Addenda (I)

   Există două categorii de texte ovidiene care constituie, cel puţin la nivelul declarativ al termenilor, o veritabilă negare a funcţiei utilitar-benefice afirmate în toate celelalte situaţii analizate mai sus sub punctul b). Textele pot fi grupate în funcţie de cele două etape majore din creaţia poetului: perioada anterioară relegării, respectiv cea coincizând cu relegarea însăşi. Ne propunem în cele ce urmează să expunem pe scurt conţinutul pasajelor avute în vedere şi, în al doilea rând, să le interpretăm şi, în măsura posibilului, să le motivăm semnificaţiile mai ales din perspectiva concluziilor desprinse din analiza efectuată în subcapitolul precedent (punctul b).

   Două pasaje, Am. 3, 8, 1-4 şi Ars. 2, 273-278, susţin aceeaşi idee: poezia - cel puţin în vremurile lui Ovidius - nu este un câştig şi nici nu îl aduce. Nimeni nu mai socoteşte că poezia ,,are o zestre” (dotes carmen habere, Am. 3, 8, 2), deşi, odinioară, talentul fusese mai preţuit decât aurul (ingenium quondam fuerat pretiosius auro, ibid., 3). În contrast cu acest (neprecizat) trecut, prezentul dispreţuieşte poezia (non multum carmen honoris habet, Ars. 2, 274), în sensul că, în comparaţie cu ,,marile daruri” (munera magna, ibid., 275) în aur, care sunt dorite şi căutate de către toţi (petuntur, ibid.), poeziile, deşi lăudate (carmina laudantur, ibid.), au, de fapt, prea puţină valoare.

   Redusă, aşadar, la acest nivel strict material al folosului, poezia nu rezistă concurenţei. Totuşi, insistă Ovidius, chiar şi cu un câştig material aproape inexistent, poezia poate servi ca dar, iar această posibilitate nu trebuie exclusă în încercarea de a dobândi favorurile unei iubite: his ergo aut illis uigilatum carmen in ipsas / forsitan exigui muneris instar erit (Ars 2, 285-286).

   În alte două pasaje, aparţinând de această dată unei singure elegii din Amores (3, 8, 5-8 şi 24-25), Ovidius afirmă că efectul, cu alte ocazii confirmat, al poeziei sale - şi anume deschiderea uşii iubitei, alminteri neclintită - nu s-a realizat (ianua clausa est, 7), deşi împrejurările fuseseră identice, iar poetul obţinuse elogii (cum bene laudauit, ibid.), inclusiv ale iubitei (predicatul laudauit, cu desinenţă de singular, are ca subiect substantivul domina aflat, cu două versuri mai sus, la dativ, substantivul fiind la cazul cerut de verbul placuere, 5). Mai mult decât atât, i s-a interzis accesul (non licet ire mihi, 6) tocmai în locul unde poemelor lui li se permisese (quo licuit libris, ibid.). Dacă efectul benefic al poeziei sale se reduce doar la obţinerea unei aprecieri globale a acesteia din partea publicului, în vreme ce autorul poeziei - care se autodefineşte, în continuarea unei străvechi tradiţii literare reactualizate de liricii şi elegiacii latini, în special de Horatius şi Propertius, ca Musarum purus Phoebisque sacerdos (ibid. 23) - nu găseşte, personal, audienţa pe care o caută, întrucât canaturile uşii iubitei rămân, spre deosebire de alte dăţi, în mod inexplicabil închise (ad rigidas […] fores, ibid. 24), atunci o astfel de poezie, se întreabă Ovidius în finalul celui de-al doilea pasaj, nu poate fi pe drept cuvânt considerată zadarnică (carmen inane, 24)? Răspunsul - deşi fără o legătură directă cu întrebarea formulată în secţiunea iniţială a elegiei 3,8 din Amores - îl va oferi un pentametru din Remedia: successumque artes non habuere meae (v. 624). Referinţa vizează, probabil, în primul rând poemul erotodidactic precedent. Utilizarea pluralului artes extinde, însă, după opinia noastră, domeniul obiectului de referinţă la suma capacităţilor benefice ale poeziei.

   De aici până la afirmarea efectelor de-a dreptul negative ale poeziei - chiar nocive pentru autorul acesteia - nu mai rămâne decât un pas. Pe care Ovidius îl face în Am. 3,12. Datorită celebrităţii dobândite prin cântecul poetului, puella, râvnită acum de toţi tinerii, devine o curtezană, intrând în jocul venal al iubirilor: ingenio prostitit illa meo (Am 3,12,8), uendibilis […]facta puella […]est (ibid.10). Practicarea poeziei este incert dacă aduce vreun bine; este cert însă că întotdeauna poezia a dăunat: an prosint, dubium, nocuerunt carmina semper (ibid.13). Fantezia debordantă a poeţilor (fecunda licentia uatum, ibid.41), stimulată de naivitatea (credulitas […]uestra, 44) a acelei categorii a publicului, căreia îi sunt destinate poemele iubirii, nu a făcut decît să dăuneze poetului însuşi (nunc mihi […]nocet, ibid.) [23] .

   Ideea este reluată în Remedia, într-un context strict determinat de finalitatea didactică a poemului. Între metodele recomandate  pentru a înlătura efectele iubirii sau pentru a preîntâmpina apariţia unei pasiuni noi, Ovidius susţine şi evitarea poeziei elegiace cu conţinut erotic. Între autorii excluşi se numără, în primul rând, Callimach (Callimachum fugito; non est inimicus Amori, 759), iar alături de el se află Philetas din Cos (v. 760), Sappho (v. 761), Anacreon (v. 762), şi, dintre latini (în ordinea dată de autor), Tibullus (v. 763), Propertius (v. 764) şi Gallus (v. 765). În ultimul rând, însăşi poezia lui Ovidius (sau cel puţin o anumită parte a ei) provoacă lectorului aceleaşi rezonanţe afective şi, prin urmare, se impune a fi, şi ea, evitată: et mea nescio quid carmina tale sonant (ibid., 766). Semnificativ este motivul unei atari recomandări. Îl întâlnim formulat în v. 760, cu referire la Philetas: tu quoque, Coe, noces; dar contextul impune în mod manifest generalizarea referinţei: poezia erotică elegiacă în ansamblul ei dăunează.

   În sfârşit, un alt pasaj din Am. 3, 9 pune din nou sub semnul întrebării existenţa unui rol în ultimă instanţă benefic şi util al poeziei în realitatea vieţii umane, inclusiv - cum este cazul de faţă - în planul existenţei mitice. În faţa unei situaţii-limită, precum cea a morţii, poezia (carmine, 22), chiar dacă a fost practicată de fiinţe divine sau înzestrate cu puteri divine, ca Orpheus, Linus sau Homer (a se vedea vv. 21-27), se dovedeşte cu totul neputincioasă [24] . Ea a reuşit să farmece fiarele (uictas obstipuisse feras, 22), dar nu şi să evite, în beneficiul persoanei creatorului de poezie, întâlnirea fatală cu întunecatul Avernus: summa dies nigro submersit Auerno (v. 26). La ce bun miracolul poeziei, se întreabă din nou Ovidius (quid […]profuit […]?, 21), dacă ea nu poate, în ultimă instanţă, ocoli sfârşitul existenţei umane a individului, dacă, prin urmare, îl poate doar amâna?

   Rezumând, putem desprinde, credem, următoarele concluzii privind negarea funcţiei utilitar-benefice a poeziei, aşa cum rezultă din textele anterioare relegării:

a) poezia nu aduce nici un câştig material şi, cu atât mai puţin, nu este, prin ea însăşi, o formă de obţinere a unui astfel de câştig (Am. 3, 8, 1-4; Ars 2, 273-278);

b) în condiţii identice de utilizare a mesajului poetic se poate ajunge la efecte sau consecinţe contrarii: fie în întregime pozitive (poezia ca mijlocitor al apropierii umane, ca adevăr al cunoaşterii, ca dar, ca vindecare, ca sprijin şi apărare etc.), fie în întregime negative (inutilitatea practicării poeziei sub raportul câştigului material şi, în consecinţă, anularea anumitor efecte benefice, de ex. facilitarea accesului erotic prin utilizarea versurilor: Am. 3, 8, 5-8, 24-25; Rem. 624);

c) poezia poate determina, aşadar, apariţia şi exercitarea asupra destinatarilor şi/sau creatorului ei a două categorii de efecte: benefice, dacă se ia în considerare numai aspectul spiritual - moral al dublului impact al poeziei (poezie - creator; poezie - destinatar); dăunătoare (din perspectiva aceluiaşi impact), dacă avem în vedere doar aspectele materiale, profitabile (în sensul cel mai concret) ale practicării poeziei.

d) într-o singură situaţie, funcţia utilitar-benefică a poeziei se anulează: în faţa morţii, poezia îşi pierde orice putere, practicarea ei nu mai are nici un sens (Am. 3, 9, 21-27), pentru că poezia nu îşi mai poate salva creatorul odată dispărut pe drumul fără întoarcere.

   Cea de-a doua categorie de texte pe care o avem aici în vedere - redactate în perioada relegării - se înfăţişează ca o suită de negări categorice a funcţiei utilitar-benefice. De această dată, negarea efectelor pozitive se raportează nu la ansamblul cititorilor, ci exclusiv la persoana poetului. În aceste texte, Ovidius evită menţionarea oricăror efecte benefice, reale sau posibile, pe care practicarea poeziei (inclusiv lectura ei) le provoacă destinatarilor, limitându-se, în schimb, să evidenţieze doar consecinţele pur negative ale creaţiei poetice răsfrânte asupra persoanei autorului.

   Poetul sulmonez preia şi amplifică, prin intermediul unei uariatio continue a temei, una dintre afirmaţiile deja formulate încă din Amores: nocuerunt carmina semper (3, 12, 13) [25] şi în Remedia (aici prin utilizarea unei adresări directe către Philetas): tu quoque, Coe, noces (v. 760). O temă dominantă a poeziei relegării devine, astfel, negarea categorică a utilităţii şi a caracterului benefic al poeziei, din punctul de vedere - exclusiv, cum aminteam - al creatorului  ei.

   În consecinţă, ideea fundamentală a tuturor pasajelor mai jos menţionate este că poezia dăunează, provoacă rău (sau rele) autorului ei, indiferent de natura conţinutului: erotic - şi destinul nefericit al poetului iubirilor gingaşe (tenerorum lusor amorum, Trist. 3, 3, 73), dat de el însuşi ca exemplu, confirmă din plin aserţiunea - sau chiar neerotic, noua poezie a perioadei relegării putând stârni, fără să o dorească, desigur, alte mânii şi alte pedepse.

