III. 2 Drumul în jos

Despre profeţie

Profeţii

Condiţia superioară, proprie şi originară a vizibilului este, după cum am văzut, aceea de a face să transpară invizibilul. Cu cât înaintăm mai mult în cunoaştere, cu atât transparenţa vizibilului este din ce în ce mai mare. Demersul maimonidian este evident iniţiatic.

În ordine umană, omul desăvârşit, Adam hashalem, אךם השלם, cel ce aduce cuvântul Domnului, mesagerul şi interpretul lui Iahve, este profetul. La întrebarea “cum se face invizibilul vizibil ?“ Maimonide răspunde în cea de-a doua parte a tratatului, printr-o cercetare minuţioasă a mecanismului profeţiei (modalitate originală de comunicare între om şi divinitate), precum şi a categoriei profeţilor, categorie aparte şi bine individualizată, element constitutiv şi emblematic al spiritualităţii iudaice.

Termenul consacrat pentru desemnarea profetului, fie că avem de-a face cu profeţi i cultuali, din preajma templelor, participanţi la viaţa sacerdotală alături de preoţi şi cunoscuţi de asemenea ca profeţi de curte (profeţii “mincinoşi“ din Vechiul Testament), fie cu cei scripturari de la Amos la “Al doilea Isaia “, este navi’, נביא(pluralul este neviim). Alţi termeni utilizaţi frecvent sunt ro’eh,  רןאהşi hozeh, äæåç, cu înţelesul de “văzător“, “vizionar“, “prooroc“, precum şi meshugga, òâùî, “nebun“, cu sensul de “paradoxal“, “ieşit din comun“, “înzestrat cu puteri paranormale“.

Profetul este un personaj bizar, supus unei puternice influenţe exterioare, ceea ce reiese şi din forma de pasiv navi’ . Aşadar, profetul nu este cel care vorbeşte sau cel care anunţă (vesteşte), ci, în primă instanţă, el este “cel chemat de Dumnezeu“. Vocaţia lui e hotărâtă de Iahve însuşi: “Fost-a cuvântul Domnului către mine şi mi-a zis: «Înainte de a te fi zămislit în pântece, te-am cunoscut, şi înainte de a ieşi din pântece, te-am sfinţit şi te-am rânduit prooroc pentru popoare»“ (Ieremia 1, 4-5). Ceea ce primesc profeţii este întotdeauna cuvântul lui Iahve. Numai că, singurul şi cel mai mare dintre profeţi, care a vorbit direct cu Iahve, “gură către gură“, fără intermediar, este Moise : “Şi Moise grăia, iar Dumnezeu îi răspundea cu glas“ (Exod 19, 19). În această privinţă, Maimonide se aşază într-o bună tradiţie iudaică ce-l socotea pe Moise drept cel mai mare profet, deosebit de toţi ceilalţi, acela prin care s-a dat Legea pe muntele Sinai: “De atunci nu s-a mai ridicat în Israel prooroc asemenea lui Moise pe care Dumnezeu să-l fi cunoscut faţă către faţă“ (Deuteronom 34, 10).  Totuşi, fiecare dintre profeţi vorbeşte în numele lui Iahve, atribuindu-i acestuia mesajul primit. Unii pretind a-l fi văzut, alţii, a-l fi auzit. Maimonide explică această atribuire firească arătând că Dumnezeu, cauză primă a tuturor lucrurilor, prin voinţa sa liberă le face pe toate, nimic din cele făcute nefiind în afara sa: “Este foarte evident că orice lucru creat are în mod necesar o cauză apropiată care a făcut să fie creat; această cauză, la rândul ei, are o cauză, până se ajunge astfel la cauza primă a tuturor lucrurilor, adică la voinţa liberă a lui Dumnezeu“ (II, 48).

Dacă Moise este unicul profet care a vorbit “faţă către faţă“ cu Iahve, cum ajunge cuvântul Domnului la toţi ceilalţi profeţi ? “La orice alt profet în afară de Moise, stăpânul nostru, revelaţia venea prin intermediul unui înger (malakh)” (II, 34) .

Maimonide aduce în sprijinul acestei afirmaţii un verset din Pentateuh: “Iată Eu trimit înaintea ta pe îngerul Meu“ (Exod 23, 20).

Prin intermediul îngerului, mesajul ajunge la profet. Există diverse păreri cu privire la criteriul după care este ales profetul. Maimonide va prezenta trei teorii:

Prima, specifică păgânilor şi oamenilor de rând, susţine că Dumnezeu îşi alege profeţi i după voinţă, aparent fără nici un criteriu. Nu contează dacă omul este bătrân sau tânăr, bun sau rău, deştept sau prost.

