Previous Page | About the author | Content | Home | Next Page

 

Teme în pictura unor artiști evrei din Europa Modernă (până la mișcarea de avangardă)

 

(Themes in the art of jewish painters in Modern Europe– before the Avant-Garde movement)

 

Ileana-Rodica Dinculescu

 

 

 

Chestiunea definirii unei arte evreiesti şi a ceea ce înseamnă un artist evreu merită o dezbatere mai amplă mai ales atunci când este vorba de un domeniu specific precum pictura.

Convenind să ne referim la o perioadă istorică care începe cu emanciparea comunităţilor evreieşti din Europa (proces care evoluează dinspre vest către est), este imposibil să nu observăm că acum, chestiunea cristalizării unei identităţi evreieşti aflate în derivă, şi care tulbură spiritele multor intelectuali ai vremii, să nu-şi pună amprenta asupra operei artistice pictorilor de origine evreiască în epoca modernă. Şi întelegem să definim aici epoca modernă ca epocă in care religia şi-a pierdut statutul de adevăr de la sine înţeles, punând astfel în chestiune identitatea desprinsă de contextul ei religios.

Odata cu Emanciparea şi în special cu secolul al XIX-lea –corespunzând celei de-a doua etape a Emancipării din seria celor trei identificate de Benzion Dinur[1] – pictura capata un rol important in creatia artistică evreiască, spiritul laicizant facând să cadă vechiul interdict biblic al reprezentării imaginii. Prin intermediul artei, identitatea evreiască aflată în conflict cu ea insăşi, dar şi cu lumea din exterior, îşi manifestă neliniştea şi căutarea.

Până nu de mult fiu al ghettoului, individului de origine evreiască i se dau asigurări că de acum înainte el este cetăţean, mai mult decât evreu. Teoretic, este vorba de o noua ierarhie în definirea identităţii. Practic, faptul de a fi evreu a rămas şi ulterior cel care în opinia maselor consemna indivizilor ”adevărata” identitate. Şi spunem ”adevărată” pentru că adesea, atât pentru un evreu, oricât de emancipat, cât şi pentru un non-evreu, a persistat sentimentul originilor, al rădăcinilor, dincolo de asumarea evidentă a valorilor societăţii înconjurătoare. Dacă pentru non-evrei aceasta a alimentat adesea reacţii anti-semite, pentru evrei aceasta a dus la nenumarate cazuri de sfâşieri lăuntrice, de depărtări voluntare de origini, dar şi de reîntoarcere la ele ca la o sursă de unde işi puteau extrage adevărata energie.

În lucrarea de faţă vom încerca să stabilim reperele unei arte evreieşti ca oglindă a avatarurilor identităţii şi ale destinului evreiesc în epoca modernă. Nu ne vom opri asupra mişcării de avangardă care prin amploarea sa şi prin atracţia exercitată asupra multor artişti evrei merită un capitol separat.

În 1878, Isaac Strauss (1806–1888), un francez bogat, compo-zitor adoptat la curtea lui Napoleon al III-lea, a expus 82 de obiecte rituale evreieşti la Expoziţia Universală de la Paris.

Acţiunea sa a constituit punctul de plecare pentru alcătuirea mai târziu, a unei colecţii mult mai vaste de obiecte evreieşti, la Muzeul Cluny din capitala Franţei.

Faptul merită menţionat din două motive. Întâi, pentru că expoziţia a constituit o mărturie asupra ceea ce însemna viaţa evreiască din centrul şi vestul Europei începând cu Revoluţia Franceză. În al doilea rând, expoziţia oferea dovada unei stări de spirit care anima evreimea europeană începând cu zorii epocii moderne.

Expoziţia lui Strauss, şi anume încercarea de punere laolaltă a unor obiecte care îi animaseră anii fragezi în sânul unei familii rabinice din Strasbourg, putea fi interpretată ca o reîntoarcere la vârsta de aur a copilăriei, adică o rememorare a imaginilor timpului fericit pe care un adult le opune unei lumi lipsite de culoare.

