CAPITOLUL IV. ALŢI POEŢI NEOTERICI ŞI POSTNEOTERICI  (EPOCA PREAUGUSTANĂ)

 

 

M. Furi Bibaculi ,,Ludicra”
             Mirati sumus unicum magistrum

               summum grammaticum, optumum poetam

               omnes soluere posse quaestiones                                5

                                                                                       (fr. 2)

   Fragmentul apare citat la Suetonius (De gramm. 109). Nici una dintre ediţiile consultate [1] nu atestă variante de text notabile.

   Trei sunt ipostazele pe care versurile elogiative de mai sus, atribuite de majoritatea filologilor lui Furius Bibaculus [2], le afirmă în legătură cu activitatea culturală a unei personalităţi literare nenumite în text, dar identificate, de asemenea de către majoritatea filologilor, cu Valerius Cato: acesta din urmă reprezenta, pentru ultima generaţie poetică a epocii respective, în acelaşi timp un profesor, un critic literar şi un poet (magister, grammaticus, poeta).

   În mod semnificativ, pasajul debutează cu un verb deţinând conotaţii manifest encomiastice (mirati sumus). Forma gramaticală de plural nu se datorează, în opinia noastră, modestiei autorului versurilor sau afectării ei, ci necesităţii de a sugera, pe această cale, adeziunea cât mai largă la elogiul adus, într-o anumită împrejurare (ale cărei detalii nu le cunoaştem), de către discipolii fideli magistrului şi maestrului lor.

   Primul, şi cel mai vizibil totodată, motiv al admiraţiei fără rezerve exprimate de verbul inţial, precum şi de cele trei adjective-epitet care îl urmează, îl reprezintă, credem, reunirea celor trei ipostaze - altminteri nu întodeauna alăturate - în persoana aceluiaşi creator. După opinia noastră, întâiul motiv al admiraţiei pe care o mărturisesc, prin intermediul versurilor de faţă, discipolii lui Cato este provocat nu atât de existenţa în sine a mai multor forme ale manifestării personalităţii creatoare în plan cultural-literar şi spiritual, cât de complementaritatea şi coeziunea lor. Numai prin conjugarea acestor dimensiuni, numai prin completarea acţiunii unei ipostaze creatoare prin acţiunea celeilalte, remarcă Bibaculus în finalul pasajului, se pot dezlega toate dificultăţile, se pot găsi soluţii, se pot da răspunsuri (omnes  soluere posse quaestiones, 5). Prin urmare, în contextul de faţă substantivul quaestio nu credem că are sensul lui obişnuit şi restrâns, de ,,întrebare”,  ,,nelămurire” de ordin filologic-interpretativ (quaestio philologa sau philologa res în sensul lui Vitruvius) [3] , ci unul mult mai larg; întrucât acela care reuşeşte să dea răspuns tuturor întrebărilor nu este numai un grammaticus, ci şi un magister, un dascăl - adăugăm noi - în egală măsură al minţii şi al sufletului.

   Cel de-al doilea motiv al admiraţiei exprimate în cuprinsul versurilor de mai sus rezidă, după opinia noastră, în calitatea excepţională a fiecăreia dintre cele trei dimensiuni ale personalităţii elogiate. Nu întâmplător, desigur, toate adjectivele-epitet caracterizante, la care face apel Bibaculus, sunt fie la superlativ (summum, optumum, 4), fie la o formă echivalentă cu acesta (unicum, 3). În consecinţă, calităţile deţinute de personalitatea creatoare elogiată alcătuiesc un veritabil portret ideal al acesteia.

   În al treilea şi, probabil, în ultimul rând, admiraţia faţă de capacităţile ieşite din comun ale unei atari personalităţi se datorează şi faptului că aceasta reuşeşte să ofere un răspuns, o îndrumare, o explicaţie în legătură nu cu anumite probleme, ci cu toate (omnes soluere posse, 5). Faptul se datorează acţiunii, respectiv implicării personalităţii în cauză în mai multe domenii ale vieţii cultural-literare contemporane. Personalitatea creatoare poate da răspuns, îndrumare sau explicaţie tuturor problemelor ivite în spaţiul cultural-spiritual tocmai şi numai pentru că este, în acelaşi timp, un magister, un grammaticus, un poeta. Tripla ipostază creatoare configurată de Bibaculus devine astfel condiţia necesară pentru surmontarea tuturor dificultăţilor oferite de ambianţa literară, culturală şi spirituală a unei epoci date.

   Semnificativă este, de asemenea, ordinea în care apar menţionate cele trei ipostaze ale personalităţii creatoare: dascăl, critic-comentator şi poet. Fiind vorba, cum am remarcat mai sus, de ipostaze complementare, nu se poate susţine, în ultimă instanţă, ipoteza unei anumite ierarhii. Ordinea este semnificativă în sensul apariţiei fiecăreia dintre cele trei dimensiuni, şi nu din perspectivă axiologică. Într-un text encomiastic redactat de unul dintre discipolii fideli, care se face ecoul celorlalţi, este firesc ca prima ipostază care apare să fie aceea de magister. De asemenea, semnificativă ne apare şi ultima poziţie, ea putând chiar decide asupra aprecierii generale: personalitatea elogiată este optumum poetam.

   Concluziile care se impun în urma succintei analize de mai sus credem că pot fi formulate după cum urmează.

   Din perspectiva poeticii neoterice, imaginea personalităţii creatoare depăşeşte un contur linear. Ea capătă relief, adâncime, complexitate. Poetul, mai ales cel care se dovedeşte a fi optumus, nu rămâne doar un creator de versuri. El are datoria de a fi încă ceva: pe de o parte un ,,tehnician inegalabil în materie de exegeză” (pentru a prelua formula lui Jean Granarolo) [4] , pe de alta un dascăl desăvârşit în materie de predare poetică. În acest fel, poeta nu se mai mărgineşte a fi un simplu poeta, el devine un poeta doctus, deci un poet învăţat şi, totodată, capabil să-i înveţe şi pe ceilalţi.

   O atare concepţie privilegiază, prin urmare, doctrina, condiţie pe care, aşa cum am remarcat în capitolele precedente, o formulase - în anumite contexte şi alături de alte determinări specifice creaţiei poetice - veritabilul vârf de lance al poeziei neoterice, Catullus. În ansamblul ei, această concepţie echivalează, însă, cu o o ι υεωτερ o ι, ,,cale nouă”,  după formularea aceluiaşi Granarolo [5] : în măsura în care improvizaţia, ca izbucnire intempestivă a talentului (ingenium), poate fi controlată şi dominată numai de doctrina sau de ars [6] . Drumul care duce spre Ars poetica horaţiană este deja deschis. Odată în plus, reflecţia critică devine, în preajma epocii augustane, consubstanţială creaţiei poetice înseşi [7] .

Incertorum uersus

   Lucili, quam sis mendosus, teste Catone

   defensore tuo peruincam, qui male factos

   emendare parat uersus, hoc lenius ille,

   quo melior uir et est longe subtilior illo,

   qui multum puerum est loris et funibus udis               5

   exhortatus, ut esset, opem qui ferre poetis

   antiquis posset contra fastidia nostra,

   grammaticorum equitum doctissimus - - - - - [8]

   (fr.  13)

   Este vorba de un grup de versuri anonime, pe care le întâlnim în anumite manuscrise horaţiene, plasate înainte de Satira 1, 10 şi reprezentând, după toate probabilităţile, o interpolare. Nu se poate preciza provenienţa acestui fragment. După opinia lui Aem. Baehrens, este posibil ca el să fi aparţinut unui poem (o epigramă de dimensiuni medii), avându-l ca autor probabil pe unul dintre poeţii numiţi de Cicero, într-un pasaj celebru, cantores Euphorionis (Tusc. disp. 3,45). Alţi editori, menţionaţi de Baehrens, atribuie fragmentul (de altfel cu ultimul vers neîncheiat) aceluiaşi poet neoteric Furius Bibaculus. Personajul amintit în vv. 5-6 a fost identificat de majoritatea cercetătorilor cu dascălul Orbilius, satirizat vehement de Horatius (plagosum [...] Orbilium, Epist, 2, 1, 70-71). Cu excepţia a două locuri, variante importante de text nu există. Pentru vv. 5-6, anumite manuscrise, de altfel izolate [9] , prezintă variantele puer (în acord cu qui, prin atracţia relativului, şi reprezentând o apoziţie sui generis destul de depărtată faţă de substantivul Catone din primul vers) şi, respectiv, exoratus, verb care interferă semantic cu cel atestat de restul manuscriselor, creând, însă, în schimb, datorită formei şi sensului său pasiv, probleme de natură morfologică. În plus, dacă se adoptă lecţiunea puer, aşa cum procedează Elena Zaffagno (ibid. cf. n. 3), se ajunge la anularea dublei opoziţii pe care, după opinia noastră, este construit şi structurat textul în ansamblul său: aceea dintre criticul şi îndrumătorul literar, capabil să analizeze, cu perspicacitate, detaşare şi moderaţie, chiar cele mai prestigioase opere aparţinând unei tradiţii date, şi, respectiv, dascălul de şcoală, mărginit şi brutal.

   Datele pe care epigrama de faţă - apartenenţa la un alt gen literar ne pare puţin probabilă - ni le oferă cu certitudine sunt următoarele:                           a) identificarea numelui de persoană iniţial cu acela al poetului satiric C. Lucilius Suessanus [10] ; b) calitatea de comentator sau chiar, după ipoteza Elenei Zaffagno (ibid.), de editor a lui Cato, identificat, la rândul său, cu acelaşi personaj cultural elogiat în epigrama anterior citată şi atribuită lui Furius Bibaculus; c) caracterul în egală măsură encomiastic al versurilor de faţă.

   Asupra acestui din urmă aspect vom zăbovi în cele ce urmează.

   Personajul căruia i se adresează elogiile epigramei anonime, Valerius Cato, apare plasat în text într-o poziţie foarte clar marcată. Pe de o parte, activitatea literară a lui Cato se răsfrânge asupra operei luciliene, printr-o dublă atitudine: de critic capabil să dezvăluie greşelile sau, dacă vrem, impurităţile de expresie ale poetului suessan (quam sis  mendosus, 1) [11] ; dar, în acelaşi timp, de apărător al cauzei unei astfel de poezii (defensore, 2). Pe de altă parte, modul de exercitare, de către Cato, a criticii, respectiv a îndrumării şi diriguirii literare, este net diferit de cel pe care, în şcoală, îl practică faţă de copii (puerum, 5) dascălul, îndemnându-i şi stimulându-i (exhortatus, 6) cu bicele şi cu funiile ude (loris et funibus udis, 5).

   Opoziţia este, prin urmare, după cum am notat mai sus, dublă. Admiţând, în ansamblul ei, direcţia literară adoptată de Lucilius şi de poeţii vechi (opem qui ferre poetis/antiquis posset, 6-7), Cato se distanţează totuşi de practică poetică a acestora, realitate literară pe care nu o îmbrăţişează fără rezerve. O distanţă la fel, dacă nu cu atât mai mare, adoptă criticul în explicarea versurilor recomandate şi, prin aceasta, în instruirea generaţiei contemporane. Abandonând metodele convingerii brutale, el formează şi educă gustul literar printr-un element esenţial al esteticii şi poeticii neoterice: cultura (doctrina), element regăsit (sub forma superlativului doctissimus, aparţinând aceleiaşi familii lexicale) probabil nu întâmplător în ultimul vers al epigramei, cel puţin aşa cum ea ni s-a transmis.

   Epigrama de faţă considerăm că reprezintă o replică la aceea atribuită, în general, lui Furius Bibaculus (cf., supra). Ea aparţine, foarte probabil, aceluiaşi mediu literar neoteric, aşa cum ne permite să presupunem în primul rând importanţa acordată de autorul anonim al acestor versuri unui concept cardinal în poetica neoterică (doctrina, respectiv doctus).

   Replica este, însă, parţială, întrucât privilegiază doar unul dintre cei doi termeni fundamentali ai relaţiei evidenţiate şi de epigrama precedentă: dimensiunea auctorială, propriu-zis creatoare, dispare aici, pentru a lăsa locul exclusiv celei critice.

   Spre deosebire de epigrama atribuită lui Bibaculus, autorul celei de faţă nu condiţionează activitatea critică de existenţa unei prealabile practici poetice. Ambele sfere ale activităţii literare în ansamblu rămân, în epigrama de care ne ocupăm, independente. Exerciţiul poetic nu mai apare, aşadar, nici ca o latură complementară a personalităţii literar-culturale, nici ca o treaptă necesară în vederea deplinei stăpâniri a instrumentelor criticii. Tripla ipostază a personalităţii, semnalată în comentariul precedent - reductibilă ea însăşi, cum aminteam mai sus, la relaţia biunivocă dintre creaţie şi critică - este, probabil nu fără legătură şi intenţie, transformată în epigrama de faţă într-o dimensiune unică: aceea critică.

