Eşecul poeziei?

   Nu fără o anumită îndreptăţire, criticii [57] au văzut în ultima Bucolică tabloul unei veritabile descompuneri a universului arcadian al poeziei, anulat, în opinia lor, de forţa penetrantă a unor elemente exterioare lui. Aceeaşi semnificaţie ar deţine şi secvenţa, de asemenea finală, a Georgicelor, reprezentată de episodul lui Orpheus. Fără a mai aduce în discuţie detaliile argumentelor, ne mărginim aici să reamintim principalele fapte pe baza cărora se putea trage amintita concluzie.

   Bucolica a X-a a fost în mod explicit concepută ca ultima, aşadar ea poate fi considerată un fel de ,,adio” de la operă în ansamblu [58] . Din punctul nostru de vedere, semnificativă apare, de fapt, coerenţa, şi nu cronologia în sine a alcătuirii spaţiului poetic bucolic, cronologie care, de altfel, rămâne controversată [59] şi, ipso facto, nerelevantă.

   Elementul capabil să distrugă universul poetic bucolic nu pătrunde din afară, dimpotrivă, el aparţine acestui univers: pasiunea furibundă [60]. Dragostea (faţă de Phyllis sau Amyntas) devine o furie erotică orbitoare şi delirantă în cazul lui Gallus, pe care nici zeii, nici alte personaje şi, în ultimă instanţă, nici poezia nu-l mai pot aduce la normalitate [61]. Dar Vergilius nu sugerează nicăieri posibilitatea unei atât de violente transformări a iubirii în pasiune devastatoare. Altfel spus, nici un fragment din Bucolice nu ne permite să afirmăm că în acest spaţiu ar coexista două tipuri de eros. Dimpotrivă, cum s-a arătat [62], singurul ,,element negativ” care afectează armonia spaţiului bucolic - spaţiu configurat de trinomul divinitate-om-natură - este ceea ce Vergilius numeşte Amor. El nu are alte efecte, în spaţiul bucolic, decât distructive, întrucât violentează ,,legile Arcadiei” [63] .

   În sfârşit, dacă poezia n-a reuşit să-l salveze pe Gallus,   reintegrându-l în universul din care Amor l-a smuls - versul 69, Omnia uincit Amor: et nos cedamus Amori, pare a constitui, după cum se consideră uneori [64] , concluzia întregii Bucolici, dacă nu chiar a spaţiului bucolic în ansamblul lui -, o astfel de ,,victorie” a pasiunii, ca element dezintegrator în universul bucolic, asupra poeziei se raportează, ţinem să precizăm, în mod strict la persoana lui Gallus (nec carmina nobis / ipsa placent, 62-63), şi nu trebuie în nici un caz extrapolată. Bucolica a X-a, dacă dorim să simplificăm lucrurile în atari termeni, înregistrează eşecul poeziei ca remediu în cazul exclusiv al lui Gallus. Altfel zicând, este vorba de un eşec local, nu de unul global şi definitiv al poeziei [65] . Nu am avea nici un motiv, oferit de textele vergiliene, să susţinem teza eşecului total al poeziei în universul bucolic, în afară doar de cazul în care am reduce un întreg spaţiu poetic la o singură persoană, a lui Gallus, identificând acest spaţiu poetic cu un protagonist al său.

   Ideea eşecului poeziei este acreditată de unii cercetători [66] şi în cazul Georgicelor. Bucolica a X-a înregistra reculul poeziei (cedamus, 69) în faţa pasiunii devastatoare. Prin episodul lui Orpheus, poezia se dovedea incapabilă, în ultimă instanţă, înaintea morţii, căci Eurydice se reîntoarce, după o smulgere de câteva clipe, pentru totdeauna în împărăţia umbrelor. Eşecul lui Orpheus ar transpune, în limbaj mitic, eşecul poeziei.

   Această interpretare omite cu bună ştiinţă succesiunea reală a datelor mitului. Desigur, Eurydice se va întoarce, în cele din urmă, definitiv pe ţărmul acherontic. De unde, însă, n-ar fi reuşit nici o clipă să se dezlipească dacă nu ar fi triumfat peste întreaga lume infernală cântecul lui Orpheus. Această biruinţă a cântecului este omisă de criticul francez menţionat, care pune, în schimb, în evidenţă pierderea Eurydicei şi înfrângerea lui Orpheus. Poezia se dovedeşte, în realitate, pe deplin capabilă să supună lumea, fie ea de sus sau de jos. Dacă Orpheus a pierdut, acest fapt nu se datorează nicidecum poeziei, cum afirmă Jacques Perret, ci lui Orpheus însuşi, care nu a rezistat tentaţiei. Poezia, repetăm, nu are nici un amestec. Pusă în acţiune, ea îşi dovedise, fără putinţă de tăgadă, întreaga putere (Georg. 4, 471-484). Credem, împreună cu Mihai Nichita [67] , că finalul Georgicelor marchează, dimpotrivă, triumful poeziei asupra suferinţei şi, odată cu el, ,,eternitatea creaţiei poetice “ (id., ibid.).

