CAPITOLUL VIII. OVIDIVS

 

Preliminarii

   Existenţa unei pluralităţi a poeticilor latine sau, mai exact, coexistenţa lor dinamică în interiorul unei perioade determinate a fost demonstrată relativ recent într-un mod peremptoriu [1] . O atare coexistenţă, constatată de-a lungul secolelor I-IV ale epocii imperiale, poate fi admisă, după opinia noastră, şi în cazul unei anumite subperioade care poartă, uneori într-un mod cu totul specific, mărcile definitorii ale ansamblului socio-cultural.

   Mai mult chiar, suntem de părere că pluralitatea opţiunilor estetice, simultaneitatea lor reprezintă o condiţie a deschiderii operei. Cu cât textul general al acesteia, decompozabil la nivelul fiecărei secvenţe de text, va revela, formulate nemijlocit sau sugerate, mai multe direcţii opţionale sau mai multe tendinţe, respectiv aspecte divergente sau chiar contradictorii ale operei, cu atât adâncimea semnificantă a acesteia ne va apărea mai profund nelimitată.

   Iată de ce, în opinia noastră, opera lui Ovidius deţine rolul unei veritabile plăci turnante. Apărută în spaţiul celor mai specific clasice forme ale expresiei literare, subîntinsă de reţeaua conceptuală a ideologiei estetice augustane, creaţia poetică ovidiană trădează, totuşi, clasicismul. Fapt care se petrece, însă, nu la nivelul limbajului poetic, şi nici chiar al anumitor opţiuni tematice, ci, în mod esenţial - aşa cum, de altfel, s-a arătat [2] -, în straturile cele mai profunde ale semnificaţiilor poetice, la nivelul mecanismelor poeticităţii.

   1. O analiză a poeticităţii poeziei ovidiene iese din limitele studiului de faţă. Ne-a interesat, în schimb, modul în care, la Ovidius, gândirea poeziei reface şi, totodată, depăşeşte echilibrul stabil al clasicismului augustan [3] , organic asimilat ca experienţă literară necesară, modelatoare şi, de altfel, inevitabilă, dacă avem în vedere situarea istorică a creaţiei poetului în imediata apropiere pe de o parte de formula doctrinar-preceptistică horaţiană, pe de alta de mesajul poetic vergilian şi, respectiv, elegiac.

   Prin echilibru stabil desemnăm raportul de proporţionalitate existent fie în interiorul unei anumite opere, între subansamblurile şi elementele componente ale acesteia, fie la nivelul opţiunilor generale care fundamentează orientarea estetică a scriitorului. În ultimul caz - singurul avut aici în vedere - pot fi relevate o sumă de tendinţe, explicit formulate în text, graţie cărora demersul poetic adoptat de Ovidius şi legitimat în numele acestor principii se înscrie, prin esenţa sa, în perimetrul ideologiei culturale augustane, eminamente clasice.

   Astfel, suita conceptelor poetice (analizate în următoarele subcapitole), precum gloria, ars (cu variantele labor, cura, cultus, studium), lusus, nouitas, libertas şi altele, de asemenea profunda aderenţă la real şi, implicit, antropocentrismul poeziei ovidiene - aspecte confirmate nu numai de secţiunea considerabilă, sub raport cantitativ, a poeziei elegiace, dar şi de preocuparea constantă faţă de destinul uman, a cărui fragilă şi instabilă condiţie este surprinsă în Heroides şi Metamorphoseon libri -, în sfârşit, dar nu în ultimul rând, o anumită viziune teoretică ordonatoare asupra formelor genologice atestate în interiorul tradiţiei literare reprezintă, în mod cert, aspecte definitorii şi manifeste ale opţiunii ovidiene clasicizante. Corelarea cu valorile cardinale ale poeticii horaţiene, identificată în mod unanim cu esenţa clasicismului, se impune de la sine.

   Pe de altă parte, adeziunea directă (în cele mai numeroase cazuri) la tipologia deja configurată a valorilor literare nu exclude o anumită contrapondere. Ca urmare, între viziunea clasică şi o anumită perspectivă meta-, dacă nu, cum s-a susţinut [4] , chiar non-clasică, se instaurează relaţii particulare. Necesitatea, imperios resimţită de către poetul finelui de ev augustan în sensul obligaţiei de a-şi legitima opţiunea elegiacă (fapt care nu se poate constata, după cum am văzut, în cazul lui Propertius şi, cu atât mai puţin, al lui Tibullus); funcţia şi finalităţile preponderent egocentrice ale poeziei, destinată fie, ca lusus, unei delectări auctoriale concomitente actului receptării, fie, ca medicina animi, salvării aceleiaşi condiţii auctoriale; preponderenţa circumstanţelor exterioare creaţiei asupra forţelor poetice situate în interiorul ei; în sfârşit, permanenta alternanţă, dacă nu chiar ezitare, între mit şi realitatea umană, între convenţiile tradiţiei şi atracţiile actualităţii - alternanţă vizibilă atât în interiorul unui text relativ compact şi unidirecţional precum Metamorphoseon libri, cât şi la nivelul relaţiilor dintre diversele opere considerate autonom: Amores în raport cu Heroides, elegiile pontice faţă de Fastorum libri, ş.a.m.d. - sunt câteva elemente care lasă a fi descoperită, înapoia liniilor de ordine, o perspectivă poetică alambicată, reverberând contururi şi distanţe multiplicate. Aşadar, un fundal esenţialmente meta-clasic, asimilat, în mod legitim, viziunii baroce [5] .

   Este probabil că între formele declarate ale adeziunii la poetica deja constituită a clasicismului augustan şi aspiraţia barochizantă - desigur, termenul îşi păstrează specificul convenţional - în domeniul structurilor poetice, niciodată dependente, acestea din urmă, de o anumită reflecţie critică, sistematică sau nu, există o legătură directă. Studiul de faţă este dedicat, însă, analizei poeticii explicite, ale cărei principii şi coordonate sunt afirmate la Ovidius prin intermediul unui corpus de aserţiuni teoretice coerent reunite în special în prologuri şi/sau epiloguri. Clasicitate înseamnă, pe urmele celorlalţi augustani, în mod esenţial explicit(are). Afirmaţia se verifică încă o dată şi, am spune, mai ales prin întreaga operă a lui Ovidius.

   2. Căci poezia sa s-a născut sub semnul lucidităţii creatoare.

   S-a remarcat, în mai multe rânduri, prezenţa masivă a unor aspecte de natură teoretică în elegia ultimului mare poet augustan [6] . Dar această afirmaţie este necesar a fi confruntată nu atât cu analiza doctrinei poetice properţiene (care constituie, cum s-a arătat [7] , dacă nu în mod exact un model, cel puţin un reper al perspectivei), cât, poate mai ales, cu sensul evoluţiei operei înseşi a lui Ovidius.

   Nu este vorba, altfel spus, de configurarea unui anumit sistem, fie şi subiacent, fapt care ar fi conferit poeticii ovidiene un caracter cvasidoctrinar, în direcţia deschisă de Arta poetică horaţiană. Dimpotrivă, diversele texte asupra cărora vom zăbovi în cele ce urmează nu aspiră în nici un fel la condiţia de metapoeme (poeme despre poeme, id est despre poezie), cum este cazul epistolei pisoniene. Ele rămân poeme în sine, înzestrate cu un anumit inventar tematico-imagistic şi conceptual, acesta ilustrând alura uşor critică a poemului ovidian, care îşi refuză - dar nu fără anumite ezitări - condiţia de metalimbaj, de limbaj de gradul II, în sensul vorbirii despre vorbirea poetică. Poemul ovidian, într-un fel sau altul, rosteşte poezia, nu vorbeşte niciodată integral despre ea.