   Ea constă atât din emendatio, ,,îndreptare”,  ,,corectare”,  activitate prin excelenţă critică (male factos/emendare parat uersus, 2-3), cât şi, în al doilea rând, din sprijinul acordat tradiţiei culturale (opem [...] ferre, 6), tradiţie tinzând a fi neglijată şi abandonată prin dezinteresul contemporan (fastidia nostra) [12] . Prima formă a activităţii critice, de natură, aşa cum s-a presupus, predominant editorială, are ca obiect mai ales literatura consacrată (reprezentată, aici, de Lucilius), dar, foarte probabil, şi pe cea contemporană, care are nevoie de o îndrumare competentă. Cea de-a doua formă presupune, în strânsă legătură cu acţiunea critică desfăşurată de Cato în contextul cultural dat, o educaţie literară de ordin general, îndreptată împotriva lipsei de interes a contemporanilor faţă de tradiţia culturală şi rădăcinile ei literar-poetice (poetis/antiquis, 6-7).

   În concluzie, fragmentul relevă - din punctul de vedere al autorului anonim al epigramei de faţă, dar şi în contextul mai larg al poeziei neoterice, ilustrată, între alte numeroase mărturii, de epigrama atribuită lui Furius Bibaculus - acea dimensiune considerată fundamentală în actul receptării literare: critica poetică.

C. Helui Cinnae ,,Epigrammata”

   saecula permaneat nostri Dictynna Catonis

                                                                           (fr. 14)

   Hexametrul este citat de Suetonius (De gramm. 11). Variantele de text întâlnite în diverse ediţii [13] sunt nesemnificative.

   Avem de a face cu o nouă referinţă la activitatea literară a lui Valerius Cato, în egală măsură elogiativă ca şi fragmentul precedent, unde numele acestuia încheia primul vers şi ocupa, astfel, o poziţie semnificativă în raport cu contextul. În cazul de faţă, numele poetului, care reprezintă destinatarul probabil al epigramei, este precedat de cel al uneia dintre creaţiile sale renumite, dacă nu chiar cea mai remarcabilă. Procedeul aminteşte în mod frapant de un pasaj din faimosul poem 95 catullian: Zmyrna mei Cinnae (v. 1), cu menţiunea că, în cazul lui Catullus, sintagma alcătuită din numele operei reprezentative şi numele autorului ei (la care se adaugă posesivul în forma sa de singular, prezenţă mai puţin solemnă, chiar colocvială, în raport cu aceea de plural) apare plasată la începutul, şi nu la sfârşitul versului iniţial. Ambele hemistihuri au menirea de a deschide - cel puţin pentru poemul lui Catullus caracterul iniţial al versului este cert - elogiul declarat al acelei opere considerate, cum notam mai sus, reprezentativă pentru creaţia fiecăruia dintre amintiţii poeţi.

   Raportarea versului atribuit lui Helvius Cinna la anumite pasaje catulliene poate furniza şi alte analogii.

   În primul rând se impune a observa ceea ce putem numi deschiderea adresării epigramatice în ambele texte. Presupusa epigramă a lui Cinna este concepută a constitui un elogiu manifest adus operei unuia dintre poeţii contemporani de frunte (considerat, de altfel, optumum poetam în textul epigramatic atribuit lui Furius Bibaculus; cf., supra). La rândul ei, opera reprezentativă a lui Cinna devine obiectul elogierii poetice a unui sodalis. Textul catullian menţionat mai sus, deşi în mod cert transmis şi el parţial, ne permite să reconstituim, în limitele plauzibilului, structura unui atare elogiu literar. Reţinem, aşadar, deschiderea succesivă, ,,în lanţ”,  a textelor epigramatice neoterice, destinate ilustrării adeziunii generale a poeziei contemporane la un program literar-estetic asumat şi explicitat uneori în cadrul elogiului însuşi.

   În al doilea rând, este evident faptul că poemul 95 catullian centrează elogiul creaţiei lui Cinna pe ideea imortalităţii operei poetice, subliniată mai ales de versul 6 : Zmyrna cana diu saecula peruoluent. Alegoria secolelor albite, cărunte (semn exterior al unei glorii poetice capabile să producă până şi îmbătrânirea fizică a timpului) sugerează durabilitatea indestructibilă a marii şi adevăratei poezii. Verbul utilizat de Catullus, peruoluent (v. 6), amplifică sugestiile alegorico-simbolice prin apelul la acea prepoziţie latină care ilustrează cel mai bine înfruntarea victorioasă a timpului şi a spaţiului (per).

   În mod semnificativ (şi, credem, din nou, nu întâmplător), unicul vers păstrat din epigrama lui Cinna atestă prezenţa a doi dintre termenii-cheie ai pasajului catullian: substantivul saecula, identic ca formă în ambele texte, şi verbul permaneat, care conţine acelaşi prefix ca şi peruoluent din poemul 95. Spre deosebire de acesta din urmă, verbul permaneat exprimă mult mai direct, fără a utiliza tehnica alegorică, ideea de străbatere a timpului, respectiv de durată nefinită a destinului operei poetice. În plus, modul său gramatical este conjunctivul, cu valoare foarte probabil (ne lipseşte, totuşi, contextul) hortativă ori desiderativă. În acest punct, deosebirea faţă de viitorul indicativ al verbului catullian corespunzător este, în mod manifest, maximă.

   Un alt pasaj catullian semnificativ în analiza pe care o propunem este reprezentat de finalul poemului proemial, în special versul 10. Şi aici regăsim cei doi termeni-cheie ai motivului gloriei poetice care transcende timpul fizic.

   Astfel, substantivul saeclo (forma ca atare fiind utilizată din certe necesităţi metrice) apare determinat de numeralul uno, acesta din urmă fiind precedat de adverbul plus care impune ablativul complementului de comparaţie: plus uno maneat peremne saeclo. Catullus se exprimă, de data aceasta, într-un mod mult mai reticent la adresa propriei opere, decât faţă de creaţia-model a lui Cinna.

   Aceeaşi reţinere, reală sau, să spunem aşa, strategică, se manifestă şi prin utilizarea conjunctivului prezent maneat, fără prefixul per-. Certitudinea unui viitor glorios al propriei creaţii poetice este înlocuită aici, cel puţin în uvertura operei, cu aspiraţia spre glorie, spre biruinţa asupra timpului prin înscrierea operei în durată. Cele două verbe, maneat catullian şi permaneat helvian, circumscriu - într-un mod specific în raport cu Lucretius -, spaţiul aspiraţiei neoterice declarate spre gloria nemuririi poetice, ca ţel suprem al creaţiei şi existenţei întru poezie.

   În concluzie, versul analizat în paginile precedente se înscrie, alături de celelalte două fragmente conexe citate până acum, printre puţinele mărturii directe ale poeticii neoterice în ansamblu (exceptându-l pe Catullus). Este probabil că hexametrul lui Helvius Cinna făcea parte dintr-o epigramă sau, în general, dintr-un text poetic cu dimensiuni reduse. Acest text, asemenea celui ce poartă numărul 95 la Catullus, era consacrat funcţiei de glorificare a poeziei: dobândită doar pe calea poeziei, gloria se dovedea accesibilă numai adepţilor unui cod literar-estetic determinat şi explicitat, în cadrul grupării, cu suficientă parcimonie.

Ticidae ,,Epigrammata”

               Lydia doctorum maxima cura liber

                                                               (fr. 2)

   Pentametrul de mai sus, izolat ca şi alte fragmente neoterice, este atribuit de acelaşi Suetonius (De gramm., 9) [14] poetului Ticida: Lydiae (Catonis, suppl. Aem. B.) Ticida meminit. Ca în cazul fragmentului aparţinând lui Helvius Cinna, numele operei poetice elogiate apare menţionat, dar de această dată fără cel al autorului ei, şi pe o poziţie maximal emfatică. Absenţa elementului verbal din vers, fie şi presupus, vine să sublinieze caracterul elogiativ al aserţiunii, construită pe baza a două apoziţii complementare: liber, în final de vers, reprezintă corespondentul apoziţional direct al termenului iniţial determinat; şi cura, o apoziţie, să o numim aşa, de gradul doi, suplimentară, care, deşi antepusă în raport cu apoziţia principală, îi întregeşte semnificaţiile.

   În mod manifest, accentul semantic este pus, în acest text de dimensiuni atât de reduse, pe apoziţia cura. Poemul (publicat ca liber) şi intitulat Lydia (ori cartea de poeme cu acelaşi titlu) reprezintă maxima cura, aşadar obiectul cel mai căutat al preocupărilor unei anumite categorii de receptori literari: docti (homines, scil. uel poetae). La rândul său, conceptul cura depinde direct de cel exprimat prin termenul doctus: deoarece numai un atare nivel al receptării literare, condiţionat de doctrina, permite unei creaţii poetice să devină obiectul cel mai căutat al receptării înseşi.

   În consecinţă, versul transmis de Suetonius din epigrama lui Ticida evidenţiază, încă o dată, în ansamblul poeticii neoterice [15] , o condiţie primordială a receptării şi, implicit a creaţiei în ordinea poeziei: doctrina. Acest vers permite însă presupunerea unei relaţii de reciprocitate.

   Poemul sau cartea de poeme care devine cea mai de seamă preocupare a spiritelor docte nu poate fi decât o creaţie în acelaşi spirit, de aceeaşi factură. Dacă supoziţia este validă, raportul dintre dimensiunea auctorială/creatoare şi cea critică/receptoare se reechilibrează. Pentru că aici, spre deosebire de fragmentul anonim citat mai sus, doctrina condiţionează amândoi polii relaţiei semiotice: atât creaţia poetică în sine, care acţionează direct asupra ambiantului receptor; cât şi receptarea acestei creaţii, ca orizont de aşteptare, imprimând şi impunând operei ,,aşteptate” un anumit tip de opţiune poetică.

Decimi Laberi ,,Mimi”

   Non possunt primi esse omnes omni in tempore

   summum ad gradum cum claritatis ueneris,

   consistes aegre, nictu citius decidas

   cecidi ego, cadet qui sequitur: laus est publica.

                                                                                       (fr. 36)

   Fragmentul este citat de Macrobius (Sat. 2, 7, 7: uersus in Publilium Syrum conditi). Dintre numeroasele variante de text incluse în aparatul critic de către editori [16] semnalăm următoarele existente la versul 3: consistentes; nec ut; nimio (pentru această ultimă variantă, adoptată de Fr. Buecheler, ca şi pentru contextul în care ea apare, se face trimiterea la Plautus, Trinum. 387: citius quam ascendas/descendas); decides. În varianta utilizată de Giuseppe Scarpat [17] , care adoptă lecţiunea propusă de O. Ribbeck şi A. Bonaria, cea de-a doua parte a versului 3 are forma atestată de majoritatea textelor plautine pentru pasajul menţionat din Trinummus: (et) citius quam ascendas (cades).

   Disputa apărută în legătură cu acest vers controversat nu ne împiedică, totuşi, să sesizăm semnificaţia sa generală, strâns legată de context. Ea este cuprinsă în ideea că dificultatea (exprimată prin adverbul aegre, 3) nu constă în atingerea treptei celei mai înalte (summum ad gradum, 2) a gloriei (laus, 4), într-un domeniu sau altul, ci în menţinerea pe acea treaptă, la aceeaşi intensitate a strălucirii ei (claritatis, 2).

   Faptul că Decimus Laberius pare a se referi, aluziv, la domeniul literar, luat probabil ca exemplu pentru a demonstra valabilitatea afirmaţiei sentenţioase reprezentată de finalul versului 4 (laus est publica), nu rezultă în mod expres din pasajul de faţă. Deşi utilizarea, în context, a unui termen cu semnificaţii preponderent stilistice (aparţinând, aşadar, şi limbajului literar specializat) [18] , cum este claritas, ar putea justifica o atare ipoteză. Mai curând, însă, ea este susţinută de comentariul însuşi al sursei antice a pasajului în cauză, Macrobius.

   Acesta ne informează asupra ocaziei care a provocat inserarea senarilor iambici de mai sus în noul mim la care tocmai lucra Laberius. Versurile de faţă constituie, pe cât se pare, răspunsul dat de mimograf lui CŢsar, care îl silise să-şi recite pe scenă singur versurile, prejudiciindu-şi astfel grav onoarea civică, şi aceasta ca pedeapsă pentru înfrângerea suferită de Laberius într-un concurs de mimi, în faţa lui Publilius Syrus. Deznodământul este, totuşi, favorabil celui învins: CŢsar îi restituie rangul de cavaler, oferindu-i inelul de aur şi, totodată, o mare sumă de bani [19] .

   Este posibil, prin urmare, ca aserţiunea din ultimul vers, cu o alură sentenţioasă remarcabilă, să vizeze şi domeniul literar. Indiferent, însă, de domeniul de referinţă, semnificaţia fundamentală a pasajului în discuţie pare a fi reprezentată nu de vremelnicia în sine a gloriei, care poate dispărea ,,cât ai clipi din ochi” (dacă acceptăm lecţiunea nictu, 3), ci de imposibilitatea monopolizării ei de către un individ sau altul. Gloria (laus, 4) îi aduce strălucire, pentru a-l părăsi apoi. Acest lucru se petrece nu pentru că gloria e capricioasă şi trecătoare, ci pentru că ea, fiind un bun comun, aparţine tuturor şi, deci, niciodată numai cuiva în parte [20] .

