CAPITOLUL II. LVCRETIVS

 

 

   Fragmentele în care obiectul discursului poetic îl reprezintă actul însuşi al scrierii poeziei, respectiv circumstanţele care îl însoţesc şi finalităţile urmărite prin elaborarea poetică, sunt mai numeroase în De rerum natura decât la poeţii precedenţi, afirmaţi în cursul aceluiaşi secol. Reunirea acestor fragmente, în funcţie de temele şi motivele recurente, poate furniza o imagine de ansamblu asupra concepţiei celui mai important poet epicureic latin despre rolul, posibilităţile şi limitele poeziei în existenţa umană.

a)   Quae quoniam rerum naturam sola gubernas,

   nec sine te quicquam dias in luminis oras

   exoritur, neque fit laetum nec amabile quicquam,

   te sociam studeo scribendis uersibus esse

   quos ego de rerum natura pangere conor                              25

   Memmiadae nostro, quem tu, dea, tempore in omni

   omnibus ornatum uoluisti excellere rebus.

   Quo magis aeternum da dictis, diua, leporem [1] .

   Pasajul face parte din faimosul proemiu al poemului (1, 1-43), în cadrul căruia deţine o poziţie centrală. Semnificaţiile esenţiale pe care el le configurează pot fi reduse la următoarele aspecte: 1) în calitate de matrice a universului viu (nec sine te quicquam […]/exoritur, 22-23), zeiţa Venus, aici nenumită (dea, 26; diua, 28) este invocată (studeo, 24) ca însoţitoare necesară (sociam, 24) în actul scrierii poetice (scribendis uersibus, 24); 2) justificarea unui atare apel porneşte de la capacitatea (care aparţine în exclusivitate zeiţei) de a conferi oricărei fiinţe atributele frumuseţii plăcute, încântătoare, pline de atracţie (laetum [...] amabile, 23); 3) ca produs al aceleiaşi forţe generatoare a viului în univers, şi poemul este necesar să beneficieze de farmec (leporem, 28), iar acesta se degajă din rostuirea cuvintelor (dictis, 28).

   Dincolo de concepţia privitoare la originea divină a inspiraţiei poetice (aspect căruia, datorită legăturii directe în primul rând cu persoana poetului, îi vom consacra cu un alt prilej o analiză aparte), pasajul de faţă pune în evidenţă una dintre trăsăturile esenţiale, din perspectivă lucreţiană, ale poeziei: farmecul pe care ea îl posedă şi, totodată, îl provoacă. Faptul că este vorba de o trăsătură esenţială, şi nu de una accesorie, a poeziei este confirmat de epitetul care însoţeşte conceptul lepos: farmecul poeziei nu este trecător, ci veşnic, aeternum (v. 28). Altfel spus, el nu aparţine accidentalului şi aparentului, ci esenţei şi perenităţii.

   Expresia poetică, rostirea (dicta, în terminologia lucreţiană utilizată în contextul citat) deţine, în concluzie, acele calităţi care generează frumuseţea şi, totodată, farmecul receptării, şi îl menţin. Din perspectiva lui Lucretius, poezia se defineşte în mod esenţial ca spaţiu al farmecului, iar acesta este etern tocmai datorită sursei sale divine. Fără lepos, fără acest farmec veşnic nu există poezie, şi tot ceea ce nu-l posedă nu este poezie, se află în afara ei. Lectorul însuşi poate fi atras şi cucerit numai prin lepos [2]. Poeziei îi revine, într-un cuvânt, menirea de a evidenţia frumosul care provoacă, prin lectura poemului, o stare emoţională aparte, definită de Lucretius prin termenul lepos.

   Îşi face apariţia, astfel, pentru întâia oară în poezia latină a secolului de care ne ocupăm, una dintre funcţiile fundamentale ale poeziei, reîntâlnită atât în textele contemporanului Catullus, cât şi în cele ale majorităţii autorilor posteriori: funcţia psihagogică a poeziei [3] . Înfăţişând poemul şi creaţia poetică în general ca fiind dominată de aceeaşi lege a frumosului plăcut care guvernează existenţa însăşi a universului - căci lepos se manifestă ca uoluptas în afara spaţiului poetic propriu-zis [4] -, Lucretius îşi întemeiază concepţia despre poezie pe principiul fundamental al teoriei epicureice a vieţii [5] .

   Care sunt, însă, calităţile prin care apare şi dăinuieşte farmecul etern al poeziei? Vom amâna răspunsul, aşteptând ca poetul, în cursul demonstraţiei efectuate, să îl dea el însuşi în momentul cel mai potrivit.

b)  Hunc tu, diua, tuo recubantem corpore sancto

   circumfusa super, suauis ex ore loquellas

   funde petens placidam Romanis, incluta, pacem.                   40

   Nam neque nos agere hoc patriai tempore iniquo

   possumus aequo animo, nec Memmi clara propago

   talibus in rebus communi desse saluti.

   Finalul invocaţiei din primul cânt conţine, în acord cu secvenţa mitică privitoare la relaţia dintre Venus şi Marte (vv. 31-39) [6] , un motiv poetic a cărui prezenţă în raport cu schema tradiţională a invocaţiei poemului didactic este neobişnuită [7] . Ne referim la motivul generic al păcii (tranquilla pace, 31; placidam […] pacem, 40). Caracterul insolit al utilizării acestui motiv constă în faptul că poetul integrează în structura invocaţiei un argument reprezentând o condiţie generală a existenţei umane, în ultimă instanţă exterioară poemului ca atare.

   Totuşi, chiar şi la acest nivel general de utilizare a unui motiv poetic inedit, inovaţia lui Lucretius nu ar fi contrastat, fie în raport cu contextul restrâns al invocaţiei, unde completează şi încheie seria conceptelor echivalente funcţional amor - uoluptas - pax, fie în raport cu ansamblul operei lucreţiene.

   Poetul invocă, însă, pacea nu numai pentru că perpetuarea speciilor (generatim saecla propagent, 20) şi existenţa naturală însăşi (rerum naturam, 21) sunt grav periclitate prin absenţa ei, ci şi întrucât patria poetului se află în restrişte (hoc patriai tempore iniquo, 41), iar poetul, în astfel de împrejurări, provocate de dispariţia păcii, nu poate să creeze (neque nos agere […]/possumus, 41-42).

            Creaţia poetică în ansamblul ei apare, în consecinţă, condiţionată de un tip particular de αταραξια (,,seninătate”) epicureică: o linişte netulburată de frământările exterioare procesului însuşi al creaţiei, proces care se poate desfăşura plenar numai aequo animo (v. 42). Între conceptul formulat prin intermediul acestei sintagme şi cel exprimat prin adjectivul antonim situat în proximitate (tempore iniquo, 41) se instaurează un raport de excludere reciprocă. Creaţia (agere), actul creator, ,,poietic” se situează în intervalul dintre aceste două condiţii: netulburarea sufletească (aequo animo) şi frământările exterioare (tempore iniquo). Poetul poate crea numai dacă acţionează prima condiţie. Dar aceasta este profund vulnerabilă. Căci timpul exterior creaţiei, timpul istoric sparge zidul şubred al netulburării.

   Agresiunea violentă a realităţii istorice reprezintă, în contextul de faţă, o mărturie a conştiinţei creatorului poemului. Vocea auctorială, plenar asumată şi afirmată în text (nos), vorbeşte despre sine însăşi şi despre actul creaţiei (agere), în condiţiile în care produsul acesteia se pune total la dispoziţia lectorului/auditor, îi este ,,dăruită” (mea dona, 51). Lucretius nu porneşte de la cazul propriu, individual, pentru a extinde constatările şi a extrage, de aici, concluzii valabile în ceea ce priveşte statutul generic al poetului. Dimpotrivă, poetul Lucretius vorbeşte despre persoana poetului Lucretius, dar numai în calitate de autor al textului oferit, şi nu, aşa cum se va întâmpla, de pildă, în cazul lui Ovidius, ca personaj al unei anumite biografii. Înaintea textului care îl aşteaptă pe lectorul/auditor, condiţia strict biografică a creatorului şi conştiinţa sa auctorială tind a se delimita în mod tranşant.

c)  Tutemet a nobis iam quouis tempore uatum

   terriloquis uictus dictis desciscere quaeres.

   Quippe etenim quam multa tibi iam fingere possunt

   somnia quae uitae rationes uertere possint                            105

   fortunasque tuas omnis turbare timore!