   Regăsim, astfel, răspândite de-a lungul celei mai întinse opere poetice augustane, principalele resorturi care, sub forma funcţiilor şi a condiţionărilor specifice actului poetic, permit poeziei să fiinţeze şi să aibă un sens. Paginile următoare îşi propun să refacă în acest spaţiu traseul - respectând, pe cât este posibil, reperele cronologice - al gândirii poetice ovidiene, fidelă unor tipare teoretice deja consacrate după o experienţă literară latină intensă de peste trei sferturi de veac. Dar aceste tipare poetul sulmonez le umple cu substanţa unor noi concepte sau le nuanţează prin situarea în alte perspective.

   Vom începe, aşadar, conform schemei de analiză utilizate în cursul investigaţiei precedente, cu expunerea principalelor funcţii pe care le deţine poezia, respectiv creaţia poetică, aşa cum rezultă din numeroasele fragmente selectate din ansamblul operei păstrate a lui Ovidius.

a)  Siquis in hoc artem populo non nouit amandi,

               hoc legat et lecto carmine doctus amet.

                                                                           (Ars 1, 1-2) [8]

   Nihil nisi lasciui per me discuntur amores:

               femina praecipiam quo sit amanda modo.

   […]

   Nunc quoque nescirent. Sed me Cytherea docere

               iussit. […]

   Tum mihi « quid miserae, dixit, meruere puellae?                 45

               traditur armatis uulgus inerme uiris.

   Illos artifices gemini fecere libelli;

               haec quoque pars monitis erudienda tuis.

                                                                (ibid., 3, 27-28, 43-44, 45-48)

   Turba docenda uenit pulchrae turpesque puellae                   255

   […]

   Formosae non artis opem praeceptaque quaerunt;

               est illis sua dos, forma sine arte potens.

                                                                           (ibid., 255, 257-258)

   […]

                           arbitrio femina docta meo.                             320

                                                                           (ibid.)

   Atque aliquis dicet « nostri lege culta magistri

               carmina, quis partes instruit ille duas

                                                                           (ibid., 341-342)

   Ulteriora pudet docuisse;

                                                                           (ibid., 769)

   Ad mea, decepti iuuenes, praecepta uenite,

               quos suus ex omni parte fefellit amor.

   Discite sanari, per quem didicistis amare;

               una manus uobis uulnus opemque feret.

   […]

   Sed quaecumque uiris, uobis quoque dicta, puellae,

               credite; diuersis partibus arma damus.                        50

   E quibus ad uestros si quid non pertinet usus,

               attamen exemplo multa docere potest.

   Utile propositum est saeuas extinguere flammas

               nec seruum uitii pectus habere sui.

                                                                           (Rem., 41-44, 49-54) [9]

               Et dicam: « monitis non eget iste meis. »

   Tu mihi, qui, quod amas, aegre dediscis amare

               nec potes et uelles posse, docendus eris.

                                                                           (ibid., 296-298).

   Quod si quid praecepta ualent mea, si quid Apollo

               utile mortales perdocet ore meo                                 490

                                                                           (ibid.)

   At matrona potest alienibus artibus uti,

               quoque trahat, quamuis non doceatur, habet.

   Nil igitur matrona legat, quia carmine ab omni                     255

               ad delinquendum doctior esse potest.

   Quodcumque attigerit, si qua est studiosa sinistri,

               ad uitium mores instruet inde suos.

                                                                           (Trist. 2, 253-258) [10]

   Date fiind contextele foarte apropiate ca semnificaţie, nu am citat aici toate pasajele din care rezultă în mod manifest funcţia cognitivă şi didactică a poeziei din perspectiva lui Ovidius. Este firesc ca aceste pasaje, împreună cu cele de mai sus, să aparţină, în marea majoritate a cazurilor, celor două poeme deţinând o finalitate generală prin excelenţă didactică - ne referim, desigur, la Ars amandi şi Remedia amoris -, poeme pe care putem fi îndreptăţiţi a le numi erotodidactice. La acestea se adaugă un al treilea, De medicamine faciei femineae, fragmentar transmis, dar declarându-şi intenţionalitatea didactică încă din primul vers (Discite, quae faciem commendet cura, puellae) [11] . Pe de altă parte, aceeaşi intenţionalitate transpare atât din poemul didactic al Fastelor, care se raportează în mod esenţial la o tradiţie greco-latină situată în afara finalităţii erotice, cât şi din poemele relegării, pe un loc aparte aflându-se, prin factura sa pronunţat (dar nu exclusiv) callimacheică, invectiva Ibis.

   Indiferent însă de context sau de finalitatea fundamentală a poemului/culegerii de poeme, Ovidius reia una dintre ipostazele definitorii ale poeziei, aşa cum se conturase ea în decursul unui întreg secol de teorie şi practică poetică latină.

   Lucretius fusese primul care proiectase şi conferise poeziei, în mod declarat, misiunea - considerată de el supremă pentru existenţa umană - de a dezvălui şi propaga adevărul. Avea loc, totodată, prin declaraţiile poetului epicureic latin, ca şi prin însăşi scrierea poemului său (elocventă transpunere în realitate a teoriilor profesate), o mutaţie fundamentală în condiţia poeziei. Din scop în sine, ea devenea un scop secundar, o activitate subordonată altei activităţi, altfel spus un instrument.

   Teoria lucreţiană, practic ignorată în decursul experimentului neoteric, găseşte o audienţă mult mai largă în generaţia sau, mai bine zis, în generaţiile postneoterice. Receptarea fundamentului acestei teorii are loc însă diferenţiat. Spre deosebire de Catullus, toţi poeţii postneoterici acceptă ideea că poezia îl poate învăţa pe cel ce o citeşte sau o ascultă. Fie că e în discuţie din nou un corp de învăţături (la Vergilius georgicul şi Horatius non-liricul), un simplu cântec păstoresc (la Vergilius bucolicul) sau chiar o experienţă cotidiană (la Propertius). Dar o atare concepţie este afirmată de pe poziţii mult mai puţin radicale ca în cazul lui Lucretius. Se refuză, astfel, chintesenţa teoriei acestuia privitoare la condiţia şi statutul ancilar al poeziei în raport cu o realitate situată în afara ei, în cazul de faţă un corp doctrinar.

   Capătul din urmă al schimbării petrecute în deceniile postneoterice, pe care le identificăm cu însăşi noua generaţie şi mentalitate a augustanilor, se află în poezia lui Ovidius. Utilizând aceiaşi termeni pe care tradiţia poetică latină îi atestă de la Lucretius încoace (cuplul docere-discere, noscere, monere, praecipereşi derivatele praeceptor şi praeceptum/-aetc.), Ovidius repune în discuţie datele înseşi ale problemei.

   Astfel, din toate fragmentele citate, ca şi din cele la care ne vom referi indirect, rezultă o trăsătură generală a poeziei. Adresându-se intelectului, minţii, inteligenţei receptorului, poezia are rolul de a-i oferi cunoaştere şi experienţa cunoaşterii. Poezia devine, din această perspectivă, ca şi la Lucretius, un intermediar între ignoranţă şi ştiinţă, căci se relevă a fi o cale de acces: lecto carmine doctus (Ars 1, 1). Am putea chiar spune că este, ca şi la poetul naturii lucrurilor, un instrument care face posibilă cunoaşterea (de o factură sau alta). Dar, prin însăşi această reluare a chintesenţei teoriei instrumentale a poeziei, vechea concepţie este pur şi simplu răsturnată.