   Este evident faptul că termenul marcat al întregului pasaj este laus. Nu întâmplător, de altfel, el apare abia în final, situându-se într-o poziţie, să spunem aşa, conclusivă. Giuseppe Scarpat [21] a remarcat judicios interferenţa sensurilor oferite de acest concept cu acelea conţinute de termenul gratia. Câmpul de semnificaţii este, în fond, comun, întrucât laus şi gratia ( reunite la Cicero: et in laude et in gratia, Verr. 1, 51; 2,1,21; tanta laude [...] tanta gratia, Cael. 46) denotează efectul unei activităţi remarcabile (indiferent de natura ei, dar bazată pe calităţile personale ale individului), răsfrânt asupra membrilor comunităţii sociale respective. Aceştia, la rândul lor, sancţionează activitatea în cauză sub forma unei aprecieri adecvate. Am semnala, în continuarea echivalenţei propuse de Scarpat, posibilitatea asocierii conceptului laus şi cu alţi termeni înrudiţi ca semnificaţie şi atestaţi la diverşi poeţi latini: gloria, fama sau honor, de pildă.

   Dacă lectura pasajului laberian de faţă poate include, aşa cum am notat mai sus, şi o dimensiune literară, vom conchide asupra posibilei sale apartenenţe la ceea ce numim poetica creaţiei literare [22] . Mai exact, considerăm că pasajul aparţine acelei categorii de texte care au ca obiect gloria (literară, recte poetică), finalitate supremă, după cum s-a văzut, în canonul neoteric. Totodată, motivul gloriei apare aici în relaţie adiacentă cu cel al perfecţiunii, exprimat prin numeralul (în context cu valoare de superlativ) primi (v. 1). Formularea aliterativă simetrică (non) possunt primi [...] omnes omni, reamintind de o sentenţă luciliană similară (non omnia possumus omnes, Sat. 5, 218), are menirea de a introduce motivul gloriei şi de a anticipa, în acelaşi timp, concluzia din versul 4.

Incerti auctoris (Appendicis Vergilianae) ,,Ciris”

   Etsi me, uario iactatum laudis amore

   irritaque expertum fallacis praemia uulgi

   Cecropius suaues exspirans hortulus auras

   florentis uiridi Sophiae complectitur umbra,

   et mens quaerit eo dignum sibi quaerere carmen       5

   longe aliud studium atque alios accincta labores,

   (altius ad magni suspendi sidera mundi

   et placitum paucis ausa est ascendere collem),

   non tamen absistam cœptum detexere munus,

   in quo iure meas utinam requiescere Musas               10

   et leuiter blandum liceat deponere amorem.

   Quod si mirificum proferre ualerem opus omni

   mirificum saeclo, modo et hoc tibi uelle libido,

   si me iam summa Sapientia pangeret arce,

   quattuor antiquis quae heredibus est data consors,   15

   unde hominum errores longe lateque per orbem

   despicere atque humiles possem contemnere curas,

   non ego te talem uenerarer munere tali,

   non equidem, quamuis interdum ludere nobis

   et gracilem molli liceat pede claudere uersum.                      20

   [...]

   tali te uellem, iuuenum doctissime, ritu

   purpureos inter soles et candida lunae

   sidera, caeruleis orbem pulsantia bigis,

   naturae rerum magnis intexere chartis,

   aeternum ut Sophiae coniunctum carmine nomen                   40

   nostra tuum senibus loqueretur pagina saeclis.

   [...]

   accipe dona meo multum uigilata labore,                                46

   promissa atque diu iam tandem reddita uota.

   [...]

   Quare, quae cantus meditanti mittere certos               92

   magna mihi cupido tribuistis praemia, diuae

   Pierides [...]

                         nunc age, diuae

   praecipue nostro nunc aspirate labori

   atque nouum aeterno praetexite honore uolumen.                 100

   Textul poemului cunoaşte un număr foarte ridicat de variante, dintre care unele - mai ales cele pentru care au optat diferiţi editori [23] - sunt remarcabile prin semnificaţiile, uneori contrastante, alteori complementare, pe care le propun.

   Programul poetic declarat, în cuprinsul acestui veritabil prolog de mari dimensiuni (vv. 1-100, dintr-un total de 541), de către autorul textului poate cel mai cunoscut din Appendix Vergiliana prezintă numeroase zone de interferenţă cu ansamblul poeticii catulliene explicite. Cercetătorii [24] au remarcat, încă de la începutul poemului, dar şi pe parcursul lui, ecouri chiar la nivelul expresiei. Totodată, o serie de lexeme şi de sintagme se raportează, cu o frecvenţă mai scăzută însă, la scurte pasaje vergiliene - dovadă suplimentară (totuşi, după opinia noastră, neperemptorie) în favoarea paternităţii Mantuanului. Făcând abstracţie, în discuţia de faţă, de această uexata quaestio, vom urmări în continuare temele, respectiv aspectele programatice pe care textul analizat le relevă cu pregnanţă.

   Prologul poemului debutează şi se încheie cu acelaşi topos, cel al gloriei conferite de creaţia poetică (topos reluat şi în partea mediană a prologului, vv. 40-41). De fapt, aşa cum am încercat să demonstrăm în capitolul dedicat poeticii catulliene, nu este vorba de un simplu topos. Practicarea poeziei, ca activitate creatoare, şi poezia însăşi, ca produs, constituie manifestarea unei funcţii specifice domeniului poetic (spre deosebire, de pildă, de cel al prozei), funcţie pe care am numit-o de glorificare. Relevată şi de poetica lui Catullus, ea capătă de cele mai multe ori expresia unui motiv sau a unei teme şi devine, astfel, cum am notat mai sus, un topos foarte frecvent: cel al gloriei.

   În prologul poemului Ciris, tema gloriei conferite de activitatea poetică şi de produsul ei este exprimată prin următoarele lexeme: laudis, 1; praemia,2; aeternum [...] nomen, 40; aeterno [...] honore, 100. Dar, în primele două versuri ale prologului, gloria apare, în mod surprinzător, ca un reper negativ. În realitate, este vorba de un anumit fel de glorie (inclusiv cea căutată prin practicarea poeziei), mai exact, o glorie vană (irrita [...] praemia, 2),o pasiune care poate arunca (iactatum, 1) în direcţii necunoscute sau poate să nu aducă vreun folos (uario [uano, în lecţiunea lui Baehrens ] /.../ laudis amore, 1). În mod, de fapt, aparent surprinzător, fiindcă este vorba - precizează autorul prologului chiar în primele versuri - de o formă înşelătoare de manifestare a gloriei, respectiv renumele ocazional conferit poetului de către vulg (fallacis praemia uulgi, 2), după ce gusturile sale au fost satisfăcute.

   Or, adevărata poezie nu produce o faimă efemeră, ci una durabilă în eternitate: aeterno [...] honore, 100. Către aceasta aspiră, mărturisind deschis (ibid.), autorul poemului. Gustul publicului obişnuit, cel denumit de poet uulgus (termenul va fi menţinut de Horatius, Carm. 3,1,1: odi [...] uulgus), instabil prin excelenţă (fallacis, 2), este gustul satisfacerii momentului, poate chiar al hazardului. Poezia spre care tinde autorul poemului Ciris transcende prezentul clipei. Căci o atare poezie se vrea sublimă (mirificum [opus], 12-13) nu doar pentru un lector capricios al momentului, ci pentru orice secol (id est, generaţie [de cititori]) care va urma: omni / [...] saeclo (vv. 12-13).

   Numai astfel, dintr-un simplu ţel, fie şi ambiţios, al vremelniciei prezentului, gloria oferită de poezie se transformă în finalitate esenţială a creaţiei în ordine poetică. Dar această transformare nu poate rezulta de la sine, printr-o modificare voluntară de intenţie. Intervin câteva dintre condiţiile creaţiei poetice, pe care le presupuneau, într-un context asemănător ca problematică, şi fragmentele catulliene excerptate.

   Cea dintâi - în ordinea textului analizat - se referă la ceea ce putem numi cultura poetică. Creaţia este condiţionată de acumularea unei experienţe dobândite pe calea lecturii, a studiului personal, a efortului de înţelegere şi cunoaştere: studium (v. 6). Cunoaşterea în spaţiul literaturii (doctrina, termen ca atare absent în poetica neoterică şi ulterioară, dar dedus din frecvenţa utilizării adjectivului doctus) şi travaliul poetic (labor, aici în formele labores, 6; labore, 46 şi labori, 99) sunt feţele îngemănate ale aceleiaşi realităţi care condiţionează creaţia poetică. Această a doua determinare a creaţiei - efortul trudnic, atât de cunoaştere, cât şi de creaţie, respectiv de elaborare a poemului - apare din nou, ca şi în cuprinsul poeticii catulliene, strict dependentă de experienţa culturală, în speţă poetică. Astfel putem vorbi, de fapt, în ansamblul poeticii neoterice şi subsecvente, de o dublă condiţionare a creaţiei în ordine poetică.

   Versurile 7-8 şi 46 cuprind câte o imagine, respectiv sugestii imagistice cu valoare manifest simbolică. În primul caz, efortul cunoaşterii marilor adevăruri poetice, ca şi al exprimării lor, este redat prin metafora colinei pe care se urcă (ascendere collem, 8): drum dificil, întrucât puţini se încumetă (placitum paucis ausa est, 9), dar la capătul căruia se deschide panorama astrală a universului (ad magni [...] sidera mundi, 7; imaginea efectiv grandioasă a abisului în care, spre deosebire de poetul cunoscător, zace omenirea: vv. 14-17, este, cum s-a remarcat [25] , de inspiraţie incontestabil lucreţiană). Cel de-al doilea vers, care conţine termenul labor(e) (v. 46), conotează efortul îndelungat (multum, ibid.) al nopţilor de veghe petrecute împreună cu paginile pe care se născuse poemul: imaginea nopţilor de trudă fierbinte a creaţiei este sugerată nu numai prin participiul perfect uigilata (cu timpul gramatical aşteptat, cel al anteriorităţii), ci şi prin substantivul dona (ibid.),care subliniază condiţia poemului de produs ,,dat în dar” cititorului, după o îndelungată posesie în mâinile creatorului său. Nu este exclusă, ci, dimpotrivă, chiar foarte plauzibilă şi aici o influenţă lucreţiană directă (cf. De rerum natura 1, 142: noctes uigilare serenas).

   Numai astfel se ajunge la acel poem cu adevărat superior gustului comun: opus mirificum (vv. 12-13), o creaţie demnă de autorul ei şi capabilă să înfrunte secolele ,,bătrâne” (senibus [...] saeclis, 41, în continuarea imaginii catulliene a senectuţii timpului) [26] . Pentru o astfel de operă poetică, de factură doctă şi didactică în acelaşi timp, autorul textului de faţă utilizează două sintagme deţinând în egală măsură valenţe conotative: dignum [...] carmen (v. 5) şi cantus [...] certos (posibil rectos, după conjectura lui Bury, v. 92). Poemul spre care se aspiră este, aşadar, demn de efortul investit, al cunoaşterii şi al exprimării prin cuvânt. Totodată, el oferă certitudinea împlinirii, deci a realizării poetice depline. Sinteza dintre dignum şi certos este exprimată în modul cel mai exact prin chiar termenul mirificum (opus) din vv. 12-13, care, reunindu-le, le întrepătrunde.

   Finalul prologului poemului Ciris, reprezentat mai ales de ultimul vers (100), oferă o remarcabilă construcţie. Exceptând primul lexem, lipsit de semnificaţii majore, versul cuprinde patru elemente nominale simetric dispuse în raport cu axa sa, constituită de verbul praetexite (corelat copulativ, emfatic, prin atque, cu celălalt verb la imperativ, aspirate, din versul precedent). Astfel, primul cuplu nominal (ca apropiere în raport cu axa verbală) este reprezentat de binomul aeterno-honore şi defineşte, după cum am notat în paginile precedente, funcţia de glorificare - am spune chiar de eternizare, căci acest termen ne pare aici cel mai potrivit - a poeziei (a se vedea, pentru adjectivul în cauză, şi poziţia sa emfatică, în v. 40: aeternum [...] nomen). Cel de-al doilea cuplu, mai depărtat faţă de axa versului, dar, de fapt, prin adjectivul pe care îl conţine, primul cu care intră în contact auditorul sau lectorul poemului, este reprezentat de binomul nouum uolumen. Asupra acestuia vom zăbovi în rândurile care urmează.

   Ultimul termen, substantivul uolumen, denumeşte produsul finit al creaţiei literare sau, în cazul de faţă, poetice. Este vorba, aşadar, de obiectul propriu-zis al acestei creaţii, în ipostaza sa pur materială (,,carte”,  ,,volum”). Tocmai printr-o atare dimensiune concretă el se distinge de cei doi termeni din secţiunea iniţială a prologului (termeni cărora le corespunde în mod simetric: carmen, 5 şi opus, 12), întrucât, în cazul lor, este vorba de ipostaza abstractă a produsului poetic, reverberată în conştiinţa generaţiilor receptoare (,,opera”,  ca rezultat al unei ,,creaţii poetice”). Valenţele semantice concrete ale termenului uolumen din finalul prologului sunt evidenţiate, de asemenea, prin comparaţie cu poemul catullian proemial, unde apare, în aceleaşi poziţii marcate (începutul, respectiv finalul poemului proemial: vv. 1 şi 8), lexemul libellum.