Dar acelaşi fapt poate fi interpretat şi ca nostalgia unei întregi comunităţi aflate la răspântie, întrebându-se ce poate face cu iudaitatea sa într-o lume complexă, în care nucleul religios nu mai constituia singurul factor de identificare, în cazul evreului şi singurul care îi menţinuse calitatea de ”străin”. Nelinişte amplificată şi de dinamica epocii moderne care prin mobilitatea ei, prin permanenta mişcare a persoanelor, a ideilor însemna ”mişcare plus incertitudine”. [2]

Max Dimont spunea ca tocmai în modificarea relaţiilor dintre om şi Dumnezeu, ”se desfăşoară actul modern al dramei evreieşti, în deplina ei grandoare şi în totala ei tragedie”. [3]

A-ţi afirma iudaitatea este o întreprindere plasată între doi poli, cum adesea s-a remarcat.

Într-unul din cazuri evreul se defineşte în raport cu iudeofobia din jur – un fel de punere în practică a sintagmei sunt, întrucât sunt privit de altul. În acest caz individul nu ştie prea multe despre trecutul său, dar simplul fapt de a fi dispreţuit îl particularizează.

La cealaltă extremă, evreul sectar, foarte savant, respectând până în cele mai mici amănunte poruncile Torei.

Între cei doi poli, opţiunile sunt largi. Calea propusă de Mendelssohn ”fii evreu acasă şi cetăţean al acelei ţări pe stradă” reprezenta, într-adevăr, o ieşire din impas pentru evreimea acelor timpuri, o soluţie care nu a fost întotdeauna uşor de pus în practică. A găsi echilibrul just între conformism până la pierderea identităţii şi afirmarea fără rezerve a însăşi acestei identităţi, iată dilema! Din această perspectivă se pune problema opţiunii artistului pentru reprezentarea lumii tradiţionale, ca semn al unei nelinişti lăuntrice.

Aflat în modernitate individul nu poate întoarce spatele la ceea ce înseamnă trecut. Cum remarca Theodor Adorno, modernitatea nu respinge obiectele tradiţiei, ci noţiunea de tradiţie ca autoritate apăsătoare. Iar teoriile actuale despre modernizare, tind să contrabalanseze constructele teoretice propuse de gânditori precum Karl Marx, care au arătat că direcţia înspre care se îndreaptă o societate, atrage dupa sine schimbari majore în modul de construire a noţiunilor de societate însăşi şi de cultură. Individul este astfel detaşat de trecutul sau pentru a-l face agentul unei lumi mai bune. Acceptarea fără rezerve a schimbării, nu împiedică însă rezistenţa reminiscenţelor trecutului.

În faţa schimbărilor si suferinţelor lumii, intelectualul evreu emancipat a reactualizat trecutul pentru a-l raporta la prezent. Aceasta nu înseamnă că el s-a supus integral acestui trecut. Este ceea ce vom remarca adesea in operele unor pictori evrei care privesc la lumea apusă cu o nostalgie pe care ţi-o conferă distanţa imposibil de depăşit faţă de această lume. Problema care se pune pentru întreaga lume evreiasca este dacă lumea strămoşilor, a obiceiurilor străvechi este sursă de inspiratie sau izvor de vitalitate, şi nu mijloc de suprimare a libertăţii individuale.

Raporul dintre libertatea eului individual şi comunitatea de provenienţă a fost definitoriu pentru construirea identităţii a numeroşi intelectuali evrei ai vremii. De la încrederea în asimilaţionism specifică liberalismului sau încrederea în cosmoplitism sau internationalism până la deziluzia care conduce la intoarcerea la rădăcini prin cultură, sau la renastere naţională prin acţiune politică, iată câteva tendinţe specifice acelui timp.

