Previous Page | About the author | Content | Home | Next PageRepere ale receptării evreului în arta creștină medievală

 

(Landmarks in the representation of the jew in medieval Christian art)

 

Florentina Afloroaie

 

 

Preliminarii

 

În imagistica medievală alteritatea constituie o temă bine reprezentată (şi ca pondere efectivă, şi ca valorizare simbolică), aspect absolut firesc dacă se are în vedere faptul că, în genere, în interiorul oricărei comunităţi umane paradigma diferenţei este una fundamentală.

În receptarea celuilalt constructele teoretice prefabricate au avut adeseori un impact mai mare decât realitatea de facto. În majoritatea cazurilor, raportarea la străin se realizează prin vehicularea unor imagini a căror valoare în planul cunoaşterii nu este conferită de experienţă, de verificare prin interrelaţionare efectivă cu grupul învestit cu alteritate, ci de adeziunea la datele generale ale imaginarului, care constituie un autentic pat al lui Procust, deoarece are tendinţa să predetermine cadrele oricărei experienţe.               

O problemă deosebită se înregistrează atunci când elementele care premerg demersul cognitiv propriu-zis sunt eminamente negative, paralizând comunicarea, anulând orice disponibilitate de dialog.

Atitudinea pe care ethnosul românesc medieval a avut-o faţă de evrei a fost determinată în mod radical de asumarea identităţii creştine, pentru care spaţiul spiritual al iudaismului era resimţit ca prejudiciator (stare de spirit având la bază necunoaşterea, dar şi acuzele teologilor, care au întreţinut un climat ostil). Ciocnirea de interese religioase, a căror pondere este fundamentală pentru perioada luată în discuţie, pliată pe deficienţe de receptare provocate de predeterminarea imaginii evreului, au generat animozităţi disproporţionate, care s-au soldat cu reprezentări cu precădere ostile ale evreului.

Fundalul general de reticenţă faţă de străin, şi cu atât mai mult faţă de cel de altă religie, şi-a pus în mod decisiv (s-ar putea spune fatal) amprenta asupra modului în care s-au constituit reprezentările artistice ale vremii având ca subiect, în mod direct sau doar incidental, alteritatea.

Trebuie precizat de la bun început faptul că, de regulă, vehicularea imaginii celuilalt nu constituia un scop în sine, ci era legată în mod direct de procesul de autodefinire, de conturarea şi de afirmarea propriei identităţi.

Străinul nu interesa neapărat ca atare, ca obiect propriu-zis de cunoaştere, cât mai ales ca punct de reper contrastiv, ca anti-model identitar.

La data respectivă, conştiinţa propriei specificităţi româneşti nu era încă bine structurată, iar climatul istoric se dovedea extrem de agitat, astfel încât relaţionarea cu străinii (însăşi această noţiune era una oarecum incertă, criteriile de apreciere fiind destul de confuze şi fluctuante, cele confesionale prevalând totuşi asupra celor etnice) se realiza de cele mai multe ori de pe poziţii conflictuale. Era necesară în aceste condiţii crearea unor ”repere” operaţionale în identificarea alterităţii.

Cel mai important rol l-a avut în faza incipientă a acestui proces diferenţa spirituală, aspect specific unei societăţi tradiţionale, caracterizată prin închidere şi în cadrul căreia factorul religios este esenţial.

Pentru a exista viaţă spirituală în cadrul unei comunităţi, respectiva comunitate trebuie să adere la o doctrină şi să fie pătrunsă de credinţa pe care o practică, proces care are loc în timp [1] . Acestei realităţi spirituale la care aderează grupul îi sunt subsumate, în mod firesc, şi reprezentările referitoare la străin.

           Grupul în cauză funcţionează ca un corpus organizat şi bine ierarhizat, în baza unui program al cărui nucleu este constituit de o de o opţiune de viaţă, de o etică, de o doctrină. Această opţiune determină şi o elaborare teoretică (idei despre divinitate, natură, om, bine şi rău etc.) dar şi una practică (reguli alimentare, de convieţuire socială etc.). Ceea ce reiese clar din structurarea acestui program de acţiune al grupului este tocmai acea normare, prestabilire generală a raporturilor sale cu spaţiul său proxim, subînţelegându-se aici şi ”celălalt”.