   În al doilea rând, adjectivul-epitet nouum, care precedă, la o distanţă considerabilă, lexemul uolumen (ultimul, de altfel, în vers), credem că reprezintă, dacă nu o replică directă prin reluare, în orice caz o reluare semnificativă a termenului corespunzător întâlnit (de asemenea pe o poziţie maximal semnificativă, dar antitetică, versul 1) în poemul catullian proemial. Astfel, sintagmele nouum [...] uolumen din finalul prologului poemului Ciris şi nouum libellum la Catullus apar, sub raport funcţional, ca fiind identice. Este probabil că autorul incert al poemului Ciris a avut aici în vedere pasajul corespunzător din poemul 1 catullian şi, desigur, semnificaţiile sale deductibile. Altfel spus, credem că - deşi este singurul loc din poemul Ciris care permite o atare interpretare - autorul poemului vede în ,,noutatea” propriei creaţii - în ambele sensuri, ca şi la Catullus, material-concret şi figurat - o condiţie a creaţiei poetice în general, a durabilităţii ei. Căci, nu întâmplător, primul adjectiv din cele două perechi nominale este situat în imediata vecinătate a celui de-al doilea adjectiv, aeterno, alcătuind astfel un cuplu oximoronic inedit (nouum aeterno). Am fi înclinaţi să vedem în noutatea creaţiei poetice condiţia esenţială a durabilităţii ei. Poziţia în vers a celor două adjective, maximal semnificante, îndreptăţeşte, după opinia noastră, o atare presupunere.

   În încheiere, am dori să atragem atenţia asupra versurilor 20-21, care pun în evidenţă o nouă dimensiune a creaţiei poetice în concepţia autorului textului de faţă.

   Versurile în discuţie alcătuiesc, sub raport sintactic, o subordonată concesivă, introdusă prin conjuncţia quamuis şi utilizând modul conjunctiv. Acesta marchează o discretă notă de potenţialitate-irealitate în raport cu indicativul, mod predominant în ansamblul pasajului, dar în continuarea tendinţei spre irealitate (în prezent), evidenţiată de perioada condiţională precedentă. Termenul-cheie al pasajului în cauză este, în mod manifest, infinitivul ludere. El apare explicitat prin perifraza din versul 20: este vorba de o ,,joacă” poetică, pe care autorul textului o consideră îngăduită în anumite momente şi împrejurări (interdum), şi care constă din ,,închiderea” versului ,,graţios” în tiparele unui ritm mlădios şi domol (gracilem molli [...] pede claudere uersum). Verbul claudere, utilizat ca termen tehnic în anumite texte, în proză sau poezie [27] , credem că, aici, a fost ales datorită posibilităţii de a sugera un anumit tip de vers, claudus (pes, uersus), ,,(picior, vers) şchiop”,  id est ritmul elegiac.

   Prin urmare, autorul poemului Ciris stabileşte o distincţie între dignum [...] carmen (5) - contextul alude, cum notam mai sus, la poemul didactic - şi acel tip de poezie (elegiacă, în speţă erotică) având la bază gracilem [...] uersum (v. 20). Ambele creaţii poetice, deşi de factură deosebită, sunt admise: prima ca un ideal de atins prin efortul pasiunii şi al investigaţiei (studium, labores, 6), cealaltă, ca un răgaz necesar al spiritului, ca un interludiu (interdum), un popas între două urcuşuri (ascendere [...] collem, 8). Aceste două forme ale creaţiei poetice nu se contrapun, se completează.

   Suntem, credem, în măsură să formulăm, acum, următoarele concluzii.

   În contextul poeziei neoterice, două sunt funcţiile majore ale poeziei, aşa cum rezultă din textele analizate până acum în capitolul de faţă: funcţia ludică şi funcţia de glorificare.

   În cazul celei dintâi, ţinem să subliniem faptul că, în afara poemelor catulliene şi a celorlalte neoterice aduse în discuţie, funcţia ludică a poeziei - altfel spus, conceperea acesteia ca un joc sau şi ca un joc - nu mai apare în creaţia poetică augustană decât în două locuri: în cuprinsul prologului poemului Ciris (vv. 19-20, semnalate mai sus, care trebuie însă plasate în contextul începutului de prolog şi de poem), precum şi în mai concentratul proemiu (reprezentat de vv. 1-41) al poemului Culex, poem aparţinând de asemenea, conform unei tradiţii editoriale antice [28] , culegerii apocrife vergiliene. Este semnificativă, în legătură cu acest al doilea text atribuit lui Vergilius, prezenţa radicalului lud- în cuprinsul a doar 10 versuri: lusimus apare în chiar primul vers, în poziţie maximal emfatică, la iniţială; este repetat, tot în poziţie iniţială, în v. 3; şi este reluat, sub formă nominală (per ludum), în versul imediat următor. Acestei prezenţe repetate într-un spaţiu atât de redus îi adăugăm şi infinitivul ludere din v. 36 (într-un context al opţiunilor poetice identic celui semnalat la v. 20 din prologul poemului Ciris): mollia sed tenui pede currere carmina uersu (v. 35). În sfârşit, autorul poemului Culex utilizează şi un sinonim al lui ludus: termenul iocos (v. 6), prin care, de altfel, îşi denumeşte atât propria creaţie poetică, ,,produsul” oferit receptorului, cât şi, ipso facto, modul propriu de a vedea poezia în general, esenţa şi funcţiile ei.

   În ceea ce priveşte cea de-a doua funcţie majoră a poeziei - aceea de a oferi accesul la o faimă cu adevărat nepieritoare, prin înscrierea în durata eternităţii -, prezenţa ei repetată în textele epocii neoterice şi în cele ulterioare conferă acestei idei literare (ale cărei surse latine, plasate probabil în ambianţa cultural-spirituală luciliană şi preneoterică, rămân a fi, totuşi, identificate) caracterul unui topos cu un grad foarte înalt de frecvenţă. Poezia augustană îl va prelua şi îi va utiliza valenţele filosofico-literare până la limita transformării lui într-un clişeu (ne referim la procedeul numit sjragis (gr. ,,pecete”), utilizat de Horatius în finalul primelor trei cărţi de Carmina, şi la nu mai puţin celebrul final al Metamorfozelor ovidiene). O atare evoluţie de la neoterism la augustanii tardivi şi, dincolo de ei, până la Marţial, ne pare nu doar firească, ci chiar necesară în ultimă instanţă.

Incerti auctoris (Appendicis Vergilianae) Culex

   O pecudes, o Panes, et o gratissima tempe

   fontis Hamadryadum, quarum non diuite cultu                      95

   aemulus Ascraeo pastori quisque poeta

   securam placido traducit pectore uitam [29] .

   Versurile 58-156 din poemul Culex - atribuite aproape în unanimitate de cercetarea modernă [30] lui Vergilius - conţin un elogiu in extenso  al modului de viaţă bucolic, considerat a reprezenta un veritabil ideal de fericire umană: o bona pastoris [...] incognita curis (vv. 58-60). Semnificativă este, în debutul acestui μακαρισμos, ,,preamărire…, ,,elogiu…  al vieţii pastorale (procedeu pe care îl vom reîntâlni la începutul faimoasei epode a II-a horaţiene, cu referire la cadrul mai larg al vieţii rustice), prezenţa conceptului negativ cura/-ae, atestat şi într-un alt text atribuit lui Vergilius (Catal. 5): contrapus acestui reper negativ, idealul de viaţă proclamat se instituie în primul rând ca un răspuns necesar în vederea soluţionării crizei existenţiale definite prin termenul cura/-ae.

   În centrul acestui elogiu se află versurile citate mai sus (94-97). Termenul-cheie al pasajului nu pare a fi pastor, aşa cum, de altfel, propune lecţiunea, în această formă cazuală, aparţinând editorilor Aemilius Baehrens (PLM, II, p. 52) şi Maurice Rat (ed. cit., p. 86), chiar dacă o atare lecţiune, atestată de manuscrisul W şi de altele mai recente, este susţinută, în contextul encomiastic de faţă, şi de prezenţa repetată a aceluiaşi termen (în poziţie iniţială: pastoris, 58; mediană: pastor, 96; 99, 108; finală: pastor, 157). Mult mai semnificativă apare, în opinia noastră, plasarea, în acelaşi vers 96, a termenului poeta (în alte variante, poetae), termen care are menirea de a dezvălui veritabila condiţie spirituală a păstorului şi, implicit, de a propune un mod ideal de viaţă (securam [...] uitam, 97).

   Căci păstorul - rezultă limpede din pasajul de faţă (ca şi din versurile imediat următoare) [31] - nu este un poet ocazional, un cântăreţ întâmplător al unor bucurii de moment. Admiţând lecţiunea Baehrens-Rat a versului 96, rezultă că fiecare păstor (pastor [...] quisque) este un rival al poetului din Ascra (aemulus Ascraeo [...] poetae), fapt care presupune, în concepţia autorului lui Culex, o anumită activitate poetică, în orice caz constantă şi ambiţioasă în ansamblul vieţii pastorale. Dacă admitem însă, aşa cum am făcut-o mai sus, lecţiunea lui Ellis, dimensiunea creatoare (în sens poetic) a vieţii pastorale ne apare reliefată într-un mod mult mai pregnant. Căci nu fiecare pastor este un emul al poetului din Ascra - aşa cum se afirmă destul de tranşant prin lecţiunea Baehrens-Rat -, ci fiecare poeta poate deveni emulul păstorului ascrean. Şi aceasta numai întrucât - se deduce cu probabilitate din context - fiecare pastor poate fi totodată un poeta, după cum ,,păstorul ascrean” a fost (şi a rămas în conştiinţa generaţiilor următoare) în primul rând un faimos poet.

   Dincolo de interpretările, mai mult sau mai puţin discutabile, pe care o lecţiune sau alta le permit între anumite limite, un adevăr incontestabil credem că se poate totuşi degaja din semnificaţiile particulare pertinente acestui pasaj.

   Este vorba în special de ultimul vers, construit de altfel cu un remarcabil simţ al echilibrului şi simetriei. În centrul lui se află verbul traducit, al cărui complement direct, uitam, situat, în ordinea lineară a versului, pe ultimul loc, este anticipat în poziţie iniţială emfatică, diametral opusă, de adjectivul securam. La rândul lui, acesta este reluat şi completat semantic de un alt adjectiv, placido, de asemenea antepus în raport cu determinatul său. În felul acesta, simetria poziţional-cazuală a celor două perechi de adjective şi substantive în raport cu axa verbală - simetrie realizată după principiul reflectării în oglindă: putem deci vorbi de o simetrie chiasmică, ABBA - sugerează, prin eleganţa formală de ansamblu a versului, autenticitatea adevărului mesajului său.

   Actul poetic presupune şi, totodată, oferă un liman al liniştii, al siguranţei individuale. Creaţia întru poezie se însoţeşte, spune (probabil) Vergilius, cu certitudinea unei vieţi tihnite. Pare dificil de precizat dacă această certitudine este concepută aici ca o condiţie prealabilă şi absolut necesară actului poetic sau ca o consecinţă a acestuia. În orice caz, prezentul verbului din ultimul vers deţine, în context, o valoare manifest durativă, continuă, în manieră apoftegmatică. Şi din această perspectivă, similitudinile reperabile în raport cu punctele de vedere corespunzătoare asupra condiţiilor şi finalităţii poeziei la Catullus pot constitui un argument în favoarea originii, respectiv a filiaţiei (post-) neoterice a textelor cu caracter programatic pe care le conţine, conform unei tradiţii antice, Appendix Vergiliana.

Epigrammata (Cataλεπτoυ) Appendicis Vergilianae V (VII)

   Ite hinc, inanes, ite rhetorum ampullae,

inflata rore non Achaico uerba;

et uos, Selique Tarquitique Varroque,

scholasticorum natio madens pingui,

ite hinc, inane cymbalon iuuentutis;                              5

tuque o mearum cura, Sexte, curarum,

uale, Sabine, iam ualete, morosi:

nos ad beatos uela mittimus portus,

magni petentes docta dicta Sironis,

uitamque ab omni uindicabimus cura.                          10

Ite hinc, Camenae, uos quoque ite iam, sane

dulces Camenae (nam fatebimur uerum,

dulces fuistis); et tamen meas cartas

reuisitote, sed prudenter et raro.

   Textul epigramei [32] cuprinde, în câteva locuri, o serie de variante notabile. Dincolo de existenţa acestor variante, care, de altfel, nu impun modificări fundamentale de semnificaţie, textul epigramei atribuite lui Vergilius apare organizat sub forma unei succesiuni de trei momente distincte, coincizând cu tot atâtea luări de poziţie în spaţiul opţiunilor literare:

   a) refuzul expresiei retorice (1-7)

   Motivul literar utilizat aici este cel al renunţării şi al despărţirii. Obiectul îl formează, spre deosebire de anumite situaţii din poezia elegiacă, nu persoana iubitei, infidele sau insensibile, ci un anumit tip de educaţie literară, cel retoric: în speţă, declamaţia de şcoală. Este vorba despre unul dintre cei mai răspândiţi topoi din poetica latină, mai ales în perioada de care ne ocupăm: recusatio.

