CAPITOLUL VI. PROPERTIUS

 

 

   Textele poetului din Asisium - indiferent de cronologia editării lor în Antichitate [1] - permit cercetătorului de astăzi, ca şi în cazul tradiţiei manuscrise catulliene, o abordare globală, fără delimitarea anumitor spaţii poetice în ansamblul operei, dată fiind apartenenţa lor declarată la un singur gen poetic, cel elegiac. După experienţa de precursor a lui Gallus, din nefericire integral irecuperabilă şi, practic, imposibil de reconstituit în datele ei concrete [2] , precum şi după cea dintâi păstrată culegere latină de poeme elegiace, datorată lui Tibullus - culegere din care, însă, nu se pot selecta decât un număr foarte restrâns de referinţe, de altfel disparate, la funcţiile creaţiei poetice, aspecte dublate de serioase probleme generale de cronologie şi datare [3] -, elegia properţiană oferă, graţie poate în primul rând unicei opţiuni de gen a autorului ei, o perspectivă relativ unitară asupra discursului, ca urmare a unei concepţii proprii direct afirmate.

   Spre deosebire de opera mult mai complexă sub raport genologic a poetului contemporan Vergilius, elegiile lui Propertius nu descoperă lectorului o multiplicitate de spaţii poetice, interferente şi/sau autonome. Rostirea poetică asumă, cum notam mai sus, o condiţie unică: cea determinată de opţiunea elegiacă. În consecinţă, Propertius afirmă sau recuză prin intermediul unor pasaje care pot fi considerate cu certitudine fragmente ale unui program poetic dezvoltat în mod nesistematic, numai în funcţie de propria opţiune, de altfel justificată în mai multe rânduri [4] .

   Din acest punct de vedere, poziţia pe care se situează poetul din Asisium este singulară. Exceptându-l pe celălalt poet contemporan, Tibullus, a cărui creaţie elegiacă (lipsită însă, cum aminteam, de suportul unor consideraţii teoretice) debutase puţin mai devreme [5] , Propertius rămâne singurul poet latin din sec. I a. Chr., ale cărui opinii despre poezie, ca act şi, totodată, ca produs al unei creaţii specifice, presupun identitatea acesteia cu un gen particular al ei. Nici unul dintre poeţii anteriori sau contemporani, ale căror opinii şi opţiuni privitoare la poezie    s-au transmis, de la Varro, Lucretius şi Catullus până la Horatius, nu apare ataşat cu atâta fidelitate de universul de reprezentări specifice unui anumit gen poetic, precum Propertius.

   În consecinţă, textele selectate mai jos afirmă două trăsături fundamentale ale poeticii properţiene.

   Este vorba, în primul rând, de asumarea directă, angajată, a tuturor opţiunilor şi punctelor de vedere expuse într-un context dat. Evitarea oricărui ,,travesti”,  a oricărei dedublări - în maniera rostirii bucolice [6] -, precum şi abandonarea scenariului mitico-iniţiatic, capabil să transfigureze opiniile autorului textului, deturnându-le spre simboluri generice - în maniera rostirii georgice, respectiv epice -, conduce la personalizarea totală a discursului poetic, în continuarea şi adâncirea unei tradiţii latine specifice secolului I a. Chr., ilustrată atât de Lucretius, pe de o parte, cât şi de Catullus şi de ceilalţi neoterici, pe de alta.

   În al doilea rând, identitatea mai sus amintită, între poezie şi elegie, introduce o perspectivă nouă asupra esenţei, funcţiilor şi circumstanţelor care condiţionează creaţia poetică. Afirmarea unei atari identităţi la Propertius (inclusiv sub forma recuzaţiei altor genuri în afara elegiei) [7] reprezintă consecinţa asumării totale a discursului poetic de către autorul lui. Căci elegia este, cum s-a observat, pe bună dreptate [8] , singura creaţie poetică latină în care un autor spune ,,eu” de la cel dintâi până la ultimul vers al poemului şi de la un capăt la altul al culegerii. Opţiunea pentru elegie ca unica formă asumată de poezie se explică tocmai prin această violentă penetrare a eului, a voinţei auctoriale - să spunem aşa - în spaţiul rostirii poetice.

   Totuşi, cum remarcam mai sus, în pofida ineditei identificări a poeziei cu una dintre formele ei particulare, nu se poate vorbi de apariţia la Propertius a unor aspecte în mod esenţial novatoare privind funcţiile sau circumstanţele determinante ale creaţiei poetice. Textele selectate mai jos vor dovedi aceasta tocmai prin faptul că ne-a fost, practic, imposibil să aplicăm o altă schemă de analiză, în afara celei utilizate anterior în cazul poemelor lui Catullus şi al spaţiilor poetice vergiliene. Absenţa unor elemente diferite în demersul întreprins de noi în raport cu analizele precedente se poate, credem, justifica dacă admitem ca fiind deja constituită o veritabilă tradiţie latină în domeniul reprezentărilor teoretice oferite de poezia ultimului secol republican.

   O primă categorie de texte se referă, aşadar, la ceea ce am numit în cuprinsul capitolelor anterioare funcţiile poeziei.

1)  hanc ego non auro, non Indis flectere conchis,

               sed potui blandi carminis obsequio.                    40

                                                                                       (1, 8)

   hic me tam graciles uetuit contemnere Musas,

               iussit et Ascraeum sic habitare nemus,

   non ut Pieriae quercus mea uerba sequantur,                  5

               aut possim Ismaria ducere ualle feras,

   sed magis ut nostro stupefiat Cynthia uersu:

                                                                                       (2, 13)

   non tamen haec ulli uenient ingrata legenti,

               siue in amore rudis siue peritus erit

                                                                                       (2, 34, 81-82)

   ut tuus in scamno iactetur saepe libellus

               quem legat exspectans sola puella uirum.          20

                                                                                       (3, 3).

   Quippe coronatos alienum ad limen amantis

               nocturnaeque canes ebria signa fugae

   ut per te clausas sciat excantare puellas,

               qui uolet austeros arte ferire uiros.                    50

                                                                                       (ibid.)

   Haec urant pueros, haec urant scripta puellas                45

                                                                                       (3, 9)

   O! utinam magicae nossem cantamina Musae!

               haec quoque formoso lingua tulisset opem.

                                                                                       (4, 4, 51-52)

   Ca şi în cazul lui Catullus şi al lui Vergilius, poezia joacă din perspectiva lui Propertius un rol esenţial în existenţa umană. Sub înfăţişarea materială a unei mici cărţi de poeme (termenul libellus, 3, 3, 19 sugerează în mod manifest filiaţia catulliană; cf. infra), poezia intră în viaţa obişnuită, de zi cu zi, a romanilor. Şezând pe o bancă sau pe un scaun, singură, tânăra fată îşi aşteaptă iubitul. Cartea cea mică de poeme elegiace îi însoţeşte singurătatea. Până la sosirea iubitului, ea are menirea de a-i scurta aşteptarea (quem legat exspectans, 20). Efectele pe care lectura poemelor le stârneşte sunt sugerate de frecventativul iactetur. Fără să fie, propriu-zis, numite, aceste efecte se manifestă sub forma părăsirii şi reluării succesive a micului volum de poeme (iactetur saepe, 19). Dincolo de nerăbdarea provocată de aşteptarea iubitului, poezia este cea care farmecă, atrage, seduce, modificând comportamentul uman obişnuit, supunându-l propriei forţe.

   Este chiar cuvântul întrebuinţat de Propertius în secvenţa finală a primului distih citat: carminis obsequio (1, 8, 40). Poezia provoacă, prin puterea miraculoasă la care se referă versul precedent din aceeaşi elegie, supunere faţă de adevărurile frumuseţii ei. Ea înrobeşte, dar nu prin violenţă şi duritate, ci, dimpotrivă, printr-un farmec ademenitor. Acesta credem că este sensul cel mai exact prin care putem echivala epitetul blandi atribuit (ibid.) poeziei [9] . El exprimă ideea de ademenire şi seducţie printr-un farmec irezistibil, provocând o încântare pe care nici strălucirea aurului, nici frumuseţea sclipitoare a perlelor indiene nu o pot egala.

   Verbul care denumeşte în modul cel mai semnificativ această putere de fascinaţie exercitată, mai presus de orice altceva, de către poezie, este flectere (ibid., 39). Numai cu ajutorul ei, poetul a reuşit să se facă ascultat, să înduplece, să acţioneze în vreun fel asupra unui alt suflet decât al său. Verbul flectere, utilizat aici, probabil, şi ca o reminiscenţă a teoriei ciceroniene despre forţa cuvântului oratoric [10] , exprimă capacitatea poeziei de a modela spiritul uman, de a provoca un anumit fel de emoţii, de a-l supune unei puteri nebănuit superioare: aceea a frumuseţii rostirii poetice.

   Forţa unei astfel de frumuseţi, puterea ei irezistibilă de fascinaţie provine, însă, cum era de aşteptat, nu din zona limpede a raţiunii. Dimpotrivă, ea urcă dinspre orizonturile tenebroase ale magiei, ale incantaţiei. Ca şi Vergilius, poetul din Asisium crede în forţa tainică, efectiv magică, a poeziei: magicae […] cantamina Musae (4, 4, 51). Născută din descântec, poezia (Musa, ibid.) deţine puterile misterioase ale aceluia. Poemul rostit de Propertius (per te, 3, 3, 49) va fi capabil, odată folosit de iubitul îndrăgostit, să cheme şi să scoată fetele zăvorâte în casă: clausas […] excantare puellas (ibid.). În felul acesta, poezia îi poate veni iubitului îndrăgostit în ajutor (formoso […] tulisset opem, 4, 4, 52) şi, totodată, îi poate pedepsi pe adversarii acestuia (austeros arte ferire uiros, 3, 3, 50) [11] .

   Acţiunea cuvântului poetic se dovedeşte a fi, aşadar, deosebit de puternică şi nu mai puţin variată. Am semnalat mai sus câteva dintre lexemele cele mai semnificative care o exprimă şi, prin aceasta, o definesc: iactetur, obsequio, blandi, flectere, magicae, cantamina, excantare, tulisset opem, ferire. Acestora le putem adăuga încă trei contexte.

   În 2,34, Propertius îşi caracterizează poezia [12] prin intermediul adjectivului-epitet ingrata, sub forma unei litote (non […] ingrata, 81): efectele produse asupra cititorului (legenti, ibid.) nu sunt dintre cele neplăcute ci, dimpotrivă, poemele elegiace produc un farmec aparte, cu totul altul decât cel pe care îl posedă versurile lui Vergilius (a se vedea contextul lărgit, 2, 34, 77-84). Efectul fundamental al poeziei - identificată, după cum am subliniat mai înainte, cu elegia - rămâne, în mod indiscutabil, farmecul.

   Dar nu şi singurul. Într-un alt pasaj, din elegia a XIII-a a aceleiaşi cărţi, pasaj construit pe schema obişnuită a recuzaţiei [13] , cu implicarea unui zeu (aici, Amor, 2) care rosteşte interdicţia, Propertius se declară indiferent faţă de capacităţile miraculoase de înrâurire ale poeziei, aşa cum sunt ele dezvăluite prin anumite detalii ale mitului lui Orpheus. Astfel, poetul din Asisium nu doreşte ca versul său să aibă puterea de a mişca din loc stejarii de pe muntele Muzelor, Pieros [14] , nici de a îmblânzi fiarele din valea muntelui Ismaros, care să îl urmeze vrăjite. Propertius refuză aici ieşirea din normalitate şi firesc a poeziei, ceea ce echivalează cu plasarea ei, pur şi simplu, în cadrele umanului. Nu este vorba doar de recuzarea poeziei de factură mitologică, încorporată în schemele unui gen sau altul. Poetul din Asisium respinge orice ipostază supraumană şi, ipso facto, non-umană a poeziei, indiferent din direcţia cărui gen ar veni. Pentru Propertius, unica poezie este aceea care are efect asupra umanului; în cazul său, asupra Cynthiei, destinatar şi, totodată, unică sursă a poeziei (ingenium nobis ipsa puella facit, 2, 1, 4; nam sine te nostrum non ualet ingenium, 2, 31, 40) [15] . Verbul utilizat în pasajul citat pentru a delimita singurul domeniu admis de exercitare a forţei poeziei este, la rândul lui, deosebit de semnificativ: stupefiat (2, 13, 7) [16] . Poezia deţine, aşadar, forţa capabilă să provoace uimirea, chiar şocul. Tocmai declanşarea unei atari reacţii este scopul urmărit de poet prin versul său: sed magis ut […]stupefiat (ibid.).

