II. Metafizică şi iniţiere

Despre iniţiere

 

Gândul meu va călăuzi pe drumul adevărului şi va netezi calea. Veniţi, mergeţi de-a lungul cărării sale, o, voi care rătăciţi în ale religiei! Cel impur şi cel ignorant nu vor trece pe aici; se va numi drumul sacru“ (Introducere).

 În primă instanţă, demersul maimonidian se înfăţişează ca demers iniţiatic. Răspuns la întrebările îndrăgitului discipol Iosef ben Iehuda ibn Aqnin, tratatul are menirea de a-i “împăca“ pe toţi cei care, ajunşi pe o anumită treaptă, vor fi în stare să pătrundă misterele Thorei . Încă de la început maestrul “îşi alege“ discipolii. Nu oricine va citi această lucrare îşi va găsi drumul. Ea se ascunde pentru cei care nu sunt încă pregătiţi. Va surprinde poate faptul că o iniţiere care presupune “întoarcerea“ fiinţei în întregul ei spre altceva are ca premise o bună “educaţie“ intelectuală. Mai exact, viitorul discipol trebuie să stăpânească întrucâtva ştiinţele “fizicii“ şi filosofia, fără să mai vorbim de educaţia religioasă indispensabilă. O dată  pregătit, el se va afla în mare încurcătură şi va rătăci nehotărât, neştiind cui să dea crezare: adevărului raţional al ştiinţelor sau adevărului religios. Pe această treaptă contradicţia este iminentă. Or, scopul mărturisit al tratatului este tocmai depăşirea impasului, ieşirea la lumină, iar titlul dă seama cum nu se poate mai bine de aceasta: Călăuza rătăciţilor [14] .

Aflat în căutarea adevărului, discipolul, sub călăuzirea maestrului, trebuie să renunţe la toate ale sale şi să se dăruiască întru totul, cu smerenia cuvenită: “Nu trebuie aşadar să-l abordezi [tratatul] cu opiniile tale preconcepute, căci m-ai nedreptăţi fără să profiţi nici tu însuţi“ (Introducere). Toate aceste pregătiri sunt necesare pentru cel care doreşte să se iniţieze în tainele Thorei : “Nu se va interpreta mercava nici măcar unui singur (elev), dacă acesta nu este un om înţelept care să priceapă cu propria sa inteligenţă, (şi în acest caz) i se vor transmite doar primele elemente ” (Haghiga 11b).

Înţelepciunea şi inteligenţa sunt, sintetizând, cele două condiţii asupra cărora Maimonide va reveni pe tot parcursul tratatului. Neîndeplinirea lor poate crea mari neplăceri: “Nu pot compara aceasta decât cu cineva care i-ar da unui prunc să mănânce pâine şi carne şi să bea vin; căci l-ar omorî fără îndoială“ (I, 33). Fiecăruia i se va da după măsură. Altfel se ajunge nu doar la o tulburare a credinţei, ci chiar la necredinţă: “nu trebuie să-ţi încerci inteligenţa decât în privinţa celor pe care le poate percepe omul, cât despre cele ce nu stau în natura omului, în puterea lui de a percepe, este foarte periculos să te ocupi de ele“ (I, 32) [15] . Căci adevărurilor divine le este propriu să se ascundă, pentru a se lăsa întrevăzute numai de cei ce ştiu să vadă.

  
Distincţia fizică / metafizică

 

Pătrunderea adevărurilor divine, a misterelor Thorei, constituie punctul culminant al iniţierii.

