I. Comentariul ca joc secund [10]

Pentru a ne fixa oarecum demersul şi, mai ales, pentru a nu da naştere unor neînţelegeri, vom începe prin a ne lămuri termenul de comentariu sub semnul căruia (în accepţia pe care o vom dezvolta mai departe) stă întreaga lucrare. Pe de o parte, Maimonide însuşi concepe Călăuza rătăciţilor ca un comentariu în marginea Scripturii, iar pe de altă parte, călăuziţi de acest comentariu, demersul nostru se va înfăţişa ca un comentariu la comentariu. Cu cât mai multe aceste trepte, cu atât mai rodnică încercarea, respectând însă condiţia de a nu pierde niciodată din vedere originea şi firul călăuzitor de până la noi.

Orice comentariu presupune existenţa unui exerciţiu originar pe care-l oglindeşte la nesfârşit. De aceea, metafora jocului secund ne apare ca fiind întru totul lămuritoare.

Pe linie etimologică commentarius cu semnificaţia de notă, notiţă, însemnare, se aşază de la început în marginea a ceva de care este strâns legat prin chiar obârşia sa. Este comentariul o simpla repetiţie stearpă, epigonică? De unde această “ispită“ a comentariului? Vom încerca să răspundem, pe cât posibil, la aceste întrebări.

Un prim indiciu ne este oferit de cele două semnificaţii “tari“ ale verbului a comenta, pornind de la latinescul commentor:

Ø      prima, aceea de a medita, a reflecta, a (se) gândi adânc, ne păstrează în bună legătură cu acel exerciţiu originar care se cere pătruns, înţeles şi dezvăluit prin concentrarea atenţiei; în prim-plan se află ceea ce trebuie (este de) comentat;

Ø      cea de-a doua, aceea de a inventa, a compune, îi conferă comentariului identitate, punând accentul pe scoaterea la lumină a unor semnificaţii neobişnuite, “noi“, o dată ce textul originar este trecut prin filtrul comentatorului (latinescul commentor se traduce, de altfel, prin inventator). Dacă “noutatea“ aceasta ţine într-adevăr de invenţie (ca semnificaţie exterioară, adăugată) sau, mai degrabă, de descoperire (ca semnificaţie interioară, ascunsă, a textului dezvăluit) este greu de precizat aici. Intentio lectoris nu ar trebui să depăşească totuşi “limitele interpretării“, adică intentio lectoris nu poate face abstracţie de intentio auctoris sau de intentio operis [11] . Aceasta din urmă s-a impus în tradiţia iudaică mai întâi sub forma infinitelor semnificaţii ale textului sacru ce se cer dezvăluite. Intentio lectoris nu face altceva decât să actualizeze una din semnificaţiile latente ale textului. Astfel, intentio operis se impune, şi aceasta întrucât textul sacru este depozitarul adevărului, care, prin intentio auctoris, ca intermediar (şi aici avem în vedere comentariul), coboară până la cititor pentru a-l ajuta să refacă, prin intentio lectoris, legătura cu Autorul suprem. Există aşadar, un fir comun care nu este altul decât firul călăuzitor al Ariadnei.

Dacă textul este o opera aperta, orice semnificaţie îi aparţine întru totul, singura problemă rămânând aceea a dezvăluirii sensurilor, a aducerii la “prezenţă“, atât cât este posibil.

De aceea, o analiză “istoricistă“ care să strângă textul între chingile unei epoci sau chiar ale unui autor sfârşeşte prin a ucide opera, fixându-i pentru totdeauna semnificaţiile. Viaţa textului se păstrează numai atâta vreme cât apropierea de el, o dată prejudecăţile îngenunchiate, îi lasă libertatea de a se înfăţişa de fiecare dată altul şi totuşi acelaşi. Cel care citeşte textul pentru a găsi în el o anume semnificaţie (ca un fel de confirmare), le îngroapă pe toate celelalte.