Mentalul puternic marcat de factorul religios— nu exista practic viaţă publică sau privată care să nu se afle sub incidenţa, controlul chiar, al forurilor ecclesiastice — produce reprezentări în conformitate cu specificările, normele prevăzute de canonul creştin.

 

 

Artă şi stereotip

 

Opera artistică se structurează ca o lume distinctă, cu o organizare internă particulară; ea există în sine şi pentru sine. Uneori însă, ea devine un ecou al diverselor ideologii sau este utilizată ca instrument de propagandă.

Datorită forţei sale de simbolizare şi sugestie, a impactului său deosebit, arta constituie în cazul unei comunităţi umane tradiţionale o modalitate ”privilegiată” de figurare a adevărurilor sale spirituale, a convingerilor de care se simte organic legată, un fel de purtător de cuvânt sui generis al societăţii în cauză, evidenţiindu-i poziţia în legătură cu aspectele care o preocupă, alteritatea fiind, firesc, unul dintre ele.

Fiecare grup uman îşi defineşte în timp un canon artistic, pe filiera unei tradiţii, care se soldează cu reprezentări consacrate ale unor situaţii tip.

Produsele artistice rezultate, care sunt reflectarea unei conştiinţe colective, nu a uneia individuale, vor absorbi şi transmite o serie din ideile prime ale grupului de origine.

În plus, jocul artei poate contorsiona realul, impunând ”semne”, ”lecturi” care nu se regăsesc iniţial, devenind, la limită, un demers exegetic extrem de special, cu multiple posibilităţi de exploatare.

Universul artistic stabileşte cu universul proxim o relaţie extrem de complexă, având capacitatea de a se răsfrânge într-un mod caracteristic asupra realităţii imediate, modelându-i perceperea.

Arta vehiculează adeseori stereotipii, clişee care se dovedesc mai puternice decât realitatea însăşi, pentru că au ca fundament o manifestare sensibilă ce angajează profund sensibilitatea receptorului său, tinzând să îl convingă de propriul său adevăr. Există apoi o considerabilă inerţie în ceea ce priveşte desprinderea de reprezentările dobândite şi reconsiderarea[2]lor prin selecţie şi revalorizare, cu atât mai mult la nivel colectiv.

Aşadar, stereotipia în artă poate fi înţeleasă în dublu sens: atât ca transmitere a unor idei de-a gata, clişee de gândire, cât şi ca tratare şablon a unor teme, aceste aspecte fiind de fapt corelate.

          

 

3. Impactul imaginii

 

Din perspectiva istoriei religiilor şi a antropologiei imaginarului, gândirea în imaginii precede, atât cronologic cât şi ontologic, apariţia gândirii în concepte. Există totuşi o unitate a gândirii discursive şi a reprezentării simbolice. Gândirea nu se poate dispensa de imagini şi, similar, ţâşnirea luxuriantă a imaginilor e întotdeauna încătuşată într-o logică, oricât de sumară ar fi aceasta[3] .        

În cadrul procesului de receptare, cuvântul permite un spaţiu mai mare de relativizare a mesajului vehiculat, are o valoare abstractă şi, în consecinţă, un impact cu mult inferior informaţiilor transmise vizual (care sunt directe, nu necesită ”prelucrare” şi un efort de reprezentare din partea receptorului). Secvenţialităţii lecturii i se opune concomitenţa percepţiilor audio-vizuale[4] .

Spre deosebire de acesta, imaginea este cât se poate de directă, se plasează într-o prezenţă imediată. Ea nu exprimă un lucru, ci este lucrul în sine, nu se mulţumeşte să-l reprezinte, ci acţionează similar acestuia.

Problemele de larg interes, aşa cum sunt cele comunitare şi, legat de acestea, cazul alterităţii, necesită mai mult decât altele, utilizarea imaginilor pentru că ele constituie un ”indicator” pe scară largă. Semnele iconice au posibilităţi imense de a determina o ”conştiinţă” publică asupra aspectelor de interes general în interiorul unui grup.

