CAPITOLUL I.VARRO

 

 

   Două sunt fragmentele în versuri care pot fi considerate semnificative pentru concepţia autorului despre actul poetic creator. Ambele aparţin culegerii de Satire Menippee şi nu depăşesc dimensiunea unui singur vers [1] .

a) demitis acris pectore curas cantu castaque poesi

(Parmeno, X [12], 394, p. 225 Buecheler= 397 [394], XIII Cčbe)

   Fragmentul, reprezentat de un septenar anapestic, apare citat la Nonius (pp. 241 şi 257,13) şi are un pronunţat caracter apoftegmatic, evidenţiat, între altele, de utilizarea persoanei a II-a singular a verbului (situat în poziţie emfatică, iniţială), cu valoare nedeterminată (interlocutorul generic), precum şi de caracterul simetric al dispunerii consoanelor iniţiale ale cuvintelor (o triplă aliteraţie în centru şi o aliteraţie dublă exterioară:  p-c-c-c-p).

   Accentul semantic se află, în mod manifest, situat în finalul versului, mai exact pe sintagma casta(que) poesi. Dincolo de prezenţa însăşi a unuia dintre cele trei concepte fundamentale ale poeticii postaristotelice, remarcăm semnificaţia sa diferită în raport cu aceea conferită tot de către Varro într-un alt fragment din Satirele Menippee, menţionat în capitolul precedent: Poesis est perpetuum argumentum e rhythmis, ut Ilias Homeri et Annalis Enni  (Parmeno, XIV [14], 398, p. 226 Buecheler = fr. 96 Funaioli = 396 [398], XII Cčbe). În acest ultim caz, accepţiunea atribuită termenului poesis este, după cum s-a arătat [2] , una tipic philodemeică: ,,creaţie în versuri (e rhythmis) de dimensiuni vaste”,  ,,poem cu subiect continuu (perpetuum)”. În fragmentul de faţă, semnificaţia aceluiaşi concept apare mult mai generală. Poesi(s) desemnează, aici, actul creaţiei poetice, altfel spus poezia ca formă a creaţiei literare. Gramatical, substantivul se află la ablativ, cu funcţie instrumentală: poesis, ,,poezia”, este ,,instrumentul”,  inconfundabil şi unic, capabil să degajeze din suflet (demitis [...] pectore) grijile apăsătoare.

   Fragmentul evidenţiază, aşadar, o concepţie - pe care am putea-o numi instrumentală - despre poezie şi funcţia ei benefică în existenţa umană. Din această perspectivă, ea ne apare apropiată de concepţia lucreţiană despre rolul poeziei, văzută, de asemenea, ca instrument prin care se realizează accesul neiniţiaţilor la esenţe, la adevăr şi la cunoaştere.

   Este posibilă, în opinia noastră, şi o altă interpretare. Sintagma cantu castaque poesi (remarcăm în treacăt personificarea sugerată prin intermediul epitetului casta) poate fi considerată o hendiadă, cu semnificaţia ,,prin cântecul poeziei”,  al cărei inedit constă şi în faptul că Varro face apel la un neologism grecesc, în locul tradiţionalului termen latin carmen, de vechime catoniană [3] . Poezia este, prin urmare, pentru Varro un ,,cântec” (cantu), care deţine, cum aminteam, aceeaşi funcţie benefică, eliberatoare şi vindecătoare totodată (demitis acris pectore curas), ca şi ştiinţa epicureică la Lucretius [4] .

b) risi multum, lusi modice

                            (Tithonus περι γηρωs,  V [5], 548; p. 244)

   Acest foarte scurt pasaj este transmis de Nonius (p. 343) şi constituie, după opinia lui Buecheler (l. cit.), un vers anapestic. El ridică probleme destul de serioase de lectură, dată fiind multitudinea variantelor existente. Astfel, majoritatea manuscriselor (a se vedea aparatul critic utilizat de Fr. Buecheler la p. 244) atestă prezenţa a încă unui cuvânt după modice, şi anume ambis, de la care s-au creat alte două noi variante: amaui pe de o parte, iambis pe de alta; în sfârşit, există şi forma neinteligibilă ambust [5] .

   Unul dintre editorii ulteriori, Francesco Della Corte (fr. 552), urmat de Elena Zaffagno [6] , adoptă varianta în care versul se încheie prin cuvântul iambis, atrăgând atenţia, şi prin acest fapt, asupra caracterului literar, chiar programatic, al pasajului în discuţie.

