Semnificaţiile conceptelor. Poiesis

   Pentru aceasta considerăm necesar să pornim de la originile înseşi ale sistemului, respectiv ale poeticii clasice: de la Aristotel şi, am spune, implicit de la Platon [32] .

   1. În conformitate cu datele statistice [33] , atât la Platon, cât şi la Aristotel termenul πoιησιs acoperă o accepţiune maximal generică: aceea de ,,poezie” la modul global, de ,,creaţie în versuri”,  contrapusă oricărui alt tip de creaţie. Altfel spus, este vorba de conceptul de Poezie în abstract.

   Există, totuşi, două excepţii extrem de semnificative [34] . Într-un pasaj din Poetica (1459a36), referindu-se la Iliada, Aristotel utilizează termenul de πoιησιs conferindu-i valoarea de ,,operă poetică vastă”,  ,,creaţie (produs) poetic(ă) de mari dimensiuni” [35] . Atât în acest pasaj, cât şi într-unul anterior (Poet. 1447a3), conceptul în cauză este, aşadar, explicitat din perspectiva ,,conţinutului”,  a ceea  ce s-a denumit, printr-o sintagmă deja uzată, ,,universul de idei (acţiuni, fapte etc.)” sau, în termenii lui Aristotel (loc. cit.), ,,substanţa relatării”.

   2. La Neoptolemos din Parion, πoιησιs se defineşte, aşa cum am observat mai sus, ca ,,subiectul”,  ,,tema” sau ,,conţinutul” operei poetice (în terminologie latină, res, argumentum) [36] . Ceea ce nu s-a remarcat până acum este faptul că o atare interpretare, considerată ,,surprinzătoare” de către Philodemos, continuă, de fapt, una dintre cele două semnificaţii de excepţie atribuite (în Poet. 1447a3) de către Aristotel conceptului πoιησιs.  Aprecierea lui Philodemos se justifică prin faptul că, adoptând o interpretare aristotelică secundară şi izolată, Neoptolemos se abate atât de la tradiţia comună a discipolilor lui Aristotel, cât şi - mai ales - de la un alt făgaş al tradiţiei poeticii greceşti, de această dată non-aristotelic.

            3. Ne referim chiar la poziţia adoptată de Philodemos, care se delimitează net (şi, după cum s-a văzut, prin declaraţii categorice) de interpretările ,,curioase” ale predecesorului său. Pentru poeticianul din Gadara, este necesar să se numească πoιησιs numai acele compoziţii care presupun o ordonare, o dispunere anume a părţilor ce alcătuiesc o unitate poetică [37] . Prin intermediul conceptului πoιησιs,  Philodemos denumeşte numai acele creaţii poetice care conţin subansambluri interdependente, subordonate întregului, dar coordonate în virtutea unui principiu taxinomic. πoιησιs este, aşadar, o construcţie cu elemente componente sau, pentru a utiliza terminologia philodemeică, uşor metaforizantă, ,,un fel de ţesături de bucăţi poetice simple” [38] .

   Dar interpretarea conferită de Philodemos conceptului πoιησιs porneşte tot de la baze aristotelice, aspect care a scăpat atenţiei comentatorilor. Într-un pasaj din Metafizica (4, 19), Aristotel defineşte termenul  διαφεσιs ca ,,ordonare a tot ceea ce conţine părţi”. Or, una dintre identificările (,,propoziţiile”,  în termenii lui Ardizzoni [39] ) utilizate de poeticianul din Gadara pentru definirea conceptului πoιησιs este chiar diathesis. Pe lângă aceasta, ne reamintim că, în două pasaje din Poetica (vezi, supra, punctul 1), Aristotel conferă conceptului πoιησιs semnificaţii precise, şi anume ,,operă poetică vastă”,  ,,creaţie în versuri complexă, de mari dimensiuni”. Tocmai aceste semnificaţii vor cunoaşte o largă difuziune în cuprinsul poeticii postaristotelice, devenind predominante.

Semnificaţiile conceptelor. Poiema

   Şi în ceea ce priveşte conţinutul acestui concept se impune să pornim de la Platon şi Aristotel.