Clişeele antiiudaice figurate artistic s-au repercutat într-o mai mare măsură asupra mentalităţii colective decât toate discuţiile, luările de poziţie teologice. Acest lucru a fost posibil şi datorită faptului că mijloacele de comunicare vizuale (cele prezente atunci: icoane, picturi bisericeşti, fresce, basoreliefuri, mozaicuri, miniaturi, reprezentări de pe diferite obiecte sau cărţi de cult etc.) erau singurele accesibile credinciosului creştin de rând, de regulă prea puţin instruit la vremea respectivă.

Oricum, comunicarea prin imagini creează un paradox: deşi este mai puţin interactivă, întrucât se exercită unidirecţional, este mult mai eficientă datorită largii sale accesibilităţi; se adresează şi afectează un număr mare de persoane[5]. În plus este şi mai economică pentru că transmite multă informaţie într-un mod concentrat, comparativ cu modalitatea scrisă, de exemplu.

Imaginile comunică vizibil mai mult decât textele, oricât de lungi ar fi acestea, realizând acest lucru într-o formă sugestivă, ironică şi foarte semnificativă. Oricine poate constata cât de mare este forţa contextului iconic, capabil să-şi construiască, exclusiv cu propriile mijloace, o semantică a cărei exprimare ar necesita în mod curent un aparat lingvistic complicat.

În mare măsură, viaţa socială constă într-un comerţ cu semne, cu precădere semne simbolice. Un semn ”pur”, chiar şi iconic, nu există. Dincolo de natura sa, orice semn este o asociere între o prezenţă şi o absenţă, prima exprimând-o pe a doua. Înţelegerea acestor corespondenţe presupune competenţă, exerciţiu, fără de care se poate ajunge la deformări grosolane ale multor semnificaţii. Interpretarea presupune experienţă, afilierea la o tradiţie, preluarea unor modele. 

 

 

Începuturile artei creştine

 

Arta creştină timpurie din vremea persecuţiei romane era extrem de circumspectă faţă de redările plastice, iar obiectele iconice utilizate, peştele sau păunul, de exemplu, aveau o funcţie strict simbolică.

Reprezentarea paleocreştină s-a dezvoltat într-un imperiu care aproape că nu a cunoscut antiiudaismul[6], fiind tolerant atât pe plan social cât şi religios. Treptat, se pune din ce în ce mai acut problema operării unei distincţii clare între ecclesia şi sinagogé, pe un fundal de confuzii doctrinare dar şi de vădită rivalitate.

Reprezentările iconografice, din ce în mai caracteristice pentru arta creştină, vizau cu prioritate ilustrarea textelor sacre, şi ca modalitate comodă de popularizare. Ilustrarea lor face parte, într-un fel, şi dintr-un demers exegetic, pentru că se urmărea o ”traducere”, o explicitare a respectivelor texte. În acest context intervine, absolut firesc, o raportare la sursele Vechiului Testament, deci la tradiţia iudaică.

Treptat, arta reprezentativă s-a structurat, semantic, ca lectură dirijată a evangheliilor ca reflex al dezbaterilor teologice şi clişeelor populare, presupunând: detaşarea de iudaism, justificarea războaielor sfinte, lupta împotriva ereziilor, universalizarea creştinismului.

Autorii diverselor artefacte operau în conformitate cu prescripţiile canonului oficial, practicând stereotipia. Din momentul în care era probată şi acceptată, imaginea era preluată, conservată în tipare cvasiidentice, cu unele detalii care adaptau mesajul la particularităţile zonale, la noile strategii teologice etc.

Simbolul, fabula, alegoria se pliau pe teologia oficială pentru interpretarea dirijată a Bibliei, dar şi pe gândirea artistică a vremii. Rolul unei astfel de arte era cu precădere acela de a forma cultura săracilor. Ea trebuia să exprime identitatea religioasă, dar şi pe cea etnică a unei colectivităţi.