   În sfârşit, un alt context apelează la virtuţile metaforice ale unui verb ca urere (3, 9, 45). Poetul îşi doreşte, de data aceasta, ca versurile lui, odată citite de tineri şi tinere (pueros, puellas, ibid.), să pătrundă adânc în făptura lor trupească, arzându-i asemenea unui foc. Nu poate fi vorba aici, după opinia noastră, de efecte distructive, şi nici măcar malefice sau cel puţin periculoase ale poeziei. Pătrunzând în fiinţa celor pentru care a fost plăsmuită, poezia provoacă o ardere purificatoare. Căci numai după o astfel de mistuire tinerii şi tinerele îl pot aclama pe poet un zeu adevărat: meque deum clament (v. 46). Credem că se poate vorbi, aici, nu de efectele necruţătoare ale poeziei, ci de incomensurabila sa forţă catarctică.

   De la starea de supunere, care paralizează voinţa subjugată de farmecul blând al poeziei, până la şocul uimirii şi violenţa penetraţiei ei în sufletul şi chiar trupul uman, efectele rostirii poetice subîntind poate cea mai largă gamă de reacţii imaginată vreodată de un scriitor latin. Prin urmare, funcţia psihagogică a poeziei considerăm că reprezintă, în continuarea şi adâncirea tradiţiei lucreţiene, respectiv catulliano-vergiliene, unul dintre resorturile fundamentale, dacă nu chiar cel mai revelator, al misiunii poeziei în existenţa umană din perspectiva lui Propertius. Anularea capacităţii ei psihagogice în 2, 8, 11-12 este aparentă, întrucât survine într-un context cert anecdotic: versurile, cum nici darurile înmânate iubitei, n-au reuşit să-i înmoaie inima de fier. Oricum, suspendarea virtuţilor poeziei are loc temporar, iar poetul perseverează. Amor, care naşte poezia iubirii, (de me […]) triumphat (ibid., 40).

2)  Nam modo purpureo fallebam stamine somnum

               rursus et Orpheae carmine, fessa, lyrae;

                                                                                       (1, 3, 41-42)

   nec tantum ingenio quantum seruire dolori

               cogor et aetatis tempora dura queri.

                                                                                       (1, 7, 7-8)

               flebis in aeterno surda iacere situ;

   et frustra cupies mollem componere uersum

                                                                                       (ibid., 18-19)

   et possum alterius curas sanare recentis

               nec leuis in uerbis est medicina meis.

                                                                                       (1, 10, 17-18)

Pasajele de mai sus ilustrează o altă menire a poeziei în existenţa umană. De altfel, după cum am precizat în paginile precedente, rosturile poeziei nici nu apar, la Propertius, în afara cadrelor acestei existenţe, în care ea rămâne profund şi definitiv ancorată. Referinţele la spaţiul mitic sunt, în consecinţă, limitate fie la simple simboluri poetice, făurite de o tradiţie literară străveche (,,Muzele”,  ,,Apollo”,  ,,cântecul / lira lui Orpheus” etc.), fie la segmente mitologice destinate ilustrării anumitor concepte literare (de pildă, în cazul unui scurt pasaj, citat de altfel mai sus, privitor la funcţia psihagogică a poeziei, transfigurată prin mitul orfic). Prezenţa mitului se reduce, astfel, în cuprinsul elegiei properţiene, la o funcţie ornamentală sau, în anumite cazuri, instrumentală, servind afirmării mai nuanţate şi expresive a unor puncte de vedere teoretice [17] . Cu alte cuvinte, mitul intră irevocabil (cel puţin în spaţiul elegiac) în recuzita convenţiei, până în momentul în care, dincolo de acest spaţiu deja închis, Ovidius va reuşi, prin Metamorfoze, să-i redescopere semnificaţiile vii şi originare, ascunse şi totodată deformate de convenţionalitatea schemelor mitologice uzuale, de manual.

   Datorită poeziei elegiace properţiene, mitul suferă, aşadar, cea mai neaşteptată şi cea mai gravă condamnare la convenţionalitate [18] . Faptul survine, în mod paradoxal, tocmai după experimentul vergilian soldat, acesta din urmă, cu o mirabilă evadare mai ales în spaţiul ideal arcadian, dar şi după triumful mitului în epos, recuperat şi redimensionat în funcţie de semnificaţiile istoriei. Or, tot ceea ce poate explica sensul poeziei iese, la Propertius, din sfera mitului şi a mitologiei, pentru a poposi în plină existenţă umană, în real. Textele selectate sub punctul 2) ilustrează, după opinia noastră, în mod manifest şi, credem, chiar mai direct decât grupajul anterior (a se vedea punctul 1) această neaşteptată revenire din spaţiul mitului - fie şi recuperat, ca în Eneida - în spaţiul umanităţii reale, centrate pe existenţa însăşi, biografică şi spirituală, a poetului.

   Aşteptându-şi din nou îndrăgostitul care întârzie, iubita alungă somnul potrivnic ţesând. Dar ţesutul şi necruţătorul somn o obosesc în cele din urmă (fessa, 1, 3, 42). Pentru a scurta, încă o dată, aşteptarea şi - mai ales - pentru a se odihni, Cynthia ia lira în mână. Cântecul, aici mlădiat pe acordurile lirei (spre deosebire de lectura mută din 2, 34, 81 sau 3, 3, 19-20) este leacul cel mai bun: atât pentru sleirea trupului, cât şi  pentru lunga încremenire în aşteptare a sufletului.

   Poezia provoacă, prin urmare, nu numai o stare de graţie. Ea alină durerile, răscumpărând suferinţa. Este ceea ce am denumit, în analiza consacrată poeticii catulliene şi vergiliene, funcţia compensatorie. Epitetul mollem din elegia 1, 7, 19 se referă nu la opţiunea de gen (ca, de pildă, în 2, 34, 42, unde versul elegiac este denumit mollis, în opoziţie cu cel epic, caracterizat prin alte epitete, precum grandia, 3, 9, 4), ci la virtuţile benefice ale poeziei: ceea ce nu reuşeşte plânsul, ca alinător al suferinţelor iubirii, încearcă poemele, carmina (1, 7, 20), reprezentând singura şansă care îi mai rămâne poetului Ponticus, căzut, ca un al doilea Gallus, pradă iubirii.

   Într-un veritabil dialog cu Ponticus, ale cărui replici le deducem din argumentele răspândite de-a lungul elegiei, Propertius dezvăluie efectele compensatorii ale poeziei recurgând la propria experienţă. El afirmă, în primul vers (7) al celui de-al doilea text citat, opoziţia între ingenium şi dolor, ca surse directe ale poeziei. Ambele ţin de persoana însăşi a creatorului: dar, în vreme ce primul factor trimite la lumea poeziei, a inspiraţiei sălăşluind în fiinţa lui intimă, cel de-al doilea se raportează nu la o experienţă literară, ci la cea biografic-sentimentală. Poezia apare şi există, am spune, în spaţiul impalpabil dintre talent (fie şi cultivat) şi sentiment, deci dintre literatură şi viaţă. Poezia este silită, spune Propertius, prin propria persoană a poetului care o creează (cogor, 1, 7, 8), să ,,slujească” (seruire, 1, 7, 7) unei suferinţe al cărei izvor se poate afla şi în afara creaţiei. În alţi termeni, poezia e destinată compensării şi reparării insatisfacţiilor de alt ordin decât cele provenind din natura ei însăşi.

   Este ceea ce afirmă, de altfel, poetul din Asisium în ultimul pasaj citat sub punctul 2). El poate vindeca rănile proaspete ale celuilalt (alterius, 1, 10, 17), dacă se admite ca remediu (medicina, 1, 10, 18) puterea sălăşuind în cuvinte (in uerbis, ibid.) a poetului. O astfel de putere cu efecte binefăcătoare, sugerate prin litota nec leuis (ibid.), se exercită în special asupra unor suferinţe umane aflate în strânsă legătură cu opţiunea poetică a lui Propertius. Prin urmare, cum dragostea este izvorul talentului său (vezi 2, 1, 4 şi 2, 31, 40), puterea vindecătoare sălăşuind în cuvintele poeziei nu poate să aline altceva (sau, poate, nimic altceva mai înainte) de(cât) suferinţele iubirii, curas, termen a cărui utilizare în limbajul erotic este atestată timpuriu în latină [19] .

   Poezia rămâne, cum notează Propertius însuşi, leacul cel mai bun al suferinţelor sufleteşti, o medicina (scil., animi) pentru avatarurile iubirii (dolori, l. cit.). Preludând concepţia ovidiană, manifestă în special prin volumul programatic intitulat Remedia amoris, dar continuând o sugestie care porneşte în mod cert de la Tibullus [20] , Propertius propune lectorilor epocii augustane şi ai celorlalte generaţii o soluţie inedită: iubirea se vindecă prin poezia iubirii. La Ovidius, printr-un pas mai departe, formula se va simplifica, devenind următoarea: iubirea se vindecă, până la urmă, printr-o altă iubire.

3)   me legat assidue post haec neglectus amator

               et prosint illi cognita nostra mala.

                                                                                       (1, 7, 13-14)

   Possum ego diuersos iterum coniungere amantis       15

               et dominae tardas possum aperire fores;

                                                                                       (1, 10)

   Asocierea poeziei şi a cunoaşterii se afirmă relativ târziu în cuprinsul literaturii latine. În afara unor atestări izolate, provenind de la Ennius [21] şi Lucilius [22] (pentru a lăsa deoparte sentenţele rostite într-un anumit context de câteva personaje din comedie) [23] , legătura profundă dintre cele două domenii ale activităţii spiritului apare pentru prima oară supusă unei discuţii sistematice în literatura latină prin opera lui Lucretius. Am subliniat în paginile capitolului respectiv, pornind de la anumite concluzii aparţinând unor cercetări consacrate, faptul că autorul celui dintâi poem didactic latin transmis cvasi-integral este, totodată, şi cel dintâi poet latin care afirmă funcţia preponderent cognitivă a creaţiei poetice. Pentru Lucretius, spuneam, poezia reprezintă un mod de a cunoaşte, o cale de acces, atât spre adevărurile de multe ori invizibile cu ochiul liber ale realităţii, cât şi spre cele abstracte ale ştiinţei. Am definit totodată condiţia instrumentală a poeziei la Lucretius, constatând că aceasta din urmă devine, prin însuşi poemul naturii, un instrument al cunoaşterii.

   Poezia catulliană, precum şi cea neoterică şi postneoterică în ansamblu, par a ignora complet relaţia centrală, pe fundamentul căreia Lucretius îşi înalţă edificiul poemului. Textele cuprinse în Liber şi celelalte fragmente izolate nu atestă în vreun fel interesul autorilor lor pentru identificarea unei anumite legături între poezie şi actul de a şti, de a pătrunde dincolo de aparenţe, de a dezlega întrebări rămase fără răspuns.

   În schimb, prin Vergilius, funcţia cognitivă şi implicit, didactică a poeziei capătă o autonomie deplină în cadrul relaţiei dintre poezie şi cunoaştere. Din mijloc sau instrument pur şi simplu al cunoaşterii, ca la Lucretius, poezia devine un scop în sine, mai mult decât atât, rostul suprem al existenţei la modul bucolic şi georgic. Căci, am notat mai sus, menirea poeziei, în ultimă instanţă, este, la Vergilius, de a face să se deprindă nu tainele universului (rerum […] causas, Georg. 2, 490), adevăruri care se pot înţelege şi pe alte căi, ci tainele cântecului însuşi. Poezia, revelând, generează poezie, pe măsură ce universul, văzut şi nevăzut, se lasă citit.