Între afirmarea originii, imposibil de înlătuat, care subzistă în fiecare individ, lucru afirmat de un adept al sionismului cultural ca Berthold Feiwel[4], şi până la o adevarată negare a originilor care a dus la apariţia faimosului termen de ”judischer selbstaß” al cărui exponent remarcabil a fost Otto Weininger, sau dorinţa de a fi ”al nimănui, şi de nicăieri, ci doar fiul operei sale,”[5] ca în cazul lui Freud, iată câteva din strategiile individuale pentru a rezolva dilemele identitare.

Expoziţia lui Strauss mentionată mai sus, ca multe altele ulterioare, care transplanta lumea sacră reprezentată prin obiecte rituale în lumea profanului, nu era numai o căutare a vârstei securizante a copilăriei ci şi o căutare a vârstei unei comunităţi în care ataşamentul faţă de valorile tradiţionale fusese ameninţat numai de factori exteriori. Ameninţarea externă nu făcuse decât să întărească comunitatea asupra căreia acţionase. Mult mai periculoasă era disoluţia care apăruse în însuşi sânul comunităţii.

Emmanuel Levinas va face mai tarziu o afirmaţie pertinentă, despre situaţia evreilor din Occident, dar sugestivă pentru situaţia evreului din totdeauna: ”A te interoga asupra identităţii evreieşti înseamnă să o fi pierdut deja. Dar înseamnă că încă mai ţii la ea, altminteri ai evita întrebările asupra ei. Între acest ceva şi acest încă, se conturează limita întinsă precum o sârmă ţeapănă pe care iudaismul evreilor occidentali se aventurează si se expune.”[6] Acestei provocări trebuia să-i facă faţă evreii acelor vremuri, şi i-au făcut, în moduri specifice, în funcţie de ţara de provenienţă, de împărţirea lor într-o masă rurală sau o elită urbană, etc.

O viziune unidirecţională nu este conformă adevărului.

Nu se poate lua ca unic reper imaginea aproape mitizată a evreului german, bogat, care renunţă la tradiţiile sale, aşa cum imaginea evreului galiţian, hasid, nu poate fi decât o piesă în puzzle-ul din care se constituie tabloul comunităţii evreieşti în epoca modernă.

Acest excurs este necesar pentru a clarifica condiţiile în care emerge arta unor artişti evrei ai epocii moderne, o artă care lasă să transpară adesea sentimente de ataşament pentru comunitatea din care aceştia făceau parte şi nostalgie după o lume apusă.

Una din tendinţele artiştilor evrei în epoca modernizării este aceea de a recrea în tablouri, spaţiul copilăriei, al tradiţiei, al căminului, care ofereau sentimentul stabilităţii, al regăsirii rădăcinilor.

O tentaţie asemănătoare de reintoarcere spre trecut apare in viaţa oricărui adult care simte nevoia imperioasă – explicată de psihanaliză – de a stabili câteva puncte de contact cu trecutul tocmai pentrua depăsi tristeţea care insoţeste trecerea timpului.

Temele evreieşti ale unor pictori din secolul XIX până în secolul XX vin în întâmpinarea unor asemenea teorii cu o notă specială: individul, adultul, poate fi echivalat cu o întreagă comunitate: cea evreiască, începând cu veacul al XIX-lea. 

Nostalgia este construită ca o dorinţă de a atinge şi a simţi umbrele trecutului – trecut care nu este gândit în datele sale reale, ci în termenii unei utopii. O utopie care reflectă o imagine autentică şi pură, diferită de imaginea deconcertantă a prezentului. O utopie nu pentru că ea ar oferi ”cea mai bună dintre lumile posibile”, ci pentru că pur şi simplu propune o alternativă aceluiaşi prezent.

Reintoarcerea la locurile dragi, a fost gândită adesea ca un remediu pentru a atenua sentimentul instrăinării si al nostalgiei.

Locul în care s-au întors adesea pictorii evrei care şi-au trăit viaţa în cele mai diverse colţuri ale Europei, a fost un loc imaginar, pentru că anumite trăsături ale acestui topos tind să se disperseze în favoarea altora, înnobilat de un spirit invizibil dar totuşi prezent.