 

 

Aspecte ale ”problemei iudaice” în arta creştină a Europei

 

Arta bizantină se limitează în general la identificarea evreului, proces care însă nu presupune conotaţii infamante. Preocupările de identificare sunt ecoul unor dispute teologale purtate între părinţii bisericii şi rabbini şi chiar a unor pamflete ce datau din secolul al II-lea. Deoarece încercarea elitei teologice de a-i discredita pe evrei nu coincidea cu statutul lor socio-economic din Bizanţ, aprecierile defavorabile nu au constituit o bază pentru delimitare, respectiv identificare. În Bizanţ nu sunt impuse semnele distinctive infamante, aşa cum nu se înregistrează nici devastări de sinagogi, expulzări sau pogromuri.

În întreaga iconografie bizantină acele tefilim (două cutiuţe cubice de piele neagră, la care sunt ataşate, după prescripţiile tradiţionale, curele de piele numite reţios, care se purtau pe frunte şi pe braţul stâng în timpul slujbei de dimineaţă, în zilele de lucru), gluga cu ţitoth (ciucurii de la cele patru colţuri ale tales-ului, mantaua de rugăciune) apar ca semne pregnante de identificare religioasă.

Arta Bizanţului foloseşte aşadar semnul de identificare iudaică conotat religios, cea medievală vest-europeană caricatural- infamant. Acest aspect desparte cele două arii culturale în privinţa receptării alterităţii evreieşti.

André Grabar subliniază, ca o particularitate a iconografiei bizantine, faptul că evreul are o fizionomie accentuat semitic-siriană[7]. Această remarcă este valabilă şi pentru iconografia românească, rusească şi sârbească: Maria, Iisus, îngerii, apostolii, martirii, sfinţii părinţi, toţi sunt ilustraţi în acest mod.

În vest se impune cu timpul o reprezentare caricaturizată şi hipercaricaturizată: nasul coroiat, barba ascuţită, ochiul uşor oblic şi cu tendinţă exoftalmică, o vizibilă rouelle.

Se ajunge practic la o manipulare estetică a individului, care este integrat unor stereotipii fizionomice, alături de altele cromatice, cu efect propagandistic antisemit.

Clişeele, adversitatea cultivată în mod deliberat şi care ajunge să constituie o veritabilă politică ecclesiastică, acţionează practic anamorfotic, contorsionând, până la a le face irecognoscibile, trăsăturile.

Din perspectiva fizionomiei, evreul iconografiei răsăritene aparţine tipului semitic general: faţa măslinie, părul creţ, tuns scurt, ochii mari negri; nu poartă semne particulare ale răului.

Lipsa elementelor antiiudaice se explică în bună parte şi printr-o estetică a identităţii fundamentată pe o preluare de motive verificate, canonizate, cu un mesaj bine structurat, iar aceste motive bizantine nu erau caricatural-infamante.

Referirea la textul vetero-testamentar se face aşadar sub acţiunea coercitivă a canonului artistico-religios, impunându-se un mod de tratare consacrat, care face ca posibilităţile de imixtiune, de inovaţie să fie foarte reduse, cvasiinexistente.

Astfel stând lucrurile, clişeele antiiudaice s-au strecurat mai greu, funcţionând o cenzură generată de prestigiul unei tradiţii tolerante, fără ca acel parti pris creştin să intervină în mod decisiv şi să determine o tratare în registru negativ.

În Evul Mediu, imaginea s-a dovedit a fi de regulă aservită cuvântului în (răs)tălmăcirea Evangheliei. Nu se poate totuşi formula o acuză generală la adresa artei medievale în privinţa atitudinii faţă de evrei, întrucât, alături de nenumărate producţii ostile, s-au remarcat şi creaţii nemarcate de iudeofobie, vădind un caracter just, obiectiv. Dar este incontestabil că ostilitatea prevalează.

Arta plastică a contribuit la transformarea disputei teologale în adversitate interumană, vehiculând şi sfârşind prin a impune clişee. Ideea unei manipulări, ideologizări colective prin imagine s-a dovedit a fi o armă deosebit de eficientă.

