CAPITOLUL III. CATVLLVS

 

 

   Ca şi în cazul celorlalţi poeţi contemporani, opera lui Catullus - de altfel, redusă ca dimensiuni, fapt datorat nu numai unei existenţe scurte şi agitate, ci şi transmisiunii defectuoase a textelor manuscrise, din Antichitate până în Evul Mediu şi de aici în epoca modernă [1] - nu conţine un program poetic sistematic şi detaliat, altfel spus un manifest conceput ca atare,  o dizertaţie teoretică amplă, coerentă şi unitară asupra problemelor poeziei. Este foarte probabil ca faimosul poem 95, a cărui funcţie în interiorul culegerii catulliene (liber) este în mod manifest una declarativ-programatică[2] , să fi avut, în concepţia poetului, rolul de a susţine întreg edificiul estetic al creaţiei sale; poate chiar mai mult, al întregii orientări estetice specifice noii poezii a epocii ciceroniene, definită   de Arpinat printr-o dublă caracterizare devenită clasică (poetae noui, oι νεωτερoι) [3] . Totuşi, aşa cum ni s-a transmis până astăzi, poemul 95, conţinând doar 10 versuri, este axat pe două concepte poetice, care sunt departe de a epuiza complexa teorie(reflectată prin însăşi practica poetică) a primului neoterism din literatura latină. Este vorba de conceptele labor (care asigură înscrierea în durată a operei) şi, direct dependent de acesta, conceptul breuitas. În plus, după cum par a ne sugera puţinele versuri transmise (a se vedea în acest sens vv. 1-8, cu o lacună considerabilă între versurile 3 şi 5) [4] , poemul se constituia, în primul rând, ca un elogiu - polemic şi apologetic în acelaşi timp - al creaţiei definitorii, din perspectiva lui Catullus, pentru poezia neoterică: poemul Zmyrna al lui Helvius Cinna.

   Ne apare evidentă, în consecinţă, necesitatea de a extinde cadrul investigaţiei noastre dincolo de acest spaţiu programatic redus - şi prin capriciile întâmplării - la câteva versuri, chiar dacă poemul în cauză se consideră îndeobşte a prezenta, cum s-a spus (vezi, supra), manifestul poeziei neoterice. În realitate, un atare ,,manifest” este întregit de mult mai numeroasele referinţe de natură conceptual-programatică pe care le conţine ansamblul operei catulliene. Prezenţa lor este, în general, incidentală, în sensul că depind în mare măsură de un anumit context, a cărui finalitate nu este una prin excelenţă teoretică [5] . Referinţele la poezie, atât cele cu un caracter mai general, cât şi cele care apar într-un context subiectiv-personal, sunt, însă, integrate pe deplin în contextul poemului căruia îi aparţin, astfel încât semnificaţia lor nu poate fi percepută în afara lui. De unde şi dificultatea, metodologic vorbind, de a extrage atari fragmente din ansamblul, restrâns sau general, al unei opere de o coerenţă şi coeziune exemplare.

   Textele care urmează au fost reunite în funcţie de o problematică generică esenţialmente comună. Toate relevă, aşadar, concepţia lui Catullus despre poezie, ca act fundamental de creaţie. Aşa cum remarcam mai sus, în absenţa unui program sistematic, unicul criteriu al analizei nu poate fi decât cel de natură tematică, rezultat al notaţiilor succesive (reduse, de regulă, la câteva versuri sau chiar la simple cuvinte), încorporate în substanţa poemelor înseşi.

   Corelând aceste notaţii, subsumate unor aspecte particulare ale problematicii creaţiei poetice la Catullus, putem grupa fragmentele excerptate în raport cu două teme majore: 1) esenţa şi funcţiile poeziei; 2) condiţiile creaţiei poetice. Există, desigur, şi fragmente care, prin natura conceptelor pe care le conţin, aparţin ambelor teme, în ultimă instanţă interferente.

1) Reunim în cuprinsul acestui paragraf toate textele referitoare la specificul actului şi, implicit, al rezultatului său, ,,produsul” poetic (indiferent de opţiunea pentru un gen sau altul), în ordinea pe care tradiţia manuscrisă a consacrat-o.

a)   Quoi dono lepidum nouum libellum

   arida modo pumice expolitum?

   Corneli, tibi; namque tu solebas

   meas esse aliquid putare nugas

                                                                           (1, 1-4)

   Non credis mihi? crede Pollioni

   fratri, qui tua furta uel talento

   mutari uelit; est enim leporum

   dissertus puer ac facetiarum.

                                                                           (12, 6-9)

   Siqui forte mearum ineptiarum

   lectores eritis manusque uestras

   non horrebitis admouere nobis

                                                                           (14b)

   Hesterno, Licini, die otiosi

   multum lusimus in meis tabellis,

   ut conuenerat esse delicatos.

   Scribens uersiculos uterque nostrum

   ludebat numero modo hoc modo illoc,                       5

   reddens mutua per iocum atque uinum.

   atque illinc abiei tuo lepore

   incensus, Licini, facetiisque

                                                                           (50)

   Claudite ostia, uirgines;

   lusimus satis.

                                                                           (61, 231-232)

   Primele patru versuri ale poemului iniţial pot fi reduse la o schemă primară, care funcţionează în cazul oricărui domeniu al artei: este vorba de relaţia semiotică dintre autor (emiţător)-operă (mesaj)-destinatar (receptor). Autorul, a cărui prezenţă în text este marcată morfologic prin desinenţa verbală corespunzătoare (-o, în dono, 1) şi prin aceeaşi persoană gramaticală a adjectivului pronominal posesiv (meas, 4), se află într-o situaţie interogativă (quoi, 1), determinată de dificultatea temporară a identificării persoanei destinatarului. Urmează răspunsul, care anulează incertitudinea dubitativă exprimată în primele două versuri. Astfel încât a doua jumătate a versului al treilea, precum şi cel următor, continuând adresarea directă către destinatarul nominalizat în partea iniţială a v. 3 (Corneli, tibi […] tu, 3), completează în mod firesc tiparul dialogic (întrebare-răspuns) cu un element suplimentar: justificarea opţiunii (namque, 3).

   Catullus realizează aici ceea ce putem numi schema clasică a dedicaţiei, bazată pe succesiunea a trei momente: interogaţia dubitativă, răspunsul şi justificarea lui. Primele două alcătuiesc un tipar obligatoriu, un cuplu în interiorul căruia elementul interogativ se instituie ca pretext pentru actul în sine al dedicaţiei. Schema de faţă o considerăm clasică şi datorită poziţiilor semnificative ocupate de termenii-cheie în text. Astfel, marca morfolexicală a interogaţiei (quoi, 1) se află în cap de vers, de frază şi de poem. Răspunsul este dat printr-un nume care ocupă, în versul impar următor, aceeaşi poziţie iniţială emfatică, accentuată nu numai prin utilizarea vocativului, caz prin excelenţă adlocutiv (Corneli, 3), ci şi prin prezenţa pronumelui personal (tibi, 3), lipsit de verb (subînţeles, dono) şi utilizat în mod firesc la un alt caz decât substantivul juxtapus. Primul şi ultimul vers al dedicaţiei se raportează la persoana locutoare (,,actantul” poemului), în vreme ce în interiorul schemei domină mărcile morfosintactice ale persoanei adlocutoare (destinatarul). În sfârşit, acelaşi caracter schematic, definit prin poziţiile fixe şi semnificative ale lexemelor, este sugerat şi de finalul fiecărui vers al dedicaţiei: corespondenţa dintre elementele verbale (sau de origine verbală) expolitum (2) şi solebas (3) este amplificată de remarcabila echivalenţă libellum (1)-nugas (4).

   Această ecuaţie constituie, dacă putem spune astfel, formula de identitate a creaţiei poetice catulliene, în chiar definiţia autorului. Lexemul nugae apare, la Catullus, pentru prima şi ultima oară aici. Nu întâmplător, în poemul iniţial al culegerii (cel puţin în forma în care ni s-a transmis până astăzi), şi, de asemenea, nu întâmplător în primele patru versuri ale acestui poem iniţial. Culegerea catulliană, după cum se poate constata, este lipsită de faimoasa ,,semnătură”,  stampilă sau pecete a autorului - în terminologia poeticii greceşti, η σφραγιs, ,,pecete”,  ,,stampilă” -, pe care acesta o aplica, mai ales în epoca alexandrină, dar, ocazional, şi mai înainte [6] , în partea finală a operei sale poetice (volum de poezii, culegere, poem de anumite dimensiuni etc.). Inversând datele tradiţiei, Catullus îşi semnează opera nu la sfârşitul ei, ci înainte de a o începe. Definind-o prin termenul nugae, el îşi previne dedicatarul şi, prin el, cititorii, nu doar în legătură cu o simplă opţiune stilistică sau de gen, cum s-a considerat [7] , ci în legătură cu propria concepţie despre poezie, ca act şi produs al creaţiei.

   Nugae reprezintă o formulă definitorie (Jean Bayet) [8] , cu semnificaţie aparent depreciativă (în conformitate cu valoarea semantică iniţială) [9] . În realitate, versurile care conţin acest termen minimalizator afectează modestia [10] , pentru că, dincolo de tonul umil şi discret, sugerând intenţia de ,,mortificare şi renunţare” la orice fel de ambiţii (Pasquale Giuffrida), se înalţă aspiraţia mărturisită spre gloria literară (plus uno maneat peremne saeclo, 10).

   Termenul nugae, aparţinând părţii proemiale a primului poem, este destinat să ilustreze, după judicioasa observaţie a lui Leonardo Ferrero [11] , caracteristica esenţială a noii poezii. Poezia este, pentru Catullus, un ,,fleac”,  propriile poezii, aşa cum le prezintă lui Cornelius Nepos, sunt ,,nimicuri”,  pentru că actul însuşi al creaţiei, despovărat de gravitatea sacră inerentă naturii sale, se reduce la un joc, la o improvizaţie totalmente spontană, sau cel puţin lăsând o atare impresie.

   Prezentarea ,,editorială” (în termenii aceluiaşi Ferrero) [12] a micului volum de poezii, libellus (1), devine, dacă putem spune aşa, emblema unei noi spiritualităţi poetice. Aceasta din urmă nu se întemeiază, cum ar părea la o primă vedere, în exclusivitate pe un conţinut inedit prin lejeritatea şi frivolitatea lui, ca produs al unei decomplexări atitudinale faţă de vechea tematică tradiţională. Noua spiritualitate poetică propusă de Catullus în chiar primele patru versuri ale poemului iniţial se identifică, în cele mai profunde dimensiuni ale sale, cu un mod esenţial de viaţă, cu o paradigmă exemplară. Poemele catulliene, definite de autorul lor ca nugae, implică, prin urmare, un conţinut tematic aparte prin noutatea lui - subliniem faptul că epitetul nouum, 1 se referă simultan la ,,vârsta” volumului, recent apărut, şi la originalitatea substanţei poetice -, dar implică, în egală măsură, la un nivel mult mai profund, ceea ce s-a numit un ,,stil moral” [13] , altfel spus o regândire şi, ipso facto, o redefinire a esenţei creaţiei poetice.