   Elegia reduce spaţiul cunoaşterii la dimensiuni minime în raport cu infinitatea abordabilă a universului. Poeziei îi revine, astfel, cel puţin la prima vedere, o misiune considerabil mai uşoară: aceea de a pătrunde în sfera limitată a umanului, chiar mult mai puţin, în zona ,,eului”,  perceput ca spaţiu de manifestare a afectivităţii auctoriale. Nu întâmplător, credem, ambele pasaje selectate sub punctul 3) atestă, ca prim cuvânt sau printre primele din vers, forme ale pronumelui persoanei întâi la singular (me, 1, 7, 13; ego, 1, 10, 15). Misiunea poeziei este, totuşi, doar în aparenţă mai uşoară în spaţiul elegiac faţă de ceea ce îi revine în spaţiul bucolico-georgic sau în cel didactic lucreţian. Unei infinităţi, obiectiv existente, a formelor realităţii materiale şi spirituale îi corespunde, în poezia elegiacă, o multitudine, potenţial infinită, a situaţiilor care aparţin propriu-zis (dacă nu, chiar exclusiv) sferei umanului.

   Astfel, primul text properţian citat mai sus ilustrează complexitatea raporturilor dintre poezie şi cunoaştere în spaţiul elegiac. Poemele sunt, deducem din acest pasaj, rezultatul experienţei directe a autorului lor              în domeniul iubirii: această experienţă, consumarea ei le-a generat (post haec, 13). Dar cunoaşterea în iubire (cognita nostra, 14), oricât de profundă şi de diversă ar fi, nu-şi ajunge sieşi. Ea este împărtăşită sub forma poemelor elegiace care, narând o anumită experienţă individuală, desfăşoară şi o ridică, în acelaşi timp, în sfera generală a umanului.

   Finalitatea supremă a cunoaşterii în şi prin poezia elegiacă este însă atinsă în momentul în care, odată împărtăşită această experienţă celui mai interesat destinatar să o afle (neglectus amator, 13), ea reuşeşte să îl ajute într-o situaţie dată, să îi fie efectiv de folos: prosint illi (v. 14). Poezia şi cunoaşterea descind, astfel, din empireul aspiraţiilor ideale în realitatea nemijlocită a pasiunii umane, dedicându-i-se în întregime [24] .

   Aceeaşi realitate a pasiunii se dovedeşte a reprezenta obiectul direct al cunoaşterii poetice şi în cel de-al doilea fragment citat. Poezia, prin vocea autorului ei, demonstrează o forţă de acţiune considerabilă asupra formelor existenţei umane, contrabalansând intervenţia iubirii. Ambele forţe, a iubirii şi a poeziei, aici, în contextul elegiei 1, 10, 15-16, se ciocnesc: ceea ce tulbură prima, reechilibrează a doua. Poezia, prin intervenţia autorului ei, poate împăca iubiţii învrăjbiţi (diuersos […] coniungere amantis, 15), readucând armonia (iterum, ibid.). Cum notam mai sus, poezia, nu o altă iubire (ca în formula ovidiană a Remediilor, ea însăşi doar una dintre soluţiile posibile, de altfel întrevăzute de poet), vindecă iubirea, redeschizând porţile zăbavnice, care amână împăcarea (tardas […] fores, 16).

   Putem conchide spunând că, în raport cu formula lucreţiană a raportului dintre poezie şi cunoaştere, perspectiva elegiacă ilustrată de creaţia properţiană apare profund modificată, acest fapt datorându-se, desigur, în mod decisiv şi contribuţiei lui Vergilius la problematica de ansamblu a poeticii latine a sec. I a. Chr. Poezia nu mai apare la Propertius în ipostaza lucreţiană de instrument al cunoaşterii. Pentru că ea însăşi este cunoaştere, acumulată pe baza unei experienţe auctoriale făcută, la rândul ei, cunoscută (cognita nostra, 1, 7, 14) prin intermediul cărţii de poezie. Finalitatea acestei cărţi, deci a poeziei, se dovedeşte a fi, în cele din urmă, folosul direct al cititorului. O abstractă cunoaştere a temeiurilor universului natural (la Lucretius) şi una nu mai puţin pătrunzătoare în aceleaşi taine, la care se adaugă şi cele ale frumuseţii sensibile (la Vergilius) se convertesc, în cadrul experienţei elegiace properţiene, într-o cunoaştere împărtăşită a unui univers aparent mai limitat ca dimensiuni: cel al sentimentelor care însoţesc existenţa erotică. Un atare sens al utilităţii defineşte, după opinia noastră, noua ipostază a funcţiei cognitive a poeziei la Propertius.

4)   Hic mihi conteritur uitae modus, haec mea fama est,

               hinc cupio nomen carminis ire mei;                            10

                                                                                       (1, 7)

   Inueniam tamen e multis fallacibus unam                              5

               quae fieri nostro carmine nota uelit

                                                                                       (2, 5)

               non ego, sed tenuis uapulat umbra mea.

   Quam si perdideris, quis erit, qui talia cantet

               (haec mea Musa leuis gloria magna tua est),

   qui caput et digitos et lumina nigra puellae

               et canat, ut soleant molliter ire pedes?

                                                                                       (2, 12)

               tunc ego sim Inachio notior arte Lino.

                                                                                       (2, 13, 8)

   ista meis fiet notissima forma libellis

                                                                                       (2, 25, 3)

   quo me Fama leuat terra sublimis et a me

               nata coronatis Musa triumphat equis                         10

   et mecum in curru parui uectantur Amores

               scriptorumque meas turba secuta rotas.

   Quid frustra missis in me certatis habenis?

               non datur ad Musas currere lata uia.

                                                                                       (3, 1)

   At mihi quod uiuo detraxerit inuida turba,

               post obitum duplici faenore reddet Honos;

   Famae post obitum fingit maiora uetustas;

               maius ab exsequiis nomen in ora uenit.

                                                                                       (ibid., 21-24)

   Nec non ille tui casus memorator Homerus

               posteritate suum crescere sensit opus;

   meque inter seros laudabit Roma nepotes:                                         35

               illum post cineres auguror ipse diem.

   Ne mea contempto lapis indicet ossa sepulcro

               prouisum est Lycio uota probante deo.

                                                                                       (ibid.)

   Fortunata, meo si qua est celebrata libello!

               carmina erunt formae tot monumenta tuae.

   Nam neque Pyramidum sumptus ad sidera ducti

               nec Iouis Elei caelum imitata domus                                      20

   nec Mausolei diues fortuna sepulcri

               mortis ab extrema condicione uacant;

   aut illis flamma aut imber subducit honores,

               annorum aut ictu pondere uicta ruent.

   At non ingenio quaesitum nomen ab aeuo                                          25

               excidet: ingenio stat sine morte decus.

                                                                                       (3, 2)

   Sed tamen exiguo quodcumque e pectore riui

               fluxerit, hoc patriae seruiet omne meae.                                60

   Ennius hirsuta cingat sua dicta corona:

               mi folia ex hedera porrige, Bacche, tua

   ut nostris tumefacta superbiat Umbria libris,

               Umbria Romani patria Callimachi.

   Scandentis quisquis cernit de uallibus arces,                          65

               ingenio muros aestimet ille meo.

   Roma, faue, tibi surgit opus; date candida, ciues,

               omnia et inceptis dextera cantet auis!

                                                                                       (4, 1)

   Magnum iter ascendo, sed dat mihi gloria uires:

               non iuuat e facili lecta corona iugo.

                                                                                       (4, 10, 3-4)

   Textele properţiene de mai sus ilustrează o ultimă funcţie pe care poezia, respectiv creaţia poetică în dubla sa calitate, de proces şi de produs, o îndeplineşte în spaţiul elegiac. Este vorba de ceea ce am denumit în paginile precedente funcţia de glorificare, funcţie regăsită, după cum s-a remarcat, şi în afara spaţiului elegiac. În cazul de faţă, ea poate fi definită în următorii termeni. Fie materializată într-un produs literar (respectiv, poemele elegiace sau cartea/cărţile de poeme elegiace: libellis, 2, 25, 3; libello, 3, 2, 17; libris, 4, 1, 63), fie concepută ca o activitate specifică de creaţie spirituală, poezia, carmen (1, 7, 10; 2, 5, 6; 3, 2, 18), denumită şi metonimic prin termenul Musa (2, 12, 22; 3, 1, 14), reprezintă sursa gloriei, pe care o împărtăşeşte nu doar autorului poeziei, ci şi anumitor destinatari ai acesteia.

   Cu alte cuvinte, poezia aduce glorie şi înscrie în durată. Ea conferă renume unor elemente aparţinând universului material şi spiritual al existenţei, ceea ce echivalează atât cu abstragerea lor din anonimatul cotidianului şi ridicarea în sfera unei aprecieri generale, cât şi cu anularea unei condiţii efemere, dependente de inexorabilul prezent al clipei, şi proiectarea în viitorul permanent al duratei. Care sunt elementele cărora poezia, în spaţiul elegiei properţiene, le acordă şansa unică a eternităţii?

   Într-o ierarhie care urcă de la individualul şi particularul existenţei umane la universalul creaţiei poetice, aceste elemente considerăm, pe baza textelor de mai sus, a fi următoarele:

  a) iubita

   Versurile poemului au darul şi rostul de a transforma iubita (Cynthia sau, în contextul polemic al elegiei 2, 5, oricare altă femeie) dintr-o persoană particulară altminteri necunoscută într-un personaj notoriu, nota (2, 5, 6). Intrând în poezie, iubita depăşeşte condiţia unei relaţii individuale, manifestată în plan pur biografic, pentru a se impune ca ipostază a interesului şi admiraţiei generale. Altfel spus, ca personaj literar ea devine unam (ibid. 5), termen care se opune, în acelaşi vers, lui multis [25] . Adevărata glorie, continuă Propertius în elegia 12 aparţinând aceleiaşi cărţi, nu se datorează calităţilor fizice care, laolaltă, alcătuiesc frumuseţea iubitei: chipul, şi degetele, şi ochii strălucitori de negri, şi pasul molatic. Adevărata glorie o aduce poezia, cântecul poetului (qui […] cantet, 21), fără mărturia căruia frumuseţea iubitei, ca şi oricare alta, s-ar risipi în uitare: poezia sa, conchide Propertius (mea Musa, 22), este marea (cu sensul, credem, de adevărata, singura) glorie a iubitei (gloria magna tua, ibid.).                           Poezia transcende accidentalul [26] , în cazul de faţă frumuseţea (forma, 2, 25, 3; 3, 2, 18).

   În concluzie, poezia glorifică - termenul utilizat în mod expres de Propertius este celebrare (3, 2, 17) -, redimensionând condiţia umană. Versul imediat următor celui menţionat mai sus afirmă, de altfel fără nici un echivoc, o identitate certă. Poemele sunt şi vor fi (erunt, 3, 2, 18) tot atâtea monumente, aşadar semne ale aducerii aminte înălţate frumuseţii iubitei. Prin ele, şi ne permitem să continuăm ideea implicită în acest sentenţios vers properţian, numai prin ele frumuseţea fizică, altminteri trecătoare, nu va muri nicicând [27] .

   b) patria

   Dar iubita aparţine, prin condiţia ei biografică, unui interes imediat şi direct al poemului, respectiv al cărţii de poeme. Deşi sursă primordială a poeziei, iubita nu va reprezenta niciodată finalitatea în sine şi, cu atât mai puţin, finalitatea ultimă a creaţiei poetice. Prin opera sa, poetul nu va sluji - reluăm chiar termenul utilizat de Propertius 4, 1, 60: seruiet - iubitei, cu toate că această operă i se datorează, cum am subliniat, în cea mai mare măsură sau în exclusivitate. Poetul îşi pune creaţia în slujba unei realităţi cu mult mai înalte, preexistente oricărei prezenţe umane: patria.