   Să revedem primul text citat. Dacă cineva nu a cunoscut tainele cele mai adânci ale iubirii, sau, cum spune Ovidius, ,,ştiinţa” ei (artem […] amandi, 1), să citească poemul (hoc, 2) şi, numai după ce acesta a fost citit (lecto carmine, ibid.), să iubească în deplină cunoaştere a iubirii (doctus amet, ibid.). Poezia se vădeşte a fi, deci, cum am notat deja, puntea dintre neştiinţă şi ştiinţa iubirii. Dar raporturile sunt cu totul altele decât la Lucretius, unde cunoaşterea exista independent de poezie, iar poezia era doar o cale mai scurtă şi mai uşoară spre cunoaştere. Pentru Ovidius, lectorul poate fi doctus, poate, aşadar, avea acces la ştiinţa iubirii (artem […] amandi), numai prin poezie: dacă aceasta nu ar fi, nici cunoaştere nu ar fi.

   În grupul amintit al celor trei poeme didactice (dintre care unul s-a transmis mutilat), obiectul cunoaşterii este în exclusivitate iubirea în dimensiunea sa erotică (amor, amores). Ea este pusă la îndemâna tuturor sub forma învăţăturilor (praecepta, Ars 3, 57, 257; Rem. 41, 423, 489, 523; praeceptor amandi, Ars 2, 161; praecipiam, ibid. 3, 28). În felul acesta, a citi poezie, inclusiv în cazul poemelor sau tratatelor fără finalitate erotică, înseamnă a învăţa ceva, a se instrui (discuntur, Ars 3, 27; discite, Med. 1; disce, Fast. 3, 436; disces, Ibis 247; instruit, ibid., 342; instruet, Trist. 2, 258; erudienda, Ars 3, 48), iar a face poezie, oferind-o lecturii (legat, Ars 1, 1; Trist. 2, 255), înseamnă a învăţa pe cel pentru care poetul scrie: formele verbului docere (inclusiv derivatul perdocere, Rem. 490) revin în texte cu o insistenţă semnificativă (doctus, Ars 1, 2; docere, ibid., 3, 43; docenda, ibid., 255; docta, ibid., 320; docuisse, ibid., 769; docere, Rem. 52; docendus eris, ibid., 298; doceatur, Trist. 2, 254; doctior, ibid., 256); docere este înlocuit, uneori, de anumite forme ale verbului monere sau de forme nominale avându-l la bază, exprimându-se, de fapt, mai atenuat aceeaşi idee a predării magistrale prin actul creaţiei (şi, implicit, al lecturii) poetice: monitis (Ars 3, 48; Rem. 136, 296), moneamus (Rem. 439), monentis (Rem. 124). De altfel, în finalul cărţilor a II-a şi a III-a ale Artei iubirii, Ovidius se declară, printr-o formulă identică în ambele pasaje, profesor al Artei predate: Sed quicumque meo superarit Amazona ferro/inscribat spoliis « Naso magister erat » (2, 744-745); Ut quondam iuuenes, ita nunc, mea turba, puellae/inscribant spoliis « Naso magister erat ».(3, 811-812). Acelaşi termen îl reîntâlnim, utilizat cu o semnificaţie identică, în Rem. 55: uixisset Phyllis, si me foret usa magistro.

   Obiectul cunoaşterii poetice nu se identifică, prin urmare, cu iubirea. Câteva dintre textele menţionate, la care se pot adăuga şi altele, o dovedesc în chip lămurit.

   Poem al cauzelor primordiale în ordine romană (tempora cum causis Latium digesta per annum/[…] canam, 1, 1-2), Fastorum libri se înscrie, aşa cum notam şi mai sus, în seria creaţiilor poetice greco-latine revelatoare de mari adevăruri, acestea din urmă desfăşurate treptat, prin intermediul unui verb care explică şi instruieşte totodată. Este firesc, aşadar, ca una dintre sintagmele predilecte în poemul ovidian să fie causam docere. Obiectul rostirii poetice este o realitate - în cazul de faţă, de natură astronomică şi calendaristică - supusă explicării, ,,aitiologizării” (dacă ni se permite termenul), în vederea mai bunei sale înţelegeri. Actul propriu-zis al explicării putea fi exprimat, însă, şi printr-un alt verb însoţit de causam: de pildă dare, referre, agere sau facere. Ovidius îl foloseşte, totuşi, pe docere (a se vedea pasajele 3, 407-408 şi 4, 682). Pentru că, din punctul său de vedere, poezia pe care o practică în acel moment nu se reduce la actul explicării, nu se confundă cu el, nu este una fundamental aitiologică, în sensul Metamorfozelor (pentru care se pot discerne, desigur, şi alte finalităţi). Pentru Ovidius al Fastelor, poezia explică şi instruieşte sau, poate mai exact spus, explică pentru a instrui: causa docenda mihi, cum afirmă el însuşi (4, 682). Reaşezând termenii, putem conchide că, la Ovidius, actul de a da o explicaţie pe cale poetică, prin poezie - causa[m facere, dare] - nu are sens în afara unui proces mai cuprinzător, care este cel al instruirii. Poetul ,,predă” (docere), cititorul ,,învaţă” (disce, ibid., 3, 436) explicaţiile lucrurilor.

   Aceeaşi funcţie prin excelenţă didactică o deţine poezia, din perspectivă ovidiană, şi în afara tradiţiei consacrate a genului. Lungul şir de exempla mitologice şi istorice, care constituie corpul propriu-zis al poemului Ibis (vv. 251-638) [12] , se instituie în tot atâtea cazuri particulare de pedepse aplicate de zei diferitelor personaje pentru comportamentul lor reprobabil, în tot atâtea ,,lecţii” administrate destinatarului poemului, menajat deocamdată sub pseudonim (căci poemul ascunde nomen […] uerum, 643). Destinatarul, ca ultim personaj al acestui şir, va ,,învăţa” (disces, 247) de aici, adică de la poet (ex me, ibid.), nu numai pedepsele, ,,rănile” (tua uulnera, ibid.), care îl aşteaptă pentru insultele aduse cu bună ştiinţă unui relegat şi familiei sale, ci şi că orice nedreptate îşi cheamă pedeapsa: mărturie stă lungul şir al crimelor, niciuna scăpată de judecata destinului (fata, 246).