   Fără îndoială, aşa cum rezultă din lectura lui Buecheler, nu este necesar ca acest pasaj să fie receptat exclusiv în registru literar. Dimpotrivă. Un prim nivel al interpretării s-ar opri la suprafaţa evenimentului (auto)biografic, personal, şi ar constata că ne aflăm înaintea unei declaraţii cu un pronunţat caracter retrospectiv-memorialistic (subliniat de timpul perfect al verbelor), şi anume una referitoare în mod strict la condiţia individuală a emiţătorului mesajului şi, în consecinţă, fără legătură imediată cu teoria literară.

   Cu toate acestea, chiar fără să includem în vers - aşa cum procedează Francesco Della Corte şi Elena Zaffagno - discutabilul lexem iambis, pasajul, prin însăşi construcţia sa, relevă o anumită intenţionalitate literară.

   Cele patru cuvinte sunt suficiente prin şi pentru încărcătura lor semantică. Verbele, simetric dispuse (poziţiile 1 şi 3), ambele disilabice, cu final identic (-si, creând un homoioteleuton inedit, o rimă interioară), precum şi cu o sugerată asonanţă iniţială (r-/l-), constituie centrul de greutate al textului. Decodarea mesajului poate avea loc, aşa cum am notat mai sus, în două registre; a) cel propriu (râsul biologic şi jocul ca distracţie, ca repaos fiziologic); b) cel figurat (râsul şi jocul literar, respectiv poetic). Dacă verbele se află pe acelaşi plan semantic, chiar completându-se reciproc, veritabilul contrast este creat de termenii situaţi în poziţiile 2 şi 4: sunt două adverbe (diferite însă ca mod de formare), ambele având aceeaşi iniţială. Contrastul real rămâne, în consecinţă, unul de natură semantică, oferind deschideri de ordin etic şi filosofic (de tipul sentenţei non multa sed multum, reprodusă de Quintilianus, 10, 1, 59).

   Acest pasaj, extrem de elaborat sub aspect tehnic şi, tocmai de aceea, deosebit de concentrat, este pus sub semnul declarării, al confesiunii proprio nomine. ,,Râsul” pare o condiţie a ,,jocului” (poetic sau literar, fără ca Varro să precizeze), cu care, totuşi, nu se identifică: dintr-un ,,râs” bogat se naşte ,,jocul”,  dar acesta din urmă este controlat de principiul măsurii (modice).

   Vedem posibile, în concluzie, două interpretări ale acestui vers.

   Una cu o deschidere limitată, spre creaţia literară, poetică în speţă, cealaltă cu o deschidere nelimitată, spre adevărurile generale ale experienţei vieţii. Prin acceptarea în text a lexemului iambis, Francesco Della Corte şi Elena Zaffagno restrâng şi mai mult dimensiunile primei interpretări, cea literară. Ei consideră că versul citat face aluzie la poezia de tinereţe a autorului, respectiv la cea satirică [7] . Dar, totodată, el ar putea fi socotit programul literar al lui Varro satiricul sau chiar un slogan, o deviză a operei [8] (este vorba de Satirele Menippee), în măsura în care această operă marchează nu numai o ,,ruptură cu trecutul” (în termenii autoarei, ibid.), ci, mai mult chiar, prin continuarea experienţei preneoterice, nedecantată încă sub raport teoretic, reprezintă o prefigurare a viitorului poeziei latine [9] .[1] Am utilizat ediţiile Petronii Saturae et liber Priapeorum. Recensuit Franciscus Buecheler. Editionem sextam supplementis auctam curavit Guilelmus Heraeus. Adiectae sunt Varronis et Senecae Saturae similesque reliquiae. Berolini, Weidmann, 1922, precum şi Jean-Pierre Cčbe, Varron. Satires Menippées, vol X, p. 1623. Pentru lecţiunea demitis (< demere) în loc de presupusele forme demittis, dimittis şi demitte, a se vedea argumentarea lui Cčbe, op.cit., p.1667. Dintre variantele menţionate în aparatul critic de către Buecheler (p.225), semnalăm numai prezenţa lexemului luctus în loc de curas în anumite manuscrise, inclusiv în forma citată de Nonius (p. 257, 13 apud Ioannem Vahlen, In M. Terentii Varronis Saturarum Menippearum reliquias coniectanea. Lipsit in tdibus B. G. Teubneri, 1858, p. 99).

