaţii suplimentare despre serviciile oferite de biblioteca respectivã. Un alt avantaj al acestei practici este specializarea ofertei în funcţie de caracteristicile diverselor segmente de public. Dificultatea esenţialã constã în inexistenţa unor bãnci de date suficient de precise care sã permitã o abordare selectivã a utilizatorilor potenţiali, iar anuarele telefonice, neactualizate de regulã, nu permit crearea unor fişiere fiabile.

 

6.4. Publicitatea în bibliotecã

Spre deosebire de reclamã, pentru care biblioteca plãteşte un specialist pentru a o realiza, publicitatea reprezintã o formã de promovare proprie instituţiei. Biblioteca realizeazã diverse materiale, organizeazã diverse activitãţi cu costuri minime pentru a-şi forma o imagine, pentru a promova serviciile şi produsele proprii.

 


6.4.1. Cãile de publicitate ale bibliotecii

1. Poşta directã. Permite adresarea cãtre public în forma cea mai expresivã, permite parcurgerea întregului proces de realizare a serviciilor de bibliotecã, începând cu alegerea viitorilor abonaţi şi realizarea împrumuturilor prin completarea fişei contract de împrumut.

2. Firmele şi avizierele sunt mijloace eficiente pentru a aminti utilizatorilor de existenţa bibliotecii. Nu sunt mijloace de publicitate în sine, dar reuşesc foarte bine dacã sunt îmbinate cu alte metode de marketing. Micile anunţuri la avizier includ bibliotecile în comunitate şi sporesc încrederea utilizatorilor faţã de aceasta. Sunt cele mai ieftine anunţuri.

3. Tipãriturile mici. Tipãrirea de calendare, semne de carte, fluturaşi cu anunţuri despre serviciile oferite de bibliotecã sau imprimarea anunţurilor pe pungi de plastic, plicuri sau cãrţi poştale amintesc oamenilor de existenţa şi misiunea bibliotecii. Acestea nu sunt însã de naturã sã creascã frecvenţa sau cererile de lecturã în mod satisfãcãtor.

4. Foile volante publicitare distribuite la domiciliu fãrã mari cheltuieli realizeazã o „întâmpinare" la intrarea în societate, o semnalare a serviciilor bibliotecii şi o deschidere cãtre comunicare.

5. Difuzarea personalã (colportajul de carte). Este o metodã ce necesitã mult timp, dar este şi cea mai eficientã. Acest gen de publicaţie prilejuieşte o confruntare directã cu cerinţele utilizatorilor pentru satisfacerea necesitãţilor de lecturã şi informare eficientã a persoanelor care nu se pot deplasa la bibliotecã.

6. Ghiduri şi cataloage. Acestea permit bibliotecii sã intre în amãnunte privitoare la conţinutul şi calitãţile colecţiilor şi serviciilor.

7. Expoziţia. Bibliotecile pot organiza expoziţii de carte, periodice, graficã, fotografii, numismaticã, manuscrise. Pot fi expuse raritãţi sau achiziţii curente, noutãţi, lucrãrile unui singur autor, documente pe o anumitã temã, ediţiile succesive ale aceleiaşi lucrãri. Aranjate în vitrine sau pe panouri, sã fie bine puse în valoare. Exponatele trebuie anunţate prin afişe puse în locuri vizibile, în instituţii, la intrarea şi în apropierea bibliotecii. Afişul trebuie sã precizeze titlul (tema expoziţiei, data şi durata deschiderii, locul, organizatorul, orarul).

8. Acordarea de stimulente de achiziţionare. O metodã eficientã de politicã promoţionalã constã în acordarea de facilitãţi sub formã de reduceri de taxe, taxe preferenţiale pentru utilizatorii fideli, taxe diferite pe categorii de utilizatori: elevi, studenţi, şomeri, pensionari, persoane cu handicap etc.

Metoda are un efect practic, de stimulare a afluenţei utilizatorilor, şi unul psihologic, de cultivare a încrederii, a simpatiei şi loialitãţii publicului.

Reducerile de taxe sau gratuitatea consultãrii produselor şi utilizãrii serviciilor de bibliotecã sunt atractive pentru un numãr mare de utilizatori dispuşi sã consulte materiale informaţionale pe care nu le pot achiziţiona personal datoritã preţurilor extrem de mari ale acestora.