   Seria termenilor cu semnificaţie negativă din primele 7 versuri defineşte, în acest spaţiu al refuzului, aspectele exterioare ale expresiei retorice. Ea apare ca o vorbire goală (inanes, 1), o înşirare de termeni bombastici (ampullae, ibid.) umflaţi de o sforăială (inflata rhoncho/rhoso/rore, 2) care este lipsită complet de măsura bunului gust arhaic; drept urmare, totul sună ca un cimbal gol (inane cymbalon, 5). Şi cea de-a doua parte a seriei termenilor negativi se referă la exterioritate. Este vorba în primul rând de versul 4, unde apoziţia natio apare însoţită de alţi doi termeni semnificativi, madens şi pingui. Ei sugerează moliciunea unui anumit fel de exprimare, de această dată ,,plină”,  dar ,,cleioasă”,  ,,unsuroasă”,  altfel spus incapabilă să organizeze un conţinut şi să-i ofere ascultătorului o formă precisă, ,,consistentă”. În al doilea rînd, epitetul calificativ morosi/formosi din versul 7 (ultima formă, atestă în anumite manuscrise, deţinând, la rândul ei, conotaţii negative, cel puţin ironice) pare a face aluzie de asemenea la o atitudine exterioară: este vorba, probabil, de nemulţumirea acestei scholasticorum natio faţă de oricare alt tip de expresie în afara celui practicat de ea prin exerciţiile declamatorice.

   Ne aflăm, în concluzie, înaintea unei ,,alungări” - în termenii Elenei Zaffagno [33] - cât se poate de limpezi şi de neechivoce a retoricii din spaţiul opţiunilor şi al practicii literare. Ceea ce este mai interesant, după cum s-a observat [34] , este faptul că repudierea retoricii - ca să spunem aşa - are loc chiar prin utilizarea unui veritabil arsenal terminologic retoric: metafore ample, reminiscenţe literare manifeste (Catullus, Lucretius, epigramatica greacă, şi chiar Horatius epodicul), valenţe baroce ale lexicului şi ale asocierilor lexicale (un singur exemplu: docta dicta, 9, reprezentând, cum s-a remarcat, o interesantă iunctura callida în manieră lucreţiană, dar, totodată - adăugăm noi - şi o paronomază care anticipează ceea ce se poate numi veritabila obsesie stilistică a poeziei imperiale) [35] .

  b) un nou ideal spiritual (8-10)

   Retorica, pe care autorul epigramei o definise metaforic apelând la sintagma, ea însăşi insolită, inane cymbalon iuuentutis, ,,chimval răsunător al tinerimii”,  odată eliminată din educaţia literară, este în mod necesar înlocuită cu un nou ideal formativ şi spiritual. Gestul despărţirii, sugerat de scenariul precedentei recuzaţii, apare acum amplificat sub forma motivului plecării, al îndepărtării spre noi orizonturi. Din metaforic, limbajul epigramei devine, în context, alegoric: cu pânzele întinse (uela, 8) [36] , poetul se îndreaptă spre limanuri noi, (mai) fericite (ad beatos [...] portus, ibid) [37] .

   Noul ideal spiritual apare mult mai puţin explicitat decât cel părăsit (ite [hinc], [iam] ualete, pass). Poate şi datorită faptului că autorul lui este numit direct (magni [...] Sironis, 9), fără să se recurgă la prezentări sau dezvoltări encomiastico-apologetice, cum fusese cazul în primul rând al elogiilor aduse lui Epicur de către Lucretius.

   Acest ideal apare definit, după cum rezultă din text, pe baza a două coordonate. Prima se referă la caracterul erudit al doctrinei sironiene, plină de învăţătură (docta, 9), spre deosebire înainte de toate de goliciunea răsunătoare a retoricii. În cazul de faţă, epitetul docta întemeiază opoziţia centrală a poemului, aceea dintre formă/exterioritate şi conţinut/profunzime. O atare opoziţie capătă, prin utilizarea genitivului explicativ scholasticorum (v. 4) şi a numelui lui Siro (v. 9), înfăţişarea concretă a unei antiteze între retorică şi filosofie.

   Cea de-a doua coordonată a idealului nou afirmat vizează scopul şi efectul educaţiei spirituale aparţinând orizontului recent descoperit: eliberarea de orice grijă (ab omni [...] cura, 10). Sintagma traduce, după opinia noastră, faimosul concept epicureic al netulburării (αταραξια), pe care îl amplifică prin utilizarea verbului uindicare (ibid.). Dimensiunea eliberatoare a filosofiei epicureice, în rostirea interpretativă cu accente probabil specifice a lui Siro, apare, astfel, în mod manifest exprimată.

   c) între poezie şi filosofie (11-14)

   Ultimele versuri reiau scenariul despărţirii. În mod simetric faţă de începutul epigramei, verbele care conţin o adresare sunt la imperativ prezent (ite, 11), respectiv viitor (reuisitote, 14). Despărţirea se vrea la fel de drastică, aşa cum fusese în cazul retoricii (ite, uale, ualete, pass). Intervin, însă, acum cel puţin două aspecte inedite.

   Mai întâi, obiectul separării şi, implicit, al refuzului nu mai este retorica, ci poezia: Camenae (vv. 11-12), numele autohton al Muzelor fiind utilizat, printr-un procedeu comun textelor de această factură, în locul numelui însuşi al poeziei. Dacă seria termenilor care defineau, în prima parte a epigramei, sfera retoricii era una în mod manifest negativă, în cazul de faţă definirea poeziei - mai exact spus, caracterizarea esenţei şi a efectelor ei - are loc prin intermediul unui singur termen, adjectivul-epitet dulces, repetat în două versuri diferite (12-13). Despărţirea de poezie capătă, astfel, spre deosebire de separarea de retorică, o înfăţişare nouă. Căci ea nu mai reprezintă o ruptură brutală, un refuz categoric - care pare sugerat de utilizarea repetată a aceluiaşi verb ite -, ci totul se petrece, să spunem aşa, ŕ contre cœur. Despărţirea se umple de regretul despărţirii, sentiment ce transpare mai ales din insistenţa cu care paranteza explicativă reia epitetul caracterizant dulces (Camenae).

   În al doilea rând, refuzul atenuat şi chiar silit al poeziei - în condiţiile în care fusese deja afirmat noul ideal spiritual-filosofic ales (vv. 8-10) - se converteşte, în mod surprinzător (şi avem aici de a face, neîndoios, cu ,,poanta” epigramei, acumen), în chemarea discretă, dar fermă, a ei, a poeziei aparent refuzate (ite hinc, Camenae, 11). ,,Alungarea” poeziei se încheie prin chemarea ei (reuisitote, 14), chiar dacă numai sfios şi rar (prudenter et raro, ibid.). Utilizarea viitorului imperativ ne apare, în raport cu prezentul aceluiaşi mod, care domină textul epigramei, cât se poate de semnificativă. Chemarea înapoi, deci revenirea (în sens invers faţă de direcţia exprimată prin verbul ite) şi revederea sunt aşteptate nu doar pentru un moment oarecare al prezentului, întâmplător şi izolat, ci pentru un timp fără margini care va urma, sau pentru totdeauna.

   În concluzie, poemul pare a avea un final indecis. Graţie acestuia, achiziţiile spirituale aparent certe din cuprinsul anumitor versuri precedente (în special, 8-10) sunt efectiv răsturnate din poziţia preeminentă în care se aflau. Sintagma et tamen din versul 13 retractează un întreg mod ideal de a fi în spaţiul spiritului - bazat pe eliberarea de cura - şi conduce spre un nou ideal, fără ca ultimul (magni [...] docta dicta Sironis, 9) să fi fost, la rândul lui, negat.

   În realitate, autorul epigramei nu mai alege, ca înainte, între retorică şi (= sau) filosofie, ci construieşte acel spaţiu ideal al spiritului, în care rostirea poeziei şi cuvântul înţelepciunii, departe de a se exclude, locuiesc împreună. Soluţia vergiliană (dacă se admite definitiv această paternitate), inspirată, poate, într-o anumită măsură, de viziunea lucreţiană a raporturilor dintre forma poetică şi esenţa mesajului filosofic, se desparte radical de ea. Fiindcă poezia, creaţia poetică în ansamblu, altfel spus starea de a fi întru poezie, departe de a mai reprezenta o ,,haină”,  un înveliş pentru esenţa filosofică, se legitimează, aici, ca un alt mod de a fi ideal al spiritului şi, prin aceasta, ca un nou temei al existenţei [38] .

Epigrammata (Cataλεπτoυ) Appendicis Vergilianae IX

   Nos ea, quae tecum finxerunt carmina diui,

               Cynthius et Musae, Bacchus et Aglaie,                       60

   si laude adspirare humilis et adire Cyrenas,

               si patrio Graios carmine adire sales

   possumus, optatis plus iam procedimus ipsis:

               hoc satis est; pingui nil mihi cum populo.

  

   Ediţiile consultate [39] nu indică variante de text.

   Epigrama de faţă este adresată lui M. Valerius Messalla Corvinus, faimos om politic şi de litere din a doua jumătate a sec. I a. Chr., prietenul lui Tibullus şi dedicatarul câtorva dintre cele mai cunoscute poeme ale acestuia. Ipostaza sub care apare elogiat personajul în cauză, în finalul epigramei, este dublă. În ordinea textului, calitatea de comandant militar, autor al unor triumfuri ilustre (uictor adest magni magnum decus ecce triumphi, 3) o precede pe cea de scriitor. Renumele acestuia din urmă, influenţând gândirea şi expresia autorului epigramei (pauca tua in nostras uenerunt carmina chartas, 13) se arată, în schimb, a fi cu mult mai durabil faţă de ipostaza învingătorului triumfător. Cel puţin aceasta este predicţia autorului epigramei, care foloseşte acelaşi simbol al perenităţii vehiculat în limbajul poeticii (post)neoterice şi reprezentat de lexemul saeclis (carmina quae Phrygium, saeclis accepta futuris,/ carmina quae Pylium uincere digna senem, 15-16).

   Ipostaza poetică a personalităţii lui Messalla reapare în fragmentul citat de noi mai sus. Deşi redus la numai şase versuri, el conţine o luare de poziţie semnificativă în ansamblul poeticii postneoterice.

   Primul vers al pasajului afirmă - în concordanţă cu o tradiţie literară care, în ultimă instanţă, urcă până la Homer - caracterul divin al inspiraţiei poetice: ea, quae tecum finxerunt carmina diui (v. 59). Această temă alcătuieşte un topos fundamental al gândirii teoretice antice, inclusiv din perspectiva abordării sale filosofice (Platon, Aristotel şi succesorii lor).

   Dacă primul vers citat debutează cu un plural pe care l-am numi, mai curând, al afectării modestiei (nos, 59), plural continuat, spre final, sub aceeaşi formă, de verbul possumus (v. 63), versul ultim aduce o interesantă modificare de ton, prin asumarea efectiv decisă, la singular (mihi, 64), a responsabilităţii declaraţiilor poetice: pingui nil mihi cum populo. Autorul epigramei reia, şi aici, o temă comună, intens vehiculată în poetica elenistică, mai exact de sorginte callimacheică [40] .

   Pătrunderea acestei teme în poezia latină a avut loc pe o dublă cale.

   În primul rând, cum era şi firesc, prin poezia neoterică, admiratoare declarată a modelului callimacheic (Ortale, mitto/ haec expressa tibi carmina Battiadae, notează Catullus în poemul 65, 15-16, un text cu tentă epistular-confesivă marcată). Cercetătorii [41] au semnalat, în privinţa versului 64 din epigrama apocrifă de mai sus, asemănarea frapantă - adăugăm noi, şi în privinţa poziţiei finale în interiorul poemului - cu un alt vers catullian, aparţinând poemului 95: at populus tumido gaudeat Antimacho. Această reminiscenţă catulliană în epigrama de faţă relevă o modificare semnificativă în raport cu versul la care alude, modificare având rolul de a atrage atenţia lectorului asupra reelaborării modelului: epitetul catullian care sugerează tumefierea stilistico-tematică a poeziei lui Antimach (tumido, 10) nu mai este aplicat, în epigrama pseudovergiliană, numelui poetului preferat de mulţimea de rând, ci înseşi acestei mulţimi ,,[cu gusturi] grase”,  nu rafinate (pingui [...] populo, 64).

   În al doilea rând, pledoaria callimacheică pentru o poezie diametral opusă gustului comun a găsit un larg ecou şi în poezia lucreţiană, al cărei callimacheanism vizibil,deşi nedeclarat ca atare, a fost evidenţiat de multă vreme de către cercetători [42] . Asumarea mesajului epicureic devine totodată, pentru Lucretius, ocazia unei râvnite detaşări de temele şi formele răzbătătorite ale poeziei agreate de publicul contemporan; aşadar, ocazia descoperirii şi oferirii unui nouum poetic absolut: Auia Pieridum peragro loca nullius ante/trita solo. Iuuat integros accedere fontis/atque haurire, iuuatque nouos decerpere flores (1, 926-928 = 4, 1-3). Poezia augustană preia, cum s-a arătat [43] , ambele direcţii, atât pe cea propriu-zis neoterică, cât şi pe cea lucreţiană, sporind valenţele callimacheice ale temei în cauză (a se vedea, de pildă, Horatius, Sat. 1, 10, 72-74: neque te ut miretur turba labores,/ contentus paucis lectoribus; Carm. 3, 1, 1: odi profanum uulgus et arceo; Propertius 2, 13, 13-14: populi confusa [...]/ fabula).

