Spaţiul georgic

   Totuşi, cântecul poetic în rostirea sa bucolică nu este identic celui desfăşurat în spaţiul georgic. Nu este vorba, doar, cum s-ar putea bănui la o primă vedere, de o simplă schimbare de cadru, aici rustico-agrest, dincolo silvestru. Spaţiul georgic dezvăluie o veritabilă condiţionare a cântecului poetic de anumiţi factori exteriori, condiţionare absentă în cazul cântecului bucolic. Textele selectate mai jos vor evidenţia acest aspect inedit.

   În al doilea rând, esenţa însăşi a cântecului poetic se dovedeşte a nu mai fi, ca în spaţiul bucolic, pur şi strict dialogică. Universul georgic apare, în mod manifest, cu mult mai complex decât cel bucolic, cu care, însă, interferă. Specificul spaţiului poetic georgic este conferit tocmai de depăşirea concepţiei privitoare la esenţa amebeică, dialogică a cântecului poetic, deşi, prin statutul însuşi al poemului didactic - poem deschis unui permanent dialog -, o atare concepţie nu are cum fi abandonată. În spaţiul georgic, cântecul poetic se va defini ca un anumit fel de rostire, singurul capabil să confere gloria poetică dincolo de vremelnicia unui divertisment agreabil şi accesibil, precum cântecul păstoresc. În acest sens, mai ales pasajul final al Georgicelor (reprezentând o declaraţie programatică explicit asumată, după tiparele faimoasei sjragis alexandrine) depune - aşa cum am subliniat şi într-una din paginile precedente - mărturia desprinderii decisive a poetului (Vergilium me, Georg. 4, 563) de un mod de rostire propriu, dar revolut: mărturia interferenţei şi, totodată, a autonomiei celor două spaţii poetice.

1)           carmina qui lusi pastorum audaxque iuuenta            565
               Tityre, te patulae cecini sub tegmine fagi.
                                                                                       (Georg. 4)

   Penultimul vers al Geogicelor (565) poate fi considerat, din această perspectivă, ca unul al despărţirii irevocabile. El formează o unitate de semnificaţie simbolică împreună cu versul următor: acest din urmă vers al Georgicelor reia, cu modificări capabile să asigure imediata recunoaştere, primul vers al Bucolicelor. Am notat deja acest lucru. S-ar putea conchide de aici că începutul Bucolicelor devine sfârşitul Georgicelor şi că cercul, odată deschis, se închide acum într-o simetrie perfectă. În realitate, cheia interpretării corecte a semnificaţiei acestei secvenţe aparţinând finalului Georgicelor se află, credem, în altă parte.

   Aluzia manifestă la universul bucolic, reprezentat emblematic de versul iniţial al Bucolicii I, este imposibil a fi tăgăduită. Utilizând în finalul Georgicelor versul iniţial al primei Bucolici, Vergilius a intenţionat, cât se poate de limpede, să trimită direct, într-un mod neambiguu, la spaţiul cântecului bucolic. De aceea am considerat în rândurile precedente că ansamblul alcătuit de ultimele două versuri ale Georgicelor deţine o evidentă deschidere simbolică. Această raportare la o operă precedentă, la un univers poetic preliminar are loc, însă, nu din perspectiva unei continuităţi neîntrerupte a mesajului poetic şi a formei sale de expresie, ci dimpotrivă. Rostirea bucolică aparţine trecutului, şi nu doar pentru motivul, de altfel firesc şi inerent, al anteriorităţii apariţiei sale. Rostirea bucolică reprezintă un fapt încheiat.

   O afirmă cât se poate de clar cele două verbe utilizate, în poziţie centrală, în ultimele două versuri amintite: lusi, respectiv cecini. Folosirea la singular a persoanei I semnifică asumarea cu totul decisă a responsabilităţii actului poetic, după cum, cu numai două versuri mai sus, Vergilius nu ezitase să-şi includă în vers propriul nume, urmat de pronumele personal tot la I singular, ca pecete a autorului după încheierea operei (Vergilium me, 563 = Vergilius ego).

   Dar aceste verbe sunt la timpul perfect. Ele marchează, cum spuneam, o acţiune pe deplin încheiată în momentul vorbirii. Tot ceea ce a fost înainte, tot ceea ce a aparţinut modului de rostire bucolic, s-a încheiat. A fost o cântare, un fel de a rosti poetic cu deplină putinţă odinioară (illo [...] tempore, Georg. 4, 563), acum încheiat: cecini şi nu canebam/t este ultimul verb, care înlocuieşte participiul prezent recubans din Buc. 1, 1, nerelevant în noul context. Ca semnificaţie a raporturilor temporale, cecini se situează foarte aproape de un mai mult ca perfect şi destul de departe de un prezent sau de un imperfect. A fost un mod de a rosti poezia, un cântec intonat cu îndrăzneala tinereţii (audax [...] iuuenta, 565).

   Indiferent dacă această ultimă aluzie vizează sau nu o firească temeritate a vârstei tinere - cum crede E. de. Saint-Denis [27] - sau o anumită ,,temeritate literară” cu subtext politic - reprezentată fie de atitudinea echivocă din Bucolica I faţă de Octavianus, reparată în Bucolica a IX-a, cum opinează R. Waltz [28] şi A. Cartault [29] , fie de riscul, de data aceasta strict literar, de a aduce pe sol italic pastorala teocriteană, după o altă ipoteză a lui E. de Saint-Denis [30] -, un atare mod de a rosti poezia este limpede definit de Vergilius ca un joc, în cea mai directă şi pură tradiţie neoterică: lusi   (v. 565).

   În contextul de faţă, încărcătura semantică a verbului este, însă, diferită în raport cu poezia neoterică (în special Catullus): este vorba despre o valoare global negativă. Poemele bucolice, avându-i ca protagonişti pe păstori (carmina [...] pastorum, 565), sunt văzute, în momentul final al unei creaţii poetice de o altă factură şi expresie, ca produsul exclusiv al unui joc - desigur, literar -, lipsit de posibilitatea înscrierii în durată: epitetul ignobilis (v. 564) califică acel tip de otium literar, respectiv poetic, care nu favorizează apariţia unei opere strălucite, ci doar a uneia efemere, dacă nu chiar obscure [31].

   De un atare mod de rostire a poeziei se desparte definitiv Vergilius în finalul Georgicelor. De aici, cel puţin două concluzii se pot formula în ceea ce priveşte opţiunile poetice vergiliene. Căci ultimele patru versuri din Georgice constituie un vădit moment de reflecţie, chiar de bilanţ, am putea spune.

   Pe de o parte, ceea ce a fost. Asupra rostirii poetice de până atunci Vergilius ne spune multe. Mai întâi că a existat înainte un fel de cântec poetic, şi că acesta fost rodul fantazării, al ,,jocului” jucat de poet (lusi, 565), asemenea cântecelor înseşi ale păstorilor (carmina [...] pastorum, ibid.). În al doilea rând, că acel fel de a rosti poetic aparţine deja trecutului: cecini (v.566). De ce nu a afirmat acestea Vergilius în debutul Georgicelor? Acolo, poate, o astfel de delimitare de propriul trecut poetic ar fi părut mai relevantă. Un răspuns cert nu credem că se poate da. Înclinăm să vedem aici, din partea lui Vergilius, sugestia unei aparente soluţii de continuitate între cele două spaţii poetice. Deşi recuzat, cel bucolic, întrucât aparţine aceluiaşi univers generic rustic, agrest, ca şi spaţiul georgic, glisează în acesta din urmă. O dovadă a subzistenţei, fie şi neintenţionate, involuntare, a relictelor spaţiului bucolic în spaţiul georgic este chiar această recuzaţie a bucolismului apărută tardiv, în finalul experienţei georgice: semn, după noi, că infiltrarea se produsese deja.