   În sfârşit, un scurt pasaj din cartea a II-a a Georgicelor, neadus până acum în discuţie, ar putea servi şi el drept argument în favoarea tezei anulării funcţiilor poeziei în universul bucolico-georgic. Este vorba de finalul invocaţiei către Maecenas, cuprinzând următoarele versuri: Non ego cuncta meis amplecti uersibus opto;/non, mihi si linguae centum sint oraque centum,/ferrea uox. Ades et primi lege litoris oram:/in manibus terrae; non hic te carmine ficto/atque per ambages et longa exorsa tenebo (42-46).

   Vergilius îşi asumă aici, într-un mod cât se poate de ferm, responsabilitatea opţiunilor poetice. Două sunt afirmaţiile care dobândesc, în finalul dublei invocaţii a cărţii a II-a (către Bacchus şi către Maecenas), un contur pregnant.

   Poetul nu înţelege să abordeze, prin versurile care alcătuiesc textul operei (meis [..] uersibus, 42), în mod exhaustiv (cuncta, ibid.) subiectul ales. Anumite aspecte vor rămâne deoparte. Este cazul horticulturii, la care poetul renunţă, din lipsă de spaţiu (spatiis exclusus iniquis, 4, 147), în favoarea posterităţii literare. El nu va proceda asemenea poetului epic, chiar dacă ar avea o sută de limbi şi o sută de guri şi o voce de fier. Aluzia la un topos homeric (Il. 2, 484-493) [68] este evidentă, Vergilius georgicul neambiţionând, asemenea autorului epic, să desfăşoare subiectul în întregimea lui.

   În al doilea rând, apelând la simbolistica tradiţională a recuzaţiei, poetul georgic îşi declară incapacitatea de a se avânta în largul mării epice: el va naviga, sub privirile lui Maecenas, de-a lungul ţărmului, fără să se îndepărteze de el (ades et primi lege litoris oram, 44). Astfel, va simţi mereu pământul aproape (in manibus terrae, 45). Pământul, ţărmul devin, la Vergilius georgicul, simboluri ale unei anumite realităţi literare care, prin însăşi natura ei, conferă certitudine opţiunilor poetice. În opoziţie cu această realitate - am spune, terestră - a spaţiului georgic, poezia bazată exclusiv pe ficţiune (carmine ficto, ibid.) aparţine unui univers ireal, fără legătură directă cu cel terestru şi palpabil. Acest univers al irealului, al plăsmuirii pure (ficto, ibid.), nu este altul decât cel oferit de poezia epică. Ultimul vers (46) alude din nou la epopee (ambages, longa exorsa).

   Întreg pasajul nu poate fi, aşadar, interpretat ca o recuzaţie a poeziei în general. În universul georgic, ca şi în cel bucolic, rostirea poetică nu îşi vede niciodată suprimate resorturile, nici funcţiile pe care le îndeplineşte. În versul 45 din prologul cărţii a II-a a Georgicelor, Vergilius recuză nu ficţiunea poetică în sine, nu dimensiunea sau natura imaginară a universului poetic, ci acel tip de discurs poetic construit în exclusivitate pe ficţiune. Vergilius recuză în mod manifest ceea ce el numeşte carmen fictum şi nu, să spunem aşa, fictio carminis: cu alte cuvinte, poezia epică (sau epico-tragică), nu poezia în sine.

O posibilă încheiere

   Nu poate fi, în concluzie, acceptată ipoteza unui eşec, într-un fel sau altul, al poeziei, al funcţiilor şi al capacităţilor acesteia în propriul spaţiu de manifestare. La aceeaşi concluzie ajungem, de altfel, refăcând parcursul analizei noastre.

   Ea a pornit de la dificultatea descoperirii pasajelor vergiliene capabile să dezvăluie concepţia autorului lor despre esenţa, funcţiile şi circumstanţele actului poetic. Această dificultate se datorează, în opinia noastră, următoarelor două cauze.

   În primul rând, nici una dintre cele trei opere vergiliene consacrate de o tradiţie culturală multimilenară nu oferă, într-un context sau altul, o meditaţie coerentă şi sistematică asupra resorturilor esenţiale ale poeziei. Dacă această situaţie poate fi întâlnită şi la alţi poeţi, anteriori sau ulteriori, ceea ce este particular în cazul lui Vergilius provine din faptul că vocea auctorială evită, în general, asumarea declarată a anumitor opţiuni poetice şi, mai ales, justificarea lor. Poetica vergiliană apare în cel mai înalt grad dependentă de şi deductibilă din contextul restrâns al operei.

   În al doilea rând, această operă nu coincide - cum fusese cazul poemului lucreţian sau al culegerii catulliene, pentru a ne referi la exemplele cele mai cunoscute - cu un produs literar unic, materializat printr-un singur poem sau printr-o singură carte de poeme (libellus). În consecinţă, suntem departe, în cazul lui Vergilius, de o viziune poetică unică şi, de aici, nu mai puţin departe de o unitate monolitică a concepţiei poetului despre menirea şi sensul creaţiei sale.