   Et merito. Nam si certam finem esse uiderent

   aerumnarum homines, aliqua ratione ualerent

   religionibus atque minis obsistere uatum.

                                                                           (1, 102-109)

   quandoquidem sapiunt alieno ex ore petuntque

   res ex auditis potius quam sensibus ipsis,

   nec magis id nunc est neque erit mox quam fuit ante.           1135

                                                                           (5, 1133-1135)

   Ambele fragmente constituie o luare de poziţie critică faţă de un anumit mod de a concepe poezia şi, totodată, faţă de un anumit conţinut al acesteia. Termenul-cheie al primului pasaj este uates, prezent în poziţie finală atât în primul, cât şi în ultimul vers, dar, în schimb, absent în cel de-al doilea pasaj. Totuşi, adjectivul alieno din v. 1133 face aluzie la aceeaşi sursă de informaţii poetice ca şi în pasajul anterior.

   Acţiunea acelui tip de poezie desemnat de Lucretius prin termenul uates se desfăşoară în exclusivitate în domeniul plăsmuirii, al puterii de a născoci: fingere (v. 104). Produsul unei atari acţiuni poetice nu reprezintă altceva decât somnia (v. 105), ,,năluciri de vise”,  ,,vise ale nălucirii”. Ambii termeni, ca, de altfel, ansamblul semnificaţiilor acestui pasaj, anticipează cunoscuta formulă horaţiană (librum) cuius, uelut aegri somnia, uanae/fingentur species (AP, 7-8). Ficţiunea pe care, prin operele lor, o creează şi o întreţin aceşti uates este, din perspectiva ambilor poeţi, un produs al iraţionalului, mai exact al anulării raţiunii. La Lucretius, ideea apare explicit formulată, prin contrastul puternic - subliniat şi de prezenţa foarte apropiată a celor doi termeni în cadrul aceluiaşi vers - dintre somnia (uatum, scil.) şi (uitae) rationes.

   Primul pasaj pune în relaţie, aşadar, termenul-cheie (uatum, în text) [8] şi ceilalţi doi termeni esenţiali: acţiunea poetică (possunt fingere), respectiv produsul ei (somnia). Nu lipseşte, în cadrul acestei relaţii definitorii pentru mecanismul creaţiei poetice (autor-acţiune-produs), nici cel de-al patrulea element, în egală măsură esenţial: instrumentul prin care se realizează acţiunea poetică. El este desemnat prin termenul dictis (v. 103), însoţit de epitetul caracterizant terriloquis (ibid.), care reprezintă, totodată, o creaţie lexicală lucreţiană, un hapax absolut. În ultimul vers al pasajului, semnificaţia epitetului este explicitată prin intermediul unui nou termen, minis (v. 109). Creaţia unor astfel de poeţi provoacă, prin cuvinte terifiante (uatum/terriloquis […] dictis, 102-103), groaza lectorului, care se simte înconjurat de peste tot de ameninţările lor (minis […] uatum, 109).

   Lucretius se delimitează strict de o atare creaţie poetică, în virtutea unei concepţii complet diferite despre poezie. Aceşti uates trebuie identificaţi, după cum a demonstrat în mod judicios Pasquale Giuffrida [9] , cu ,,vechii poeţi” (ueteres) poetae, respectiv poeţii arhaici, în primul rând greci, care aduc drept obiect al poeziei visurile delirante, provocând tulburarea sufletelor prin frică (turbare timore, 106) [10] şi răsturnarea sau chiar pierderea sensului vieţii, a bucuriei de a trăi (uitae rationes uertere, 105). Înşelaţi de versurile mirobolante ale unor astfel de poeţi, oamenii ajung să creadă în relatările lor, în acele povestiri care nasc groaza, slujindu-se şi de cuvinte pe potrivă (terriloquis, 103, în poziţie iniţială de vers). Giuffrida consideră că, în spiritul doctrinei epicureice [11] , povestirile în versuri incriminate de Lucretius nu sunt altele decât miturile, care alcătuiesc substanţa poetică atât a epopeilor homerice şi ulterioare, cât şi, mai ales, a tragediei.

   Nu este vorba, în consecinţă, de profeţii sau ghicitorii propriu-zişi, ci de poeţii de veche tradiţie clasică, respectiv epico-tragică (şi teologică, adaugă Giuffrida, ibid.), consacraţi printr-o faimă ilustră. Prezenţa lor este manifestă şi în cel de-al doilea pasaj citat, cu toate că nu apar numiţi ca atare.

   Oamenii, remarcă Lucretius, preferă să perceapă (sapiunt, 1133) şi caută să afle (petuntque/res, 1133-1134) nu cu ajutorul propriilor simţuri (sensibus ipsis, 1134), ci printr-un intermediar străin (alieno ex ore, 1133), din auzite (ex auditis, 1134). Credem că aceste două ultime sintagme pot fi puse în legătură cu conţinutul creaţiilor poetice incriminate în pasajul precedent. Miturile, îmbrăcând haina poeziei, s-au născut din refuzul oamenilor de a da crezare numai simţurilor lor, mult mai puţin înşelătoare şi distrugătoare de viaţă decât plăsmuirile vechilor poeţi. Generaţie după generaţie, ei au preferat să creadă, ex auditis, unei ,,guri străine” care, stârnindu-le teama prin cuvinte îngrozitoare, nu numai că i-a îndepărtat de adevăr - către acesta îndrumându-i, în schimb, mărturia dreaptă a simţurilor -, dar chiar le-a pervertit sensul vieţii. Acest sapere alieno ex ore (v. 1133), cauză a neghiobiei şi a nefericirii umane, constituie premisa fundamental eronată a poeziei mitopeice [12] .

d)  Nec me animi fallit Graiorum obscura reperta

   difficile inlustrare Latinis uersibus esse,

   multa nouis uerbis praesertim cum sit agendum

   propter egestatem linguae et rerum nouitatem;

   sed tua me uirtus tamen et sperata uoluptas              140

   suauis amicitiae quemuis efferre laborem

   suadet et inducit noctes uigilare serenas,

   quaerentem dictis quibus et quo carmine demum

   clara tuae possim praepandere lumina menti,

   res quibus occultas penitus conuisere possis.

   Pasajul de mai sus aparţine de asemenea cântului iniţial al poemului şi ilustrează modul în care aspectele fundamentale ale poeticii antice clasice, atât cele referitoare la substanţa creaţiei poetice, cât şi cele care privesc formele de expresie apar, de cele mai multe ori, întrepătrunse, am spune organic integrate în cuprinsul aceluiaşi text.

   În cazul de faţă, o atare diviziune ne apare evidentă dacă avem în vedere repartizarea în text a mărcilor prin care se realizează articularea sa sintactică. Este vorba de conjuncţiile coordonatoare nec (v. 136) şi sed v. 140). Prima realizează tranziţia de la contextul imediat precedent la o nouă unitate de semnificaţii, aflată în continuarea directă a demonstraţiei anterioare (nec realizând o coordonare pe care am putea-o numi continuativă în raport cu contextul). Cea de-a doua conjuncţie, prin însăşi natura sa adversativă, subliniată şi de poziţia iniţială, marchează o contrapunere evidentă faţă de prima secvenţă, altfel spus o coordonare de tip diferit, contrastivă.

   Primele patru versuri delimitează astfel, într-un mod lipsit de echivoc, raportul dintre conţinutul doctrinar şi forma de expresie adoptată prin alegerea poeziei ca instrument de difuzare a doctrinei. Conţinutul acesteia din urmă, reprezentat de descoperirile ştiinţei greceşti, este, în termenii poetului (vezi v. 136), obscur, în măsura în care un atare conţinut rămâne puţin sau deloc cunoscut. Prin urmare, în procesul receptării, el va reprezenta noutatea (rerum nouitatem, 139; în legătură cu acest concept, vezi infra). Forma aleasă pentru difuzarea ştiinţei în lumea romană este cea versificată (Latinis uersibus, 137). Poezia a fost, însă, preferată nu întâmplător. Ea este singura forţă de expresie capabilă să ilumineze adevărurile ştiinţei într-un mod cât mai fidel (inlustrare […] uersibus, ibid.). Altfel spus, prin utilizarea unui procedeu care îi este specific - inovaţia lexicală (nouis uerbis praesertim cum sit agendum, 138) -, numai poezia reuşeşte să treacă peste obstacolele ridicate de natura însăşi, mult mai săracă în valenţe expresive, a limbii latine (egestatem linguae, 139; cf. şi sintagma patrii sermonis egestas, 1, 832).

