CAPITOLUL II. TEORETIZAREA DIRECTĂ. CONCEPTE ŞI SEMNIFICAŢII

 

Coordonate

   Textele poetice latine a căror prezentare şi analiză formează obiectul secţiunii următoare constituie, în marea majoritate a cazurilor, părţi componente ale câte unui ansamblu de dimensiuni variabile: de la cele ale unei epigrame până la proporţiile unui poem epic sau didactic. Acest fapt furnizează o primă constatare. În interiorul unei opere poetice pot exista anumite preocupări care vizează, în mod direct, problemele poeziei în ansamblu sau, în particular, specificul unui gen poetic anume. Analiza noastră, trebuie să o spunem din capul locului, nu va fi însă interesată să surprindă modalităţile prin care atari fragmente se integrează în ansamblul operei (păstrat sau pierdut), nici să evalueze raporturile care se stabilesc, de la caz la caz, între ansamblu (în sensul de discurs poetic propriu-zis) şi elementele sale componente (pasajele cu statut teoretic, înţelese ca discurs asupra discursului, ca metadiscurs).

   O a doua coordonată comună textelor în cauză priveşte exprimarea punctelor de vedere teoretice privitoare la problemele poeziei. Autorii acestor texte emit enunţuri directe, sub forma unor aserţiuni exprimate în numele propriu (uneori şi la alte persoane gramaticale decât prima, dar identificabile, prin context, cu ea, deci cu vocea auctorială), dar în modalităţi variate: constatativ-descriptive, hortative, imperative, desiderative etc., precum şi în registre stilistice diverse: grav, ironic, figurat (metaforic, alegoric, simbolic etc.), sentenţios, ş.a.m.d. Modalităţile prin care se realizează enunţul cu valoare teoretică, precum şi registrul stilistic utilizat depind de specificul genului căruia îi aparţine textul respectiv. Nu de puţine ori, însă, fragmentele în cauză lasă, probabil intenţionat, impresia unei devieri insolite, puternic scoasă în relief, de la specificul consacrat prin tradiţia genului poetic respectiv, atât în ceea ce priveşte aspectele formale (structura mesajului poetic în suprafaţa lui), cât şi pe cele de conţinut (semnificaţia mesajului codificat prin genul/specia în discuţie).

   În sfârşit, cea mai importantă coordonată pe care o atare analiză se impune a o evidenţia în mod global este reprezentată de natura însăşi a problemelor poetice abordate. Toate aceste texte, indiferent de dimensiunile lor, au ca obiect nemijlocit poezia: fie creaţia poetică şi produsul ei direct, fie condiţiile şi circumstanţele actului creator, fie chiar persoana poetului. Dintr-o atare perspectivă, problematica poeziei ne apare de-a dreptul impresionantă, chiar dacă o limităm la textele poetice latine. Fapt care nu ne împiedică, dimpotrivă, ne obligă să căutăm şi să identificăm, în măsura posibilului, originile tuturor opiniilor privitoare la poezie, emise direct şi nemijlocit de poeţii latini aparţinând secolelor I a. Chr. şi p. Chr. Aceste origini, precum şi filiaţiile care se pot stabili, sunt plasate atât în orizontul primordial al gândirii filosofice greceşti (cu principalele sale ramificaţii: pitagoreică, democriteană, platoniciană, aristotelică, epicureică, stoică, peripatetică, neoacademică etc.), cât şi în terenul, nu mai puţin fertil, al preluărilor şi prelucrărilor romane (de la Cato şi Ennius până la Cicero şi Varro).