   Aspiraţia spre glorie dobândeşte, aşadar, un nou sens. Şi aici avem de a face cu o extensiune, de la o realitate individuală, bazată pe relaţia pur erotică, la una supraordonată, care include toate cazurile şi                             situaţiile particulare. Poezia, oricât de neînsemnat ar fi izvorul talentului        (cf. 4, 1, 59-60), va aduce glorie nu numai iubitei, deşi poate în primul rând acesteia, ca început şi sfârşit al existenţei sentimentale a poetului (Cynthia prima fuit, Cynthia finis erit, 1, 12, 20). Prin reuşita ei, poezia properţiană declară deschis un omagiu recunoscător regiunii natale, patriei care a adus pe lume făptura poetului. În acest fel, fie şi pe o cale indirectă, elogierea patriei reapare în literatura latină a secolului I a. Chr., după experienţa lucreţiană şi, mai ales, după cea vergiliană. De această dată, însă, nu mai este vorba - ca, de pildă, în cartea a II-a Georgicelor, spre a lua exemplul poate cel mai convingător - de un elogiu în sine al patriei, ci de una dintre funcţiile esenţiale ale poeziei în concepţia lui Propertius şi a celorlalţi poeţi latini [28] .

   Scenariul mitologic utilizat în finalul dialogului cu Horus (4, 1) conţine un detaliu care ni se pare nu lipsit de importanţă. Propertius îi cere lui Bacchus ca, în schimbul poeziei pe care a dat-o până atunci la iveală, zeul să îi ofere o cunună din frunze de iederă (şi nu din frunze ţepoase, precum cununa lui Ennius, v. 61: hirsuta […] corona, cu aluzie evidentă la genul poeziei epice, preferat de autorul Analelor); scopul unui atare gest este exprimat prin v. 63: ut […] superbiat Umbria. Regiunea natală a poetului devine astfel beneficiara şi, totodată, ţelul înalt spre care tinde lucrarea poetului însuşi. Prin opera fiului Umbriei, gloria poetică personală se răsfrânge asupra destinului unei colectivităţi aflate într-unul din momentele esenţiale ale istoriei sale, şi îl cuprinde [29] .

   Menţionarea locurilor natale în legătură cu tema gloriei poetice pare a constitui, la Propertius, o influenţă vergiliană directă [30] . Totuşi, la poetul elegiac nu este vorba de un spaţiu al memoriei sensibile, integrat noii geografii augustane, ci chiar de teritoriul natal, deci de un spaţiu al originii propriu-zise. În plus, realitatea topografică locală apare contrabalansată în acelaşi context (vv. 63-64) de una diferită, ca dimensiuni, în spaţiu şi spirit: astfel, notează poetul în v. 64, Umbria nu este patria unui oarecare poet provenind din zona respectivă, ci a unui poet devenit roman, emulul lui Callimachus. În sfârşit, versul 67 stabileşte definitiv ierarhia între cele două contexte geografice. Dacă Umbria rămâne ţinutul de baştină, Roma apare ca patria spirituală, protectoare şi sprijinitoare a operei poetului: Roma, faue, tibi surgit opus (v. 67). Între Italia şi Roma - de fapt, cum notează poetul, între Umbria (cuvântul iniţial al v. 64) şi Roma (în poziţie identică, v. 67) -, opţiunea s-a decis definitiv. Patria cea mică pune temelia gloriei patriei mari.

  c) poezia şi poetul

   În ultimă instanţă, poezia se glorifică pe sine, devine sursa propriei glorii: nomen carminis […] mei (1, 7, 10). Există şi alte întrupări materiale ale gloriei, notează poetul în elegia 3, 2, 19-24, dar ele doar sfidează eternitatea: piramidele înălţate, cu imense cheltuieli, până la stele, templul lui Iuppiter eleanul, rivalizând cu cerul însuşi, fastuosul mormânt al lui Mausolus. Niciuna, însă, nu va scăpa pieirii, până la urmă (nec […]/ mortis ab extrema condicione uacant, 22) [31] . Altfel spus, nu piatra sau bronzul sau fastul oricăror metale preţioase pot asigura o glorie eternă. Aceasta aparţine doar poeziei. Sau, cum nuanţează Propertius, mai exact talentului creator, ingenio (3, 2, 25-26), ingenio […] meo (4, 1, 66).

   Gloria autentică se naşte deci din talentul poetic. Am spune, întemeindu-ne pe absenţa unor dovezi contrarii, numai din el. Gloria oferită de poezie poate întrece chiar şi mitul, cu toată răspândirea lui (notior arte Lino, 2, 13, 8). Poezia devine astfel, la Propertius, cea mai sigură (dacă nu singura, pe cât se pare) şi, totodată, cea mai înaltă sursă a gloriei, durând tot atâta cât eternitatea: sine morte decus (3, 2, 26). Căci poezia este o biruinţă definitivă, un triumf (3, 1, 9-12), drumul care urcă (magnum iter ascendo, 4, 10, 3) spre eternitatea însăşi a Romei: meque inter seros laudabit Roma nepotes (3, 1, 35).

   Remarcăm, în final, varietatea termenilor utilizaţi de Propertius pentru a denumi ideea de glorie. În ordinea textelor citate sub punctul 4), aceştia sunt: fama, nomen, gloria, honos şi decus, la care putem adăuga două substantive reconstituite din formele verbale întâlnite în texte: notitia şi laus. Cu excepţia lui nomen, toţi ceilalţi termeni se referă la persoana poetului sau la un alt personaj, care, precum Cynthia, îşi datorează renumele tot poetului. Numai primul text citat raportează ideea de glorie la produsul creaţiei poetice (nomen carminis, 1, 7, 10). Ceea ce poate constitui o reminiscenţă tibulliană, ilustrată de aserţiunea privind imortalitatea conferită de poezie pe de o parte mitului însuşi (ideea regăsindu-se şi la Propertius, 2, 13, 8), pe de alta oricărui obiect direct al poeziei [32] .

   Cea de-a doua categorie de texte alcătuind obiectul analizei din capitolul de faţă pune în evidenţă acele circumstanţe care condiţionează creaţia poetică şi îi conferă statutul unei activităţi cultural-spirituale distincte.

a)   me laudent doctae solum placuisse puellae

                                                                                       (1, 7, 11)

   et quantum, aeolio cum temptat carmina plectro,

               par Aganippeae ludere docta lyrae,                            20

   et sua cum antiquae committit scripta Corinnae:

               carmina quae quiuis non putat aequa suis.

                                                                                       (2, 3)

   aut ego si possem studiis uigilare seueris:

               difertur, numquam tollitur ullus amor.

                                                                                       (2, 3, 7-8)

               nec dicet: ,,Cinis hic docta puella fuit.”

                                                                                       (2, 11, 6)

   me iuuet in gremio doctae legisse puellae,

               auribus et puris scripta probasse mea.

   Haec ubi contigerint, populi confusa ualeto

               fabula: nam domina iudice tutus ero.

                                                                                       (2, 13, 11-14)

   Cui fugienda fuit indocti semita uulgi

                                                                                       (2, 23, 1)

   Tu canis Ascraei ueteris praecepta pœtae,

               quo seges in campo, quo uiret uua iugo.

   Tale facis carmen docta testudine, quale

               Cynthius inpositis temperat articulis.             80

   […]

   Nec minor hic animis aut, si minor ore, canorus

               anseris indocto carmine cessit olor.                            84

                                                                                       (2, 34)

   Versurile citate mai sus includ unul dintre cele mai vehiculate adjective-epitet în poezia neoterică şi postneoterică: doctus (a se vedea analiza efectuată succesiv în capitolele precedente). Textele properţiene indică însă o atribuire inedită a adjectivului-epitet în cauză. Acesta apare, în trei dintre versurile citate, ca epitet calificativ al substantivului puella/-ae, şi nu al unui substantiv care să indice în mod exclusiv calitatea auctorială a poetului.

   Astfel, în elegiile 1, 7; 2, 11 şi 2, 13, tânăra fată, fără să se identifice obligatoriu cu iubita (o atare identificare este certă doar pentru ultimele două elegii amintite), reprezintă, de fapt, instanţa receptoare a creaţiei poetului. Versul 11 din prima elegie menţionată este neechivoc în această privinţă: poetul îşi doreşte ca versurile sale să nu placă decât unei docta puella, în calitatea acesteia de cunoscătoare a tainelor poeziei.                       O atare destinaţie a creaţiei poetice este, în acelaşi timp, un motiv de mândrie şi un titlu de glorie (me laudent, 1, 7, 11), pe care poetul îl râvneşte (me iuuet, 2, 13, 11), întrucât îşi supune creaţia judecăţii unei instanţe avizate (aceasta credem că este semnificaţia, adecvată în context, a epitetului puris, ibid., 12) [33] , nu aprecierii învălmăşite, lipsite de discernământ (confusa […] / fabula, ibid., 13-14) a vulgului (populi, ibid., 13).

   Avem aici de a face cu un alt motiv, de sorginte callimacheană, frecvent întâlnit în poetica neoterică şi postneoterică: cel al cercului restrâns de cititori/ascultători, iniţiaţi în arta cuvântului. În cazul de faţă, instanţa receptoare se reduce la o singură persoană, cea a iubitei, respectiv a partenerei întru poezie, fapt care echivalează în mod manifest cu o reducere la chintesenţă: dintre toţi martorii demni să se împărtăşească din tainele frumuseţii cuvintelor, cea mai chemată să o facă rămâne docta […] puella, prietena şi/sau iubita, domina (ibid., 14), devenită supremul iudex (ibid.), garanţie a receptării adecvate a mesajului poetic (tutus ero, ibid.).

   Se poate pune întrebarea de ce considerăm cultura poetică, respectiv iniţierea în arta cuvântului poetic, o condiţie a creaţiei de această natură, când epitetul doctus este aplicat de Propertius nu poetului, ci instanţei receptoare a acestei creaţii. Textele comentate până acum au descoperit, într-adevăr, numai ipostaza receptoare a iubitei: o docta puella, capabilă să pătrundă cât mai adânc semnificaţiile mesajului poetic. Pasajul citat din elegia 2, 3 completează însă această imagine aparent uniformă. Iubita, în cazul de faţă Cynthia însăşi, este rivala (par […] ludere, 2, 3, 20) a celor mai de seamă poeţi, fie mitici (cum indică epitetul Aganippea, care alude la inspiraţia divină datorată Muzelor de pe Helicon) [34] , fie reali, precum faimoasa Corinna [35] , poeta beoţiană contemporană cu Pindar. Prin urmare, nu mai poate constitui o surpriză faptul că epitetul docta (v.20) este aplicat Cynthiei înseşi, întrucât ipostaza în care ea apare aici este una prin excelenţă creatoare.

   Cultura poetică, aşadar, condiţionează atât creaţia, cât şi receptarea poeziei. Numai o poezie doctă poate fi apreciată de o docta puella, ea însăşi creatoare de poezie. Cultura poetică este desemnată în contextul elegiac de mai sus prin sintagma studiis […] seueris (2, 3, 7) [36] . Ea presupune o veghe necontenită, uigilare ( ibid.), desigur asupra cuvântului. Dar puterea sa în faţa iubirii, amor, este mult mai mică, întrucât studiul poeticnu o poate decât amâna, suprima niciodată (2, 3, 8).

   Ultimul text citat, aparţinând elegiei finale a cărţii a II-a, este, după părerea noastră, edificatoriu în privinţa acestei condiţii esenţiale a creaţiei (şi, concomitent - după cum s-a văzut -, a receptării) poetice, condiţie care o desparte definitiv pe cea dintâi de orice improvizaţie lipsită de fundamentul cunoaşterii artistice. Adevărata poezie, adevăratul cântec, carmen (2, 34, 79), este acela care pare a fi ieşit, prin acompaniamentul lirei, de sub degetele lui Apollo însuşi. Acest lucru nu este posibil decât dacă poetul, oricare ar fi el, pătrunde în profunzimile artei sale, deci dacă o învaţă. Lira lui devine, astfel, instruită, deplin cunoscătoare, savantă: docta testudine (ibid.) [37] . Fără această cultură poetică, singura care poate conferi, prin cunoaşterea variatelor experienţe scripturale, rafinamentul necesar unei exprimări aspirând spre originalitate (vezi, infra, punctul c), poezia, conchide Propertius, rămâne într-un stadiu brut, grosolan (indocto carmine, ibid, 84 ), asemenea ţipetelor de gâşte faţă de cântecul armonios al lebedei [38] .