 

 

Reprezentări plastice ale evreului în spaţiul românesc

 

În ceea ce priveşte situaţia plasticii creştine româneşti, semnificativ reprezentată de frescele bisericilor şi de iconografia aparţinând stilului bizantin, identificarea propriu-zisă a evreilor nu este infamantă, urmând sub acest aspect tradiţia bizantină.

Totuşi textele creştine au predeterminat negativ imaginea evreului, în corelaţie cu acea culpă mitică, deicidul. Se ajunge, pornind de aici, la o serie de stereotipii care au marcat profund mentalitatea românească a vremii.

În cadrul scenei ”judecăţii de apoi”, aşa cum este redată ea de către frescele lăcaşelor de cult ortodoxe din nordul Moldovei, sunt ilustraţi ”iudei” care îşi smulg bărbile privind către Moise, care îl arată pe Iisus[8]. Ideea vehiculată aici este de altfel cât se poate de clară, ea reprezentând unul din ”poncifele” creştine: Legea lui Moise a funcţionat până la Iisus.

După cum foarte uşor se poate observa, nu intervine un conflict major de valori, ci o dorinţă de legitimare din partea noii religii, care, pentru a-şi proba validitatea, pentru a se justifica, recurge la o ”stratagemă”, discutabilă de altminteri. Ea constă în faptul că se utilizează figura lui Moise pentru a se opera un transfer de autoritate asupra noului ”leader” spiritual, o legitimare suplimentară în virtutea unei tradiţii recunoscută ca prestigioasă.

Problema de fond este aceea că religia creştină are nevoie pentru a se argumenta, pentru a-şi edifica propriul sistem de valori, să îşi asume şi în acelaşi timp să se disocieze de rădăcinile sale iudaice. Ea se confruntă în acest punct cu marele său paradox, cu o criză de identitate, deoarece nu poate nici să-şi renege filonul iudaic profund, dar nici să-l accepte. Cu atât mai mult filiaţia directă devine greu de admis atunci când intervin diverse conflictele de interese şi nevoia de legitimare.  

Grupurilor de evrei redate pe zidurile bisericilor din nordul Moldovei în cadrul scenei ”Judecăţii de apoi” le este rezervat iazul de foc. Această ipostază reflectă o damnare din oficiu.

Evreii sunt redaţi smulgându-şi bărbile şi urmându-l pe Moise care, arătând spre Iisus, spune: ”Acesta este Mesia pe care l-am profeţit”. Intervine aici un alt bine cunoscut clişeu, acela că evreii au refuzat să înţeleagă profeţiile vetero-testamentare referitoare la Mesia, creştinismul revendicându-şi validitatea interpretării pasajelor mesianice ale Scripturii, refuzându-i practic iudaismului înţelegerea propriilor texte sacre.

Încercarea de instituire a unui monopol exegetic a dus în cele din urmă la exacerbarea conflictelor doctrinare, la polemici asidue, la ură, la recurgerea (cu precădere în vestul european catolic) la convertire forţată a ”obstinenţilor” care refuzau să-şi renege credinţa; în ciuda faptului că politica oficială a Bisericii respingea categoric aceste procedee, dar fără a adopta, de cele mai multe ori, o atitudine fermă, ba chiar încurajându-le tacit.

Din acest punct de vedere, spaţiul ortodox românesc a dovedit o atitudine mai tolerantă, care a fost pusă pe seama fie a unei mai slabe organizări a autorităţilor religioase, fie a tipului de creştinism practicat la acea dată în spaţiul românesc, adică nu foarte strict din punct de vedere doctrinar şi care nu a devenit, ca instituţie, coercitiv[9].

Dihotomia dintre creştini şi ”alţii” transpare în mod evident: bunii creştini, aflaţi la dreapta tronului de judecată, ocupă un situs benefic (în simbolistica spaţiului dreapta este întotdeauna conotată pozitiv), având parte de recunoaşterea divină, în timp ce ceilalţi, ”damnaţii”, stau la stânga. O asemenea nevoie de distingere netă, de segregare, atestă o marginalizare, o desconsiderare a celor de altă credinţă, o atitudine puternic refractară din acest acest punct de vedere.