   În sfârşit, partea mediană a fragmentului citat cuprinde o interesantă referinţă literară: este vorba de modelul poetic declarat, în speţă cel callimacheic (Cyrenas, 61), dar şi cel grecesc în general (Graios [...] sales, 62). Exceptând pasajul amintit mai sus (Catullus 65, 15-16), avem de-a face, în epoca de care ne ocupăm, cu unica referinţă directă la modelul reprezentat de poezia elegiaco-epigramatică a poetului din Cyrenae. Această referinţă este exprimată în termenii unui respect plin de admiraţie faţă de marele poet, care nu apare numit decât indirect, prin toponimul de origine, în vreme ce autorul epigramei de faţă utilizează, în afara pluralului modestiei, un adjectiv de caracterizare semnificativ în context: humilis (v. 61). Atitudinea sa autodepreciativă se atenuează într-o oarecare măsură în versul următor. Aici, modelul la care se raportează anonimul autor al epigramei depăşeşte tiparele unei creaţii poetice de autor sau de gen, cuprinzând, într-un mod cât se poate de general, spiritul comico-satiric grecesc, Graios [...] sales (v. 62). Aspiraţia către acest model poetic grecesc, exprimată prin intermediul a trei infinitive (adspirare, 61; adire, 61 şi 62) dependente de verbul condiţionalei, possumus (v. 63), îşi găseşte împlinirea într-un poem făurit în limba strămoşilor latini: patrio [...] carmine (v. 62), sintagmă care, pusă în evidenţă şi printr-un oxymoron insolit (patrio Graios, ibid.), este posibil să reia, aluziv, celebra sintagmă lucreţiană patrius sermo (1, 832).

   Pasajul aflat în discuţie (mai exact, vv. 61-63) considerăm, din această perspectivă, că anticipează una dintre tezele esenţiale ale poeticii horaţiene: necesitatea orientării estetice după modelul grecesc, în calitatea sa de sursă nu atât pentru inspiraţie, cât pentru perfecţiunea expresiei. Reamintim, astfel, faimosul precept, situat de altfel în poziţie centrală în Ars poetica: uos exemplaria Graeca/ nocturna uersate manu, uersate diurna (vv. 268-269). Creaţia poetică, ieşind de sub imperiul necontrolabil al inspiraţiei musico-divine (Cynthius et Musae, Bacchus et Aglaie, v. 60 al prezentei epigrame), îşi afirmă în felul acesta punctul cel mai solid de sprijin în modelul grecesc, respectiv, aici, callimacheic. Înaintea lui Horatius (şi fără rezervele acestuia faţă de reperul callimacheic, ca, de altfel, şi fără orice pretenţii preceptistice), autorul incert al epigramei de faţă postulează pentru prima oară o atare relaţie. Destinul ei, fie şi numai în practica poeziei augustane, va fi uimitor.

Diuersorum auctorum ,,Priapea”

   Carminis incompti lusus lecture procaces,

               conueniens Latio pone supercilium.

   Non soror hoc habitat Phoebi, non Vesta sacello,

               nec quae de patrio uertice nata dea est,

   sed ruber hortorum custos, membrosior aequo,                     5

               qui tectum nullis uestibus inguen habet.

   Aut igitur tunicam parti praetende tegendae,

               aut quibus hanc oculis aspicis, ista lege.

                                                                           (1)

   În ediţia utilizată de noi [44] , variantele de text sunt puţin numeroase şi, de altfel, nesemnificative. În pofida faptului că autorul este, practic, imposibil de identificat cu certitudine, caracterul programatic al textului - care deschide, de altfel, culegerea, şi ea anonimă, de poeme priapeice - rezultă din însăşi dispunerea elementelor sale purtătoare de semnificaţie.

   Primele două versuri alcătuiesc o introducere succintă în raport cu declaraţia, să o numim aşa, de accept poetic din următoarele patru. Distincţia între aceste două secţiuni ale poemului este vizibilă şi în plan formal, în primul rând prin utilizarea unor moduri verbale diferite. Astfel, primele două şi, după cum se poate observa, şi ultimele două versuri au verbele predicative din propoziţiile principale la imperativ, modul prin excelenţă al adresării ferme, decise, către lector (lecture, 1), în vreme ce versurile mediane (3-6) deţin, datorită utilizării indicativului, un caracter declarativ manifest.

   Poemul debutează (într-o manieră oarecum mai puţin aşteptată, dacă avem în vedere prezenţa imperativului din versul imediat următor, mod plasat emfatic spre finalul versului şi al distihului) printr-o definire a opţiunilor autorului, vădite sub forma creaţiei poetice puse la dispoziţia cititorului. Acesta din urmă va parcurge (vocativul participiului viitor activ lecture, corelat cu imperativul prezent pone, subliniind tocmai o atare invitaţie adresată deschis posterităţii literare) un anume tip de text poetic. El este definit prin termenul central al primului vers, lusus, concept-cheie, aşa cum am notat şi mai sus, al poeticii neoterice [45] . La rândul său, acest concept de bază apare definit, în acelaşi vers, prin intermediul a două adjective-epitet complementare: procaces, cu referire la conţinutul puţin decent al poemelor priapeice; şi incompti (care determină direct lexemul carminis, acesta aparţinând însă, gramatical şi semantic, aceluiaşi concept central), prin cel de-al doilea epitet autorul poemului vizând, în mod manifest, latura exterioară, expresivă, a creaţiei sale.

   Poezia (carminis, 1) pusă la îndemâna cititorului şi, implicit, preferată de autorul anonim dintr-un larg evantai de alte posibilităţi poetice, are, aşadar, un caracter prin excelenţă ludic, inclusiv în sensul că este produsul unei activităţi de această factură. În consecinţă, unui conţinut lipsit de pudoare (procaces) îi corespunde o înfăţişare neşlefuită, neîngrijită, chiar grosolană (incompti) [46] a versurilor, fără ca între cele două aspecte ale poemului să existe, afirmată sau sugerată, vreo relaţie de condiţionare.

   Cea de-a doua parte a versurilor introductive conţine, după cum am arătat, verbul adresării ferme, prin imperativ, către lectorul/lectorii poemului. În acest al doilea vers, elementele purtătoare de semnificaţie se află la începutul, respectiv la sfârşitul lui şi, totodată, al succintei introduceri. Este vorba, pentru a ne referi chiar la finalul în cauză, de lexemul supercilium, a cărui apartenenţă timpurie la limbajul specializat al criticii de poezie este certificată prin atestarea faimosului hapax laevian subductisupercilicarptores (la Aulus Gellius 19, 7, 2) [47] . Lexemul conotează atitudinea morocănoasă, puţin dispusă spre înţelegere şi bunăvoinţă, a criticului de poezie sau, prin extensie, a oricărui cititor în general. Aşa cum este cazul poemului de faţă, al cărui cititor potenţial (lecture, 1) este consiliat să lase deoparte privirea încruntată, pe sub sprânceană; căci - adaugă autorul anonim al textului, apelând la o propoziţie participială tipic latină, cu valoare preponderent cauzală - critica severă, puţin binevoitoare este potrivită mai curând Laţiului (conueniens Latio), respectiv creaţiei (poetice) latine.

   Această insolită scoatere a poemului în afara ,,geografiei” sale spirituale latine implicite este continuată prin precizările, de aceeaşi natură, cuprinse în imediat următoarele două versuri. În spaţiul poemelor priapeice nu locuieşte (habitat, 3) nici sora lui Phoebus (Apollo), recte  Diana, nici Vesta, nici Minerva (vezi v. 4). Poemul, asimilat metaforic unui mic sanctuar (sacello, ibid.), aşadar unui spaţiu prin excelenţă sacru, aparţine unui zeu aici nenumit, a cărui menire în universul palpabil al existenţei umane este precizată în v. 5: hortorum custos. Poemul este, cum spuneam, scos în afara unei geografii spirituale concrete şi imediate. Numele zeilor pot trimite şi la spaţiul mitic de provenienţă, nu doar la funcţia lor specifică. După opinia noastră, forma Phoebus trimite în mod manifest la realităţile spirituale ale mitologiei greceşti, după cum numele zeiţei Vesta alude la realităţi pur romane. Poemul priapeic este, deci, cu bună ştiinţă scos în afara spaţiului strict determinat geografic şi plasat într-o lume a tuturor timpurilor: cea a grădinilor.

   Este dificil de precizat dacă înapoia teonimelor amintite se pot descifra aluzii literare, mai exact opţiuni de genuri poetice. Altfel spus, dacă sub numele lui Phoebus, venerabilă prezenţă în poemul iliadesc, de pildă, se ascunde genul epic însuşi; iar sub cel al Vestei sau al Dianei, soror [...] Phoebi (v. 3) - ultima, dedicatară, între altele, a unor poeme greceşti (la Anacreon, de pildă), iar cea dintâi prezentă în lirica şi în elegia augustană - s-ar ascunde aluzii la poezia de factură personală, distinctă de cea epică. Versurile 3-4 nu credem că trebuie interpretate exclusiv prin prisma celebrului topos al refuzului (recusatio), deşi o atare interpretare este, în principiu, posibilă. Noi am propus mai sus o identificare cu un grad mai mare de deschidere, spre anumite realităţi spirituale sugerate de teonimele în cauză, inclusiv de sintagma din v. 5: lumea grădinilor (hortorum) aparţine spaţiului universal al poeziei, neancorat obligatoriu într-o geografie anume, grecească sau romană.

   Finalul poemului, alcătuit, în mod simetric, tot din două versuri, reia maniera verbală iniţială imperativă, întreruptă de secţiunea mediană. Această secţiune avusese rolul de a justifica, să spunem aşa, cererea de indulgenţă adresată lectorului: versurile priapeice nu pot fi decât procaces, întrucât dedicatarul şi protectorul lor este, el însuşi, un astfel de personaj. Finalul poemului continuă, la rândul său, scenariul propus în secţiunea mediană, reluând, totodată, tehnica adresării directe către cititor, de care autorul se prevalase în chiar primul vers. Se poate observa, însă, o semnificativă schimbare de ton, chiar de atitudine faţă de propria creaţie poetică, oferită cititorului. Fie şi sub forma unor ,,glume [...] dezmăţate”,  versurile culegerii aparţin poeziei, carminis, se nota în primul vers. În schimb, după declararea opţiunii tematico-stilistice, o atare apartenenţă devine incertă: ceea ce urmează poemului prœmial sunt doar ista (v. 8), fără alte determinări nominale.

   În concluzie, textul supus analizei de faţă - care a lăsat intenţionat la o parte detaliile aparţinând registrului ,,buf”,  comico-satiric, al poemului, existenţa poantei finale permiţând integrarea sa în sfera largă a epigramei - propune, în termenii unui scenariu cu posibile valenţe alegorice, un program poetic aflat la confluenţa dintre neoterismul de factură catulliană [48] şi poetica augustană (vergiliană şi ovidiană în speţă), respectiv postaugustană [49] .

Ibidem
               Ludens haec ego teste te, Priape,
               horto carmina digna, non libello,
               scripsi non nimium laboriose.                                                                                       (2, 1-3)               Quisquis uenerit huc, poeta fiat
               et uersus mihi dedicet iocosos.

               Qui non fecerit, inter eruditos
               ficosissimus ambulet poetas.                                                                                       (41, 1-4)
               Tu, quicumque uides circa tectoria nostra
 
                          non nimium casti carmina plena ioci.
                                                                                       (49, 1-2)               Quid frustra quereris, colone, mecum,
               quod quondam bene fructuosa malus
               autumnis sterilis duobus adstem?

               Non me praegrauat, ut putas, senectus,
               nec sum grandine uerberata dura,                  5
               nec gemmas modo germine exeuntes               seri frigoris ustulauit aura,               nec uenti pluuiaeue siccitasue               quod de se quererer, malum dederunt;
               non sturnus mihi gracculusue raptor              10
               aut cornix anus aut aquosus anser
               aut coruus nocuit siticulosus:
              sed quod carmina pessimi poetae
              ramis sustineo laboriosis.
                                                                                       (61)

   Textele de mai sus, preluate din aceeaşi ediţie [50] , nu prezintă variante semnificative, poate cu excepţia versului 4 din epigrama 41, unde câteva manuscrise atestă următoarele două variante pentru primul cuvânt din vers: fucosissimus şi, respectiv, iocosissimus (ultima variantă justificabilă prin prezenţa adjectivului iocosos în v. 2); şi în cazul de faţă, opţiunea lui Baehrens ni se pare inspirată, ea fiind, de altfel, sprijinită de un număr relativ mare de manuscrise.

   Anonimele poeme priapeice conţin, într-un mod desigur nesistematic, dar formulate explicit, aceleaşi aspecte privitoare la funcţiile şi condiţiile creaţiei poetice, pe care le-am întâlnit în cuprinsul textelor neoterice şi postneoterice analizate în capitolul de faţă.

   Având în vedere natura şi finalitatea specifice poemelor priapeice, ne pare aproape firesc să constatăm că ele evidenţiază, ca unică funcţie a poeziei (şi, totodată, ca esenţă a ei), dimensiunea ludică. Aceasta este exprimată prin intermediul a doi termeni, a căror convergenţă semantică, în pofida unor contexte sensibil diferite, o certifică diverse texte catulliene (cf., supra): ludere (poemul 2), respectiv iocus (poemele 41şi 49). La Catullus, aşa cum am încercat să demonstrăm, iocus denumea o circumstanţă concretă, o atitudine exterioară: ,,gluma”,  ,,joaca”,  per iocum (50, 6); prin intermediul poeziei, această formă de a fi devenea o stare interioară, o trăire autentică a întregii fiinţe a creatorului: iocus se convertea, aşadar, într-o experienţă estetică, exprimată de Catullus prin câteva forme temporale ale verbului ludere (lusimus, 50, 2; 61, 232; ludebat, 50, 5).