   Idealul doct al poeziei properţiene [39] este definit prin cea mai neoterică şi, implicit, callimacheană [40] imagine: aceea a drumului îngust, nebătătorit de mulţimea de rând, tocmai pentru că această mulţime este ignorantă (indocti semita uulgi, 2, 23, 1).

b)  Tu satius memorem Musis imitere Philitam

               et non inflati somnia Callimachi.

                                                                                       (2, 34, 31-32)

   Callimachi Manes et Coi sacra Philitae,

   […]

   dicite, quo pariter carmen tenuastis in antro?                                   5

   […]

               Exactus tenui pumice uersus eat

                                                                                       (3, 1, 1, 5, 8)

               non iuuat e facili lecta corona iugo.

                                                                                       (4, 10, 4)

   Prezenţa conceptului referitor la calitatea creaţiei poetice de produs al cizelării, al meşteşugului literar se datorează aici, ca şi în cazul conceptului precedent, în mod cert orizontului neoteric.

   După cum s-a afirmat în nenumărate rânduri, pentru poetica lui Catullus, a cunoscuţilor săi sodales, ca şi pentru generaţia literară imediat subsecventă, cea a poeţilor augustani, conceptul labor - sprijinit de altele complementare, precum studium sau ars - a reprezentat unul dintre pilonii noii construcţii teoretice despre poezie. Dacă doctrina constituia, să spunem astfel, substanţa culturală, aportul informaţional şi tehnic absolut necesar unei poezii recente care, ignorând tradiţia literară, nu s-ar fi putut bizui doar pe ingenium, în schimb labor marca trecerea de la planul teoretic, al cunoaşterii artei, la cel concret, al practicării ei. Sau, am zice, de la scris la scriitură, de la opera proiectată la actul scrierii propriu-zise.

   Este firesc, prin urmare, să reîntâlnim acest concept în poetica properţiană, contemporană unicei construcţii teoretice relativ sistematice în materie de poezie latină (ne referim, desigur, la poetica sau, mai curând, la poeticile lui Horatius) [41] şi, totodată, moştenitoare directă a programului neoteric [42] . Se impun, însă, în raport cu ambele repere, două observaţii.

   În primul rând, nici conceptul labor, nici vreunul dintre derivatele sale lexicale (de pildă, laboriosus) nu apare în textele properţiene, ceea ce nu se petrece în cazul conceptului doctrina, atestat totuşi sub forma adjectivului-epitet doctus (cu derivatele respective). Ideea de cizelare, de efort artistic intenţionat, în vederea atingerii acelei forme a expresiei capabile să provoace efectele cele mai percutante, reflectând astfel în mod adecvat semnificaţiile mesajului, este exprimată de Propertius, ca şi în cazul lui Catullus, prin intermediul unor locuţiuni şi sintagme diverse.

   În al doilea rând, textele properţiene care ne stau la dispoziţie sunt, cum se observă, foarte puţin numeroase, reduse la un vers sau cel mult un distih. S-ar putea chiar afirma - dacă reprezentarea cantitativă (ca număr de versuri) a unui concept sau motiv oarecare ar constitui un criteriu de luat serios în considerare - că labor nu se află în centrul doctrinei poetice properţiene dominată, cel puţin sub acest raport numeric, de alte elemente. Nu împărtăşim, însă, un atare punct de vedere. Dimpotrivă. Prezenţa în sistem a conceptelor, corelarea şi funcţionalitatea lor ca elemente ale sistemului îi asigură acestuia coerenţa necesară, echilibrul, stabilitatea. Din punctul de vedere al sistemului, chiar şi o singură atestare a unui concept poate fi decisivă pentru capacitatea sa de cuprindere teoretică. Sub raport funcţional, prezenţa şi, în egală măsură, absenţa elementelor sistemului sunt relevante, iar nu inventarul lor.

   În elegia adresată poetului Lynceus (primul text citat), idealul unei scriituri elaborate transpare, după opinia noastră într-un chip destul de lămurit, din utilizarea unui anumit epitet atribuit lui Callimach, poetul-model pentru întreaga creaţie properţiană [43] . Este vorba de adjectivul cu semnificaţie negativă inflatus, întrebuinţat aici în cadrul unei litote: procedeul în sine a fost preferat, suntem convinşi, pentru posibilitatea pe care o oferea de a pune în evidenţă mai pregnant, ex contrario, un anumit ideal stilistic.

   Adjectivul de origine participială inflatus apare utilizat de Propertius tocmai datorită valenţelor sale expresive. El sugerează imaginea umflării obrajilor prin (ră)suflare sau vorbire în exces (inflare buccas la Horatius, Sat. 1, 1, 20-21; inflata […] uerba, Catal. 5, 2), a pânzelor de corabie sub puterea vântului dezlănţuit sau a râului prin vârtejul puhoaielor (pentru atestări, a se vedea Thesaurus Linguae Latinae, s. u.) [44] . Datorită acestor valenţe expresive, lexemul trece, cu precădere în forma sa participială, în limbajul retoric: astfel, la Cicero [45] semnalăm existenţa sintagmei inflata uerba, ,,cuvinte sforăitoare”,  pe care nu întîmplător o regăsim în faimoasa epigramă nr. 5 din Cataλεπτoυ, v. 2 (a se vedea, supra). Este criticată, prin urmare, acea vorbire care, prin tumefierea fiziologică a organelor fonatoare exterioare şi auxiliare (buze, respectiv obraji), lasă impresia unei dezlănţuiri fără oprire, scăpate de sub orice control. Este cert, în conformitate cu originea sa şi cu logica firească a evoluţiei semantice, faptul că şi în limbajul tehnic de natură retorico-stilistică lexemul în cauză va fi însemnat, iniţial, pur şi simplu, ,,umplut cu aer”,  deci ,,umflat” (la propriu), înainte de a ajunge la sensuri abstracte şi specializate, precum ,,emfatic”,  ,,bombastic”,  ,,exaltat” etc.

   În consecinţă, opţiunea lui Propertius este evident că nu se  îndreaptă spre o creaţie poetică lipsită de limitele controlului. Dimpotrivă, în contextul elegiei finale a cărţii a II-a, Propertius îl citează pe Callimach tocmai pentru modul în care la elegiacul alexandrin produsul imaginaţiei poetice, chiar luând formele visului (somnia, 32), apare materializat               printr-un limbaj ponderat stilistic, lipsit de excese. Fapt posibil, în opinia noastră, numai prin exercitarea unui control laborios al însuşi actului creator [46] .

   Numele lui Callimach [47] apare şi în al doilea text citat, alături de cel al lui Philetas din Cos [48] , dar de data aceasta precedându-l, în cadrul unei interogaţii directe care debutează pe tonul solemn al unei invocaţii. Faptul nu surprinde, întrucât ne aflăm la începutul nu numai al elegiei, ci chiar al cărţii a III-a. Ceea ce poate însă surprinde este însuşi conţinutul întrebării adresate maeştrilor elegiei elenistice: în ce peşteră, proteguită de Muze, al căror sacerdos (v. 3) se declară, pentru spaţiul italic, Propertius însuşi, şi-au făurit Callimach şi Philetas, în egală măsură (pariter, 5), cântecele?

            Termenul care deţine întreaga greutate semantică a versului 5 este, neîndoios, verbul tenuare. Originea sa nominală absolut evidentă scoate în prim planul semnificaţiilor ideea de fineţe, de delicateţe a dimensiunilor şi a formelor, fie prin micşorarea, prin eliminarea surplusului, fie printr-o continuă lucrare a unui material. ,,A face mai subţire”,  ,,a subţia” - sensul fundamental al verbului - presupune, în cazul de faţă, a mlădia un cântec până ajunge la subţirimea cuvenită, înseamnă a înlătura prisosul cuvintelor şi a spori, printr-o abilă dispunere, frumuseţea celor rămase. Desigur, toate acestea par, în ultimă instanţă, simple presupoziţii, căci nu rezultă din pasajul comentat nici cea mai neînsemnată precizare. Şi, totuşi, chiar dacă termenul în sine lipseşte, ideea subiacentă de elaborare, de muncă migăloasă asupra materialului cuvintelor, pentru a le face mai suple şi mai fine, rămâne fundamentală. Ea corespunde în întregime programului poetic callimachean, centrat, sub raport stilistic şi compoziţional, pe conceptul λεπτoυ, ,,fin”, ,,delicat” atestat sub forma faimoasei sintagme μoυσα λεπταλεη, ,,delicata Muză” [49] .

   Aceeaşi idee de cizelare apare însă exprimată în termeni foarte clari în versul 8. Lui Propertius îi aparţine cu certitudine formularea hortativă a pasajului (ualeat, 7; eat, 8). O atare formulare a fost aleasă, credem, datorită faptului că ea realizează într-un mod lipsit de echivoc una dintre recomandările fundamentale ale poeticii contemporane, regăsită într-un pasaj faimos din Arta poetică: limae labor et mora (v. 291). Munca de şlefuire a versurilor, exprimată atât la Horatius prin sintagma amintită, cât şi în v. 5 din prima elegie properţiană a cărţii a III-a sub o formă generalizatoare, aproape abstractă (ideea de ,,şlefuire”), capătă o interesantă concretizare în v.8. Versul bine lucrat, încheiat în deplinătatea sa, exactus, poate să meargă (eat), sau, am spune, să aibă trecere şi să se înalţe deasupra celorlalte, numai dacă este netezit, deci şlefuit cu o piatră fină, tenui pumice, care să-i dea strălucire, înlăturând orice asperitate. Propertius face apel, în contextul analizat, la o cunoscută imagine catulliană, aparţinând formulei dedicative din poemul iniţial: nouum libellum/arida […] pumice expolitum (1, 1-2). Este, credem, mai mult decât semnificativ, am spune aproape simbolic pentru destinul ideilor literare în poezia latină, modul în care teze programatice fundamentale aparţinând unei generaţii mult mai dispuse spre teoretizare decât cea precedentă se sprijină în ilustrarea formulărilor lor generalizatoare tocmai pe bogăţia şi expresivitatea imagistică specifică limbajului acelei generaţii, pentru care mai puţin conceptul în sine, şi mult mai mult adâncimea sa simbolică sau, dimpotrivă, fascinaţia unei revelaţii fulgerătoare există cu adevărat.

   În raport cu această tradiţie imediată, generaţia augustană, refuzând, în termenii lui Propertius, o cunună culeasă de pe o pantă uşoară (4, 10, 4) - ceea ce se poate înţelege, credem, ca un refuz al exteriorului facil, al unui limbaj tumefiat (inflatus), neprelucrat artistic -, se angajează să cultive o poezie dacă nu mai puţin accesibilă (non […] e facili, ibid.), în orice caz mai complexă, preluând tradiţia şi experienţa scripturală pe de o parte a şcolii alexandrine, pe de alta a ultimelor tendinţe manifeste în poezia latină.

c)  Cui fugienda fuit indocti semita uulgi

                                                                                       (2, 23, 1)

   Primus ego ingredior puro de fonte sacerdos

               Itala per Graios orgia ferre choros

   […]

   Sed, quod pace legas, opus hoc de monte Sororum

               detulit intacta pagina nostra uia.

                                                                                       (3, 1, 3-4, 17-18)

   Dixerat, et plectro sedem mihi monstrat eburno,                   25

               qua noua muscoso semita facta solo est

                                                                                       (3, 3)

               pura nouum uati laurea mollit iter.                            10

                                                                                       (4, 6)

   Creaţia poetică înseamnă pentru Propertius în acelaşi timp un drum şi o călătorie pe un drum. O atestă fragmentele de foarte scurte dimensiuni selectate mai sus. Cu o singură excepţie, ele conţin lexemele semita, uia şi iter.