9. Relaţiile cu publicul reprezintã un birou în cadrul bibliotecii care oferã utilizatorilor primele informaţii despre instituţie şi serviciile acesteia.

10. Relaţiile publice. Relaţiile publice ale bibliotecii pot reprezenta, în cele mai multe cazuri, cheia succesului (dacã sunt bine gestionate).

Activitatea de relaţii publice constã în stabilirea de contacte directe, complexe şi sistematice cu diverse categorii de public, în scopul comunicãrii sau actualizãrii imaginii favorabile a ofertei de servicii sau a bibliotecii.

Implicarea în viaţa comunitãţii permite crearea de relaţii utile (în folosul grupurilor comunitare: elevi, tineri, femei, persoane cu handicap) sau profesionale (specialişti) şi sporirea credibilitãţii.

Metodele de relaţii publice folosite sunt individualizate în funcţie de obiectivele urmãrite şi de adresabilitatea mesajelor. Prezenţa activã în mass-media este o componentã esenţialã a relaţiilor publice. Creatorii, managerii serviciilor culturale, purtãtorii de cuvânt sau alte personalitãţi din biblioteci, teatre, muzee se impun în faţa publicului prin interviuri publicate în presa scrisã sau transmise pe posturi de radio şi televiziune, prin articole semnate de ei sau scrise de personalitãţi din mass-media despre activitatea lor.

Prin informaţii exacte, concrete şi corecte se pot prezenta în presã caracteristicile ofertei de servicii şi produse, realizãri deosebite, achiziţii valoroase. Publicul va înţelege cã oferta provine de la experţi în domeniu şi va manifesta interes pentru ea. Pentru a pune în valoare patrimoniul cultural al bibliotecii, pentru a stimula interesul pentru documentele existente în bibliotecã şi pentru serviciile oferite de aceasta, o bibliotecã trebuie sã recurgã la instrumentele clasice de relaţii publice:

_ relaţia cu mass-media prin contacte directe şi comunicarea de informaţii prin studii şi alte materiale publicistice;

_ tehnicile de primire prilejuite de organizarea sau participarea la conferinţe, colocvii, simpozioane, seminarii pe diverse teme ce prezintã interes pentru ea, cât şi pentru populaţia pe care aceasta o deserveşte;

_ tehnicile legate de evenimente speciale: aniversãri, inaugurãri, lansãri de carte şi alte evenimente care au rolul de a cultiva şi promova contactele umane;

_ participarea directorului, a membrilor de onoare ai bibliotecii la sesiuni de comunicãri şi simpozioane care atrag atenţia publicului asupra fondului de documente şi gamei de servicii puse la dispoziţia utilizatorilor;

_ organizarea unor sesiuni de comunicãri şi simpozioane de cãtre bibliotecã, sau participarea directã la conferinţe naţionale şi internaţionale (prilejuri de a promova patrimoniul bibliotecii);

_ organizarea în localurile bibliotecii a unor expoziţii sau poate gãzdui manifestãri culturale organizate de asociaţii sau organizaţii diverse. Expoziţia este o activitate tradiţionalã de publicitate a bibliotecii;

_ tipãrirea unor broşuri, pliante care conţin oferta de servicii şi produse a bibliotecii, materiale informative puse la dispoziţia nu numai a utilizatorilor reali, ci a tuturor utilizatorilor (cei care pãşesc în bibliotecã, frecventeazã biblioteca fãrã a fi înscrişi).

Folosindu-şi localurile şi resursele pentru activitãţi având orice tip de document ca punct de pornire (conferinţe, mese rotunde, dezbateri pe teme de actualitate, întâlniri în legãturã cu emisiunile TV, întâlniri cu scriitori, audiţii muzicale), biblioteca exercitã o influenţã pozitivã în colectivitate.

Totuşi, majoritatea publicului nu participã la activitãţile culturale, fie cã este solicitat de alte forme de loisir, fie cã este prea obosit. Mulţi cred cã biblioteca nu poate oferi nimic interesant, iar ideea lecturii şi a cãrţii se leagã de ideea de şcolarizare.