   Reţinem, aşadar, ca fiind pentru prima oară formulată în mod expres, în acest pasaj, o altă funcţie conferită de Lucretius poeziei: obscura (reperta) […]/inlustrare, 136-137 (remarcăm în treacăt, sub raport stilistic, tendinţa spre o exprimare antitetică, chiar oximoronică, evidentă în această formulare, ca şi în versurile de mai jos: [res] occultas […] conuisere, 145; clara […] lumina - res occultas, 144-145). Rolul cognitiv-revelatoriu al poeziei constă în a face să se pătrundă cât mai adânc (penitus, 145) în realitatea nevăzută. Poezia apare la Lucretius ca o dublă cale de acces: spre adevărurile invizibile ale realităţii şi, în acelaşi timp, spre adevărurile abstracte ale ştiinţei (epicureice), care explică această realitate, vizibilă sau nu. Afirmarea unei atari funcţii, de a ilumina şi descoperi adevărul, reprezintă, totodată, după cum remarca Alessandro Ronconi [13] , răspunsul lui Lucretius la acuzaţiile lui Epicur, care lega poezia exclusiv de mit. Or, adăugăm noi, există, pentru Lucretius, şi o altă poezie decât cea mitopeică. Este propria poezie, o poezie pe care credem că o putem defini, în spiritul autorului ei, ca fiind, prin excelenţă, o poezie a cunoaşterii adevărului [14] .

   Cea de-a doua secvenţă a pasajului reafirmă, în special prin versurile finale, funcţia cognitivă a creaţiei poetice, aşadar calitatea acesteia de a fi un instrument al cunoaşterii [15] . Tot ceea ce este invizibil, ca dimensiuni materiale, privirii omeneşti (τα αδηλα, în termenii lui Epicur, respectiv atomii), ca şi tot ceea ce este mai puţin vizibil, datorită depărtării în spaţiu - fenomenele cereşti - şi în timp - evenimentele trecutului, împreună cu cele ale viitorului -, devine vizibil, prezent, perceptibil, aproape palpabil, tocmai datorită expresiei poetice. Poezia conduce, astfel, de la material la imaterial, de la concret şi real la abstract şi ireal. Prin aceasta, axioma epicureică περι των αδηλωυ απo τωυ φαινoμενων (,,despre cele nevăzute pornind de la cele văzute”) [16] este riguros respectată.

   Dar cel de-al doilea pasaj ne atrage atenţia şi dintr-o altă perspectivă. Poetul vorbeşte din nou despre propria persoană în calitate de autor al textului. Acţiunea pe care, compunând poezie, o îndeplineşte este ,,scoatere afară din”,  efferre (v. 141), şi apare definită printr-un termen deosebit de important, un concept-cheie al poeticii latine de-a lungul sec. I a. Chr. şi în continuare: labor(em), ibid.

   Sub acest aspect în primul rând, poetica clasicismului augustan este continuatoarea directă a celor două poetici imediat anterioare: neoterică, pe de o parte (beneficiind de o serie de texte programatice), şi lucreţiană (cu atestări mult mai reduse şi ocazionale), pe de alta. Istoria prezenţei conceptului labor (poeticus) în teoria latină a poeziei este, însă, cu mult mai complexă decât poate părea la o primă vedere. Ea urcă, atât cât ne permit să presupunem textele transmise fragmentar, cel puţin până în epoca lui Ennius.

   În fr. 274 din cartea a XVI-a a Analelor [17] (citat la Nonius 219, 12), întâlnim o formulare izbitor de asemănătoare celei lucreţiene şi, prin prezenţa gerunziului verbului scribere, chiar mai explicită decât ea: post aetate pigret scribendi ferre laborem (FPR, p. 97). Acelaşi verb, care denumeşte efortul scoaterii la iveală a poeziei din însăşi intimitatea cea mai profundă a fiinţei creatorului, se întâlneşte şi într-un faimos pasaj lucilian (citat la Nonius 297, 21), reconstituit de către Aemilius Baehrens (fr. 452, în FPR, p. 205 = 590-1 Marx = fr. 276 Diehl, p. 123 = 14 Charpin, vol. II,  p. 133) după cum urmează: égo ubi quem ex praecórdiis/ écfero uersum   .

   De la acest sens general al efortului poetic, izvorât din strădania intimă a creatorului de poezie - sens pe care îl ilustrează ambele pasaje aduse mai sus în discuţie - s-a ajuns, în epoca imediat anterioară lui Lucretius, cea preneoterică, la o semnificaţie particulară a conceptului labor: ,,cizelare”,  ,,şlefuire” a cuvântului, altfel spus desăvârşire a formelor de expresie. Un scurt fragment din Satirele Menippee varroniene: pedatus - U uersuúm tardor (Bimarcus, XIII [23]; pedatus [iste] uersuum, fr. 55 [57], XI Cčbe, vol. II, 1974, p. l99) anticipează, după opinia noastră, alături de textul lucreţian şi de cele neoterice, în mod direct punctele de vedere ale poeticii augustane, sintetizate prin celebra formulă horaţiană limae labor et mora (AP, 291) [18] .

   Pentru Lucretius, labor devine o condiţie însoţitoare a creaţiei poetice. Această ,,muncă” este una de ,,căutare”,  prin cuvinte (quaerentem dictis, 143), a adevărului; un travaliu interior, pentru a găsi un drum nou pentru poezie [19] . Efortul pe care îl presupune îndelungata elaborare a poemelor (conquisita cil., carmina diu, 3, 419) este, însă, nu unul amar, ci, dimpotrivă, cât se poate de plăcut, dulci [] labore (ibid.). Şi aceasta deoarece, pus la dispoziţia lectorului/auditor  (pergam disponere carmina, 1, 420), poemul provoacă voluptatea: atât a receptării exterioare, sonor-imagistice, cât şi a cunoaşterii profunzimilor gândirii, a adevărurilor fundamentale.

   Pe lângă acestea, insistenţa depusă în mărturisirea efortului intim al creaţiei intră, după cum a demonstrat Leonardo Ferrero [20], în tiparele stilistico-mentale ale epocii neoterice, caracterizată, între altele, prin admiraţia, de sorginte elenistică, pentru lungile clipe de doctă veghe nocturnă a lui Aratos; în speţă, pentru veghea poetului savant, făurar migălos al cuvintelor: noctes uigilare serenas, 142. Truda este, în cele din urmă, încununată de izbândă, căci forţa gândirii (aici, cea epicureică), redată prin cuvintele poeziei, va birui orice obstacol: peruincere dictis (5, 99).

   În concluzie, pasajul de faţă, precum şi altele (de pildă, 6, 82-83: multa tamen restant et sunt ornanda politis/uersibus), ilustrează în mod pregnant constituirea - anunţată deja printr-o serie de texte poetice aparţinând secolului precedent - a profilului categorial pe care conceptele de creaţie, respectiv formă poetică îl vor asuma, prin Horatius şi poetica latină subsecventă, pe de o parte, pe de alta prin însăşi gândirea estetică modernă [21] .

e)  Nec me animi fallit quam sint obscura; sed acri

   percussit thyrso laudis spes magna meum cor,

   et simul incussit suauem mi in pectus amorem

   Musarum, quo nunc instinctus mente uigenti             925

   auia Pieridum peragro loca nullius ante

   trita solo. Iuuat integros accedere fontis

   atque haurire, iuuatque nouos decerpere flores,

   insignemque meo capiti petere inde coronam,

   unde prius nulli uelarint tempora Musae;                               930

   primum quod magnis doceo de rebus, et artis

   religionum animum nodis exsoluere pergo,

   deinde quod obscura de re tam lucida pango

   carmina, musaeo contingens cuncta lepore.