   O primă opoziţie de sens se poate recunoaşte între semita şi uia. Mulţimea de rând agreează, în materie de poezie, un drum îngust (semita), o cărare, o potecă; primul vers citat afirmă că această semita trebuie cu totul evitată. Faptul că gustul public este asemănat unui drum îngust, pe care nu circulă multă lume, poate într-adevăr surprinde. Mai ales dacă se compară pasajul de mai sus cu v. 14 din elegia introductivă a cărţii a III-a: non datur ad Musas currere lata uia. Cum s-ar putea rezolva contradicţia? Căci drumul celor mulţi, al gustului comun nu e posibil să fie, prin simplul fapt că aparţine tuturor, îngust, ci bătătorit, lăţit (lata uia). Se poate da, în acest caz, numele de ,,cărare” sau ,,potecă” drumului, id est gustului literar-poetic al mulţimii? Cu atât mai puţin, cu cât Apollo îi indică poetului, cu lira sa de fildeş, un drum de asemenea îngust, termenul utilizat fiind acelaşi: semita (3, 3, 26). Dar Propertius nu omite să precizeze: o cărare nouă, noua […] semita (ibid.).

   Este evident că aceste două drumuri înguste nu pot fi identice. Drumul poetului nu se confundă cu cel al mulţimii de rând. Preluând o tradiţie neoterică practic identică în termeni, ea însăşi de pură sorginte callimacheană [50] , Propertius nu avea cum să confunde două realităţi de neconfundat. O explicaţie credem că se poate, totuşi, da acestei utilizări aparent paradoxale. ,,Drumul” vulgului este, în pofida frecventării lui, îngust, asemenea unei poteci, fie şi numai pentru că nu îi conduce pe cei ce îl urmează spre adevărata glorie. Un drum al iluziilor, care se îngustează pe măsură ce se apropie de înşelătoarea simpatie a gustului comun. În schimb, drumul spre Muze, cu alte cuvinte spre veritabila glorie a poeziei, este îngust pentru că este nou: noua […] semita (3, 3, 26). Într-un cuvânt: un drum îngust - deşi căutat de cei mai mulţi, înşelaţi însă de falsa glorie oferită de aprecierea comună -, pentru că nu duce nicăieri; şi un alt drum, tot îngust, care duce însă la gloria Muzelor (garante ale succesului poeziei), pentru că este nou.

   Cel de-al doilea termen utilizat, uia (3, 1, 18), trimite la aceeaşi imagine a drumului, ale cărui dimensiuni (deşi Propertius nu precizează), sunt, oricum, mai mari decât în primul caz. Propertius îşi denumeşte metonimic opera poetică prin lexemul pagina (ibid.). Ea străbate drumul (uia) care purcede din muntele ,,Surorilor” (desigur, Muzele) şi ajunge la destinatar, cititorul. Acest drum al operei, precizează Propertius exact ca în poemul 3, 3, nu este unul oarecare, ci unul nou, nemaiatins: intacta […] uia (3, 1, 18).

   Una dintre condiţiile creaţiei poetice, ale dobândirii gloriei literare se învederează a fi, prin urmare, la Propertius, ca şi la neoterici şi la ceilalţi autori aparţinând generaţiei subsecvente, noutatea demersului. Nu putem preciza, date fiind puţinele texte în care apare acest concept, natura noutăţii: dacă ea vizează în primul rând un anumit gen literar şi specificul conţinutului său, sau dacă este vorba de ineditul expresiei poetice. Oricum, pentru Propertius, spre deosebire de alţi poeţi aparţinând generaţiei anterioare (Lucretius) sau contemporane (Horatius), o atare dihotomie nu apare niciodată expres formulată.

   Atât semita, cât şi uia, în pofida distincţiei semantice privitoare la dimensiuni, sunt termeni a căror utilizare metaforică relevă anumite trăsături comune de ordin material. Cel de-al treilea lexem, întâlnit în ultimul vers citat, ilustrează, tot printr-o utilizare metaforică, ideea de străbatere: iter. Creaţia poetică este, fără îndoială, un drum (fie şi unul îngust) spre glorie, dar nu numai atât. Laurul pur (simbolizând unica glorie autentică) îl invită pe poet (uati, 4, 6, 10) la o călătorie pe un drum fără asperităţi (mollit iter, ibid.). Este o călătorie spre dobândirea consacrării. Consacrarea înseamnă deci a merge pe un drum nou (nouum iter, ibid.). Remarcăm astfel că motivul gloriei se întrepătrunde şi aici cu cel al noutăţii, amândouă devenind condiţii reciproc obligatorii ale creaţiei poetice. Gloria poetică (laurea) deschide drumul (mollit iter) spre noutatea literară (nouum), un drum care devine astfel mai puţin aspru (a se remarca personificarea exprimată prin intermediul verbului mollit; diminuarea asperităţilor sugerează, probabil, că destinaţia este certă: gloria); noutatea literară, la rândul ei, devine o condiţie garantă a accesului la glorie [51] . Plasarea simetrică a elementelor-cheie în ultimul vers citat (4, 6, 10) accentuează, după opinia noastră, bilateralitatea relaţiilor dintre ele.

   Un singur text dintre cele selectate sub punctul c) nu conţine nici unul dintre termenii care exprimă, metaforic, ideea de noutate a propriei căi poetice. Este vorba de cel de-al doilea distih al elegiei iniţiale a cărţii a III-a, distih aflat în continuarea imediată a adresării către spiritele tutelare ale genului elegiac, Callimach şi Philetas. Acestor două mari spirite ale poeziei Propertius le contrapune propria personalitate poetică, ego (3, 1, 3), acum în ipostaza unui oficiant (sacerdos, ibid.) al marilor rituri sacre.

   Cercetătorii [52] au evidenţiat identitatea de atmosferă şi gestualitate sacramentală între acest pasaj properţian şi anumite declaraţii aparţinând lui Horatius liricul, formulate într-un context similar ca semnificaţii simbolice. Astfel, este aproape cert că elegia properţiană amintită reprezintă replica directă, chiar ,,provocatoare” (expresia apaţine lui Sullivan, ibid.), la adresa celui care s-a proclamat un Alcaeus al romanilor (după cum Propertius însuşi o face în raport cu Callimach) şi, mai mult decât atât, şi-a revendicat prioritatea lirică absolută în Carm. 3, 30, 13-14: princeps Aeolium carmen ad Italos / deduxisse modos. În ceea ce priveşte atmosfera sacramentală şi rolul sacerdotal al poetului, se pot aduce în discuţie şi primele versuri ale unui alt faimos poem liric horaţian, 3, 1: Fauete linguis: carmina non prius/audita Musarum sacerdos/uirginibus puerisque canto (2-4), precum şi - în aceeaşi chestiune a priorităţii - nu mai puţin cunoscutele versuri din cel de-al treilea poem liric din ultima carte: et spissae nemorum comae/fingent aeolio carmine nobilem/Romae principibus urbium/dignatur suboles inter amabiles/uatum ponere me choros […]/quod monstror digito praetereuntium/Romanae fidicen lyrae. (Carm. 4, 3, 11-15, 22-23).

   Ceea ce îi leagă pe amândoi poeţii augustani este, în concluzie, după cum rezultă din confruntarea directă a textelor, aspiraţia spre noutatea absolută, altfel spus spre întâietate în materie de poezie. Horatius, proclamându-se primul (princeps) adaptator al poemelor eoliene pe ritmuri italice, şi Propertius, revendicând prioritatea transferării corurilor greceşti în sânul misterelor italice, nu fac altceva decât să afirme, în mod cât se poate de direct, unul dintre aspectele esenţiale de manifestare a noutăţii: prioritatea în spaţiul autohton al formelor poetice.

   Revendicată, cu alte finalităţi şi pentru forme poetice diferite, şi de către Lucretius, Catullus (împreună cu alţi poeţi neoterici) şi Vergilius, condiţia noutăţii, incluzând-o pe cea a priorităţii în raport cu un model grecesc cel mai adesea nominalizat, tinde să devină, în peisajul poeziei latine de la sfârşitul sec. I a. Chr., una dintre condiţiile esenţiale ale creaţiei în acest domeniu.

d)           Fortiter et ferrum saeuos patiemur et ignis,

               sit modo libertas, quae uelit ira, loqui.

                                                                                       (1, 1, 26-27)

   Adresându-se prietenului Tullus în elegia care deschide prima carte de poeme, dedicate în exclusivitate Cynthiei, Propertius invocă, între altele, şi puterea celor care descântă pe altare magice (in magicis […] focis, 20), reuşind să atragă luna, constelaţiile şi fluviile (deductae […] lunae, 19; sidera et amnes, 23) în felurite operaţii expiatorii (sacra piare, 20). Poetul le cere magicienilor mult mai puţin: prin formulele incantatorii ale colchidienei (id est, Medea: Cytaneis […] carminibus, 24), Propertius îi roagă să obţină pentru el altceva decât dragostea celei pe care o iubeşte numind-o, în terminologia specifică elegiei latine, domina(e) […] nostra(e) (v. 21). Iubirea este o boală, dar a sufletului: non sani pectoris (v. 26). Ea poate suporta, îşi încheie Propertius argumentarea, orice: şi sabia, şi torturile prin foc. Un singur lucru nu i-ar fi cu putinţă: pierderea libertăţii de a spune tot ceea ce naşte mânia (v. 27).

   Acesta este contextul în care apare un termen rar întâlnit la Propertius: libertas. Însoţit de determinarea loqui, conceptul libertas îşi restrânge şi particularizează semnificaţiile, transferându-le din spaţiul limbajului politic în cel erotic [53] . Este vorba, desigur, de libertatea de a vorbi, dar de una condiţionată de impulsuri sentimentale. Altfel spus, este o libertate de exprimare a afectelor, iar acestea sunt dominate, cel puţin aici, de ira.

   Conceptul libertas nu pare a aparţine, prin vreo legătură directă, domeniului creaţiei poetice. Lipseşte, astfel, orice referinţă explicită la aceasta din urmă. Libertatea de a vorbi poate fi concepută chiar în afara spaţiului poetic. Există, totuşi, un indiciu pentru o ipoteză contrară. În finalul aceleiaşi elegii, Propertius îşi recomandă cuvintele (uerba […] mea, 38) ca sfaturi bune pentru cei ce mai pot încă, oricât de târziu ar fi, să-şi plece urechea la ele: si quis monitis tardas aduerterit auris (v. 37). Poemul devine, deci, un sfat împărtăşit din propria experienţă. În consecinţă, libertatea de a vorbi, fie şi cu mânie, înseamnă libertatea de a spune în poem ceea ce dictează sentimentul (quae uelit ira loqui, 27).

   Nu există alte texte properţiene care să sprijine o atare interpretare. Prezenţa conceptului libertas rămâne, practic, izolată. Dar apartenenţa sa la domeniul creaţiei poetice, pe care o condiţionează în mod explicit (sit modo libertas, 27), poate fi admisă dacă vedem în textul elegiac, conform declaraţiei înseşi a lui Propertius, produsul direct al unei experienţe auctoriale, destinat protecţiei experienţei biografice a cititorului însuşi.

Câteva concluzii

   Asemenea celorlalţi poeţi latini care l-au precedat sau urmat, cu excepţia lui Horatius, nici Propertius nu a urmărit să expună în mod sistematic principiile propriei poezii, şi cu atât mai puţin să ofere precepte normative. Textele sale permit descoperirea - de cele mai multe ori întâmplător - doar a câtorva puncte de pornire în analiza opţiunilor poetice.

   O primă categorie de texte pot fi considerate acelea care vorbesc despre rosturile poeziei pe de o parte în existenţa umană în general, pe de alta în viaţa poetului, a celor apropiaţi lui şi, nu în ultimul rând, a cititorilor. Cu alte cuvinte, creaţia poetică îndeplineşte anumite funcţii specifice, rareori convergente cu cele ale altor tipuri de creaţie (artistică în sens restrâns sau ştiinţifică).