Înainte de a trece la cazuri concrete de pictori evrei din epoca modernă, până la apariţia mişcării de avangardă – se poate vorbi mai curând de o artă evreiască privită din punct de vedere al subiectelor tratate şi nu din cel al modalităţilor de expresie plastică – trebuie să ne oprim puţin asupra statutului artei, în viziunea evreilor, din această epocă.

De acum înainte arta va avea o anume prioritate în ierarhia valorilor evreieşti.

Arta este un instrument prin care se pot întări legăturile cu trecutul.

Interdictul biblic asupra imaginii va subzista nu atât ca scop în sine, ci ca finalitate pur estetică, lipsită de conotaţie religioasă.

În zorii secolului XX un alt scop va anima adesea arta, scop bine cristalizat şi formulat de Martin Buber la al V lea Congres Sionist (1901) – arta ca element esenţial pentru a remodela sufletul naţional. Este perioada in care viata evreilor trece printr-o schimbare radicală, marcată de izbucnirile de antisemitism din Occident si de pogromurile care incepând cu 1881 au măturat Europa de Est, căminul a aproape 75% din populatia evreiască. Idealurile Luminilor care puseseră accent pe toleranţă şi libertate individuală se prăbuşeau. Acest lucru nu putea să nu producă o concepţie militantă asupra artei. Buber considera că arta şi preocuparea pentru estetică fuseseră neglijate în trecut şi numai lăsându-le să se dezvolte, aşezându-le la temelia vieţii evreieşti, se putea produce o renaştere evreiască.

Arta este concepută ca un atribut de bază al unui popor modern. Deja în 1888, Boris Schatz, viitorul fondator al Institutului de Artă Bezalel, a glorificat calităţile spirituale ale artei, capacitatea ei de a înnobila spiritul omenesc şi de a descoperi înalte valori morale.

Căutare a originilor, instrument de retrezire a conştiinţei naţionale, de remodelare spirituală în zorii sionismului, iată bornele care trasează dezvoltarea unei arte cu subiecte inspirate din viaţa evreiască.

Pictura pe teme evreieşti joacă rolul atât de mijlocitor în întoarcerea în toposul pierdut, cât şi de suvenir. Creat nu contează când, tabloul care înfăţişează eternele scene domestice sau din sinagogă, reprezintă obiectul identificat cu acel topos, până la urmă atemporal, obiect a cărui origine se pierde şi ea în vremuri nedefinite, chiar dacă data lui de naştere se plasează undeva în secolul XIX sau în secolul XX.

Expresia inocentă a vieţii evreieşti nu a fost lipsită de pericole în epoca modernă.

Prima generaţie de artişti evrei din timpul Emancipării, era atât de cuprinsă de speranţa reconcilierii, încât expresia vieţii autentic evreieşti cedează în favoarea unor teme cu caracter mai mult ”ideologic”.

Abraham Abramson (1754-1811) în a sa medalie ”Eliberarea evreilor din Westfalia”[7] (1808) care reprezenta pe avers iudaismul îngenunchind în faţa Altarului Reconcilierii iar pe revers doi heruvimi, iudaismul şi creştinismul, îmbrăţişându-se, este un caz ilustrator.

Se simţea o anumită încordare în modul de a face faţă noului mediu social. Existau adesea artişti evrei precum şi din cei convertiţi care doreau să facă uitată lumea ghettoului.

În timpul primei jumătăţi a secolului XIX nici un artist de origine evreiască nu a arătat vreo înclinaţie deosebită pentru subiectele inspirate din viaţa comunităţii. Dar cum încrederea în curentul asimilaţionist sau integraţionist s-a mai atenuat, în cea de-a doua jumătate a secolului XIX, au apărut pe firmament artişti care au abordat teme inspirate din viaţa evreiască. Atunci cand te afli chiar la graniţele ei se produce un fenomen de recunoaştere a propriei culturi. Aşa cum remarca Richard Jenkins: ”Recunoaşterea culturii şi a comunitătii se datorează conştiinţei că lucrurile se petrec diferit acolo şi sentimentului de ameninţare la adresa modului în care se petrec lucrurile aici.”[8]

Primii au fost Simeon Solomon (1840–1905) în Anglia şi Moritz Oppenheim (1800–1882) în Germania.

