Previous Page | About the author | Content | Home | Next PageSection II: Students

 

 

Seminarul de la Breslau sau o nouă legitimare a iudaismului în Europa secolului XIX

 

(The Breslau seminary or the new legitimization of Judaism in 19th century Europe)

 

Cristina Toma

 

 

Yeshivot-urile, chiar dacă dăduseră generaţii întregi de rabini, iar la rândul lor erau conduse de rabini vestiţi pentru erudiţia lor, nu mai puteau răspunde nevoilor pregătirii unor slujitori ai cultului, a căror personalitate să se acorde cu iluminismul iudaic al secolului al XIX-lea. De aceea s-a simţit nevoia creării unor instituţii de învăţământ teologic corespunzătoare, care să pregătească aceşti rabini. Pe de altă parte, prin crearea acestora, se spera şi într-o legitimare a iudaismului în Europa secolului al XIX-lea. Dar până aici a fost un drum lung.

Pentru a putea vorbi despre seminariile rabinice din Europa celei de-a doua jumătăţi a secolului XIX trebuie mai întâi să amintim de iudaismul luminat post mendelssohnian şi de mişcarea Kulturverein iniţiată şi condusă de Yomtov Lippman (Leopold) Zunz [1] .

Leopold Zunz se naşte la 12 august 1794 într-o familie evreiască de condiţie modestă şi primeşte o educaţie religioasă solidă. La 21 de ani pleacă la Berlin. În anul 1816, de Yom Kippur, Zunz merge la Templul Jacobson din Berlin unde ascultă prima predică în limba germană. La Universitate studiază filologia clasică, limbile semitice şi filosofia. În 1818 îi apare primul text programatic „Etwas uber die rabbiniche Literatur” care marchează începuturile criticii literare a vechilor izvoare evreieşti. In 1821, susţine la Universitatea din Halle teza de doctorat despre ”Sefer ha- Mahalat” a lui Ibn Falaquera. In 1819 înfiinţează împreună cu  E. Gans, J. Moser, E. Wolf, Ludwig Marcus şi Heinrich Heine asociaţia ”Verein für die Kultur und die Wissenschaft der Juden”.

Totodată desfăşoară o activitate pedagogică bogată şi scrie predici sinagogale evreieşti cu un întreit obiectiv: să-i ajute pe oameni să obţină pe drept cetăţenia; să obţină anularea interdicţiilor guvernului prusac cu privire la evrei; să legitimeze studiul şi învăţământul vechilor izvoare evreieşti în universităţi.

În anul 1835 ajunge rabin la Praga, experientă care nu va fi dintre cele mai plăcute din viaţa lui, pe de o parte din cauza neînţelegerilor pe care le are cu comunitatea de aici, pe de altă parte din cauza inabilităţilor dovedite de el pentru acestă activitate, astfel că în 1836 se înapoiază la Berlin hotărît să renunţe definitiv la planurile sale rabinice. În noiembrie 1840 Zunz este numit director al Lehrerseminarului-ului. Începând din acea clipă el îşi va schimba atitudinea faţă de reformă. Îşi dăduse seama că, de fapt, numai conştiinţa evreiască a salvat iudaismul de la dispariţie. Astfel, în cursul unei dezbateri de tristă faimă asupra circumciziei, va da dovadă de o mare tărie de caracter declarând că aceasta nu era un rit ci o adevărată instituţie. A reforma, spunea Zunz, nu înseamnă a ne sinucide. De asemenea respinge ideea lui Samuel Holdheim de revenire la Biblie şi doar la ea, trecând peste aproape nouăsprezece secole de istorie evreiască. Zunz va răspunde: ”Oricine are dreptul la libertatea de conştiinţă şi se poate rosti despre Mesia, Talmud etc., dar unirea împotriva lor va duce cu o strategie a apostaziei”.

Dar unul din evenimentele triste din viaţa lui Zunz va fi desfiinţarea Kulturverein-ului. Astfel, în cursul verii anului 1824, când deznodământul era aproape, Zunz îşi etalează toată amărăciunea într-o scrisoare către prietenul său Wohlwill; el nu mai crede, scrie dânsul corespondentului său, în posibilitatea de a-i reforma pe evrei, singurul lucru ce ar putea scăpa acestui naufragiu general fiind o ştiinţă a iudaismului.