   Am observat în paginile precedente că atari funcţii se reîntâlnesc, desigur în proporţii şi cu pondere diferite, la toţi marii poeţi care, mai mult sau mai puţin,  l-au precedat: Lucretius, Catullus, Vergilius. Nu credem că poate fi susţinută ipoteza unei preluări directe, în bloc, a ideilor şi motivelor ca atare. Mai curând se pune problema moştenirii unei veritabile atmosfere literare neoterice, create la mijlocul sec. I a. Chr. (sub impulsuri provenind dintr-un orizont mai vechi), şi concretizate sub forma unor principii a căror existenţă se poate proba de regulă indirect, prin înseşi poemele generaţiei. Această atmosferă şi această tradiţie au constituit fermentul ideatic al tuturor generaţiilor postneoterice. În raport cu Catullus şi Vergilius, din grupul de funcţii pe care poezia constatăm că le deţine la Propertius lipseşte cea ludică. În ordinea cantitativă a atestărilor, celelalte funcţii sunt: cea psihagogică, de glorificare, compensatorie şi cognitivă.

   O a doua categorie de texte conţine diverse referinţe, mai reduse sub raport numeric decât în cazul primei categorii, la circumstanţele care însoţesc şi condiţionează creaţia poetică. Am remarcat în paginile precedente că, indiferent de existenţa sau inexistenţa în pasajele properţiene selectate a unor concepte precum: doctrina, nouitas sau labor, semnificaţia lor literară este pertinentă în oricare dintre contextele respective. Mai mult decât atât, este pertinentă în raport cu tradiţia poeziei latine a sec. I a. Chr., pentru care există atestări bogate. La Propertius, ca şi la Vergilius de altfel, se poate remarca absenţa a două dintre circumstanţele care condiţionează, din perspectiva altor autori, actul creaţiei poetice: otium şi, respectiv, condiţia etică (pe care am denumit-o prin termenul castitas), ambele cu referire la textele catulliene. Apare, în schimb, aşa cum am încercat să demonstrăm la finele analizei noastre, o circumstanţă nouă, libertas (în chiar termenii autorului), a cărei semnificaţie probabilă este strâns legată de însăşi condiţia auctorială a poemului: acesta din urmă este perceput de cititor ca produs al experienţei umane a creatorului său.

   Într-un articol apărut cu trei decenii în urmă, Godo Lieberg [54] lansa întrebarea: ce reprezintă poezia pentru Propertius? Autorul studiului arăta că răspunsul la această întrebare - aparţinând, desigur, cercetării moderne - este dat de poetul din Asisium pe o cale indirectă, şi anume prin intermediul unui scenariu metaforic. Ţinem să precizăm că şi în cazul lui Vergilius şi, cum s-a văzut, chiar şi în cel al lui Horatius liricul, dacă am urmări aceeaşi întrebare, se poate vorbi de un veritabil cod metaforic, dincolo de care percepem un sens foarte înalt al poeziei: despre aceasta din urmă nu se poate nicicum vorbi într-un limbaj comun. Pentru Vergilius, poezia este un cântec dialogat. Pentru Horatius liricul, un mister sacru exclus oricăror neiniţiaţi. Pentru Propertius, ea este un dans pe muntele Muzelor, Helicon. O atestă - demonstrează Lieberg - mai ales versul iniţial al elegiei 2, 10: Sed tempus lustrare aliis Helicona choreis, dar, adăugăm noi, şi alte pasaje similare (precum 2, 3, 17-22; 2, 30, 37-39; 2, 34, 42; 3, 5, 19-20), din care rezultă, păstrând convenţia scenariului, echivalenţa poezie-dans [55] .

   Totuşi, ţinem să precizăm, aceasta nu este şi singura. În pentametrul 44 din elegia finală a cărţii a II-a, Propertius se adresează poetului tragic Lynceus astfel: inque tuos ignes, dure pœta, ueni. Lynceus este chemat să părăsească tot ceea ce, în materie de poezie, nu are legătură cu propria pasiune (tuos […] ignes), oricât de mare ar fi prestigiul modelelor inspiratoare. Poezia, în termenii lui Propertius, se regăseşte în spaţiul interiorităţii umane şi este chemată să o exprime. ,,Focurile” care ard înăuntru - desigur, ale iubirii - reprezintă însăşi substanţa poemelor, materia lor nepalpabilă. Şi în această privinţă, Propertius reface o tradiţie literară. Pornind de la Ennius (fr. 274 din cartea a XVI-a a Analelor) şi continuând cu Lucilius, autorul faimoasei aserţiuni, din nefericire incompletă, ego ubi quem ex praecordiis / ecfero uersum, această tradiţie afirmă drept centru al universului poetic lăuntrul însuşi al creatorului său. Redusă la chintesenţă, regăsim formularea în cauză şi la Propertius: poezia este focul pasiunii [56] . O întreagă vârstă a poeziei latine, de la debutul ultimului secol republican până la finele lui, şi chiar dincolo de el, se află cuprinsă într-un singur emblematic vers.
[1] Asupra acestei probleme a se vedea studiul introductiv aparţinând lui D. Paganelli, intitulat Introduction. Properce et son œuvre, în ediţia Properce. Élégies. Paris, Les Belles Lettres, 1929, pp.XII-XXI. Citatele properţiene incluse în capitolul de faţă au fost preluate din această ediţie, cu excepţia cărţii a II-a, pentru care am folosit textul şi comentariile din ediţia Sex. Propertii Elegiarum Liber secundus. Edidit Petrus Johannes Enk. Pars prior şi Pars altera. Commentarium continens. Lugduni Batavorum, 1962. Cf. şi F. Della Corte, Properzio, l'elegiaco della trasgressione, în vol. Opuscula. X. Genova, Universitŕ di Genova, Facoltŕ di Lettere, 1987, pp.119-149, aici 121-123.

[2] E. Bréguet, Les élégies de Gallus d'aprčs la X-e Bucolique de Virgile, în Revue des Études Latines, 26 (1949), pp.204-205; G. Stégen, La composition de la Xe Bucolique de Virgile et l'orientation littéraire de Gallus, în Latomus, 12 (1953), pp.70-76; L. Winniczuk, Cornelius Gallus und Ovid, în vol. col. Römische Literatur der augusteischen Zeit. Berlin, 1960, pp.26-35; J.-P. Boucher, G. Cornelius Gallus. Paris, Les Belles Lettres, 1966.

[3] A se vedea în special studiul lui M. Ponchont, Introduction, cap. Le texte şi Étude sur le texte de Tibulle et des auteurs du Corpus Tibullianum, în ediţia Tibulle et les auteurs du Corpus Tibullianum. Texte établi et traduit par Max Ponchont. Huitičme tirage. Paris, Les Belles Lettres, 1989, pp.X-XVI, XX-XLIV. Referinţele de natură teoretică identificabile în cuprinsul elegiilor tibulliene vor fi menţionate de-a lungul analizei din acest capitol. În ceea ce priveşte absenţa declaraţiilor poetice la Tibullus, a se vedea şi        A. Thill, op. cit., p.327. G. Luck, Die römische Liebeselegie. Heidelberg, Carl Winter Universitätsverlag, 1961, p.133 subliniază, de asemenea, faptul că ,,dintre toţi poeţii elegiaci, Propertius s-a străduit în modul cel mai intens să-şi fundamenteze esenţa artei practicate şi să-şi reprezinte finalităţile, intenţiile urmărite”. (ibid.).

[4] Semnificative în acest sens sunt următoarele pasaje: 1,9,11-16; 2,10, 1-8, 19-26; 2,34, 41-46; 3,3,13-24, 37-46; 3,5,19-48; 3,9,3-4, 35-46; 4,1,57-68.

[5] P. Grimal, Le lyrisme ŕ Rome. Paris, 1978, pp.123-124.

[6] Id., ibid., pp.145-146.

[7] J.P. Sullivan, Propertius. A critical Introduction. Cambridge-London-New York-Melbourne. Cambridge University Press, 1976, pp.121-126; J.-P. Boucher, Études sur Properce. Problčmes d'inspiration et d'art. Deuxičme édition. Paris, E. De Boccard, 1980, pp.141-153.

[8] R. Martin, J. Gaillard, Les genres littéraires ŕ Rome. Paris, 1981, vol. II, pp.69, 113-115. Autorii vorbesc, în acest sens, de alegerea expresiei subiective - în sensul de expresie a propriilor sentimente - ca fiind cea mai mare inovaţie a elegiacilor latini atât în raport cu tradiţia elegiacă greacă, heterogenă de altfel, cât şi cu idealurile, apropiate în spirit, ale neoterismului latin.

[9] Cf. şi G. Lieberg, Die Muse des Properz und seine Dichterweihe, în Philologus, 107 (1963), 1-2, pp.116-129, aici p.122; J.P. Sullivan, op. cit., p.122.

[10] Reamintim în acest context un pasaj celebru din Orator, 21.

[11] J.P. Sullivan, op. cit., pp.121-122. Poezia elegiacă devine, pentru a relua plastica formulă a lui Fr. Della Corte, Properzio, p.136, n.40, o ,,armă de seducţie”; a se vedea, în acelaşi sens, şi studiul lui G. Danesi Marioni, La potenza magica della poesia d'amore, în Atene e Roma, 26 (1981), pp.26-35.

[12] Versul 81 din ultimul poem al celei de-a doua cărţi a ridicat o serie de probleme exegeţilor operei properţiene, datorită unei maniere mai puţin precise de exprimare. Confuzia este întreţinută în special de pronumele haec, a cărui referinţă la Bucolicele vergiliene este considerată absolut certă de către anumiţi comentatori (C. Bailey,                          O. Ribbeck) şi imposibilă de către alţii (R. Butler, E.A. Barber), în virtutea contextului dat. Cf. şi A. Ronconi, Spunti di poetica e critica letteraria in Properzio, în vol. cit. Interpretazioni letterarie, p.140; P.J. Enk, op. cit., pp.460-461, autorul aducând în sprijinul celei de-a doua ipoteze următorul pasaj vergilian, parafrazat de Propertius: si quis tamen haec quoque, si quis/captus amore leget (Buc. 6,9-10). După cum sintagma vergiliană tamen haec quoque alude la propriul carmen bucolicum, tot astfel şi cea properţiană, redusă la doar două elemente (tamen haec), poate alude, în egală măsură, la propria poezie elegiacă.

[13] G. Lieberg, op. cit., p. 265.

[14] P.J. Enk, op. cit., Pars altera, p. 182.

[15] După P. Grimal, Le lyrisme, pp. 120-121, afirmaţia că geniul, respectiv sursa de inspiraţie a poetului se află în însăşi fiinţa iubitei, care este veritabila Muză, inspiratoarea sa reală, ar apărea formulată pentru prima oară la poetul elegiac Gallus. Nu sunt însă aduse, în sprijinul acestei ipoteze, argumentele probante necesare, în afara unor referinţe la Bucolica a X-a vergiliană, de altfel fără legătură directă cu afirmaţia de mai sus.

[16] După interpretarea lui P.J. Enk, ibid., este posibil să avem de a face cu un ecou vergilian: quorum stupefactae carmine lynces (Buc. 8, 3).

[17] Cf. şi J.-P. Boucher, op. cit., pp. 173-184 şi, în special, cap. VIII (pp. 227-267).

[18] Cf. şi Fr. Della Corte, Properzio, pp. 131-132.

[19] OLDpp. 473-474, s.u., în special sub punctul 5.

[20] Avem în vedere următorul pasaj, conţinând o adresare directă către Phœbus, căruia îi atribuie capacitatea de a vindeca prin cântec: Sancte ueri tecumque feras quicumque sapores/quicumque et cantus corpora fessa leuant. (4, 4, 9-10).

[21] Nec quisquam sophiam, sapientia quae perhibetur,/in somnis uidit prius quam sam discere cœpit (citatul aparţine gramaticului Festus, 325, apud Aem. Baehrens, FPR, fr. 156, p. 81); - ...satin uates uerant aetate in agunda? (citat de Aulus Gellius, 18, 2 apud Aem. Baehrens, FPR, fr. 257, p. 95).

[22] Quando haurire animus Musarum ec fontibus gestit. (citat la Nonius 317, 6 apud Aem. Baehrens, FPR, fr. 699, p. 236 şi E. Diehl, PRVR, fr. 487, p. 137); quom sua committunt mortali claustra Camenae (citat la Nonius 249, 11 apud Aem. Baehrens, FPR, fr. 700, p. 237 şi E. Diehl, PRVR, fr. 504, p. 138); et te his uersibus interea contentus teneto (la Nonius 263, 32 apud Aem. Baehrens, FPR, fr. 707, p. 237 şi E. Diehl, PRVR, fr. 540,    p. 141).