   Prin urmare, problema cea mai importantă care ne-a apărut în momentul definitivării materialului excerptat a fost aceea a coordonării expunerii. Care este criteriul optim de clasificare, pe baza căruia să se poată realiza expunerea sistematică a unor fragmente fără o legătură aparentă între ele, deşi cu o tematică generală comună? Admiţând, în principiu, că ne aflăm înaintea unei arte poetice latine globale, diseminată însă prin existenţa a nenumărate luări de poziţie individuale, cum vom putea subsuma atari mărturii unei viziuni de ansamblu, care să depăşească o condiţie obiectiv fragmentară şi să conducă de la simpla juxtapunere (de teze, principii, îndemnuri etc.) la coeziunea sistemului? În ultimă instanţă, este justificat să vorbim, în cazul poeticii Antichităţii clasice, de sistem, adică de un caracter sistematic al reflecţiei antice privitoare la poezie?

De la reflecţie la sistem

   În opinia noastră, răspunsul este cu certitudine afirmativ.

   Spre deosebire de situaţia pe care o întâlnim în spaţiul latin, reflecţia grecilor cu privire la poezie pe de o parte a dobândit încă de timpuriu un manifest caracter sistematic, pe de altă parte ea a căpătat expresie nu în universul propriu-zis al poeziei, ci în afara lui. În spaţiul grecesc, reflecţia despre poezie apare organic integrată reflecţiei în sine, despre existenţă şi univers, altfel spus gândirii filosofice. Totodată, reflecţia despre poezie este subordonată demersului filosofic, conceput ca suprasistem. Este evident cazul pitagoreismului, care reprezintă un necesar punct de pornire în domeniul poeticii greceşti [1] , precum şi al unor puncte de vedere aparţinând lui Heraclit, respectiv, independent, lui Democrit, cu ecouri izolate în reflecţia ulterioară [2] . Cel de-al doilea moment decisiv în constituirea viitorului sistem al poeticii greceşti îl reprezintă teoria platoniciană consacrată poeziei şi creatorului ei [3] . Importanţa fundamentală a tezelor lui Platon referitoare la poezie şi artă în general constă în faptul că au permis, mai mult chiar, a provocat apariţia primei reflecţii sistematice şi exclusiv consacrate problemelor poeziei: este vorba, fără îndoială, de poetica, pe care o putem numi clasică, a lui Aristotel [4] . În sfârşit, lăsând la o parte reflecţiile ulterioare, mai mult sau mai puţin incidentale, dedicate poeziei de către diverşi filosofi postaristotelicieni (Epicur, stoicii, academicii), vom acorda importanţa cuvenită celui de-al patrulea moment fundamental: poetica elenistică [5] , prin intermediul căreia pătrunde în spaţiul cultural-literar latin o întreagă tradiţie teoretică, de natură estetică, transmisă ca atare şi, în acelaşi timp, reelaborată.

   Prin urmare, între epoca dialogurilor platoniciene şi aceea a lui Philodemos, respectiv Varro, poetica se transformă dintr-o sumă de reflecţii (adiacente demersului filosofic şi, nu de puţine ori, întâmplătoare sau, în cel mai bun caz, utilizate instrumental în cadrul unei demonstraţii specifice) într-un corpus organizat de principii şi teoreme, cu o problematică, metodologie şi finalităţi epistemice bine definite.

Diviziunile necesare

   Cel căruia îi revine meritul constituirii acestei discipline estetice autonome, independente de investigaţia strict filosofică, este, cum am notat mai sus, Aristotel. Destinată unui cerc restrâns de discipoli şi de specialişti [6] , Poetica aristotelică aşază în centrul analizei conceptul însuşi care legitimează constituirea noii discipline: poetica în sine (Poet. 1, 1447 a 1, 8; cf. şi Polit. 7, 1341 b 38). Problematica specifică abordată aici (definirea poeticii, locul ocupat de aceasta în viaţa spiritului, poezia şi formele ei, constituirea genurilor poetice, personalitatea creatorului de poezie etc.) a fost reluată de autorul Poeticii, aşa cum a demonstrat Augusto Rostagni [7] , într-un nou tratat, redactat probabil sub formă de dialog, şi destinat, de această dată, unui public mai larg. Dacă Poetica iniţială era consacrată, în linii mari, teoriei despre poezie, respectiv disciplinei în sine, cel de-al doilea tratat, astăzi pierdut, era dedicat creatorului de poezie şi se ocupa de scopul, îndatoririle, mijloacele, perfecţiunea sau imperfecţiunea poetului [8] .