   Id quoque enim non ab nulla ratione uidetur;                        935

   sed ueluti pueris absinthia taetra medentes

   cum dare conantur, prius oras pocula circum

   contingunt mellis dulci flauoque liquore,

   ut puerorum aetas inprouida ludificetur

   labrorum tenus, interea perpotet amarum                             940

   absinthi laticem deceptaque non capiatur,

   sed potius tali pacto recreata ualescat,

   sic ego nunc, quoniam haec ratio plerumque uidetur

   tristior esse quibus non est tractata, retroque

   uolgus abhorret ab hac, uolui tibi suauiloquenti                    945

   carmine Pierio rationem exponere nostram

   et quasi musaeo dulci contingere melle,

   si tibi forte animum tali ratione tenere

   uersibus in nostris possem, dum perspicis omnem

   naturam rerum qua constet compta figura.                           950

   Acest amplu fragment din cartea I, constituind, după judicioasa remarcă a lui P.H. Schrijvers [22] , o veritabilă apologie a poeziei, reprezintă cea mai lungă meditaţie lucreţiană despre natura şi funcţiile creaţiei poetice. Ea poate fi considerată, pe drept cuvânt, chintesenţa poeticii explicite din De rerum natura. Cu excepţia versurilor 922-925 şi a celui de-al doilea hemistih al v. 950, fragmentul se regăseşte, nemodificat, ca prolog al cărţii a VI-a (vv. 1-25) [23] .

   Sunt reluate, în ansamblul fragmentului citat, o serie de aspecte deja abordate în cuprinsul primei cărţi: raportul conţinut-formă în poezie, specificul conceptului de formă literară (poetică în speţă), rolul şi semnificaţia poeziei în existenţa umană. Lucretius oferă, totodată, răspunsul aşteptat încă din versurile iniţiale ale poemului, în legătură cu farmecul etern al poeziei şi calităţile necesare acesteia pentru a-l provoca.

   Prima funcţie a poeziei evidenţiată de structura însăşi a fragmentului de faţă este cea de glorificare: laudis spes magna (v. 923). Spre o ilustră faimă aspiră creatorul poemului (meum cor, ibid.). Ca şi în numeroase alte cazuri, iar aici într-o măsură cu totul remarcabilă, vocea auctorială domină, prin mărcile gramaticale specifice, ansamblul fragmentului, de la primul vers (nec me […], 922, urmat de forme gramaticale conexe: meum, 923; mi, 924), până în final (possem, 949), ceea ce îi conferă caracterul unei declaraţii programatice in paruo. Gloria către care tinde autorul poemului, această laus (scil., publica) [24] acţionează asupra lui asemenea unei divinităţi atotputernice, care îşi ia aleşii în posesie: precum Dionysos-Bacchus, laudis spes (magna) a străpuns (percussit, 923) cu nuiaua ascuţită (acri […] thyrso, 922-923) sufletul celui împătimit de dulcea iubire de Muze (suauem […] amorem/Musarum, 924-925).

   Ne aflăm înaintea unuia dintre motivele poetice tradiţionale. Originea sa se află la Hesiod [25] şi a fost dezvoltat, printr-o sumă de variaţiuni, de către poeţii elenistici, căpătând forma clasică la Callimach [26] . La Lucretius, după observaţia pertinentă a lui Leonardo Ferrero [27] , accentul nou şi actual al entuziasmului dionisiac, străbătut de un pathos nemaiîntâlnit în literatura latină, devine semnul unei conştiinţe poetice clare, iar aceasta aparţine, ca mod de gândire şi intenţionalitate, esteticii postplatoniciene.

   Gloria pe care o aşteaptă poetul are două justificări. Prima se situează la nivelul conţinutului doctrinar al poemului: primum quod magnis doceo de rebus (v. 931) [28] . Cea de-a doua are în vedere nivelul formal, al expresiei poetice prin care este înfăţişat, spre a putea fi înţeles şi acceptat, acest conţinut: deinde quod obscura de re tam lucida pango/carmina (vv. 933-934). Dubla justificare apare dezvoltată în cuprinsul celui de-al doilea motiv poetic reperabil în structura fragmentului analizat: este vorba de motivul întâietăţii (priorităţii) [29] , respectiv al accesului, cu mijloace şi în scopuri noi, într-un spaţiu el însuşi nou al poeziei.

   Acest motiv apare explicitat, în cadrul unui scenariu complex, simbolic şi alegoric totodată, prin conceptul de noutate (nouitas: cf. 1,139 nouitatem), repetat cu insistenţă de patru ori, între vv. 926 şi 930: nullis, 926; integros, 927; nouos, 928; nulli, 930. Elementele simbolice care articulează scenariul alegoric sunt: drumul nestrăbătut până atunci (auia [...] loca, 926); izvoarele neatinse (integros [...]  fontis, 927); florile proaspete (nouos [...]  flores, 928); cununa strălucitoare pe tâmple (insignem[...] coronam, 929). Prin intermediul acestei cvadruple afirmaţii [30] , Lucretius reliefează cu pregnanţă ideea de originalitate prin noutate în poezie. Declarând că nu acceptă spaţiul poeziei tradiţionale, căile bătătorite ale acesteia, Lucretius afirmă o altă circumstanţă care condiţionează creaţia poetică: noutatea. Poetul alege un drum nou, propriu: cel care, reuşind să dezlege spiritul de nodurile strânse ale superstiţiilor religioase, va putea conduce spre adevărurile ştiinţei [31] .

   Finalul celui de-al doilea motiv (vv. 933-934) constituie premisa ultimei dezvoltări imagistice (şi, totodată, a ultimei secţiuni) a fragmentului de faţă. Prin limpezimea ei de cristal (tam lucida [...] /carmina, 933-934), poezia înlătură tenebrele obscurităţii subiectului (obscura de re, 933). Mai mult decât atât, ea îmbracă totul într-un farmec dulce, într-un văl de vrajă (contingens cuncta lepore, 934). Poezia este asemenea mierii (quasi musaeo dulci[...] melle, 947) cu care se ung marginile cupei cu absint, pentru ca, păcăliţi, dar nu înşelaţi (decepta [...]  non capiatur, 941), copiii bolnavi să bea până la fund doctoria amară.

   Punctul de pornire al unei atari concepţii despre menirea poeziei nu este atât unul homeric (poezia ca incantaţie divină, Jελκτηρια în Odis. 1, 337, 518-521), cât, aşa cum a demonstrat Alessandro Ronconi [32] , mai curând unul hesiodic: în Theog. 27-28 se afirmă că poezia este capabilă să-i înveţe pe oameni şi adevărul, dar şi născocirile aidoma adevărului. Fapt ce pare a fi cu putinţă, pentru că dulcele cânt care curge neîncetat de pe buzele Muzelor învăluie în lumină palatul lui Zeus, altfel zicând universul (ibid., 36-42). Cu mult înaintea lui Epicur şi anticipându-l, Hesiod afirmase că poezia este o iluminare [33] .

   Pe de altă parte, imaginea mierii a fost utilizată de către Homer  (Il. 1, 249) pentru a exprima farmecul vorbirii [34] . Devenind un topos”,  această imagine-simbol a intrat în tradiţia retorică şi poetică greacă, favorizată, în plus, aşa cum a observat Schrijvers (ibid.), de paronimia lexemelor μελι - μελη. Cu aceeaşi utilizare figurată, lat. mel  şi derivatele (melleus, mellilla, mellitus) vor apărea pentru prima oară în literatura latină în epoca lui Plautus [35] , iar jocul de cuvinte posibil în greacă este reprodus chiar de Lucretius: musaeo […] melle (1, 947) şi musaea mele (2, 412), mellis […] sapores (2, 504), cycnea mele (2, 505) [36] .

   Dar punerea în relaţie a însuşirilor vorbirii poetice cu efectele pe care acestea le pot avea asupra oamenilor a fost realizată pentru prima oară de către Platon. În Legile 2,659e, filosoful afirmase - într-o manieră regăsită ca atare la Lucretius, în pasajul de faţă - că muzica şi versurile, adăugate învăţăturii propriu-zise, pot îndulci gustul amar pe care îl lasă tinerilor supunerea strictă şi necesară faţă de legi [37] : versificate, formulele legilor deveneau nu doar mai expresive, ci autentice incantaţii ale sufletului şi pentru suflet (pentru context, a se vedea Legile, 659e-660a) [38] .

   Poetul latin adânceşte reflecţia platoniciană, căreia, prin apelul la imaginea-simbol a mierii, îi sporeşte semnificaţiile. Ca şi pentru Platon, oamenii nu sunt, pentru Lucretius, numai raţiune pură, ci şi imaginaţie şi sensibilitate. Poezia devine, astfel, la Lucretius unica modalitate prin care adevărul, sub forma rebarbativă, neatrăgătoare a doctrinei, poate fi acceptat şi asimilat. Servind cauzei adevărului epicureic, poezia conduce, prin frumuseţea ei imediată, dar înşelătoare (per falsa), spre tainele pure ale ştiinţei (ad uera) [39] .