   În sfârşit, două foarte scurte pasaje aparţinând elegiilor pontice (Trist. 3, 1, 4 şi Pont. 1, 1, 7-8) [13] revin asupra funcţiei fundamental didactice pe care au deţinut-o anterior, în ansamblul creaţiei ovidiene, anumite poeme elegiace erotice, cu precădere faimoasa Ars, declarată de poetul însuşi, în nenumărate rânduri, a fi fost principalul cap de acuzare oficial în chestiunea relegării (cf., de pildă, Ibis 5-6; Trist. 2, 7-8, 61; 3, 14, 6; 3, 1, 65-66; 5, 12, 67-68; Pont. 1, 2, 134 etc. [14] ; a se vedea şi infra, subcapitolul dedicat funcţiei utilitare a poeziei). Nullus in hac charta uersus amare docet, declară Ovidius la începutul primului poem al celei de-a treia cărţi a Tristelor. Dincolo de sentimentul cât se poate de direct exprimat al culpei (reală sau imaginară, acest aspect nu interesează discuţia de faţă), avem aici o mărturie de maximă semnificaţie pentru concepţia ovidiană despre rostul propriei poezii erotice adresate unui anumit tip de destinatar. Spre deosebire de Amores sau Heroides, o atare poezie îşi propune nu doar împărtăşirea unei experienţe afective, dezvăluirea resorturilor ei intime, ci, dincolo de toate cazurile particulare posibile, ea urmăreşte cunoaşterea totală a tainelor iubirii, altfel spus învăţarea lor printr-un act de ,,predare”: asemenea unui tratat, corpul însuşi al unui astfel de poem se constituie dintr-o sumă de ,,învăţături” (praecepta, Ars, 3, 257; Rem. 41, 423, 489, 523). Pe această cale, făcând deci apel în primul rând la verbul docere, cu semnificaţie maximal didactică, precum şi la alte câteva aparţinând aceleiaşi sfere (discere, monere, erudire, praecipere), Ovidius oferă definiţia redusă la esenţă a poeziei didactice înseşi.

   A rezultat, credem, din analiza pasajelor precedente că Ovidius        nu restrânge funcţia cognitivă şi didactică a poeziei la genul a cărui finalitate esenţială o reprezintă chiar această funcţie. O dovadă manifestă aflăm într-un scurt pasaj din elegia proemială a ciclului Ponticelor: A, quotiens dixi: « Certe nil turpe docetis,/ite patet castis uersibus ille locus. » (1, 1, 7-8). Spre deosebire de pasajul anterior citat, obiectul gramatical al verbului docere nu mai este infinitivul amare (sau un alt cuvânt aparţinând aceleiaşi sfere lexicale şi semantice, de pildă amorem), ci adjectivul turpe. Acesta deţine o cu totul altă semnificaţie lexicală, în speţă negativă, căci este greu de crezut că Ovidius ar fi putut pune semnul egal între amare (sau amor) şi turpe. Dacă primul dintre cele două pasaje trimite lămurit şi exclusiv la poemul Ars amandi, definit astfel ca un - să spunem - tratat de ,,învăţare a iubirii” (amare docet), cel de-al doilea pasaj este evident că nu îl mai are doar pe el în vedere, dacă nu cumva nu îl mai are chiar deloc în vedere. În acest caz, care dintre creaţiile ovidiene anterioare va fi meritat în special un atare epitet calificativ? Nu este exclus ca aluzia să vizeze anumite poeme din ciclul Amores, în care sunt expuse, ca în 1, 5, pur şi simplu experienţele sexuale ale autorului în compania Corinnei (şi aici în continuarea unei tradiţii latine specifice, al cărei punct de pornire pare a fi poemul 32 al lui Catullus, unde partenera, dulcis Ipsithilla, este invitată la nouem continuas fututiones, 8).

   Dacă ipoteza noastră este valabilă, semnificaţia verbului docere în contextul citat din elegia pontică nu credem că este aceeaşi ca în celelalte contexte ovidiene. Poezia nu doar ,,învaţă” pe cei ce o citesc, nu doar îi ,,instruieşte” - ceea ce rezultă din înţelesul verbului docere -, ci - pe baza sensurilor aceluiaşi verb ilustrate de diverse fragmente aparţinând altor autori, inclusiv prozatori [15] - ea îi şi informează, le aduce la cunoştinţă, le arată, le vorbeşte despre o realitate sau alta. Tocmai în virtutea acestui sens mai larg al lui docere (echivalent în Pont. 1, 1, 7 cu exponere, monstrare etc.) am afirmat în paginile precedente că funcţia cognitivă şi didactică a poeziei nu se reduce, din perspectiva lui Ovidius, la genul didactic propriu-zis. Dintre pasajele citate sub punctul a), numai Ars 3, 769 este susceptibil a deţine în mod preponderent semnificaţia generică a verbului docere.

b)  Sustineamque coma metuentem frigora myrtum

               atque ita sollicito multus amante legar!

                                                                           (Am. 1, 15, 37-38) [16]

   Certe ego uos [scil., elegos] habui faciles in amore ministros            5

                                                                           (Fast.) [17]

   Alte referinţe: Am. 2, 1, 37-38; 3, 1, 45-46, 53-58, 60; 3, 12, 11-12; Ars 2, 11-12, 161-162, 165-166, 742-745; Rem. 55-70, 73-74, 109-110, 115-116, 123-126, 135, 289, 512, 795-796, 798; Trist, 1, 1, 97-98 ; 1, 11, 11-12; 2, 19-22; 4, 1, 3-22, 25-26; 5, 1, 33-34; Pont. 1, 5, 53-54; 3, 9, 49-50, 55-56; 4, 2, 47-48; 4, 8, 79-82.

 Ca şi în cazul tuturor celorlalţi poeţi menţionaţi în cursul analizei noastre, Ovidius nu atribuie creaţiei poetice o singură dimensiune funcţională - aceea de a fi unul dintre modurile esenţiale de cunoaştere (a unei realităţi de o natură sau alta). Prin însuşi faptul că se adresează - în cazul de faţă intelectului, alteori afectivităţii - receptorului, poezia ovidiană îşi descoperă o veritabilă vocaţie socială. Altfel spus, ea se deschide pe de o parte în ceea ce priveşte conţinutul mesajului, întrucât acest conţinut nu se restrânge niciodată, cum este cazul poeziei lui Lucretius, de pildă, la un corp de doctrină sau, prin extensie, la un anumit tip de cunoaştere, pe de altă parte în ceea ce priveşte sfera receptării, dată fiind destinaţia socialmente mult mai variată a poemelor lui Ovidius.

   Dintr-o atare perspectivă, putem afirma că, în pofida numeroaselor referinţe la funcţia cognitiv-didactică a poeziei, creaţia ovidiană nu s-a identificat niciodată, nici chiar în poemele a căror finalitate didactică a fost subliniată în modul cel mai serios de însuşi autorul lor, cu un monolog magistral. Ovidius nu şi-a conceput poezia doar ca un vehicul agreabil al adevărului, al unui adevăr rostit pentru mulţimea ignorantă care trebuie instruită chiar şi în acele chestiuni (cum este amor) aparent lipsite de secrete pentru oricine. Dimpotrivă, Ovidius a văzut în poezie şi un mod, deloc material, dar nu mai puţin redutabil ca forţă de acţiune, de a face un bine, de a aduce un folos, practic sau ideal. El s-a adresat, prin urmare, cititorului nu numai pentru a-l instrui, ci, fapt cel puţin la fel de important, şi pentru a-i face un bine, sau chiar pentru a-l însănătoşi.

   Textele menţionate sub punctul b) ne permit să definim (într-o ordine lipsită de orice semnificaţie ierarhică) cea de-a doua funcţie a creaţiei poetice din perspectiva lui Ovidius. Tuturor acestor texte le este comună următoarea idee. Poezia aduce un folos, nu este o preocupare inutilă. Ovidius dă în felul acesta, în nenumărate rânduri, răspuns laconicei întrebări pe care, odinioară, chiar tatăl său i-o pusese adolescentului încercat de Muze: « Studium quid inutile temptas? » (Trist. 4, 10, 21). Tatăl avea, desigur, în vedere lipsa folosului material: nimeni nu a făcut avere din poezie, dovadă Homer însuşi (Maeonides nullas ipse reliquit opes, ibid., 22). Şi, în privinţa aceasta, este cert că şi avea dreptate. Fiul cel puţin va confirma spusele tatălui: nu în puţine rânduri (a se vedea, infra, subcapitolul Addenda dedicat aparentei negări a funcţiei utilitare), Ovidius va deplânge incapacitatea poeziei de a furniza creatorului ei un câştig, se înţelege material.