[23] Sine pennis uolare haud facile est (Plautus, Pœnulus, 871); Sapienti sat! (Terentius, Phormio 3, 3, 8); Dauus sum, non Oedipus (id., Andria, 1, 2, 24).

[24] J.P. Sullivan, op. cit., pp. 121-122 evidenţiază faptul că, în această privinţă, Propertius a preluat conceptul horaţian utile, dar şi - adăugăm noi - ipostaza magistrală asumată în special în secţiunea secundă a Artei poetice (vv. 304-308), în legătură cu care cf. L. Franga, Horatius sau enigma refuzului, în vol. Antichitatea şi moştenirea ei spirituală. Iaşi. Editura Universităţii Al.I. Cuza, 1993, pp.167-175. Modelul imediat îl va fi reprezentat însă Tibullus, care aduce în discuţie rolul utilitar, benefic sub raport material, pe care Muzele, recte poezia, îl pot deţine în existenţa cotidiană, inclusiv în domeniul erotic (2,4,15,19-20; 3,1,7).

[25] Versul pare a reprezenta, după opinia lui P.J. Enk, op. cit., vol. II, p.87, o parafrază a unui vers bucolic vergilian (2,73, la rândul lui modelat după Teocrit 2,76), în vreme ce sintagma e multis[…] unam se regăseşte în poezia lirică horaţiană                          (Carm. 3,2,29), desigur într-un alt context. În ceea ce priveşte versul 6, P.J. Enk, ibid., p.88 aduce în discuţie un pasaj, identic sub raportul semnificaţiilor, din Ovidius, Amores 1,10,60 (quam uolui, nota fit arte mea).

[26] Un pertinent comentariu al pasajului se află la Erich Burck apud P.J. Enk, op. cit., vol.II, p.178.

[27] A se vedea şi J.-P. Boucher, op. cit., pp.190-191.

[28] Despre programul poetic al cărţii a IV-a, considerată a conţine ,,une poésie d'inspiration nationale” (p.195), cf. J.-P. Boucher, op. cit., în special pp.194-196.

[29] J.-P. Boucher, op. cit., pp.109-112, 132.

[30] Avem în vedere un faimos pasaj din prologul cărţii a III-a a Georgicelor, în cuprinsul căruia motivul întâietăţii poetice, ca formă a temei generale a gloriei dobândite prin poezie, apare pentru prima oară asociat ideii de spaţiu natal, conturat prin rememorarea afectivă a unor detalii geografice particulare. Cf şi J.P. Sullivan, op. cit., pp.140-141.

[31] Existenţa unor teme comune în poezia şi poetica augustană a fost demonstrată convingător de către J.P. Sullivan, op. cit., pp.18-31, în special 30-31. Savantul englez consideră cu îndreptăţire că ne aflăm în faţa unui veritabil schimb de replici, uneori glumeţe, alteori tăioase, între Propertius şi Horatius, ilustrate mai ales de elegiile 3,1; 3,2 şi 3,9 în raport cu faimosul poem liric 3,30, Propertius recuzând anumite teme propuse de Horatius în cuprinsul celei de-a treia cărţi de Carmina, dar, totodată, reluând diverse motive şi simboluri specifice liricii horaţiene; replica acesteia din urmă, cu tonalităţi chiar sarcastice, nu a întârziat, demonstrează Sullivan (vezi pp.27-29), ea intervenind prin intermediul unor poeme din cartea a IV-a de Carmina. Cf. şi A. Ronconi, Spunti, pp.125, 129.

[32] Pasajul tibullian în cauză se află în elegia 1,4 (vv. 63-66).

[33] Sau, în echivalenţa propusă de P.J. Enk, op. cit., vol. II, p.184, ,,her cultured ear”. Editorul şi comentatorul olandez al elegiilor properţiene consideră că sintagma în cauză aparţine unei exprimări populare cu aspect proverbial, aducând în sprijin o sumă de atestări similare, ca sens şi ca formă, pornind de la Plautus până la Fulgentius şi Celsus.

[34] Pentru originea callimacheană a motivului inspiraţiei musice, cf J.P. Enk, op. cit., vol. II, p.62.

[35] Referinţe despre poetesa Corinna apud J.P. Enk, ibid., p.63.

[36] După J.P. Enk, ibid., p.57, sintagma studiis […]seueris, reluată sub o formă uşor modificată de Ovidius (Trist. 1,9,57), se referă la preocupări fie epice, fie de natură filosofică. Acestea din urmă sunt de presupus mai curând în cazul unui poet didactic, decât elegiac.

[37] A. Ronconi, Spunti, p.137, consideră în mod judicios că poezia vergiliană georgică, de factură ascreană - aşadar, de inspiraţie pur hesiodică - reprezintă, în contextul cărţii a II-a de elegii a lui Propertius, un veritabil ideal spre care acesta tinde, depăşind nivelul inspiraţiei erotice, fără însă a se despărţi vreodată de el. Acest pasaj, subliniază savantul italian, este întru totul reprezentativ pentru ceea ce se poate numi poetica doctă, respectiv poetica elaborării artistice.

[38] După acelaşi Ronconi, ibid., pp.129-130, interpetarea distihului 83-84 din finalul ultimei elegii a cărţii a II-a rămâne controversată. În opinia sa, distihul respectiv afirmă opoziţia între inspiraţie şi stil, respectiv, în termenii propuşi de Propertius, între animis şi ore, opoziţie identică, sub raport funcţional, celei întâlnite la Cicero sub forma res-uerba, iar la Horatius ingenium (natura)-ars (studium). În ceea ce priveşte unele repere latine ale imaginii reîntâlnite la Propertius în finalul elegiei amintite (respectiv, Lucretius 3,6-7; Vergilius, Buc. 9,35-36; Horatius, Carm. 2,20; 4,2), a se vedea A. Ronconi, Spunti, pp.138-140; pentru reperele greceşti (în cazul de faţă, Teocrit, 5,136; 7,39-41), cf. J.P. Enk, op. cit., vol. II, p.463.

[39] J.P. Sullivan, Propertius, pp.27-29.

[40] Originea callimacheană a motivului properţian al drumului nebătătorit de vulg a fost demonstrată, înte alţii, şi de P.J. Enk, op. cit., vol. II, p.300, referinţa savantului olandez incluzând epigrama 28 din ediţia Pfeiffer.

[41] Cf. D.M. Pippidi, Horace. Art Poétique 309, în vol. Parerga. Écrits de Philologie, d'Épigraphie et d'Histoire ancienne. Bucureşti, Editura Academiei-Paris, Les Belles Lettres, 1984, pp.65-78 (în special, 73-76); id., Les deux Poétiques d'Horace, ibid., pp.79-88.

[42] Despre neoterismul tardiv al poeziei properţiene, afirmat încă din prima carte de elegii, a se vedea şi F. Della Corte, Properzio, p.124; M. Tartari Chersoni, Catullo e Properzio. Poetica implicita e poetica esplicita, în Euphrosyne, 7 (1975-1976), pp.49-62.

[43] În afara lui Callimach şi a lui Philetas, F. Della Corte, op. cit., pp.123-124 (inclusiv n. 17) consideră că modelul de bază, ,,arhetipul” - în termenii autorului - pentru prima carte de elegii (cunoscută în epocă şi ulterior sub denumirea Monobiblos) l-a reprezentat creaţia epigramatico-elegiacă a lui Meleagros.

[44] Cf. şi OLD, p.902, s.u.

[45] De orat. 3,41. Pentru alte atestări, aparţinând registrului retoric, cf. şi P.J. Enk,op. cit., vol. II, p.444.

[46] Cf. şi J.-P. Boucher, Properce et Callimaque, în Revue des Études Latines, 42 (1964), pp.273-276, aici p.274, care evidenţiază faptul că, din perspectiva lui Propertius, elegia, în opoziţie cu epopeea şi având maeştri ca Philetas şi Callimach, reprezintă o creaţie poetică situată în planul maximei cizelări şi migale, o ars tenuis sau, parafrazându-l pe Propertius însuşi, o ars non inflata.

[47] J.-P. Boucher, Études, pp.185-188; cf. şi 168-173.

[48] Id., ibid., pp.205-206.

[49] A se vedea şi J.-P. Boucher, Properce et Callimaque, pp.274-275.

[50] J.P. Enk, op. cit., p.300.

[51] J.-P. Boucher, Properce et Callimaque, pp.275-276; Études, p.185; J.P. Sullivan, Propertius, p.145.

[52] O sinteză a investigaţiilor comparative dedicate elegiilor lui Propertius şi poemelor lirice horaţiene se află la J.P. Sullivan, Propertius, pp.1-53, aici în special pp.12-13; cf. şi F. Della Corte, Properzio, pp.125-128, care realizează o analiză detaliată a raporturilor biografice dintre cei doi poeţi aparţinând cercului maecenatian şi a reflectării acestor raporturi în operele lor.

[53] În legătură cu prezenţa conceptului libertas în ideologia politică a Principatului, reflectată pe de o parte de emisiunile monetare, pe de alta de textele literare, a se vedea şi L. Consigliere, op. cit., pp.42-47.

[54] Die Muse des Properz, p.263. De exact aceeaşi problemă se ocupase, independent de G. Lieberg, şi G. Luck, în monografia consacrată elegiei latine şi apărută cu puţină vreme înainte (1961). După Luck, op. cit., pp.138-139, imaginea dansului în cerc reprezintă simbolul creaţiei poetice, cu precădere al poeziei erotice; dar şi poezia epică este reprezentabilă ca dans, concepţie care - subliniază Georg Luck (ibid.) - nu are echivalent în literatura greacă sau latină anterioară lui Propertius. Cf şi J.-P. Boucher, Études, pp.475-478.

[55] A. Ronconi, Spunti, p.122, adaugă şi faptul că, în cadrul scenariului coregrafic din elegia 2,34,42, opoziţia care se afirmă între mollis şi durus conotează o certă distincţie la nivelul genurilor poeziei (elegiac, respectiv epic).

[56] O dovadă peremptorie a faptului că, pentru Propertius, poezia se identifică, mai mult decât cu un dans pe muntele şi în compania Muzelor, cu însăşi fiinţa sa lăuntrică, o constituie un scurt pasaj din Trist. 4,10,45, în care Ovidius, ca succesor declarat al poetului din Asisium, defineşte elegiile acestuia prin chiar termenul properţian semnalat: ignes. Ceea ce denotă că, din perspectiva generaţiilor ulterioare, identitatea dintre poezie (evident, exclusiv elegiacă) şi universul interiorităţii umane rămâne, în ultimă instanţă, definitorie pentru poetica properţiană. Cf. şi G. Luck, op. cit., p.187. Pe o poziţie aparte se situează P. Boyancé, Properce, în vol. L'influence grecque sur la poésie latine de Catulle ŕ Ovide. Entretiens sur l'Antiquité classique. Tome II. Vandœuvres - Genčve, 1953. Verona, Fondation Hardt, 1956, pp.169-209, în special 200-207: interpretând o serie de texte properţiene (de ex. 3,3,9-10; 3,1,62) având în centru figura lui Bacchus - admis, totuşi, în calitatea acestuia de simbol poetic al inspiraţiei divine; v.p.201 -, savantul francez consideră că elegiile în cauză (la care pot fi adăugate, în opinia sa, şi alte texte, aparţinând poemelor lirice horaţiene şi ciclului Tristelor lui Ovidius) fac aluzie la existenţa unor colegii (conuictus, sodalicia) ale poeţilor augustani aflate sub patronajul lui Bacchus şi al Muzelor; influenţa unor atari cercuri poetice şi mondene în acelaşi timp ar fi fost, în opinia lui P. Boyancé, decisivă în constituirea poeticii properţiene.

 

© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Liviu FRANGA                           Last update: December 2002                Web design§Text editor: Monica CIUCIU