   1. În marea majoritate a cazurilor, termenul desemnează, atât la Platon, cât şi la Aristotel [40] , produsul activităţii poetice. În anumite cazuri se precizează că este vorba de un obiect poetic bine definit sub raportul trăsăturilor specifice: o rapsodie epică, o tragedie, un imn, o elegie etc.

   Ca şi în cazul conceptului precedent, două pasaje, de data aceasta din Retorica aristotelică (3, 1406a31; 1408b30), pun în evidenţă o cu totul altă valoare semantică a conceptului: πoιημα, în contextele menţionate, nu exprimă ideea de ,,operă poetică” (mai mult sau mai puţin vastă), de ,,produs/obiect poetic”,  ci pe aceea, cu totul deosebită, de ,,locuţiune poetică”,  ,,vorbire” sau ,,expresie poetică” (lexis poietike, locutio poetica) [41] .

   Ambivalenţa semantică semnalată în opera lui Aristotel a constituit punctul de pornire al unor interpretări ulterioare diferite, chiar opuse, fapt petrecut, după cum am observat, şi în cazul conceptului πoιησιs.

   2. Astfel, într-un fragment din Teofrast, transmis de Dionysios din Halicarnas [42] , πoιημα este echivalat cu ,,vorbirea poeziei (poetică)”. Cu exact aceeaşi valoare, conceptul πoιημα apare utilizat la Neoptolemos, aşa cum rezultă din critica adresată poeticianului din Parion de către Philodemos: ,,Şi este surprinzător faptul că de poema aparţine numai elocuţia (« legătura dintre cuvinte ») /... / “ [43] . În sfârşit, după convingătoarea demonstraţie a lui Ardizzoni [44] , un pasaj din tratatul ciceronian Orator (20, 67) confirmă, o dată în plus, ecuaţia poema = locutio, respectiv poema = formă poetică: Itaque uideo uisum esse nonnullis Platonis et Democriti locutionem, etsi absit a uersu, tamen quod incitatius feratur et clarissimis uerborum luminibus utatur, potius poema putandum quam comicorum poetarum.

   Pornită, aşadar, de la cele două pasaje din Retorica aristotelică, unde conceptul πoιημα deţine o valoare particulară, filiera continuă cu interpretările neoptolemeice, confirmate indirect de comentariul ciceronian amintit, pentru a-şi găsi o poziţie teoretică (am spune, poate, chiar didactică) fermă prin diviziunea adoptată de Horatius în tratarea poeticii (lucidus ordo: AP, 42-45; ,,elocutio [45] : AP, 46-127). Pentru sensurile conferite de teoreticianul latin, în diferite contexte, termenului poema (şi nu doar ca element al diviziunii materiei), a se vedea infra.

            3. Există, însă, şi o interpretare diametral opusă. Ea porneşte de la valoarea semantică pe care Aristotel o conferă, în marea majoritate a cazurilor, conceptului πoιημα: ,,produs estetic de anumite dimensiuni” (cf., supra). Astfel, Philodemos, delimitându-şi critic poziţia de cea adoptată de către Neoptolemos, afirmă că poemata (în text, pohmata) trebuie considerate ,,obiecte poetice” (col. 11, 5) [46] . Pasajul evidenţiază cu claritate deosebirea radicală existentă între cele două interpretări ale conceptului, deşi ambele de sorginte aristotelică. Pentru Philodemos, πoιημα reprezintă o ,,bucată” poetică, un εργoυ, aşadar o operă în versuri, de anumite dimensiuni. Reunirea mai multor erga, respectiv  πoιημαta, produce un fel de ţesătură, un obiect nu simplu, ci complex, sau (pentru a prelua terminologia philodemeică) o ,,ţesătură de erga”,  ,,o ţesătură de bucăţi poetice”.

   Prin urmare, în concepţia poeticianului din Gadara, între πoιημα şi πoιησιs se instituie raporturi ca de la simplu la complex, precum între primele 30 de versuri ale Iliadei şi Iliada însăşi (col. 11, 5 sqq.). Altfel spus, πoιησιs include πoιημα [47] .