Rămâne de analizat ce concepţie a stat, în opinia lui Zunz, la temelia unei ştiinţe a iudaismului după dizolvarea Kulturverein-ului  şi ce rol era chemat să joace istoria. Să nu pierdem din vedere că educaţia iudaică a lui Zunz era dobândită la heder şi la Samson Freischule. La universitate a studiat mai multe discipline, ce nu aveau însă decât indirect vreo contingenţă cu ştiinţele  evreieşti; preferinţele lui s-au îndreptat către filologia clasică şi istorie. De aceea când se referă la ”ştiinţa iudaismului”, Zunz are în vedere filologia clasică. În scrisorile către Philip şi Julia Ehrenberg el le-a mărturisit că natura creştină a statului silea ştiinţa iudaismului să-şi reducă mult din năzuinţele ei. Cu toate acestea, savantul Zunz nu s-a lăsat descumpănit, redactând un proiect enciclopedic al ştiinţelor evreieşti pe care le clasifica astfel:

1) Ştiinţele definite de biserică: teologie, mitologie, dogmatică, religie, obiceiuri şi cutume, liturghie, principii religioase şi rituri sinagogale.

2) Ştiintele definite de stat: legislaţie, jurisprudenţă, scrieri juridice, terminologie juridică comparată, romană, ebraică, greacă.

3) Ştiinţele întemeiate pe cunoaşterea naturii: tehnologie, industrie şi comerţ.

4) Ştiinţele întemeiate pe utilizarea cunoaşterii naturii: matematică, geografie, astronomie, cronologie, medicină.

5) Ştiinţele având contingenţe cu înfrumuseţarea lucrurilor naturale: poezie, arhitectură, muzică, tipografie şi invenţii.

6) Ştiinţele ce exprimă viaţa universală a naţiunii: istoria — element tranzitoriu, antichităţile — element permanent tranzitoriu al vieţii universale a poporului, limbajul — vehicul al istoriei antichităţilor.

7) Ştiinţele auxiliare: paleografie, culegeri de facsimile spre a putea data manuscrisele, cataloage ale bibliotecilor, paleografii.

Precedând enumerarea sa — cu un vădit caracter enciclopedic — Zunz a dorit să dovedească că termenul ”rabinic”, asociat de creştini tuturor scrierilor evreieşti post biblice, avea o conotaţie peiorativă, subliniind că evreii se ocupaseră de ştiinţe încă din veacurile precedente şi nu au fost doar nişte rabini mărginiţi, aplecaţi exclusiv doar asupra literei Talmudului şi Midraşului.

Astăzi se ştie, există multe catedre universitare de iudaistică, ceea ce era imposibil pe vremea lui Zunz, când evreii nu puteau accede la o catedră universitară, iar iudasimul nu era cunoscut ca o materie academică. De aceea toate eforturile marelui savant de a convinge autorităţile de temeinicia intervenţiilor sale în favoarea aprobării unor catedre de studii iudaice au rămas zadarnice.

Am făcut acest excurs istoric pentru a vedea care erau condiţiile şi cerinţele care au dus la apariţia seminariilor rabinice în Europa celei de-a doua jumătăţi de secol XIX. Este de reţinut faptul că prin ele nu se dorea doar pregătirea unor rabini care să corespundă noilor cerinţe ale vremurilor, ci şi o legitimare a iudaismului în Europa acelor timpuri.

Primul seminar teologic evreiesc a fost deschis la Breslau de către Zacharias Fraenkel. El a mai fost precedat de două tentative. La Padova (pe atunci parte integrantă a imperiului austriac) s-a deschis în 1829 un colegiu rabinic. Deoarece sprijinul oferit de comunităţile evreieşti italiene a fost limitat, acestea confruntându-se ele însele cu anumite greutăţi, şcoala a trebuit să-şi întrerupă activitatea de mai multe ori, în cele din urmă mutându-se la Roma în anul 1855.

Tot în 1829, se deschide la Metz, în Franţa o şcoală rabinică transferată apoi în 1859 la Paris.