   Dar această negare a caracterului benefic intrinsec poeziei este, cum am notat în rândurile precedente, doar aparentă. Dacă poezia nu aduce vreun folos material, aceasta nu înseamnă că ea nu aduce nici un folos. Toate textele selectate mai sus contrazic o atare concluzie.

   În primul rând, nefiind un act solipsist, poezia nu-şi este niciodată suficientă sieşi. Ea are nevoie de un partener, întrucât - cel puţin din perspectivă ovidiană - esenţa poeziei este dialogică [18] . Acest partener va fi ori informat şi instruit de către poet (cf., supra, funcţia cognitiv-didactică), ori sprijinit şi ajutat într-o situaţie anume. În al doilea rând, efectele depistabile ale practicării poeziei pot fi, aşa cum rezultă din textele citate, atât de ordin material, aşadar vizibile, observabile, cât şi de natură ideală, în speţă spiritual-morală. În cele ce urmează ne vom ocupa, pe rând, de ambele aspecte circumscrise funcţiei utilitar-benefice a poeziei, şi anume:                           1) destinatarul creaţiei poetice; 2) efectele practicării poeziei.

   1) În poezia elegiacă erotică, destinatarul şi, implicit (să spunem aşa), beneficiarul funcţiei utilitare a poeziei (a ,,binelui” produs de ea) este, în cele mai numeroase cazuri, altcineva decât poetul însuşi.

   Este vorba de o categorie global denumită prin termenul amans, iar în Am. 3, 12, 11 prin echivalentul său, amator. Poezia ovidiană a iubirii este destinată, aşadar, categoriei îndrăgostiţilor sau, cum va nota ulterior poetul, în egală măsură femeilor şi bărbaţilor (femina uirque, Rem. 814) stăpâniţi de iubire. Epitetul sollicito sugerează per contrarium efectul benefic. Poezia iubirii, creată spre a fi citită (legar, Am. 1, 15, 38) de cel îndrăgostit, i se adresează acestuia tocmai pentru că, fiind o pradă uşoară a iubirii, îndrăgostitul are nevoie cel mai mult de un sprijin venit din altă parte. În poemul iniţial al cărţii a II-a din Amores, destinatarii numiţi sunt, pe de o parte, non frigida uirgo (v. 2); amica (v. 17); tenera […] puella (v. 33); puellae (v. 37) - pentru care cf. şi Ars 2, 11: puellam -, pe de altă parte rudis ignoto tactus amore puer (v. 6) şi, în general, aliquis iuuenum (v. 7). Ovidius nu afirmă nicăieri - ceea ce, de altfel, nici nu ar fi avut vreun sens - că restul cititorilor, de alte vârste şi preocupări, ar fi fost exclus de la lectura poemelor sale erotice. Prin pasajele aduse în discuţie, el se mulţumeşte doar să invite la lectură şi la dialog prin lectură (me legat, 5; agnoscat, 8; dicat, 9; uoltus adhibete, 37) acea categorie de public pe care o considera cea mai potrivită pentru receptarea unei astfel de poezii. Altfel spus, Ovidius sugerează că un anumit tip de poezie, prin natura mesajului ei, îşi formează sau posedă un anumit tip de destinatar şi că, ipso facto, acesta din urmă reprezintă, pentru categoria respectivă de poezie, publicul predilect. Oricine (quisquis) va avea nevoie (opem […]tibi poscis) - conchide Ovidius în Rem. 289 - de sprijin în iubire sau (pentru pasajul din Remedia) în vindecarea de ea, îl va primi prin învăţătura poetului (nostra […] ab arte, Rem. 289, 512). Prin intermediul pronumelui nedefinit quisquis, acea categorie specială, dar, cum am remarcat mai sus, nu exclusivă de public-destinatar, respectiv îndrăgostiţii şi/sau cei care renunţă la iubire, apare maximal generic delimitată în raport cu masa globală a cititorilor.

   Un scurt pasaj din cartea a II-a a Artei introduce o distincţie de natură socială inedită nu numai în ansamblul poeziei ovidiene, ci şi sub raportul tematicii de gen. Ovidius declară (vv. 161-162, 165-166) că destinatarii poeziei sale erotodidactice nu sunt şi nu pot fi persoanele bogate (non ego diuitibus uenio, 161), căci acestea reuşesc să-şi procure sau să-şi păstreze iubirea pe alte căi decât prin sfaturile date de poet (în calitatea sa de praeceptor amandi, ibid.). Destinatarii lui Ovidius sunt, în schimb, oamenii lipsiţi de posibilităţi materiale, săraci (pauperibus uates ego sum, 165), motivaţia alegerii lor având loc prin chiar experienţa biografică a autorului: ca şi oamenii săraci, poetul, neputând împărţi daruri (munera, 166) iubitei, îi dăruia cuvinte (uerba dabam, ibid.).

   În sfârşit, un fragment mai amplu din secţiunea iniţială a Remediilor (vv. 55-74) deplasează, pentru prima oară în poezia latină, discuţia despre funcţia utilitar-benefică a poeziei din domeniul realităţilor umane în planul mitologiei. Această funcţie a creaţiei poetice apare extinsă aici de la un beneficiar real (homines, 69) la unul dacă nu pur fictiv (logica însăşi a demonstraţiei lui Ovidius ne-ar împiedica să-l considerăm ca atare), în orice caz circumscris sferei literare a mitului. Dacă ar fi fost posibil, afirmă Ovidius (vv. 55, 61, 63-67), ca el însuşi să fi scris în vremea lui Phyllis sau a Didonei, ca poemele sale despre iubire şi remediile ei să fi fost citite illo tempore de eroi şi eroine, crimele care s-au petrecut, în conformitate cu tradiţia mitului, exclusiv sub imperiul iubirii, nu ar fi avut loc niciodată, personajele ar fi trăit în mod firesc mai departe, precum Phyllis de pildă (uixisset Phyllis, 55) sau Dido (nec moriens Dido […] uidisset, 57). Desigur, întreg fragmentul  este pus sub semnul unei ipoteze ireale (si me foret usa magistro, 55), ceea ce nu diminuează însă cu nimic ineditul descoperirii unor noi destinatari şi beneficiari (fie ei reali sau ireali) ai efectelor curative (în cazul de faţă, chiar salvatoare) datorate poeziei.

   În schimb, în poemele elegiace ale relegării, destinatarul şi beneficiarul aceloraşi efecte (identice, în fond - cum subliniază de nenumărate ori Ovidius însuşi - cu binefacerile datorate artei medicale; cf. şi infra) este în exclusivitate persoana însăşi a poetului, în pofida faptului că destinatarul formal al unui text sau altul este reprezentat de diverse personalităţi din fostul anturaj al lui Ovidius.

