PRAEMISSIO

 

O poetică diacronică cuprinzătoare reprezintă suprastructuri ce trebuie clădite
pe o serie de descrieri sincronice succesive.

Roman Jakobson

   În paginile care urmează ne propunem investigarea principalelor modalităţi de realizare a receptării fenomenului poetic din perspectiva opţiunilor formulate de către creatorii înşişi de poezie. Am conferit, în cuprinsul cercetării noastre, termenului de poetică sensurile esenţiale pe care le acoperă sintagma, mult mai utilizată în alte perioade, de artă poetică. În linii mari, este vorba de concepţia despre poezie şi despre universul poetic (inclusiv condiţia artistică şi social-etică a făuritorului de versuri) relevată în exclusivitate de textul operei, şi nu de alte materiale emanând de la acelaşi autor, valoroase, în mod cert, din perspectiva istoriei literare, dar situate periferic în raport cu textul poetic.

   Reflecţia despre poezie nu instituie, în literatura latină a secolelor de care ne ocupăm, un univers artistic autonom, o operă ilustrată printr-un text separat, de regulă în proză (un manifest, un program, un proiect etc.). Reflecţia despre poezie este poezie ea însăşi, chiar şi în cazurile situate, aparent, foarte departe de această situaţie (ne referim în primul rînd la Ars poetica horaţiană, poem şi ,,tratat” despre poem totodată; prezenţa ghilimelelor sugerează caracterul intenţionat incomplet, sub raport doctrinar-preceptistic, al textului).

   În profundă opoziţie faţă de programele redactate în proză şi care formează un corp aparte, detaşabil din textul operei şi raportabil la ea, poetica poeziei îşi asumă, în mod cu totul deosebit în cuprinsul literaturii latine, o condiţie pur creatoare, rivalizând cu poezia însăşi: fiindcă, aşa cum s-a remarcat (Andrée Thill), manifestul unei elegii devine o elegie, manifestul unei ode este o odă, al unei satire o satiră, ş. a. m. d. Altfel spus, programul genului/speciei se identifică, în mod esenţial, cu un exemplar din genul/specia respectiv(ă), şi nu i se supraordonează.

   Poetica ,,sistematică” a lui Horatius, precum şi aspectele de ordin teoretic pe care opera sa le conţine în fiecare din compartimentele creaţiei în ansamblu, inclusiv în cel liric, au constituit pentru noi un reper constant, dar formulat doar arareori faţă de numeroasele prilejuri care ar fi impus o atare repetare expresă. Am intenţionat punerea temporară între paranteze a unicei doctrine poetice latine realizate în mod relativ sistematic nu numai datorită existenţei unei extrem de încărcate tradiţii a studiilor de poetică horaţiană, ci şi pentru a deplasa centrul de greutate al analizei de la un text individual la textul epocii, încercând să surprindem, astfel, configurarea unei macro-poetici latine aflate, în secolele de care ne ocupăm, într-un moment de maximă expansiune, de autodefinire structurală. Doctrina horaţiană constituie o placă turnantă în fluxul acestei poetici, pentru că preia achiziţiile tradiţiei şi le transmite mai departe, dar rămîne, cu toate acestea, doar unul din momentele fluxului. Precizarea, până la nivelul celor mai profunde detalii, a relaţiilor subterane ce unesc doctrina horaţiană de formele precedente, respectiv ulterioare, ale reflecţiei poetice constituie, după opinia noastră, o direcţie de perspectivă, în mod necesar imediată, a studiilor de poetică istorică latină.

   Lucrarea noastră se înfăţişează în următoarea alcătuire.

   O primă secţiune, introductivă, îşi propune să înfăţişeze aparatul conceptual de care dispune analiza modernă, respectiv contemporană, exclusiv din perspectiva teoriei poetico-retorice constituite, treptat şi cumulativ, de-a lungul Antichităţii clasice, încă de la originile reflecţiei teoretice în spaţiul cultural grecesc, ulterior roman.

   Cea de-a doua secţiune cuprinde analiza propriu-zisă a textelor poetice latine aparţinând limitelor cronologice pe care ni le-am propus. Textele investigate ne-au permis alcătuirea unei scheme de analiză aplicate, practic, tuturor autorilor studiaţi. Este vorba de o schemă dihotomică, referitoare la: 1) funcţiile poeziei (în dubla sa calitate, de act/proces creator şi/sau de produs literar); 2) circumstanţele care determină şi condiţionează actul creaţiei poetice.

   Se impun, în această privinţă, două observaţii preliminare.

   În primul rând, o atare schemă s-a născut din realitatea însăşi a textelor, şi nu după modele similare pe care - trebuie să o spunem - nu  le-am întâlnit nicăieri. Grila de lectură propusă de noi s-a constituit, aşadar, din lectura însăşi a textelor, este punctul nostru de vedere şi, credem, ne reprezintă. Chiar cu riscul de a fi, astfel, considerată simplificatoare sau uniformizatoare, analiza noastră am adoptat-o, în beneficiul ordonării şi al clarităţii expunerii.