   În concluzie, concepţia lucreţiană despre funcţiile cognitivă şi psihagogică ale poeziei, funcţii pe care, împreună cu alte pasaje deja semnalate (cf. supra), le relevă şi cel de faţă, se întemeiază pe următoarele două elemente: a) claritatea evocativă şi limpezimea luminoasă a poeziei, înţeleasă ca armonie formală [40] ; b) capacitatea ei de a captiva, prin intermediul căreia se realizează câştigarea adeziunii lectorului (animum […] tenere, 1, 948) [41] , ceea ce reprezintă, în fond, scopul ultim al utilizării poeziei ca vehicul al ştiinţei [42] . Raportul dintre poezie şi doctrina non-poetică se defineşte, în termenii lui Lucretius, ca fiind unul dintre formă şi conţinut, altfel spus dintre mijloc şi scop. Această concepţie constituie o dublă inovaţie remarcabilă: pe de o parte în raport cu doctrina lui Epicur [43] ; pe de alta, faţă de poeţii contemporani sau predecesori, care au preferat plăcerea şi frumuseţea poetică adevărului ştiinţei [44] şi au săpat, astfel, o prăpastie adâncă între adevăr şi frumos. Or, pentru Lucretius, frumosul nu se opune adevărului, ci este o parte a lui, pentru că ,,poezia devine lumină” [45] .

f)   Iam ualidis saepti degebant turribus aeuom,              1440

   et diuisa colebatur discretaque tellus,

   iam mare uelicolis florebat <nauibus - ->,

   auxilia ac socios iam pacto fœdere habebant,

   carminibus cum res gestas cœpere poetae

   tradere nec multo priu' sunt elementa reperta                       1445

   […]

   Nauigia atque agri culturas mœnia leges

   arma, uias, uestes <et> cetera de genere horum,

   praemia, delicias quoque uitae funditus omnis,                      1450

   carmina, picturas, et daedala signa polire,

   usus et impigrae simul experientia mentis

   paulatim docuit pedetemptim progredientis.

   Sic unumquicquid paulatim protrahit aetas

   in medium, ratioque in luminis erigit oras.                             1455

   Namque alid ex alio clarescere corde uidebant

   artibus, ad summum donec uenere cacumen.

   Ambele fragmente aparţin finalului cărţii a V-a.

   Spre deosebire de celelalte pasaje aduse în discuţie în paginile precedente (exceptând cel de-al doilea text de la punctul e, şi anume 5, 1133-1135), fragmentele de faţă nu atestă prezenţa explicită a vocii auctoriale în discurs. Această detaşare de text, în sensul unei obiectivări formale a discursului, epurat de mărcile gramaticale specifice persoanei locutoare, pare a sugera, în cazul de faţă, după opinia noastră, caracterul conclusiv al reflecţiilor privitoare la creaţia poetică în general. Mai exact, scoaterea acesteia din urmă de sub incidenţa experienţei particular-subiective şi plasarea ei, dacă putem spune astfel, sub specia universalului.

   Constatăm, prin urmare, că, la Lucretius, neologismul poesis, întâlnit la Varro (Sat. Men., X (12), 394; ed. Buecheler, p. 225 = 396 [398], XII Cčbe; cf., supra), nu apare atestat în cuprinsul poemului. Creaţia poetică, înţeleasă simultan ca act şi ca produs, este desemnată, în schimb, prin variate modalităţi lexicale. Astfel, Lucretius utilizează fie verbe şi construcţii verbale perifrastice, precum: scribendis uersibus (1, 24); agere (1, 41); sit agendum (1, 138); efferre (1, 141); quaerentem […] praepandere (1, 143-144); pango (1, 933); exponere (1, 833, 946), fie forme nominale (substantive sau participii substantivate), care acoperă anumite sensuri ale conceptului grecesc πoιησιs - el însuşi cu semnificaţii variabile (vezi, supra) - şi desemnează: a) ,,instrumentul” creaţiei poetice (dictis, 1, 28, 103, 143; uerbis, 1, 833; uersibus, 1, 949); b) anumite ,,produse” ale acesteia (somnia, 1, 105; minis, 1, 109); c) efortul creator (laborem, 1, 141).

   Pe un loc aparte se situează lexemul carmen. El apare la singular în două pasaje semnificative pentru ansamblul discuţiei de faţă: 1, 143 şi 1, 946. Ambele contexte permit interpretarea lexemului într-un mod particular: la singular, este vorba nu de rezultatul creaţiei poetice, concretizat prin una sau mai multe poezii, ci de creaţia poetică în sine, o formă superioară de expresie, plină de farmec (suauiloquenti, 1, 945), destinată expunerii unui anumit conţinut, altminteri rebarbativ pentru cititor. În schimb, la plural, lexemul desemnează, aşa cum ne permite să interpretăm un pasaj deja citat (1, 933-934), ceea ce putem numi produsele concrete ale creaţiei poetice, lucrările în versuri: tam lucida […] carmina (ibid., cu referinţă la propriul poem).

   Această ultimă semnificaţie a lexemului carmen utilizat la plural este confirmată de cele două pasaje, citate mai sus, din finalul cărţii a V-a (vv. 1444 şi 1451). În primul dintre ele, Lucretius are în vedere poemele epice, care relatează (tradere, 1445) întâmplări petrecute aievea (res gestas, 1444). Transmiterea lor are loc, iniţial, pe cale orală, întrucât utilizarea scrierii este un fapt de dată recentă (nec multo priu' sunt elementa reperta, 1445).

   Semnificativă ne apare aici, ca şi în pasajul următor, plasarea poeziei - înţeleasă ca produs literar, ca rezultat al unei activităţi specifice - într-o succesiune determinată a elementelor definitorii pentru civilizaţia umană: urbanizare, exploatare individuală a pământurilor, navigaţie, strategie politică şi militară. În ordinea apariţiei, poezia ocupă locul final în raport cu celelalte valori ale civilizaţiei. Ea este ultima cucerire a omului, ea apare cel mai târziu tocmai pentru că este cea mai înaltă.

   În pasajul care urmează, poetul reia tema dezvoltării progresive a civilizaţiei umane (această temă reprezentând mai mult de o treime din cartea a V-a, respectiv vv. 925-1457) şi adaugă, dintr-o nouă perspectivă, o sumă de detalii. Poezia nu mai apare ca singura îndeletnicire a spiritului, ea contribuind la progresul civilizării umane alături de pictură (picturas, 1451) şi sculptură (daedala signa polire, ibid.). Fiecare element, material sau spiritual, al vieţii umane, implicit creaţia poetică, reprezintă rezultatul exerciţiului (usus, 1452) şi al experienţei minţii (ibid.). În această privinţă, Lucretius deschide şirul unor mărturii, nu puţin numeroase de altfel, privitoare la rolul decisiv al contactului cu realitatea şi al experienţei umane în activitatea de creaţie poetică. În acest şir, notabile sunt punctele de vedere pe care  Horatius (AP, 70-72 cu referire directă la limbajul poetic) şi, mai ales, Ovidius (cf., infra) le împărtăşesc asupra aceluiaşi concept, care devine în poezia postlucreţiană una dintre circumstanţele ce condiţionează decisiv creaţia poetică. Îngemănarea exerciţiului şi a experienţei duce, în timp, la progres sau, cum afirmă poetul, la un progres al încercărilor treptate, paulatim […] pedetemptim progredientis (v. 1453). În sfârşit, ordinea valorilor civilizaţiei apare uşor modificată în comparaţie cu pasajul anterior, putându-se remarca şi unele elemente noi (leges, 1448; arma, 1449; uias, ibid.; uestes, ibid.).

   Pluralul carmina este utilizat, aşa cum am observat mai sus, spre a denumi diversele tipuri de produse poetice, şi nu creaţia poetică în sine sau actul creator. Pe lângă faptul că artele au constituit, din perspectiva lui Lucretius, veritabila culme (summum […] cacumen, 1457) a dezvoltării umane - idee sugerată în pasajul anterior, cu referire însă numai la poezie; a se vedea vv. 1444-1445 -, este semnificativ şi rolul conferit de poet acestor elemente de civilizaţie care au marcat, treptat, drumul spre mai bine al omenirii: ele sunt ,,răsplăţi” (praemia, 1450), după o luptă neîntreruptă a omului cu sine, şi sunt răsplăţi pentru că îi pot face viaţa cu totul plăcută (delicias, ibid.) [46] .