   Pe de altă parte, ceea ce va fi. Asupra rostirii poetice care avea să urmeze, acest final al Georgicelor nu ne spune, totuşi, nimic. Nici măcar dacă va mai urma ceva. Cititorul contemporan lui Vergilius, contemporan Georgicelor, vrem să spunem, nu avea cum bănui, din pasajul de faţă, în nici un fel naşterea Eneidei. Nu există, aici cel puţin, semne care să o anunţe. Un singur lucru lasă foarte clar poetul să se vadă în finalul Georgicelor: trecutul său poetic.

2)                                      qua [scil. uia] me quoque possim
   tollere humo uictorque uirum uolitare per ora

                                                                                       (Georg. 3,8-9)
   Mox tamen ardentis accingar dicere pugnas
   Caesaris et nomen fama tot ferre per annos,
   Tithoni prima quot abest ab origine Caesar.
 
                                                                                      (ibid., 46-48)
   Nec sum animi dubius, uerbis ea uincere magnum
quam sit et angustis hunc addere rebus honorem;
                 290
   sed me Parnasi deserta per ardua dulcis
   raptat amor;

                                                                                       (ibid., 288-292)
   In tenui labor; at tenuis non gloria, si quem
  numina laeua sinunt auditque uocatus Apollo.

                                                                                       (Georg. 4,6-7)

   Asumarea declarată a discursului poetic, altfel spus referirea la propria persoană şi relatarea în numele acesteia nu constituiau procedee străine nici rostirii bucolice. Un exemplu relevant îl reprezintă, astfel, exordiul Bucolicii a VI-a (vv.1-12). Deşi debutul şi finalul lui stau încă sub semnul unei incertitutini, atestată de utilizarea pluralului primei persoane (nostra, 2; nostrae, 10), versul median 6 afirmă, prin chiar sintagma iniţială (nunc ego), o decisă responsabilitate a actului literar. Ceea ce echivalează, în cazul de faţă, cu asumarea fermă a unei opţiuni poetice în detrimentul altora. Lăsăm aici deoparte problema - suficient de complexă pentru a necesita o abordare separată - a identităţii vocii auctoriale [32] : respectiv, precizarea relaţiilor existente între autorul aserţiunilor din textul bucolic (ego, vocea auctorială ca atare) şi autorul propriu-zis al textului literar, cu alte cuvinte poetul însuşi.

   Totuşi, nu prezenţa, cantitativ mult mai redusă, a discursului bucolic - să îl numim aşa - personalizat în raport cu ansamblul rostirii bucolice o separă net pe aceasta din urmă de tiparele rostirii georgice. Este vorba de o concepere diferită a rostului poeziei în spaţiul propriu-zis rustic faţă de cel silvestru-bucolic. Mai exact, de o dimensiune sau funcţie nouă a poeziei.

   Lumii pădurilor poezia i se înfăţişa ca un joc prin cântec: lusi (Georg. 4, 565), cecini (ibid., 566). În noua lume a ogoarelor şi a livezilor, coordonata ludică a poeziei dispare. Ea rămâne un cântec: hinc canere incipiam (Georg. 1, 5); canam (ibid. 2,2); canemus (ibid. 3, 1), a cărui menire este, însă, cu totul alta. Textele selectate sub punctul 2) o ilustrează, după opinia noastră, într-o măsură suficientă.

   Poezia apare în spaţiul georgic ca un drum, uia (3, 8), o cale de acces - probabil singura, Vergilius nu precizează - spre dobândirea unui renume etern. Versurile 8 şi 9 din cartea a III-a a Georgicelor dezvăluie două momente ale acestei tentative de a intra, prin poezie, în eternitate. Rostirea poetică, în cazul de faţă exclusiv cea georgică, permite chiar şi poeţilor recent apăruţi - ca Vergilius însuşi, me quoque (v. 8), în raport cu modelele greceşti [33] - să se desprindă de ,,pământul”,  de ,,huma” rostirii comune, inclusiv şi mai ales în materie de poezie (carmine, ibid., 3). Dar mai mult decât această ,,ridicare”,  altfel spus decât această detaşare de banalitatea temelor poetice foarte răspândite (cetera/ [...] omnia iam uolgata, ibid., 3-4), rostirea georgică tinde să devină (temptanda [...] est, ibid.,8) o garanţie a dobândirii imortalităţii literare: uictorque uirum uolitare per ora (ibid., 9). Este ceea ce am numit, în subcapitolul dedicat poeticii catulliene, funcţia de glorificare a poeziei.

   Rezonanţele enniene ale acestei sintagme, care ocupă două treimi din v. 9 aparţinând prologului cărţii a III-a, au fost de multă vreme observate [34] . În raport cu originalul ennian citat de Cicero, notăm o substituţie semnificativă. Adjectivul bisilabic uiuos (formă arhaică de nominativ masculin singular), îndeplinind funcţia de nume predicativ secundar dependent de verbul uolito - la Vergilius la infinitiv -, a fost înlocuit în versul georgic citat cu un alt bisilabic, în egală măsură aliterant: uictor. Ideii propriu-zise de eternizare, de ne-moarte obţinută prin gloria poeziei - idee afirmată limpede în versul ennian -, Vergilius îi adaugă o nouă semnificaţie. Datorită poeziei, georgice în contextul de faţă, pătrunderea în eternitatea gloriei înseamnă, credem, dincolo de orice perisabilitate fizică, o biruinţă (uictor) sau, mai curând, o trecere peste, o trecere biruitoare deasupra (uolitare) tuturor piedicilor şi deasupra tuturor adversităţilor care trag spre pământ (humo, ibid.), împiedicând zborul.

   Ceea ce conduce, după opinia noastră, la concluzia că dobândirea gloriei poetice înseamnă, pentru Vergilius georgicul, o luptă sfârşită prin biruinţă, într-adevăr, dar o luptă. Asocierea ideii de glorie eternă oferită de lucrarea poetică - idee oricum absentă în spaţiul bucolic - cu accesul numai prin luptă biruitoare la o astfel de glorie reprezintă, în cuprinsul poeziei latine a sec.I a.Chr. şi, de altfel, al întregii poezii latine precedente, o inovaţie absolută.