   În poemele priapeice de faţă nu se poate sesiza o atare distincţie. Pe de o parte, poemele însele sunt produsul unui amuzament de natură poetică: ludens haec ego [...] carmina [...] scripsi (2, 1-3). Altfel spus, aceste poeme s-au născut dintr-un simplu joc şi, apărute sub semnul lui, au ca menire fundamentală necesitatea însăşi care le-a generat: amuzamentul. În consecinţă, nu întâmplător, funcţia ludică a poeziei, exprimată prin intermediul participiului ludens, este pusă în evidenţă de un lexem situat în poziţia iniţială, maximal emfatică, a celui de-al doilea poem priapeic.

   Pe de altă parte, versul - ca produs concret, material al unei activităţi creatoare a cărei finalitate şi, în ultimă instanţă, esenţă constă în divertisment, în ludic - nu poate avea decât o înfăţişare corespunzătoare unei atari funcţionalităţi. Autorul poemului 41 îşi invită cititorii, care se apropie de culegerea priapeică precum trecătorii de o grădină, să devină, fiecare în parte, poet (quisquis [...] poeta fiat, 1). Personajul locutor (care, în conformitate cu tradiţia specifică genului, nu este altul decât Priapus însuşi, deşi zeul nu apare aici numit: mihi, 2, el fiind reprezentat probabil sub înfăţişarea sa obişnuită, ca statuetă de lemn; cf. Carm. Priap. 10, 1-5) cere să i se dedice un anumit fel de versuri: iocosos (v. 2). În felul acesta, funcţia ludică fundamentală a poeziei de factură priapeică (ludens, 2, 1), pe de o parte, şi produsul material al unei atari creaţii poetice, care provoacă buna dispoziţie (uersus [...] iocosos, 41, 2), pe de alta, tind, spre deosebire de poemele catulliene aduse în discuţie (supra), să se identifice. Lusus (ludere) şi iocus apar, aici, ca îngemănate forme ale aceleiaşi ,,substanţe” superioare a spiritului: farmecul încântător [51] .

   Două dintre poemele priapeice deja menţionate, respectiv cele care în ediţia lui Baehrens poartă numerele 2 şi 61, pun în evidenţă o altă dimensiune specifică idealului neoteric şi postneoteric: labor.

   În poemul 2, sub forma unui derivat adverbial, labor se înfăţişează ca o condiţie specifică actului poetic: carmina [...] scripsi non nimium laboriose (vv. 2-3). În cazul de faţă, creaţia în ordine poetică este reţinută în ipostaza sa pur materială: nu ca moment al inspiraţiei musice, ci, pur şi simplu, ca act de înregistrare în/prin scris (scripsi, 3). În celălalt poem, 61, construit pe un insolit monolog al unui arbore (quondam bene fructuosa malus, 2), labor, exprimat sub o formă de această dată adjectivală, apare ca o condiţie generală a creaţiei, indiferent de natura acesteia: ramurile mărului, de care atârnă poemele ,,celui mai rău poet” (pessimi poetae, 13) [52] , sunt ,,trudnice” (laboriosis, 14), datorită efortului evident pe care îl depun. În schimb, poemele aparţin unui autor detestabil tocmai pentru că - ne sugerează poanta epigramei 61 - nu sunt elaborate, nu au cunoscut, deci, truda elaborării. Inversarea rolurilor deţinute în mod obişnuit de două ,,personaje”, prin inversarea epitetelor atribuite acestora, conferă originalitate epigramei: ramurile depun un efort asumat în deplină cunoştinţă de cauză, efort pe care îl ignoră sau îl refuză tocmai acele produse ale inteligenţei umane cărora le era destinat: poemele (carmina, 13).

   Epigrama priapeică purtând numărul 41 în ediţia lui Baehrens introduce o nouă opoziţie: aceea dintre amuzamentul de bun gust (uersus [...]/iocosos, 2) şi erudiţia greoaie (eruditos [...]/poetas, 3-4). Este vorba, în fond, de o altă condiţie de bază în ordinea creaţiei poetice, frecvent atestată de textele catulliene şi neoterice în general, pe care am denumit-o prin termenul doctrina. Aşa cum am subliniat în capitolul dedicat poeticii catulliene (supra, ad locos), cele două condiţii ale creaţiei poetice, labor şi doctrina, apar reciproc dependente. În cazul de faţă survine o separaţie netă, chiar tranşantă, a celor două concepte, având drept rezultat o insolită contrapunere a lor.

   Astfel, primele două versuri ale epigramei 41 lansează o invitaţie. Este chemat să vină oricine poate, devenind pentru câteva clipe poet (poeta fiat, 1), să dedice lui Priapus uersus iocosos (v. 2). Afirmaţia cuprinsă în aceste prime două versuri se poate citi şi în sens invers: numai cine este în stare să compună, dedicându-le lui Priapus, uersus iocosos, devine (respectiv, poate fi) un adevărat poeta.

   Celelalte două versuri evidenţiază o situaţie contrară: quis non fecerit (v. 3), aşadar cel care nu este în stare să compună uersus iocosos, primeşte, la rândul lui, invitaţia de a se îndepărta de lumea poemelor priapeice, plecând să se plimbe (ambulet, 4). Dar nu oriunde, ci numai inter eruditos/[...] poetas (vv. 3-4), fapt care reprezintă, în contextul pseudoimprecativ al epigramei de faţă, o pedeapsă neîndoios gravă. Motivaţia adusă (v. 4) constituie însăşi poanta epigramei: plimbarea printre poeţii erudiţi poate provoca ulceraţii, persoana în cauză devenind ficosissimus (scil., poeta), aşadar (un poet) ,,plin de hemoroizi”.

   În mod - cel puţin aparent - surprinzător, conceptul doctrina se goleşte, în acest context, de tradiţionalele semnificaţii pozitive pe care le conţine în poetica lui Catullus sau a celorlalţi autori neoterici. Din condiţie (alături de labor) esenţială a demersului poetic, doctrina se transformă într-un reper totalmente negativ, prin conotaţiile peiorative pe care le dobândeşte aici. De altfel, termenul (sau echivalente ale lui) doctus este înlocuit cu un adjectiv-epitet, eruditos (v. 3), a cărui semnficaţie depreciativă este subliniată şi de utilizarea, în fals rejet, a unui alt adjectiv-epitet, ficosissimus, aflat pe o emfatică şi dilatată poziţie iniţială în finalul-surpriză al epigramei.

   Suntem înclinaţi să vedem, totuşi, în contextul de faţă o situaţie de excepţie. Idealul tipic neoteric, ilustrat de formule ca doctus labor, docta Musa (puella) etc. (cf. supra), nu este nici în spaţiul epigramelor priapeice definitiv trădat. Mărturie oferă, în acest sens, începutul unei lungi epigrame din culegerea de Priapea, purtând numărul 68 în ediţia lui Baehrens: Rusticus indocte si quid dixisse uidebor,/da ueniam: libros non lego, poma lego (vv. 1-2). Adverbul indocte - nu întâmplător plasat în imediata apropiere a substantivului (cu funcţie de nume predicativ secundar) rusticus - este utilizat tocmai pentru a contura, prin contrast, un mod ideal de expresie poetică, de neatins în circumstanţele date (libros non lego, poma lego, 2). Prin utilizarea formei negative a adverbului, anonimul autor al poemului 68 pune mai bine în lumină idealul poetic spre care tinde. De aceea, o atare introducere restrânsă, continuată şi încheiată cu următoarele două versuri, nu poate fi considerată o recusatio propriu-zisă, întrucât ea nu reprezintă un refuz tematico-stilistic justificat prin lipsa unor facultăţi poetice personale. Dimpotrivă, autorul epigramei tinde spre acel ideal al poeziei erudite, de care circumstanţele prezente îl împiedică să se  apropie, cerând, în acelaşi timp, iertarea şi îngăduinţa cititorului pentru impresia de rusticitate pe care poezia sa are toate şansele să i-o creeze (si [...] uidebor, 1).

   În concluzie, textele priapeice selectate în cuprinsul analizei de faţă relevă opţiuni poetice foarte apropiate de programul neoteric, în mod special de poetica lui Catullus. În consecinţă, apartenenţa lor cronologică la această perioadă, anterioară constituirii unei poetici augustane autonome, succesoare şi continuatoare, într-o sumă de aspecte, a celei neoterice, ni se pare o ipoteză plauzibilă, sprijinită, în cazul de faţă, pe semnificaţiile opţiunilor poetice şi, nu în ultimul rând, aşa cum am încercat să demonstrăm, pe utilizarea unui limbaj conceptual comun.


[1] A se vedea, de pildă, FPR, p. 317.

[2] Recomandăm analize mai recente, cum sunt cele efectuate de J. Granarolo, op. cit., p. 269; A. Thill, «Alter ab illo.» Recherches sur l'imitation dans la poésie personnelle ŕ l'époque augustéenne. Paris, Les Belles Lettres, 1979, p. 415; E. Zaffagno, op. cit., pp. 42-43.

[3] philologis et philotechinis rebus [...] me delectans (Vitruvius 6, pr. 4).

[4] Op. cit., p. 269. Referindu-se la identificarea strictă a personalităţii elogiate de Furius Bibaculus, J. Granarolo arată că Antichitatea a văzut, împreună cu discipolii şi prietenii lui Valerius Cato, în persoana acestuia un peridoneus praeceptor, maxime ad poeticam tendentibus (Suetonius, De poetis).

[5] Op. cit., p. 270.

[6] J. Granarolo, ibid.

[7] A. Thill, op. cit., p. 415.

[8] Am preluat textul din antologia lui Aem. Baehrens, FPR, p. 329.

[9] E. Zaffagno, op. cit, p.42.

[10] Id., ibid.

[11] E. Zaffagno, op. cit., pp. 42-43.

[12] E. R. Curtius, op. cit., pp. 104-105 menţionează faptul că, în cazuri similare, este vorba de un topos de ordin general, foarte răspândit în literatura Antichităţii clasice, şi anume cel al ,,afectării modestei” (p. 104), prin afirmaţia că ,,autorul nu ar vrea să provoace plictisul (fastidium, taedium) al cititorului” (p. 105). În cazul de faţă avem de a face, mult mai curând, cu o anumită opţiune poetică şi literară în general, decât cu un simplu motiv literar, fie şi curent.

[13] Am utilizat, ca şi în cazul altor fragmente menţionate mai sus, varianta adoptată de Aem. Baehrens, FPR, p. 324 şi preluată, de altfel, de majoritatea editorilor ulteriori.

[14] Am utilizat ediţia lui Aem. Baehrens, FPR, p. 325, unde nu sunt menţionate variante de text.

[15] N. Scivoletto, Ticida, «poeta novus», în vol. col. Poesia latina in frammenti, pp.201-211, aici p. 206 înscrie versul atribuit lui Ticida (şi aparţinând cu certitudine unei epigrame laudative) în seria compoziţiilor de mici dimensiuni, de factură encomiastică, având ca model creaţia epigramatică a lui Callimach (autorul nu precizează o sursă anume) şi reprezentată în poezia latină de texte ale unor Catullus, Cinna, Bibaculus, ulterior Domitius Marsus. Versul adus în discuţie atestă, după opinia lui Scivoletto (ibid.), ,,dependenţa” lui Ticida de Catullus şi Cinna, în măsura în care în acest pentametru este reluat şi repropus, fie şi sub o atare formă izolată, ruptă de context, canonul poeziei erudite, unica demnă de a fi cultivată.

[16] Am preluat pasajul în discuţie, împreună cu variantele menţionate, din ediţia lui E. Diehl, PRVR, p. 159.

[17] Nota a Laberio «Mim. » 167-170 BON. (=127-130 RIBBECK3), în vol. col. Poesia latina in frammenti, pp. 345-347.

[18] OLD,  p. 332 (în special punctele 1 şi 2).

[19] Cf. şi G. Scarpat, op. cit., p. 345.

[20] Id., ibid. citează următoarele echivalenţe ale finalului versului 4: ,,gloria tuturor” (N. Marinone în ediţia Macrobio. Torino, 1967, ad. loc.); ,,gloria nu este monopolul nimănui” (A. Bonaria, Mimi. Roma, 1962, p. 154); ,,gloria merge împreună cu favoarea publicului” (A. Rostagni, Storia della letteratura latina. Vol. I, Ed. a III-a, Torino, 1964,      p. 421).

[21] Op. cit., pp. 345-346 (şi n. 3).

[22] Un argument, deşi nu decisiv, în favoarea referinţei la domeniul literar a pasajului în cauză poate fi reprezentat şi de caracterul predominant urban al vocabularului utilizat de Laberius în versurile de faţă, fapt care se situează în contrast manifest cu două dintre trăsăturile specifice lexicului laberian, remarcate încă din Antichitate: creaţia liberă, chiar excesivă, de cuvinte noi, şi recurgerea la limbajul vulgar. Cf., în acest sens, I. Fischer, Observations sur le vocabulaire du mimographe D. Labérius, în Acta Conventus XI ,,Eirene”, pp. 143-146. Singulară este interpretarea propusă de G. Scarpat, op. cit., pp. 345-346 în legătură cu lexemul publica: după cercetătorul italian, ar fi vorba de adjectivul substantivizat - şi nu de un simplu adjectiv - publica, având sensul de ,,damă de consumaţie”. În favoarea acestei interpretări autorul aduce în discuţie un pasaj din Seneca (Epist. 88, 37): an Sappho publica fuerit, unde utilizarea substantivală a adjectivului ar fi de inspiraţie laberiană (deşi contextul este cu totul diferit la cei doi scriitori). Alte argumente lipsesc.