   În concluzie, din perspectiva lui Lucretius poezia este, atât în sensul de act creator, cât şi de produs al creaţiei, un summum, un mirum (în termenii analizei lui Schrijvers) [47] , altfel spus un element sublim şi miraculos al vieţii, către care tinde întreaga evoluţie a civilizaţiei umane.

Câteva precizări finale

   Concepţia lui Lucretius despre creaţia poetică este determinată în mod direct de fundamentul epicureic al gândirii sale. Dintr-o atare perspectivă, poezia, atât ca act creator, cât şi ca produs al acestuia, devine modalitatea optimă de exprimare a unui conţinut doctrinar, a adevărului în ultimă instanţă. Poezia este concepută, aşadar, ca un instrument cu ajutorul căruia se realizează cea mai sigură şi eficace intrare în posesia esenţei cognoscibile a lumii.

   Consecinţa unei astfel de premise este dublă.

   Pe de o parte, poezia se instituie ca o cale de acces a cunoaşterii, întrucât, prin forma şi mijloacele ei specifice, conduce spre adevărata luare la cunoştinţă a lumii şi a sinelui, a tot ceea ce se află ascuns, până la Epicur, de vălurile ignoranţei care naşte spaimă şi ură. Se poate vorbi, aşadar, după cum rezultă din analiza precedentă, de funcţia cognitivă, esenţialmente didactică, a creaţiei poetice în concepţia lucreţiană, de altfel în conformitate cu finalitatea fundamentală a genului literar căruia îi aparţine poemul. Această dimensiune a poeziei constituie, cum s-a arătat, replica originală a poetului latin la refuzul lui Epicur de a vedea în creaţia poetică altceva decât un spaţiu al ficţiunii mitice.

   Pe de altă parte, în virtutea formei şi a calităţilor sale expresive, superioare oricărei alte arte a cuvântului, poezia produce asupra lectorului/auditorului un efect profund şi de durată. Ea îl farmecă, îl cucereşte, îl domină psihic, creând o stare ce reprezintă, în opinia noastră, echivalentul în spaţiu poetic al conceptului filosofic tipic epicureic de uoluptas (ηδoυη): este vorba de lepos. Lucretius afirmă, astfel, în continuarea unei bogate tradiţii a gândirii greceşti care, prin Aristotel şi, respectiv, Platon, urcă până la Hesiod şi Homer, că o altă funcţie esenţială a creaţiei poetice este capacitatea acesteia de a emoţiona: altfel spus, funcţia psihagogică a poeziei.

   În sfârşit, prin intermediul creaţiei poetice se poate dobândi gloria (laudis spes magna, 1,923). Specificul lucreţian al acestei funcţii a poeziei, pe care o putem numi, aşadar, de glorificare, constă în accentul cu totul nou, efectiv patetic, prin care ea este afirmată, în raport atât cu originile hesiodice, cât şi cu variaţiunile elenistice ale unei concepţii în egală măsură tradiţională ca şi precedenta.

   Dintre condiţiile care însoţesc procesul creaţiei poetice, Lucretius reţine următoarele: a) circumstanţele exterioare creaţiei: pax (la acuzativ în 1, 40); patriai tempus (ultimul cuvânt în text la ablativ, ibid. 41); aceste condiţii au un efect direct asupra procesului creaţiei, asigurând poetului acea stare de echilibru sufletesc, aequo animo (ibid. 42), indispensabilă oricărui creator; b) circumstanţe intrinseci creaţiei poetice: usus, experientia mentis (5, 1452); labor (uigilare, 1, 141-142), altfel spus, dimensiunea interioară a efortului de creaţie; c) nouitas (la acuzativ în 1, 139; cf. şi suita adjectivelor noutăţii în 1, 926-930 = 4, 1-5), circumstanţă referitoare la conţinutul creaţiei poetice şi constând în refuzul căilor bătătorite, aşadar al spaţiului poeziei tradiţionale.

   Ca toţi ceilalţi poeţi latini - cu excepţia, fie şi parţială, a lui Horatius -, Lucretius a abordat problematica poeziei într-un mod nesistematic. De altfel, de pe poziţiile filosofiei pe care o îmbrăţişase şi al cărei apostol devenise [48] , nici nu avea vreun temei să o facă altfel, dimpotrivă. Cu toate acestea, preluând atât din tradiţia filosofică şi estetică greacă, tradiţie care urca până la rădăcinile ei homerice, cât şi, după cum s-a susţinut, din teoria poetică a epocii sale, dominată de gândirea neoterică şi ambiţionând, prin Catullus în special, spre o mai accentuată coerenţă a expunerii, Lucretius se dovedeşte a fi contribuit decisiv, în continuarea direcţiei inaugurate de Varro, la orientarea viitoare a gândirii poetice latine, în aceaşi epocă în care neotericii reuşeau să formuleze, pentru prima oară la Roma, veritabile manifeste poetice.


[1] Toate fragmentele lucreţiene citate în cuprinsul acestui capitol au fost preluate din ediţia Lucrčce. De la nature. Texte établi par A. Ernout. Paris, Les Belles Lettres, 1920.

[2] Conceptul apare echivalat şi, totodată, definit prin sintagma ,,claritatea fermecătoare a poeziei” sau ,,claritate psihagogică, afectivă” de către P. H. Schrijvers, HORROR AC DIVINA VOLUPTAS. Études sur la poétique et la poésie de Lucrčce. Amsterdam, Hakkert, 1970, p. 41. Atributul ,,clarităţii”, prin care Schrijvers defineşte conceptul lepos, nu rezultă însă din pasajul lucreţian analizat, ci din alte contexte. Cum este şi firesc, prezenţa conceptului lepos, puternic reliefată prin plasarea lui în chiar proemiul general, a fost pusă de către numeroşi cercetători în legătură cu poetica neoterică, ilustrată în mod manifest în primul rând de ansamblul creaţiei catulliene, ca şi de textele altor autori contemporani, transmise însă fragmentar. Dintre studiile consacrate acestor aspecte, de altfel esenţiale în cuprinsul unei analize tipologice şi, totodată, istorice a poeticii latine, remarcăm în special contribuţia lui L. Ferrero, Poetica nuova in Lucrezio. Firenze, La Nuova Italia, 1949. Împotriva tezei lui Ferrero privitoare la esenţa neoterică a poeticii lucreţiene, cf. E. Paratore, La poesia di Lucrezio. Roma, Edizioni dell' Ateneo, 1960, pp. 12-14, 16-17; id., Poetiche e correnti letterarie, pp. 55, 59; cf. şi A. Ernout, Lucrčce. Bruxelles, Lebčgue, 1947, pp. 15-17.

[3] P. H. Schrijvers, op. cit., pp. 40-42. Înaintea lui Gorgias şi a lui Platon, arată A. Plebe, op. cit., pp. 8-9, Pindar este primul autor care îşi fundamentează poetica pe un concept-cheie (regăsit în consideraţiile soloniene despre poezie ca minciună, ca neadevăr frumos): poezia este o amăgire (yeudos), pentru că, în drumul ei spre adevăr, poezia trebuie să străbată amăgirea produsă de simţuri. Germenii concepţiei platonico-aristotelice despre funcţia psihagogică a poeziei (recte, a artei), se află aici: alături de lucruri care există cu adevărat, spune Pindar (Nem. 7, 20-27; Ol. 1, 28-34), arta poeziei face credibile fapte şi lucruri incredibile. Cu alte cuvinte, poezia sublimează realitatea cotidiană, într-o dublă direcţie: pe de o parte, ea transfigurează realitatea, ridicând-o la temperatura excepţională a miraculosului; pe de alta, ,,înşelăciunea”, ,,amăgirea” produsă de artă se repercutează asupra receptorului ca un fapt social, chiar tehnic, de comunicare, căci poetul - cum subtil notează acelaşi Plčbe, ibid., p.9 - amăgeşte pentru a-şi convinge auditorul, publicul în general. Despre moştenirea pitagoreică a concepţiei privitoare la poezie ca vrajă, farmec sau incantaţie, cf. A. Plebe, ibid, pp. 25-26 (,,estetica vrăjii”), 61-62 (gr. yucagwgein, ,,fascinaţia personală” a poeziei la Aristotel).