   Tantum ne noceas, dum uis prodesse, uideto, se adresează Ovidius primei sale elegii din Tristia (1, 1, 101), aflată, împreună cu întreaga carte, în drum spre Roma. Poezia erotodidactică este aceea care a provocat dezastrul. Ne aflăm înaintea unui topos amplu, întrucât îl regăsim, practic, de la un capăt la altul al creaţiei relegării. Iată pasajele în cauză: artes […]/ nocuere mihi (Trist. 1, 9, 57-58); acceptum refero uersibus esse nocens (ibid. 2, 10): poezia de factură erotică (cf. ibid. 5-6) îl culpabilizează, prin însăşi natura conţinutului ei, pe poet; Muzele care îi inspiră o astfel de poezie sunt aducătoare de primejdii (numina cultori perniciosa suo, ibid.14); poezia erotică a atras ura oamenilor (aluzia vizează însă doar anturajul imperial) îndreptată asupra creatorului ei: ergo hominum quaesitum odium mihi carmine (ibid. 87). În realitate - se justifică Ovidius prin intermediul cărţii a II-a, care poate fi considerată marea sa apologie -, nimic din ceea ce aduce folos nu poate să nu aducă şi rău: nil prodest quod non laedere possit idem (ibid. 266); în fond - şi este argumentul forte al apologiei - orice tip de poezie, chiar şi cel care nu are vreo legătură, directă sau indirectă, cu o anumită finalitate erotică, poate provoca răul, exercitând o influenţă nefastă asupra sufletelor: posse nocere animis carminis omne genus (ibid. 264); exemplele date de Ovidius (vv. 253-262) sunt probante, la fel ca şi cele din lumea mitului (ibid. 289-306).

   Revenind la propria condiţie auctorială, odată cu trecerea timpului, Ovidius nu constată decât menţinerea şi adâncirea efectelor nocive ale practicării poeziei erotice:ingenio perii (Trist. 3, 3, 74); me laesere libelli (ibid. 3, 7, 27); artibus artifici quae [= carmina mea] nocuere suo (ibid. 3, 14, 6); nocitura fuerunt (scil. Pieridum sacra, cf. v. 28)(ibid. 4, 1, 27); nocuere (scil. libelli)(ibid. 35), telum uulnera fecit (ibid. 36); ulli nec scripta fuerunt/ nostra nisi auctori perniciosa suo(ibid. 5, 1, 67-68: caracterul nociv al practicării poeziei exclusiv din perspectivă auctorială); me laesisse […] carmina (ibid. 5, 7, 31-32); [Ars] quae […] magistrum/perdidit (ibid. 5, 12, 68,); nostri nisi me laesere libelli:/ artificis periit cum caput Arte sua (Ibis 5-6); exceptis (scil. libellis, cf. v. 133) domino qui nocuere suo (Pont. 1, 2, 134);în Pont. 1, 5,respingerea utilităţii poeziei pentru autorul ei are în vedere ansamblul propriei opere, şi nu doar secţiunea erotică: tempus ad hoc nobis, repetas licet omnia, nullum/ profuit - atque utinam non nocuisset! - opus/[…]/ Sic ego constanter studium non utile seruo (vv. 27-28, 41). Nici un câştig nu are autorul - aserţiunea dintr-un alt context vizează situaţia în care se află orice creator de poezie -, chiar dacă este citit şi admirat până în cele mai îndepărtate colţuri ale pământului: quid tibi (i. e., auctori) […]prosit?, se întreabă retoric Ovidius (ibid. 79), pentru a conchide tranşant: auctorem certe res iuuat ista nihil (ibid. 78).

   Pentru Ovidius din ultimele cărţi pontice, poezia anterior practicată tinde să se identifice, fără nici un dubiu, cu însăşi cauza celui mai mare rău personal (laesus ab ingenio Naso poeta suo, Pont. 3, 4, 4,),şi anume relegarea: nocuerunt carmina quondam/primaque tam miserae causa fuere fugae (ibid. 4, 31, 41-42).De aici, concluzia finală: carmina nil prosunt (ibid. 41), concluzie care sintetizează, într-o formulă cu alură apoftegmatică, una dintre cele mai constant afirmate reflecţii ovidiene privitoare la funcţiile poeziei.

   Cu toate acestea, ultimul cuvânt n-a fost încă spus. Antepenultima elegie pontică (în ordinea transmisă tradiţional) descoperă un aspect inedit, atât din perspectiva reflecţiei, cât şi din cea a experienţei biografice a poetului. Creaţia sa poetică provoacă autorului un rău care aparţine nu doar trecutului (cu consecinţele ulterioare cunoscute), ci chiar şi prezentului. Este o formă nouă a acelui, să spunem aşa, rău permanent pe care îl aduce cu ea poezia, materializat în elegia amintită prin mânia tomitanilor stârnită de versurile pontice ale lui Ovidius: Talia succensent propter mihi uerba Tomitae/ iraque carminibus publica mota meis (Pont. 4, 14, 15-16). Poezia se dovedeşte a fi, aşadar, pentru Ovidius cel puţin, un rău în fond permanent, prin consecinţele mereu nefaste pe care le naşte. Pasajul semnalat se încheie - şi încheie, totodată, întreaga reflecţie a poetului pe această temă -, în mod semnificativ, printr-o triplă interogaţie: va înceta vreodată poetul să-şi provoace singur, mereu, răul, asemenea corăbierului care, deşi naufragiat, înfruntă marea din nou? Ergo ego cessabo numquam per carmina laedi/plectar et incauto semper ab ingenio?/Ergo ego, ne scribam, digitos incidere cunctor/ telaque adhuc demens quae nocuere sequor?/Ad ueteres scopulos iterum deuertor et illas/in quibus offendit naufraga puppis aquas?(ibid. 17-22).

   În absenţa unui răspuns direct, dovada peremptorie a imposibilităţii renunţării la poezie în pofida tuturor consecinţelor ei nefaste este tocmai această poezie. Împreună cu celelalte următoare, chiar dacă este vorba de ultimele trei elegii pontice despre care avem ştiinţă, textul de mai sus mărturiseşte, în cazul lui Ovidius, că de poezie poetul nu se poate despărţi decât împreună cu însăşi viaţa lui.

   Poemele perioadei relegării adaugă o nouă concluzie la cele patru formulate în legătură cu negarea funcţiei utilitar-benefice în textele anterioare relegării. Din perspectiva strictă a autorului ei, poezia a fost şi continuă să fie sursa răului suprem. Acest rău este reprezentat de condiţia de relegat a poetului, dar el nu exclude manifestarea, tot prin intermediul creaţiei poetice, a unor efecte particulare benefice, curative şi chiar salvatoare (cf., infra, subcapitolele dedicate funcţiilor psihagogică, ludică şi soteriologică ale poeziei chiar în creaţia ovidiană pontică). Răul personal provocat de poezie poetului - deşi extrapolat uneori şi generalizat de Ovidius dincolo de cazul său individual - rămâne, să spunem aşa, un cadru al existenţei exterioare, strict biografice, a poetului. Cadru exterior, fundal negativ care se poate însă umple (şi se umple, cum o dovedesc celelalte texte aduse în discuţie în subcapitolele următoare), cu realităţi benefice concrete, provocate sau legate tot de practicarea şi/sau receptarea poeziei.

   În consecinţă, negarea funcţiei utilitar-benefice a poeziei nu se situează la Ovidius în raport de contradicţie, ci de complementaritate cu afirmarea aceleiaşi funcţii. Dacă am încerca să exprimăm plastic această idee, am putea spune că poezia este, la Ovidius, în acelaşi timp un bine care face rău şi un rău care face bine.

c)Ut iam nulla tibi nos sit legisse uoluptas,

               at leuior demptis pœna duobus erit.

         (Am. 1, Epigramma ipsius 3-4)

   Carminibus cessere fores insertaque posti,

               quamuis robur erat, carmine uicta sera est.

   (ibid. 2, 1, 27-28)

   […]quid referam […]                  35

               duraque percussam saxa secuta lyram?               40

   (ibid. 3, 12)

  

   Alte referinţe. Ars 3, 321-326; Met. 11, 1-2, 45-46; 14, 337-341; Fast. 2, 83-92; Trist. 1, 7, 25-26, 31-32; 2, 357-358.         

   Creaţia elegiacă ovidiană debutează sub semnul unui concept care poate fi considerat emblematic pentru întreaga poezie erotică a autorului: uoluptas (Am. 1, Ep. 3). Suntem, în realitate, departe de sensurile pe care acelaşi concept le deţinea, în contexte filosofice, respectiv etice particulare la poeţi ca Lucretius sau Horatius. Pentru că, aici, uoluptas vizează în mod explicit actul receptării prin lectură (legisse, ibid.), poetul adresându-se direct instanţei receptoare (tibi [scil., lector], ibid.), căreia i se dedică ansamblul culegerii elegiace.

   Prin urmare, în raport de această dată, practic, exclusiv cu cititorul poemelor, finalitatea declarată a creaţiei poetice se dovedeşte a fi desfătarea provocată de lectură. Abordăm astfel, prin intermediul epigramei liminare a primului ciclu elegiac ovidian, o nouă funcţie a poeziei. Aceasta din urmă poate duce spre adevărurile cunoaşterii pentru că este cunoaştere ea însăşi (cf., supra). Ea are, de asemenea, capacitatea de a face şi bine şi rău deodată, de a fi utilă şi inutilă în acelaşi timp. Pentru cititor, poezia este, în sfârşit, şi o sursă de desfătare. Absenţa unei atari capacităţi a creaţiei poetice ar echivala cu dispariţia sensului însuşi al poeziei: fastidium provocat prin lectură (cf. Trist. 1, 7, 32: fastiditus […]lector) anulează poeziei dreptul de a fi.

   Şi în cazul funcţiei de faţă, Ovidius preia reflecţii aparţinând unor poeţi latini anteriori. În capitolele precedente am încercat să evidenţiem faptul că, din perspectiva celor mai remarcabili poeţi ai sec. I a. Chr, creaţia poetică se individualiza, în raport cu alte domenii ale activităţii spiritului uman, tocmai prin capacitatea de a conferi, alături de cunoaştere sau învăţătură, teoretică sau practică, şi o atrăgătoare desfătare. Poezia acţiona, aşadar, în sfera sensibilului, înstăpânindu-se asupra sufletului, aşa cum demonstrase o întreagă şcoală filosofică greacă descinzând din reflecţiile sistematice, chiar dacă uneori de pe poziţii contrare, ale lui Platon şi Aristotel [26] . Originile greceşti ale concepţiei poeţilor latini din ultimul secol republican privitoare la funcţia psihagogică a poeziei sunt, de altfel, de necontestat. Cu atât mai mult, cu cât reflecţia sistematică elenistică şi postelenistică [27] în materie de poetică şi retorică a înlesnit contactul creatorilor de poezie latină cu rădăcinile teoriilor greceşti şi, nu mai puţin, o asimilare nuanţată, decantată chiar, a acestor teorii.