Câtă vreme rătăceşte, omul se va îndeletnici cu filosofia, adică se va afla în căutarea adevărului, în căutarea înţelepciunii. O dată ieşit însă din această rătăcire, el va găsi drumul metafizicii. Metafizica este şi ea o căutare, dar o căutare înţeleaptă, aşezată sub semnul înţelepciunii călăuzitoare. Contradicţia dintre adevărurileraţionale“ ale ştiinţei şi adevărurile misterioase ale Thorei, mai exact, contradicţia dintre filosofie şi religie (teologie) este aparentă şi ea provine dintr-o înţelegere superficială şi inadecvată  a Scripturii care ni se dezvăluie cu adevărat în metafizică, ştiinţa ce împacă deopotrivă filosofia şi religia (teologia), ridicându-se deasupra lor ca profunzime şi adevăr. Metafizica este ştiinţa celor iniţiaţi, iar ceea ce dezvăluie această ştiinţă este adevărul divin (pe care-l caută şi filosofii) despre care Maimonide vorbeşte utilizând o sintagmă recunoscută în tradiţia iudaică: misterele Thorei . Prin urmare, avem de-a face mărturisit cu un tratat de metafizică al cărui scop esteştiinţa Legii in realitatea ei“ (Introducere), trezirea omului religios dinlăuntrul celui care s-a rătăcit [16] .

Pentru a înţelege uşurinţa cu care Maimonide se opreşte, fără a da prea multe expicaţii, la Scriptură, proclamând adevărul acesteia şi fixând-o ca reper al cunoaşterii metafizice, nu trebuie uităm de aşezarea autorului într-o bună tradiţie filosofică iudaică.  E. Gilson vorbeşte despre Maimonide ca “punct culminant” al filosofiei evreieşti [17] . Or, specificul acestei filosofii este tocmai faptul de a se situa în marginea Cărţii, fără ca aceasta să-i diminueze în vreun fel importanţa şi demnitatea, dimpotrivă, consecvenţi părerii noastre, vom afirma avem de-a face cu un “joc secund“ al filosofiei ca interpretare, exegeză, comentariu . Urmând principiul rabinic: “Thora este fundamentul (temeiul) lumii“, un filosof precum Philon Iudeul (iniţiator si reprezentant de seamă al Şcolii din Alexandria) susţine numai comentariul lor [al scrierilor biblice] permite accesul la adevarata ştiinţă, câtă vreme ştiinţele celelalte, întrucât pornesc de la schimbare şi aparenţă, sfârşesc într-un impas“. Adevărurile eterne au fost gravate pe Tablele Legii. Or, antinomiile rătăciţilor nu dau seamă de anti-Nomia (gr. νομοςnomos, lege) lor, de neînţelegerea şi necunoaşterea Legii, poate chiar de răzvrătirea împotriva ei?

În această ordine, metafizica, ştiinţă a Legii, a adevărurilor eterne şi neschimbătoare, este distinsă de fizică, ştiinţa naturii create, schimbătoare (se pare prin fizică Maimonide face trimitere la toate ştiinţele vremii, altele decât metafizica): “Opera (lucrarea, doctrina, povestea) creaţiei (Maase bereshit, מעשה בראשית) este ştiinţa fizicii, iar opera (lucrarea, doctrina, povestea) carului ceresc (Maase mercava, מעשה מרכבה ), ştiinţa metafizicii“ (Introducere).

Dacă în privinţa ştiinţei fizicii lucrurile sunt oarecum evidente, clare, ea adresându-se unui mare număr de oameni, fără a necesita existenţa unor capacităţi sau condiţii speciale, cu metafizica ne aflăm în cu totul alt regim, căci ea singură trimite explicit dincolo de fizică (meta ta physika, μετα τα φυσικα).

Cele două sintagme utilizate pentru această distincţie îşi dezvăluie adevărata semnificaţie la o analiză mai atentă şi aceasta întrucât, se ştie, cei doi termeni bereshit şi mercava au o rezonanţă aparte în spaţiul iudaic.