   Şi în cazul de faţă, poziţia adoptată de Philodemos este conformă cu direcţia dominantă a interpretărilor din epoca posterioară lui Aristotel, iar aceea a lui Neoptolemos rămâne, practic, izolată. O demonstrează definiţiile oferite de Lucilius şi Varro conceptului poema: la Lucilius (Sat. lib. 9, fr. 338-340 Marx; 242 Baehrens; 161-162 Diehl; 2 Charpin) ca pars parua în raport cu pœsis (ultimul concept echivalat prin opus totum, respectiv opus unum, maius multo […] quam […] pœma, fr. 341-347 Marx; 3 Charpin); la Varro (Sat. Menip., Parmeno [14], fr. 398 Buecheler, 96 Funaioli, 396 [398] Cčbe), ca reunire de cuvinte în cadrul unui anumit tipar literar, id est uerba plura modice in quandam coniecta formam [48] . Aceste definiţii, precum şi cele aparţinând gramaticilor greci şi romani târzii (sec. III-V p. Chr.), dovedesc faptul - subliniat, de altfel, şi de semnificaţiile, să le numim aşa, ,,philodemeice” ale termenului poema(ta) la Horatius, atât în Arta poetică, cât şi în afara ei [49] că, spre deosebire de tentativa neoptolemeică, rămasă, dacă nu solitară, în orice caz izolată, ne aflăm, acum şi aici, înaintea unei veritabile doctrine poetice curente în şcolile elenistice şi romane, ale cărei origini se află, în chip firesc, în fecunda şi, de ce n-am spune, polivalenta gândire aristotelică.

Semnificaţiile conceptelor. Poietes

   În cadrul trihotomiei pe care o întâlnim pentru prima oară expres formulată la Neoptolemos, πoιητηs rămâne elementul constant ca arie de semnificaţie. Este vorba, aşa cum am arătat mai sus, de aspectele care privesc personalitatea poetului sau, în termenii lui Rostagni [50] , universul de idei al creatorului, πoιητηs ,  lat. artifex. Dintre aceste aspecte, poeticienii antici aveau în vedere următoarele: formarea creatorului de poezie (instrucţie, doctrină, cultură, cu o menţiune aparte pentru filosofie şi, în ansamblu, educaţia filosofică) [51] ; deschiderea poetului către un ideal moral şi ţinuta sa etică [52] ; coordonatele esenţiale ale elaborării operei poetice (studiu, pregătire ,,tehnică” şi/sau inspiraţie) [53] ; scopul, îndatoririle, mijloacele, perfecţiunea sau imperfecţiunea poetului [54] .

   Dacă această arie de semnificaţie pe care o acoperă conceptul πoιητηs apare unanim acceptată în tratatele poeticienilor antici, divergenţe de opinie majore a creat, în schimb, prezenţa însăşi a conceptului în cadrul schemei ternare formulate de Neoptolemos.

   După cum rezultă din fragmentele transmise prin intermediul lui Philodemos, poeticianul din Parion considera că πoιητηs este persoana care posedă pe de o parte abilitate tehnică (techne), pe de alta forţa inspiraţiei creatoare ( dynamis […] poietike col. 11, 5-35; 12, 1-13; aici, 11, 20-23) [55] ; sau, după traducerea propusă de Ardizzoni, ,,cel care posedă puterea creatoare şi munceşte prin intermediul ei.” [56]

            Ceea ce contestă Philodemos este, însă, nu esenţa definiţiei neoptolemeice (faţă de care nu ridică obiecţii majore [57] ), ci punerea pe acelaşi plan a categoriei πoιητηs cu celelalte două, πoιησιs şi πoιημα. Prin urmare, de această dată Philodemos contestă însăşi schema formulată de Neoptolemos (col. 11, 20-23) [58] . Creatorul de poezie nu poate forma, după opinia lui Philodemos, o secţiune a poeticii, împreună cu produsul creaţiei sale, pentru că πoιητηs nu reprezintă o ,,categorie” (eidos) a artei poeziei (techne poietike). Altfel spus, pentru Philodemos este straniu ca poetul, acela care posedă o activitate creatoare, să formeze o singură categorie împreună cu opera produsă de el însuşi (col. 11, 17-18). O atare includere a poetului în schemă este, notează poeticianul din Gadara, nu doar uimitoare, ci de-a dreptul ridicolă.