   Nu vom întâlni - nici nu am avea, aşadar, cum să întâlnim - elemente teoretice noi în diversele notaţii ovidiene cu privire la aceea dintre capacităţile poeziei, care a apărut, încă de la originile greceşti  ale creaţiei poetice, ca fiind atât de puţin omenească prin latura ei invizibilă şi miraculoasă de acţiune asupra existentului, încît a fost atribuită zeilor înşişi: Muzelor şi arhegetului lor, Apollon. Ceea ce oferă, în schimb, Ovidius este o delimitare clară a sferelor în care acţionează, exercitându-şi benefica putere de înrâurire, poezia. Dintr-o atare perspectivă, funcţia ei psihagogică poate fi considerată o derivată a funcţiei utilitar-benefice (fără ca Ovidius să afirme explicit acest lucru, deşi credem că o atare sugestie poate veni prin pasajul Am. 2, 1, 27-28, citat mai sus).

   Astfel, în spaţiul mitic, forţa cântului poetic - desemnat prin lexeme şi sintagme diverse, referitoare la interpretarea vocală, precum: cantu (Ars 3, 323), arte canendi (Met. 14, 337), carmine/carmina (Met. 11, 1. 45; 14, 341; Fast. 2, 84) sau, metonimic, prin instrumentul care acompaniază cântul poetic (lyram, Am. 3, 12, 40; Ars 3, 326), respectiv, prin articulaţiile ritmice care îl structurează (modis, Fast. 2, 92) - dovedeşte virtuţi ieşite din comun. Rostirea poetică este în stare (aşa cum afirmaseră şi poeţii generaţiei precedente, un Vergilius sau Propertius în special) să mişte stâncile din loc, făcându-le să urmeze cântecul lirei, laolaltă cu pădurile şi animalele ei sălbatice; să ridice ziduri de cetate nouă din pietre care se urnesc singure din loc; să îmblânzească peştii din mare, să impresioneze monştrii şi chiar lacurile infernale; să oprească oricând curgerea nesfârşitelor fluvii, zborul rătăcitor al păsărilor, fuga lupului după pradă şi prada însăşi fugind de urmăritorul ei, să însoţească, sub aceeaşi umbră sau lângă aceeaşi stâncă, iepuri şi câini, căprioare şi lei, porumbei şi şoimi.

   Efectele produse de rostirea poetică par a fi, aşadar, generate de o forţă magică, în stare să oprească sau chiar să răstoarne alcătuirea firească a lumii şi cursul ei din totdeauna. Prin poezie, într-un spaţiu care iese de sub incidenţa istoriei, întrucât aparţine unei altfel de realităţi, cea a mitului   (al lui Orpheus, al lui Arion, al nimfei Canens etc.), imposibilul  (to  adunaton, în terminologia retorico-poetică greacă) devine posibil, incredibilul - realitate, numai şi numai pentru că în acest altfel de spaţiu guvernează o altfel de lege, care nu poate fi, desigur, decât cea a poeziei.

   Efecte miraculoase se pot observa prin acţiunea poeziei şi în sfera umanului. Avem în vedere pasajul semnalat mai sus din Am. 2, 1, 27-28. Poezia elegiacă a iubirii, notează Ovidius, se deosebeşte întru totul de cea epică (desemnată, în versurile următoare, prin intermediul a patru metonimii succesive: uelox […]Achilles, 29; Atrides, 30; qui […]errando […]perdidit annos (i. e., Ulixes), 31; raptus […]Hector, 32), prin faptul că, asemenea unor vrăji - precum cele menţionate în două distihuri imediat anterioare, care utilizează lexemul carmen cu sensul de ,,incantaţie”,  sens suplimentar sugerat şi de contextul distihului 27-28-, numai versurile iubirii au puterea de a face să cedeze canaturile şi zăvorul care ferecă uşa iubitei. Efectul unei atari acţiuni echivalează cu o victorie (carmine uicta sera est, 28), obţinută însă numai graţie irezistibilei puteri a poeziei, chiar şi asupra obiectelor celor mai inerte.

   Dar sferei umanului îi sunt caracteristice efecte de altă natură. Este vorba, cum am arătat mai sus, de farmecul provocat la lectură, uoluptas (Am. 1, Ep. 3). Reluând o sugestie oferită de Catullus în chiar poemul iniţial (meas esse aliquid[…]nugas, 1, 4) şi ridicată de Horatius la nivelul unui principiu poetic fundamental, cel al finalităţii duale a poeziei din perspectiva receptării ei (omne tulit punctum qui miscuit utile dulci, AP 343), Ovidius reafirmă, în Trist. 1, 7, 25-26, dubla funcţie, delectatorie şi, simultan, utilitară (aici, pentru autorul însuşi) a creaţiei poetice: otia delectent admoneantque mei (v. 26). Vorbim, în acest caz, ca şi în cel al ultimului text menţionat sub punctul c), de funcţia psihagogică a poeziei. Ea este destinată, aşa cum indică dativul sintagmei gerundivale din v. 358 al celei de-a doua cărţi a ciclului Tristelor, desfătării urechii acelora care o primesc (mulcendis auribus), altfel spus delectării ascultătorilor (sau, în alte cazuri, cititorilor) poeziei.

   Semnalăm în încheiere un foarte scurt pasaj din cartea a XI-a a Metamorfozelor (vv. 38-43). Este înfăţişată moartea lui Orpheus, sfâşiat de Menade. Pasajul nu este relevant din perspectiva unei eventuale negări a funcţiei psihagogice a poeziei în cuprinsul operei ovidiene, negare care se poate constata, în schimb, aşa cum am făcut-o, în cazul funcţiei utilitar-benefice.

   În primul rând, admiţând că ar fi vorba despre anularea capacităţii psihagogice şi, totodată, magice a poeziei în pasajul menţionat, faptul s-ar petrece exclusiv în cazul lui Orpheus (căci nu există vreun alt fragment ovidian care ar putea permite o interpretare similară) şi, de asemenea, exclusiv în plan mitic (cel propriu-zis uman rămânând în afara presupusei anulări; o extrapolare a acesteia din urmă este ilicită în absenţa textelor care să o sprijine).

   În al doilea rând, Ovidius relatează moartea aedului trac în termeni care nu ne permit să afirmăm că Orpheus ar fi apelat la cântecele odinioară faimoase, devenite însă neputincioase în faţa furiei oarbe. Întinzând mâini rugătoare (tendentem […] manus, 39), este de crezut că aedul trac a rostit pentru prima oară cuvinte zadarnice (illo tempore primum/irrita dicentem, 39-40), şi nu cântece fermecătoare (în sensul originar al adjectivului românesc): altfel spus, a încercat să se apere nu prin harul poeziei (ipostază în care, de altfel, cântecele sale nu se aflaseră niciodată), ci prin simple cuvinte, însoţitoare ale gestului de implorare.

   Concluzia pe care o desprindem în urma analizei textelor de mai sus sprijină afirmaţia că, în concepţia lui Ovidius, poezia acţionează ca o forţă redutabilă în cele două mari sfere ale existentului. În spaţiul reprezentărilor mitice, ea a reuşit să impună, fie şi doar pe durata rostirii cântecului, un nou fel de a fi al lumii înseşi, obligate să asculte de legea cu efecte miraculoase a frumosului poetic, să i se supună. În spaţiul realităţilor umane, poezia acţionează nu doar benefic asupra ascultătorului sau cititorului ei. Mai mult decât atât, ea îl aduce - aşa cum afirmaseră şi alţi poeţi latini premergători lui Ovidius - într-o stare de graţie (uoluptas, delectare, mulcere). Ovidius este, însă, primul poet european pentru care, în spaţiul uman, efectul psihagogic, întotdeauna pozitiv, al poeziei se identifică, să spunem aşa, cu farmecul lecturii/audiţiei, excluzând alte forme de manifestare.

d)           Lusus habet finem;

   (Ars, 3, 809)

   Si mea materiae respondet Musa iocosae

   (Rem. 387)

   Certe ego uos [scil. elegos] habui faciles in amore ministros,            5

               cum lusit numeris prima iuuenta suis.

   (Fast. 2)

   Scis uetus hoc iuueni lusum mihi carmen et istos,

               ut non laudandos, sic tamen esse iocos.

   (Trist. 1, 9, 61-62)

   lusibus ut possis aduertere numen ineptis.

   (ibid. 2, 223)

   Talia luduntur fumoso mense decembri,

               quae damno nulli composuisse fuit.

   His ego deceptus non tristia carmina feci,

               sed tristis nostros paena secuta iocos.

   (ibid. 491-494)

         […] tenerorum lusor amorum

                   (ibid. 3, 3, 73 = ibid. 4, 10, 1)

   Integer et laetus laeta et iuuenalia lusi;

   (ibid. 5, 1, 7)

               Ei mihi, cur unquam Musa iocata mea est?         20

   (ibid.)

   […] lusor amoris […]

   (ibid.)

   Nec tamen, ut lusit, rursus mea littera ludet:

               sit semel illa ioco luxuriata meo!

   (ibid. 43-44)

   […] lusorum oblitus amorum

   (ibid. 7, 21)

   Creaţia poetică este percepută - într-un mod constant de-a lungul întregii opere ovidiene - şi ca produsul unei activităţi caracterizate prin detaşarea de gravitate. Este vorba, aşadar, de conceptul lusus (ludere, în funcţie de texte; mai rar iocus, cu formele derivate), pe care îl regăsim în ansamblul poeticii latine, de la primele ei forme luciliene, relativ organizate, până la Statius şi Marţial, pentru a numi doar reperele extreme într-un spaţiu al activităţii poetice neîntrerupte, inclusiv la nivelul reflecţiei teoretice.

   Aşa cum remarca unul dintre numeroşii comentatori ai elegiei erotice ovidiene [28] , prin intermediul acestui concept poetul sulmonez desemnează în primul rând finalitatea secretă a opţiunii sale erotice, ca modalitate iniţială de penetrare în universul poeziei. Dar, în raport cu ansamblul creaţiei lui Ovidius, conceptul lusus/ludere (cu variantele oferite de text, inclusiv, cum arătam, sinonimul iocus şi derivatele) considerăm că desemnează o nouă dimensiune a poeziei, ca prezenţă semnificativă în existenţa umană şi în general. Altfel spus, este denumită acea funcţie a poeziei care oferă, alături de celelalte anterior semnalate şi în egală măsură ca şi ele, o deschidere mult mai largă decât perspectiva strict erotică.

