CAPITOLUL VII. PANEGYRICVS MESSALLAE

 

 

   at tua non titulus capiet sub nomine facta,

   aeterno sed erunt tibi magna uolumina uersu,

   conuenientque tuas cupidi componere laudes                                    35

   undique quique canent uincto pede quique soluto;

   quis potius, certamen erit: sim uictor in illis,

   ut nostrum tantis inscribam nomen in actis.

   Poemul din care am extras acest pasaj [1] nu are o paternitate certă. Încercări mai vechi de atribuire l-au propus drept autor pe Propertius [2] . Ipoteza a fost respinsă ulterior în unanimitate, astfel încât se consideră astăzi că textul, introdus postum - probabil în epoca lui Claudius [3] - de către editorul sau editorii lui Tibullus în culegerea de elegii a acestuia, alături de poemele, de asemenea elegiace şi cu dimensiuni variabile, ale lui Lygdamus şi ale Sulpiciei, aparţine, după toate probabilităţile, unui tânăr poet din cercul lui Messalla, al cărui nume nu îl putem identifica [4] .

   Pasajul selectat nu atestă variante deosebite în manuscrise. Predicţia pe care o conţine, marcată morfologic prin utilizarea repetată a timpului viitor (vv. 33-37), se încheie, prin conjunctivul prezent din penultimul vers, sub o formă desiderativ-optativă (sim uictor, 37), destinată mărturisirii unor intenţii legate de destinul propriei posterităţi literare. În ansamblu, este vorba de o adresare directă către destinatarul poemului, urmând tiparele dedicatorii şi encomiastice atât de frecvent utilizate în poezia latină precedentă a secolului I a. Chr., în contexte de altfel foarte diferite (proemii, exordii, excursuri), de la Lucretius şi Catullus până la elegiacii augustani.

   Ceea ce surprinde, dincolo de uzura formulei în sine - vădită prin repetarea insistentă a adjectivului posesiv tua şi a personalului tibi, forme pronominale adlocutive contrapuse în finalul pasajului unei persoane întâi auctoriale, ezitând între asumarea, prin singular, a unei decizii anume şi evitarea acestei asumări (sim, 37 faţă de nostrum […] nomen, 38) -, este modul în care apare structurată relaţia operă - obiectul operei, relaţie ce configurează una dintre funcţiile majore ale poeziei în perimetrul poeticii latine a sec. I a. Chr.: funcţia de glorificare.

   Relaţia amintită poate fi surprinsă, după opinia noastră, în două momente.

   Obiectul operei, desigur poetice, îl reprezintă facta (v. 33), respectiv gesta victorioasă a lui Messalla. Opera, imposibil a fi redusă la dimensiunile unei inscripţii, în cazul de faţă în versuri (titulus, ibid.), va cuprinde pe deplin faptele lui Messalla numai în acea rostire, ale cărei dimensiuni pot corespunde dimensiunilor gestei înseşi: magna uolumina (v. 34). Relaţia dintre operă şi obiectul ei se formulează, aşadar, în termenii tradiţiei literare de care am amintit: creaţia poetică, în calitatea ei de produs, reprezintă mijlocul prin care se realizează glorificarea unor realităţi situate în afara ei, dar alcătuind obiectul, altfel spus substanţa proprie.

   O atare relaţie este reluată în vv. 35-37, de data aceasta prin intermediul unei imagini concrete, care potenţează valenţele expresive, tendinţa spre plasticitate observabilă în cele două versuri anterioare (titulus, 33; magna uolumina, 34): de pretutindeni poeţii, în număr mare, se vor grăbi să fie primii vestitori ai gloriei faptelor lui Messalla (cupidi componere laudes, 35), mai mult decât atât, înghesuiala lor va provoca o luptă (certamen erit, 37) pentru prioritate (quis potior, ibid.) [5] .