Germania se pare că a constituit un teren mai propice pentru dezvoltarea seminariilor rabinice. Întemeind o facultate teologică similară celor catolice şi protestante, unii intelectuali evrei din Germania sperau să obţină recunoaşterea de către stat a nevoilor iudaismului, dar nici un guvern nu a acceptat o asemenea idee. Doar graţie lui Jonas Fraenkel, un negustor bogat din Breslau, s-a putut deschide în acest oraş un seminar teologic evreiesc. În spiritul primului său director - Zacharias Fraenkel, partizan al ”iudaismului istoric” pozitivist - seminarul de la Breslau a încurajat libera cercetare erudită, în timp ce practica religioasă rămânea tradiţională. Învestirea avea loc după şapte ani de studiu, timp în care candidatul avea timp să obţină şi un doctorat universitar. Programa cuprindea textele evreieşti tradiţionale, dar modul în care erau studiate avea foarte puţin de a face cu ceea ce se învăţa într-o yeshivat: conceptul cheie era Wissenschaft des Judentums (ştiinţa iudaismului).

Deschiderea acestui seminar are la rândul ei o istorie în centrul căreia se află figura lui Zacharias Fraenkel, care a marcat o răscruce în istoria intelectuală şi spirituală a iudasimului german. Prin situarea lui categorică pe poziţiile unei ştiinţe a religiei, fidelă şi apropiată de tradiţia iudaică pe de o parte şi satisfăcând cerinţele ştiinţei pe de alta, el a deschis calea unor rabini istorici, a unor rabini filologi, într-o vreme când religia evreiască era singura care nu poseda instituţii pentru pregătirea slujitorilor săi de diferite grade. Fără contribuţia lui Fraenkel n-ar fi fost întemeiată cea mai importantă instituţie rabinică, iar savanţi ca Heinrich Graetz şi Jacob Bernays nu şi-ar fi dat adevărata lor măsură.

Zacharias Fraenkel [2] , născut într-o familie de rabini, şi-a făcut studiile universitare la Budapesta şi a devenit şef rabin la Dresda. Întrucât legislaţia austriacă interzicea copiilor evrei frecventarea liceului, Zacharias Fraenkel a trebuit să se strămute la Budapesta, unde a susţinut şi a promovat numitul Maturitatenexamen şi a frecventat universitatea locală, unde a urmat cursuri de filosofie, logică, matematică, istorie. În 1831 tânărul doctor Fraenkel s-a înapoiat în oraşul natal. Cum un decret al împăratului Franz I dădea întâietate rabinilor diplomaţi în filosofie, tânărului rabin nu i-a fost greu să găsească o comunitate, în speţă cea din Teplitz. În 1834 a devenit însă liber postul de rabin din Dresda şi ministrul Cultelor, care îl remarcase pe Fraenkel şi avea să-i comande în numele guvernului saxon câteva importante rapoarte, îi favoriză alegerea; postul acoperea două dintre cele mai importante oraşe ale Saxoniei - Dresda şi Leipzig.

În 1840 Fraenkel a făcut public raportul asupra jurământului More judaico cerut de guvernul saxon. Raportul a servit ca bază unei propuneri legislative ce a modificat o lege nedreaptă şi discriminatorie.  Propunerea lui Fraenkel a devenit cunoscută şi dincolo de hotarele Saxoniei; într-adevăr, un jurist din Strasbourg, Marin, avocat la Curtea de Casaţie, i-a scris în 1843 pentru a-l felicita pentru că ”a contribuit la înlăturarea ultimei bariere ce-i depăspărţea pe evrei de ceilalţi cetăţeni ai Franţei”.

În anul 1843, Fraenkel a primit din partea comunităţii din Berlin o ofertă pe care însă a refuzat-o politicos, întrucât o serie de articole din codul penal prusac îl nemulţumeau profund, anume articolele 335 şi 357 care prevedeau că orice evreu condamnat la o amendă de 50 de taleri sau la cinci săptămâni de închisoare era definitiv descalificat ca martor. În 1856, Fraenkel a redactat un memoriu asupra probei judiciare în dreptul mozaico-talmudic, pe care l-a adresat regelui Prusiei şi, în anul imediat următor, articolul calomniator a fost abrogat.