   Opera, ca produs al acestei creaţii, şi creaţia poetică însăşi sunt o parte, cea mai adâncă, a fiinţei poetului, care se dăruie cu totul poeziei. Poemul iniţial catullian dă expresie, cum remarca Pasquale Giuffrida [14], profundei emoţii provocate de conştiinţa efortului deosebit şi a pasiunii uriaşe investite de creator în propria operă: cartis/doctis, Iuppiter, et laboriosis (6-7). Deşi referinţa îl vizează direct pe Cornelius Nepos, ea deţine, în subtext, un grad de generalitate remarcabil. Creaţia se naşte din şi prin efort, labor, condiţie esenţială a ei (vezi infra). Or, poezia, definită doar cu câteva versuri mai înainte ca un joc al ,,fleacurilor”,  al ,,bagatelelor”,  al ,,glumelor” spirituale, nugae, se întemeiază tocmai pe efortul creaţiei, ca de altfel oricare act creator. Poezia este, deci, un joc al efortului spiritual creator, un exerciţiu, angajat sub raport moral (pentru această nouă condiţie a poeziei, cf., infra), al inteligenţei spiritului. Un joc grav, sau gravitatea jocului.

   Preluând o frază memorabilă a lui Jean Bayet [15] , putem spune, în concluzie, că poetul invită societatea romană la un joc, dar, adăugăm şi repetăm, la un joc spiritual moralmente angajat, prin însăşi conştiinţa efortului responsabil al creaţiei, nu gratuit şi suficient sieşi.

            Acest lusus poeticus îşi dezvăluie semnificaţiile şi în celelalte pasaje citate, în special din poemul 50. Aici, ca şi în poemul 61, apare utilizat, la forme temporale diferite, verbul ludere (lusimus, 50, 2; 61, 232; ludebat, 50, 5) [16] . Prezenţa sa în poezia latină nu se datorează, însă, lui Catullus, ci preneotericilor, în primul rând cercului lui Lutatius Catulus [17] , în cadrul căruia se realizează pentru prima oară în cultura literară latină echivalarea conceptului specific elenistic παιγυιoυ, ,,joc”,  ,,amuzament”. Dar, spre deosebire de ambianţa preneoterică, prin care poezia se afirma ca dimensiune exclusiv ludică, distractivă, a existenţei umane (,,un simplu amuzament”,  notează Ferrero) [18] , lusus (ludere) catullian defineşte o nouă realitate existenţială, bazată pe viaţa interioară a individului, pe propria conştiinţă şi în afara oricărei transcendenţe. După subtila observaţie a savantului italian (ibid.), cheia înţelegerii concepţiei catulliene, radical novatoare, despre poezie în raport cu existenţa umană este verbul incensus (50, 8). Poezia (uersiculos, 4; in meis tabellis, 2; numero modo hoc modo illoc, 5) nu este destinată doar să umple un gol în existenţa umană, nu este, cum notam, numai o distracţie oarecare pentru a petrece plăcut timpul, în compania vinului (per […] uinum, 6). Dincolo de acest nivel de suprafaţă, al jocului cu şi de ritmuri, ea se vădeşte a fi ,,un mod al exultanţei şi combustiei interioare” (Ferrero, ibid.), cu alte cuvinte este însăşi trăirea autentică a întregii fiinţe a creatorului. Iocus, jocul pur (per iocum, 6), se transformă în lusus. În acest fel, concepţia alexandrină şi preneoterică despre poezie ca joc gratuit (παιγυιoυ) sau, în termenii esteticii moderne, despre poezie ca artă pură, este în mod manifest depăşită. Dintr-un fapt strict literar, poezia, ca joc al gravităţii, devine o experienţă responsabilă, o experienţă de viaţă, un fapt spiritual lucid şi autentic.

            Nugae (1, 4), facetiae (12, 6-9 [19] ; 50, 8), ineptiae (14b,1), iocus   (50, 6): sunt termenii prin care, echivalând conceptul general, supraordonat, lusus (poeticus) - de altfel el însuşi absent ca atare, fiind utilizat verbul ludere -, Catullus îşi defineşte concepţia despre poezie pornind de la propria experienţă scripturală. Aceşti termeni aparţin, cel puţin în aparenţă, unui lexic minimalizator, depreciativ, chiar injurios. Intenţia care stă la bază (în termenii lui Jean Bayet) [20] este, însă, cu totul alta. Adoptând vocabularul prin care adversarii săi îi puteau caracteriza opera (,,fleacuri”,  ,,bagatele”,  ,,prostii”,  ,,glume”), Catullus intră în război, ca să spunem aşa, cu prejudecăţile tradiţiei. Este un război purtat pe două fronturi. Pe de o parte împotriva tradiţiei literare alexandrine, care reducea poezia la un pur joc literar, παιγυιoυ, fără o implicare manifestă a conştiinţei poetice. Pe de altă parte, împotriva tradiţionalei grauitas Romana, ilustrată, între altele, de dimensiunile exclusiv etice ale unei poezii eroice şi convenţionale [21] .

   Or, adăugăm noi, înaintea lui Horatius, Catullus realizează, prin conceptul exprimat de verbul ludere, prima sinteză între dulce şi utile. Joc în aparenţă, poezia se revelează, în profunzimile esenţei sale, ca o stare lucidă a conştiinţei creatoare, virtual model de conştiinţă şi comportament etic. Acesta considerăm că reprezintă fundamentul funcţiei ludice a poeziei la Catullus.

b)           Quoi dono lepidum nouum libellum

               arida modo pumice expolitum?

(1, 1-2)

                                                   uolo te ac tuos amores

               ad caelum lepido uocare uersu.

(6, 16-17)

                                                   est enim leporum

               dissertus puer ac facetiarum

(12, 8-9)

               qui [scil. uersiculi] tum denique habent salem ac leporem

               si sunt molliculi ac parum pudici

               et quod pruriat incitare possunt,

               non dico pueris, sed his pilosis                                    10

               qui duros nequeunt mouere lumbos.

                                                                           (16)

               Ignosco tibi Sapphica puella

               Musa doctior; est enim uenuste

               Magna Caecilio incohata mater.

(35, 16-18)

               Votum soluite pro mea puella;

               nam sanctae Veneri Cupidinique

               uouit, si sibi restitutus essem

               desissemque truces uibrare iambos                              5

                                                                           (36)

               atque illinc abiei tuo lepore

               incensus, Licini, facetiisque

(50, 7-8)

               Nec ueterum dulci scriptorum carmine Musae

                           oblectant, cum mens anxia peruigilat

                                                                           (68, 7-8)

               Saepe tibi studioso animo uenante requirens

                           carmina uti possem mittere Battiadae,

               qui te lenirem nobis, neu conarere

                           tela infesta meum mittere in usque caput

(116, 1-4)

   În studiul publicat cu aproape cinci decenii în urmă şi dedicat epicureismului în literatura latină, Pasquale Giuffrida remarcase faptul că una dintre coordonatele fundamentale ale esteticii neoterismului (relevantă şi în cazul oratoriei neoaticiste) este reprezentată de aspiraţia spre elegantia şi munditia, considerate elemente constitutive ale frumuseţii expresiei literare, uenustas [22] . Acest veritabil ideal al poeticii neoterice (respectiv, neoaticiste) este plasat de savantul italian la nivelul exclusiv al limbajului. Ca şi predecesorul său, Georges Lafaye [23] , Pasquale Giuffrida explica prezenţa formelor de limbă popular-vulgare la Catullus nu ca pe un fapt de excepţie, ci, dimpotrivă, în temeiul aceluiaşi ideal de căutare a frumuseţii multiforme. Cu alte cuvinte, cel puţin în poezia latină, Catullus deschidea drum unei direcţii pe care epocile următoare, în special cea modernă, o vor adânci, în domeniul expresiei, până la limite nebănuite, conferindu-i armătura teoretică necesară (estetica ,,urâtului”,  poetica ,,şocului” etc.).

   Formula pe care Giuffrida o propune în cazul expresiei catulliene, ca şi al poeticii comune neoterismului şi neoaticismului - neglegentia diligens non ingrata [24] - credem că poate servi unei investigaţii mai profunde, pătrunzând, dincolo de suprafaţa expresiei verbale, în adâncimile unui ideal spiritual.

   Versul (lepido […] uersu, 6, 17), poemul (uenuste/Magna […] incohata Mater, 35, 17-18), cartea de poeme (lepidum […] libellum, 1, 1) năzuiesc să atingă acea frumuseţe pe care realitatea non-verbală o dezvăluie, de cele mai multe ori, în chip direct, material, concret. Prin netezimea şi strălucirea versului, poezia conţine şi, totodată, provoacă farmecul, lepos (lepidum), graţia spirituală, salem, într-un singur cuvânt, uenustas, ,,frumuseţea desăvârşită” [25], idealul perfecţiunii estetice. Or, aceasta presupune nu doar exterioritate, cum considera Pasquale Giuffrida, ci cu mult mai mult, şi anume o intimă întrepătrundere a desăvârşirii formale şi a plenitudinii spirituale. Este vorba de o sinteză (Ferrero, ibid.) şi, în acelaşi timp - adăugăm noi - de o altă funcţie fundamentală a poeziei la Catullus.

   Două sunt, aşadar, conceptele-cheie definitorii pentru această funcţie: lepos (cu derivatele lepidus, lepide, respectiv, în anumite contexte, antonimul inlepidum) şi uenustas (utilizat numai prin intermediul derivatelor uenustum, uenuste şi al antonimului corespunzător, inuenustum). Între cele două concepte, aşa cum observa Vinzenz Buchheit [26], raporturile existente sunt de perfectă echivalenţă, de reciprocă explicitare. Ambele au în vedere atât frumuseţea fizică, exterioară, a poeziei, prin suportul ei material, versul, cât şi frumuseţea spirituală, universul interior pe care poezia îl revelează [27] .

   În consecinţă, creaţia poetică şi, în acelaşi timp, produsul acesteia apar definite la Catullus şi prin intermediul efectelor pe care le creează în procesul receptării. Prin dubla ei frumuseţe - atributele acesteia sunt explicitate prin termeni ca sal (16, 7), expolitum (1, 2), delicatos (50, 3), fără a mai menţiona familia lexicală a conceptelor-cheie amintite mai sus -, poezia provoacă o plăcere estetică aparte. Ea este, în termenii lui Alessandro Ronconi [28] , o ispită senzuală, în măsura în care acţiunea exercitată asupra receptorului nu este una exclusiv pedagogizantă, utilitaristă, aşadar destinată instruirii sau îndreptării (în spiritul de altfel tradiţional al poeziei latine), ci, la Catullus, în primul rând una psihagogică.

   Această acţiune constă în provocarea, la receptor, a unei stări de graţie, a unei delectări capabile să reproducă, în persoana cititorului, starea de graţie însăşi a poemului, ,,farmecul” lui indicibil, ,,frumuseţea” sa interioară. Dintr-o atare perspectivă, funcţia psihagogică a poeziei este prin excelenţă provocatoare, întrucât ea conduce la diverse reacţii. Pasajele citate mai sus din poemele 16, 36, 68 şi 116 ni se par edificatoare.

   Astfel, poezia (respectiv, versurile, ,,micile versuri”,  uersiculi, 16, 3) există şi se manifestă numai atunci şi numai în măsura în care este/sunt capabilă/e să aţâţe pasiunea, incitare (16, 9), să o provoace (quod pruriat, ibid.). Menirea unui anumit tipar de poezie, cel iambic, este de a-l face pe destinatar să se scuture, să tremure, să vibreze la auzul sau la lectura versurilor ,,fioroase”: truces uibrare iambos (36, 5). În alte cazuri, poezia, prin farmecul plăcerii stârnite, dulci […] carmine (68, 7), provoacă încântarea, (Musae)/oblectant (ibid., 7-8), sau, dimpotrivă, domolirea şi chiar alinarea pasiunii: carmina […]/qui (te) lenirem (116, 2-3).