Solomon face prima încercare de a reda obiceiuri şi ceremonii în afara unui cadru religios şi pentru o destinaţie laică.

Cărţile religioase evreieşti reprezentaseră anterior asemenea scene, însă ele erau destinate unui public exclusiv evreiesc. Colecţia lui Solomon era prima colecţie de imagini destinată unui public atât evreu cât şi ne-evreu.

La Solomon se simte tensiunea dintre o lume apusă, cea a evreilor pioşi, cu respect nesfârşit pentru Lege şi cea pe cale să se nască, o lume care vrea să-şi uite originile.

Reprezentând însă această lume apusă, chiar dacă îmbătrânită, prăfuită – aşa cum o vede el – Solomon se întoarce la rădăcinile sale. Sau poate că Solomon era în căutarea unui iudaism nestrivit de litera Legii. Poate că sentimentul lui în faţa bătrânilor pioşi, mult prea pioşi în opinia sa, este acela pe care îl intuieşte Daniel Sibony: ”Integriştii flutură Cartea (Biblia – n.n.) ca pe un act de proprietate a Fiinţei, a Literei sau a Pământului pe care Cartea le evocă. Altfel spus, ei sfărâmă simbolul, reducându-l la real. (Într-un mod mai general, ”religioşii” nu sunt în simbolic, sunt în religie care poate avea doar efecte simbolice )”.[9]

Moritz Oppenheim, în contrast cu alţi artişti de origine evreiască din secolul XIX, nu numai că a rămas un adevărat evreu dar s-a şi simţit implicat în soarta comunităţii sale, menţinând legătura cu unele din cele mai proeminente figuri evreieşti ale timpului, printre care Adolphe Crémieux.

Încercarea sa de a aborda teme evreieşti dovedeşte grija lui de a transmite că tradiţia şi patriotismul, loialitatea faţă de familie şi casă şi cea faţă de ţară se pot îmbina.

Acest lucru este exemplificat de unul dintre cele mai cunoscute tablouri ale sale: ”Întoarcerea unui voluntar german”. Şi nu este de mirare că într-un alt tablou al său Oppenheim îi va aduce un omagiu tacit lui Mendelssohn – reprezentat acolo ca filozof evreu care face faţă cu succes unei discuţii cu teologul elveţian lutheran Johann Caspar Lavater. Iudaismul şi creştinismul sunt astfel puse pe poziţii egale.

Dacă la Solomon tradiţia pare a fi apanajul exclusiv al celor în vârstă, la Oppenheim, copiii sunt viitorii purtători ai tradiţiei. Privirile lor sunt mereu aţintite către cei mai bătrâni ca pentru a căuta îndrumare, aşa cum se poate observa în ”Ajunul Sabathului”.[10]

Peste treizeci de ani, Samuel Hirszenberg (1865–1908), pictor evreu născut la Lodz, repictând o scenă de familie în timpul Sabathului, nu mai exprimă acelaşi ataşament la un ideal comun, la păstrarea tradiţiei.

Cazul lui Hirszenberg merită menţionat întrucât el ilustrează o anume dezamăgire şi pierdere a speranţei în faţa aşteptărilor neîmplinite, şi mai cu seamă o compasiune pentru soarta evreimii din estul Europei.

În tabloul lui Hirszenberg nu mai există acea comunicare dintre fiinţe aşa cum apare la Oppenheim. Se resimte aici un joc al apropierii dar în acelaşi timp şi al distanţării, un joc provocat de dorinţa de a-ţi defini raporturile cu mediul în care trăieşti, în care te simţi cuprins şi în acelaşi timp exclus tocmai pentru că nu mai poţi participa la armonia locului.