   Discipolii lui Aristotel, în primul rând succesorul său imediat şi, în termenii lui Rostagni [9] , cel dintâi vulgarizator al Poeticii acestuia, Teofrast, secondat de alţi discipoli, direcţi sau indirecţi, ai Stagiritului, ca peripateticienii Andromenides, Krates din Pergam şi Herakleodoros, precum şi unii rivali ai lui Aristotel, ca Herakleides din Pont, filosof platonician (autor al unui tratat, de asemenea pierdut, citat de Diogenes Laertios 5, 88) [10] , sunt cei care, pornind de la teoriile maestrului, au redus la un singur corp scolastic conţinutul doctrinar al celor două opere aristotelice distincte şi, de altfel, complementare. Se ajunge, astfel, la un binom fundamental, sugerat, în fond, de diviziunea realizată, prin operele amintite, de către Aristotel însuşi.

   Poetica, în calitate de disciplină autonomă, va cuprinde, aşadar, două secţiuni: arta (poetică) în sine şi persoana poetului. Această schemă binară stă la baza tuturor tratatelor de poetică postaristotelică [11] şi constituie prima diviziune operată în interiorul sistemului de concepte ale poeticii.

   Diviziunea de faţă a cunoscut o răspândire, chiar o ,,vogă” deosebită în secolele care au urmat [12] . Explicaţia trebuie căutată, după opinia noastră, în multitudinea de concepte care formau conţinutul propriu-zis al dihotomiei operate de primii filosofi peripateticieni, ca şi de rivalii acestora. Înainte ca întreaga problematică a poeticii să capete o formă nu numai definitiv organizată şi structurată, dar chiar schematizată în tipare invariabile - fapt care va avea loc treptat, odată cu transformarea poeticii în disciplină de şcoală - este cert că atari concepte, în majoritatea lor de sorginte aristotelică, au circulat, ca soluţii alternative, în tratatele primilor teoreticieni elenistici [13] . Este vorba de cupluri de concepte opuse, de perechi antinomice care priveau fie actul creator, în speţă poetic (reproducere fidelă vs. imaginaţie; intuiţie vs. norme; sublim vs. farmec; formă vs. sens, conţinut), fie persoana creatorului, respectiv a poetului (doctrină vs. entuziasm; înzestrare naturală vs. artă; intelect vs. simţuri) [14] .

   S-a ivit, astfel, necesitatea ca atari probleme, atât cele generale, cât şi cele specifice, aparţinând spaţiului comun poeticii postaristotelice, să fie puse într-o anumită ordine, într-o ,,structură limpede” [15] . Nu cunoaştem cu exactitate nici momentul când a avut loc această structurare, nici teoreticianul căruia îi revine meritul ei. Pe baza unei analize minuţioase a fragmentelor papirologice descoperite de Christian Jensen şi conţinând capitole din tratatul Περι πoιηματωυ al filosofului epicureic Philodemos din Gadara (mijlocul sec. I a. Chr.), precum şi pe baza informaţiilor furnizate de conţinutul şi compoziţia unor tratate eisagogice latine contemporane (Rhetorica ad Herennium, atribuit lui Cornificius, Partitiones oratoriŢ al lui Cicero, Commentariolum de petitione consulatus al lui Quintus Cicero şi, mai ales, Epistula ad Pisones horaţiană), savanţii secolului nostru, în primul rând Eduard Norden [16] şi Augusto Rostagni [17] , au demonstrat că materia poeticii apare pentru prima oară repartizată într-o structură ternară la peripateticianul Neoptolemos din Parion, ale cărui concepţii despre poezie şi poet formează obiectul criticilor formulate ulterior de Philodemos [18] .