   Într-un cuvânt, poezia acţionează asupra sufletului, într-un fel sau altul. Nu întotdeauna, însă, idealul sublimităţii poetice - definit de Catullus, aşa cum am notat mai sus, prin conceptele-cheie lepos şi uenustum - poate fi atins, dimpotrivă, în anumite cazuri se ajunge la situaţia contrară. Un atare fals model, o culme a nerealizării poetice ne relevă în special două poeme catulliene virulent satirice, 14 şi 36.

   Culegerea de poezii poate avea, astfel, şi o înfăţişare înspăimântătoare, poate deci provoca groaza: horribilem […] libellum     (14, 12), fiindcă, inspirată de divinităţi infernale sau stăpânită de ele, cartea este blestemată, sacrum (ibid.). Pentru cititor, poezii de felul acesta sunt otrăvuri (uenena, 14, 19), murdării (cacata carta, 36, 1 şi 20), ticăloşii (nefaria scripta, 44, 18), provoacă răceală şi tuse zguduitoare (frigida et frequens tussis, ibid., 13), în sfârşit soarta lor meritată este fie focul (at uos interea uenite in ignem, 36, 18; electissima pessimi poetae/ scripta tardipedi deo daturam/ infelicibus ustilanda lignis, ibid., 6-8), fie prăvălia unde se vând, împachetate în ,,cămăşi largi”,  scrumbiile de Padua (At Volusi Annales Paduam morientur ad ipsam/et laxas scombris saepe dabunt tunicas, 95, 7-8). Din taină a lumii miraculoasei interiorităţi umane, poezia poate deveni, în cazul unor autori ca Volusius citat anterior sau Suffenus din poemul 22, un produs grosolan şi imund: pleni ruris et inficetiarum/ […], cacata carta (36, 19-20).

   O parte din seria acestor concepte negative provine, după cum a demonstrat Vinzenz Buchheit [29] , din tradiţia poeticii greceşti. Este evident, însă, în opinia noastră, faptul că o atare critică nu se plasează exclusiv la nivelul expresiei, nu vizează, aşadar, aspectele de natură strict stilistică ale autorilor incriminaţi. Demascând contra-performanţele poetice, Catullus regândeşte, fie şi prin intermediul termenilor negativi, ai criticii, să-i spunem aşa, demolatoare, dimensiunile autenticului ideal poetic, îl reconstruieşte în toată complexitatea sa [30] .

c)            Hoc, iocunde, tibi poema feci,

               ex quo perspiceres meum dolorem.

                                                                           (50, 16-17)

               Non possum reticere deae, qua me Allius in re

                           iuuerit aut quantis iuuerit officiis;

               […]

               Hoc tibi quod potui, confectum carmine munus

                           pro multis, Alli, redditur officiis

                                                                           (68b, 41-42, 151-152)

               Quare habe tibi quicquid hoc libelli,

               qualecumque; quod, o patrona uirgo,

               plus uno maneat peremne saeclo.                               10

                                                                           (1)

                                                   uolo te ac tuos amores

               ad caelum lepido uocare uersu.

                                                                           (6, 16-17)

               Vos ego saepe meo, uos carmine compellabo

                                                                           (64, 24)

               nec fugiens saeclis obliuiscentibus aetas

                           illius hoc caeca nocte tegat studium;

               sed dicam uobis, uos porro dicite multis                     45

                           milibus et facite haec carta loquatur anus,

               ........................................................................

                           notescatque magis mortuus atque magis,

               nec tenuem texens sublimis aranea telam

                           in deserto Alli nomine opus faciat.                 50

               […]

               ne uostrum scabra tangat rubigine nomen

                           haec atque illa dies atque alia atque alia.

                                                                           (68b, 43-50, 153-154)

               Zmyrna mei Cinnae nonam post denique messem

                           quam cœpta est nonamque edita post hiemem

               […]

                           Zmyrna cana diu saecula peruoluent.

                                                                           (95, 1-2, 6)

   În paginile precedente, poemul 50 a servit ilustrării a două dintre funcţiile fundamentale ale poeziei din perspectiva lui Catullus. Aveam în vedere pe de o parte finalitatea sa ludică, definită în termenii unui joc al gravităţii, pus sub semnul conştiinţei creatoare, pe de altă parte finalitatea psihagogică a poeziei, care se manifestă numai în măsura în care poezia reuşeşte să acţioneze asupra universului de reprezentări al receptorului. Şi în cazul de faţă am făcut apel, în primul citat, la poemul 50, în interiorul căruia versurile 16-17 pun în evidenţă o nouă funcţie a poeziei.

   Aceasta din urmă este destinată, am spune, compensării suferinţei (dolorem, 17) resimţite de poet ca personaj al propriului discurs literar (meum, ibid.), în anumite circumstanţe, ale căror cauze nu interesează în analiza de faţă. Prin virtuţi specifice ei (asupra lor am insistat în cuprinsul paginilor precedente), poezia poate compensa această suferinţă, poate răsplăti efortul îndurării ei. Poemul, poema (50, 16) [31] , s-a născut tocmai din intenţia de a împărtăşi lectorului şi de a face, prin aceasta, vizibilă o suferinţă altminteri mută, a cărei acţiune perturbatoare poate fi anihilată numai prin transpunerea în cuvinte, în vers.

   Putem vorbi, în cazul de faţă, de funcţia compensatorie, respectiv premială a poeziei lui Catullus. Ea se manifestă, într-o măsură la fel de semnificativă, şi în cele două pasaje citate din poemul 68b. Acesta este conceput de poet ca un dar (munus, 151), oferit (redditur, 152) lui Allius în schimbul multor faceri de bine de care s-a bucurat poetul (pro multis [...] officiis, ibid.; qua me Allius in re/ iuuerit aut quantis iuuerit officiis, 68b, 41-42). Asemenea unui obiect propriu-zis (confectum, 151), poemul răsplăteşte, aşadar, un efort, o faptă, o acţiune în general, compensând şi recompensând totodată. El este destinat, aici, unei finalităţi strict determinate.

   Dar poemul nu este o creaţie efemeră, în pofida acestei finalităţi particulare. Servind compensării unei suferinţe sau recompensării unei binefaceri primite, versul (6, 17), poemul (64, 24), pagina care îl conţine (68b, 46) şi, desigur, cartea cea mică de poeme (1, 8) tind, în primă şi ultimă instanţă, spre o condiţie superioară. Am spune, spre depăşirea accidentalului şi înscrierea în durată. În opinia noastră, toate celelalte fragmente citate sub punctul c), în afara primelor trei, ilustrează o funcţie complementară a poeziei în raport cu finalitatea ei compensatorie şi premială.

   Poemele catulliene îşi propun în mod declarat să depăşească propria condiţie efemeră, în tentativa de a smulge secolelor supravieţuirea. Poetul tinde, prin urmare, să ajungă şi să rămână în conştiinţa posterităţii (plus uno maneat peremne saeclo, 1, 10). El manifestă, după cum nota Jean Bayet [32] , o veritabilă ,,voinţă de a fi în arta cuvântului”. Poemul proemial, prin poziţia-cheie pe care o deţine în raport cu ansamblul volumului, devine, în virtutea aspiraţiei declarate spre perfecţiune şi eternitate, una dintre faţetele programului noii poezii, în absenţa unei teorii sistematice sau a unui manifest similar [33] .

   Reîntâlnim la Catullus, sub forma unui motiv ce apare în diverse contexte, funcţia pe care am numit-o, în capitolul precedent, de ,,glorificare”.

   Ca act creator şi, totodată, ca obiect/produs literar, poezia năzuieşte, nu în ultimul rând, şi să se înscrie în durată. O ilustrează versul 10, deja citat, din poemul proemial. Între opera poetică şi timp se instaurează o veritabilă concurenţă, chiar mai mult, un raport conflictual. Opera este destinată să străbată timpul, să-l înfrunte sau, cum spune poetul, ,,să rămână” (maneat, 1, 10). Secolele cărunte (cana diu saecula, 95, 6) pot face opera să zacă neîntoarsă de mâinile cititorilor sau, dimpotrivă, acestea o desfăşoară neîncetat (prefixul per- din peruoluent, ibid., sugerează străbaterea duratei incomensurabile). Poemul 95 introduce, însă, două condiţii suplimentare faţă de poemul proemial.

   În primul rând, timpul operei, ca perioadă de elaborare, rămâne în afara unor limite impuse. Pentru scrierea poemului Zmyrna, Helvius Cinna a lăsat liberă trecerea anilor, simulând acelaşi joc cu timpul pe care îl presupune receptarea propriu-zisă a operei deja încheiate: actul creaţiei mimează procesul receptării.

   În al doilea rând, o creaţie poetică îndelungată ca elaborare, o veritabilă gestaţie poetică (nonam post denique messem, 1; nonamque edita post hiemem, 2) se situează într-un raport invers proporţional cu dimensiunile operei ca produs. Anii de elaborare nu sporesc numărul versurilor, ci intensitatea efortului prelucrării. Opera care rezultă de aici nu va fi impunătoare ca volum (epitetul tumido, 10 sugerează tumefierea, exacerbarea stilistică având drept imediată consecinţă amploarea scăpată de sub control a creaţiei); dimpotrivă, de dimensiuni modeste (parua, 9) [34] , opera va străbate eternitatea graţie perfecţiunii atinse prin intensitatea şi durata elaborării.

   Dar, în acelaşi timp, poezia poate transforma condiţia accidentală şi efemeră a prezentului existenţei într-una eternă. Versul, notează undeva poetul, cheamă spre ceruri (6, 16), este, să spunem aşa, o mică fereastră a eternităţii, întrucât asigură veşnicia gloriei. Nu este numai cazul unor indivizi ce se pot întâlni pretutindeni, ca tânărul Flavius din poemul 6 sau chiar ca Allius, evergetul elogiat în poemul 68b. Versul glorifică şi, prin aceasta, trece în adevărata eternitate faptele marilor eroi, vlăstare zeieşti (heroes, [...] deum genus, 64, 23). Invocaţi în poem (saluete, ibid., 23-23b), ei trăiesc în continuare prin el (carmine, ibid., 24).

   Funcţia de glorificare a poeziei se poate defini, în concluzie, sub două aspecte, care privesc atât propria creaţie şi persoană a autorului, cât şi tot ceea ce se află în afara sa. Poezia este capabilă, afirmă Catullus, să scoată individualul şi accidentalul de sub acţiunea ruginei distrugătoare, permiţându-i, astfel, să intre ireversibil în durată: ne uostrum scabra tangat rubigine nomen/ haec atque illa dies atque alia atque alia (68b, 153-154). Mai mult decât cu istoria, poezia a câştigat, la Catullus, pariul cu timpul însuşi, altfel spus cu eternitatea.

2) Fragmentele care urmează se referă, în ansamblu, aşa cum observam la începutul capitolului, la condiţiile creaţiei poetice. Este de la sine înţeles şi repetăm faptul că nu vom întâlni niciodată în poemele catulliene, ca de altfel în operele tuturor celorlalţi poeţi latini contemporani sau ulteriori (cu excepţia lui Horatius), referinţe teoretice sistematice, în sensul că poetul, analizându-şi propria creaţie sau pe cea a altora, ar purcede la o enumerare detaliată, în cazul de faţă a circumstanţelor care condiţionează buna scriere a poeziei. Aceste circumstanţe sunt doar deductibile dintr-un context restrâns şi particular, în anumite cazuri chiar reduse la el; în alte cazuri - ne referim mai ales la primele două circumstanţe menţionate mai jos -, sfera lor de aplicare depăşeşte contextul poemului dat şi se deschide spre o condiţie ideală a poeziei.

a)   Iam tum cum ausus es unus Italorum             5

   omne aeuum tribus explicare cartis

   doctis, Iuppiter, et laboriosis.