   În al doilea rând, investigaţia întreprinsă a fost consacrată - aşa cum vom arăta pe larg în capitolele primei secţiuni - problemelor creaţiei poetice, în sensul de proces/act şi realizare creatoare. Cu alte cuvinte, ne-a preocupat primul dintre cele trei concepte fundamentale ale poeticii aristotelice şi elenistice: πoιησιs. Fără îndoială că analiza ar fi trebuit să le cuprindă şi pe celelalte două - πoιημα şi πoιητηs - , aspecte care, împreună, alcătuiesc esenţa demersului poetologic al Antichităţii clasice. Unele, este drept, rare şi incidentale referinţe au fost făcute şi în cuprinsul lucrării noastre: textele înseşi excludeau o separare brutală a domeniilor poeticii. Totuşi, am rezervat unei cercetări sistematice ulterioare toate textele latine în versuri (aparţinând aceleiaşi perioade) referitoare la genurile şi speciile literare, recte poetice ( πoιημα) şi, respectiv, la creatorul literar, poetul în cazul de faţă (πoιητηs). În ceea ce priveşte problema inspiraţiei poetice, constituită, practic, odată cu apariţia primelor forme de poezie greacă, am considerat, odată cu alţi cercetători[1] , că îşi află locul mai curând în viitoarea secţiune consacrată creatorului literar decît în aceea a creaţiei poetice, în temeiul faptului că funcţiile poeziei şi condiţiile care o însoţesc şi determină privesc circumstanţele exterioare actului creaţiei, în vreme ce inspiraţia este nemijlocit şi strict legată de persoana însăşi a poetului.

   Trebuie să menţionăm şi faptul că studiul nostru şi-a mai impus o limitare, de această dată de natură cronologică. Din motive care ţin exclusiv de dimensiunile redactării, oferim acum doar prima parte a cercetării noastre consacrate problemelor creaţiei poetice din perspectiva poeţilor latini ai sec. I a. Chr. - I p. Chr. Am evitat, astfel, datorită existenţei unui material abundent fie şi numai pentru domeniul creaţiei poetice, o supradimensionare a lucrării, şi aşa, în forma actuală - suntem pe deplin conştienţi - suficient de voluminoasă. De altfel, creaţia ovidiană ilustrează, după cum am mai avut ocazia să notăm[2] , coalescenţa profundă a două faze aparţinând aceleiaşi culturi literar-spirituale şi aceleiaşi istorii. De la registrul stilistic până la tiparele şi habitudinile mentale, o întreagă nouă vârstă a literaturii latine, a culturii spirituale a romanităţii se află, ca un miez, ascunsă în poezia ovidiană.

   Fiecare capitol din secţiunea a II-a este precedat de mai mult sau mai puţin numeroase pasaje aparţinând poeţilor studiaţi. Menţinerea acestor texte - la care, din aceleaşi motive de spaţiu, am fi putut, desigur, lesne renunţa - se datorează intenţiei noastre de a oferi cititorului, paralel cu discursul critic propriu-zis, şi o antologie, în măsura posibilului exhaustivă, a textelor poetice latine de interes teoretic. Întemeiată pe criterii de selecţie pe care le-am dorit riguros exacte şi, nu mai puţin, operante, o atare antologie, după ştiinţa noastră, lipseşte până în momentul de faţă.

   Lucrarea se încheie cu o bibliografie care conţine, spre deosebire de sinteza informaţiilor încercată în capitolul iniţial, numai titlurile care ne-au fost nemijlocit necesare pentru redactarea lucrării. Am considerat utilă reluarea lor finală, în ordine alfabetică, în vederea unei mai uşoare consultări sau verificări a informaţiei de care am putut dispune.


[1] J. Cousin, Nature et mission du Počte dans la Poésie latine, în Revue des Cours et Conférences, 40 (1939), 5, pp. 746-753; W. Kroll, Studien zum Verständnis der römischen Literatur. Stuttgart, J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1964, pp. 30-32; A. Plebe, Estetica. Firenze, Sansoni, 1965, pp. 7, 9, 25; G. Williams, Tradition and originality in Roman poetry. Oxford, Clarendon Press, 1968, pp. 35-36; H. Suhamy, La poétique. Paris, Presses Universitaires de France, 1986, pp. 4-5, 109-111; J. Styka, La littérature grecque ŕ la lumičre de l'appréciation esthétique des auteurs romains depuis Auguste jusqu'au II-e sičcle aprčs J.-Chr. Traduit par Beata Hrehorowicz. Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdansk-Lódz, 1987, pp. 112-113.

[2] L. Franga, Ovidius şi spaŢiul danubiano-pontic, în Thraco-Dacica 11 (1990), 1-2, pp. 225-238, în special 225-229.

 

© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Liviu FRANGA                           Last update: December 2002                Web design§Text editor: Monica CIUCIU