O privire în urmă

   Cu Ovidius se încheie un întreg secol de poezie latină şi începe un altul.

   Dacă, în cazul preneotericilor, am fi fost azi în posesia unor fragmente de alte dimensiuni decât redusele şi izolatele atestări de care dispunem, şi începutul, nu numai finalul extrem de intens al acestui ultim secol de poezie republicană ar fi fost în profunzime cunoscut. În pofida absenţei unor texte revelatorii pentru concepţia despre poezie a celor ce deschid secolul I a. Chr., un profil al evoluţiei acestei concepţii de-a lungul secolului poate fi, totuşi, schiţat. Rezervăm în mod special capitolului final o atare investigaţie retrospectivă. Deocamdată, dorim să remarcăm, cu o primă rapidă privire în urmă, locul lui Ovidius în ansamblul gândirii teoretice (privitoare la creaţia poetică) a secolului în care s-a născut, precum şi aspectele originale ale reflecţiei sale situată, cum aminteam, la finele uneia dintre cele mai bogate epoci de experienţă şi investigaţie literară din spaţiul latinităţii.

   Este indiscutabil faptul că textele în care Ovidius se referă la poezie în general şi, în mod deosebit, la creaţia poetică depăşesc, sub raport cantitativ, referinţele la acelaşi domeniu aparţinând oricăruia dintre poeţii anteriori, exceptându-l pe Horatius. Cu toate acestea, nici Ovidius nu se abate de la modul nesistematic de reflecţie poetică întâlnit la predecesorii săi, din nou exceptându-l pe Horatius. De unde dificultatea, sporită de bogăţia aproape debordantă a atestărilor, de a prinde în sistem o gândire poetică refuzând, în spiritul secolului, rigoarea apodictică a sistemului. Chiar dacă aspiraţia spre o expunere doctrinară coerentă, cu argumente şi în virtutea unui plan stabilit, nu este deloc străină lui Ovidius. Dar nu pentru domeniul poeziei ca obiect al expunerii magistrale.

   Într-o atare situaţie, am procedat ca şi în cazul celorlalţi poeţi ai secolului I a. Chr. Şi anume, am încercat să descoperim, înapoia atâtor reflecţii - notate sub diverse forme, de regulă ca enunţuri şi aserţiuni (unele dintre ele generalizatoare), dar, nu de puţine ori, şi sub forma interogaţiilor şi a exclamaţiilor - pe de o parte ansamblul consideraţiilor referitoare la rolul poeziei în existenţa umană şi romană, pe de altă parte acele notaţii care au în vedere circumstanţele însoţitoare ale procesului creator, în speţă ale creaţiei poetice. Reunite şi dispuse în conformitate cu această schemă, textele lui Ovidius reafirmă, după opinia noastră, posibilitatea unei analize binare (funcţii-circumstanţe), de felul celei aplicate în cuprinsul cercetării noastre la majoritatea poeţilor anterior investigaţi.

   Singura funcţie inedită pe care o atestă fragmentele ovidiene în raport cu tradiţia latină este reprezentată de cea soteriologică. Doar la Propertius poezia apărea într-o dimensiune similară, ca medicina animi, după cum rezultă din câteva scurte fragmente (1, 3, 41-42; 1, 7, 7-8, 18-19; 1, 10, 17-18). Din perspectiva lui Propertius, poezia compensa suferinţele iubirii, şi nu salva - sau cel puţin nu se dovedea capabilă să salveze - condiţia umană. În primul rând, a însuşi creatorului ei (nu întâmplător, cele mai multe texte ovidiene referitoare la această funcţie provin din epoca relegării), dar şi a oricărui destinatar al poeziei (Rem. 15-16).

   Toate celelalte funcţii conferite poeziei: psihagogică, de glorificare-eternizare, utilitar-benefică şi ludică, se regăsesc, parţial sau în întregime, la poeţii predecesori, desigur în proporţii diferite ale atestărilor. Este, de asemenea, de remarcat faptul că, pentru două dintre aceste funcţii - respectiv, pentru cea de glorificare-eternizare şi pentru cea utilitar-benefică - există texte care constituie suportul unor concluzii contrare. În fond, este vorba, aşa cum am arătat în paginile primelor două Addenda, de o aparentă negare a funcţiilor respective, mai exact spus de un refuz datorat fie unei ambianţe resimţite ca profund nefavorabilă prin influenţa sa aproape distructivă asupra creaţiei (ne referim, desigur, la epoca relegării), fie unei percepţii unilaterale a rolului jucat de creaţia poetică, raportată doar la factorii de stimulare materială a condiţiei umane.