   Philodemos se ridica, de fapt, împotriva unei interpretări, pe care el o considera abuzivă, a textelor aristotelice, acestea stând la baza schemelor peripatetice, ilustrate chiar de trihotomia neoptolemeică. Criticând clasificarea ternară propusă de predecesorul său, Philodemos intenţiona să reducă din nou materia poeticii la o schemă binară, ca şi în cazul textelor aristotelice. Din această schemă el elimină, însă, al doilea element şi îl divide pe primul, în conformitate cu tradiţia peripatetică. Astfel, noua schemă, de asemenea binară, va fi, totuşi, una complet diferită: πoιησιs- πoιημα. Renunţând la ,,categoria”,  respectiv ,,secţiunea” poetului, Philodemos îşi propunea, de fapt, să elimine numeroasele repetiţii (de noţiuni, principii şi teorii) provocate de o abordare, practic, dublă a materiei poeticii [59] .

            Încercând să reaşeze, în interiorul schemei originare, termenii tradiţiei poeticii aristotelice, Philodemos a sfârşit prin a se situa pe o poziţie la fel de solitară ca aceea a însuşi autorului criticat, Neoptolemos. Elementele structurale ale poeticii şi retoricii pre-, respectiv postphilodemeice atestă funcţionarea, de-a lungul întregii Antichităţi şi după aceea, a unei scheme ternare [60] , dezvoltată din vechiul tipar aristotelic binar, în cadrul căreia ,,secţiunea” πoιητηs (lat. artifex, creator) rămâne una fundamental obligatorie.

Convergenţe. Din spaţiul poeticii greceşti în cel al poeziei latine.

   Analiza desfăşurată în paginile precedente constituie, după opinia noastră, un posibil răspuns la întrebarea cu care se încheia primul subcapitol: este, în ultimă instanţă, justificat să vorbim de sistem, respectiv de un caracter sistematic în cazul poeticii Antichităţii clasice?

   De fapt, investigaţia întreprinsă de noi până acum reprezintă doar prima parte a răspunsului. Pentru a obţine o imagine globală asupra poeticii antice clasice, chiar dacă nu intenţionăm o reconstituire istorică integrală, este, credem, absolut necesar să ne adresăm spaţiului cultural-literar latin.

   Acesta din urmă nu a fost un simplu beneficiar al tradiţiei greceşti, un consumator sau, în cel mai bun caz, un comentator al ei. Între teoria literar-estetică greacă, atât de complexă prin ramificaţiile sale, după cum am văzut, şi spaţiul cultural-literar latin, raporturile care s-au instituit de-a lungul timpului, prin interferenţele culturale subsecvente sincretismului istoric, nu au fost de tipul celor existente între emiţător şi receptor sau făuritor şi consumator. Spaţiul literelor latine nu s-a situat în poziţia unei instanţe pasive. Raporturile au fost cu mult mai complexe. S-au delimitat faze. Au existat nu doar reacţii la stimulii culturali greceşti, ci şi răspunsuri la reacţii, în interiorul aceluiaşi spaţiu cultural latin, dar în epoci diferite. În numeroase cazuri, de la simpla preluare - atât la nivelul enunţurilor teoretice, cât şi la cel al practicii literare, proces denumit prin termenul imitatio - s-a ajuns, treptat, după parcurgerea unor faze intermediare, cunoscute în ansamblu, ca procedeu literar, sub denumirea tehnică de uariatio, la o veritabilă concurenţă culturală, aemulatio [61] . Repetăm, atât la nivel doctrinar-teoretic, cât şi în planul creaţiei propriu-zis literare, poetice în speţă. Modalităţile concrete de preluare, adaptare şi - să spunem aşa - de personalizare a discursului teoretic datorate poeţilor latini constituie obiectul analizei desfăşurate de noi în cuprinsul celei de-a doua secţiuni.