   Ca joc în sine, şi nu doar ca un joc ale cărui reguli i-au fost prescrise de Amor (lusor Amoris, Trist. 5, 1, 22, cu referire la propria condiţie auctorială), poezia exprimă o nouă conştiinţă şi intenţionalitate poetică [29] , altfel spunând o nouă luare la cunoştinţă, de data aceasta poetică, a lumii. Creaţia prin vers se relevă a fi un joc despre jocul cel mare al lumii, în spaţiul căreia, pentru elegiacul latin, întâmplarea ia la un moment dat chipul imprevizibil al iubirii. Lusus/ludere echivalează, aşadar, cu acea distanţare, ontologică şi estetică, a creatorului situat în spaţiul deplinei cunoaşteri de sine [30] .

   Diverşi comentatori ai operei ovidiene [31] au raportat - aşa cum remarcam în legătură cu opiniile lui Jürgen Hoffmann - conceptul în cauză la o anumită parte a acestei opere, respectiv la creaţia erotică. Argumentul de bază l-a reprezentat apartenenţa lexemului lusus (împreună cu ludere şi alţi derivaţi, de ex. ludus) şi a sinonimului iocus (cu derivatele) la vocabularul erotic. Lexemele în cauză au fost deci considerate ca aparţinând categoriei termenilor tehnici [32] . În realitate, termenii respectivi depăşesc sfera limbajului erotic, fapt care se poate constata, de pildă, şi la alţi autori, cum sunt Catullus (50, 1-6) sau Vergilius (Buc. 6, 28; Georg. 4, 565; cf., supra, ad locos). Ovidius - pentru a prelua remarcabila formulare a lui Jean Bayet, amintită într-unul dintre capitolele anterioare - invită, ca şi predecesorul său, Catullus, societatea romană, aflată acum în pragul unor vremuri noi şi devenită mult mai permeabilă, mult mai deschisă unor experimente literar-spirituale decât societatea epocii neoterice, la un joc poetic fundamentat pe dimensiunea erotică a existenţei, fără să se confunde însă cu ea.

   O dovedesc cel puţin două dintre fragmentele de mai sus, amintite sub punctul d).

   În poezia anterioară relegării, creaţia elegiacă se identificase cu tematica erotică. Ovidius însuşi o afirmă direct într-un pasaj din Fastorum libri: elegiile i-au fost până atunci devotaţi mesageri ai iubirii (uos [scil. elegos] habui faciles in amore ministros, 2, 5). La acest pasaj se adaugă alte declaraţii aparţinând perioadei relegării (Trist. 1, 9, 61-62; 2, 491-494; 3, 3, 73; 4, 10, 1; 5, 1, 7, 20, 22; 5, 7, 21), din care rezultă că perioada de tinereţe a creaţiei autorului dăduse la iveală o poezie veselă (non tristia carmina feci, Trist. 2, 493), destinată amuzamentului facil, tineresc (laeta et iuuenalia lusi, ibid. 5,1,7) şi care nu trebuia altfel receptată de către destinatar (la fel de tânăr ca şi autorul mesajului poetic: iuueni […] mihi, ibid. 1,9,61), decât ca o glumă ori chiar ca un simplu joc: ioco […] meo (ibid. 5,1,44; cf. şi iocos, ibid. 1,9,62; 2,494; Musa iocata mea est, ibid. 5,1,20). Dar nu orice fel de joc, ci jocul iubirii prin poezie, altfel spus poezia ca joc al iubirii: lusorum […] amorum (ibid. 5,7,21), poetul fiind unicul realizator al acestui joc: lusor amorum (ibid. 3,3,73 = 4,10,1),  lusor Amoris (ibid. 5,1,22) [33]. În sfârşit, chiar poeme elegiace cu finalitate declarat didactică, aşa cum sunt Ars amatoria şi Remedia, apar caracterizate de însuşi autorul lor ca forme propriu-zise de joc (lusus, Ars 3, 809), în temeiul conţinutului lor lipsit de gravitate, amuzant (materiae […] iocosae, Rem. 387).

   Referindu-se, prin urmare, la propria creaţie elegiacă, anterioară relegării, Ovidius identifica elegia cu un conţinut prin excelenţă erotic [34] . Această identificare nu este, însă, exclusivă. Aşa cum am notat mai sus, cel puţin două fragmente, aparţinând perioadei relegării, ilustrează existenţa unei concepţii ovidiene mai largi despre ceea ce se poate numi (preluând o terminologie cu rădăcini în mentalitatea şi practica poetică preneoterică) lusus poeticus.

   Astfel, în cartea a II-a a Tristelor, Ovidius îl roagă pe Augustus (imperii princeps, 219) să-şi abată atenţia asupra poemelor compuse din versuri cu ritm inegal (imparibus […] carmina facta modis, 220). Este vorba, fără nici o îndoială, de noua înfăţişare a poeziei elegiace ovidiene în perioada relegării tomitane. Spre surprinderea noastră, peste trei versuri poetul îşi caracterizează elegiile compuse în această perioadă prin sintagma cu alură catulliană lusibus […] ineptis (v. 223), către care îl roagă pe principe să-şi abată atenţia (ut possis aduertere numen, ibid.). Desigur, se poate admite că, dintr-un exces de modestie, poetul şi-a denumit ultimele creaţii prin intermediul unui termen minimalizator, pentru a sublinia contrastul dintre importanţa excepţională a activităţii principelui şi lipsa de semnificaţii majore a propriei creaţii poetice. Numai că acest termen depreciativ nu este oricare altul, ci tocmai cel utilizat de Ovidius pentru a-şi desemna creaţia poetică erotică. Dat fiind că, în cazul poeziei tomitane, orice dimensiune erotică este exclusă, singura concluzie posibilă ne apare următoarea. Creaţia poetică în ansamblul ei este, din perspectiva lui Ovidius, un joc al spiritului, şi nu doar unul al iubirii.

   Către aceeaşi concluzie ne conduce şi pasajul reprezentat de vv. 43-44 din Trist. 5, 1. Ovidius refuză acum nu orice fel de joc poetic, ci doar acel joc poetic al iubirii, aşa cum îl practicase odinioară (ut lusit […] mea littera, 43). Către el nu se mai poate întoarce, nu mai poate reveni, nu mai vrea să bată pasul înapoi (rursus, ibid.).

   În sfârşit, un alt pasaj, de asemenea din cartea a II-a a Tristelor (vv. 491-494), atestă utilizarea lexemului ludere pentru a desemna creaţia poetică în ansamblul ei, şi nu doar componenta elegiacă erotică. Două sunt observaţiile care se impun. În primul rând, Ovidius nu mai are în vedere doar propria creaţie: vv. 485-490 fac aluzie la operele poetice ale unor autori nenumiţi în text, a căror identificare ne-o propun comentatorii [35] . În al doilea rând, creaţiile poetice la care se referă Ovidius nu aparţin elegiei erotice, ci didactice. Şi pentru desemnarea acesteia, termenul folosit în context este ludere (v. 491).

e)  At siquis male fert indignae regna puellae,        15

               ne pereat, nostrae sentiat artis opem.

   (Rem.)

  

   Alte referinţe : Trist. 4, 1, 37-52; 87-88, 4, 10, 111-120; 5, 7, 39-42, 65-68; Pont., 1, 5, 55-56; 3, 5, 33-34; 4, 2, 39-46; 4, 10, 65-70.

  Cu excepţia pasajului din Remedia amoris, textele aduse aici în discuţie aparţin perioadei relegării. Modificarea radicală a circumstanţelor biografice în raport cu existenţa anterioară a poetului nu a putut rămâne fără ecou şi în planul reflecţiei despre creaţie. Dacă în cazul celorlalte funcţii ale poeziei la Ovidius au putut fi relevate, fără excepţie, precedenţe directe sau indirecte în reflecţia pe aceeaşi temă aparţinând celor mai reprezentativi poeţi ai sec. I a. Chr., textele selectate în subcapitolul de faţă abordează aspecte inedite. Considerăm, prin urmare, că, în raport cu ansamblul teoriei creaţiei reprezentat de reflecţiile tuturor poeţilor latini anteriori, în sec. I a. Chr., lui Ovidius, textele de mai sus pun în evidenţă o nouă dimensiune funcţională a poeziei: aceea de a salva existenţa, în primul rând a creatorului ei [36] .

   Percepută ca atare şi redusă la esenţă, această funcţie a poeziei poate părea întru totul nouă, în sensul că, aşa cum am remarcat mai sus, nu o întâlnim formulată în termenii respectivi - poezia ca salvare - la autorii precedenţi. Inserată însă în schema funcţiilor poeziei reperabile în textele ovidiene, apariţia dimensiunii soteriologice a actului creaţiei poetice se dovedeşte a fi una justificată de existenţa celorlalte funcţii, care o fac astfel previzibilă şi, am spune, chiar necesară. Căci, dacă poezia, între altele, are şi menirea de a face un bine, ea reuşeşte, în circumstanţe date, să producă nu doar un bine oarecare, ci însuşi binele suprem, adică binele dus până la capăt, până la salvarea existenţei umane.

   De această capacitate, pe care am numit-o soteriologică, a poeziei este conştient Ovidius încă din epoca redactării poemelor erotodidactice. Nu întâmplător, el utilizează în pasajul menţionat din Remedia amoris două forme de exprimare a ideii de ajutor prin intermediul poeziei. Prima este reprezentată de sintagma artis opem (v. 16), care ilustrează funcţia utilitar-benefică a poeziei: aceasta din urmă  oferă destinatarului (identificat cu orice bărbat care a devenit victima unei iubiri tiranice: siquis male fert indignae regna puellae, 15), un sprijin de care este limpede că are nevoie în atari împrejurări. Dacă pasajul în discuţie ar fi evidenţiat doar această dimensiune utilitar-benefică a acţiunii poeziei asupra unei anumite categorii de destinatari, sintagma (sentiat) artis opem (cu verbul la modul gramatical al îndemnului) nu ar fi fost precedată, în acelaşi vers, de un alt verb, aflat la acelaşi mod, aici de exprimare a finalităţii: ne pereat. Destinatarul este, aşadar, îndemnat, dacă asupra sa apasă povara iubirii posesive, să apeleze la poezia remediilor iubirii, ca să nu-şi pericliteze existenţa (fizică şi psihică), să nu se distrugă. Altfel spus, pentru ca să se salveze.