Totuşi Fraenkel a fost un om de o modestie ieşită din comun; el nu s-a împăunat cu meritele sale. A fost o fire independentă; când considera că interesul comunităţilor era ameninţat de preşedinţi incompetenţi nu şovăia să-şi manifeste făţiş dezacordul. Dar a şitu să fie temperat în disputele pe care le-a avut cu un alt mare învăţat, socotit de istorici campion al neo-ortodoxiei germane, Samson Raphael Hirsh. Când acesta a criticat cu asprime lucrarea lui Fraenkel, ”Mavo ha-Mishna”, acesta a refuzat polemica cu calm. Zacharias Fraenkel a fost omul care a revoluţionat discret iudaismul din vremea sa; neavând copii, el s-a dedicat exclusiv studenţilor săi şi operei sale.

El şi-a expus ideologia în câteva articole din Monatsschrift. În această perspectivă el a făcut o pledoarie vibrantă în favoarea creării unui seminar rabinic, şi-a expus concepţia asupra relaţiei dintre ştiinţă şi iudaism şi a insistat asupra rolului de prim ordin al rabinilor în orice acţiune de regenerare a iudaismului.

Cea mai importantă lucrare a lui Fraenkel pe tărâmul ştiinţei iudaismului s-a produs în câmpul istoriei Halahei (regula normativă evreiască), a constituirii şi dezvoltării ei de la cele mai vechi straturi ale literaturii tradiţionale. Studiile despre Sepatanta şi despre exegeza alexandrină, despre filosofia medievală şi despre liturghie au concurat deopotrivă la această cercetare fundamentală. Fraenkel a subliniat mereu că iudaismul nu trebuia să se replieze modelelor şi să se lase amputat de secţiunile cele mai vii ale ştiinţei sale, dar insistând că ştiinţa nu trebuie să se concentreze exclusiv asupra trecutului.

În studiul asupra probei judiciare el s-a sprijinit pe propria cunoaştere a dreptului roman spre a schiţa istoria dreptului evreiesc, fără a neglija vreuna din multiplele-i ramificaţii. O importantă introducere compară dreptul ebraic cu celelalte legislaţii ale antichităţii şi trece în revistă noţiunile de probă, jurământ, prezumţie.

În 1851 Fraenkel a publicat un studiu asupra înrâuririi pe care exegeza palestiniană a avut-o asupra hermeneuticii alexandrine. După părerea lui, adepţii alegorismului alexandrin au golit treptat iudaismul de conţinutul său pozitiv, deschizând drumul disoluţiei şi asimilării. În schimb exegeţii palestinieni au dezvoltat Halaha şi Hagada instaurând tensiunea polară, de ale cărei efecte iudaismul rabinic a profitat din plin.

Lucrarea Darke ha Mishna, apărută în 1829, a marcat o cotitură în viaţa viitorului director al Seminarului de la Breslau. Aici Fraenkel a reuşit să cuprindă cinci secole de exegeză evreiască. Se ştie că deceniul 1840-1850 a vădit o puternică înăsprire a atacurilor împotriva Talmudului. Adoptând limba ebraică pentru acest studiu, Fraenkel a dorit să repună la loc de cinste Mishna, plasând-o în mediul lingvistic natural în care a apărut. Un lucru ce pare cel puţin ciudat este că adversarii Talmudului nu se găseau doar în mediile catolice şi protestante, ci şi printre evrei, mai ales printre cei convertiţi.

Cele prezentate succint mai sus sunt principalele lucrări ale lui Zacharias Fraenkel.

La 10 octombrie 1854 a avut loc deschiderea şcolii teologice evreiesti în prezenţa unui mic număr de profesori şi studenţi; la 28 februarie 1855 rectorul instituţiei, Zacharias Fraenkel, a rostit un discurs închinat lui Jonas Fraenkel — binefăcător al comunităţii sale (şi-a pus o mare parte a averii sale în slujba creării unei instituţii de formare a rabinilor). De altfel, şcoala evreiască de la Breslau adoptat ulterior denumirea de Fraenkelsche Stiftung, adică Fundaţia Fraenkel.