Noua diviziune

     Cel dintâi aspect novator pe care fragmentele philodemeice descoperite de Christian Jensen ne permit a-l atribui, cu probabilitate, poeticianului din Parion, îl reprezintă, aşadar, tipul de diviziune a materiei poeticii. Este vorba de un nou principiu, care îl conduce pe Neoptolemos la o repartiţie diferită de aceea pe care, în spiritul întemeietorului Liceului, o propuseseră Teofrast şi alţi discipoli (sau unii rivali, aşa cum am arătat mai sus) ai Stagiritului.

     Prima mare secţiune a poeticii este subdivizată de Neoptolemos în două compartimente. Cel dintâi, numit de el πoιησιs (πoισιs în text), se ocupă de ansamblul subiectului, de temă, respectiv de conţinut: (col. 11, 27-29 Jensen) [19] . Conceptul, care formează, totodată, prima subdiviziune a secţiunii întâi, este identificat de poeticianul din Parion cu tema (conţinutul, subiectul), upoJesis (lat. tractatio argumentorum). Cel de-al doilea compartiment priveşte genurile poetice, respectiv elaborarea stilistico-metrică variabilă de la un gen la altul, altfel spus elocuţia: termenul utilizat pentru acest compartiment secund al tehnicii poetice este πoιημα ( πoημα în text, col. 12, 1-3 Jensen) [20] .

   Nu este cert că o atare nouă structură ternară îi aparţine lui Neoptolemos. Conceptele  πoιησιsπoιημα  şi  πoιητηs (în legătură cu cel din urmă nu există, de altfel, nici un dubiu) au circulat în teoria poetică anterioară, probabil chiar cu statut de categorii. Augusto Rostagni [21] menţionează, în acest sens, numele peripateticianului Andromenides, la care apare această diviziune ternară. Meritul lui Neoptolemos este altul. Preluând o diviziune categorială preexistentă [22] , el o transformă, în termenii lui Wladislaw Tatarkiewicz [23] , într-o structură-model, care va deveni, în decursul secolelor următoare, tiparul clasic al textelor de şcoală, al manualelor de poetică şi retorică din epoca elenistică, respectiv romană (εισαγωγαι ,   τεχυαι, στoιχειαι, εγχειριδια, υπoμνηματα, recte reguli, definitiones, partitiones, institutio, introductio) [24] .

Variabilele trihotomiei

   Diviziunea introdusă de Neoptolemos nu constituie unicul aspect novator al demersului său. Vechea schemă binară, înlocuită cu o structură trihotomică mai subtilă, capabilă să confere analizei supleţe şi coerenţă, va fi, practic, abandonată. Totuşi, părăsind domeniul poeticii, ea nu va dispărea definitiv. O vom reîntâlni, după cum au arătat diverşi cercetători [25] , aplicată domeniului retoricii. Termenii trihotomiei stabilite de Neoptolemos vor rămâne, în spaţiul poeticii, elementele constante ale unui tipar de altfel eficient. Ceea ce va diferi, ulterior, de la un grup la altul de poeticieni, atât greci, cât şi romani, se referă la semnificaţiile conferite acestor termeni.

    Din pasajele citate mai sus rezulta cu claritate că, pentru poeticianul din Parion, πoιησιs echivala cu υπoφεσιs,  ,,subiectul”,  ,,tema”,  respectiv ,,conţinutul”,  iar πoιημα era definit ca ,,legătura vorbirii”,  altfel spus ,,formele asocierii lingvistice” sau ,,elocuţia (poetică)”. După judicioasa observaţie a lui Christian Jensen (reprodusă de Anthos Ardizzoni [26] ), şi aici avem de a face cu preluarea şi aplicarea, la un domeniu particular, a două dintre conceptele fundamentale ale filosofiei aristotelice: materia şi forma. Acestea sunt identificate, în domeniul poeticii, cu conceptele πoιησιs şi   πoιημα.

   Atât clasificarea în sine, cât şi identificările propuse de Neoptolemos au stârnit, cum am notat în treacăt mai sus, o reacţie polemică acerbă din partea filosofului epicureic Philodemos, graţie căruia ni s-au păstrat, prin citare şi comentare, opiniile lui Neoptolemos, altminteri pierdute.