Acestei ”regizări” spaţiale îi este asociat, suplimentar, fragmentul evanghelic din Matei XXV, 41: ”Duceţi-vă de la mine blestemaţilor, în focul cel veşnic care este pregătit diavolului şi îngerilor lui”[10]. Textul scris fixează, fără urmă de echivoc, semnificaţia textului iconic, având, datorită provenienţei sale, şi un efect de persuasiune, de intensificare. Conţinutul său extrem de tranşant nu îngăduie nici o mediere. Deşi la origine nu are nici o conotaţie xenofobă, ci semnificaţie etică, plasat într-un astfel de context este în măsură să determine aversiune faţă de alte spaţii spirituale, ajungând să desemneze un model de alteritate marcat negativ.

Poate fi recunoscut şi un alt clişeu, acela al asocierii evreu-diavol, demonizarea evreului fiind unul din cele mai ”eficiente” constructe teoretice utilizate în propaganda antiiudaică, în generarea de iudeofobie. Nu este deci întâmplătoare, ci rezultatul unei receptări ostile, plasarea evreilor într-o asemenea proximitate malefică (diavolul, forţele întunericului). Se ajunge datorită unor asemenea reprezentări la o stigmatizare a ”celuilalt”, cu repercusiuni deosebit de grave: lipsa interrelaţionării, ură şi chiar xenocid, totul pe fundalul unui fel de delir religios.

Se poate vorbi de o imagine a ”celuilalt” construită pe un suport eminamente religios, în timp ce criteriul etnic nu interesează în sine, ci doar prin prisma paradigmei popor—religie/ lege.

Culpa evreilor este explicată prin deicid, o învinuire care vine pe filieră patristică— nefiind prezentă în textele evanghelice — şi care a incitat puternic fanatismul religios, care percepea ca pe un adevărat act de pietate ”pedepsirea duşmanilor lui Hristos”; ”vendetta” creştină atingând, nu de puţine ori, cote halucinante, într-un paroxism care nu are nimic de-a face cu mesajul hristic sau apostolic.

 

 

Concluzii

 

Trecerea în revistă a acestor aspecte, în orice caz departe de a epuiza problematica avută în vedere, este totuşi în măsură să reliefeze o adevărată ”simptomatologie” a alterităţii, înţelegând prin aceasta tot acel complex de reacţii, individuale şi/ sau colective declanşate de străin, acea serie de răspunsuri (mai degrabă anti-răspunsuri) induse de interrela-ţionarea cu alte arii religioase şi culturale.

Este indubitabil faptul că receptarea ”celuilalt” constituia un fenomen capabil să incite luări de poziţie extrem de subiective; neutralitatea aproape că iese din calcul în condiţiile în care mentalitatea vremii era extrem de susceptibilă la diferenţe. Ceea ce nu corespunde propriului model de umanitate are, lucru uşor observabil la simpla abordare a materialelor, un coeficient de insuportabilitate deosebit de ridicat.

Până la un anumit punct s-ar putea vorbi de o reacţie de apărare a unei societăţi arhaice, cu un mare grad de închidere, care se simte ameninţată de imixtiunile din exterior, mai ales dacă este luată în consideraţie situaţia istorică a momentului respectiv, marcată de nesiguranţă. Dar se pare că o asemenea explicaţie este totuşi parţială, insuficientă.

Motivaţia profundă trebuie căutată pornind de la cele două repere fundamentale care determină situarea unui individ/grup în raport cu alt individ/grup: identitate şi diferenţă, la mecanismul prin care se instituie demarcaţia între noi şi alţii.

Raportarea la axa diferenţei este o operaţie mult mai intens valorizată simbolic într-o societate închisă, conservatoare. Ea are consecinţe multiple, generând o imagistică bogată, stereotipii figurate artistic etc, a căror prezenţă are, nu de puţine ori, repercusiuni majore asupra relaţiei cu ”celălalt” prin faptul că demarchează constrângător cadrele interacţiunii şi impun o imagine care substituie cunoaşterea reală; totul în virtutea prestigiului unei tradiţii preluată ca un dat imuabil.