   Cel de-al doilea pasaj citat în prologul cărţii a III-a a Georgicelor conţine, după cum se poate remarca, un proiect de intenţie vergiliană (mox [...] accingar dicere, 46). El excede însă limitele spaţiului georgic. Noul personaj apărut, Caesar Octavianus, recentrează rostirea poetică, astfel încât intenţiile vocii auctoriale sunt reformulate în funcţie de un conţinut tematic cu totul diferit: ardentis [...] pugnas (v. 46), aşadar un conţinut inedit, prin excelenţă epic. Din perspectiva unui atare proiect, poezia se vădeşte a fi mijlocul cel mai sigur de perpetuare a gloriei noului personaj (nomen [Caesaris, scil.]fama tot ferre per annos, 47). Poezia nu eternizează numai propria lucrare a autorului ei. Ea conferă nemurirea gloriei oricărui alt fapt, omenesc sau divin: ultimul vers citat, aparţinând finalului prologului cărţii a III-a a Georgicelor, începe cu numele strămoşului divin al seriei ulterioare de eroi (Tithoni [...] ab origine) şi se încheie, în mod cu totul semnificativ, cu numele unui mare erou, făuritor de glorioasă istorie contemporană: Caesar (scil., Octavianus).

   Cel de-al treilea pasaj adus în discuţie, situat aproximativ în zona mediană a aceleiaşi cărţi, conţine de asemenea remarcabile rezonanţe poetice, repere fiind, de această dată, câteva texte lucreţiene [35] .

   Dintre cele menţionate de editorul Georgicelor în colecţia ,,Les Belles Lettres” (1982, E. de Saint-Denis), mai aproape de intenţiile declarate ale lui Vergilius ne apare în mod evident pasajul lucreţian din cântul 5, 97-99, deşi, practic, toate pasajele din De rerum natura supuse comparaţiei cu pasajul în cauză evidenţiază, în termeni şi contexte similare, aceeaşi idee: dificultatea abordării în versuri (latine) a unui subiect inedit, complex şi de ample dimensiuni. În pasajul amintit din cântul al V-lea, Lucretius utiliza, în v. 99, sub formă derivată, un verb deja întâlnit la începutul cărţii a III-a a Georgicelor: peruincere. Aşadar, pentru Lucretius, între poet, care făcea accesibil un corp doctrinar, altminteri rebarbativ, şi doctrina însăşi se ducea o adevărată luptă. O luptă dusă cu şi între cuvinte, în forma rostirii poetice, o luptă în care victoria până la capăt (peruincere) se obţinea, cum notează Lucretius, cu câtă dificultate: quam difficile id  mihi sit peruincere dictis (5, 99). Pentru Vergilius, în schimb, a învinge (uincere, 3, 289) un subiect prin cuvinte (uerbis, ibid.), aşadar a-l stăpâni prin abordarea sa poetică este un act care relevă în primul rând nu dificultatea, ci măreţia cutezanţei umane: magnum/ quam sit (vv. 289-290). Înfruntând înălţimile abrupte ale Parnasului (Parnasi deserta per ardua, 291), poetul învinge neîncrederea, fie în propriile posibilităţi, fie în oricare alte posibilităţi în genere: acesta este sensul măreţiei umane, pe care adjectivul magnum din finalul v. 289 o pune într-un mod atât de semnificativ în evidenţă. Ideea de luptă, finalmente biruitoare, a poetului prin cuvinte este limpede lucreţiană. Dimensiunea grandioasă a acestei biruinţe - adăugăm noi, ca a oricărei biruinţe a omului - reprezintă o contribuţie exclusiv vergiliană.

   Diferenţa între cele două perspective reiese mai clar din ultimul pasaj citat. Pentru autorul Georgicelor, transpunerea într-un atare poem înseamnă o aplecare continuă, o concentrare - termenul utilizat este labor, 4, 6 - asupra unei materii migăloase şi lipsite de amplitudine (in tenui, ibid.) De nicăieri însă nu rezultă că o astfel de lucrare poetică ar implica surmontarea unor dificultăţi considerabile. Este exact ceea ce afirmă, în schimb, Lucretius, în pasajele amintite (1, 136-145; 922-930; 5, 97-99), pasaje din care nu lipseşte, exprimată în forme diverse, ideea dificultăţii depăşirii, prin poezie, a obstacolelor care se opun înţelegerii mesajului doctrinar: nec me animi fallit Graiorum obscura reperta / difficile inlustrare Latinis uersibus esse (1, 136-137); nec me animi fallit quam sint obscura (1, 922); nec me animi fallit [...] / [...] quam difficile id mihi sit (5, 97, 99).

   Itinerarul gloriei poetice porneşte, în concluzie, la Vergilius georgicul de la efortul abordării adecvate a unei anumite materii: labor  (4, 6). Lupta iscată pentru stăpânirea subiectului poetic se încheie prin biruinţa celui care o duce: uictor (3, 9). Această biruinţă, care înseamnă deplina reuşită prin trudă asupra cuvântului, este singura care aduce glorie (fama, 3, 47; gloria, 4, 6): nu una neînsemnată (tenuis non gloria, 4, 6), ci, dimpotrivă, acea glorie care concurează timpul însuşi (tot ferre per annos, 3, 47). Între labor şi gloria înscrisă în durata eternă stă, întreagă, demnitatea inegalabilă a poetului. O dată cu ea şi prin ea, vorbim, la Vergilius, de triumful poeziei, însă numai cu permisiunea şi ajutorul zeilor (si [...] / numina laeua sinunt, 4, 7), probabil în calitatea acestora de intermediari ai eternităţii.

3)  Tuque ades inceptumque una decurre laborem
                                                                                      (Georg. 2, 39)
   uersibus incomptis ludunt risuque soluto 
                                                                                      (ibid., 386)
   in tenui labor 
                                                                                      (ibid., 4, 6)
   Atque equidem, extremo ni iam sub fine laborum
  uela traham et terris festinem aduertere proram
 
                                                                                     (ibid., 116-117)

   Textele anterior analizate sub punctele 1) şi 2) au evidenţiat două dintre funcţiile pe care poezia le atestă în spaţiul georgic.

   Prima dintre ele nu aparţine, propriu-zis, acestui spaţiu, ci celui bucolic. Dar, desigur nu întâmplător, menţionarea unei atari funcţii are loc în universul poetic georgic, mai exact în finalul ultimei cărţi şi, prin aceasta, al operei înseşi. Funcţia ludică a poeziei, corelată cu aceea de beatificare şi direct dependentă de ea, aparţine prin excelenţă spaţiului bucolic, fiind una dintre coloanele de susţinere a universului spiritual bucolic. Nu este, însă, exclus ca dimensiunea ludică a poeziei, tocmai în virtutea faptului că şi în spaţiul georgic poezia apare concepută ca un cântec (vezi, supra), să subziste într-o formă latentă, deci nedeclarată şi neatestată ca atare, în noul spaţiu rustic, interferent de altfel în plan spiritual cu cel silvestru. Finalul Georgicelor demonstrează, totuşi, o irevocabilă despărţire de un atare mod de a concepe rostul poeziei în univers.

   Cea de-a doua funcţie aparţine în exclusivitate spaţiului georgic. Este vorba, cum am arătat în paginile imediat precedente, de ceea ce am numit funcţia de glorificare a poeziei (axată pe motivul gloria, fama, nomen etc.). Nici una dintre semnificaţiile prezenţei poeziei în universul bucolic nu poate fi pusă în legătură cu această funcţie şi, cu atât mai puţin, nu sunt generate de ea şi nu o generează.

   Textele de faţă, ca şi cele incluse sub punctul 4), înfăţişează - într-un mod, desigur, nesistematic, aşa cum este, de altfel, cazul tuturor fragmentelor analizate în cuprinsul studiului nostru - câteva dintre circumstanţele care însoţesc şi condiţionează actul creaţiei poetice. Aici este vorba de un concept a cărui origine neoterică rămâne indiscutabilă: labor.