   Până în urmă cu aproape patru decenii, opinia generală care circula în acest domeniu, în legătură cu raporturile dintre cei doi poeticieni greci (despărţiţi, de altfel, de aproape două secole), vedea în filosoful epicureic, contemporan cu Cicero, un personaj recalcitrant, dacă nu chiar ireverenţios la adresa tradiţiei poeticii clasice, de sorginte aristotelică. Această opinie a fost susţinută, cu argumentele necesare, de către Augusto Rostagni [27] .

   Reanalizând textele philodemeice editate de Jensen, un alt savant italian, Anthos Ardizzoni, a pus bazele unei interpretări total diferite a acestor raporturi, susţinând, după opinia noastră, o demonstraţie mult mai plauzibilă decât aceea datorată lui Rostagni. Rezumând teza lui Ardizzoni, putem afirma (fără a mai fi nevoie să reluăm etapele demonstraţiei sale [28] ) că inovatorul în raport cu tradiţia poeticii aristotelice şi postaristotelice este nu Philodemos, ci Neoptolemos însuşi, ale cărui teorii rămân, după cum remarca Ardizzoni [29] , solitare în domeniul poeticii. Comentariul permanent ironic, chiar acerb al lui Philodemos (care utilizează, cu referire la interpretarea neoptolemeică, termeni ca ,,surprinzător”,  ,,uimitor”,  ,,straniu” sau ,,ridicol” [30] ) nu se poate explica dacă poziţia lui Neoptolemos ar fi fost cea împărtăşită de o întreagă tradiţie a poeticii. Ea nu se poate înţelege decât dacă acceptăm că a reprezentat, dimpotrivă, un unicum [31] în raport cu această tradiţie.

   Concluzia ce se impune priveşte, repetăm, semnificaţiile atribuite, de-a lungul tradiţiei sau împotriva ei, termenilor înşişi ai schemei ternare întâlnite ca atare pentru prima oară la Neoptolemos. Cum s-au modificat aceste semnificaţii? Este ceea ce ne propunem să urmărim în continuare.


[1] Mihai Nasta, Arithmo-magicul şi armonia, în vol. Filosofia greacă până la Platon. I. Partea I. Studiu istoric de Ion Banu. Redactori coordonatori, Adelina Piatkowski şi Ion Banu. Bucureşti, Editura Çtiinţifică şi Enciclopedică, 1979, pp. LXXXV şi XCI.

[2] Ion Banu, Dedublarea unitarului ca logos, în vol. cit. (supra, n.1), pp. CXVIII-CXIX (în capitolul dedicat lui Heraclit); id., Arhitectura materiei şi a istoriei, ibid., pp. CXCV-CXCVII.

[3] F. Stählin, Die Stellung der Poesie in der platonischen Philosophie. Berlin, Weidmann, 1904; F. Jaffré, Der Begriff der τεχυη bei Plato. Kiel, 1922; G. Colin, Platon et la poésie, în Revue des Études Grecques, 41 (1928), pp. 1-72; R. Schaerer, Episthmh et τεχυη. Étude sur les notions de connaissance et d'art d'Homčre ŕ Platon. Mâcon, 1930; L. Stefanini, Il Problema estetico in Platone. Torino, Lœscher, 1935; P. M. Schuhl, Platon et l'art de son temps. 2-e édition, Paris, Sedes, 1952; R. C. Lodge, Plato's theory of art. London, Methuen, 1953; E. Huber-Abrahamowicz, Das Problem der Kunst bei Platon. Winterthur, 1954; Paul Vicaire, Platon, critique littéraire. Paris, Klincksieck, 1960; W.J. Verdenius, Mimesis. Plato's doctrine of artistic imitation and its meaning to us. Leiden, Brill, 1962; M. H. Partee, Plato's poetics. The autorithy of Beauty. University of Utah Press. Salt Lake City, 1981.