Persistenţa anumitor reprezentări este determinată de ceea ce s-ar putea numi instituţionalizarea imaginii ”celuilalt”, prin aservirea respectivei imagini intereselor/obiectivelor unor foruri decizionale, fie ele laice sau spirituale.

Pentru mentalitatea medievală dihotomia sacru-profan reprezintă un reper fundamental, repercutându-se direct asupra structurării reprezentărilor artistice, a mentalităţilor în general. Ea impune cu necesitate un instrument de transmitere a informaţiei codificate arhetipal[11]. Arhetipul, mitul cu alte cuvinte, devine o modalitate de acreditare a identităţii colective, ajungând să substituie realitatea istorică. Acest model absolut este cel care conferă, prin autoritatea sa incontestabilă, valabilitate şi motivaţie profundă evenimentului concret.

Mitul introduce în istorie un principiu de ordine, acordat necesităţilor şi idealurilor unei anumite societăţi[12]. Astfel se explică faptul că imaginea străinului s-a încadrat în anumite coordonate, a fost chiar prestabilită, prin înscrierea în paradigma mitică. Din moment ce liniile generale ale programului social de interacţiune cu ”străinul” sunt trasate (mai ales la nivel spiritual, un palier caracterizat printr-o închidere sporită, unde mutaţiile sunt de regulă un fenomen foarte rar) şi asimilate de mentalul colectiv, iar acestea prescriu o receptare negativă, este extrem de greu să se mai revină. Este vorba de un proces durativ şi cu implicaţii multiple şi profunde.

Menţinerea artificială şi, mai mult, amplificarea unei imagini negative a celuilalt este extrem de păgubitoare. Clişeele, stereotipiile aplicate în discursul despre alteritate nu reprezintă în definitiv cunoaştere, ci o manieră facilă de rezolvare a problemei, bună exclusiv prin aceea că este la îndemână.

 [1] Gabor, Gabriela, Evoluţia conceptului de ”Politheia” în monarhia culturală brâncovenească, în Noi cercetări literare IV, publicaţie apărută sub îngrijirea ştiinţifică a Prof. univ. dr. Dan Horia Mazilu, Editura Universităţii Bucureşti, 1996, pag. 40 (v. şi Andrei Cornea, Mentalităţi culturale şi forme artistice în epoca romano-bizantină (300-800), despre funcţia cristalizatoare a culturii, ”fiinţarea secundară”, la nivel de grup).

[2] Marcus, Solomon, Provocarea ştiinţei, Editura Politică, Bucureşti, 1988, pag. 268.

[3] V. Durand, Gilbert, Structurile antropologice ale imaginarului, Editura Univers, Bucureşti, 1977, pag. 36.

[4] Marcus, Solomon, op. cit., pag. 282.

[5] Răşcanu, Ruxandra, Elemente de psihologie a comunicării, Editura Universităţii Bucureşti, 1995, pag. 15.

[6] Constantinescu, Viorica S., Evreul stereotip. Schiţă de istorie culturală, Editura Eminescu, 1996, pag. 109.

[7] Ibidem, pag. 111.

[8] V. Oişteanu, Andrei, Mythos & Logos. Studii şi eseuri de antropologie culturală, Editura Nemira, Bucureşti, pp. 182 şi 222 (nota 11).

[9] Ibidem, pag.181 (sunt semnalate ipotezele avansate de Ioan Petru Culianu, care avea în vedere slaba organizare ecleziastică din acea epocă, respectiv Mircea Eliade, care pornea de la existenţa în spaţiul românesc a unui tip de ”creştinism cosmic”, caracterizat prin sincretism).

[10] Ididem, pag. 183.

[11] Laura Mesina, Imaginarul medieval românesc de la regalitate la cotidian prin cronotopul vieţii şi al morţii, în Noi cercetări literare IV, pag. 59.

[12] Lucian Boia, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997, pag. 8.Previous Page | About the author | Content | Home | Next Page


© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Dr.Felicia Waldman
Last update: February 2003
Text editor&Web design: Raluca OVAC