Există în tabloul lui Hirszenberg două personaje: un tânăr şi un bătrân, ale căror priviri vin una în întâmpinarea celeilalte, dar care par să contemple neantul… Iată, în alt timp, acelaşi joc al apropierii şi depărtării pe care îl evocă Cartea: Israel – cel care se luptă cu îngerul Domnului, dar care îi rămâne fidel în acelaşi timp, cel care se depărtează, dar care revine neîncetat.

Pentru evreimea emancipată sau aflată pe calea emancipării, picturile unui artist ca Oppenheim constituiau un mijloc prin care ea se putea identifica pasiv cu trecutul ei, care îi permitea să se simtă mândră de trecutul ei.

Ulterior, un alt artist, Isidor Kaufman (1853–1921), se va întoarce ca şi Oppenheim la experienţa religioasă ca sursă de inspiraţie.

Kaufman, născut la Arad şi emigrat în 1875 la Viena, a călătorit timp îndelungat prin ştetel–urile din Ungaria, Moravia, Slovacia, Galiţia, Rusia, Polonia, în încercarea de a recompune scene din viaţa evreilor mai puţin afectaţi de procesul modernizării.

Operele lui Kaufman erau destinate unei clientele burgheze din Viena care în ciuda tendinţei sale de a se distanţa de evreii est-europeni (Ostjuden), păstra totuşi o vagă dorinţă de a-şi privi trecutul, trecut pe care aceşti evrei din est îl încarnau.

Spre deosebire de Oppenheim, Kaufman a încercat mai puţin să reprezinte sărbători evreieşti, cât să reveleze spiritul tăcut dar stăruitor care anima viaţa de zi cu zi a evreimii est-europene.

Ceea ce încearcă Kaufman să facă în tablourile sale este să descifreze lumea interioară a evreilor pioşi şi din acest motiv este foarte atent la gesturile şi emoţiile lor, tocmai pentru a surprinde dialogul personajelor sale cu ”Dumnezeul ascuns” al lui Isaia.

Personajele sale se închid către exterior, tocmai pentru a se deschide în faţa prezenţei divine, într-o devoţiune tăcută.

Atitudinea lor pare să confirme ceea ce Buber spunea mai târziu: ”Faptul cel mai important al lui Israel nu este că a dat învăţătura adevăratului Dumnezeu, care este Dumnezeul unic, origine şi capăt a tot ce este, ci că a arătat că era posibil în realitate să-i vorbeşti, să-i spui Tu, să stai drept în faţa Lui…” ”Israel este primul care a înţeles, şi mai mult, şi-a trăit viaţa ca un dialog între om şi Dumnezeu”.[11] Sau cum ar spune teologul creştin Vladimir Lossky: ”Dumnezeu se adresează oamenilor, iar ei îi răspund într-o suită de situaţii concrete care se desfăşoară ca o istorie sfântă”.[12]

Este aceeaşi încărcătură spirituală pe care va încerca să o redea ulterior Chagall, artist aparţinând mişcării de avangardă (şi care, deci, nu face obiectul discuţiei noastre). Acesta, într-o pictură precum ”Zi de sâmbătă” – care înfăţişează o cameră aproape goală, cu un singur personaj, transpune, aşa cum remarca Amelia Pavel, nota festină într-un spaţiu de sărbătoare interior, confirmându-şi astfel propriile-i spuse: ”viaţa noastră interioară este realitatea, şi poate mai reală decât universul vizibil”.[13]

Pentru pictorii francezi ca Edouard Moyse (1827–1908) şi Alphonse Lévy (1843 – 1918) viaţa evreiască autentică se concentrează în aria geografică a Alsaciei şi Lorenei, care a manifestat o adevărată rezistenţă la modernizare.

Nostalgia pentru ţinutul rural, departe de agitaţia metropolei, vine în întâmpinarea curentului general al epocii, romantismul, care operează cu dihotomii de genul: cultură – natură, integritate – compromis, puritate – corupţie.

Lévy îşi îndreaptă atenţia asupra evreului integrat în mediul său specific: acasă, cu familia, studiind textele sacre, îndeplinind anumite ritualuri.