   Spre deosebire de ambianţa ideologică strict neoterică, ilustrată prin opera unui Catullus, conceptul în cauză apare utilizat la Vergilius într-un mod mai puţin riguros determinat. El nu formează un cuplu inseparabil cu o altă circumstanţă condiţionantă a creaţiei poetice, doctrina, fapt care poate fi pus pe seama evoluţiei ideologice a neoterismului postcatullian. Conceptul doctrina (doctus), este pur şi simplu absent în poetica vergiliană, regăsindu-se, în schimb, aşa cum am arătat mai sus, la ceilalţi augustani (Horatius, Propertius, Ovidius).

   Pe de altă parte, ni se pare firesc să constatăm faptul că, în poemul al cărui ax spiritual-moral şi ideologic îl reprezintă munca, labor - văzută ca forma supremă de manifestare a virtuţii umane, uirtus [36] -, şi creaţia poetică, la rândul ei, apare condiţionată de natura specifică aceluiaşi concept. Altfel spus, scrierea poemului muncii pământului este firesc să fie determinată în mod fundamental de conceptul însuşi de muncă.

   În consecinţă, la formarea conceptului poetic labor în universul georgic au contribuit decisiv, după opinia noastră, doi factori.

   Primul, având o deschidere mult mai largă, aparţine orizontului filosofic al textului în cauză. Truda poetului în compunerea operei sale este aceeaşi cu oricare altă trudă  omenească, în virtutea faptului că existenţa se identifică, din perspectivă umană, cu experienţa cognitivă şi practică a muncii stăruitoare, îndârjite [37] . Paralelismul dintre munca poetului, lucrarea sa în materie de poezie, şi munca felurită a celorlalţi oameni este ilustrat de trei dintre textele selectate mai sus.

   Astfel, în prologul cărţii a II-a, Maecenas este invitat ca, prin prezenţa sa (ades, 39) să-l însoţească pe poet în ,,parcursul” său plin de efort. Cuvântul pus între ghilimele încearcă să ofere un echivalent cât mai exact al imperativului decurre (cu obiectul direct abstract laborem) din v. 39. Este vorba, după cum atestă dicţionarele utilizate [38] , fie de parcurgerea prin alergare a unei anumite distanţe împrejurul arenei, fie de străbaterea de către soldaţi a unui traseu oarecare (inclusiv cu ocazia defilărilor), fie, în sfârşit, de deplasarea, cu ajutorul corăbiilor, pe un fluviu sau pe mare. Ideea de străbatere, de parcurgere de la un capăt la altul, (şi, iniţial, de sus în jos) este comună tuturor situaţiilor menţionate. Maecenas este solicitat să însoţească parcursul poetului, ,,deplasarea” lui odată cu desfăşurarea operei. Obiectul direct laborem lasă cât se poate de limpede să se observe că acest traseu nu este unul facil, dimpotrivă, ajungerea la capăt echivalează, pentru poet ca şi pentru cel care îl însoţeşte (una, ibid.), cu asumarea unui efort cu nimic mai prejos şi prin nimic diferit de cel al unui atlet, al unui soldat sau al unui corăbier.

   În celălalt prolog, al ultimei cărţi, adresat aceluiaşi Maecenas, poetul îşi propune să ofere interlocutorului invocat (hanc etiam, Maecenas, adspice partem, 4, 2) o uimitoare suită de reprezentări vizuale: admiranda [...] spectacula (4,3). Este vorba de a înfăţişa neamul mărunt (leuium [...] rerum, ibid.) al albinelor, cu obiceiurile, conducătorii, soiurile şi luptele lui  (vv. 4-5). Totul este oferit lui Maecenas într-o rostire (dicam, 5)deloc uşoară, chiar dacă obiectul acestei rostiri este de mici dimensiuni, tenue (în text, in tenui, 6). Asemenea trudei unui artist de a face o reprezentaţie cât mai reuşită (spectacula, 3), sau asemenea trudei înseşi a albinelor de a făuri mellis caelestia dona (4,1), efortul poetului, vizibil pentru Maecenas şi, prin el, oricărui lector, constituie o condiţie garantă a creaţiei, implicit a succesului ei (gloria, 6).

   În sfârşit, ultimul text menţionat reia termenii unui scenariu sugerat, după cum am încercat să demonstrăm, încă din prologul cărţii a II-a. Opera poetică în curs de încheiere este asemenea unei corăbii, a cărei proră se îndreaptă spre ţărm, după ce au fost strânse toate pânzele. Efortul navigării, în terminologia acestui scenariu alegoric, traduce efortul compunerii operei. La al cărei capăt nu se poate ajunge, ca şi pe mare, decât după un lung şir de osteneli: extremo [...] iam sub fine laborum (v. 116).

   Cel de-al doilea factor, care a generat, în universul georgic, un alt tip de semnificaţii pertinente conceptului labor, are o natură specific literară şi aparţine orizontului neoteric. Conceptul în cauză nu apare atestat în v. 386 din cartea a II-a. Prezenţa lui se poate însă deduce pe baza contextului. În pasajul de faţă (2, 380-396), Vergilius menţionează, sub forma unui excursus restrâns, cele mai importante tipuri de divertismente populare, recte rustice, ocazionate de cultul bacchic al viţei-de-vie. În cadrul acestora, ţăranii italici (Ausonii ş..ţ coloni, 385) se folosesc, în cântecele lor, care provoacă un râs neînfrânat, de ceea ce Vergilius numeşte uersibus incomptis (v. 386).

   Adjectivul-epitet conţine, credem, cheia interpretării corecte a semnificaţiilor pasajului din care, aşa cum observam mai sus, lipseşte, totuşi, conceptul labor. Versurile populare au, aşadar, un aspect neregulat [39] sau, mai curând, unul neîngrijit, creând impresia de neelaborare, de neşlefuire şi chiar de grosolănie [40] , aşa cum păreau a fi versurile saturnine, blamate de Horatius într-un vers celebru (Epist.2, 1, 157-158: sic horridus ille / defluxit numerus Saturnius). S-au avut în vedere şi alte tipare metrice autohtone, cu circulaţie redusă şi evitate de literatura cultă: uersus Fescennini [41] , rostite în special cu ocazia serbărilor (mai multe în decursul aceluiaşi an, în cazul de faţă probabil Liberalia) dedicate lui Bacchus-Liber.

   Indiferent de tiparul metric şi compoziţional cu care putem identifica sintagma vergiliană analizată, sensul depreciativ al adjectivului-epitet rămâne incontestabil. O atare apreciere negativă a unor modalităţi poetice aflate, prin geneza şi natura lor specifică, în marginea culturii literare, nu putea proveni decât de la un autor pentru care poezia presupunea, ca o condiţie şi, totodată, ca o garanţie a deplinei reuşite, efortul cizelării. Prin aceasta, sau, poate mai exact, în special prin această condiţie, Vergilius georgicul se dovedeşte a rămâne, în domeniul doctrinei poetice, discipolul fidel al neoterismului.