[4] Ch. Bénard, L' esthétique d'Aristote et de ses successeurs. Paris, 1889; G. Finsler, Plato und die aristotelische Poetik. Leipzig, 1900; J. Bywater, Aristotle on the art of poetry. Oxford, 1909; U. Galli, La mimesi artistica secondo Aristotele, în Studi Italiani di Filologia Classica, 4 (1926), pp. 310-319; K. Svoboda, L' esthétique d' Aristote. Brno, 1927; A. Rostagni, La poetica di Aristotele. Torino, Olschki, 1928; J.C. Ransom, The literary criticism of Aristotle, în vol. Lectures in criticism. New York, Pantheon Books, 1949, pp. 13-42; S.H. Butcher, Aristotle's theory of poetry and fine art. New York, 1951; Fr. Sbordone, Tre poetiche: Aristotele, Orazio, Filodemo. Napoli, Societŕ Editrice Napoletana, 1952; R. Mc Keon, Aristotle's conception of language and the arts of language, în vol. Critics and Criticism ancient and modern. Edited by R.S. Crane. Chicago, The University of Chicago Press, 1954, pp. 176-231; F. Solmsen, Aisnhsis” in Aristotelian and Epicurean thought. Amsterdam, North-Holland, 1961; C.O. Brink, Horace on poetry Prolegomena to the literary Epistles. Cambridge, University Press, 1963.

[5] M. Crump, The Epyllion from Theocritus to Ovid (Diss.). Oxford, Clarendon Press, 1931; E. Howald, Der Dichter Kallimachos von Kyrene. Zürich, 1943; M. Puelma-Piwonka, Lucilius und Kallimachos. Frankfurt, 1949; R. Pfeiffer, Callimachos. I-II. Oxford University Press, 1949 (ed. a II-a, 1952 şi 1965); U. von Wilamowitz, Hellenistische Dichtung. I-II. 2-e Aufl. Berlin, 1962; C. O. Brink, op. cit., pp. 135-150; T.B.L. Webster, Hellenistic poetry and art. London, Methuen, 1964; S. Mariotti, Letteratura latina arcaica e alessandrinismo, în Belfagor, 20 (1965), pp. 34-48; A. Hurst, Apollonios de Rhodes. Maničre et cohérence. Contribution ŕ l'étude de l'esthétique alexandrine. Rome, Institut Suisse de Rome, 1967; M. Puelma, Die Aitien des Kallimachos als Bild der römischen Amores-Elegie. I, în Museum Helveticum, 39 (1982), pp. 221-246; II, ibid., pp. 285-304.

[6] A. Rostagni, Il dialogo aristotelico Peri poihtwn, în vol. Scritti minori. I. Aesthetica. Torino, Bottega d'Erasmo, 1955, p.259.

[7] Ibid., pp.259-260.

[8] Id., ibid.,p.260.

[9] Ibid., p.261.

[10] Id., ibid., pp.260-261.

[11] Id., ibid., p.294; id., Aristotele e l'aristotelismo nella storia dell'estetica antica (origini, significato, svolgimento della ,,Poetica”), ibid., pp.76-254, aici pp. 202-205; id., Sulle tracce di un'estetica dell'intuizione presso gli antichi, ibid., pp.356-371, aici pp.367-368; id., Filodemo contro l'estetica classica, ibid., pp.394-446, aici pp.418-420; id., Risonanze dell'estetica di Filodemo in Cicerone, ibid., pp. 372-393, aici pp. 381-382. Cf. şi H. Dahlmann, Zu Varros Literaturforschung, besonders in ,,De Poetis”, în vol. Kleine Schriften. Hildesheim-New York, Georg Olms Verlag, 1970, pp. 89-91.

[12] A. Ardizzoni, op. cit., p. 22, n. 20: chiar mai mult, notează autorul, binomul în cauză (to poiein/ars - o πoιητηs ”/artifex) a fost preluat şi de alte discipline, de pildă de retorică, în calitate de schemă operaţională de distribuţie.