   Prin urmare, considerăm că este justificat, din această persepectivă, să vorbim despre un fenomen cultural şi, în ultimă instanţă, spiritual deosebit de complex, ireductibil la o formulă univocă, de la Grecia spre Roma. Preferăm să utilizăm termenul integrare (literară, culturală) a spaţiului latin în cel grecesc. El constă în manifestarea unor raporturi de convergenţă ce pot fi ilustrate, între altele, şi de modul în care, preluând achiziţiile gândirii teoretice greceşti, autorii romani se inserează în direcţiile principale ale tradiţiei. Astfel, am amintit în treacăt, în subcapitolele precedente, nu numai de contribuţia excepţională ca importanţă, ca moment de sinteză creatoare, a lui Horatius, ci şi de rolul deţinut de Lucilius, Varro şi Cicero pe de o parte, Diomedes, Nonius Marcellus, Marius Victorinus şi Isidorus pe de alta, în definirea conceptelor de bază care alcătuiesc sistemul poeticii [62] . Poziţiile pe care se situează autorii latini, în funcţie de accepţiunile conferite de ei conceptelor poetice fundamentale, se pot marca prin schema echivalenţelor următoare:

1) πoιησιs

   a) υπoφεσιs (Neoptolemos) =  res, materia

                                                                              (Horatius, AP).

                                                   opus totum, opus unum

                                                                                   (Lucilius)

                                                   perpetuum argumentum

                                                                           (Varro, Sat. Men.)

                                                   opus longum, poesis

                                                                     (Horatius, AP) [63]

b) διαφεσιsυφos ερχων =  textus scriptorum

                                                           (Nonius Marcellus)

               (Philodemos)                 contextus et corpus totius operis effecti

                                                                           (Diomedes)

            ex pluribus est contextus carminibus

                                                                           (Marius Victorinus)

                                                   opus multorum librorum (Isidorus) [64]

2) πoιημα

     a) συυφεσι s , λεξεωs     =  ordo (Horatius, AP); locutio    

     (Neoptolemos)                                                                (Cicero, Orat.)

                                                   pars parua, opus

                                                                                     (Lucilius)

                                                   uerba plura modice in quandam

                                                    coniecta formam

(Varro, Sat. Men.)

   b) εργoυ (Philodemos)     =      poema(ta), carmen(,-ina)

                                                                           (Horatius, AP) [65]

                                                   inuentio parua paucis uerbis

(Nonius Marcellus)

                                                   pars operis

(Diomedes)

                                                   uno carmine

(Marius Victorinus)

                                                   opus unius libri

(Isidorus) [66]

3) πoιητηs

   a) ,,cel care posedă tehnica şi forţa poeticㆠ=  nec studium sine diuite

                           (Neoptolemos)                        uena / nec rude

          quid prosit [...] ingenium

                           (Horatius,AP) [67]

   b) ,,cel care creează pe baza acestei [forţe]† =  pœtarum limae

(Philodemos)                           labor et mora

                                                                             (Horatius, AP) [68]

  

Din punct de vedere cronologic, tabloul ramificaţiilor, respectiv al repartiţiei conceptelor poetice fundamentale, considerăm că se poate înfăţişa astfel, în funcţie de semnificaţiile conferite de utilizatorii lor:

            Poziţia pe care se situează autorul epistolei despre arta poetică - de altfel singura operă latină în versuri, de dimensiuni majore, dedicată integral acestei problematici - ne apare drept una mediană şi, am spune, mediatoare în acelaşi timp. Un loc geometric al poeticii latine: ceea ce am afirmat şi în capitolul precedent, ceea ce vom constata, de altfel, şi de-a lungul analizei care urmează. În privinţa utilizării conceptelor fundamentale ale poeticii, deşi πoιησιs şi πoιημα apar la Horatius, în transcriere latină, doar cu semnificaţiile conferite lor de către Philodemos [69] , poeticianul augustan le va utiliza şi în sensul lui Neoptolemos, dar pentru aceasta va face apel la alţi doi termeni aparţinând limbajului retorico-poetic latin: cu sensul de υπoφεσιs, conceptul πoιησιs apare echivalat de Horatius prin lexemele res (AP, 40), materia (AP, 38), iar πoιημα, cu sensul neoptolemeic de sunJesis ,  λεξεωs, ,,elocuţia poetică”,  este echivalat prin lexemul ordo (lucidus ordo, AP, 41, 42).