4)              Salue, magna parens frugum, Saturnia tellus,
   magna uirum: tibi res antiquae laudis et artis
   ingredior, sanctos ausus recludere fontis,
                              175
   Ascraeumque cano Romana per oppida carmen.
                                                                                       (Georg. 2)
   Te quoque, magna Pales, et te, memorande canemus,
  pastor ab Amphryso; uos, siluae, amnesque Lycaei.
   Cetera, quae uacuas tenuissent carmine mentes,
   omnia iam uolgata; quis aut Eurysthea durum
   aut inlaudati nescit Busiridis aras?
                                         5
   Quoi non dictus Hylas puer et Latonia Delos
   Hippodameque umeroque Pelops insignis eburno,
   acer equis? Temptanda uia est
 
                                                                                      (ibid., 3)
   Primus ego in patriam mecum, modo uita supersit,               10
   Aonio rediens deducam uertice Musas;
   primus Idumaeas referam tibi, Mantua, palmas;
   et uiridi in campo templum de marmore ponam

   propter aquam, tardis ingens ubi flexibus errat
   Mincius et tenera praetexit harundine ripas
                           15
                                                                                       (ibid.)
   sed me Parnasi deserta per ardua dulcis
   raptat amor; iuuat ire iugis, qua nulla priorum
   Castaliam molli deuertitur orbita cliuo.

                                                                                       (ibid., 291-293)

 Discipol fidel al neoterismului, Vergilius n-a devenit, însă, niciodată prizonierul lui. O dovadă elocventă în acest sens aduce un alt concept prezent în spaţiul rostirii georgice, concept pe care, în paginile dedicate lui Catullus şi celorlalţi poeţi neoterici, l-am denumit prin termenul nouitas. Nici el nu apare exprimat sub această formă în poezia vergiliană. În schimb, îl regăsim, aşa cum am arătat mai sus, la Lucretius, fapt care nu ne îngăduie să susţinem originea exclusiv neoterică a conceptului în cauză.

   La Lucretius, nouitas desemna în mod esenţial conţinutul poetic, reprezentat de descoperirile ştiinţei greceşti: rerum nouitatem (1, 139). Un conţinut rămas obscur (Graiorum obscura reperta, ibid., 136; obscura de re, 933), datorită atât naturii informaţiilor sale, greu accesibile fără o instruire specială, cât şi datorită lipsei de difuzare, mai ales în lumea latină. Poeziei lucreţiene îi revenea dublul rol de a traduce uersibus Latinis (ibid., 137)acest conţinut rebarbativ prin el însuşi şi, în al doilea rând, de a-l face, graţie formei alese, atrăgător. Ideea de noutate a conţinutului este subliniată de Lucretius şi în faimosul pasaj 1, 926-934, unde izvoarele ,,neatinse” (integros [...] fontis, 927)şi florile ,,noi” (nouos [...] flores, 928)exprimă, metaforic, aspiraţia către ineditul subiectului, spre ,,nespusul”,  până atunci, al cântecului poetic. Nu o noutate a limbajului sau a formulei poetice alese exprimă, în concluzie, sintagma nouis verbis (1, 138), ci una a materiei, a subiectului (rerum, re) care urmează să fie desfăşurat(ă) de-a lungul poemului, pentru că explicitării acestui conţinut obscur îi dedică Lucretius întreaga sa energie poetică, şi nu pledoariei pentru o formă sau alta de expresie.

   Cu totul diferită ne apare semnificaţia epitetului nouus la Catullus, ambiguă, nedeterminată univoc de anumite contexte. Nu mai este vorba, în cazul versului iniţial al poemului proemial, de o referire exclusivă la conţinutul produsului literar proapăt ieşit de sub piatra ponce a şlefuitorului şi gata de vânzare în librărie. Am spune mai degrabă că referirea la noutatea conţinutului acestui libellum rămâne implicită, întrucât primul contact cu volumul este, în mod firesc, pentru oricare cititor-cumpărător, unul prin excelenţă exterior. Primele versuri ale poemului catullian proemial evidenţiază cu precădere un astfel de contact. Ceea ce nu exclude, cum am arătat, ci, dimpotrivă, ne permite să presupunem că, în context, epitetul nouum vizează, prin semnificaţia sa de profunzime, şi - dacă nu cumva, cum credem, mai ales - conţinutul produsului poetic, nu doar forma sa materială, palpabilă.

   Poezia apare, aşadar, dependentă - atât ca act creator, cât şi în dimensiunea ei concretă, ca produs/obiect literar - de conceptul de noutate sau, cu un termen mai uzitat în istoria şi critica literară, de originalitate. Până la Vergilius, două dintre cele mai importante repere în itinerarul pe care îl reconstituim în cuprinsul poeticii latine sunt, în cazul conceptului de faţă, Lucretius şi Catullus. Poetica vergiliană devine, în consecinţă, beneficiara acestei duble surse. Cu o mult mai evidentă deschidere spre cea dintâi, probabil şi datorită unei prezenţe mai puţin marcate a conceptului nouitas în poetica lui Catullus şi chiar a neoterismului în ansamblu.

   Astfel, un posibil punct de pornire pentru două dintre pasajele citate mai sus din cartea a III-a a Georgicelor este deja menţionatul fragment lucreţian 1, 926-934.

   Pentru prima oară în poezia latină, Lucretius asociază conceptului nouitas - exprimat aici, cum arătam mai sus, prin intermediul adjectivelor integros, 927 şi nouos, 928 - ideea de prioritate, de întâietate absolută în materie de poezie. Noutatea subiectului poetic înseamnă, la Lucretius, prioritate în raport cu celelalte generaţii de poeţi: loca nullius ante/trita solo (vv. 926-927); unde prius nulli uelarint tempora Musae (v. 930).

   Pasajul lucreţian în discuţie l-a inspirat direct pe Vergilius [42] . Ţinuturile nebătute de pas omenesc ale Muzelor Pieride, ,,pustietăţile” (auia Pieridum [...] loca, 1, 926) în care acestea sălăşluiesc devin, în Georg. 3, 291-293, ,,pantele abrupte şi părăsite ale Parnasului”,  Parnasi deserta per ardua (v. 291), vârfuri (iugis,292) pe care, înaintea lui Vergilius, nimeni altcineva nu a lăsat urma vreunei roţi de car. Sintagma vergiliană, nulla priorum (3, 292) reia în ecou, cu o uşoară modificare, impusă de sintaxa versului, sintagma lucreţiană prius nulli (1, 930), subliniind în felul acesta cu mai multă claritate filiaţia.

   Prin urmare, ca şi la Lucretius, noutatea poeziei, în primul rând a conţinutului ei tematic, se exprimă în spaţiul rostirii georgice prin intermediul conceptului de prioritate. Prologul cărţii a III-a a Georgicelor insistă cât se poate de lămurit asupra acestei circumstanţe particulare a creaţiei poetice. Este vorba de prezenţa repetată a adjectivului primus în vv. 10 şi 12 din prologul menţionat. Noutatea în materie de poezie se identifică, după cum rezultă clar din acest pasaj, cu întâietatea abordării unui anumit conţinut poetic.