   Se poate afirma, de altfel, că Ovidius este poetul latin la care implicarea propriei condiţii biografice în reflecţia teoretică atinge pragul cel mai înalt. Acest fapt se poate constata analizând şi textele referitoare la circumstanţele ce însoţesc şi condiţionează creaţia poetică. Şi aici, două apar pentru prima oară în raport cu autorii precedenţi. Este vorba de usus, înţeles ca un contact necesar al creaţiei poetice cu experienţa directă a realităţii; şi, mai ales, de condiţiile, le-am putea numi obligatorii, ale serenităţii (otium, animus serenus, pax mentis). Înlocuirea acestora din urmă cu circumstanţe ostile creaţiei, fie de natură psihică, fie privitoare la ambianţa materială şi socială, poate avea ca efect diminuarea până la anulare a randamentului procesului de creaţie. În ambele cazuri, persoana poetului, mai exact spus, dimensiuna sa biografic-auctorială capătă o pondere decisivă în formularea reflecţiilor de natură teoretică.

   Celelalte circumstanţe: erudiţia poetică (necesitând un public pe măsură), libertatea opţiunii tematice şi noutatea formulei poetice se reîntâlnesc, de asemenea în proporţii şi forme diverse, la unii dintre poeţii anteriori lui Ovidius.

   Se poate ridica întrebarea privitoare la cauzele existenţei acestor puncte de contact între Ovidius şi poezia autorilor latini predecesori. În primul rând, nu credem că sunt de admis mai multe explicaţii unui fenomen de interferenţă a ideilor literare. În al doilea rând, o atare interferenţă nu poate fi privită altfel decât din perspectiva tradiţiei literare : pe de o parte, în strânsă şi directă legătură cu mecanismele ideologiei cultural-literare augustane, căreia, prin mii de fire, îi aparţine poetul sulmonez; pe de altă parte, în continuarea neîntreruptă a unei concepţii în esenţă unitare despre poezie, descinzând din epoca neotericilor, contemporanii mult mai tineri ai lui Cicero, şi, foarte probabil, din ambianţa literară preneoterică, atât de vag cunoscută totuşi, care a dominat debutul ultimului secol republican, pus prin excelenţă sub semnul Muzelor.

   În consecinţă, aşa cum am observat şi în finalul capitolului dedicat lui Propertius, nu credem că poate fi susţinută, nici în cazul lui Ovidius, ipoteza unei preluări directe, ca atare, a ideilor. Este vorba, în realitate, de integrarea poetului sulmonez într-o atmosferă şi un univers de idei specific, pe de o parte prin participarea directă la formele variate ale vieţii literare, pe de altă parte pe calea lecturii unor texte poetice anterioare, care alcătuiseră treptat, în acest domeniu, o veritabilă tradiţie latină a secolului.

   Credem că nimic nu poate defini, în modul cel mai sintetic, concepţia lui Ovidius despre creaţia poetică şi poezie, ca produs al acestei creaţii, decât înseşi cuvintele sale. Indiferent de ambianţa complet nefavorabilă (din punctul de vedere şi după mărturia poetului) în care un astfel de mesaj a fost conceput, ele pot fi considerate chintesenţa convingerilor sale despre rostirea poetică.

   Poezia face parte din cea mai profundă intimitate a fiinţei poetului, ea este această intimitate: uiscera nostra (Trist. 1, 7, 20, cu referire specială la o operă, Metamorfozele, apărută înaintea relegării). Din lăuntrul acestei intimităţi iese la iveală, în lunga luptă a creaţiei, versul. Poezia înseamnă pentru Ovidius, este, de fapt, o luptă spre a da la iveală versul, pentru a-l naşte: luctor deducere uersum (Pont. 1, 5, 13). Ne reamintim că şi Propertius, în cu totul alte condiţii decât cele în care se afla Ovidius la Pont, utilizase o formulă asemănătoare, bazată însă pe metafora focului interiorităţii creatoare a poetului. Nu putem pune, aşadar, în seama condiţiilor exterioare, aici ostile creaţiei, concepţia ovidiană despre efortul genezei poetice. O atare concepţie a reprezentat, fără îndoială, o constantă a gândirii sale despre poezie, nu un moment accidental, dependent de circumstanţe. În plus, Ovidius reia şi potenţează, prin intermediul celor două sintagme mai sus citate, o venerabilă tradiţie regăsită, dincolo de orizontul ultimului secol republican, la Ennius şi la Lucilius: lexemul ovidian uiscera reprezintă corespondentul exact al lucilianului (ex) praecordiis, după cum sintagmei ecfero uersum de la Lucilius îi corespunde cu fidelitate formula ovidiană deducere uersum.

   Fie şi numai dacă avem în vedere acest nivel - poate cel mai general - al concepţiei poeţilor despre propria creaţie, unitatea fundamentală a poeticii latine, de la formele premergătoare secolului I a. Chr. până la ultimele lui manifestări, credem că este cu prisosinţă dovedită.

 

© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Liviu FRANGA                           Last update: December 2002                Web design§Text editor: Monica CIUCIU