   Dar adevărata revelaţie se produce - cum era, de altfel, şi de aşteptat - în epoca relegării. În mijlocul nenorocirilor copleşitoare, poezia, fără să mai fie legată de un conţinut anume, îşi descoperă întreaga forţă. Şi această forţă ţine, prin efectele pe care le provoacă asupra autorului însuşi, de spaţiul miraculosului. Acţiunea poeziei se leagă - pentru prima oară în cuprinsul ultimului secol republican - în mod organic şi exclusiv de persoana creatorului de poezie. În cele mai dificile momente ale existenţei lui Ovidius, ca autor şi ca persoană, poezia intervine - aşa cum rezultă din textele de mai sus - nu doar ca o alinare sau ca un câştig sufletesc oarecare, ci într-o calitate fundamental nouă şi de o importanţă capitală: aşadar, ca suport, ca raţiune supremă a existenţei creatorului, fără de care însăşi condiţia sa de poet, şi cu atât mai mult condiţia sa pur umană, s-ar prăbuşi definitiv. Am putea defini funcţia soteriologică la Ovidius ca o formă de rezistenţă împotriva aneantizării, a descompunerii în haos.

   Sub ce forme se manifestă această salvare şi care sunt raporturile ei cu celelalte funcţii ale creaţiei poetice la Ovidius? Acestor două întrebări ne propunem să le răspundem pe scurt în cele ce urmează.

   O descriere a efectelor soteriologice datorate poeziei, surprinse în însăşi manifestarea lor spiritual-senzorială, încearcă Ovidius în special în elegia iniţială a penultimei cărţi din Tristia. Poezia provoacă o stare de uimire, o transă (stupet, Trist., 4, 1, 42), în timpul căreia nu numai simţurile propriu-zise sunt anulate (non sentit, 41; nec sentit, 45; cf. Pont. 4, 10, 70), ci însăşi percepţia temporal-spaţială a realului (temporis […] sic mihi sensus abest, Trist. 4,1,48; in mediis nec nos sensimus esse Getis, Pont. 4,10,70). O căldură interioară pune stăpânire pe fiinţa poetului şi, din acea fierbere a sufletului, se înalţă, mai presus de violenţa oricărui rău fizic, spiritul: ubi mota calent […] mea pectora […], /altior humano spiritus ille malo est. (Trist. 4,1,43-44). Ovidius - remarcăm în treacăt - realizează aici o distincţie inedită între interioritatea sentimentelor omeneşti, cu sediu, să spunem aşa, pectoral (mea pectora), şi flacăra spiritului, care ţâşneşte din această ebuliţie sufletească provocată de poezie. Altfel spus, suntem în măsură să afirmăm că Ovidius exprimă, în contextul elegiei de faţă, pentru prima oară şi într-un mod direct, distincţia dintre ,,suflet… (desemnat aici metonimic prin substantivul pectus) şi ,,spirit…, distincţie care continuă şi repune în termenii teoriei poetice a creaţiei o mai veche dihotomie, formulată în poezia lui Lucretius prin perechea de concepte corelative animus-anima [37] .

   A crea la modul poetic înseamnă, aşadar, după cum afirmă Ovidius în pasajul analizat, o ridicare a spiritului, o înălţare deasupra tuturor barierelor fizice şi psihice, o transcendere: altior […] spiritus (Trist.4,1,44). Prezervând poetul şi omul de agresiunea răului, poezia reuşeşte să asigure supravieţuirea. Ea dă încă o şansă în faţa neantului, şi Ovidius nu ezită să o încerce.

   Practicând poezia, spiritul nu mai rămâne încordat în faţa nenorocirilor înconjurătoare, căci privirea celui care scrie poezie se abate întotdeauna de la ele: semper in obtutu mentem uetat esse malorum, ibid. 39; me […] reduco/a contemplatu […] mali, Trist. 5,7,65-66. Creaţia îl face să uite de nenorocirea prezentă: praesentis casus inmemoremque facit, ibid., 4,1,40; miserarum obliuia rerum, Trist., 5, 7, 67; casus obliuia nostri, Pont., 1,5,55; să uite chiar de timpul pe care zi de zi îl străbate: absumo decipioque diem, ibid., 10,114; tempus […] traho, ibid., 5,7,65; subripiam […] diem, Pont. 4,2,40; tempus […] fefelli, Pont. 4,10,67; să se rupă, cel puţin pe durata creaţiei, de suferinţele provocate de un mediu străin şi ostil: abfuimus solito, dum scribimus ista, dolore/in mediis nec nos sensimus esse Getis, Pont.4,10,69-70; Ille (scil. spiritus) nec exsilium, Scythici nec litora ponti,/ ille nec iratos sentit habere deos, Trist. 4,1,45-46; tu nos abducis ab Histro/in medioque mihi das Helicone locum, ibid. 10, 119-120; fallo […] dolores, ibid. 5,7,39. O astfel de smulgere din mijlocul suferinţei prezentului echivalează, în fapt, chiar cu acea ridicare a spiritului, prin poezie, mult deasupra oricărui rău omenesc (altior humano spiritus […] malo, Trist. 4,1,44).

   Acestea sunt, desprinse şi reunite din notaţiile risipite de-a lungul elegiilor tomitane, formele sub care se manifestă rolul salvator al poeziei în raport (aici, exclusiv) cu persoana creatorului însuşi. Este, însă, evident că o atare funcţie, am spune (credem, fără să exagerăm) vitală, atribuită de Ovidius creaţiei poetice, nu  s-ar fi putut cristaliza fără manifestarea altor funcţii, din care probabil s-a şi desprins.

   În primul rând avem în vedere, aşa cum am notat în paginile precedente, funcţia utilitar-benefică. Poezia poate să aducă, pentru cel care o creează, cel mai mare bine, ajutându-l să rămână în viaţă, pentru că poezia face bine, este de folos, ajută: quiddam furor hic utilitatis habet (Trist. 4,1,38). În cazul poetului relegat, copleşit de nenorociri, ea este îndrumătoare şi însoţitoare (deas […]/comites ex Helicone fugae, Trist. 4,1,49-50; tu [Musa] dux et comes es, ibid. 10,119), un oaspete care îl sprijină pe cel căzut în neputinţa deznădejdii (sustinet in tantis hospita Musa malis, ibid. 87-88). Poezia uşurează suferinţele (deas […] mala nostra leuantes, ibid. 49), ţine departe şi potoleşte grijile (curae requies, Trist. 4,10,118; curis […] dare uerba meis, ibid. 5,7,40; detinui […] curas, Pont. 4,10,67), uşurează chiar destinul implacabil (carmine fata leuo, ibid. 10,112), oferind linişte (requies, ibid. 118), mângâiere (solaci, ibid. 117), chiar dacă nu una plină de afecţiune (solacia frigida, Pont. 4,2,45). Într-un cuvânt, poezia ajută, chiar mai mult, salvează, în momentele critice, aidoma medicinii: tu medicina uenis (Trist. 4,10,118).

   În al doilea rând, poezia îşi poate manifesta capacitatea soteriologică tocmai în măsura în care şi pentru că pasiunea creaţiei (studium, Trist. 4,1,37) - identificată, în termeni ce amintesc de originea platoniciană a unei atari concepţii, cu furor (ibid. 37-38) - este întreţinută de aceeaşi desfătare resimţită şi de către cititorul de poezie: nos quoque delectant […] libelli, declară Ovidius în elegia amintită (v.35). În fond, abstragerea dintr-o realitate ostilă, cum este cea pontică, şi infuzia de beatitudine provocată, în timpul sacru al creaţiei, de revelaţia spaţiului music al Heliconului (tu nos abducis ab Histro/in medioque mihi das Helicone locum, ibid. 10,119-120; cf. şi Pont. 4,10,69-70) traduc, prin intermediul unui limbaj imagistic remarcabil ca forţă de sugestie, puterea de înrâurire incomensurabilă a poeziei asupra sufletului, şi nu mai puţin mirabilele ei efecte.

   Pentru a rezuma, putem spune că esenţa funcţiei soteriologice a poeziei, în dubla ipostază a acesteia, de creaţie şi de produs creat, constă în şansa de supravieţuire oferită creatorului ei. Nu este vorba doar de forţa spirituală dobândită de poet, forţă care îl face capabil să reziste în faţa tuturor greutăţilor (duris […] laboribus obsto, Trist. 4,10,115). Este vorba, pur şi simplu, de faptul că numai poezia îl mai ţine în viaţă, numai ea îl face să nu renunţe definitiv la lumina unei vieţi zbuciumate. Şi numai ei îi poate fi poetul recunoscător: Ergo, quod uiuo […] nec me sollicitae taedia lucis habent,/gratia, Musa, tibi (ibid. 115-116).

f) Carmine nomen habent exterrita cornibus Io

               et quam fluminea lusit adulter aue

  quaeque super pontum simulato uecta iuuenco

               uirginea tenuit cornua uara manu.

   Nos quoque per totum pariter cantabimur orbem,           25

               iunctaque semper erunt nomina nostra tuis.

   (Am. 1,3)

             

   Alte referinţe: Am. 1, 10, 59-62; 1, 15, 7-34, 39-42; 2, 17, 27-30, 33-34; 3, 1, 65; 3, 9, 19-20, 28-32, 39-40, 59-60; 3, 12, 7-8; 3, 15, 3-4, 7-8, 11-14, 19-20; Ars 2, 734-735, 740-741; 3, 41-42, 339-340, 400, 403-404, 413-416, 535-538; Rem., 363-366, 389-393; Met., 15, 871-879; Fast. 5, 377-378; Trist. 1, 1, 49-56; 1, 6, 35-36; 2, 63-76, 118-120; 3, 3, 77-80; 3, 7, 49-52; 4, 10, 121-122, 125-132; 5, 14, 1-6, 13-14; Pont. 1, 5 63-70; 2, 6, 33-34; 3, 1, 57-62; 3, 2, 35-36; 4, 2, 35-36; 4, 3, 3-4; 4, 7, 53-54; 4, 8, 43-64; 4, 12, 3-4; 4, 13, 21-22; 4, 16, 2-4.

Am sprijinit în paginile precedente ipoteza că funcţia utilitar-benefică a poeziei generează, din perspectiva lui Ovidius, capacitatea acesteia de a salva în primul rând existenţa creatorului de poezie. Putem afirma, în continuarea ipotezei, că funcţia soteriologică reprezintă, în calitate de funcţie derivată, o amplificare şi intensificare a caracterului intrinsec benefic al creaţiei poetice, întrucât aceasta din urmă posedă, cum am arătat, virtuţi realmente curative.