[2] A. Ardizzoni. op.cit., pp.27, 113-114; cf. şi I. Vahlen, op. cit., pp. 96-97.

[3] Este, de altfel, şi titlul unei colecţii de sentenţe atribuită în mod tradiţional lui Cato: Carmen de moribus. A se vedea FPR, p. 57 (referinţe la Aulus Gellius, Noctes Atticae 11,2,2); P. Grimal, La littérature latine. Paris, Fayard, 1994, p.118.

[4] I. Vahlen, op.cit., p. 99 evidenţiază, în mod judicios, posibilitatea raportării versului varronian de care ne ocupăm la două alte scurte pasaje similare ca semnificaţie. Primul aparţine lui Lucretius, dar referinţa sa nu vizează poezia, ci realitatea ca atare, înconjurătoare (nulla dies nobis maerorem e pectore demet, 3, 908). Cel de-al doilea, aparţinând lui Horatius, are în vedere în mod explicit poezia, considerată însă, sub anumite forme de expresie şi de gen, a nu putea îndeplini o funcţie benefică, cel puţin pentru creatorul ei: Hiscine uersiculis speras tibi posse dolores/atque aestus curasque grauis e pectore tolli? (Sat. 1, 2, 109-110). Jean-Pierre Cčbe, op.cit., p.1667 demonstrează în mod convingător că versul varronian evocă simultan o temă de sorginte pitagoreică (vindecarea prin muzică, cantu) şi teza aristotelică a virtuţilor catarctice specifice poeziei, teză discutată şi de Cicero (De orat. 3, 197). După opinia noastră, termenul cantu nu este susceptibil de o interpretare exclusiv muzicală, dimpotrivă, el vizează conţinutul poetic al cântecului intonat. Astfel încât interpretarea pasajului prin intermediul unei hendiade, aşa cum am propus mai sus, ni se pare pertinentă. În sfârşit, este în afara îndoielii faptul că textul de care ne ocupăm, chiar izolat cum este, nu deţine nici un fel de conotaţii parodice, fapt subliniat şi de J.-P. Cčbe, ibid.

[5] O expunere detaliată privitoare la variantele oferite de manuscrise, precum şi la conjecturile avansate până spre mijlocul secolului trecut întâlnim la I. Vahlen, op. cit., p.111.

[6] ďn volumul Espressionismo latino tardo-repubblicano. Universitŕ di Genova. Facoltŕ di Lettere. Dipartimento di Archeologia, Filologia Classica e loro tradizioni. Genova, 1987, p.100.

[7] E. Zaffagno, ibid.

[8] Ibid., pp.100-101.

[9] În legătură cu raporturile strânse care îl unesc pe Varro, poetul satiric, pe de o parte cu poetica preneoterică şi luciliană, pe de alta cu teoria şi practica neotericilor şi a lui Horatius satiricul (de care îl separă neglijarea, într-o anumită măsură, a lui ars şi limae labor), sunt de reŢinut consideraŢiile pertinente ale Elenei Zaffagno expuse în volumul colectiv Studi Noniani. IV. Universitŕ di Genova. Facoltŕ di Lettere. Istituto di Filologia Classica e Medievale. Genova, 1977 (studiul I problemi delle ,,Satire Menippee, pp.207-252), aici pp.212, 214, 231-233. Cf. şi H. Dahlmann, Zu Varros Literaturforschung, în vol. Kleine Schriften, pp.91-98; L. Riccomagno, Studio sulle Satire Menippee di M. Terenzio Varrone Reatino. Alba, 1931, pp. 23-25; J. Granarolo, D' Ennius ŕ Catulle. Recherches sur les antécédents romains de la ,,poésie nouvelle. Paris, Les Belles Lettres, 1967, pp.174-180; B. Riposati, Su alcuni aspetti tecnici e formali delle ,,Menippee” di Varrone, în vol. col. Poesia latina in frammenti. Miscellanea filologica. Universitŕ di Genova. Facoltŕ di Lettere. Istituto di Filologia Classica e Medievale, 1974, pp.45-55, aici 46-47.

 

© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Liviu FRANGA                           Last update: December 2002                Web design§Text editor: Monica CIUCIU