   Fie şi numai din această perspectivă globală, rolul deţinut de Horatius în constituirea unei poetici latine a poeziei ne apare, aşa cum am subliniat, de altfel, şi în capitolul precedent, de o importanţă capitală. Astfel încât demersul său teoretic, cuprinzând şi alte opere în afara epistolei pisoniene - de pildă, anumite satire şi poeme lirice, precum şi la fel de complexele epistole către Iunius Florus şi Augustus -, pare a fi pus în umbră preocupările altor poeţi privitoare la propria artă. Horatius nu a fost, totuşi, singurul poet latin care a meditat, în poezie, asupra poeziei.

Poezia despre poezie. Între concepte şi texte.

   Într-adevăr, numeroase texte poetice, consacrate, după cum am arătat, parţial şi/sau nesistematic problemelor complexe ale poeziei, l-au precedat pe Horatius sau au apărut în epocile următoare. Reunirea lor poate pune bazele acelui corpus de arte poetice latine pe care cercetarea filologică l-a presupus, ca atare, cu necesitate, prin compararea poziţiilor teoretice şi a atitudinilor literare adoptate de un poet latin sau altul, de o grupare poetică latină sau alta, dar nu l-a realizat, practic, niciodată.

   În ceea ce ne priveşte, încercăm să facem un prim pas. Ambiţiile noastre sunt, însă, mult mai mici. Nu vom depăşi, prin anumite referinţe pe care le avem în vedere, orizontul literar al epocii lui Ennius. La celălalt capăt, opera lui Ovidius va reprezenta, pentru volumul de faţă, momentul final al analizei. Ea se impune a fi continuată, sperăm, cu alte prilejuri, având în vedere în special pe de o parte poezia primului secol imperial, pe de alta poezia, creştină sau nu, de la finele Antichităţii.

            În paginile care urmează, expunerea noastră nu se doreşte o simplă juxtapunere de texte. Vom opera, aşa cum am încercat să stabilim încă de la începutul capitolului, o clasificare tematică a acestora, în funcţie de schema ternară predominantă în poetica Antichităţii clasice. Spre a evita situaţiile de conflict, rezultate din interpretarea particulară a anumitor concepte, datorată, în diverse cazuri, înşişi poeticienilor antici, considerăm că este necesar să fie conferite termenilor schemei trihotomice fundamentale următoarele înţelesuri generice, în fond cele mai largi semnificaţii: πoιησιs,  ,,activitate creatoare”,  ,,act de creaţie”,  ,,făurire/elaborare creatoare” (a se compara termenul grecesc cu posibilul său echivalent latin creatio, utilizat însă cu precădere în domeniul politico-juridic şi educaţional) [70]; πoιημα, ,,obiectul/produsul activităţii creatoare”, ,,obiectul/produsul creaţiei”,  ,,opera” (echivalentul latin cel mai apropiat fiind, din aceeaşi familie lexicală ca şi termenul anterior, creatum, utilizat substantival în latina târzie) [71] ; πoιητηs , ,,făuritorul”,  ,,autorul”,  deci ,,creatorul” (cu echivalentul latin utilizat şi în epoca lui Cicero, creator, având acelaşi sens, dar atestând şi altele) [72] . Nu în puţine situaţii, repartizarea textelor în funcţie de această schemă a întâmpinat dificultăţi, întrucât problematica abordată nu viza exclusiv un anumit concept. De altfel, cum este şi firesc, o atare schemă funcţionează doar la modul abstract şi ideal. ,,În retortă”,  analiza textelor descoperă interferenţe, reluări sau preluări, chiar repetiţii imposibil de decantat şi de izolat în stare pură. Drept urmare, nu ne-a rămas decât să facem cuvenitele trimiteri la acelaşi text, reluat în analiză, cu noi semnificaţii, de câte ori a fost cazul. Nădăjduim ca, prin aceasta, imaginea pe care o punem în faţa cititorului să câştige, prin precizia detaliilor, un spor de limpezime.


[32] Demers metodologic necesar din perspectiva unei analize globale, şi pe care îl preluăm de la A. Rostagni, Aristotele e l'aristotelismo, pp. 80-92 sqq. şi A. Ardizzoni, op. cit., pp. 41-42, 105-120.