[13] W. Tatarkiewicz, The poetics of the Hellenistic age, în The Review of the Polish Academy of Sciences, 2 (1957), 3-4, pp. 1-15, aici p. 9; id., Istoria esteticii, p. 354.

[14] Id., The poetics, pp. 9-15; Istoria esteticii, pp. 354-362.

[15] Id., The poetics, p. 9.

[16] În faimosul studiu Die Composition und Literaturgattung der horazischen Epistula ad Pisones, în Hermes, 40 (1905), pp. 481-528; cf. şi B. Deinlein, Das römische Sachbuch (Diss.). Erlangen-Nürnberg, 1976, pp. 2-5.

[17] Aristotele e l'aristotelismo, pp. 202-203; Filodemo contro l'estetica classica, pp. 419-420.

[18] C.O. Brink , op. cit., cap I, Neoptolemus of Parium, pp. 43-78. Transmiterea grupului de concepte şi a tipurilor de diviziune s-a realizat, din spaţiul grecesc în cel latin, nu numai printr-o generalizare rapidă şi timpurie a clasificărilor peripatetico-academice, ci şi prin intermediul tratatisticii stoice: Poseidonios din Apamea, remarca A. Rostagni, Aristotele e l'aristotelismo, pp. 204-205 a fost un util popularizator şi propagator al poeticii peripatetice (Teofrast, Neoptolemos), mai exact al sistemului de concepte, în special în mediul cultural latin; după informaţia furnizată de Diogenes Laertios 7,60, Poseidonios a fost autorul, între altele, al unui tratat care, subliniază Rostagni (p. 205, n.1), nu a reprezentat altceva decât reelaborarea operei omonime a lui Teofrast.

[19] A. Rostagni, Filodemo contro l'estetica classica, p. 419. Într-un alt pasaj (col. 12,4 Jensen), Philodemos reproduce definiţia neoptolemeică a conceptului υπoφεσιs, cu care, de altfel, identifică po(i)hsis.

[20] A. Rostagni, ibid. Dintre cele trei noi secţiuni ale poeticii - aşa cum rezultă din clasificarea neoptolemeică reprodusă de Philodemos - cea care predomină cantitativ este a doua (col. 12, 26-27 Jensen).

[21] Ibid.

[22] Id., ibid., p.420 consideră în mod judicios că la baza diviziunii ternare operate de Neoptolemos se află concepţia lui Teofrast despre limba literară, definită ca o ,,vorbire” esenţialmente diferită de cea comună.

[23] The poetics, p. 9.

[24] B. Deinlein, op. cit., p. 2.

[25] Este vorba de tratate precum Partitiones oratoriae al lui Cicero sau Institutio oratoria al lui Quintilianus. A se vedea în special contribuţiile unor exegeţi ca: E. Norden, Die Composition, pp. 501-508; A. Rostagni, Aristotele e l'aristotelismo, pp. 202-204; A. Ardizzoni, op. cit., p.29, n.27; B. Deinlein, op. cit., pp.2-4, 33-36, 48-55; N.A. Greenberg, The use of poiema and poiesis, în Harvard Studies in Classical Philology, 65 (1961), pp. 263-289.

[26] Op. cit., p.20. Cf. şi G. Becatti, Arte e gusto negli scrittori latini. Firenze, Sansoni, 1951, pp. 46-47.

[27] În studiul deja citat, Filodemo contro l'estetica classica, în special pp. 418-426.

[28] Ne permitem doar să trimitem cititorul la capitolul I al monografiei lui A. Ardizzoni, intitulat πoιησιs e πoιημα. Una singolare concezione di Neottolemo di Pario criticata da Filodemo di Gadara, pp. 9-30.

[29] Op. cit., pp. 28-29.

[30] Id., ibid., pp. 9-10, 18-20, 29-30 (şi n. 28).

[31] Termenul aparţine lui A. Ardizzoni, ibid., pp. 9,29.

 

© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Liviu FRANGA                           Last update: December 2002                Web design§Text editor: Monica CIUCIU