   În al doilea rând, de asemenea ca la Lucretius, noutatea, id est originalitatea creaţiei poetice apare la Vergilius în directă legătură cu funcţia de glorificare a poeziei. Ramurile de palmier idumeene şi templul de marmură construit pe malurile râului Mincius sunt tot atâtea simboluri ale gloriei dobândite, prin Vergilius, de poezia latină inspirată din cea greacă şi în concurenţă cu ea. Dar această glorie nu ar fi putut fi atinsă fără ca un poet latin, cel dintâi (primus, Georg. 3, 10, 12) să fi făcut încercarea şi să fi reuşit. Tot astfel cum, în pasajul discutat din De rerum natura, cuprinderea, pentru prima oară în vers latin, a învăţăturii lui Epicur devenea condiţia obligatorie a dobândirii cununii poeziei, insignem [..] coronam (1, 929).

   De altfel, începutul cărţii a III-a a Georgicelor este pus sub semnul unei aspiraţii mărturisite spre noutate. Primele 8 versuri marchează o luare de poziţie netă împotriva tuturor subiectelor banalizate printr-o tratare repetată de către generaţii de poeţi: omnia iam uolgata; quis [..]/nescit [...] ?/ Quoi non dictus [..]? (vv.4-6). Subiectele enumerate de Vergilius (vv. 4-8) aparţin, sub raport tipologic şi genologic, micii epopei alexandrine (epyllion) [43] , dacă nu chiar elegiei mitologice de factură aitiologică, pur callimacheană. Interesează aici nu recuzaţia unui anumit tipar de gen, ci intenţia poetului de a se detaşa de căile bătătorite în poezie. Altfel spus, aspiraţia sa către o poezie integral originală, cel puţin pentru spaţiul latin: temptanda uia est (3, 8). Această propoziţie, suntem convinşi, poate fi completată cu adjectivul care, din motive de redundanţă, lipseşte: noua.

   Primul fragment citat sub punctul 4) introduce însă o precizare pe care o socotim esenţială. Este vorba, mai exact, de vv. 174-175. Aici, Vergilius afirmă că, în cinstea ,,pământului saturnic” al Italiei, întreprinde o operă care glorifică străvechile îndeletniciri ale locuitorilor lui (tibi res antiquae laudis et artis/ingredior, 174-175), îndrăznind pentru aceasta să deschidă ,,sacrele [..] surse” (sanctos ausus recludere fontis, 175). Versul care urmează numeşte, printr-o perifrază, aceste surse şi indică, astfel, originea, respectiv modelul poemului georgic: Ascraeum [..] carmen (v. 176), altfel spus, după cum se cunoaşte şi s-a arătat [44] , poemul didactic al lui Hesiod.

   În consecinţă, celelalte pasaje analizate mai sus în legătură cu conceptul de noutate şi întâietate capătă, după opinia noastră, o semnificaţie mai clară.

   Vergilius nu aspiră spre o originalitate absolută a subiectului, cum      s-ar putea deduce din lectura exclusivă a pasajelor din Georg. 3, 1-8 şi 291-293. Îndepărtarea şi, prin aceasta, delimitarea de vechile teme ale poeziei, enumerate în vv. 4-8 ale proemiului cărţii a III-a, nu echivalează cu respingerea a tot ceea ce s-a scris până atunci şi satisfacerea unei ambiţii nemăsurate de a atinge culmile (iugis, Georg. 3, 292)locuite doar de Muze ale Parnasului. Dimpotrivă, calea ce trebuie urmată (temptanda uia, ibid., 8) duce, cum arată foarte clar v. 176 din cartea a II-a, de la ,,poemul ascrean”,  deci de la modelul hesiodic, la ,,cetăţile romane”,  Romana per oppida (2, 176).

   Această cale apare, de altfel, din nou menţionată, în termenii unui alt scenariu alegoric, în partea mediană a proemiului cărţii a III-a, vv. 10-15. Autorul poemului georgic, afirmă aceste versuri, reîntorcându-se de pe ,,culmea Aoniană” (Aonio rediens [..] uertice, 3, 11) aduce cu sine ,,în patrie” (in patriam mecum, ibid., 10) Muzele înseşi, altfel spus cântecul de inspiraţie greacă. Epitetul Aonio lămureşte natura acestui cântec grecesc, la a cărui italică împământenire aspiră poetul mantuan (cf. şi ibid., 12: referam tibi Mantua): căci nu este vorba, desigur, de orice fel de poezie greacă - vv. 2-8 din proemiul cărţii a III-a a Georgicelor ne interzic o atare ipoteză -, ci numai de aceea compusă de poetul născut în Beoţia, aşadar în ţinutul unde se înalţă munţii Aonieni, în frunte cu Heliconul, despărţit de Ascra lui Hesiod doar prin râul Permessos [45] .

   Cu alte cuvinte, cum notează E. de Saint-Denis [46] , Vergilius afirmă cât se poate de direct intenţia de a deveni un Hesiod latin. Noutatea şi întâietatea poeziei sale, prin urmare, nu se mai raportează la ansamblul producţiilor poetice până atunci apărute, nu mai vizează, aşadar, absolutul, originalitatea totală, aşa cum am fi putut bănui apelând doar la unele dintre pasajele anterior citate. Noutatea şi întâietatea poeziei vergiliene au în vedere exclusiv literele latine, publicul roman căruia poeme de  factură ascreană - deci cu un conţinut şi după tipare hesiodice -, dar aparţinând unui autor latin, îi sunt necunoscute. Poetul se învederează nu un deschizător, ci un re-deschizător de vechi şi sacre surse: sanctos [..] recludere fontis (2, 175).Noutatea, în spaţiul rostirii georgice, ia forma tradiţiei celei mai vechi şi venerabile.

   În concluzie, Georgicele oferă, în raport cu spaţiul poetic bucolic, o perspectivă nouă în ceea ce priveşte esenţa şi factorii care condiţionează creaţia poetică.

   Aceasta din urmă nu se mai restrânge la dimensiunile unui cântec amebeic, în pofida faptului că tocmai poemul didactic, prin natura sa specifică, este cel mai deschis dialogului.

   Poemul georgic, în al doilea rând, nu mai permite definirea ca lusus, am spune nu mai permite definirea exclusivă prin această dimensiune, nu se mai confundă cu ea, aşa cum fusese cazul poemului bucolic.

   În al treilea rând, poezia, asumând, din perspectivă georgică, o dublă condiţionare - ca produs al unui efort particular de elaborare şi ca proiect de adaptare novatoare în spaţiul poeziei latine a modelului grecesc adecvat acestui spaţiu - se vădeşte a oferi autorului ei calea cea mai sigură de acces la gloria posterităţii literare.

Spaţiul epic

De la Homer până la Vergilius, în măsura în care putem reconstitui, pe baza operelor şi a fragmentelor păstrate, un anumit traseu al devenirii sale culturale şi literare, epopeea s-a realizat şi definit, între altele, ca genul poetic cel mai puţin permeabil personalizării discursului, respectiv implicării vocii auctoriale în propriul discurs poetic. Vocaţia prin excelenţă narativă a epopeii [47] a determinat crearea unui mod specific rostirii epice, materializat prin deplasarea relatării de la persoana I - marcând participarea nemijlocită a vocii auctoriale la evenimentele relatate - la persoana a III-a, care exclude intervenţia auctorială directă, creând prin aceasta un decalaj net şi irecuperabil între timpul rostirii şi timpul evenimentelor. Astfel, relatarea epică, nepermiţând, ab initio, aşadar încă din epoca homerică, autorului poemului să ia loc printre personajele acestuia, s-a cristalizat în formele unei naraţiuni par derričre, consfinţită ca atare de teoria poetică clasică, în speţă de poetica aristotelică [48] .