                                                                           (1)

   Ignosco tibi Sapphica puella

   Musa doctior; est enim uenuste

   Magna Caecilio incohata Mater

                                                                           (35, 16-18)

   Etsi me adsiduo confectum cura dolore

   seuocat a doctis, Ortale, uirginibus

                                                                           (65, 1-2)

   În poemul proemial, Catullus înfăţişează lectorului mica sa carte de versuri, libellum (1), care, prin dimensiuni şi aspect exterior (lepidum, 1; expolitum, 2), pare mai curând produsul unui amuzament literar (nugas, 4). Ea pare, de asemenea, în întregime diferită, dacă nu chiar opusă - cel puţin la o primă vedere - creaţiei de factură erudită a lui Cornelius Nepos, dedicatarul culegerii catulliene; şi aceasta, întrucât creaţia prietenului poetului are la bază raţionalitatea ştiinţifică (explicare, 6), efortul complex al investigaţiei (tribus [...] cartis/doctis [...] et laboriosis, 6-7).

   În realitate, opoziţia este, totuşi, numai aparentă. Prin definiţia oferită de Catullus operei lui Nepos se realizează, aşa cum s-a arătat [35] , reunirea - pentru prima oară în spaţiul dezbaterii latine despre poezie - a conceptului, chiar dacă neexprimat ca atare, doctrina (cultura literară, fundamentul teoretic general), cu unul complementar, labor (practica plină de efort a cizelării, migala trudnică a creaţiei). Doctrina devine, într-un anume fel, condiţia obligatorie a lui labor: în absenţa celei dintâi, efortul atingerii perfecţiunii literare, pierzându-şi orice sens, s-ar consuma în gol. Din această perspectivă, nugas, aflat în imediata vecinătate a celor două concepte (versul 4), se impune a fi, credem, reinterpretat, căci semnificaţiile sale autentice se află dincolo de nivelul suprafeţei: cum notează poetul (atribuind afirmaţia lui Nepos), creaţia sa poetică ,,înseamnă ceva” (esse aliquid, 4). Creaţia poetică se poate defini, aşadar, prin cele două condiţii fundamentale ale poeziei, doctrina şi labor (pentru ultimul concept, care apare doar sub forma derivatelor laboriosus,-a,-um şi laborare, a se vedea şi pasajele reunite sub punctul b), altfel spus doctus labor. În ultimă instanţă, cele două condiţii sunt, la Catullus, inseparabile.

   Încercând, totuşi, o disjungere a lor, vom remarca, la sugestia lui Carlo Pascal [36] , faptul că semnificaţia fundamentală a conceptului doctrina (doctus) - apărut pentru prima oară în poezia lui Catullus şi a contemporanilor săi - se va regăsi în poezia augustană [37] . Acolo, ca şi în epoca precedentă, conceptul doctrina va apărea ca echivalent al celui de ,,cultură literară” (Carlo Pascal, ibid.), la augustani aceasta din urmă fiind asociată şi unei alte condiţionări a creaţiei poetice, talentul (natura, ingenium: cf., în special, Horatius, Sat. 10, 87; Epist. 2, 4, 56, 117; Ovidius, Ars 3, 551 etc.).

   Revenind la Catullus, poezia sau, mai exact spus, actul creaţiei poetice este condiţionat(ă) de un fundament literar, respectiv teoretic, absolut indispensabil, întrucât un atare fundament contribuie în mod decisiv la formarea profilului spiritual al poetului. Din perspectiva lui Carlo Pascal [38] , este vorba chiar de o educaţie poetică şi muzicală, de însuşirea unor norme estetice care preced faza creaţiei propriu-zise, pregătind-o în acelaşi timp. Ipoteza savantului italian este confirmată, după opinia noastră, de cele două pasaje citate mai sus după fragmentul din poemul proemial.

   În primul dintre ele, inspiraţia musică de tip sapphic (Sapphica [...] Musa, 16-17) este în mod cert una doctă, aşadar pătrunsă de arta poeziei lirice sapphice, deşi epitetul ca atare (docta) lipseşte; el apare, însă, atribuit nu poetului însuşi, CŢcilius (poetae tenero, meo sodali, 1), ci iubitei sale, puella (16), care este doctior (17).

   Acelaşi epitet se întâlneşte şi în ultimul fragment citat, din care rezultă o echivalenţă semnificativă: uirgines (65, 2), ,,fecioarele” care îl veghează pe poet în timpul creaţiei (evident, nimeni altele decât Muzele înseşi) sunt definite tot prin epitetul doctae (ibid.), ca şi Sappho. O atare echivalenţă face ca marea poezie (cea a unei Sappho, de pildă) să apară ca o lucrare divină, deopotrivă cu cea a zeilor. Totodată, marea poezie devine model şi imbold, inspiraţie şi sursă - aidoma lucrării înseşi a zeiţelor-fecioare, Muzele - pentru poeţii următori. Altfel spus, ea devine doctrina [39] : conştiinţa valorii artistice a tradiţiei, a celei modelatoare, dar şi conştiinţa propriei responsabilităţi şi originalităţi poetice [40] (vezi, infra, punctele c şi e).

b)                                                                       [...] cartis

                                       doctis, Iupiter, et laboriosis.

                                                                           (1, 6-7)

               Non facilis nobis, aequalis, palma parata est;

               aspicite, innuptae secum ut meditata requirunt.

               Non frustra meditantur; habent memorabile quod sit.

               Nec mirum, penitus quae tota mente laborant.

               Nos alio mentes, alio diuisimus aures;                                    15

               iure igitur uincemur; amat uictoria curam.

               Quare nunc animos saltem conuertite uestros;

               dicere iam incipient, iam respondere decebit.

                                                                                       (62)

               Zmyrna mei Cinnae nonam post denique messem

                           quam cœpta est nonamque edita post hiemem

                                                                                       (95, 1-2)

   Revenind la poemul proemial, ţinem să precizăm faptul că versurile 6-7, de altfel îndelung comentate de exegeza modernă, pot constitui unul dintre cele mai importante puncte de pornire pentru discuţia privitoare la poetica lui Catullus, deşi cele două epitete esenţiale din v. 7 nu se referă la propria creaţie, ci la aceea a lui Cornelius Nepos. S-a constatat, în acest sens, o veritabilă distanţă [41] între cartea cea mică de poeme, definită prin termenul nugas (v. 4), şi ţinuta doctă, sobră a operei corneliene, capabilă, printr-un efort remarcabil de sinteză, să concentreze întregul spaţiu istoric (omne aeuum, 6) în numai trei cărţi (tribus [...] cartis, ibid.).

   Opoziţia semnalată mai sus considerăm că este cel puţin nerelevantă. Ea s-ar putea susţine dacă dintre epitetele caracterizante ale operei corneliene ar lipsi cel de-al doilea. Într-o atare ipoteză, relaţia dintre (cartae) doctae şi nugae s-ar defini ca fiind una de opoziţie: ,,nimicurile”,  ,,fleacurile” poetice exclud informaţia şi documentarea riguroasă ori, cel puţin, nu o presupun cu necesitate. Creaţia istorică a lui Nepos a apărut, însă, şi ca urmare a unui efort de prelucrare, nu doar de informare. Conceptul labor, prezent aici sub forma adjectivului derivat laboriosi (v. 7), transformă relaţia aparent contrastantă dintre creaţia doct-ştiinţifică, a istoricului, şi cea pusă sub semnul inspiraţiei uşoare, a poetului, într-una de complementaritate.

   O atare interpretare este posibilă dacă avem în vedere şi caracterizarea conferită de Catullus propriului produs literar, libellus. Această caracterizare are loc în chiar primele două versuri ale poemului proemial. Nou apăruta cărticică este ,,drăguţă”, ,,fermecătoare”,  ,,atrăgătoare” pentru cititor - sunt tot atâtea sensuri convergente conţinute de epitetul lepidum (v. 1) - nu numai pentru că reprezintă o apariţie foarte recentă, aşadar o noutate (în ambele, teoretic posibile, accepţiuni; cf., infra, şi punctul e) pe piaţa literară, ci şi întrucât se înfăţişează ,,strălucitoare”,  ,,netedă”,  ,,şlefuită” (expolitum, 2) înaintea cititorului.

   Cel de-al treilea epitet conferit micului volum de poeme are, în textul de faţă, o semnificaţie concretă certă. Catullus numeşte instrumentul însuşi, cu care s-a efectuat şlefuirea: arida [...]pumice (v. 2). Şlefuirea se adresează, aşadar, în primul rând simţurilor, ochiului sau mâinii. Dar poziţia pe care cel de-al treilea epitet al lui libellus o ocupă la începutul poemului ne permite să susţinem şi o altă interpretare. Cele două epitete precedente, antepuse în raport cu numele determinat, nu sunt univoce ca sens, dimpotrivă, apar esenţialmente ambigui: lepidum poate trimite la frumuseţea exterioară a cărţii, dar şi la cea dinlăuntrul ei; nouum sugerează apariţia recentă a volumului, ca produs pe piaţa literară, dar şi noutatea conţinutului său. În mod analog, expolitum, deşi explicitat prin ablativul instrumental pumice (v. 2), credem că nu este limitat la un singur sens, cel concret-material.Ca şi epitetele care îl preced, el poate trimite, în acelaşi timp, la o altă realitate decât cea exterior-formală: şlefuirea ca efort de cizelare.

   În interpretarea noastră, instrumentalul pumice capătă semnificaţiile unui simbol. El alude nu doar la înfăţişarea cărţii, plăcută ochiului şi mâinii, ci, credem, cu mult mai mult, la strădania depusă de poet pentru a ,,da faţă” plăcută cărţii. Pumex devine simbolul lui labor şi trebuie pus în legătură cu al doilea epitet conferit operei corneliene: laboriosis (v. 7).

   În acest fel, raporturile dintre doctae et laboriosae cartae şi nugae pot fi puse, în opinia noastră, sub o nouă lumină. Ambele creaţii tind spre perfecţiunea literară şi, în ultimă instanţă, spre eternitatea conferită de glorie (plus uno maneat peremne saeclo, 10). Ambele creaţii, poetică sau istorică, nu o pot atinge fără a subordona produsul literar unui efort de cizelare (expolitum, 2; laboriosis, 7), care se relevă, în acest context, a fi condiţia supremă a creaţiei înseşi. Cizelarea până la perfecţiune creează strălucirea limpede a operei şi făureşte, dincolo de ea, un univers (în termenii lui Leonardo Ferrero [42] , un stil) moral.

   Cel de-al doilea fragment citat mai sus aparţine unui poem care utilizează tehnica răspunsurilor alternante (amœbaeum carmen; a se vedea v. 18: Dicere iam incipient, iam respondere decebit). Două grupuri, unul de tineri, celălalt de tinere, se întâlnesc în faptul serii (uesper adest, 1) spre a începe ceremonia nupţială. Replicile schimbate sunt în acelaşi timp părţi ale cântului ritual (canent, 9) şi momente ale unei întreceri centrate pe tema supremaţiei poetice (uincere, 9; palma, 11; uincemur, 16; uictoria, ibid.). Această supremaţie nu este dobândită, însă, fără efort: non facilis [...] palma (v. 11). Dimpotrivă, cântul poetic presupune, în contextul de faţă, trei condiţii esenţiale în vederea reuşitei sale depline: a) o concentrare a eforturilor în căutarea expresiei şi a ideilor celor mai adecvate: meditata requirunt, 12; meditantur, 13; b) o preocupare continuă faţă de obiectul poetic (curam, 16); c) o capacitate superioară de pătrundere, prin intermediul verbului poetic, în lumea de ,,dincolo” (penitus, 14), a viziunilor poetice, ca urmare a unui efort spiritual global (tota mente laborant, ibid.).