   Poemul care deschide culegerea Tristelor este trimis la Roma spre a uşura (leues, 98) nenorocirile abătute asupra poetului: mala nostra (ibid.; cf. şi Trist. 1, 11, 12: omnis ab hac cura cura leuata mea est). Poezia poate pricinui, precum lancea achilleană lui Philoctet, şi rău şi bine persoanei poetului, aceasta din urmă exprimată gramatical, în a doua elegie din cartea I a Tristelor, prin intermediul formei de singular a pronumelui personal: mihi (v. 20). Forma de singular a pronumelor sau a verbelor predomină, de fapt, în textele elegiace ale relegării, cel puţin în legătură cu capacitatea poeziei de a oferi un adăpost în faţa nenorocirilor şi o mângâiere. Am înregistrat, în această privinţă, următoarele atestări, în afara celor două menţionate mai sus: mea, eram, mihi, me, mecum (Trist. 1, 11, 12; 4, 1,3, 19, 26); mihi (ibid. 5, 1, 66); agam (Pont. 1, 5, 53); mea (ibid. 3, 9, 49); pentru forma de plural am reţinut: nostrae (Trist. 4, 1, 20); pertulimus (ibid. 5, 1, 33); nobis (Pont. 3, 9, 55); nos (ibid. 4, 8, 79).

   Explicaţia schimbării destinatarului care beneficiază de virtuţile poeziei rezidă, credem, în natura însăşi a acestei poezii.

   Ovidius a început prin a practica un tip de elegie deschis eminamente spre exterior, mai exact spus spre receptorul ei. De la Amores până la Remedia şi Medicamina (incluzând şi experimentul Heroidelor, specie elegiacă necunoscută în poezia latină până atunci: ignotum aliis, cum va declara chiar autorul lor în Ars 3, 346), poezia elegiacă anterioară relegării s-a oferit lectorului ca o sumă uriaşă de informaţii, impresii, senzaţii, sentimente şi raţionamente privitoare la o realitate atât interioară, cât şi exterioară, din prezentarea căreia unicul câştig revenea lectorului, îmbogăţit spiritual şi uneori chiar şi sub raport practic în urma contactului cu opera poetică.

   Lăsând la o parte Metamorphoseon libri (redactate în hexametru), dar şi Fastorum libri, în măsura în care aceste două opere pot fi considerate un modul intermediar, un teritoriu - să spunem aşa - de trecere de la o formă de rostire la alta, creaţia elegiacă finală a poetului sulmonez se distanţează considerabil de secţiunea iniţială. Acest fapt credem că se datorează nu dispariţiei totale a filonului inspiraţiei erotice, cum se apreciază îndeobşte la o primă vedere. Este evident că absenţa erosului nu constituie, prin ea însăşi, o premisă a interiorizării poeziei. Diferenţa constă, după opinia noastră, în gradul mult mai redus de deschidere a poeziei elegiace spre care optează Ovidius în finalul carierei sale literare. Tipul de elegie practicat acum, deschis în aparenţă unui dialog epistolar cu cele mai felurite personalităţi din fostul său anturaj, se închide, de fapt, în cercul propriului orizont psihic, tălmăcit prin intermediul versului. Versul adună şi transpune, acum, senzaţii, sentimente, impresii şi informaţii de pe urma cărora lectorul are un neînsemnat folos. Ovidius scrie din ce în ce mai puţin pentru un altul şi din ce în ce mai mult, sau aproape numai, pentru sine [19] . De acum, poezia va face bine - şi Ovidius a repetat-o de nenumărate ori - numai celui care o creează. Creatorul îşi este şi primul şi cel din urmă veritabil destinatar.

   2) Aceeaşi evoluţie dinspre exterior spre interior poate fi remarcată şi în ceea ce priveşte efectele utilitar-benefice ale poeziei în general.

   În faza iniţială a contactului dintre destinatarul poeziei erotice şi opera pe care acesta o descoperă la lectură (Am. 2, 1, 7-10), efectul imaginat şi, în egală măsură, dorit de Ovidius se traduce printr-un prim gest de recunoaştere (agnoscat, 8) şi identificare de către cititor a adevărurilor cărţii. Acestea sunt, totodată, şi adevărurile cititorului şi ţin, în situaţia dată, de natura experienţei sale erotice: flammae conscia signa suae (ibid.). Primul gest de reacţie este urmat de o interpelare admirativ-interogativă (miratusque diu […] dicat, 9), adresată autorului însuşi al poemelor. Ea reformulează principiul identităţii dintre experienţa cărţii şi experienţa lectorului, care îşi regăseşte în cartea de poeme propriul destin erotic (casus[…] meos, 10), transpus însă de o altă persoană, şi aceasta este poetul (iste poeta, ibid.).

   Poezia produce, aşadar, un impact între două tipuri de experienţe. La nivelul culegerii Amores, idealul spre care tinde Ovidius este cel al identificării unui tip de experienţă (biografică, exterioară, a cititorului), cu un alt tip de experienţă (literară, a cărţii). Nu întâmplător, verbele relatării auctoriale din pasajul analizat mai sus sunt la modul care, gramatical, exprimă în acelaşi timp intenţia şi dorinţa.

   Reţinem ideea că, fiind capabilă să reflecte un tip de experienţă prin altul, poezia (aici în dimensiunea sa finită, de carte de poeme) este concepută de către Ovidius ca un martor fidel al realităţii. O atare propoziţie nu se regăseşte, desigur, expressis uerbis, în pasajul de mai sus. Ea se deduce însă din chiar primul efect pe care poezia (cartea de poeme, în speţă) îl provoacă oricărui tânăr (aliquis iuuenum, 7) ce o citeşte. Tânărul acela se descoperă pe sine însuşi în ea. Cartea devine pentru el martorul zbuciumului propriei iubiri (casus […] meos, 10), altfel spus ,,oglinda” unei realităţi netrucate. La celălalt capăt al evoluţiei literare a poetului sulmonez regăsim, formulată în termeni cu mult mai categorici, aceeaşi idee: Musa mea est index nimium quoque uera malorum (Pont. 3, 9, 49). Poezia, afirmă acum tranşant Ovidius, este dovada cu totul nemincinoasă (index nimium […] uera) a suferinţelor îndurate de autorul ei, poezia este, subliniază Ovidius încă o dată, pur şi simplu un martor curat (incorrupti […] testis, ibid., 50) al adevărului.

   Efectele utilitar-benefice ale poeziei sunt indicate în modul cel mai general prin intermediul unor verbe şi locuţiuni verbale (de altfel, practic, sinonime), precum: iuuare (Am. 2, 1, 19), prodesse (ibid., 29; Trist. 5, 1, 66; Pont. 4, 8, 81) [20] , opem admouere (Rem. 116), opem poscere (din partea celui care beneficiază; Rem. 289), munus ferre (ibid., 512), opem ferre (Trist. 2, 20; Pont. 4, 8, 81). În mai multe rânduri, Ovidius menţionează utilitatea (fie chiar sub forma substantivului utilitas, Pont. 1, 5, 54; 3, 9, 56, fie sub o formă adjectivală, utile, Pont. 1, 5, 53 sau adverbializată, utiliter studium, ibid. 4, 2, 48) ca fiind resortul ultim al creaţiei poetice (cel puţin în perioada relegării), şi nu gloria literară: scriptis, quorum non gloria nobis/causa, sed utilitas […] fuit (Pont. 3, 9, 55-56) [21] .

   Care sunt, însă, aspectele particulare ale acestui ,,folos” general adus de poezie, atât altora, cât şi creatorului ei?