[33] A. Ardizzoni, op. cit., pp. 41-42, 111.

[34] Semnalate de A. Ardizzoni, op. cit., p. 112.

[35] Este probabil faptul că Aristotel continuă, aici, cel puţin în parte, tradiţia terminologică platoniciană: în Ion 531d, πoιησιs desemna, în acelaşi timp, Iliada şi Odissea. Cf. A. Ardizzoni, op. cit., p. 112.

[36] Pentru o expunere în detaliu, cf. A. Ardizzoni, op. cit., pp. 18-19.

[37] Id., ibid., pp. 17-18.

[38] Id., ibid., p. 18.

[39] Ibidem.

[40] Pentru numeroasele trimiteri, a se vedea detalii la A. Ardizzoni, ibid.,                              pp. 105-110.

[41] Id., ibid., p. 112.

[42] Id., ibid., p. 113.

[43] Id., ibid., p. 20.

[44] Ibid., p. 44, n. 3.

[45] Termenul latin aparţine lui H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft. München, Max Hueber Verlag, 1960, p. 552. Cf. şi A. Ardizzoni, op. cit., pp. 54-55 (şi n. 18).

[46] Pentru interpretarea detaliată a pasajului, cf. A. Ardizzoni, ibid., pp. 16-20.

[47] Id., ibid., p. 23.

[48] Interpretarea celor două fragmente citate, puse în relaţie cu alte pasaje horaţiene în care apare termenul poema(ta), precum şi cu textele gramaticilor târzii (Hermogenes, Diomedes, Nonius Marcellus, Dionysius Thrax, Marius Victorinus, Isidorus) se află la A. Ardizzoni, op. cit., pp. 26-27, 42-55, 113-115. Pentru fragmentul varronian, a se vedea şi comentariul asigurat, în ediţia sa amplă (din care au apărut până acum 10 volume), de J.-P. Cčbe, Varron. Satires Ménippées. Édition, traduction et commentaire. 10. Pappus aut indigena-Pransus paratus. Rome, École franşaise de Rome, 1994, pp. 1662-1667.

[49] A se vedea în special capitolul III din monografia lui Ardizzoni, intitulat La teoria oraziana del « legitimum » o «iustum» poema, pp.41-55.

[50] În studiul Risonanze dell' estetica di Filodemo, p. 381.

[51] A. Rostagni, Il dialogo aristotelico, pp. 296-297; G. Becatti, op. cit., p. 117; B. Deinlein, op. cit., p. 48.

[52] G. Becatti, ibid.; B. Deinlein, op. cit., p. 53.

[53] G. Becatti, op. cit., pp. 118-119.

[54] A. Rostagni, Il dialogo aristotelico, pp. 260, 296-298 (cu referire la Horatius, AP 309-476, fragment pe baza căruia savantul italian a încercat reconstituirea problematicii tratatului aristotelic pierdut, peri poihtwn).

[55] A. Ardizzoni, op. cit., pp. 11-13.

[56] Op. cit., p.13.

[57] După remarca lui A. Ardizzoni (ibid., pp. 14-15), şi în privinţa acestui concept poeticianul din Gadara s-ar situa în contra tradiţiei peripatetice elaborate în epoca alexandrină. Pentru Philodemos, πoιητηs reprezintă creatorul (în speţă de poezie) a cărui activitate se bizuie pe dynamis, ,,forţa inspiraţiei creatoare” (col. 11, 20-23). Din schemă este omis elementul techne, corelativ în definiţia neoptolemeică. În realitate, el este numai omis, nu exclus. Însuşi verbul utilizat de Philodemos, ergazesthai, ,,a lucra”, implică efortul laborios, inerent oricărui act de creaţie.

[58] A. Rostagni, Sulle tracce di un'estetica dell' intuizione, pp. 369-370; Il dialogo aristotelico, p. 261; A. Ardizzoni, op. cit., p. 13.

[59] A. Rostagni, Il dialogo aristotelico, p.261.

[60] H. Lausberg, Handbuch, pp. 552-553.