Bereshit este primul cuvânt cu care începe Thora : “Bereshit, בראשית…” (“La început …”) şi astfel, numele primei cărţi a lui Moise, în traducere românească Facerea sau Geneza. Opera creaţiei (Maase <bereshit ) se va referi prin urmare la tot ceea ce ţine de lumea creată, la toate câte ni se înfăţişează nemijlocit vederii, folosind un termen de acum încetăţenit, ca Multiplu, în toate manifestările sale.

Preluând distincţia vizibil-invizibil elaborată în fenomenologie, putem spune că fizica nu este altceva decât ştiinţa vizibilului înfăţişat nouă ca Multiplu.

 

Notă: Distincţia vizibil / invizibil pe care o vom folosi pe parcursul întregii lucrări este preluată, cu unele modificări, de la Merleau-Ponty [18] . Distincţia este menită a-l aduce în contemporaneitate pe Maimonide, în orizontul de înţelegere şi aşteptare al omului modern. Această actualizare presupune în acelaşi timp o “traducere“, cât este posibil, în limbaj actual şi astfel, o îmbogăţire la nivelul semnificaţiei. De aceea, vom încerca să precizăm în continuare înţelesul celor doi termeni utilizaţi adeseori în demersul nostru.

Vizibilul este tematizarea, instanţierea, întruparea invizibilului. Dacă invizibilul este esenţa, atunci vizibilul este existenţa.Existenţializat, el se înfăţişează metaforic ca extaz al invizibilului. Acesta din urmă poate fi identificat cu transcendenţa: “Principiu: a nu considera invizibilul ca un alt vizibil “posibil“ sau ca un “posibil“ vizibil pentru un altul. […] Invizibilul este acolo fără a fi obiect, este transcendenţa pură, fără mască ontică. Şi “vizibilele“ însele sunt, de asemenea, până la urmă, centrate pe un nucleu de absenţă“ [19] . De la ontic la ontologic, vizibilul se prezintă ca limită, ca trup al omului şi carne a lumii: “Prin urmare, nu avem lucruri identice în ele însele, care, mai apoi, s-ar oferi privitorului, şi nu avem un privitor, vid la început, care, mai apoi, s-ar deschide înspre ele, ci avem ceva de care n-am putea şti să ne apropiem, fără a-l palpa cu privirea, lucruri pe care nici n-am visa să le vedem “gol-goluţe“, deoarece privirea însăşi le înfăşoară, le îmbracă în carnea sa. […] Cum  se face că, înfăşurându-le, privirea mea nu le ascunde şi, învăluindu-le, ea totuşi le dezvăluie?“ [20] Nu trebuie uităm distincţia vizibil / invizibil este proprie omului: “Pelicula superficială a vizibilului nu există decât pentru vederea mea şi pentru trupul meu [21] .

Cuvânt al necuvântului, văzut al nevăzutului, materie a imaterialului, vizibilul este Multiplul Unului invizibil .

 Cel de-al doilea termen, mercava, קרכבה are semnificaţia de tron, scaun, car. Maimonide va face o analiză amănunţită a ceea ce înseamnă Maase mercava la începutul celei de-a treia părţi a tratatului [22] . Se porneşte de la viziunile lui Iezechiel (cap. 1 şi 10) şi Isaia (cap. 6) unde mercava desemnează tronul, carul lui Iahve şi nicidecum, precizează Maimonide, pe Iahve însuşi; ceea ce au văzut cei doi mari profeţi este doar locul în care a stat Iahve, urma Lui. În spatele vizibilului aşezat sub semnul multiplicităţii, se află unitatea invizibilă de o simplitate covârşitoare; prin vizibil luăm seama de invizibil . Încă o dată, singura ştiinţă care trimite dincolo de vizibil, dincolo de fizică, înspre invizibil, este metafizica. Între vizibil şi invizibil, între Unu şi Multiplu, metafizica este ştiinţa ştiinţelor.