   Din această întrecere deschisă, poetul Panegiricului îşi doreşte să iasă învingător asupra tuturor celorlalţi (sim uictor in illis, ibid.). Se ajunge, astfel, la cel de-al doilea moment al relaţiei dintre creaţia poetică (în calitate de produs) şi obiectul ei, moment reprezentat de ultimul vers al pasajului citat. Poetul Panegiricului îşi doreşte să fie învingător nu pentru ca, astfel, să apară înaintea tuturor drept cel mai bun cântăreţ al unor fapte de arme ilustre, ci, aşa cum rezultă foarte clar din v. 38, pentru ca numele său să fie legat de gloria acelor fapte atât de mari.

   Relaţia tradiţională apare, acum, de-a dreptul răsturnată. Nu poezia, prin faima nemuritoare a versurilor, conferă poetului şi realităţilor cuprinse în poezie imortalitatea gloriei, ci, inversând termenii relaţiei, faima nemuritoare a acelor realităţi (aici, a faptelor de arme) înscrie în durată numele poetului care le relatează (tantis inscribam nomen in actis, 38).

   Nici un text poetic latin anterior nu operase o atare modificare a termenilor relaţiei. Poezia nu mai rămâne, în consecinţă, aşa cum afirmase tradiţia (a se vedea capitolele precedente) unicul distribuitor al gloriei. Dimpotrivă, poezia va deveni, printr-o atare transformare, reflectată ulterior în special de textele poetice encomiastice ale epocii neroniene (Laus Pisonis, Bucolicele calpurniene, Carmina Einsiedlensia), beneficiara principală a gloriei unui anumit personaj cât se poate de real. Ca urmare, tocmai realitatea biografică şi spirituală a acelui personaj, situat însă cu mult deasupra realităţii exterioare în sine, pe care de altfel o domină în permanenţă, va fi de acum înainte sursa gloriei poeziei.[1] Reprodus din ediţia deja citată, Tibulle et les auteurs du Corpus Tibullianum, p.158.

[2] Este vorba de cercetătorul maghiar G. Nemethy, autorul unei ediţii a corpusului tibullian consacrată elegiilor cu paternitate incertă: Lygdami carmina. Budapesta, 1906, în special pp.89-90; cf. şi M. Ponchont, ed. cit., p.XXIV, n.1.

[3] După ipoteza verosimilă a lui Aem. Baehrens, citat de M. Ponchont, ed. cit., p.128.

[4] M. Ponchont, ed. cit., pp.127-128, 156; aspecte legate de cronologie şi orientări bibliografice apud R. Ocheşanu-Cristescu, Panegiricul lui Messalla, în vol. col. Istoria literaturii latine. Vol. II. Partea a II-a, pp. 85-87 (aici, p.86).

[5] O imagine similară, aparţinând unui context manifest polemic, reîntâlnim la Propertius, în elegia proemială a cărţii a III-a, vv.11-14: mulţimea poeţilor mărunţi, care se înghesuie să împiedice înaintarea triumfală a adevăratului poet - autorul elegiilor - călăuzit de Apollo însuşi, corespunde acelei mulţimi de elogiatori menţionate în pasajul citat din Panegyricus Messallae (fără să putem preciza dacă e vorba de un împrumut literar şi care este direcţia lui), sorgintea comună fiind, indiscutabil, callimacheană. Astfel, în prologul poemului Aitia, mai exact în fragmentul cunoscut şi editat sub numele de Răspuns către Telchini, prin intervenţia lui Apollo-Lykios i se interzice poetului orice contact cu drumul larg bătătorit de mulţimea carelor celorlalţi poeţi (vv.25-28, în ediţia E. Cahen, 1972, p.87); pentru alte pasaje callimacheene similare ca semnificaţie, conţinând motivul scriitorilor (în speţă, poeţi) invidioşi, a se vedea şi Epigr. 21,4 şi Imnul către Apollo (2), 105-107 (în ediţia Cahen, pp.121, 229, 231). Despre aşa-numita temă a invidiei (în viaţă şi/sau postume), corelată cu aceea a gloriei, a se vedea o schiţă a originii şi evoluţiei ei apud H. Freimann, Imitationsspektrum zum 1. Buche der Amores des Ovid (Diss.). Freiburg i. Br., 1968, pp.11-19.

 

© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Liviu FRANGA                           Last update: December 2002                Web design§Text editor: Monica CIUCIU