[4] Pentru echivalenţa (diuina) uoluptas-lepos în cuprinsul aceluiaşi proemiu, subliniată de vv.15-16 (ita capta lepore/te sequitur cupide quo quamque inducere pergis), a se vedea comentariul lui P. Boyancé, Lucrčce et l' épicurisme. Paris, Presses Universitaires de France, 1963, pp. 67-68.

[5] P. Boyancé, op. cit., p. 68. Frumuseţea, explicitată ca farmec şi prospeţime a expresiei, devine, aşa cum notează L. Ferrero, op. cit., pp. 37-38, o aspiraţie programatică pentru poetul naturii.

[6] Configuraţia literară a mitologemei este atestată pentru întâia oară la Homer, Odiseea, 8, 267-366.

[7] Avem în vedere faptul că un atare motiv nu apare în nici una dintre invocaţiile poemelor didactice anterioare celui lucreţian. În schimb, el va fi utilizat în proemiile poemelor didactice ulterioare, de pildă la Manilius, Astron. 1,13 (hoc sub pace uacat); 2, 24 (pacis opus magnos naturae condit in usus) şi Germanicus (Arat. 5-16, respectiv proemiul). Cf. şi P. Dams, op. cit., pp. 23, 38, 56-57. Prezenţa motivului păcii în ideologia politică şi literatura epocii imediat următoare a fost cercetată de L. Consigliere, ,,Slogans” monetarii e poesia augustea. Genova, Istituto di Filologia Classica e Medievale, 1978, cap. ,,Ceres” e ,,Pax, pp. 93-119; nu există, totuşi, nici o referinţă la precedenţle motivului în literatura epocii ciceroniene, epocă în care, de altfel, se constituie acest topos ideologico-literar.

[8] Utilizarea pluralului, ca şi preferinţa acordată unui lexem autohton, cu bogată încărcătură semantică, în detrimentul neologismului grecesc poeta(e) - acesta din urmă cunoscând, de altfel, o largă circulaţie în limbajul literar al epocii -, ne apare semnificativă, întrucât, prin aceasta, Lucretius marchează într-un mod mai evident intenţia sa de a se referi la o anumită categorie de poeţi, şi nu la conceptul de creator de poezie în general. Cf. H. Dahlmann, Vates, în vol. cit., pp. 40-45. Despre diferenţa specifică între ficţiune şi imaginaţie în spaţiul mentalităţii latine, a se vedea şi L. Franga, Somnul şi visul. O poetică latină a imaginarului, în Analele Universităţii Bucureşti. Limbi şi literaturi străine, 38 (1989), pp. 73-79, în special 75-77.

[9] L'epicureismo nella letteratura latina nel I sec. av. Cristo. Volume secondo. Lucrezio e Catullo. Torino, Gheroni Editore, 1948, p.43. În alte contexte, referinţa la poeţii arhaici greci apare explicit formulată: Hanc ueteres Graium docti cecinere poetae (2, 600); scilicet ut ueteres Graium cecinere poetae (5, 405); Graium ut cecinere poet (6, 754); alteori, referinţa îi vizează şi pe poeţii latini, în primul rând Ennius (Ennius ut noster cecinit, 1, 117). Cf. şi P. H. Schrijvers, op. cit., pp. 47, 218; L. Ferrero, op. cit., p. 151.

[10] A. Ronconi, Interpretazioni letterarie nei classici. Firenze, Le Monnier, 1972, cap. Poetica e critica epicurea (pp. 64-90), aici p. 84, remarcă faptul că, în acest pasaj, care reprezintă o condamnare necondiţionată a poeziei mitologice, polemica epicureică este preluată în întregime, lexemul turbare (v. 106), de pildă, făcându-se ecoul direct al sintagmei poietike tyrbe (,,tulburare poetică”), atestată în fragmentele păstrate din textele lui Epicur.

[11] O confirmare directă a tezelor epicureice privitoare la rolul poeziei mitopeice se întâlneşte, arată P. Giuffrida, op. cit., p.43, n.58, în fragmentele păstrate din Philodemos, col. 1-7, în cazul de faţă 1, 18-21.

[12] P. Giuffrida, op. cit., p.44. Pentru conotaţiile filosofice ale verbului sapere, ,,a se pricepe”, ,,a şti”, ,,a cunoaşte”, cu atestări care urcă până în epoca plautină, a se vedea exemplele citate sub uoce în OLD, p. 1690, punctele 5şi 6.

[13] Op. cit., p.83.

[14] Prima afirmare a funcţiei cognitive şi, implicit, didactice a poeziei se întâlneşte, după cum a demonstrat A. Plebe, op. cit., pp. 59, 61-62, la Aristotel, în cartea a VIII-a a Politicii, 1339 a. Pentru a reabilita poezia de severa condamnare platoniciană, Stagiritul enunţă trei posibile justificări, bazate pe trei posibile teorii privitoare la natura artei în general. Dintre acestea, interesează aici îndeosebi prima, în conformitate cu care arta (mousike la Aristotel) reprezintă, sub oricare formă a ei, o modalitate de realizare a educaţiei (paideia), în al doilea rând o purificare (katharsis), respectiv, în al treilea rând, o petrecere plăcută şi liberă a timpului (diagoge). A. Plebe, op. cit., p. 59 vorbeşte, pentru prima dintre atributele funcţionale ale artei, chiar de o finalitate pedagogică (am spune, mai curând, didactică) a artei.

[15] P. H. Schrijvers, op. cit., pp. 40-42; G. Namia, Poetica e poesia in Lucrezio (in margine a P. H.Schrijvers, ,,Horror ac divina uoluptas. Études sur la poétique et la poésie de Lucrčce”. Amsterdam, Hakkert, 1970, pp. VII-VIII/ 1-367), în Vichiana, N.S., 4 (1975), 1-2, pp. 124-154, aici, p.141; A. Ernout, op. cit., p. 77.

[16] G. Namia, op. cit., pp.140-141.

[17] În Ennianae poesis reliquiae. Iteratis curis recensuit Iohannes Vahlen. Lipsiae in aedibus B. G. Teubneri, 1903, p. 77, fragmentul apare sub numărul 425 (XV) şi prezintă o formă sensibil diferită: post aetate pigret sufferre laborem.

[18] Pentru o interpretare sensibil diferită, bazată pe lecţiuni proprii relativ incerte, a se vedea comentariul lui J. P. Cčbe, ed. cit, vol II, pp. 241-245, în special p. 244.

[19] P. Giuffrida, op. cit., p. 47.

[20] Op. cit., pp. 20-21.

[21] E. Paratore, Poetiche e correnti, pp. 56-57.

[22] Op. cit., p. 28.

[23] În legătură cu această identitate, considerată în cadrul tiparelor formal-stilistice specifice unui procedeu frecvent întâlnit în poemul didactic lucreţian - este vorba de repetiţie -, a se vedea şi concluziile formulate de P. H. Schrijvers, op. cit., pp. 28-33.

[24] Sintagma o regăsim, în întregime, într-un fragment din mimii lui Decimus Laberius (citat de noi într-unul din subcapitolele următoare): cecidi ego, cadet qui sequitur: laus est publica (Poetarum Romanorum ueterum reliquiae. Selegit Ernestus Diehl. Bonn, A. Marcus und E. Weber´s Verlag, 1911, p. 159 = vv. 167-170 Bonaria = 127-130 Ribbeck).

[25] Este vorba de fragmentul din Theogonia, 29-34, care atestă - exact ca în fragmentul lucreţian pe care îl analizăm - interferenţa motivului gloriei cu cel al încununării poetice.

[26] M. Puelma, Die Aitien des Kallimachos als Vorbild der römischen Amores-Elegien. I, în Museum Helveticum, 39 (1982), pp.221-246; II, ibid., pp.285-304. E. Pasoli, Ideologia nella poesia: lo stile di Lucrezio, în Lingua e stile, 5 (1970), 3, pp.367-386, aici, p.380, remarcă în mod judicios faptul că motivul entuziasmului dionisiac, aflat la Lucretius în strânsă legătură cu motivul poetic al priorităţii, a pătruns în cultura literară latină prin intermediul proemiului Analelor enniene, care filtrează experienţa programatică afirmată în proemiul la poemul Aitia al lui Callimach. Prin Lucretius, devenind un veritabil topos al simbolisticii literare, motivul se va răspândi în poezia augustană şi ulterior. Cf. şi P. Giuffrida, op. cit., p.46, autorul subliniind faptul că Lucretius nu repetă, nici nu reface un simplu motiv artistico-literar, imitat după Calllimach, ci proclamă, cu cea mai înaltă convingere şi profundă conştiinţă de sine (mente uigenti, 925), că pe drumul străbătut de el nu a mai păşit nimeni înainte (auia [...] loca nullius ante/trita solo, 926-927); consideraţii similare la L. Ferrero, op. cit., p.44.