   Elegiile erotice, şi numai ele (căci fulgerele epice ale lui Iuppiter au rămas fără efect), au fost în stare să înmoaie (mollierunt, Am. 2, 1, 22), prin blândele lor cuvinte (lenia uerba, ibid.), canaturile înţepenite ale uşii iubitei (duras fores, ibid.). Nici poezia cothurnilor nu a reuşit mai mult decât cea epică: tot cuvintele dulci ale elegiei de dragoste au făcut să se clintească uşa iubitei (haec est blanditiis ianua laxa meis, Am. 3, 1, 46; ianua per nostras est adaperta manus, ibid. 3, 12, 12). Numai elegiile iubirii au făcut ca fata să-l caute fie pe băiatul iubit (Ars 2, 11), fie pe chiar cântăreţul frumuseţii ei, şi nu mic a fost, mai ales pentru poet - ţine să adauge Ovidius - acest preţ (ad uatem, pretium carminis ipsa, uenit./Magna datur merces!, ibid. 2, 1, 34-35) [22] .

   Folosul adus de poezie este, cum se vede, cât se poate de concret. Mai mult decât atât, poezia se poate transforma uneori într-un dar de ziua iubitei (munus natali, ibid. 3, 1, 57; munus, ibid. 60), alteori poate îndeplini rolul unui mesaj, secret sau nu, între îndrăgostiţi (ibid., 53-56).

   În cazul poeziei erotodidactice, utilitatea acesteia se constituie în premisa fundamentală a demersului poetic: o atare poezie ,,dă arme” (arma dedi uobis, Ars 2, 742), conduce la victorie asupra sexului opus, înfrângându-i rezistenţa în iubire (uincite, superarit, ibid., 743, 744) sau, dimpotrivă, eliberează sufletele din sclavia iubirii (compescite curas, ibid., 69; suppressa leuabo/pectora, ibid., 73-74; uindictae quisque fauete suae, ibid. 74). Poemul Remediilor duce mult mai departe decât cel lucreţian concepţia instrumentală despre poezie. Aceasta din urmă se dovedeşte a fi nu numai instrumentul prin care se realizează vindecarea sufletească şi trupească a oamenilor, vehiculul adevărului revelat, ci vindecarea însăşi. Asemenea medicinii, poezia poate vindeca (medicinae fungar ut omni/munere, Rem. 795-796), cei care o primesc se însănătoşesc prin poezie (carmine sanati femina uirque, ibid. 814), pentru că poezia, în ipostaza sa erotodidactică, nu este altceva decât ştiinţa tratării şi a vindecării, o tractabilis ars (ibid. 123) sau chiar o medicabilis ars (ibid. 135), confundându-se, practic, cu medicina. Această identitate se confirmă   şi în ceea ce priveşte modul de tratare: poezia, prin autorul ei, este chemată, asemenea medicinii prin reprezentantul autorizat al acesteia, să vină la căpătâiul bolnavului (de iubire, în cazul de faţă): aegro/aduocor   (ibid. 109-110); deci poetul se înfăţişează cu întregul său bagaj de ,,leacuri” (remedia, chiar titlul poemului, mai mult decât semnificativ, în această privinţă), ca să ,,alunge bolile” (pellere morbos, ibid. 115) şi să ,,vindece rănile” (uulnera tangi, ibid. 125).

   Finalul carierei poetice a lui Ovidius coincide, cum remarcam mai sus, cu o repliere a poeziei asupra ei înseşi, datorită modificării beneficiarului, devenit chiar poetul. Până în momentul relegării, poezia servise în primul şi în ultimul rând tuturor celorlalţi care o primiseră. De acum înainte, ea va servi numai celui care o creează. Martor al realităţii exterioare poetului, poezia va deveni astfel - cum notează Ovidius în pasajul deja semnalat (Pont. 3, 9, 49-50) - martora propriei realităţi interioare, ca şi a celei ambientale în care, printr-un accident, se întâmpla să se afle poetul.

   Să urmărim verbele şi sintagmele verbale, respectiv nominale utilizate pentru a denumi efectele benefice concrete ale poeziei, aşa cum rezultă din textele redactate în perioada relegării: leuare (cu complementul de obiect mala [nostra], Trist. 1, 1, 98); lenire (iram), ibid. 2, 21 (cu aluzie la reacţia principelui faţă de acel error care a cauzat, alături de carmen, relegarea poetului); requies […] petita est,/mens intenta ne foret, ibid., 4, 1, 3-4; numero […] mollit, ibid. 6; carmine mulcet, ibid. 10 (subiectul gramatical fiind pastor care, ca şi fossor precedent, reprezintă una dintre ipostazele poetului); fallitur […] decipiturque labor (scil., carmine), ibid. 14; curas attenuasse lyra, ibid. 16; leuat, ibid. 19; sola comes, ibid. 20 (verbul din v. 19 are ca subiect gramatical substantivul Musa, substituit în v. 20 prin pronumele illa); medicina quiesque/[…]in studio est Pieridumque mora, ibid. 5, 1, 33-34.

   Ovidius redefineşte astfel, în contextele de mai sus, funcţia benefică şi curativă a poeziei în termeni foarte apropiaţi (dacă nu, uneori, chiar identici) celor deja utilizaţi în poemele erotice şi erotodidactice. Această funcţie constă, după cum se observă, în capacitatea poeziei de a ajuta, sub diferite forme, persoana veritabilului destinatar al poemelor pontice (majoritatea chiar autentice epistole poetice): poetul însuşi. ,,Ajutorul” înseamnă, în termenii lui Ovidius, ,,uşurarea” de suferinţe şi griji, ,,mângâierea” şi ,,alinarea” lor, redobândirea ,,liniştii” şi a ,,odihnei” sufleteşti, alungarea singurătăţii - într-un cuvânt (din nou) medicina (Trist. 5, 1, 33).

   Propunând încă o dată această identitate între arta versului şi ştiinţa vindecării sufleteşti-trupeşti, Ovidius realizează - desigur, fără rigoarea sistematică a teoreticianului poeziei, ipostază pe care, de altfel, nici nu şi-a asumat-o vreodată - cea mai cuprinzătoare şi, totodată, nuanţată abordare a funcţiei utilitar-benefice a poeziei în perimetrul literaturii latine de până la el şi din perspectiva creatorului însuşi de poezie.


[1] E. Cizek, Ovide et le goűt littéraire de l'époque imperiale, în Bulletin de l'Association Guillaume Budé, 3 (1983), pp.279-280.

[2] Id., ibid., p.278.

[3] O expunere sintetică a coordonatelor fundamentale ale clasicismului epocii augustane întâlnim atât la A. Guillemin, La critique littéraire au I-er sičcle de l'Empire, în Revue des Études Latines, 6 (1928), 2, pp.136-158, cât şi la E. Cizek, L'époque de Néron et ses controverses idéologiques. Leiden, E.J. Brill, 1972, pp.264-267.

[4] E. Cizek, Ovide, p.278.

[5] S. Viarre, Ovide. Essai de lecture poétique. Paris, Les Belles Lettres, 1976, pp.107-110; E. Cizek, Ovide, p.278, 282, evidenţiază, ca definitorie pentru o atare viziune, ceea ce autorul numeşte ,,la dialectique du conformisme et du non-conformisme” (p.282), constând în adecvarea vocaţiei clasice a poeziei ovidiene la cerinţele, în egală măsură imperioase, ale idealului de nouitas.