Aceasta nu înseamnă bineînţeles ignorarea sau înlăturarea tradiţiei, ci, dimpotrivă, înţelegerea şi asumarea ei pentru a merge mai departe, pentru a o depăşi, îmbogăţind-o.

O asemenea privire “anistorică“ asupra textului aşază până şi autorul în umbră. Semnificaţia intenţionată a acestuia se va pierde printre celelalte o dată cu “înstrăinarea“ operei. Până la urmă, o carte se scrie, nu este scrisă. S-ar părea că acesta a fost întrucâtva şi gândul lui Maimonide dacă luăm în considerare titlul tratatului la care ne-am oprit: More Nevokhim.

Personificarea nu este întâmplătoar: more,  מןרהse referă în exclusivitate la persoane, mai precis, desemnează călăuzitorul, maestrul, invăţătorul (astăzi, profesorul). Nu Maimonide este cel care ne va călăuzi. Mai exact, călăuza este cartea însăşi care, “desprinsă“ de propriul autor, se personalizează, devine subiect, astfel încât putem spune ea nu a fost scrisă o dată pentru totdeauna, ci, metaforic, se scrie încă, se scrie cu fiecare comentariu, am spune. De altfel, marile texte ale tradiţiei iudaice se înfăţişează ca exegeză, ca interpretare a Scripturii la infinit. Tradiţia comentariului este una vie care presupune nu doar o interpretatio doctrinalis, ci, mai ales, o interpretatio authentica, o interpretare creativă ce se constituie ea însăşi ca operă.

Exegeza biblică, aceea a doctorilor Talmudului poartă numele de Midraş, de la verbul darash,  ךרש, a interpreta, a face exegeză. Talmudul (lamad, למך, a învăţa, a studia), la rândul său, este alcătuit din Mişna, cu înţelesul de doctrină, de pasaj care se cere interpretat şi din Ghemara, partea interpretativă propriu-zisă.  În spaţiul iudaic, hermeneutica este ştiinţa interpretării biblice.

În marginea Cărţii, comentariul maimonidian încearcă să scoată la lumină ceea ce încă n-a fost văzut.

La rândul nostru, vom căuta să facem să vorbească tăcerea din umbra textului maimonidian.

Decriptarea, dezvăluirea sensului ascuns aduce cu sine lămurirea. Or, lămurirea poartă în ea purificarea, trecerea prin foc. Comentariul ca joc secund, lămurit şi lămuritor, este întotdeauna “mai pur“. “Cum te lămureşti, aşadar? Nu cu văzul, nu cu mintea doar, ci cu fiinţa ta întreagă“ [12] . Un asemenea comentariu se conturează inevitabil ca traseu iniţiatic. Fiinţa întreagă, purificată, iese din rătăcire, găsindu-şi drumul.

Textul devine astfel pretext al aprofundării de sine (orice nuanţă peiorativă este exclusă) şi astfel pre-text, prefigurare a ceea ce fiecare pe drumul său caută. De altfel, Călăuza rătăciţilor se constituie mărturisit ca pre-text călăuzitor al textului nescris (sau de nescris), al necuvintelor.


[10] Am preluat această metaforă din poezia lui Ion Barbu. Reproducem aici prima strofă a poeziei [Din ceas, dedus …], poezie care deschide volumul Joc secund (1930): “Din ceas, dedus adâncul acestei calme creste, / Intrată prin oglindă în mântuit azur, / Tăind pe înecarea cirezilor agreste, / În grupurile apei, un joc secund, mai pur”.

[11] Cf. Umberto Eco,  Limitele interpretării, Editura Pontica, Constanţa, 1996.

[12] Constantin Noica, Cuvânt împreună despre rostirea românească, Editura Eminescu, Bucureşti, 1987, p. 257.

© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.This book wa first published by the Editura Universitatii din Bucuresti
Comments to: MADEEA SÂSÂNĂ.Last update oct. 2003.Text editor&Web design Radu Prejbeanu