Discursul lui Zacharias Fraenkel, care a condus Seminarul vreme de douăzeci de ani, a insistat asupra unei anomalii pe care Fundaţia va trebui s-o înlăture: comunităţile catolică şi evanghelică aveau institute pentru formarea preoţilor şi pastorilor lor, în timp ce evreii nu puteau face acelaşi lucru pentru rabini şi alţi deserventi ai cultului. Oratorul a subliniat lipsa de precedent a demersului; căci nu exista o instituţie din care noul stabiliment s-ar fi putut inspira. Vocaţia şcolii evreieşti era deci aceea de a deveni o ”pepinieră a credinţei şi a ştiinţei sale evreieşti”, stăruind asupra împrejurării că sloganul evreului nu putea fi ”Gândesc, deci exist” ci ”Cred, deci exist”. În viziunea lui Fraenkel, credinţa nu era străină ştiinţei. De asemenea, el a mai adăugat că iudaismul cere credincioşilor săi fidelitate şi credinţă fată de patrie. Astfel, Zacharias Fraenkel sublinia: ”Întrucât ştiinţa a lărgit regimul activităţii sale spirituale, ea nu putea fi străină de credinţă. Şi, într-adevăr, cele mai importante scrieri mişnaice şi talmudice dovedesc o incontestabilă familiarizare cu diversele ramuri ale ştiinţei”.

Totodată Fraenkel s-a referit la conflictul  dintre studiile talmudice şi cele clasice, a cărui soluţie nu putea fi găsită decât în acel loc de învătătură care era Şcoala Teologică de la Breslau.

O calitate remarcabilă a rectorului de la Breslau a fost aceea de a atrage profesori de marcă. Astfel, acolo au predat profesori de marcă ca Jacob Bernays [3] (care a fost profesorul lui Samson Raphael Hirsh) şi Heinrich Graetz, ale căror nume pot fi găsite în statutele şcolii. Despre savantul Jacob Bernays avea să scrie elogios, în urma citirii unei părţi din opera sa, şi regina Elisabeta a României, cunoscută în literatură sub pseudonimul de Carmen Sylva.

Despre Graetz [4] , Moses Gaster avea să-şi amintească în Memoriile sale:

”Partea remarcabilă a profesorului Graetz consta în simplicitatea şi modestia sa. (…) Arăta întotdeauna serios, dar a fost unul dintre personajele cele mai omenoase pe care le-am întâlnit vreodată. Binele studenţilor era primul său interes. Nu era niciodată sever în observaţiile şi criticile pe care le formula şi cei mai mulţi dintre studenţii conteporani cu mine şi aceia care au urmat şi-au datorat poziţiile recomandărilor făcute de el. Era extrem de ponderat în judecăţi, extrem de grijuliu şi capabil să înţeleagă şi să aprecieze tineretul.(…)

Cum spuneam, el la Universitate a predat istoria, apoi Talmudul pentru studenţii care nu au putut studia Talmudul într-un mod mai complet, cu toate comentariile şi codurile de legi etc. Toate acestea erau foarte bine prezentate, dar cele mai sugestive au fost cursurile lui despre Biblie. În mod serios, deşi capitolul acesta era unul secundar în preocupările lui, el se mândrea cu studiile lui biblice şi deloc cu capacităţile lui în planul istoriei. (…) Cunoştea Biblia pe dinafară şi era cu totul înălţător să-l asculţi conferenţiind despre ea. Folosea întotdeauna ”Biblia Rabbinica”. Pe masa lui stătea întotdeauna un exemplar uriaş in-folio, iar el insista că, înainte de orice interpretare a textului, trebuie consultat în primul rând Targum-ul. Această traducere a Bilbliei într-o limbă semitică semnifica pentru el vasta cunoaştere la care ajunseseră autorii din vremurile antice. (…) Studenţilor le dădea diverse teme, în special subiecte biblice, şi îmi amintesc de două lucrări pe care mi le-a dat, una cu caracter istoric, cealaltă biblic. Ultima era un studiu al ”Profeţiilor lui Bileam” din Nums cu diferite versiuni etc. Celălalt îmi cerea să încerc să dezvălui misterele profeţiei cere se ascundea sub titlul ”Profeţia scaunului”. Urma să ne citească lucrările în clasă, iar activitatea lua forma unui adevărat seminar, la care ne critica şi ne corecta cu grijă, pe îndelete”.

La şcoala teologică de la Breslau seminariştii beneficiau de gratuitate totală şi erau adăpostiţi de către instituţie. Jonas Fraenkel prevăzuse pentru studenţii meritoşi chiar un număr de burse. Despre primirea sa la Breslau şi despre atmosfera care domnea acolo tot Moses Gaster avea să noteze.