   Fiecare dintre cele două opere vergiliene posterioare Bucolicelor deschide un spaţiu poetic nou, care reverberează însă semnificaţii aparţinând operei precedente.

   Astfel, spaţiul bucolic, definit, în esenţă, ca locul naşterii şi rostirii perpetue a cântecului intonat de poet (păstor sau zeu) şi reluat şi îmbogăţit de pădure, deschide perspectiva conceperii poeziei ca un dialog al cunoaşterii revelatorii, perspectivă care devine fundamentală în spaţiul georgic. Pe de altă parte, cântecul, bucolic sau georgic, nu are doar rostul de a iniţia şi instrui, ci şi de a crea, atât celor care îl intonează, cât şi celor care îl ascultă, o stare de fericire atotcuprinzătoare, capabilă să compenseze frustrările din viaţa reală.

   Acestor funcţii ale poeziei evidenţiate în spaţiul bucolic (respectiv, de cunoaştere-revelare şi beatificare, la care se adaugă, în egală măsură, şi cea ludică), funcţii regăsite, cum arătam, şi în spaţiul georgic, li se adaugă, în cuprinsul rostirii georgice, una esenţialmente nouă. Este vorba de capacitatea cântecului georgic de a triumfa peste timp, glorificând lucrarea poetică a autorului său. Această funcţie a poeziei, absentă din spaţiul rostirii bucolice, este condiţionată de doi factori: labor şi nouitas. Prezenţa lor delimitează clar, în ceea ce priveşte conceperea creaţiei poetice, spaţiul georgic de cel bucolic.

   La rândul lui, spaţiul epic pare a fi pus, încă din primul vers al Eneidei, sub semnul cântecului, care nu acoperă, totuşi, întregul spaţiu al epopeii. Căci rostirea epică iese, fie şi în parte, de sub puterea mirifică a cântecului (în sens bucolic şi georgic), pentru a dobândi o existenţă de sine stătătoare. Anumite pasaje, de altfel izolate, precum cântecul lui Iopas, analizat în paginile precedente, pot fi considerate reverberaţii sau, dacă vrem, reminiscenţe actualizate ale semnificaţiilor cântecului din spaţiul bucolico-georgic.

   Fără a aspira vreodată la condiţia de teoretician al poeziei, Vergilius ne permite, astfel, accesul nu numai în profunzimea semnificaţiilor fiecărui univers poetic dezvăluit de textele sale, ci şi în zona, nu întotdeauna însă dată pe de-a-ntregul la iveală, a intenţiilor, preferinţelor şi finalităţilor care subîntind şi, în ultimă instanţă, generează spaţiul poetic al operelor sale.


[57] J. Perret, op. cit., p.64; E. Paratore, Virgilio, p. 129; E. de Saint-Denis, ed. cit., pp.17, 19; D. Filimon, op. cit., p.125.

[58] J. Perret, op. cit., pp.64-65; E. de Saint-Denis, ed. cit., pp.4-5, 7.

[59] Acesta este, de altfel, punctul de vedere al criticii moderne, aşa cum afirmă ar-gumentat E. de Saint-Denis, în studiul introductiv al ediţiei Bucolicelor în colecţia Budé (ed. cit., pp.20-21).

[60] J. Perret, op. cit., pp.64-65.

[61] Id., ibid., p.65.

[62] D. Filimon, op. cit., p.125.

[63] Id., ibid.

[64] J. Perret, op. cit., p.65. Contra, E. Paratore, Virgilio, p.129.

[65] M. Nichita, op. cit., p.131. După cum subliniază E. Paratore, Virgilio, p.131, poetul a intenţionat, în ultima bucolică, să reafirme caracterul sacru al idealului său poetic.

[66] Este cazul lui J. Perret, op. cit., pp.65-66.

[67] Op. cit., p.159.

[68] În legătură cu originea şi specificul acestui topos homeric, tradiţional denumit ,,catalogul corăbiilor” (Boiotia, după numele primei etnii menţionate), ne permitem să indicăm cititorului comentariul nostru în ediţia Homer. Iliada. Traducere de G. Murnu. Bucureşti, Univers, 1985, p.81, nota la v.489 (şi bibliografia citată; a se consulta şi ediţia revăzută şi adăugită din 1995, Editura Fundaţiei Culturale Române, p.85). Semnalăm, de asemenea, faptul că Vergilius nu este primul poet latin care a preluat motivul în cauză. Îl regăsim, după mărturia lui Macrobius (Saturnalia, 6,3,6), la Hostius, autorul poemului epic Bellum Histricum, apărut probabil în prima jumătate a sec. I a.Chr.: non si mihi linguae/centum atque ora sient totidem uocesque liquatae (în ediţia PRVR, p.146, fr.4).

 

© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Liviu FRANGA                           Last update: December 2002                Web design§Text editor: Monica CIUCIU