   Şi totuşi, vocea auctorială a reuşit să se strecoare, în pofida unei duble interdicţii, dictată atât de practica scriiturii epice, cât şi de poetica clasică, în acest spaţiu epic compact, aproape impermeabil. O atare pătrundere s-a realizat chiar în cadrul epopeilor-prototip ale Antichităţii clasice, cele două epopei homerice. Este de bănuit că absenţa personalizării discursului în Iliada şi Odiseea ar fi făcut, practic, imposibilă orice încercare ulterioară în această direcţie.

   Ne referim, desigur, în primul rând la debutul rostirii epice. El este cunoscut, de la Homer încoace, ca un topos de neînlocuit şi de neeliminat din structura compoziţională a epopeii: invocaţia. Aceasta reprezintă unul dintre puţinele locuri în care spaţiul epic se restrânge la un singur (aparent) ,,personaj”: creatorul său, altfel spus cel care relatează. Alte personaje dispar total (chiar dacă se fac diverse referinţe la ele), cel puţin pentru acele câteva momente cât durează adresarea către forţele divine ale inspiraţiei.

   Avem în vedere, în al doilea rând, şi alte secvenţe epice în care aceeaşi voce auctorială, până atunci utilizată instrumental, doar spre a relata şi descrie, asemenea unui aparat de înregistrare-redare, iese ea însăşi în prim-planul relatării. Este cazul unui topos, desigur tot de sorginte homerică, pe care îl cunoaştem sub denumirea tradiţională de catalog. În sfârşit, existenţa altor situaţii similare se poate explica prin analogie cu aceste două elemente structurale fundamentale din perspectiva constituirii istorice a epopeii ca gen.

   Vergilius nu se abate, prin construirea edificiului său epic, de la această tradiţie. Nicăieri în cuprinsul Eneidei, în afara invocaţiilor din cântul I şi al VII-lea, autorul nu se include pe sine însuşi în relatare, utilizând mărcile gramaticale specifice persoanei întâi. Este, în consecinţă, cu totul dificilă şi riscantă încercarea de a justifica resorturile intime ale concepţiei vergiliene despre poezie în opera care, prin esenţa ei şi prin formula de construcţie aflată la bază, refuză orice - să spunem aşa - vedere ,,pe dinăuntru”. Rândurile de faţă îşi asumă un astfel de risc, autorul lor fiind conştient de caracterul cu totul provizoriu al rezultatelor investigaţiei sale.

   După cum enunţă chiar primul hemistih al Eneidei, eposul vergilian tinde să rămână un spaţiu al cântecului: Arma uirumque cano. Prezenţa verbului canere nu este, însă, relevantă. El se conformează tiparelor epice consacrate, care utilizau un astfel de verb de asemenea în primul vers, atât al Iliadei (αειδε, ,,cântă”), cât şi al Odiseii (εννεπε, ,,spune”). În plus, cea de-a doua invocaţie (Aen. 7, 37-45) conţine cu totul alte verbe ale rostirii epice: expediam (v. 40), reuocabo (ibid.), dicam (vv. 41-42), moueo (opus, 45). Aceste verbe marchează, după opinia noastră, ieşirea spaţiului epic vergilian în afara efectelor incantatorii ale rostirii poetice. Cântecul epic, chiar definit prin intermediul verbului canere, într-o manieră care continuă o formulă întâlnită în spaţiul bucolic (cum canerem reges et prœlia, Buc. 6, 3) [49] , capătă o certă autonomie faţă de cântecul bucolico-georgic.

   S-ar putea susţine existenţa unei funcţii de natură psihagogică şi în Eneida. Este neîndoios meritul Mariei Desport de a fi încercat să o pună în evidenţă. Autoarea porneşte de la premisa indiscutabilă a existenţei unei a doua epopei, ,,în filigran”,  sub canavaua epică propriu-zisă a Eneidei. Şi anume, dincolo de cadrul homeric preluat din tradiţia epică, Eneida revelează un spirit personal, dominat de idealul unei poezii incantatorii, având în centru (ca şi spaţiul bucolico-georgic) figura mitică a lui Orpheus, grefată însă pe un sentiment profund roman şi italic [50] . Epopeea vergiliană ar fi, susţine autoarea citată (ibid.), revelatoarea funcţiei magico-incantatorii a poeziei, prin intermediul unor uates (citharezi, poeţi-profeţi, ,,barzi” războinici etc.), precum Cretheus, Carmentis (Musa latină), Linus sau Misenus, rivalul roman al lui Orpheus.

   Totuşi, la o analiză în detaliu a textului epopeii, se constată că funcţia psihagogică nu aparţine, în realitate, poeziei, ci rostirii prin intermediul cuvântului obişnuit. Forţa acestuia se exercită într-un context care nu este niciodată poetic. Iată câteva exemple.

   Cuvântul aduce potolirea simţurilor, linişte şi mângâiere: dictis maerentia pectora mulcet (1, 197); lenibat dictis animum (6, 468). Cuvântul consolează şi abate grijile din suflet: At pius Aeneas, quanquam lenire dolentem/solando cupit et dictis auertere curas (4, 393-394); dictis solatur amicis (5, 770); sed cape dicta memor, duri solacia casus (6, 377). Alteori, cuvântul provoacă mânie şi violenţă: Talibus Allecto dictis exarsit in iras (7, 445); Talibus exarsit dictis uiolentia Turni (11, 376) sau, dimpotrivă, uimire şi tăcere încordată: Dixerat Aeneas. Illi obstipuere silentes,/conuersique oculos inter se atque ora tenebant (11, 120-121). În sfârşit, în alte împrejurări, forţa cuvântului se face resimţită prin capacitatea lui de a stimula comportamentul eroic: Nunc prece, nunc dictis uirtutem accendit amaris (10, 368).

   Repetăm, este vorba, în toate cazurile (la care se pot adăuga şi altele [51] ), de puterea cuvântului obişnuit, adresat întotdeauna unui partener de dialog sau de acţiune. Este foarte probabil, cum afirmă Marie Desport [52] , că puterea cuvântului se dovedeşte a fi, în Eneida, aproape sau de-a dreptul magică. Ea nu priveşte, însă, ţinem să precizăm, nicidecum actul poetic. Nici una dintre situaţiile de mai sus nu angajează poezia, nici măcar pe aceea anonimă şi ,,primitivă” (în terminologia autoarei amintite) [53] , reprezentată de carmen. Prin urmare, nu avem nici un temei oferit de textul epic vergilian care să îndreptăţească echivalenţa propusă [54] între puterea cuvântului şi puterea cântecului. O atare echivalenţă rămâne, deocamdată, de domeniul ipoteticului.