”(…) am fost primit de director în modul cel mai prietenos. Era un om scund cu o faţă mică, ofilită. Purta o kipă mică, avea ochi amabili şi o mică barbă albă. Mi-a vorbit despre program şi despre activitatea seminarului, m-a examinat în ce măsură ştiam ebraica şi alte limbi străine, despre valoarea diplomei mele, despre studiile urmate şi aşa mai departe. A decis să urmez clasele inferioare în care se aflau şi alţi studenţi străini care se pregăteau pentru înscriere, astfel încât să poată urma cursurile Universităţii din Breslau. Extrem de amabil şi prietenos mi-a vorbit despre tendinţa religioasă a seminarului, explicându-mi că ei nu urmăreau o tendinţă specială şi nu formau vreo secţie cu un program particular. Seminarul avea un singur program şi acela era al cultivării valorilor istorice ale judaismului tradiţional. Mi-a spus: «Nu intenţionez să te influenţez în ceea ce priveşte modul dumitale de viaţă, ai venit aici şi te vei conforma fără îndoială practicii generale; lasă-mă să spun doar un singur cuvânt». Si acesta mi s-a întipărit în minte: «Vreau să înţelegi - mi-a spus el - că onoarea seminarului se află în mâinile dumitale şi se aşteaptă de la dumneata să te comporţi în acest sens». Acesta era motto-ul şi îndreptarul de principii. (…)”

Al doilea titlu din statute reia cuvântul cheie Glauben-wissenschaft (ştiinţa credinţei) şi trece în revistă conţinutul cursurilor; studiul teologiei evreieşti trebuie să fie făcut metodic şi să tindă spre exhaustivitate; el trebuia să fie însoţit de o formaţie clasică  generală. Spre a realiza acest proiect era absolul necesară o ”rigoare şiinţifică”. Materiile predate erau:

”Cartea sfântă, exegeza ei şi targumim (vechile traduceri aramaice); studiul limbii ebraice şi aramaice; geografia Palestinei; Introducere la Mişna şi în cele două Talmud-uri, Limbile clasice, Istoria evreilor şi a literaturii evreieşti, Midraşim, Filosofia religioasă şi etica având ca punct de plecare izvoare evreieşti, Practicile rituale, Spiritul dreptului mozaic, civil şi penal, cu acest accent asupra legislaţiei matrimoniale, Învătătură şi cateheză”.

Statutele mai stipulau că frecventarea altor instituţii (adică universităţi) de către seminarişti nu ridica nici o problemă. Candidaţii la şcoala teologică evreiască trebuiau să aibă paisprezece ani împliniţi. Pe lista foştilor studenţi până la 1904 aflăm nume ca Wilhem Bacher, Leo Baeck, Phillip Bloch (discipol şi urmaş al lui Graetz), Adolf Bülcher, care şi-a încununat cariera ca director la Jew’s College din Londra, Hermann Cohen, cunoscutul filosof neokantian, Ismar Elbogen, Moses Gaster, Heinrich Gross — autorul lucrării  Gallia Judaica, Moritz Güttmann — care şi-a consacrat teza de doctorat traducerii ebraice anonime a tratatului lui Averroes asupra naturii intelectului hilic şi a posibilităţii conjuncţiei, Benno Jacob, celebrul comentator al Bibliei (Im namen Gottes, 1904), David Kaufmann etc.