Chipurile lui Lévy sunt adesea lipsite de eleganţă; unele, în special cele ale bărbaţilor aduc puţin cu descrierile antisemite ale fizionomiei evreieşti.[14] Aceasta nu înseamnă că Lévy îşi dispreţuieşte semenii. Dimpotrivă, prin această auto – luare în derâdere el construieşte ceea ce alţii au văzut mai târziu în umorul evreiesc şi anume o instanţă simbolică capabilă să-i consoleze, făcându-i să râdă de ei înşişi, făcându-i agenţii propriei lor nefericiri, tocmai pentru a-i deposeda pe ceilalţi de iniţiativa batjocurei.

Într-un context tulbure, în care un val de opresiune se abătuse asupra evreimii est – europene, locul scenelor domestice, al rugăciunilor din sinagogă este luat de imagini ale mulţimilor exilate sau de imaginea aproape mitică a evreului rătăcitor.

Atunci când mai apar în portrete individuale sau în tablouri de familie, personajele par a fi adâncite în propriile lor gânduri. În opere precum ”Un fiu al rasei străvechi” a lui Jozef Israels (1824–1911), sau in cele intitulate identic, şi anume ”După pogrom”, ale lui Maurycy Minkovski (1881–1930) şi Leonid Pasternak (1862–1945), solitudinea, lipsa de comunicare nu mai par a fi compensate de dialogul cu Dumnezeu, ca la Kaufman. Ele sunt mai mult semnul unei alienări.

Tema exilului, a fugii din faţa ameninţării pogromului poate fi întâlnită la nenumăraţi pictori printre care Samuel Hirszenberg (menţionat anterior) sau Leopold Pilichowsky (1867–1931).

Preocuparea pentru această temă este justificată de vremurile tulburi în care populaţia evreiască era victima a nenumărate pogromuri, în Imperiul Ţarist, după asasinarea lui Alexandru al II – lea în 1881.

Cele trei picturi ale lui Hirszenberg: ”Evreul rătăcitor” (1899), ”Exil” (1904) şi ”Drapelul negru” (1905) demonstrează încercarea artistului de a pătrunde în miezul unei teme eterne: aceea a destinului evreiesc. Cele trei tablouri vin ca o urmare firească a operelor altor artişti evrei care trataseră în mod subtil singurătatea individului.

Despre pictura ”Exil” desăvârşită în 1904 şi expusă la salonul din Paris în 1905 şi care înfăţişa o mulţime de evrei de vârste diferite, înaintând prin zăpadă şi frigul muşcător către o destinaţie necunoscută, Berthold Feiwel, un lider al Mişcării Sioniste din Moravia spunea că sintetizează cel mai bine experienţa evreiască a acelei epoci.[15] Pentru el tabloul lui Hirszenberg era tot atât de semnificativ pe cât fusese poemul lui Hayim Hahman Bialik ”În oraşul măcelului”, pentru mii de tineri evrei care renunţaseră la pacifismul lor pentru a se opune opresiunii ruseşti.

Vedem astfel cum epoca modernă aduce după sine nu numai nostalgia după ordinea patriarhală, idilică de altădată şi de oriunde, ci şi nostalgia după vremurile în care exista o ţară anume, aureolată de figurile mitice ale unui Moise sau Jehuda ha Maccabi (i-am menţionat pe cei doi păstrând în minte imaginile sculpturilor unor artişti evrei ai vremii ca Alfred Nossing şi Boris Schatz).

Nostalgia implică ideea de întoarcere în trecut pentru a reveni apoi în prezent, dar în cazul evreimii a cărei conştiinţă se trezeşte, nostalgia ia forma unei întoarceri în trecutul glorios pentru a sări apoi în viitor. Un sentiment care ricoşează dinspre prezent în trecut şi apoi înspre viitor. Evreul exilat din picturile lui Hirszenberg si Pilichovski, care se îndreaptă în nu se ştie care parte, tradează o anumită tensiune a căutarii, o pendulare între timpuri.