   Ca şi în pasajul anterior citat, concluzia care se impune este, credem, următoarea. La baza actului poetic se află, indiferent de natura produsului literar (nugae sau doctae et laboriosae cartae, vezi poemul 1), efortul cizelării, labor. Acesta se poate defini atât ca intensitate penetrantă a intuiţiei, respectiv a viziunii poetice (penitus quae tota mente laborant, 62, 14), cât şi ca adecvare stilistică a expresiei la viziunea poetică, adecvare inspirată şi sprijinită de modelele tradiţiei literare (doctae [...] cartae, i. e. doctrina).

   Durata unui atare labor este în mod manifest simbolic fixată la nouă ani (nonam post [...] messem, 95, 1); nonam [...] post hiemem, ibid., 2): ,,gestaţia” poetică amplifică de peste zece ori gestaţia umană naturală. În acest fel, între durata elaborării operei şi aceea a receptării ei se instituie, cum am notat în treacăt mai sus, un raport de echivalenţă simbolică. Opera capătă şanse cu atât mai mari de înscriere în conştiinţa posterităţii, cu cât durata elaborării ei, supusă condiţiei cizelării, devine mai mare. Efortul elaborării poetice, garanţie esenţială a valorii creaţiei, reproduce, in paruo, eternitatea însăşi, spre care opera tinde (plus uno maneat peremne saeclo, 1, 10).

c)   Pedicabo ego uos et irrumabo,

   Aureli pathice et cinaede Furi,

   qui me ex uersiculis meis putastis,

   quod sunt molliculi, parum pudicum.

   Non castum esse decet pium poetam                          5

   ipsum, uersiculos nihil necesse est

   qui tum denique habent salem ac leporem,

   si sunt molliculi ac parum pudici

   et quod pruriat incitare possunt,

   non dico pueris, sed his pilosis

   qui duros nequeunt mouere lumbos.

                                                                           (16)

   Poemul de faţă, pe care l-am citat aproape integral, propune o delimitare categorică între două din elementele fundamentale ale actului creaţiei: persoana autorului şi obiectul literar creat. Sau, în termenii lui Catullus, între poeta şi uersiculi. Lăsând la o parte interpretarea semnificaţiilor diminutivului utilizat în locul substantivului de bază, uersus, ne propunem în cele ce urmează să analizăm, pe scurt, raporturile pe care poetul neoteric le afirmă, ca existente şi necesare, între cei doi poli, să spunem aşa, ai actului poetic.

   Catullus îşi caracterizează versurile prin intermediul următoarelor epitete: molliculi, 4 şi 8 (utilizând acelaşi complex sufixal, cu valoare diminutivală, ca şi în cazul substantivului uersiculi, 3 şi 6), respectiv parum pudici, 8. Ideea depreciativă, comună ambelor epitete, este exprimată în ultimul caz sub forma stilistică a litotei, atenuată însă (parum, pro haud sau non). În ceea ce priveşte primul epitet, acesta poate viza, după opinia noastră, atât (şi am spune, în primul rând) aspectul formal - sugerând înfăţişarea delicată, fină, lipsită de asperităţi şi suplă, a poeziei practicate -, cât şi conţinutul ei, în concordanţă cu forma, prin urmare o tonalitate calmă, domoală, lipsită de energie în sens epic sau dramatic.

   Dacă interpretarea noastră se adecvează semnificaţiilor textului în cauză, putem propune următoarea concluzie provizorie. Formula caracterizantă adoptată de Catullus este, ca şi în alte cazuri, una manifest ambiguă. Rămâne, totuşi, să ne întrebăm dacă şi în ce măsură ea poate fi considerată, mai ales în ceea ce priveşte al doilea epitet, realmente depreciativă; dacă nu cumva o astfel de caracterizare nu ascunde, în realitate, e contrario, o atitudine diametral opusă, exprimată însă sub forma unei deprecieri pseudo-ironice.

   Răspunsul îl dă, spre partea finală a poemului, Catullus însuşi. Versurile nu pot avea salem ac leporem (v. 7), prin urmare nu corespund idealului poetic ales şi configurat de autorul lor (..spirit”,  ,,bun gust”,  ,,farmec” etc.) decât dacă (tum [...]/si, 7-8) îndeplinesc înseşi condiţiile formulate anterior ca epitete caracterizante depreciative, sau cel puţin aparent depreciative: molliculi ac parum pudici, 8.

   Poetul pare a avea în vedere, printr-o atare formulare, în primul rând nivelul limbajului, al formelor de expresie [43] . Dar acestea ascund - aşa cum am încercat să demonstrăm prin interpretarea adjectivelor-epitet de mai sus - o dimensiune mult mai profundă: cea morală. Iar dimensiunea în cauză este concepută de Catullus, pe cât putem deduce din contextul de faţă, ca o nouă condiţie a creaţiei poetice.

   Este vorba de poezia care, desfăcându-se, cum plastic se exprimă Pasquale Giuffrida [44] , de ,,lanţurile oricărei transcendenţe supranaturale”,  se fundamentează pe o nouă realitate interioară, cu un conţinut profund etic. Am preciza însă, completând aserţiunea savantului italian, că această condiţionare etică a poeziei din perspectiva lui Catullus este reprezentată de conştiinţa responsabilităţii poetului în calitatea sa unică de creator: castum [...] pium poetam (v. 5). Este vorba, repetăm, de condiţia poetică, de implicarea morală a creatorului, şi nu de condiţia sa personal-biografică. Altfel spus, nu omul în sine, ci poetul din el se cuvine a fi moralmente angajat: castum esse decet pium poetam (ibid.). Versul de mai sus credem că risipeşte, în consecinţă, orice confuzie posibilă, din unghi de vedere moral, între persoana poetului şi poetul ca persoană particulară.

   Creaţia poetică apare, în consecinţă, condiţionată etic, adică responsabilă, ca urmare a faptului că însuşi autorul ei se cuvine a fi, deci este, practic, implicat moral (castum, pium). Insistăm asupra faptului că angajarea etică a (persoanei) poetului determină o angajare corespunzătoare a creaţiei sale, nu a obiectului poetic propriu-zis. Aceasta este, în opinia noastră, disjuncţia operată de Catullus: poetul şi activitatea sa creatoare, pe de o parte, şi obiectul/produsul literar, ,,creatul”,  pe de alta. Condiţionarea etică a persoanei poetului ca poet presupune condiţionarea etică a întregii sale activităţi literare, respectiv a manifestării sale publice şi particulare ca poet. Ceea ce nu presupune, afirmă tranşant Catullus, în mod obligatoriu şi condiţionarea etică a produsului poetic: versurile nu numai că pot fi molliculi ac parum pudici (v. 8), dar chiar trebuie să fie aşa, din perspectiva catulliană a funcţiei psihagogice a poeziei (quod pruriat incitare possunt, 9; cf., supra).

   Însemnările de faţă au avut menirea de a aduce în discuţie numai aspectele generale privitoare la creaţia poetică din perspectiva celui mai reprezentativ autor neoteric. Catullus este, de altfel, primul poet latin la care apare, tranşant afirmată după cum am remarcat, disjuncţia creaţie/creator-creat. Condiţionată de doctrina şi de labor [45] , creaţia poetică, în sens de activitate creatoare în spaţiul poeziei, rămâne relativ autonomă în raport cu obiectul creat, subliniază Pasquale Giuffrida (ibid.). Dar, în cadrul acestui binom, relaţia este una de reciprocitate, adăugăm noi, astfel încât se poate afirma, credem, cu îndreptăţire că, la rândul lui, obiectul poetic creat, ,,creatul”,  rămâne relativ independent în raport cu creaţia poetică. Acest lucru este valabil cel puţin din unghi de vedere moral [46] .

d)           Hesterno, Licini, die otiosi

               multum lusimus in meis tabellis,

               ut conuenerat esse delicatos.

                                                                           (50,1-3)

               Otium, Catulle, tibi molestum est;

               otio exultas nimiumque gestis.

               Otium et reges prius et beatas

                                                   perdidit urbes.

                                                                           (51)

               Etsi me adsiduo confectum cura dolore

                           seuocat a doctis, Ortale, uirginibus

               nec potis est dulcis Musarum expromere fetus

                           mens animi (tantis fluctuat ipsa malis;

                                                                           (65,1-4)

   Aceste trei pasaje (la care s-ar putea adăuga şi versurile 14-16 din acelaşi poem 50, deja citate) evidenţiază, în opinia noastră, o nouă circumstanţă care condiţionează creaţia poetică, respectiv, în mod direct, produsul literar (dulcis Musarum [...] fetus, 65,3). Este vorba de otium, răgazul necesar elaborării poetice.

   Primul text citat este construit pe o relatare de factură narativă, desfăşurată în două momente. Cel dintâi se află sub semnul întrecerii poetice libere, al jocului spontan (lusimus, 2) dintre cei doi poeţi prieteni, Catullus şi Calvus, conform unei înţelegeri (ut conuenerat, 3) privitoare la libertatea opţiunii poetice individuale; aceasta din urmă, prin convenţie amicală, rămâne neconstrânsă de rigoarea unui anumit conţinut şi a formei corespunzătoare (delicatos, ibid., epitet pe care l-am echivala mai curând prin ,,inspiraţi de eleganţă”,  ,,amatori de rafinament”). Urmează, deci, o zi plină de glume, de replici poetice spirituale, într-o emulaţie lipsită de orice urmă a invidiei: întrecerea nu este altceva decât un joc (lusimus, 2). Dar noaptea care vine prelungeşte, fără voia lui Catullus, starea de veghe, încordarea spiritului stimulat prin fantezia invenţiei poetice. Lusus se transformă în labor, aici cu înţelesul propriu de ,,osteneală fizică”,  ,,oboseală” (labore, 14). În mod manifest, termenul labore deţine în contextul de faţă conotaţii negative. Poemul însuşi se naşte după o îndelungată trudă a spiritului agitat, tocmai pentru a compensa această agitaţie devenită o veritabilă suferinţă fizică (ex quo perspiceres meum dolorem, ibid., 17).

   Catullus plasează, aşadar, într-un contrast semnificativ două tipuri de produse poetice. Unul, rezultat al degajării de constrângerile contingentului, este destinat să delecteze şi, în acelaşi timp, să întreţină fantezia liberă a creaţiei. Condiţia auctorială relevată de acest tip de poem este cea a libertăţii spirituale (aici şi biografice), otium, înţeles de Catullus în dubla sa reprezentare: ca mod de viaţă şi, simultan, ca mod şi stil al poeziei [47] . Celălalt tip de produs poetic este generat de intensitatea exacerbată a pasiunii (indomitus furore, ibid., 11), pasiune care provoacă o veritabilă combustie interioară (incensus, 8; cf., supra), cu efecte vizibile sub raport biologic (nec me miserum cibus iuuaret,/nec somnus tegeret quiete ocellos,/sed toto [...] lecto/uersarer cupiens uidere lucem, 9-12).

   În poemul 50, otium (prezent sub forma derivatului adjectival otiosi, 1), se opune lui furor(e)  (v. 11), care provoacă dolorem (v. 17). Pasajul citat din poemul următor pare a susţine, însă, contrarul. Şi otium  poate provoca pasiune, deci înflăcărare, exultanţă (exultas, gestis, 14), ca şi furor însuşi. Altfel spus, otium poate fi un rău pentru persoana poetului (tibi molestum est, 13), poate conduce la distrugere şi autodistrugere (otium et reges [...] et / [...] perdidit urbes, 15-16).