[6] S. Viarre, op. cit., pp.82-86, 93-115. Cf şi R.E.K. Pemberton, Literary Criticism in Ovid, în The Classical Journal, 26 (1931), pp.525 sqq.; K. Gantar, Tristia II als eine Quelle zur Erschliessung der ovidischen Poetik, în Ziva Antika, 25 (1975), pp.94-102; D. Lateiner, Ovid's hommage to Callimachus and Alexandrian poetic theory (Am. 2,19), în Hermes, 106 (1978), 188-196.

[7] H. Freimann, op. cit., pp.2-3, 5-10; A. Thill, op. cit., pp.281-339; J. Hoffmann, Poeta und puella. Zur Grundkonstellation der römischen Liebeselegie (Diss.). Erlangen-Nürnberg, 1980, pp.134 (n.6)-135.

[8] Am utilizat ediţia Ovide. L'art d'aimer. Texte établi et traduit par H. Bornecque. Paris, Les Belles Lettres, 1924.

[9] Citatele au fost preluate din ediţia Ovide. Les remčdes ŕ l'amour. Les produits de beauté pour le visage de la femme. Texte établi et traduit par H. Bornecque. Paris, Les Belles Lettres, 1930.

[10] Am preluat textul din ediţia Ovide. Tristes. Texte établi et traduit par J. André. 2e tirage. Paris, Les Belles Lettres, 1987.

[11] Ediţia utilizată este cea menţionată supra, n.1.

[12] Am consultat ediţia Ovide. Contre Ibis. Texte établi et traduit par J. André. Paris, Les Belles Lettres, 1963. Împărtăşim opinia argumentată şi demonstraţia decisivă în favoarea paternităţii ovidiene a poemului In Ibin, pe care o desfăşoară reputatul specialist în materie menţionat în nota de faţă, în studiul introductiv al ediţiei sale, pp.V-XLIII. Cf. şi Istoria literaturii latine. Perioada Principatului 44 î.e.n.-14 e.n. Vol. II. Partea a II-a. Coordonator, Mihai Nichita (autoarea capitolului, Janina Vilan-Unguru), pp.251-255 (o discuţie amplă, referitoare la paternitatea, specificul şi izvoarele poemului); E. Cizek, Istoria literaturii latine. Vol. I. Bucureşti, Societatea ,,Adevărul” S.A., 1994, p.351.

[13] În cazul ultimei culegeri de elegii ovidiene am utilizat ediţia Ovide. Pontiques. Texte établi et traduit par J. André. Paris, Les Belles Lettres, 1977.

[14] Despre teza ,,erorii secrete” a lui Ovidius, - eroare datând din epoca redactării culegerii Amores şi axându-se pe o presupusă rivalitate între Octavianus (viitorul Augustus) şi poetul sulmonez ŕ propos de avortul Corinnei, Caesarea puella în termenii lui Sidonius Apollinaris (Carm. 23,60) -, a se vedea recenta contribuţie a lui R. Verdičre, Le secret du voltigeur d'amour ou le mystčre de la relégation d'Ovide. Bruxelles, Latomus, 1992, pp.75-82, 133-162 (în special 141).

[15] A se vedea în special textele selectate, sub uoce (punct 3), aparţinând lui Lucretius, Cicero, Horatius şi Titus Livius în OLD,p.568.

[16] Am utilizat ediţia Ovide. Les Amours. Texte établi et traduit par H. Bornecque. Quatričme tirage. Paris, Les Belles Lettres, 1968.

[17] Citatele au fost preluate din ediţia P. Ovidi Nasonis Fastorum libri sex. Recensuerunt E.H. Alton, D.E.W. Wormell, E. Courtney. Leipzig, B.G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1978.

[18] Nu există nici un text ovidian din care să rezulte în mod expres afirmaţia de mai sus. Considerăm însă că prezenţa unui astfel de text ar fi fost superfluă. Căci toate fragmentele şi pasajele referitoare, direct ori indirect, la poezie, precum şi toate funcţiile pe care Ovidius le atribuie acesteia presupun, ca o raţiune fundamentală a însuşi actului creaţiei artistice, existenţa unui destinatar, numit sau nenumit, al acelei creaţii, destinatar conceput uneori ca dedicatar, alteori ca martor generic al efortului întru creaţie. Cu nuanţările necesare care se impun, această modalitate dialogică de a concepe actul creaţiei artistice în general, şi poetic în special, poate fi regăsită la majoritatea poeţilor latini anteriori lui Ovidius, ca şi posteriori lui.

[19] Fapt care nu exclude, cum remarcam într-o notă precedentă, esenţa dialogică a poeziei elegiace ovidiene. Chiar şi atunci când, precum în Trist. 4,1, el este pe punctul de a proclama un veritabil solipsism al propriei creaţii poetice din perioada relegării: Ipse mihi - quid enim faciam? - scriboque legoque,/tutaque iudicio littera nostra suo est. (vv.91-92).

[20] Andrée Thill, op. cit., p.369; A. Ronconi, op. cit., pp.116-141. În ceea ce priveşte verbul prodesse, utilizat în legătură cu funcţia utilitar-benefică a poeziei, el apare pentru prima oară într-o atare ipostază la Horatius (AP 333) şi aparţine unui limbaj strict tehnic, al teoriei poeziei, ca echivalent al termenilor greceşti wjelein, ,,a fi de folos”, crhsimologein, ,,a sprijini” şi chiar didaskein, ,,a învăţa (pe cineva)”.

[21] Despre principiul, paradoxal formulat de Ovidius însuşi (Pont. 1,5,53-54), al maximei utilităţi a inutilului (id est, a poeziei, ca realitate spirituală şi totodată concretă, ce nu poate aduce vreodată un folos pur material), a se vedea şi P. Ferrarino, Laus Veneris (Fasti IV 91-94), în vol. Ovidiana. Recherches sur Ovide. Publiées ŕ l'occasion du bimillénaire de la naissance du počte, par N.I. Herescu. Paris, Les Belles Lettres, 1958, pp.301-316, aici p.316. Asupra rolului esenţial deţinut de funcţia utilitar-benefică a poeziei în perioada relegării, a se vedea special B.R. Nagle, The Poetics of Exile. Program and Polemic in the « Tristia » and « Epistulae ex Ponto » of Ovid. Bruxelles, Latomus, 1980, pp.20, 22.

[22] Despre originea horaţiană şi, indirect, callimacheică a motivului cărţii de poeme capabile să aibă un anumit efect asupra auditoriului (în special feminin), a se vedea consideraţiile lui G. Luck, op. cit., pp.176-183. Între altele, autorul subliniază (pp.178-179) şi faptul că identitatea dintre,,personajul care iubeşte” (în termenii lui Luck), respectiv amator, şi ,,personajul care citeşte”, lector, nu este o inovaţie ovidiană, ea apărând pentru prima oară în poezia latină la Horatius (Epist. 1,20,7-8). Trebuie, însă, precizat faptul - pe care G. Luck îl omite - că predecesorul lui Ovidius nu se arată niciodată realmente interesat de aspectele privitoare la efectele benefice concrete ale poeziei asupra receptorilor şi/sau destinatarilor acesteia; dimpotrivă, interesul lui Horatius pentru o atare problematică - exceptând două celebre, dar, de altfel, concentrate pasaje din Arta poetică, 343-344 - este mai curând exterior şi accidental.

 

© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Liviu FRANGA                           Last update: December 2002                Web design§Text editor: Monica CIUCIU