Pentru acest public metodele tradiţionale de promovare şi acţiune culturalã în masã rãmân ineficiente. Prin urmare, biblioteca trebuie sã aibã în vedere şi acest non-public pe care trebuie sã îl provoace şi sã îl atragã, creându-i nevoia de carte ca instrument intelectual, dar şi ca suport de dialog, pentru a restabili comunicarea între indivizi. Acest non-public pare dispersat, nu se lasã convins prin nici o acţiune promoţionalã şi apare, în general, ca un ansamblu fãrã caracteristici notabile. Relaţiile publice pot avea un rol determinant în atragerea acestuia.

 

6.5. Materiale utilizate în activitatea de promovare a bibliotecii

1. Pliantul. Este destinat informãrii publicului larg în legãturã cu profilul, colecţiile, oferta de servicii, publicaţii, adresa, programul bibliotecii, condiţiile de înscriere, facilitãţi. Pliantul intrã în categoria tipãriturilor de mici dimensiuni, reprezentând o formã de publicitate a bibliotecii.

2. Broşura. Aceasta ţine publicul la curent cu viaţa bibliotecii. Are valoare ca document ulterior, servind pentru retrospective, monografii sau sinteze.

3. Monografia bibliotecii. Acest tip de lucrare este pe de o parte o contribuţie ştiinţificã, iar pe de altã parte o modalitate de a face cunoscutã biblioteca utilizatorilor, autoritãţilor, altor instituţii. Monografia cuprinde istoricul bibliotecii, evidenţiazã evoluţia acesteia, realizãrile ei, prezintã evoluţia structurii organizatorice, a colecţiilor, a resurselor umane, a publicaţiilor bibliotecii. Trebuie sã conţinã iconografie (fotografii, desene) şi anexe.

4. Bibliografia localã. Este un instrument de informare alcãtuit de bibliotecile publice, o „bazã de date" privitoare la viaţa colectivitãţii. Evidenţiazã profilul economic, istoric, social şi cultural al zonei.

5. Repertoriul. Este o lucrare cu caracter ştiinţific, de informare şi ordonare a informaţiilor.

6. Cronica localã. Reprezintã un instrument alcãtuit de bibliotecile care trebuie sã acumuleze şi sã conserve informaţii ce ţin de „cronica" localitãţilor mici şi mijlocii. Se alcãtuieşte anual, se pãstreazã în manuscris, dactilogramã ori multigrafiatã, şi intereseazã retrospectiv, permiţând cercetãri ulterioare.

7. Revista. Marile biblioteci, uneori şi cele mici care gãsesc surse de finanţare, folosesc în activitatea de publicitate şi reviste proprii. Revista poate conţine realizãrile şi problemele bibliotecii şi prezentarea unor valori ale acesteia, a unor achiziţii a periodicelor puse la dispoziţia publicului, a unor evenimente culturale.

8. Articolul de ziar. Pentru a folosi toate resursele în activitatea de publicitate, ca şi pentru a dobândi un prestigiu personal, este necesar ca bibliotecarii sã fie prezenţi în presa localã sau centralã. Aceştia pot publica articole cu caracter cultural, prilejuite de aniversãri şi alte evenimente.

9. Nota culturalã. Trebuie sã conţinã în mod esenţial urmãtoarele elemente: când, unde, ce, cine, cum a organizat o manifestare, eventual în ce scop şi cu ce efect, cu ce participare, cu ce ecou.

10. Recenzia. O recenzie cuprinde date bibliografice ale lucrãrii, precizarea domeniului acesteia, a conţinutului, dupã sumar, menţiuni privind existenţa unei prefeţe sau postfeţe, inclusiv a semnatarului acesteia, menţionarea traducãtorului şi/sau îngrijitorului de ediţie, existenţa unui tabel cronologic, existenţa indicilor, a ilustraţiilor, a anexelor, a colecţiei sau seriei în care apare lucrarea. Trebuie redactatã cu claritate, într-un stil impersonal, şi trebuie sã concentreze maximum de informaţie relevantã într-un spaţiu restrâns.

11. Semnalarea. În cazul lucrãrilor literare sau ştiinţifice şi tehnice de mai mic interes, considerându-se totuşi cã trebuie anunţate publicului, în afara datelor bibliografice se specificã domeniul şi categoriile de public cãrora li se adreseazã volumul. Trebuie sã cuprindã elementele informative pe care le cuprinde şi recenzia.

12. Lista de noutãţi. Documentele achiziţionate sau primite ca donaţie de bibliotecã trebuie fãcute cunoscute celor interesaţi. Biblioteca poate elabora şi afişa sau distribui liste de semnalare, în care lucrãrile sunt grupate pe domenii.