   Este vorba, după opinia noastră, în cazul de faţă, de un alt tip de otium, de această dată profund nefavorabil, chiar dăunător creaţiei poetice. Este acel otium care nu generează libertatea poetică, a creaţiei literare, ci, dimpotrivă, o anulează. Aici, suntem înclinaţi să credem, otium nu mai are de a face cu adjectivul-epitet otiosi din poemul precedent. Chiar mai mult, el pare a deţine înţelesuri diametral opuse, foarte apropiate de cele ale lui furor sau dolor din acelaşi poem 50. După noi, conceptul otium defineşte, în contextul de faţă, starea de falsă libertate, respectiv posibilitatea manifestării neîngrădite, devastatoare, a pasiunii erotice (exultare şi gestire deţin, de altfel, evidente conotaţii erotice) [48] . Acest fapt conduce, în realitate, la subordonarea, prin otium, a persoanei poetice faţă de eros. În consecinţă, libertatea creaţiei, a poeziei în speţă, se diminuează, dacă nu cumva chiar se anulează. Căci, astfel, creaţia poetică va apărea condiţionată şi, ipso facto, limitată de o anumită stare de spirit şi de anumite forme de expresie. Din condiţie esenţială a libertăţii creaţiei, otium se poate transforma, într-un atare context, în exact contrarul ei. De aici, în subsidiar, şi vehemenţa autohortativă a ultimei strofe (considerată în unanimitate de către critica şi filologia catulliană drept elementul absolut personal în raport cu binecunoscutul model sapphic), strofă ale cărei prime trei versuri încep cu acelaşi cuvânt (otium, otio), în vreme ce al patrulea, prin verbul iniţial, corelat cu subiectul gramatical din versul precedent, trage, să spunem aşa, concluzia firească a peroraţiei autohortative: (otium) [...] / perdidit [...].

   Ultimul pasaj citat explicitează sensurile pe care interpretarea noastră le-a conferit conceptului în poemul 50. Deşi aici neexprimat, dar deductibil, otium se opune realităţii desemnate prin termenul cura (65, 1), precum şi prin cei înrudiţi semantic cu el: dolore (ibid.), malis (v.4), maeroribus (v. 15). Suferinţa sufletească, nenorocirile abătute, tristeţea şi îndurerarea sunt tot atâtea piedici în calea creaţiei, abătându-l pe poet (seuocat, 2) de la munca sa firească. Inspiraţia însăşi, provocată de Muzele învăţate (doctis[...] uirginibus, ibid.), este curmată. Produsul ei - metaforic exprimat, ,,dulci roade” (dulcis [...] fetus, 3) [49] - nu poate ieşi la iveală, când sufletul însuşi al poetului (mens [...] ipsa, 4) este bătut de valul nenorocirilor nemăsurate (tantis fluctuat [...] malis, 4).

   Într-un cuvânt, cura, termenul-cheie, după noi, al acestui pasaj, denumeşte condiţia generică diametral opusă lui otium din poemul 50. Altfel spus, cura defineşte, în ansamblu, o circumstanţă ostilă, nepropice, chiar anihilantă în raport cu procesul creaţiei poetice.

   Concluziile pe care le degajă analiza succintă a celor trei pasaje citate sub punctul d credem că pot fi formulate după cum urmează.

   Alături de doctrina, de labor şi de elementul moral, pe care l-am putea denumi prin conceptul castitas (absent ca atare la Catullus, dar reprezentat de adjectivul de bază castus), otium desemnează, din perspectiva poetului veronez, o circumstanţă majoră, am putea spune chiar o condiţie necesară a creaţiei poetice. Aceasta din urmă nu se poate realiza în absenţa unei situaţii favorabile, denumită prin termenul otium, care se constituie într-o nouă condiţie a creaţiei poetice: libertatea interioară şi exterioară, spirituală şi biografică a creatorului literar. Aşadar, într-un prim sens, pozitiv, relevat prin poemul 50 şi, indirect, prin poemul 65, otium este reprezentat simultan ca mod/stil al poeziei, respectiv ca mod (adecvat) de viaţă al autorului acesteia.

Într-un al doilea sens, termenul otium defineşte o condiţie auctorială şi o stare biografică exact opusă. Prin strofa finală a poemului 51, otium, generând, ca mod de viaţă, nu libertatea, ci, dimpotrivă, dependenţa şi subordonarea persoanei poetului faţă de anumite circumstanţe  biografice exterioare creaţiei, se dovedeşte a fi o stavilă de netrecut în calea poeziei, un drum de pierzanie (perdidit, 51, 16) : în acest caz, otium devine sinonim al unor concepte pur negative, ca furor (50, 11), dolor , cura, mala, maerores (65, pass.).

   Existenţa unei veritabile polarizări semantice în cazul conceptului otium credem că, în urma analizei de mai sus, poate fi susţinută cu îndreptăţire. Mult mai dificilă ne apare, însă, explicarea ei. Probabil că absenţa din limbă a unui termen special, capabil să definească starea de libertate, interioară şi exterioară, generată de poezie, dar şi cerută ca o condiţie necesară a creaţiei poetice, poate explica apariţia polarizării semantice relevate mai sus [50]. Ea va fi reluată şi amplificată în cuprinsul poeziei augustane, mai exact la Ovidius.

e)            Quoi dono lepidum nouum libellum

                                                                (1,1)

               Suffenus iste, Vare, quem probe nosti,

               homo est uenustus et dicax et urbanus,

               idemque longe plurimos facit uersus.

               Puto esse ego illi milia aut decem aut plura

               perscripta, nec sic ut fit in palimpseston                    5

               relata; cartae regiae, nouei libri,

               nouei umbilici, lora rubra membranae,

               derecta plumbo et pumice omnia aequata.

                                                                (22)

   Pasajele de faţă sunt singurele care atestă prezenţa în poezia catulliană a adjectivului-epitet nouus cu referinţă la domeniul literar, în speţă la cartea de versuri. Este vorba, aşadar, de o trăsătură specifică, de o calitate proprie în primul rând produsului literar ca atare. Acesta este calificat de Catullus ca ,,nou”.

   O primă distincţie care poate fi operată se referă la tipul de produs literar posedând această calitate.

   În poemul proemial, în chiar primul vers, fermecător şi nou apare ,,micul volum [de poezii]”,  ,,cărticica [de poeme]”,  libellum aparţinând lui Catullus. Diminutivul utilizat evidenţiază dimensiunile reduse atât ale cărţii ca obiect literar (obiect descris în versul următor, citat de noi în alte contexte), cât şi, implicit, ale poemelor care o alcătuiesc: fiindcă este de presupus că un volumaş de poezii, o plachetă de versuri nu poate conţine decât un număr restrîns de mici poeme, nu vaste construcţii.

   În poemul 22, situaţia este cu totul alta. Suffenus nu numai că nu este autorul unui singur produs literar concret, materializat sub forma unei cărţi, ci al mai multora (libri), dar, în plus, practică o poezie (fără ca natura acesteia, deşi deductibilă - foarte probabil, poezie epică de factură analistică, tradiţional latină - să fie menţionată) o poezie, aşadar, care depăşeşte, cantitativ, ca dimensiuni, limitele normalului: longe plurimos [...] uersus (v. 3); milia aut decem aut plura/ perscripta (vv. 4-5).

   Acest violent contrast implică în mod manifest o diferenţă esenţială la nivelul opţiunii poetice. Este vorba de cea de-a doua distincţie pe care o putem releva în analiza pasajelor mai sus citate, o distincţie, în cazul de faţă, mai puţin evidentă, mai puţin spectaculoasă - am spune - decât opoziţia remarcată anterior.

   Dificultatea, cel puţin în aparenţă, provine din faptul că adjectivul-epitet utilizat ca determinant al numelui produsului literar (libellum, libri) este acelaşi: nouum, recte nouei. Şi, totuşi, semnificaţia sa nu este aceeaşi. Contextele diferite în care apare adjectivul-epitet ne permit, credem, a susţine o atare distincţie. În plus, adjectivul-epitet în cauză se află într-o poziţie dependentă strict de natura contextelor respective.

   Astfel, în versul 1 al poemului proemial, nouum este situat - fapt subliniat de coordonarea paratactică - în acelaşi plan sintactic şi la acelaşi nivel de semnificaţii ca adjectivul-epitet precedent, lepidum. Acesta din urmă denumeşte în mod evident o trăsătură pozitivă, să spunem aşa, a conţinutului poeziei practicate: cartea cea mică de poeme a lui Catullus este ,,fermecătoare” pentru că poezia pe care o conţine este ,,fermecătoare”,  sau, altfel spus, deoarece coţinutul ei este ,,fermecător” (lepidum). Cărticica atrage, însă, cititorul şi pentru că este nouă, nouum (libellum). Dar ea e nouă nu numai în măsura în care e proaspăt ieşită de sub piatra ponce a şlefuitorului (arida modo pumice expolitum, 2: pentru ambivalenţa semantică a adjectivului-epitet expolitum, a se vedea, supra), ci şi întrucât aduce, prin conţinutul poemelor ei, adevărate noutăţi literare.

   Avansăm, aşadar, ipoteza în conformitate cu care semnificaţia de profunzime a epitetului nouum din poemul proemial vizează în primul rând conţinutul creaţiei poetice, şi nu mai ales sau exclusiv forma ei materială, palpabilă.

   În schimb, detaliata descriere (vv. 5-8) a produselor literare aparţinând lui Suffenus rămâne, credem, la nivelul suprafeţei materiale, concrete a obiectelor poetice în cauză, libri. Transcrise pe foi de papirus netede, lustruite cu piatră de mare, demne de cabinetul unui rege (regiae, 6), versurile lui Suffenus se bucură din partea autorului lor de o găzduire materială luxoasă, cuprinse fiind în suluri cu butoane de fildeş sau de metal la capete (umbilici, 7) şi legate în curele de piele roşie (lora rubra membranae, ibid.); totul este, material vorbind, netezit, de dimensiuni perfect egale (omnia aequata), şi respiră un aer de prospeţime, de nou în cel mai pur sens material (nouei libri,/nouei umbilici, 6-7).

   În contextul poemului 22, semnificaţia adjectivului-epitet de care ne ocupăm rezultă, prin urmare, a fi una diferită faţă de contextul poemului proemial. Este vorba, în mod cert, de o noutate nu a conţinutului, ci a formei concrete, exterioare. Nu a opţiunii poetice, ci a aspectului material. O atare ,,noutate” (termenul în sine, nouitas, nu apare la Catullus) rămâne în afara poeziei înseşi, şi fără nici o legătură cu ea.

   În concluzie, unicul pasaj care poate interesa circumstanţele realizării actului poetic în calitatea sa de proces creator original, ,,nou”,  este reprezentat de versul iniţial al poemului proemial. Produsul literar, înfăţişat de autorul lui însuşi, este ,,nou” în virtutea faptului - deductibil din contextul general al operei catulliene - că opţiunea poetică este ,,nouă”. Altfel spus, ea nu coincide cu vechile drumuri bătătorite ale poeziei (latine) tradiţionale, ci, dimpotrivă, îşi făureşte unul propriu şi, ipso facto, nou.