   La rândul ei, funcţia soteriologică poate fi considerată generatoarea unei noi ipostaze funcţionale. Şansa unică de salvare prin poezie nu numai că este dusă până la capăt, ,,fructificată” să spunem aşa, de cel căruia i se oferă legătura cu Muzele, dar este chiar trecută dincolo de pragul ultim al existenţei acestuia. Biruind moartea fizică, supravieţuind dispariţiei ca atare a autorului, poezia reuşeşte, într-un anume fel, să-l ,,salveze”,  în ultimă instanţă, încă o dată şi definitiv. Căci acordându-i poetului, în decursul existenţei sale fizice, şansa unei potenţiale prelungiri a vieţii dincolo de orice fel de obstacole, poezia se dovedeşte, cu atât mai mult, capabilă a supravieţui obstacolului suprem, oferind astfel certitudinea înscrierii operei şi numelui poetului în durată.

   Această funcţie a poeziei - ultima pe care o pun în evidenţă, într-un mod desigur nesistematic, textele ovidiene - este tipică poeziei augustane şi una dintre cele mai frecvent întâlnite în cuprinsul poeziei latine a ultimului secol republican. Ea se referă la gloria conferită, prin intermediul creaţiei poetice, fie autorului de poeme, fie interlocutorilor sau destinatarilor acestora, fie, în sfârşit, chiar anumitor personaje sau evenimente care fac obiectul poemelor. În esenţă, gloria dobândită de poet şi, ipso facto, de opera sa constă în transgresarea limitelor spaţio-temporale, ceea ce echivalează cu anularea precarităţii condiţiei umane, cu ieşirea din contingent şi intrarea în eternitate.

   În raport cu celelalte funcţii ale poeziei identificate în textele anterior analizate, aparţinând poeţilor ultimului secol republican, este cert că funcţia de glorificare şi, totodată, de eternizare a poeziei (distincţia între cele două dimensiuni funcţionale la Ovidius este discutată mai jos) cunoaşte cele mai vechi atestări. Drept urmare, ea poate fi considerată, pe drept cuvânt - aşa cum s-a şi afirmat [38] - un veritabil topos literar, a cărui primă expresie latină o întâlnim în două fragmente enniene [39] , raportabile la arhetipul reprezentat de elegia lui Theognis [40] .

   Faţă de ceilalţi poeţi augustani şi, cu atât mai mult, faţă de predecesorii acestora, Ovidius se distinge nu numai printr-o remarcabilă cantitate de text referitoare la funcţia în discuţie, ci şi printr-o originală structurare a dimensiunilor acesteia (fără să putem constata, desigur, o abordare sistematică). Din mulţimea atestărilor, mult mai numeroase la Ovidius decât la toţi ceilalţi autori analizaţi până acum, se pot delimita următoarele nivele de manifestare a funcţiei de glorificare [41] : 1) poetul; 2) opera sa; 3) anumite personaje sau evenimente care fac obiectul discursului poetic.

   Între primele două elemente la care se raportează acţiunea de glorificare a poeziei nu se poate opera o distincţie tranşantă. În contexte diferite, acelaşi termen utilizat (fama, nomen, laus) se referă atât la poet, cât şi la opera sa. De asemenea, în ceea ce priveşte primul element, beneficiar al funcţiei de glorificare nu este doar poetul în sine, ci, prin el, ca persoană particulară posedând în chip firesc o biografie, şi cetatea şi neamul din care provine. Vom urmări în continuare repartizarea textelor selectate sub punctul f) în funcţie de cele trei nivele semnalate, cu interferenţele inerente.

   1) Poezia este unica sursă de glorie pentru autorul ei. Nu există nici un text ovidian care să infirme această aserţiune sau să afirme o altă sursă. Iar poetul - rezultă din inventarierea tuturor pasajelor semnalate mai sus - este cel mai des menţionat beneficiar al renumelui conferit de poezie.

   Formele sub care apare exprimat conceptul de glorie nemuritoare dobândită de poet prin lucrarea sa în cuvânt alcătuiesc o bogată serie sinonimică: fama (Am. 1,15,7: termenul este însoţit de epitetul calificativ perennis; Ars 3,403; Rem. 393; Met. 15,878; Trist. 3,7,50; 4,10,122,126,131; Pont. 1,5,67; 4,16,3); nomen (Am. 1,15,20; 3,9,59; Ars 2,741; 3,339; Rem. 366, 389; Met. 15,876: este utilizat şi epitetul indelebile, pentru a sublinia durabilitatea renumelui conferit de poezie; Trist. 1,1,54; 2,118: termenul este însoţit de epitetul grande; 3,3,80; 4,10,122: termenul este precedat de epitetul sublime, v.121; Pont. 4,13,22: se remarcă sintagma poetae […]nomen, vv.21-22, unde termenul în cauză deţine aceeaşi valoare figurată ca în celelalte texte unde apare; 4,16,3); honos/honor (Am. 1,15,40; Rem. 393); gloria (Am. 3,15,8; Pont. 4,2,36); laus (Ars 2,740: sub forma de plural; Pont. 4,2,35: conceptul de glorie apare aici exprimat perifrastic, prin intermediul participiului perfect al verbului laudare); palma, serta (o singură atestare: Ars 2,734-735; termenii sunt însoţiţi de verbele dare şi ferre); gratia (Ars 3,400: de asemenea o singură atestare; termenul este însoţit de epitetul calificativ magna); titulus (o singură atestare: Trist. 1,1,53, în sintagma tituli […] amore). Semnalăm, de asemenea, faptul că versul 366 menţionat mai sus din Remedia  aparţine unui pasaj în care întâlnim afirmată pentru întâia oară ideea că gloria dobândită de poet prin propria creaţie poate constitui sursa renumelui detractorilor săi: quisquis, es ex illo (scil., Homero), Zoile nomen habes (v.366).

   Se impun a fi remarcate şi numeroasele forme verbale (izolate sau în sintagme) prin care este denumită acţiunea de glorificare-eternizare a persoanei poetului realizată prin lucrarea poeziei: celebrare (Ars 2,740); notum fieri, esse (nota fit în text, ibid. 60; nota […] erit, ibid. 1,15,30); cantari, cani (verbele, aici identice ca sens, sunt de obicei utilizate, prin intermediul unor locuţiuni uşor diferite de la un context la altul, în locul unui alt verb, ca legi de pildă, mai puţin bogat în conotaţii; iată diversele formule utilizate de Ovidius: per totum […] cantabimur orbem, Am. 1,3,25; in toto […] orbe canar, ibid. 15,8; cantetur toto nomen in orbe meum, Ars 2,741; toto canter in orbe, Rem. 363; grande […] toto nomen ab orbe fero, Trist. 2,118; mihi […] uiuo sublime dedisti/nomen, ibid. 4,10,121-122; in toto plurimus orbe legor, ibid. 128, singurul pasaj în care apare verbul legi în formula de mai sus; a se vedea, pentru alte atestări, Am.1,15,25: Tityrus et fruges Aineiaque arma legentur; Met. 15, 878: ore legar populi; Trist. 3,7,52 şi 5,14,5: legar; Trist. 5,14,5: mecum tua fama legetur; Pont. 3,1,62: qui legit has laudes; mihi nomen/tum quoque, cum uiuis adnumerarer, erat, Pont. 4,16,3-4); uiuere (Am. 1,15,9,11,42; în ultimul vers, forma verbală este de persoana I singular, ca şi în finalul Metamorfozelor, v.879); esse (ibid. 1,15,16,18; erit, ca predicat verbal, cu referire la Aratos şi Menandros); superstes esse (de asemenea la viitor, în Am. 1,15,42: pars mei multa superstes erit  şi în Trist. 3,7,50: fama superstes erit); disci (Am. 1,15,28: discentur); non dedecere (ibid. 3,15,4: nec me deliciae dedecuere meae); noscere (ibid. 413, 415: nosset; Trist. 2,119: nouit); ferri (cu referire la propria persoană, Met. 15,875-876: super alta perennis/astra ferar); dare tempora (Trist. 3,3,79-80: [libellos] daturos/ […] auctori tempora longa suo).

   De persoana poetului, care urmează să devină sau este deja renumită pe tot cuprinsul romanităţii (quaque patet domitis Romana potentia terris,/ore legar populi, Met. 15,877-878) este în mod natural legată gloria ţinutului său de baştină. Declarându-se Paeligni ruris alumnus (Am. 3,15,3), Ovidius afirmă că gloria datorată poeziei aparţine, ca în cazul oricărui poet renumit - sunt citaţi imediat mai jos Vergilius şi Catullus [42] - şi neamului şi cetăţii din care coboară: Paelignae dicar gloria gentis ego (v.8). Poetul, fiu al unei cetăţi cu ziduri împrejmuite de ape (Sulmonis aquosi/mœnia, ibid. 11-12), împarte aşadar gloria poeziei cu propria biografie.

   2) Există, în schimb, alte pasaje din care rezultă, aproape întotdeauna în mod explicit, că funcţia de glorificare se raportează nu la creatorul de poezie, ci la opera sa.

   Astfel, în Am. 3,1,65, Elegeia (cf. v.7), figurată în ipostază alegorică, oferă ,,iubirii” poetului nostru (nostro […] amori, 65) un renume etern. Nu poate fi vorba  - căci lipsesc aici indiciile - de o anume iubire biografic localizabilă (ne referim în primul rând - dar nu exclusiv - la raporturile cu personajul numit Corinna, despre identitatea căruia discută Ovidius însuşi în Am. 2,17,27-34). Şi, chiar dacă ar fi vorba de o astfel de iubire, poezia elegiacă va conferi glorie ,,care va dăinui” (uicturum, 65) înfăţişării ei literare, transfigurării prin şi în poezie. Suntem, de aceea, înclinaţi să vedem în ultimul cuvânt din v.65, amori, o aluzie la însuşi titlul primei culegeri elegiace ovidiene. Acesteia - ,,iubirii” literar transfigurate - îi conferă un biruitor renume (uicturum nomen, ibid.) creaţia poetică, Elegeia în speţă.