[23] Fragmentele excerptate din prologul poemului Ciris au fost preluate din ediţia P. Vergili Maronis Ciris. Introduzione, testo e commento di M. Lenchantin De Gubernatis. Torino, Chiantore, 1930, pp. 1-14; a se vedea şi ediţia Virgile. La fille d'auberge. Suivi des autres počmes attribués ŕ Virgile [...]. Traduction nouvelle avec avertissement, notices, notes et index par M. Rat. Paris, Garnier, 1935, pp. 34-40. Am consultat, de asemenea, confruntând diversele variante, şi ediţia Poetae Latini Minores (PLM), vol. II, pp. 127-132. Pentru numeroasele variante de text facem trimiterea cuvenită la ediţiile mai sus menţionate.

[24] M. Rat, op. cit., pp.255-256, 258, 261 (pentru a ne referi cu precădere la prologul poemului).

[25] M. Rat, ed. cit., p. 256; pentru a nu aminti de însăşi sintagma naturae rerum [...] (chartis) din prologul poemului Ciris, v. 39.

[26] Sintagma utilizată în v. 41 din poemul Ciris este similară celei din poemul 95: cana diu saecula (v. 5). Poate fi adus în discuţie, într-un context similar ca reprezentare a funcţiei de eternizare (cf. supra) şi ultimul vers din poemul catullian proemial: plus uno maneat peremne saeclo.

[27] non claudunt numeris sententias (Cicero, Orat. 229); me pedibus delectat claudere uerba Lucili ritu (Horatius, Sat. 2,1,28); ultima mandato claudetur epistula paruo (Ovidius, Her. 13, 165); clauderet imparibus uerba Capella modis (id., Pont. 4, 16, 36); pentru alte atestări (la Persius, Statius, Quintilianus), a se vedea OLD, p. 334, s.u. claudo (punctele 8e şi 10b).

[28] Suetonius, Vita Lucani, 2: Tantae leuitatis et tam immoderatae linguae fuit, ut in praefatione quadam, aetatem et initia sua cum Vergilio comparans, ausus sit dicere: Ah! quantum mihi restat ad Culicem?

[29] Am preluat textul din ediţia Appendix Vergiliana siue carmina Vergilio adtributa. Recognouit et adnotatione critica instruxit R. Ellis. Oxonii, Londini et Novi Eboraci, 1913, sine pagina.

[30] În legătură cu problema globală a paternităţii faimosului corpus poetic denumit pentru prima oară de J. Scaliger Appendix Vergiliana, a se vedea o analiză şi o interpretare nuanţată a datelor de care dispunem în volumul colectiv Istoria literaturii latine. Vol. II. Partea I. Perioada Principatului (44 î. e. n. - 14 e. n.). Bucureşti, T. U. B., 1981, pp. 73-100 (capitol redactat de Toma Vasilescu).

[31] Talibus in studiis baculo dum nixus apricas/pastor agit curas et dum non arte canora/compacta solidum modulatur harundine carmen,/tendit ineuectus radios Hyperionis ardor (98-101). Imaginea păstorului-poet, dezvoltată mai ales de aceste versuri, reuneşte coordonatele-standard ale personajului în cauză, ,,poza [sa] consacrată” de către pictori, sculptori şi, desigur, poeţi (între care creatorul genului, Teocrit, 3,38; 7,18, precum şi Vergilius, Buc. 8,16 şi ulterior, Ovidius, Met. 2, 681; Ex Ponto 1,8,52).

[32] Reprodus după ediţia (deja citată) a lui Aem. Baehrens, PLM, vol. I (1910), pp.132-133.

[33] Op. cit., p.193.

[34] E. Zaffagno, op. cit., pp.193-194.

[35] Se pot remarca, desigur, şi alţi termeni care, atestaţi fiind în limbajul literar al epocii republicane, vor cunoaşte o largă răspândire în special în critica poetico-literară a epocii imperiale. Este cazul adjectivelor inanis şi inflatus (cu atestări, între alţii, la Lucilius şi Lucretius), reluate de Quintilianus (inflati illi [Asiatici] et inanes, 12,10,16, cu referire la elocvenţa asianică) sau Persius, 1,1 et pass.

[36] Imaginea corăbiei care se îndepărtează, în căutare de noi orizonturi, se va regăsi, datorită remarcabilelor sale valenţe programatice, în special în poezia ovidiană (Amores, Ars amandi, Fastorum libri), unde va reprezenta una dintre modalităţile figurate cele mai expresive de afirmare a opţiunilor poetice; a se vedea, de pildă, Fast. 1,3-4; 2,3-4, 863-864; 4,729 etc. Motivul apare pentru prima oară în poezia latină la Vergilius (Georg. 2,42-46; 4,117) şi se reîntâlneşte la Propertius 3,17,2.

[37] Compararea filosofiei cu un port se regăseşte destul de frecvent în textele contemporane, de pildă Cicero, Ad fam. 7,31 (se in philosophiae portum conferre), pentru a nu mai aminti, dat fiind contextul mult prea larg, elogiul lucreţian al filosofiei (epicureice), ca doctrină salvatoare a omenirii. Dimensiunea soteriologică a epicureismului este perceptibilă, în cazul epigramei atribuite lui Vergilius, şi prin utilizarea sintagmei uindicare ab omni cura (vezi v.10), formulă care reprezintă echivalentul latin al conceptului tipic epicureic al netulburării, aşadar al lipsei de povara oricărei griji.

[38] Idealurile ,,aticiste” ale expresiei (pentru a prelua formularea Elenei Zaffagno, op. cit., p.193: a se vedea în acest sens - adăugăm noi -, versul 2, inflata [...] non Achaico uerba) pledează în favoarea plasării idealului stilistic al epigramei în spaţiul poeziei neoterice ori, mai curând, postneoterice. Sau, cum observa autoarea mai sus citată (p.194), inspiraţia lexicală şi valenţele retorice sunt de situat, în plan cronologic, între modelul catullian, reformulat în configuraţie barocă, şi experimentul epodic ,,expresionist” horaţian. În orice caz nu poate fi vorba, în mod tranşant, de o ,,alungare” definitivă a poeziei în Cataλεπτoυ 5, aşa cum crede E. Zaffagno, op. cit., p.193.

[39] Am reprodus textul de mai sus în forma propusă de ediţia lui M. Rat, p.184. Au fost consultate, de asemenea, ediţiile Baehrens, PLM, vol. II, pp.167-170 şi Ellis, sine pagina.

[40] Este vorba, în esenţă, de îndepărtarea, chiar ostilitatea declarată a lui Callimach faţă de căile bătătorite în poezie - mai ales în poezia epică, de inspiraţie homerico-mitologizantă - şi, în consecinţă, faţă de gustul publicului de rând, mulţumit cu reţete de mult verificate (Epigramm. 28,1-4, în ediţia Émile Cahen, Paris, Les Belles Lettres, 1972, p.125; Telch., 25-28, în ed. cit., p.87).

[41] De pildă, M. Rat, ed. cit., p.343, n.881.

[42] L. Ferrero, Poetica nuova, în special pp.19-30 (subcapitolul 2), 36-37; W. Wimmel, op. cit., pp.128-192 (capitolul c); P.H. Schrijvers, op. cit., pp.21-25.

[43] M. Rat, ibid.

[44] Am consultat culegerea lui Aem. Baehrens, mai sus citată (PLM, vol. I, p.58).

[45] Catullus, 50,2,5; 61,232; a se vedea şi consideraţiile consacrate de noi acestui concept la Catullus şi în poezia postneoterică, supra. Cf. şi L. Ferrero, Un'introduzione, p.65.

[46] Adjectivul incomptus apare utilizat destul de frecvent în limbajul literar al epocii neoterice şi augustane (desigur, şi ulterior), după cum o atestă diverse pasaje din Cicero (subtilis oratio etiam incompta delectat, Orat. 78), Nepos (incomptam Latinam, fr.3), Vergilius (uersibus incomptis, Georg. 2,386), Titus Livius (oratio incompta, 4,41,1) etc. Pentru alte atestări, a se vedea OLD, p. 873.

[47] Aem. Baehrens, FPR, p.288, fr.7 reconstituie pasajul laevian (aparţinând, după mărturia lui Aulus Gellius, ibid., tragediei/poemului Alcestis) după cum urmează: - - - - uítuperones súbducti supércili/cárptores. Creaţia laeviană a făcut carieră. Succesul de care s-a bucurat poate fi dovedit prin încă cel puţin două pasaje. Primul aparţine aceleiaşi culegeri de poeme priapeice (acela care, în ediţia lui Baehrens, PLM, I, p.73, poartă numărul 49): non est/mentula subducti nostra supercilii (vv.3-4). Cel de-al doilea pasaj, constituind, după opinia noastră, un ecou mai tardiv al poeziei pre-, respectiv postneoterice, aparţine uneia dintre epigramele atribuite de majoritatea cercetătorilor lui Seneca: carmina nolim/scribere patrito digna supercilio (PLM, IV, p.73, vv.1-2).

[48] Reamintim faptul că, într-un context similar, oferit de poemul 16, Catullus afirmase deplina capacitate de a provoca emoţii estetice numai în cazul acelei poezii care aţâţă pasiunea (incitare, 9) şi provoacă plăcerea simţurilor (quod pruriat, ibid.). O atare poezie ar putea fi definită, credem, cel mai bine tocmai prin sintagma care figurează în versul iniţial al poemului priapeic de faţă: lusus [...] procaces.

[49] P. Giuffrida, op. cit., pp.114-115, inclusiv n. 59, vorbeşte de o veritabilă ,,dedublare” a personalităţii artistice a poetului în raport cu fiinţa sa morală. Originea exclusiv callimacheică a acestui topos este, după cum observă autorul însuşi, mai mult decât discutabilă. În acest sens, ni se pare chiar surprinzător faptul că, în afara unui singur pasaj din Aitia (Prol. 23-24), adus în discuţie de savantul italian, nu se mai poate identifica nici un alt text poetic grecesc susceptibil a sprijini ideea unui topos de sorginte callimacheică în poezia elenistică. În schimb, literatura latină, inclusiv o serie de texte în proză, oferă câteva repere semnificative în traseul destul de lung al acestui topos: Ovidius, Trist. 2,354-355; Marţial 1,5,8; 11,15,13; 3,69; Plinius 4,14,5; 5,3,3-4; Apuleius, De magia, 9; Ausonius, Cento nuptialis, 10. Cf., pentru istoria acestui topos, P. Giuffrida, op. cit., p.115, n.59; L. Pepe, Si uitam puriter egi, în vol. Studi catulliani. Napoli, 1963, pp.147-164. Acestor repere se impun a fi adăugate şi poemele priapeice care, în ediţia lui Aem. Baehrens, PLM, I, figurează sub numerele 8 (p.60) şi 49 (p.73).

[50] PLM, I, pp.58 (poemul 2), 71 (poemul 41), 73 (poemul 49), 78 (poemul 61).

[51] Lexicul atestat de poemele priapeice anonime aduse în discuţie relevă o terminologie tipic neoterică. Astfel, ideea de ,,bun gust”, ,,farmec”, ,,rafinament”, chiar ,,umor” în limitele unei eleganţe decente este sugerată de adjectivul salsus (în 10,7: nimirum [...] salsa res), căruia i se contrapune antonimul din primul vers (din nou într-o poziţie emfatică), insulsissima, efectele hilare, dezagreabile ale unei atari atitudini fiind conţinute în forma însăşi, supradimensionată, a lexemului. În interiorul aceluiaşi poem priapeic (10), corelaţia antonimică semnalată este reluată şi amplificată sub forma opoziţiei dintre adjectivele politus (v.3) şi rude (v.4), referitoare la una dintre condiţiile esenţiale ale creaţiei, respectiv ale produsului poetic (labor): non sum Phidiaca manu politus,/sed lignum rude uillicus dolauit (vv.3-4). Semnalăm, de asemenea, în poemul 49, prezenţa epitetului casti (ioci, 2), prin care se reia, aici şi în alte texte priapeice, un topos frecvent întâlnit în poezia latină (vezi şi supra, n.2, p. 139): în termenii epigramelor priapeice, este vorba de corelaţia dintre (carmina) non nimium casti (ioci), 49,2; (uersibus) obscenis, ibid.3; impudica (uerba), 8,2, pe de o parte, şi, respectiv, (matronae: [id est, uitae]) castae, 8,1; altfel spus, este opoziţia - de sorginte catulliană şi, ulterior, cu un larg ecou în poezia latină - între poezia licenţioasă şi viaţa probă.

[52] Şi această sintagmă pare a avea o sorginte catulliană evidentă, mai ales în ceea ce priveşte contextul polemic comun ambelor poeme; la Catullus este vorba de cel care poartă numărul 49, unde versurile agit pessimus omnium poeta,/tanto pessimus omnium poeta (5-6) deţin o puternică încărcătură aparent autoironică. În legătură cu variaţiile conotative ale adjectivului laboriosus şi ale adverbului corespunzător laboriose, a se vedea OLD, p.991, sub uocibus.

 

© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Liviu FRANGA                           Last update: December 2002                Web design§Text editor: Monica CIUCIU