   O atare circumstanţă se adaugă celorlalte patru pe care analiza efectuată în paginile precedente le-a pus în evidenţă ca elemente care pot determina, într-un fel sau altul, ori într-o măsură sau alta, creaţia poetică (în dubla dimensiune a acesteia, de act şi, simultan, de produs literar). Aşa cum am remarcat mai sus, ordinea urmată de noi în expunerea circumstanţelor respective a depins de o anumită pondere în text a conceptelor analizate. Totuşi, stabilirea unei ierarhii valorice a semnificaţiilor rămâne, practic, o întreprindere dificilă, datorită în primul rând caracterului nesistematic al reflecţiilor catulliene asupra propriei condiţii auctoriale, ca şi asupra poeziei în general.

În loc de încheiere

   Spre deosebire de cea a contemporanului său epicureic, opera lui Catullus se înfăţişează cititorului altminteri decât o creaţie compactă, prin excelenţă continuă. Opţiunea formală, dincolo de cea pentru un anume conţinut, îi separă clar pe cei doi poeţi. Mai mult chiar, la cel de-al doilea nici nu se poate vorbi de o singură formulă genologică şi expresiv-stilistică. Indiferent, însă, de modul în care fiecare poet a înţeles şi a preferat să se exprime, există câteva puncte de contact în ceea ce priveşte raportarea lor la poezie prin intermediul poeziei.

   Se poate dovedi, astfel, că pentru Catullus, în egală măsură ca pentru Lucretius, a crea la modul poetic înseamnă a revela acea frumuseţe care este în acelaşi timp intrinsecă poeziei şi capabilă să provoace farmecul, graţia spirituală, încântarea. La Catullus, dubletul conceptual lepos/uenustas desemnează idealul perfecţiunii estetice, tangibil prin poezie şi virtualmente conţinut de ea.

   În al doilea rând, ca act creator şi, totodată, ca produs literar, poezia tinde a se înscrie în durată. Actul creaţiei este, în sine, o luptă cu timpul, o veritabilă gestaţie: poemul helvian Zmyrna depune mărturie. Ca produs literar, ca operă, poezia oferă ocazia unei mirabile metamorfoze: dintr-un obiect apărut conjunctural, într-un loc şi la o vreme anume, ea se transformă în cel mai redutabil concurent al eternităţii.

   Desigur, o atare metamorfoză nu are loc oricum. Nici revelarea frumuseţii, nici, de aici, delectarea lectorului/auditorului nu vin de la sine. Creaţia poetică este însoţită, şi în viziune catulliană, de anumite circumstanţe determinante, care pot fi considerate - este cazul unor concepte ca otium (în dubla sa accepţiune), labor şi doctrina -, într-un anume sens, veritabile condiţii ale creaţiei poetice, decisive pentru reuşita ei. Ultimul concept nu apare la Lucretius, fapt explicabil în primul rând prin ceea ce am numit statutul instrumental, ancilar al poeziei în raport cu filosofia: unica doctrina avută în vedere, în consecinţă, atât de către poet, cât şi de către cititorul supus iniţierii, nu poate fi decât cea epicureică, nicidecum o alta pur şi strict literară, ceea ce ar ieşi cu totul din conul de interes al poemului naturii. Nici dimensiunea morală a actului creaţiei poetice nu apare la Lucretius. În fond, tot ceea ce depăşeşte sfera revelaţiei doctrinare sau nu slujeşte demonstraţiei desfăşurate ad hoc este, pur şi simplu, trecut sub tăcere.

   În sfârşit, o observaţie aparte pentru ceea ce s-ar putea numi condiţia noutăţii literare (respectiv, poetice). Nu este vorba, totuşi, de o condiţionare în sensul strict al termenului, nici la Lucretius, nici la Catullus. Mai curând am putea vorbi de o circumstanţă care însoţeşte actul creaţiei, decât îl condiţionează. Amândoi poeţii - mult mai direct şi tranşant, însă, Lucretius - constată că obiectul relatării lor este unul inedit în raport cu o anumită tradiţie poetică. De aici, consecinţe atât în planul expresiei (la Lucretius), cât şi al intenţionalităţii literare (la Catullus), probabil, la acesta din urmă, în sensul unei anumite opţiuni tematice şi de gen.

   Atari circumstanţe, cum sunt cele mai sus amintite (dintre care unele se regăsesc la Lucretius, altele nu), contribuie la descoperirea şi trăirea frumuseţii poetice şi, totodată, la biruinţa poeziei asupra timpului. Ceea ce am numit, aşadar, funcţia psihagogică, respectiv de glorificare, nu epuizează, însă, din perspectiva lui Catullus - comună, cel puţin în parte, cu aceea a contemporanilor şi a predecesorilor săi - esenţa creaţiei poetice.

   O altă ipostază funcţională a acesteia se dovedeşte a fi, în continuarea direcţiei preneoterico-varroniene, dimensiunea ludică a creaţiei. Ca lusus, ea depăşeşte condiţia gratuităţii pure (iocus, gr. παιγυιoυ), devenind, după fericita expresie a lui Leonardo Ferrero, un ,,mod al exultanţei şi combustiei interioare”,  altfel spus o nouă realitate existenţială.

   Datorită faptului că se arată a fi un joc al gravităţii ori, dacă vrem, un exerciţiu ludic moralmente angajat, poezia este capabilă, nu în ultimul rând, să ofere autorului ei necesara compensare a suferinţei şi, totodată, să răsplătească efortul îndurării acesteia, deci să recompenseze. Catullus continuă, astfel, un punct de vedere asupra menirii poeziei, pe care îl putem considera, după toate probabilităţile, ca descinzând din reflecţia varroniană. În continuare, tradiţia poeziei latine va fi, în ceea ce priveşte funcţia compensatorie-premială a poeziei, uimitor de fecundă.


[1] F. Della Corte, L'altro Catullo, în vol. Opuscula. II. Universitŕ di Genova, Facoltŕ di Lettere, Istituto di Filologia Classica e Medievale, 1972, pp.165-266. Autorul face distincţia între acel lepidus libellus pe care poetul îl dedica prietenului său, Cornelius Nepos - şi care nu reprezenta un integral liber (Catulli), ci doar o parte a acestuia (redactată, după ipoteza savantului italian, preponderent în hendecasilabi falecieni şi conţinând poeme anterioare călătoriei în Bythinia, cca 58 a. Chr.) - şi, pe de altă parte, liber (Catulli), păstrat prin tradiţia ce descinde din manuscrisul V (tradiţie fundamentală pentru manuscrisele catulliene medievale); acest ultim liber (Catulli) se constituia, consideră Della Corte, într-o culegere, posibil postumă, având la bază, în conformitate cu modelele alexandrine, criteriul tiparelor metrice (a se vedea în special concluziile studiului, pp. 265-266). Cf. şi I. K. Horváth, Catulli Veronensis liber. Discussion sur le livre de Catulle et les deux types principaux de son lyrisme, în Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 14 (1966), 1-2, pp.141-173, în special pp. 145-165.

[2] Aşa cum au subliniat, între alţii, P. Giuffrida, op. cit., pp. 111-112 (poemul 95, o ,,proclamaţie revoluţionară”, p. 112), 304-308; L. Ferrero, Un'introduzione a Catullo. Torino, Giappichelli, 1955, p. 75 (,,un manifest de şcoală”); E. Paratore, La poesia di Lucrezio, pp.7-8; V. Buchheit, Catullus Dichterkritik in c.36, în Hermes, 87 (1959), 3, pp. 309-327 (în special, pp.315-316); N.B. Crowther, Catullus and the traditions of Latin poetry, în Classical Philology, 66 (1971), 4, pp.246-249 (aici, p.247); A. Ronconi, op. cit., cap. Poetica e critica in Catullo (pp. 48-63, în special pp. 48, 56-57:,,manifestul neoteric”).

[3] Reproducem pasajele în cauză: Ita non erat ea offensio in uersibus [Cicero se referă la o chestiune de natură strict prosodică, dar cu implicaţii estetice mai largi, şi anume valoarea prosodică a lui -s final în poziţie preconsonantică] quam nunc fugiunt poetae noui (Orator, 48, 161); Hunc spondeia  onta, si cui uoles twn newterwn, pro tuo uendito. (Ad Att.7,2,1).

[4] Am utilizat ediţia Catulle. Poésies. Texte établi et traduit par Georges Lafaye. Paris, Les Belles Lettres, 1922.

[5] O notabilă excepţie este reprezentată chiar de poemul iniţial. Finalitatea programatică a acestuia, accentuată de funcţia sa dedicatorie, se află în afara oricărei îndoieli. Din această perspectivă, el ar putea fi considerat în egală măsură un manifest al neoterismului, ca şi poemul 95. Ceea ce ne întăreşte convingerea că nu este îndreptăţit - având în vedere cel puţin forma incompletă sub care ni s-a transmis opera catulliană - să considerăm că un poem sau altul ar deţine, în raport cu celelalte, rolul privilegiat de ,,program”, de ,,manifest” poetic. Dacă admitem existenţa unui atare ,,program”, acesta nu este, în opera lui Catullus, în nici un caz consecinţa unei sinteze. Concepţia catulliană despre poezie se degajă dintr-o multitudine, uneori deconcertantă, a ,,declaraţiilor” risipite de-a lungul poemelor.

[6] E. Paratore, L'evoluzione della ,,sphragis” dalle prime alle ultime opere di Ovidio, în vol. Atti del Convegno Internazionale Ovidiano. Sulmona, maggio, 1958. Volume I. Roma, Istituto di Studi Romani Editore, 1959, pp. 173-203, aici 173-182.

[7] Pentru G. Lafaye, Catulle et ses modelčs. Paris, Imprimerie Nationale, 1894, pp. 97-98, termenul nugae desemnează un ,,tipar de poezie”, al cărui specific este acela de a nu avea nici un specific. Autorul o identifică exclusiv cu poezia hendecasilabică, deoarece într-un atare ,,gen” sunt admise toate compunerile în versuri care nu intră în nici o altă categorie determinată. La rândul lui, L. Ferrero, Un' introduzione, pp. 37-38 consideră că acest concept, fundamental la Catullus şi în poezia neoterică, se impune a fi explicitat prin sintagma ,,compoziţii minore” (p.37), în opoziţie cu poemele de dimensiuni ample şi cu un conţinut lipsit de frivolitate. Acelaşi punct de vedere este împărtăşit şi de J. Bayet, în studiul Catulle, la Grčce et Rome, în volumul L'influence grecque sur la poésie latine de Catulle ŕ Ovide. Entretiens sur l'Antiquité classique. Tome II. Vandœuvres-Genčve, 1953. Verona, Fondation Hardt, 1956, pp. 3-55 (aici, p. 17), studiu republicat în volumul Mélanges de littérature latine. Roma, 1967, pp. 85-117 (termenul nugae desemnează piesele de factură uşoară, fără implicaţii perceptibile, ,,nimicuri”, ,,fleacuri” literare); cf. şi P. Giuffrida, op. cit., pp. 213-214 (nugae trebuie considerate, după savantul italian, toate poemele catulliene, de la cel ce poartă numărul 1 pînă la ultimul, 116).

[8] Catulle, p.17.

[9] Id., ibid. J. Granarolo, D'Ennius ŕ Catulle. Recherches sur les antécédents romains de la ,,poésie nouvelle.”. Paris, Les Belles Lettres, 1967, depistează următoarele două valori literare fundamentale ale conceptului nugae: a) mimica uerborum licentia (p. 208), în termenii lui Marţial (Epigr. VIII, Praef. 4); altfel spus, un anumit tip de ,,parodie mitologică” (p. 212), realizată sub forma unei/unor fabula(e) saltica(e), de autor sau anonimă/e, recte ,,populară/e”; b) ca sinonim al termenului lusus, nugae desemnează, după cum arată Leonardo Ferrero, Poetica nuova in Lucrezio. Firenze, 1949, p. 43, n.3, citat de Granarolo, p. 219, şi acele compoziţii, care implicau mai multă artă, respectiv tehnică/ştiinţă poetică, după savantul model alexandrin; de pildă, toate carmina longiora incluse în Catulli Veronensis liber au făcut parte integrantă, notează Granarolo (p. 221) din nugae.