Seminarul din Breslau avea şi o prestigioasă şi erudită publicaţie — Monatsschrift für die Geshichte und Wissenschaft der Judentums. Această publicaţie a văzut lumina tiparului în 1851 spre a înlocui efemera Zeitschrift für die religiösen Interessen des Judentums. Cu excepţia unei scurte întreruperi, conducerea ei a fost asigurată de Zacharias Fraenkel timp de şaptesprezece ani, după care a fost preluată succesiv de Graetz, Markus Brann, Isaac Heinemann şi Ismar Elbogen. În anul 1939 este interzisă de autorităţile naziste şi îşi încetează apariţia. Fraenkel a jucat un rol important încă de la primele numere. Între anii 1844-1846 au avut loc conferinţe rabinice care au încins spiritele, subiectul acestora fiind anume dacă limba ebraică să rămână limbă de cult sau să fie înlocuită de germană. Fraenkel a participat şi el la câteva dintre aceste conferinţe şi ulterior nu şi-a putut stăpâni decepţia  văzând că majoritatea participanţilor s-au declarat favorabili înlocuirii ebraicii cu germana în serviciul de cult, astfel că de la conferinţa care a avut loc la Frankfurt pe Main a ieşit trântind uşa. De aceea primele numere din Monatsschrift… au jucat într-o anumită măsură rolul de cotrapondere. Dar odată cu revoluţiile de la 1848, Fraenkel a hotărât să revină la preocupările lui ştiinţifice, publicând o serie de studii despre esenieni, Contra Apion a lui Falvius Josephus, Scrisoare către Aristofan, Cartea aniversărilor, Oracole sibiline, Agada palestiniană etc. În 1852 şi-a inaugurat studiile publicate cu o profundă analiză a stilului lapidar al Talmud-ului.

Graetz a introdus în publicaţie mai multe anchete istorice şi exegeze biblice. Wilhelm Bacher s-a preocupat de literatura tradiţională şi de filosofia clasică evreiască, islamologie şi exegeza biblică. Tot aici au publicat studiile lor Leo Baeck, Moses Gaster, Güdmann şi Jellinek…

Oricum, această revistă a seminarului teologic din Breslau rămâne unul dintre cele mai importante izvoare de erudiţie asupra ştiinţei iudaismului.

Rămăşagul făcut de Fraenkel şi de Judisch Theologisches Institut condus de el a fost înfruntarea sfidării pe care o aducea prezenţa ”modernităţii”, fără a mutila însă tradiţia ancestrală. În loc de reformă radicală, curentul istoric pozitiv promovat de acest seminar rabinic a încercat printre altele să evite o ruptură prea stridentă. El va funcţiona până în 1939, când — aşa cum am menţionat deja — va fi închis de către nazişti.

Totodată, seminarul este important pentru că aici au învăţat o serie de rabini — printre care Moses Gaster (născut la Bucureşti şi devenit ulterior rabinul comunităţii sefarde din Londra) şi Meir Beck (născut la Papa în Ungaria şi devenit ulterior prim rabinul Bucureştiului) —care şi-au desfăşurat activitatea în comunităţi evreieşti din Europa, unde au răspândit acest curent istoric-pozitivist, contribuind în multe locuri la schimbări de mentalităţi.

 

BIBLIOGRAFIE

 

Gaster, Moses — Memorii, corepondenţă (Anii la Breslau), Editura Hasefer, Bucureşti 1998.

Ginzberg, Louis — Zacharias Fraenkel în Students, scholars and saints, New York, 1958.

Glatzer, Nahum Norman — Leopold Zunz, Jude Deutcher Europer Tubingen, 1964.

Ruben, Hayoun Maurice — Le judaisme moderne, Paris 1989.

Ruben, Hayoun Maurice — Istoria Intelectuală a iudasmului, Editura Hasefer, 1999, Vol. II.

 

 [1] Glatzer Nahum Norman, Leopold Zunz, Jude Deutscher Europer Tubingen 1964.

[2] Louis Ginzberg, Zacharias Fraenkel, în ”Students, scholars and saints” New York 1958.

[3] Jacob Bernays, Un philologue juif, Jean Bollak, Presses Universitaires, Lille, 1990. (Jacob Bernays — fiu al unei familii vestite de rabini hamburghezi — a fost un strălucitor filolog clasic, scopul vieţii lui fiind, după cum precizează chiar el, acela ”de a introduce frumuseţea lui Iafet în corturile lui Sem”. La Judische Seminar a ţinut viitorilor rabini cursuri de latină şi greacă. El a luptat pentru deschiderea tradiţiei spre lume, către descoperirile şi cuceririle ei intelectuale. Brenays a ilustrat strălucit metoda Tora in dereh eret — Tora şi drumul universului, respectiv cultura modernă).

[4] Heinrich Graetz — socotit părintele istoriografiei evreieşti moderne — scrie o istorie a evreilor.


Previous Page | About the author | Content | Home | Next Page


© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Dr.Felicia Waldman
Last update: February 2003
Text editor&Web design: Raluca OVAC