   În cuprinsul aceleiaşi ultime cărţi din Amores reapare afirmată, de data aceasta în mod direct, nealuziv, ideea că poezia asigură operei o durabilitate eternă. Moartea implacabilă, notează Ovidius cu ocazia morţii lui Tibullus (3,9,19-20), profanează, prin acţiunea ei impură în sfera biologicului, orice dimensiune a existenţei umane care revelează aspiraţia către sacru: omne sacrum mors inportuna profanat (v.20). Cu o singură excepţie: produsul creaţiei poeţilor, opus uatum (v.29), respectiv poeziile. Numai ele reuşesc să scape de rugul mistuitor: defugiunt auidos carmina sola rogos. (v.28). Dovadă, între atâtea altele ilustre, gloria dobândită de opere ca Iliada (Troiani fama laboris, v.29) şi Odiseea (tardaque nocturno tela retexta dolo, v.30). Gloria poeţilor înfruntă eternitatea: durat opus uatum (v.29).

   Ideea se regăseşte în faimosul final al Metamorfozelor, inspirat, după cum s-a arătat în numeroase rânduri, de finalul parţial (conceput într-o primă fază ca definitiv) al ciclului de poeme lirice horaţiene (Carm. 3,30) [43] . Perisabilităţii biologice a creatorului de poezie opera îi conferă o şansă compensatorie: propria indestructibilitate, atât faţă de coroziunea materială (ignis, 871; ferrum, 872), cât şi faţă de cea provocată prin însăşi curgerea timpului, prin ,,îmbătrânire” (edax […] uetustas, 872). Antiteza materialitate-spiritualitate, definită aici ca opoziţie tranşantă între caducitate şi eternitate [44] , conferă finalului Metamorfozelor o deschidere mai largă în raport cu modelul horaţian, din care lipseşte ideea de universalitate, nu numai în timp, ci şi în spaţiu, a puterii romane.

   Opera, reprezentată de poem (carmen, Fast. 5,377), este, în concluzie, singurul bun capabil ,,să înflorească” (floreat, ibid.) prin secole. Iar cea care se poate bucura de elogii (ratio laudis habenda, Trist. 1,1,52) este cartea (liber, ibid. 49), pentru că ea se întâlneşte prima cu cititorii (ibid. 49-50), pentru că asupra ei, prin însuşi gestul material al lecturii, se răsfrânge favoarea publicului (carmina [...]/plena fauoris, ibid. 63-64). În funcţie de judecata acestui public, opera poetică poate fi ,,ne-muritoare”: non mortale futurum est/carmen (Pont. 2,6,33-34). Ea conferă glorie, pentru că este sau poate fi ea însăşi glorie: est aliquis nostrum si modo carmen honor (ibid. 4,12,4) [45] .

   3) De o astfel de glorie, capabilă să învingă rezistenţa timpului, se bucură însă nu doar poetul şi, în mare, opera sa. Într-o măsură câtuşi de puţin redusă se fac părtaşe întru eternizare evenimentele sau - să le numim cu un termen nu întru totul adecvat - ,,personajele” care fac obiectul însuşi al discursului poetic.

   Ideea că lumea mitului, în ansamblul ei, s-a putut transmite numai graţie înregistrării sale poetice şi că ea a dobândit un renume nepieritor în posteritate tocmai (şi numai) datorită acestei înregistrări se regăseşte în câteva pasaje din opera ovidiană.

   Primul, deja menţionat în cursul analizei efectuate sub punctul 2), afirmă că opera poeţilor realizează înscrierea în durată a unor evenimente memorabile, cum au fost războiul pentru Troia sau lupta pentru dobândirea puterii în Ithaca, înainte şi după întoarcerea lui Ulise (Am. 3, 9, 29-30).

   Cel de-al doilea pasaj aparţine ultimei cărţi pontice şi este mai amplu (Pont. 4, 8, 51-62). Nu numai eroii de primă mărime ori cetăţile implicate în evenimentele în care au strălucit aceşti eroi (Agamemnon şi ceilalţi eroi de la Troia; Teba, cei şapte luptători care au pornit război împotriva ei, precum şi toţi eroii legaţi într-un fel sau altul de Teba, înainte şi după războiul celor şapte; a se vedea vv. 51-54) au putut fi cunoscuţi exclusiv datorită poeziei, întrucât aceasta a transmis posterităţii faima unor astfel de fapte, smulgându-le uitării (scriptis Agamemnona nosti, 51; quis […] sine carmine nosset, 53). Ci zeii înşişi, şi geneza formelor universului din haos, şi luptele izbucnite între forţele divine până la instituirea ordinii olimpiene definitive asupra universului s-ar fi cufundat în aceeaşi uitare a prezentului, dacă nu ar fi existat poezia (a se vedea vv. 55-62). Gloria unor astfel de înfăptuiri durează până în contemporaneitate numai graţie poeziei. Mai mult decât atât, Ovidius conchide tranşant - riscând, la receptarea literală a afirmaţiei, o acuză de ireligiozitate, neconformă însă cu atitudinea sa globală în chestiuni de ordin spiritual - că zeii sunt produsul poeziei, că prestigiul lor ilustru are nevoie, spre a dăinui în conştiinţa oamenilor, de glorificatoarea lucrare a poeziei: di quoque carminibus, si fas est dicere, fiunt/tantaque maiestas ore canentis eget (vv. 55-56).

   Pasajul din elegia pontică analizată reprezintă, în opinia noastră, reluarea şi aprofundarea aceleiaşi idei, formulată în termeni aproape identici, din ultima carte a Artei iubirii (vv. 413-416). Ovidius se întreba acolo, desigur retoric, dacă cineva ar fi putut auzi de Homer sau de Danae fără intermediul poeziei: Quis nosset Homerum […]?/Quis Danaen nosset […]? (vv. 413-415). Renumele poeziei (Ilias aeternum […] opus, 414) i-a adus la lumină pe ,,autor” şi pe ,,personaj” deopotrivă.

   În sfârşit, un scurt pasaj din Tristia, 2 afirmă că zeilor - este luat ca exemplu Iuppiter însuşi -, deşi nu duc lipsă de glorie (fama […]/superest, 69), nu le displace rememorarea, prin poezie, a faptelor miraculoase datorită cărora au ajuns la stăpânirea universului, dimpotrivă, agreează întotdeauna astfel de subiecte (tamen hunc [scil, Iouem] sua facta referri/et se materiam carminis esse iuuat,/ […]credibile est laetum laudibus esse suis, 69-70, 72). Explicaţia constă în faptul că, de fiecare dată, poezia, ca prilej de rememorare (cum […] memorantur, ibid. 71), le sporeşte gloria: maior fit gloria (ibid. 67).

   Dar domeniul care beneficiază, dacă putem spune aşa, din plin de puterea de glorificare a poeziei este cel al realităţii umane prezente, din interiorul căreia se desprind, în esenţă, trei tipuri de personaje:

A. iubita poetului; indiferent dacă acesta din urmă este Ovidius, Tibullus, Propertius sau Gallus, tânăra fată iubită (puellas, Am. 1, 10, 59: cu referire la oricare dintre posibilele destinatare ale iubirii şi ale creaţiei poetului; multae [scil., puellae], ibid. 2, 17, 28; Corinnam, ibid. 29; tu [i.e., Corinna], ibid. 33-34; illa [scil., puella], ibid. 3, 12, 7; Nemesis, Delia, ibid. 9, 31; Cynthia, Lycoris, Corinna şi, din nou, Nemesis, Ars 3, 536-538) devine celebră prin arta poetului [46] . Verbele şi sintagmele verbale care exprimă ideea de glorificare sunt: celebrare (carminibus: Am. 1, 10, 59); nota fieri (arte [scil., poetica], ibid. 60); nomen habere (per me [scil., poetam], ibid. 2, 17, 28; 3, 9, 31; Ars 3, 536), innotescere (nostris […] libellis, ibid. 12, 7). Poezia, prin lucrarea autorului ei, devine o crainică a frumuseţii feminine, pe care o vesteşte tuturor şi până departe: Nos facimus placitae late praeconia formae (Ars 3, 535).

B. soţia poetului; ca destinatar şi partener al dialogului poetic, uxor sau coniux apare doar în elegia relegării, şi anume pentru prima oară în Trist. 1, 6, 35-36: prin poemele sale, declară Ovidius în finalul elegiei, soţia se va bucura de o faimă veşnică, ,,va trăi” pentru totdeauna (carminibus uiues tempus in omne meis, 36). Finalul aceleiaşi culegeri (5, 14) poate fi considerat o replică directă la prima carte a elegiilor tomitane: căci începutul şi sfârşitul Tristelor aduc în prim plan conturul spiritual al partenerei de viaţă, pentru care versurile poetului au fost tot atâtea prilejuri de sporire a renumelui. Celebritatea soţiei sale se datorează însă - ţine să precizeze Ovidius - nu calităţii în sine de soţie, ci ilustrării meritelor ei prin intermediul poeziei, al cărei ,,personaj” devenise din primele poeme tomitane: tu […] ingenio clara ferere meo (5, 14, 4). Destinul glorios al soţiei poetului se îngemănează, aşadar, cu destinul însuşi al operei: dumque legar, pariter mecum tua fama legetur (v. 5). Amândouă, atât opera (libellis, v. 1), cît şi coniux (v. 2), vor scăpa de focul mistuitor al rugului funebru (v. 6). Poezia îşi salvează propriile ,,personaje” de ignoranţa sau de uitarea posterităţii: Nec te (scil., uxor, cf. v. 60) nesciri patitur mea pagina (Pont. 3, 1, 57). Semnificativă este utilizarea aceluiaşi lexem praeconia (nostra: Trist. 1, 6, 35) pentru a desemna virtuţile glorificatoare ale poeziei şi în raport cu soţia, nu doar (vezi, supra, pct. A) cu iubita sau iubitele a căror frumuseţe o elogiase Ovidius în poemele elegiace anterioare relegării.