[61] A. Reiff, Interpretatio, aeimitatio, aemulatio. Begriff und Vorstellung literarischer Abhängigkeit bei den Römern (Diss.) Würzburg, Triltsch, 1959, pp.100-111; Alexandru Cizek, « Imitatio » und « tractatio ». Die literarisch-rhetorischen Grundlagen der Umsätzung historiographischer und epischer Vorlagen in Antike und Mittelalter. Wiesbaden, Franz Steiner (sub tipar), cap. 2.3.2.3.2. Horazische Abstufungen der überbietenden «varietas».

[62] Cf. supra, n.2, p.33.

[63] Unicul pasaj din Arta poetică în care apare termenul poesis este cel delimitat de vv.361-365 (mai exact, v. 361, Ut pictura poesis erit quae si proprius stes). După cum a demonstrat A. Ardizzoni, ibid, pp. 37-39, neologismul grecesc adoptat de Horatius (singurul autor latin care, de altfel, îl utilizează) are sensul identic cu al sintagmei opus longum din pasajul precedent.

[64] Pasajele corespunzătoare, citate in extenso, se află la A. Ardizzoni, op. cit., pp. 23-29, 113-114; în ceea ce priveşte semnificaţia conceptului poesis la Horatius, în raport cu schema ternară neoptolemeică, a se vedea ibidem, pp. 22 (n. 20), 31-40 (cap. II, Valore di « poema » e « poesis » nell' Arte poetica di Orazio).

[65] Pentru pasajele conţinând cei doi termeni, cf. A. Ardizzoni, op. cit., pp. 33-37.

[66] Pasajele corespunzătoare şi comentariul aferent se află la A. Ardizzoni, op. cit., pp. 16-28, 113-114.

[67] Vv. 409-410; cf şi ibid., 408-409: Natura fieret laudabile carmen an arte/quaesitum est. Un comentariu global al pasajului, în raport cu ansamblul epistolei pisoniene, oferă M. Fuhrmann, Einführung in die antike Dichtungstheorie. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1973, pp. 118-119.

[68] V. 291. Cf. A. Ardizzoni, op. cit., pp. 54-55. Pentru variatele denumiri ale creatorului de versuri în limba latină - de la grassator (crassator) la Cato Maior (Fragmenta poetarum Romanorum, ed. Aem. Baehrens. Leipzig, Teubner, 1886, p. 57, fr. 2), uates la Ennius (Annales 7 etc.), dicti studiosus (la acelaşi poet), până la poeta (Ennius, Sat., lib. 3; Cicero, Pro Archia poeta, 8,18 et pass.; Horatius, Titus Livius, Martialis etc.), scriptor (Lucilius, Sat. 5, etc.) şi, din nou, după decenii sau secole, uates (Calpurnius Siculus, Buc. 4,65, în Poetae Latini minores. Ed. Aem. Baehrens. Vol. III. Leipzig, Teubner, 1881, pp. 84-85) -, a se vedea textele aduse în discuţie în capitolele următoare. A se vedea, de asemenea, studiul lui H. Dahlmann, Vates, în vol. cit., pp. 35-51 (în special raportul dintre termenul autohton uates şi neologismul poeta în limbajul de specialitate, începând cu epoca lui Ennius până la sfârşitul celei augustane).

[69] Pentru o privire de ansamblu asupra surselor neoptolemeice ale poeticii horaţiene, cf. M. Fuhrmann, op. cit., pp. 132-134.

[70] Oxford Latin Dictionary. Oxford at the Clarendon Press, 1969, p. 455, s.u. (citat mai jos prin sigla OLD).

[71] OLD, pp. 456-457, s.u. creo1.

[72] OLD, p. 455, s.u. Termenii latini utilizaţi aici şi în notele 1-2 de mai sus ca echivalenţe ale conceptelor greceşti corespunzătoare mult mai frecvent întâlnite, inclusiv în poetica modernă, apar şi la E. Lablénie, Recherches sur la technique des arts littéraires. Paris, Société d'édition d'enseignement supérieur, 1962, pp.15-20; W. Tatarkiewicz, Istoria esteticii, p. 354.

 

© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Liviu FRANGA                           Last update: December 2002                Web design§Text editor: Monica CIUCIU