13. Catalogul de expoziţie. Bibliotecile organizeazã expoziţii pentru evidenţierea valorilor din patrimoniu sau în legãturã cu diferite fenomene, manifestãri culturale, ştiinţifice, comunitare. Dacã bibliotecile dispun de resurse financiare, organizeazã cataloage de expoziţie. Structura unui catalog presupune o introducere prin care se explicã scopul şi tema expoziţiei, menţionarea organizatorilor, a duratei şi lista exponatelor cu descrierea lor standardizatã, unitarã.


[35] PRODAN, Viorica; STOIAN, Victoria. op. cit., pp. 59-60.

[36] CASAPU, Alin. Publicitatea _ reclama şi biblioteca. Lucrare de diplomã. Bucureşti, 2001.

[37] ARENS, W. ; BOVEE, C. Contemporary advertising. Boston: Richard D. Irwin, 1995, p. 14.

[38] BONNANGE, C. ; THOMAS, Ch. Eseu despre comunicarea publicitarã. Iaşi: Trei, 1999, p. 9.

[39] KOTLER. Ph. op. cit., p. 849.

[40] WEILBACHER, W. Advertising. New York: McMillan Publishing, 1979.

[41] DAYAN, A. La publicite. Paris: Presse Universitaire de France, 1992, p. 7.

[42] ARENS, W. ; BOVEE, C. op. cit., p. 6.

[43] PURCÃREA, A. op. cit., p. 116.

[44] COMAN, C. Relaţii publice. Bucureşti: Polirom, 2001, p. 189.

[45] WIEDEMANN, J. Dictionary of advertising. Lincolnwood: National Textbook Company, 1993, p. 4.

[46] Le Petit Larousse. Paris: Larousse _ Bordas, 1997, p. 1317.

[47] LOCHARD, G. ; BOYER, H. Comunicarea mediaticã. Iaşi: Institutul European, 1998, p. 43.

[48] PURCÃREA, A. op. cit., p. 116.

[49] COMAN, C. op. cit., p. 188.

[50] ZAMFIR, C. ; VLÃSCEANU, L. Dicţionar de sociologie. Bucureşti: Editura Babel, 1998, p. 477.

[51] SAUVET, T. Dictionnaire economique et social. Paris: Larousse, 1975, p. 377.

[52] KOTLER, Ph. op. cit., p. 778.

[53] FINK, C. Inside the media. London: Longman, 1990, p. 277.

[54] BLACK, J.; WHITNEY, F. Introduction to mass comunication. New York: WCB, 1988, p. 459.

[55] LULL, J. Mass-media, comunicare, culturã: o abordare globalã. Bucureşti: Editura Samizdat, 1999, p. 47.

[56] BRUNE, F. Fericirea ca obligaţie: psihologia şi sociologia publicitãţii. Bucureşti: Editura Trei, 1996, p.7.

[57] WILSON, Stan Le Roy. Mass-media/Mass-culture: an introduction. New York: McGraw-Hill, 1989, pp. 307-308.

[58] SCHUDSON, M. Advertising. The uneasy persuasion: its dubious impact on American Socity. New York: Basic Books, 1984, p.123.

[59] SCHWOERER, J. Existe-t-il un standard international de mesurer de l'eficacite publicitaire? In : Mesurer l'eficacite de la publicite. Paris: Les ditions d'organiyation, 1988, p.123.

[60] ARENS, W.; BOVEE, C. op. cit., p. 35.

[61] ARENS, W.; BOVEE, C. op. cit., p. 23.

[62] Ibid., p. 10.

[63] FRUMUŞANI, D. R. Semioticã, societate, culturã. Iaşi: Institutul European, 1999, p.81.

[64] OLTEANU, Valericã; CETINÃ, Iuliana. op. cit., p. 192.

[65] CIORCAN, Marcel. Marketing şi publicitate în bibliotecã. Bucureşti: Centrul pentru Pregãtirea şi Formarea Personalului din Instituţiile de Culturã, 1999, p. 15.

 

Pagina anterioarã // Pagina urmãtoare // Home // Cuprins // Despre autori

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii, under ISBN 973-575-779-6
Comments to: Ionel ENACHE, Mihaela MAFTEI; Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update:December, 2003