C. prietenii şi alte ,,personaje” reale; nu în ultimul rând - o confirmă ponderea atestărilor, aproape egală cu aceea a categoriilor precedente -, poezia se dovedeşte a fi crainica faimei multora dintre destinatarii sau interlocutorii poemelor; ca şi în cazul soţiei, prezenţa prietenilor sau a înaltelor personaje din lumea romană a epocii se remarcă în această ipostază exclusiv în perioada relegării. Primul care apare este Augustus: poemul la care face aluzie Ovidius în Trist. 2, 63-64, mai exact finalul acestui poem (cartea a XV-a a Metamorfozelor), confirmase capacitatea poeziei de a răspândi faima ,,personajelor” ilustre ale istoriei contemporane, în frunte cu principele, căruia, în elegia tomitană, poetul i se adresează acum direct:inuenies uestri praeconia nominis illic (Trist. 2, 65). Şi de această dată este utilizat lexemul praeconium, detaşat însă de sfera afectului erotic. Dintre celelalte ,,personaje” notabile ale contemporaneităţii sunt privilegiaţi Graecinus (Pont. 2, 6, 33-34), a cărui prezenţă în poemele relegării îi va asigura aprecierea posterităţii (in ore frequens posteritatis eris, 34), Vestalis, autor al unei remarcabile victorii romane la Aegisos, imortalizată prin versul ovidian (testataque tempus in omne/sunt tua, Vestalis, carmine facta meo, ibid. 4, 7, 53-54) şi Tuticanus (ibid. 12, 3-4); acestuia poetul îi declară, într-o formă ipotetică mai curând prudentă, că includerea numelui unui vechi prieten într-o operă poetică, aşa cum este a sa, poate reprezenta o anumită onoare: est aliquis nostrum si modo carmen honor (v. 4); o formulare atât de rezervată a uneia dintre cele mai frecvent atestate funcţii a poeziei la Ovidius credem că se datorează, mai ales în finalul creaţiei sale, între altele şi perspectivei, bănuite sau doar temute de autor, a unui posibil insucces în receptarea poeziei tomitane, creaţie, în fond, aparţinând unui poet atins de blamul civic. În sfârşit, fără a fi numiţi, prietenii în general (uos, Pont. 3, 2, 35), şi chiar câte un adversar personal (ibid. 3, 3-4) [47] se vor bucura de faimă în posteritate, numai pentru că, într-o măsură sau alta, poezia ovidiană le-a fost destinată: clara […] erit scriptis gloria uestra meis (ibid. 36).

   Concluzia care se degajă în urma analizei efectuate în paginile precedente a fost sintetic formulată de către Ovidius însuşi într-un pasaj din Pont. 4, 8. În pofida posibilelor dubii (a se vedea, supra, distihul 3-4 din Pont. 4, 12, precum şi subcapitolul următor, Addenda II), poezia reprezintă:

a) o modalitate de propagare a gloriei ,,personajelor” remarcabile într-o privinţă sau alta (principibus […] uiris, Pont. 4, 8, 44), în acest sens ea fiind o veritabilă crainică a renumelui (carmina […] peragunt praeconia laudum, 45).

b) o salvare de caducitatea şi perisabilitatea condiţiei umane, o transgresare a morţii ([carmina]/neue sit actorum fama caduca cauent./Carmine fit uiuax uirtus expersque sepulcri, ibid. 46-47).

c) în anumite împrejurări, una dintre condiţiile sacralizării (Caesar, auum […]/sacrarunt aliqua carmina parte tuum, ibid. 63-64).

   În final, se impune distincţia dintre cele două ipostaze ale funcţiei analizate sub punctul f). O delimitare netă a acestor două dimensiuni funcţionale este evident că nu se poate realiza, întrucât, în numeroase cazuri, ele apar inextricabil reunite în interiorul aceluiaşi poem. Metodologic, însă, o atare distincţie credem că poate fi reţinută.

   Pe de o parte, poezia conferă glorie (faimă, renume etc.), altfel spus ea ,,glorifică”,  ,,celebrează”,  ,,ilustrează”,  ,,notifică”,  ş.a.m.d. Marea majoritate a textelor citate în cuprinsul subcapitolului de faţă afirmă, sub o formă sau alta, această dimensiune - să o numim, majoră - a funcţiei de glorificare. Dar o atare funcţie nu se identifică, aşa cum s-ar părea, cu actul conferirii unei anumite celebrităţi, în interiorul sau în afara limitelor vieţii umane în general. Dobândirea gloriei este dublată de un alt aspect al forţei poeziei: aceasta din urmă se dovedeşte capabilă să scoată fiinţa din prizonieratul prezentului, ipostaziind-o în eternitate.

   De cealaltă parte, aşadar, poezia conferă eternitate: o altă dimensiune a forţei de glorificare.

   Reunirea acestor două dimensiuni funcţionale ale poeziei - ceea ce putem sugera utilizând o sintagmă cum este aceea de glorificare-eternizare - apare realizată la Ovidius, spre deosebire de toţi predecesorii săi (la care o atare distincţie rămâne, totuşi, confuză) prin intermediul unei sintagme remarcabile prin concizia ei: fama perennis (Am. 1, 10, 62; 1, 15, 7; cf. şi Met. 15, 878: per [...] omnia saecula fama; Trist. 5, 14, 13: perpetui [...] nominis; Pont. 4, 16, 3: fama[...] post cineres maior).


[23] Despre originea horaţiană şi, indirect, callimacheică a concepţiei ovidiene privitoare la consecinţele neplăcute pentru poet ale publicării propriei opere, ajunse în situaţia unui bun de vânzare râvnit, precum curtezanele sau tinerii efeminaţi, de către mulţimea de rând (în mod semnificativ este utilizat prostare la Horatius, Epist. 1,20,2 şi Ovidius, Am. 3,12,8, în ambele cazuri cu referire la cartea de poeme), a se vedea G. Luck, op. cit., pp.176-183.

[24] Cf. şi J.-M. Frécaut, L'esprit et l'humour chez Ovide. Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1972, pp.340-341.

[25] A se vedea şi S. Viarre, op. cit., p.96, autoarea evidenţiind anticiparea, prin v.13 din Am. 3,12 - vers la care noi adăugăm şi un altul din Remedia; cf. supra -, a unuia dintre motivele fundamentale ale poeziei exilului (în termenii autoarei).

[26] Pentru ansamblul problemei a se vedea A. Rostagni, Aristotele e l'aristotelismo, în vol. Scritti minori. I, în special cap. 2, pp.112-118.

[27] O expunere globală, din perspectiva evoluţiei istorice a poeticii şi retoricii postaristotelice, oferă acelaşi autor (supra, n. precedentă), ibid., cap.5, pp.200-217, precum şi în studiile Il dialogo aristotelico, în Scritti minori, pp.255-326 şi Filodemo contro l'estetica classica, ibid., pp.394-446.

[28] J. Hoffmann, op. cit., pp.194-195.

[29] Id., ibid., pp.195-196. Conceptul lusus, conchide autorul, depăşeşte la Ovidius limitele de semnificaţie ale corespondentului grecesc παιγυιoυ, ,,amuzament”, ,,joc”, restrânse la sfera pur literară, oferind, în schimb, o legitimare ontologică a actului creaţiei.

[30] S. Viarre, op. cit., pp.113-114. Cf şi A. Thill, op. cit., p.329. Asupra aspectelor stilistice implicate în distanţarea ludică şi, după autor, simultan polemică faţă de tradiţia literară, cf. C. Santini, Toni e strutture nella rappresentazione della divinitŕ nei « Fasti », în Giornale Italiano di Filologia, N.S., III (XXV), 1, s.a., pp.41-62, aici p.45.

[31] Este vorba în special de E. Reitzenstein, F.W. Lenz şi R. Muth, citaţi de J. Hoffmann, op. cit., pp.194-196.

[32] J. Hoffmann, op. cit., p.195.

[33] După Plautus, la care termenul lusor are doar sensul de ,,jucător” (Am. 695), Ovidius este singurul poet care îl mai utilizează, cu un sens însă inedit, şi anume ,,poet”, ,,cântăreţ” (cf. OLD, s.u., p.1052). Despre sintagma ovidiană lusor amorum/Amoris, perifrază considerată a reprezenta o veritabilă profesiune de credinţă, a se vedea N.I. Herescu, Le sens de l'épitaphe ovidienne, în vol. col. Ovidiana, pp.420-432, aici 427-430, şi J.-M. Frécaut, op. cit., pp.336-337 (şi n.27).

[34] C. Santini, op. cit., p.57.

[35] J. André, în ediţia Ovide. Tristes, p.166, n.7.

[36] Despre puterea poeziei de a salva existenţa umană, în cazul de faţă a creatorului de poezie, dintr-o realitate tragică, întâlnim o serie de comentarii succinte şi, în general, adiacente problemei la următorii autori: S. Mariotti, La cariera poetica di Ovidio, în Belfagor 12 (1957), 6, pp.609-635, aici pp.632 şi 634-635; P. Ferrarino, op. cit., pp.313-315; N.I. Herescu, op. cit., p.431; J.-M. Frécaut, op. cit., pp.334-335, 347 (poezia ca mijloc de salvare din tragicul absurdului); S. Viarre, op. cit., pp.84-85 (poezia ca remediu împotriva singurătăţii devastatoare şi a uitării); M. Drucker, Der verbannte Dichter und der Kaiser-Gott. Studien zu Ovids späten Elegien (Diss.). Heidelberg, 1977, p.191; S. Georgia Nugent, recenzie la volumul cercetătoarei B.R. Nagle, op. cit., în American Journal of Philology, 103 (1982), 2, pp.224-226, aici p.225.

[37] Cf. şi L. Wald, Observations sur l'emploi de ,,animus”, ,,anima” et ,,mens” dans l'œuvre de Lucrčce, în vol. col. Studien zur Geschichte und Philosophie des Altertums. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1968, p.135 sqq.

[38] M. Drucker, op. cit., p.183.

[39] Id., ibid., pp.184-185.

[40] Textele greceşti aduse în discuţie se află la M. Drucker, op. cit., p.185.

[41] Pentru o abordare globală a funcţiei de glorificare la Ovidius, a se vedea S. Viarre, op. cit., pp.84-86, 96, 98, 110-112.

[42] Am alătura numelor citate încă două: pe cel al lui Horatius, pe care poetul elegiac este foarte probabil că l-a avut în vedere, date fiind interferenţele observabile între pasajul discutat mai sus şi celebrul poem liric horaţian 3,30, şi pe cel al lui Propertius, din a cărui elegie iniţială a cărţii a IV-a A. Thill, op. cit., p.338 aduce în discuţie pasajul reprezentat de vv. 63-66.

[43] A. Thill, op. cit, pp. 300, 333-337; H.Freimann, op. cit., pp. 11-19.

[44] Cf. şi M. Drucker, op. cit., pp.181-182.

[45] În afara poeziei, toate celelalte activităţi reprezintă pentru Ovidius - aşa cum a arătat N. Scivoletto, Musa iocosa. Studio sulla poesia giovanile di Ovidio. Roma, Elia, 1976, p.154, n.18 -, un mortale opus.

[46] Cf. şi  J. Hoffmann, op. cit., p. 141.

[47] M. Drucker, op. cit., p. 190 remarcă în mod judicios faptul că, utilizând funcţia glorificării în sens negativ - ceea ce, adăugăm, reprezintă un aport original la îmbogăţirea temei de ansamblu -, Ovidius modifică, de fapt, esenţa toposului.

 

© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Liviu FRANGA                           Last update: December 2002                Web design§Text editor: Monica CIUCIU