[10] P. Giuffrida, op. cit., pp. 211-212.

[11] Un'introduzione, p.37.

[12] Ibid., p. 52. În limbajul poetic, lexemul libellus desemnează, aşa cum rezultă din atestările incluse, sub uoce, în OLD, pp. 1022-1023, ,,o carte de versuri de mici dimensiuni”, deci ceea ce se numeşte astăzi o ,,plachetă”.

[13] L. Ferrero, Un'introduzione, p.53.

[14] Op. cit., p.214.

[15] Catulle, p.20.

[16] În cazul poemului liric 61, afirmaţia constituită de versul 232 (lusimus satis) nu aparţine poetului, ca ,,personaj” al propriei relatări, ci unui grup de tineri intonând cântecul nupţial. Jocul la care aceştia se referă în mod explicit este, însă, nu unul obişnuit, ci un joc al poeziei şi cântecului, după cum o dovedeşte chiar începutul poemului, conţinând îndemnuri rostite de acelaşi grup: ne referim în special la vv. 12-13, nuptialia concinens/carmina. Prin urmare, în pasajul citat anterior, verbul lusimus poate fi completat, pentru deplina înţelegere a contextului, prin complementele (absente la Catullus, nefiind necesare) carmine et cantu.

[17] L. Ferrero, Un'introduzione, p. 65.

[18] Ibid., p. 66.

[19] Faptul că poetul îl ameninţă pe Asinius Marrucinus, destinatarul poemului 12, cu trimiterea a 300 de hendecasilabi ne permite să presupunem că sensul termenului facetiarum (v. 9) este unul specializat: el pare a desemna, aici, nu orice fel de ,,glume”, ci, exact ca în poemul 50 (facetiis, 8), în primul rând gluma literară, ,,jocurile” poetice. Remarcăm, de asemenea, prezenţa unei structuri identice în ambele poeme; este vorba de secvenţa - plasată de altfel în aceeaşi poziţie, la mijlocul fiecărui poem - formată din două complemente, care determină un participiu cu valoare adjectivală: est enim leporum/dissertus puer ac facetiarum (12, 8-9); tuo lepore/incensus, Licini, facetiisque (50, 7-8).

[20] Catulle, p.19.

[21] G. Lafaye, op. cit., p. 110; J.Bayet, Catulle, pp.19-20. Este de la sine înţeles - ţinem să precizăm, pe marginea observaţiilor pertinente ale ultimului autor - că ambele repere ale atitudinii polemice catulliene (respectiv, tradiţia poetică alexandrină şi poezia latină tradiţională) sunt absente, ca atare (expressis uerbis), din discursul catullian.

[22] Op. cit., p.207.

[23] Ibid., pp.110-120.

[24] Op. cit., p. 208 (cf. şi pp.206-207). O altă formulă stilistică definitorie pentru neoterism este incompta uenustas (Giuffrida, op. cit., pp. 210, 212), căreia îi corespunde, la neoaticişti (Licinius Calvus, în speţă), o artă exilis, attenuata (ibid., pp. 212-213).

[25] L. Ferrero, Un' introduzione, p.45.

[26] Op. cit., pp.319-320.

[27] V. Buchheit, op. cit., p. 321.

[28] Op. cit., pp. 60, 62-63.

[29] Autorul se referă în special la termeni ca frigus sau frigidus, utilizaţi de Catullus după modelul celor greceşti corespunzători, aceştia din urmă apărând în practica literară încă din epoca lui Aristofan (vezi, de pildă, Acharn. 11, 138 şi Thesmoph. 170) şi generalizându-se prin intermediul tratatelor aristotelice. Cu o utilizare similară celei întâlnite la Catullus, termenii se regăsesc la Cicero (frigus: De orat. 2, 256, 260; Brutus, 236; Orator, 89) şi la scriitorii latini ulteriori (Quintilianus, Marţial). Cf. V. Buchheit, op. cit., pp. 314-315.

[30] Cf. V. Buchheit, op. cit., pp. 321-322.

[31] În legătură cu prezenţa în textele catulliene a acestui lexem utilizat şi la plural, în paralel şi în concurenţă cu termenul autohton carmen (acesta din urmă întâlnit de altfel şi în al doilea citat, din poemul 68b, v. 151), vom consacra, cu un alt prilej, un studiu separat.

[32] Mélanges, p. 97.

[33] L. Ferrero, Un' introduzione, p.37.

[34] A. P. Smotrytsch, Literarischen Kritik im Prolog der Aitia des Kallimachos, în vol. Miscellanea di studi alessandrini in memoria di Augusto Rostagni. Torino, Bottega d'Erasmo, 1963, pp. 252-253, susţine posibilitatea preluării directe de către poetul latin a unor formule callimacheice, adaptate contextului programatic al poemului 95 prin însăşi natura lor polemic-apologetică.

[35] A. Ronconi, op. cit., pp. 53-55 (sunt citate şi ecourile horaţiene ale acestui raport complementar).

[36] Scritti varii di letteratura latina. Torino-Milano-Firenze-Roma-Napoli-Palermo, G. B. Paravia, 1920, pp.112-113.

[37] F. Cupaiuolo, Itinerario della poesia latina nel I secolo dell' Impero. Ristampa. Napoli, Societŕ Editrice Napoletana, 1978, pp. 12-13, a demonstrat că originea conceptului neoteric doctrina poate fi urmărită, prin intermediul esteticii lui Callimach, până la nivelul textelor lui Pindar, a cărui poetică se întemeiază, între altele, şi pe concepţia aristocratică privitoare la cultura poetului: ca sojos ,,înţelept” poetul este, pentru Pindar, beneficiarul unui dar divin, rezervat unui cerc extrem de restrâns. Coordonata sapienţială a formării culturii poetice se regăseşte, remarcă mai departe Cupaiuolo (ibid.), mai ales în concepţia horaţiană despre poeta doctus. După opinia noastră, un alt termen de referinţă, în afara reperului pindaric indicat de Fabio Cupaiuolo, este poetica lui Archiloch. Afirmând, prin intermediul unui topos de sorginte homerică, originea musică a poeziei (fr.1D.), poetul iambic se declară un ,,cunoscător” al ,,darului Muzelor”: pentru a fi poet trebuie să fii expert în arta (id est, tehnica) poeziei, deci epistamenos, ,,cunoscător”. Termenul grecesc ne apare echivalentul cel mai exact al lat. doctus. Pentru alte paralele (lirica gnomico-didactică a lui Solon), a se vedea A. Plebe, op. cit., pp. 7-8. Cf. şi A. Hus, « Docere » et les mots de la famille de « docere », Paris, Presses Universitaires de France, 1965, p. 243: ,,Ŕ l'époque d' Auguste, l'instruction, la culture, la littérature et la science se manifestent par excellence dans la poésie”.

[38] Ibid., p. 115.

[39] P. Giuffrida, op. cit., pp. 182-183 remarcă în mod judicios faptul că atât epitetul doctus, cât şi conceptul doctrina nu au în vedere, la Catullus şi în poezia neoterică în ansamblu, o trăsătură exterioară, formală a creaţiei poetice, ci una pur intrinsecă: este vorba de realitatea interioară a vieţii poetului, de lumea reprezentărilor sale, în cadrul cărora doctrina, identificată de Giuffrida (ibid., p. 217) cu conceptul horaţian ars, este parte din substanţa acestor reprezentări. Cele două concepte - adaugă savantul italian (ibid., n. 79) - apar în disjuncţie la Cicero, Orator 48, 161 (arte et doctrina), echivalate fiind de Giuffrida prin sintagma ,,arte e cultura”.

[40] P. Giuffrida, op. cit., p. 220.

[41] L. Ferrero, Un' introduzione, p.53.

[42] Ibid., pp. 53-54.

[43] P. Giuffrida, op. cit., p. 206.

[44] Ibid., pp. 216-217.

[45] Id., ibid.

[46] Termenul la care apelează Catullus, în pasajul citat, pentru a-şi desemna obiectul propriei creaţii poetice este susceptibil de o interpretare ambiguă, aşa cum am semnalat mai sus în privinţa epitetelor molliculi şi parum pudici: a) pe de o parte o semnificaţie minimalizatoare, peiorativă; versurile sunt, de fapt, ,,versuleţe”, în sens de ,,nimicuri”, ,,bagatele”, ,,fleacuri” poetice (termenul apare utilizat aici ca echivalentul relativ al lui nugas din poemul proemial) în raport, adăugăm, cu versurile epice impozante, serioase, grave; b) pe de altă parte, nici o semnificaţie pozitivă nu este exclusă, după opinia noastră: căci utilizarea sufixului diminutival implică, pe lângă ideea de reducţie, firească în acest caz, şi ideea de cizelare, şlefuire, prelucrare, într-un cuvânt, rafinament tehnic. Este posibil ca şi în cazul de faţă să avem de a face cu sugestii semantice aparent depreciative: termenul prin care poetul îşi desemnează produsul literar maschează, de fapt - ca şi în cazul epitetelor molliculi şi parum pudici - o atitudine diametral opusă, pe care este mai potrivit, în opinia noastră, a o defini ca pseudo-ironică sau pseudo-depreciativă. Pentru conotaţia erotică a adjectivului molliculus, a se vedea atestările din OLD, p. 1127, s. u.

[47] L. Ferrero, Un' introduzione, pp. 64 (şi n. 45)-65.

[48] ThLL, V, 2, XIII (exstinguo-ezoani), col. 1946-1953 (pentru sensul erotic, atestări în special col. 1948-1949); OLD, p. 658, s.u. ex(s)ulto, pct. 3. Pentru conotaţiile erotice ale celuilalt lexem, a se vedea ThLL, VI, X (germen-gloria), col. 1959-1962 (în special, 1961-1962) şi OLD, ibid., p.763, s.u. gestio, pct. 1.

[49] E. R. Curtius, op. cit., p. 159 încadrează un atare topos în categoria ,,metaforelor de persoane” (considerarea produsului literar, a ,,cărţii” drept un copil), sorgintea acestui topos fiind platoniciană (Banchetul).

[50] Din perspectiva mentalităţii romane tradiţionale, reflectată în texte, lexemul otium deţine sensuri pozitive sau o încărcătură semantică pozitivă în mai mică măsură decât negotium, termenul marcat al cuplului. A se vedea ThLL, IX, 2, VIII (os-ozynosus), col. 1175-1187 (pentru atestări ale sensului pozitiv, col. 1175a); OLD, pp. 1277-1278. Cf. şi J. M. André, L'otium dans la vie morale et intellectuelle romaine, des origines ŕ l' époque augustéenne. Paris, Presses Universitaires de France, 1966. În ceea ce priveşte prezenţa relativ frecventă a conceptului în poezia latină, a se vedea E. R. Curtius, op. cit., p. 109, autorul considerând că se poate vorbi, în cazul de faţă, chiar de o formă a topicii exordiale (cf. Horatius, Sat. 2, 3, 15-16; Ovidius, Rem. 161-162; Trist. 3, 7, 31-32; Martialis 8, 3, 12).

 

© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Liviu FRANGA                           Last update: December 2002                Web design§Text editor: Monica CIUCIU