 

Revelaţia adevărurilor divine naturale la Toma d’Aquino

 

În repetate rânduri Maimonide spune că este “periculos“ ca omul să-şi înceapă studiile cu metafizica. Dezvăluită doar celor iniţiaţi, aceasta este încununarea cunoaşterii omeneşti. “Dar dacă se începe cu această ştiinţă a metafizicii, se ajunge nu doar la tulburarea credinţei, ci la pura necredinţă“ (Introducere).

Există cinci motive, cinci cauze ce împiedică, la început de drum, studiul metafizicii, precum şi dezvăluirea ei oamenilor de rând. Aceste cauze se regăsesc în ceea ce au ele esenţial la Toma d’Aquino care mărturiseşte explicit că le-a preluat de la Maimonide: quinque rationes, quas Rabbi Moyses ponit (De Trinitate, q. III, 1). Perfecţiunea omului la Toma d'Aquino este, la fel ca şi în cazul lui Maimonide, cunoaşterea desăvârşită a lui Dumnezeu: “Ultima autem perfectio ad quam homo ordinatur consistit in perfecta Dei cognitione [23] . Adevărurile divine la care omul poate avea acces cu ajutorul propriilor sale facultăţi sunt adevărurile divine naturale: “Prin adevăruri divine naturale se înţelege adevăruri pe care raţiunea umană este capabilă să le descopere prin exerciţiul propriilor sale facultăţi, precum existenţa lui Dumnezeu şi atributele sale“ [24] .

Pentru a demonstra necesitatea revelaţiei adevărurilor divine naturale, Toma d'Aquino va invoca cele cinci cauze preluate de la Maimonide, arătând astfel că omul singur, fără credinţă <în Dumnezeu, nu poate pătrunde misterul divinităţii: “Necessarium est habere fidem propter quinque rationes, quas Rabbi Moyses ponit“ (De Trinitate, q. III, 1).

Vom prezenta în paralel cele cinci cauze, aşa cum sunt ele formulate în Călăuza rătăciţilor (I, 34) şi, respectiv,  în De veritate (q. XIV, 10):

 

 

MOISE MAIMONIDE

Călăuza rătăciţilor (I, 34)

TOMA D'AQUINO

De veritate (q. XIV, 10)

1.      Prima cauză este dificultatea lucrului [a metafizicii] în el însuşi, subtilitatea şi profunzimea sa.

1.      Quarum prima est profunditas et subtilitas istorum cognoscibilium.

2.      A doua cauză este incapacitatea oamenilor în general.

2.      Secunda causa est debilitas humani intellectus in sui principio.

3.      A treia cauză este lungimea studiilor pregătitoare.

3.      Tertia vero multitudo eorum quae praeexiguntur ad istorum demonstrationem quae homo non nisi in longissimo tempore addiscere potest.

4.      A patra cauză ţine de dispoziţiile naturale.

4.      Quarta est indisposito ad scientum.

5.      A cincea cauză ţine de ocupaţia pentru nevoile trupului.

5.      Quinta est necessitas occupationum ad providendum necessaria vitae.

 

Există totuşi unele deosebiri, fireşti de altfel, între cei doi filosofi :

Dacă Maimonide consideră că metafizica este rezervată celor iniţiaţi şi nicidecum vulgului, oamenilor de rând, Toma d'Aquino este de părere că adevărurile divine sunt indispensabile tuturor, de unde şi necesitatea revelaţiei lor în beneficiul tuturor oamenilor, fără discriminare.

Maimonide acceptă revelaţia adevărurilor divine ca pe un fapt de la sine înţeles; adevărurile necesare salvării omului se găsesc în Scriptură. Toma, dimpotrivă, încearcă să dovedească necesitatea acestei revelaţii a adevărurilor naturale.

Dacă diferenţele sunt evidente, la fel sunt şi punctele de convergenţă: metafizica este privilegiul unei elite, iar această elită are nevoie de o îndelungă pregătire pentru a pătrunde tainele metafizicii.