Tocmai privirile lor fără ţintă sugerează ceva ce nu poate fi găsit aici şi acum. Ei imaginează poate un alt topos, aşa cum îl vor imagina mai târziu, în termeni concreţi, sioniştii. Şi este într-adevăr un topos simţit în viitor, cu rădăcini în trecut, creat şi imaginar şi în acelaşi timp neîmplinit, ca şi Creaţia biblică căreia îi urmează o zi a Nimicului, a vidului, tocmai pentru ca ea să reînceapă ulterior. Comunitatea evreiască resimte vidul din jurul ei, dar un vid care anunţă reînnoirea timpurilor.

Toate exemplele enumerate mai sus demonstrează că artiştii evrei nu au fost străini de frământările comunităţii din rândul căreia proveneau, că ei au fost ecoul unei epoci care a produs schimbări semnificative în viaţa ei.

Dacă la începutul secolului XIX predomină imaginile în care domnesc calmul, speranţa, spre sfârşitul aceluiaşi secol, în operele artiştilor evrei se simte o anumită tensiune.

În datele istoriei, de acum înainte, evreii vor fi mereu în mişcare, migrând, căutând un loc mai puţin marcat de opoziţii. Acum artiştii se vor implica ideologic în luptele politice şi sociale.

Arta cu tentă evreiască nu se va opri o dată cu secolul XIX; ea va continua în mişcarea de avangardă fie prin tematică (ca la Chagall, care redă în manieră expresionistă viaţa ştetel–ului rusesc), fie prin maniera de expresie (ca la Malevici – întemeietorul curentului suprematist – care doreşte, aşa cum spunea criticul Amelia Pavel, ”să scape de obiectual prin non – obiectualitate, topindu-şi în înţeles hasidic ”Eul” ca obiect în Nimicul absorbant”.[16])

Drumurile rămân astfel deschise.

 

 [1] Vezi Dinur, Benzion, Emancipation, Encyclopedia Judaica, Jerusalem, 1971.

[2] Balandier, G., Le Detour. Pouvoir et modernite, Fayard, Paris, 1985, p. 161.

[3] Dimont, Max, Evreii, Dumnezeu si istoria, Ed. Hasefer, Bucuresti, 1997.

[4] În 1902, Feiwel identifica în ”Jüdischer Almanach” o mişcare inconştientă a numeroşi artişti evrei de a da operei lor ”o notă evreiască specifică ca urmare a componentei rasiale care sălăşluieşte în ei.”

[5] Robert, Marthe, D’Oedipe à Moise. Freud et la conscience juive, Paris, 1974, p. 251.

[6] Levinas, Emmanuel, Dificila libertate. Eseuri despre iudaism, Ed.Hasefer, Bucuresti, 1999, p. 74.

[7] Cohen, Richard, Jewish icons. Art and Society in Modern Europe, University of California Press, 1998, p. 161.

[8] Jenkins, Richard, Identitate socială, Ed. Univers, Bucuresti, 2000, p. 140.

[9] Sibony, Daniel, Les trois monotheismes. Juifs, Chretiens, Musulmans, entre leurs sources et leurs destins, Editions du Seuil, Paris, p. 151.

[10] Cohen, Richard, op. cit., p. 167.

[11] Buber, Martin, Le dieu vivant in Lossky, Vladimir, p.122 (vezi nota 12).

[12] Lossky, Vladimir, Dupa chipul si asemanarea cu Dumnezeu, Ed. Humanitas, Bucuresti, 1997, p. 122.

[13] Pavel, Amelia, Simboluri, surse, idolatrii in arta modernă, Ed. Atlas, Bucuresti, 1999, p. 140.

[14]Cohen, Richard, op. cit., p. 176.

[15] Ibid, p. 231.

[16]Pavel, Amelia, op. cit., p. 144.

Previous Page | About the author | Content | Home | Next Page


© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Dr.Felicia Waldman
Last update: February 2003
Text editor&Web design: Raluca OVAC