[27] Op. cit., p.157.

[28] A. Ronconi, op. cit., p.85. Noutatea de subiect constă, după judicioasa interpretare a lui L. Ferrero, op. cit., p.43, în detaşarea de tematica, adeseori obscură şi complicată, a poeziei alexandrine şi alexandrinizante, poezie care ocoleşte magnae res, ,,subiectele importante”, ,,temele primordiale şi esenţiale”, oprindu-se asupra detaliilor capabile să ofere doar un lux spiritual. P. Giuffrida, op. cit., pp.48-49, subliniază faptul că noutatea de conţinut a poeziei lucreţiene constă în abandonarea ,,îmbătrânitelor scheme ale poeziei epice” (p.48), precum şi în dimensiunile sale etice, profund civice şi patriotice. Pe lângă noutatea intrinsecă a subiectului (res, termen care, de altfel, va deveni unul consacrat în poetica epocii imediat următoare, în special la Horatius) - această noutate putând consta, după opinia lui L. Ferrero, op. cit., p.44, şi în conţinutul propriu-zis al fizicii epicureice - Lucretius ia în seamă noutatea expresiei poetice, a registrului stilistic variat, beneficiind atât de limpezimea, cât şi de farmecul sugestiei.

[29] Motivul întâietăţii sau al priorităţii poetice, denumit în critica germană îndeobşte ,,primus-Motiv”, cunoaşte o extrem de frecventă utilizare în spaţiul poeziei latine a sec. I a.Chr.-I p.Chr. Configuraţia acestui motiv are la bază două elemente esenţiale: 1) prezenţa obligatorie a modelului declarat (grecesc, foarte rar latin), nominalizat sau nu (de pildă, la Lucretius, în fragmentul următor: Te sequor, o Graiae gentis decus, inque tuis nunc/ficta pedum pono pressis uestigia signis, 3,3-4); 2) asumarea propriu-zisă a priorităţii absolute, prin nerecunoaşterea vreunui predecesor în spaţiul lingvistic în care se efectuează receptarea mesajului modelului (cu rare excepţii, de pildă, Columella, care îl preia ca model declarat pe Vergilius). Cf. W. Wimmel, Kallimachos in Rom. Die Nachfolge seines apologetischen Dichtens in der Augusteerzeit. Wiesbaden, Steiner, 1960, pp.103-111 şi index, s.u. primus-Motiv; H. Dahlmann, Zu Varros Literaturforschung, în vol. cit., pp.92-98; U. Wenzel, Properzhauptmotive seiner Dichtung. Lebenswahl, Tod, Ruhm und Unsterblichkeit, Kaiser und Rom (Diss.). Bamberg, 1969, cap. Das primus-Motiv bei den lateinischen Dichtern, pp.221-223; P. Dams, op. cit., p.17.

[30] P. Giuffrida, op. cit., p. 46. După clasificarea propusă de E. R. Curtius, Literatura europeană şi Evul Mediu latin. În româneşte de A. Armbruster, cu o introducere de Al. Duţu. Bucureşti, Editura Univers, 1970, pp.105-107, motivul întâietăţii - definit, cum am arătat mai sus, prin conceptul de noutate - aparţine unei topici mai largi, numite de savantul elveţian exordială (,,toposul « spun lucruri pe care nu le-a mai spus nimeni altul »”, p. 105), inaugurată de poetul grec Khoirilos, prin refuzul declarat al acestuia de a aborda subiectele epice ,,tocite”.

[31] Acelaşi L. Ferrero, op. cit, pp.42-43, remarcă faptul că aspiraţia lucreţiană spre noutatea literară se integrează în orizontul cultural-spiritual al epocii, fiind comună celei a poeţilor contemporani, neotericii: denumirea însăşi a acestui curent literar, aşa cum o întâlnim la Cicero (poetae noui, neoteroi), subliniază ca element definitoriu al poeticii neoterice idealul ei profund novator, aspiraţia permanentă spre inovare. Motivul întâietăţii, explicitat în fragmentul lucreţian de care ne ocupăm (vezi sub punctul e) prin conceptul noutăţii literare, se regăseşte în cartea a V-a, vv.337-339, din care lipseşte însă scenariul alegorico-simbolic: Denique natura haec rerum ratioque repertast/nuper, et hanc primus cum primis ipse repertus/nunc ego sum in patrias qui possim uertere uoces. Cf. şi  A. Ernout, op. cit., pp.98-99.

[32] Op. cit., pp.82-83.

[33] Pentru doctrina epicureică, criteriul evidenţei şi al clarităţii care pune în lumină adevărul (lat. euidentia) constituie o condiţie fundamentală a demersului metodologic realizat de ştiinţă (fizica). La rândul lui, Lucretius, concepând poezia ca o lumină şi o iluminare totodată, se situează exact pe linia criteriului evidenţei din doctrina epicureică. A se vedea analiza în detaliu la P. H. Schrijvers, op. cit., pp.39-41; G. Namia, op. cit., pp.151-152.

[34] P. H. Schrijvers, op. cit., p.35.

[35] P. H. Schrijvers, op. cit., pp.35-36.

[36] Id., ibid. (cel de-al doilea exemplu ne aparţine).

[37] P. Boyancé, op. cit., p.64.

[38] A. Ronconi, op. cit., p.82.

[39] P. H. Schrijvers, op. cit., pp.37-38, 41; G. Namia, op. cit., p.125 (poezia ca iter al cunoaşterii).

[40] Id., ibid., p.37 (în opoziţie cu obscuritatea doctrinei: obscura de re tam lucida [...] /carmina, 933-934). Cf. şi P. Boyancé, op. cit., pp.62-63 (aspiraţia spre claritate şi limpezime reprezintă o trăsătură esenţială a artei lucreţiene: vezi, de pildă, 1,143 sqq); L. Ferrero, op. cit, p.29.

[41] P. H. Schrijvers, op. cit., pp.38-39; E. Pasoli, op. cit., pp.368-371; G. Namia, op. cit., pp.149-151 (este adus în discuţie şi un pasaj din tratatul ciceronian De finibus bonorum et malorum, 1,21,72, faţă de care întreg fragmentul analizat aici este considerat un răspuns indirect); P. Boyancé, op. cit., pp.63-64.

[42] După observaţia pertinentă a lui A. Ronconi, op. cit., p. 82, pentru Lucretius finalitatea poeziei este de a face nu mai utilă o învăţătură, un corp doctrinar etc., ci mai uşor de acceptat de către cititori.

[43] A. Ronconi, op. cit., pp. 83, 87-88.

[44] Id., ibid., p.85.

[45] P. Boyancé, op. cit., p.63.

[46] Interpretarea pe care Schrijvers o propune unei părţi din acest al doilea pasaj considerăm că este forţată. Savantul olandez apreciază (op. cit., p.47) că v.1450, şi anume partea care începe cu lexemul delicias, constituie o apoziţie anticipativă a elementelor menţionate în versul următor (carmina, picturas, daedala signa polire, la Schrijvers în varianta polita). De fapt, atât lexemul praemia, omis în citatul lui Schrijvers, cât şi delicias reprezintă apoziţii pe lângă cetera, 1449, interpretare care rezultă, de altfel, şi din punctuaţia adoptată de A. Ernout în ediţia menţionată (supra, n.1, p.49).

[47] Op. cit., pp.218, 339-340.

[48] Gh. Vlăduţescu, Filosofia în Roma antică - Forme de gândire şi evoluţii -. Bucureşti, Editura Albatros, 1991, cap. II. Lucreţiu, o nouă construcţie a epicurismului, pp.68-137, aici 72 şi 78, îl numeşte pe Lucretius al doilea ,,întemeietor al şcolii”.

 

© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Liviu FRANGA                           Last update: December 2002                Web design§Text editor: Monica CIUCIU