P. Synave [25] aduce în sprijinul ultimei afirmaţii celebra triadă inventată (primele două sintagme se regăsesc în De veritate, iar ultima în Contra Gentiles): pauci, post longum tempus, cum admixtione multorum errorum (puţini, după mult timp, cu multe greşeli).

Chiar şi cei aflaţi pe cea mai înaltă treaptă greşesc: cum admixtione multorum errorum este “găselniţa“ lui Toma d'Aquino şi îşi are punctul de plecare în cea de-a doua cauză mai sus amintită: slăbiciunea omenească.

Originalitatea celor doi filosofi nu este cu nimic mai prejos prin accea că se află în continuarea unei tradiţii filosofice; ea izvorăşte tocmai din depăşirea trecutului prin integrarea lui în prezent.

 


[14] În Prefaţa către cititor (Praefatio ad lectorem) la traducerea în limba latină (Doctor Perplexorum, 1629), Johannes Buxtorfius face trimitere la câteva versete lămuritoare în privinţa titlului: “Atunci a grăit Domnul cu Moise şi a zis: “Spune fiilor lui Israel să se întoarcă şi să-şi aşeze tabăra în faţa Pi-Hahirotului, între Migdal şi mare, în preajma lui Baal-Ţefon. Acolo, în preajma lui, lângă mare, să tăbărâţi. Că Faraon va zice către poporul său: Fiii aceştia ai lui Israel s-au rătăcit în pământul acesta (nevokhim hem, נבןכיםהם, perplexi vel confusi sunt ipsi in terra) şi i-a închis pustiul” ”(Ieşirea 14, 1-3). Comentariul este grăitor: “Prin urmare, aşa cum odinioară Moise i-a condus pe aceştia, care (după judecata Faraonului) erau íéëåáð, rătăciţi, arătându-le drumul prin Marea Roşie, tot astfel, putem spune,  în această carte [Călăuza rătăcăţilor] un alt Moise îi va conduce pe drumul adevărului pe cei care umblă în neştire, rătăcesc în jurul mării celei mari a Cuvântului lui Dumnezeu” (Quemadmodum ergo Moses olim eos, qui (iudicio Pharaonis)נבווכים, perplexi fuerunt, deduxit, per mare rubrum via ipsis monstravit: ita, vult dicere, se veluti alterum Mosen in hoc libro in veritatis viam directurum eos, qui circa mare illud magnum Verbi Dei oleambulant, perplexi sunt).

[15] Atitudinea critică se regăseşte pe tot parcursul tratatului: cât şi cum putem cunoaşte? Iar dacă a cunoaşte înseamnă (şi) a interpreta, cât şi cum putem interpreta? Există o ştiinţă divină? Există o ştiinţă (“riguroasă”) a omului cu privire la Dumnezeu?

[16] Moshe Idel consideră pierderea secretelor” (“the loss of secrets”) este în fapt cauza rătăcirii: “Maimonide pretinde poate reface (restore) linia întreruptă a transmiterii secretelor Thorei şi recrea prin aceasta o situaţie ideală pre-existentă” (Abulafia’s Secrets of the Guide: A Linguistic Turn, p. 292).

[17] Op. cit., p. 344.

[18] Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l´Invisible, Éditions Gallimard, 1964.

[19] Ibid., Notes de travail, pp. 282-283.

[20] Ibid., p. 173.

[21] Ibid., p. 182.

[22] Vezi capitolul Maase mercava .

[23] Toma d’Aquino, De veritate, Quaestiones disputatae, vol. IV, Taurini-Romae, 1931, q. XIV, 10.

[24] P. Synave, La révélation des vérités divines naturelles d´après Saint Thomas d´Aquin, Mélanges Mandonnet, Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 1930.

[25] Cf. op.cit.

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.This book wa first published by the Editura Universitatii din Bucuresti
Comments to: MADEEA SÂSÂNĂ.Last update oct. 2003.Text editor&Web design Radu Prejbeanu