   Ne-a atras, în schimb, atenţia un scurt fragment din cartea I, vv. 740-746. Protagonistul, aedul Iopas, intonează, însoţit de o liră aurită, un cântec (canit, 742) despre astre, despre fenomenele cosmice, despre originea oamenilor şi a animalelor: Hic canit errantem lunam solisque labores;/unde hominum genus et pecudes, unde imber et ignes;/Arcturum pluiasque Hyades geminosque Triones;/quid tantum Oceano properent se tingere soles/hiberni uel quae tardis mora noctibus obstet. (742-746). Ultimele două versuri citate reproduc fără nici o modificare ultimele două versuri din pasajul reprezentat de Georg. 2, 477-482; de asemenea, o parte din primul vers citat în fragmentul de mai sus reia în ecou al doilea vers din pasajul georgic (defectus solis uarios lunaeque labores, Georg. 2, 478). Interferenţele, remarcate de comentatori [55] , sunt fără îndoială semnificative.

   Astfel, în ambele cazuri este vorba de o rostire poetică, şi nu de una obişnuită, situată în afara cântecului. Această rostire cuprinde un spaţiu poetic extrem de vast. Obiectul poeziei - fie al cântecului lui Iopas, fie al celui spre care tinde în mod declarat poetul georgic - se confundă cu infinitatea însăşi a universului vizibil. Poezia se deschide astfel ea însăşi înaintea universului. Devine, prin aceasta, capabilă nu doar de reproducere, ci şi de explicare (unde, Georg. 2, 479; Aen. 1, 743; qua, Georg. 2, 479; quid, Georg. 2, 481; Aen. 1, 745; quae, Georg. 2, 482; Aen. 1, 746). Dacă poezia posedă, cum consideră Marie Desport [56] , puteri miraculoase, ca, de pildă, cele ale magicienilor orfici, este dificil să afirmăm pe baza celor două pasaje analizate în paralel. Pornind de la ele, se poate însă susţine, după opinia noastră, că poezia, în concepţia vergiliană, este capabilă să permită accesul la esenţele cognoscibile ale lumii şi să le reveleze. Ea deţine, cu alte cuvinte, în spaţiul epic aceeaşi funcţie cognitivă, didactică şi revelatoare, ca şi în spaţiul rostirii bucolico-georgice.

   O atare ipoteză interpretativă, în cazul în care nu violentează contextul, mai restrâns sau mai larg, al semnificaţiilor, poate pune în lumină caracterul relativ unitar al concepţiei vergiliene despre poezie, ca act de creaţie într-un spaţiu specific.


[27] Virgile. Bucoliques, pp.36-37.

[28] Apud E. de Saint-Denis, ibid., p.36, n.3.

[29] Apud E. de Saint-Denis, ibid.

[30] Virgile. Bucoliques, p.37. Este adus în sprijinul ipotezei şi un pasaj din Calpurnius Siculus (Buc. 4,62-63), pasaj pe baza căruia E. de Saint-Denis admite identitatea Tityrus - Vergilius.

[31] Pentru F. Plessis şi P. Lejay, ed. cit., p.232, n.3, epitetul în cauză, tradus prin ,,humble”, ar notifica, în raport cu gloria lui Caesar Octavianus, condiţia umilă a poetului. O echivalenţă mai adecvată în context propune, pentru sintagma ignobilis oti (Georg. 4,564), E. de Saint-Denis, Virgile. Géorgiques, p.76: ,,une ingénieuse retraite”.

[32] D. Filimon, op. cit., pp.118, 122-123 (cu bibliografia aferentă).

[33] Interpretarea aparţine editorilor textului vergilian din colecţia Hachette, F. Plessis şi P. Lejay,ed. cit., p.168, n.3.

[34] Cf., de pildă, F. Plessis, P. Lejay, ed. cit., p.168, n.4: versul ennian apare reprodus de Cicero în Tusc. 1,15,34; 49,117 şi în Cato Maior 20,73 în cadrul următorului distih elegiac: Nemo me dacrumis decoret, nec funera fletu/faxit. Cur? Volito uiuos per ora hominum (în FPR, fr. 509 = Epigrammata, fr. II, vv.17-18 Vahlen, p.215, cu variante nesemnificative: lacrimis, respectiv uirum).

[35] Ele sunt menţionate de E. de Saint-Denis, ed. cit., p.107 (nota la v.289).

[36] M. Nichita, cap. Georgicele, în vol. col. Istoria literaturii latine. Vol. II. Partea I, pp.138, 140-141; J. Perret, op. cit., p.68; M. Desport, op. cit., pp.337, 347-348 (autoarea subliniază paralelismul reprezentat de rolul poetului şi rolul cultivatorului în raport cu natura, ceea ce realizează unul prin muncă obţinând celălalt prin vraja cuvântului).

[37] M.Nichita, ibid., p.141.

[38] A se vedea, de pildă, OLDpp.494-495, în special sub punctele 4-5, 7-8.

[39] F. Plessis, P. Lejay, ed. cit., p.155, n.3.

[40] E. de Saint-Denis, ed. cit., pp.33, 99 (nota la v.386).

[41] Id., ibid., p.99.

[42] Cf. şi M. Desport, op. cit., p.331. Autoarea adaugă şi un reper ennian: Musarum scopulos [...] superare (v.223 M).

[43] F. Plessis, P. Lejay, ed. cit., p.167, n.3.

[44] Id., ibid., p.142, n.9; E. de Saint-Denis, ed. cit., p.96 (nota la v.176). Virtuţile cântecului hesiodic au fost evidenţiate de Vergilius - atrage atenţia M. Desport, op. cit., p.333 - încă din Bucolica a VI-a (vv.69-71). Pentru posteritatea literară a motivului vergilian, preluat de Propertius pe o cale directă, a se vedea demonstraţia lui P.H. Enk, în vol. Sex. Propertii Elegiarum Liber secundus. Lugduni Batavorum in aedibus A.W. Sijthoff, 1962, pp.28-29.

[45] F. Plessis, P. Lejay, ed. cit., p.168, n.6; E. de Saint-Denis, ed. cit., pp.102-103 (nota la v.11). ćinutul aonian este, de asemenea, acela în care Hesiod a primit darurile şi însemnele poeziei din partea Muzelor (Theog. 22-23), tot acolo fiind plasată şi iubirea de nevindecat a lui Gallus, de data aceasta în spaţiul rostirii bucolice (Buc. 10,9-12). Cf. şi       M. Desport, op. cit., p.333.

[46] Ed. cit., p.103.

[47] Aristotel, Poetica, 1449b5, 1459b25.

[48] Aristotel, Poet. 1460a5.

[49] Paralelismul a fost relevat de M. Desport, op. cit., p.354; E. Paratore, Struttura, ideologia e poesia nell' ecloga VI di Virgilio, în Hommages ŕ Jean Bayet. Bruxelles, 1964, pp.509-537; G. D'Anna, Rileggendo l'inizio della sesta Bucolica di Virgilio, în Hommage ŕ Henry Bardon. Bruxelles, 1985, pp.1-9.

[50] M. Desport, op. cit., pp.462-463.

[51] Id., ibid., pp.395-396.

[52] Id., ibid., p.396.

[53] Op. cit., pp. 395, 397-398.

[54] Ibid., p.398.

[55] F. Plessis, P. Lejay, ed. cit., p.284, n.4; E. de Saint-Denis, ed. cit., p.101 (nota la v.477, cu referire şi la Buc. 6,31 sqq.).

[56] Op. cit., p.386.

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Liviu FRANGA                           Last update: December 2002                Web design§Text editor: Monica CIUCIU