Cea de-a doua teorie, a filosofilor, susţine că profeţia nu este altceva decât o perfecţiune ţinând de natura umană, dar la care se ajunge printr-un îndelungat exerciţiu care face să treacă în act ceea ce specia posedă în putinţă. Orice om superior, cu calităţi deosebite, va fi în mod necesar profet.

Cea de-a treia teorie, susţinută de cei care slujesc Legea, prin urmare şi de Maimonide, diferă într-un singur punct de teoria filosofilor: într-adevăr, nu va ajunge niciodată profet un om de rând, ignorant sau un om rău (“aşa cum nu e posibil să faci profet un măgar sau o broască“, II, 32), dar întotdeauna cel care alege profetul va fi Dumnezeu, “pe cine vrea şi când vrea“ (II, 32). Exerciţiul propriu de perfecţionare este o condiţie necesară, dar nu şi suficientă. El trebuie însoţit de voinţa şi de puterea divină.

Profeţia este treapta cea mai înaltă la care se poate ridica omul pe pământ. Prin  profet, ca intermediar între Dumnezeu (înger) şi omul de rând, transparenţa vizibilului îşi atinge valoarea maximă.

Definiţia profeţiei

Care este mecanismul trecerii invizibilului în vizibil ? Cum se face cuvânt necuvântul? Cum se face materie imaterialul?

Profeţia, aşa cum o prezintă Maimonide, este “o emanaţie a divinitaţii care se răspândeşte prin intermediul intelectului activ, mai întâi asupra raţiunii şi apoi asupra imaginaţiei“ (II, 36) [56] :

        divinitate

 

 

 


    intelect activ

 

 

 


        raţiune

 

 

 


   imaginaţie

Pentru a înţelege acest mecanism este necesară, credem noi, o introducere în ceea ce numeşte Maimonide “facultăţile sufletului “.

Una dintre puţinele scrieri maimonidiene care a supravieţuit uitării şi nu a constituit un izvor de controverse este Tratatul celor opt capitole (Shmona Perakim), conceput ca introducere la un alt tratat, Tratatul principiilor (Maseketh Aboth), cuprins în Comentariu la Mişna. Versiunea ebraică a acestui tratat, în traducerea aceluiaşi Samuel ibn Tibbon, a fost aprobată de însuşi Maimonide şi larg difuzată în lumea intelectuală a epocii. Avem de-a face cu unul din primele tratate de psihologie (oricum, primul tratat iudaic de acest fel) care îşi propune să fixeze facultăţile sufletului .

Denumite chiar “suflete“ de către medici (începând cu Hipocrate) sau “părţi“ de către filosofi, aceste facultăţi, deşi mai multe, ţin de acelaşi suflet, care este unul. Există cinci facultăţi ale sufletului :  facultatea nutritivă, facultatea senzitivă, facultatea imaginativă, facultatea apetitivă şi facultatea raţională (intelectivă).

 Vorbind despre bolile sufletului, Maimonide susţine că ele pot fi evitate prin armonizarea tuturor acestor facultăţi, armonizare ce presupune totodată buna funcţionare a fiecăreia în parte. Scopul urmărit este apropierea de Dumnezeu şi anume, prin cunoaştere.  Singurele facultăţi răspunzătoare pentru încălcarea sau împlinirea Legii sunt, în această ordine, facultatea senzitivă şi cea apetitivă. Facultatea nutritivă şi cea imaginativă nu pot fi susceptibile de acte de pietate sau de păcat deoarece nici gândirea, nici liberul arbitru nu au influenţă asupra lor şi oricât s-ar strădui omul să le suspende activitatea, nu reuşeşte (ca dovadă, aceste două facultăţi, singurele, îşi desfăşoară activitatea şi în timpul somnului).

Revenind la definiţia profeţiei, cele două facultăţi care ne interesează în mod special şi asupra cărora vom insista sunt intelectul şi imaginaţia.

Despre intelect

            Facultatea raţională, cea mai nobilă dintre cele cinci facultăţi ale sufletului, cuprinde deopotrivă raţiunea speculativă şi intelectul.

            Dacă Dumnezeu este întotdeauna în act, omul trebuie să depună eforturi pentru ca ceea ce îi este dat în putinţă (intelectul pasiv, hylic) să treacă în act. De aceea, intelectul omului este când în act, când în putinţă, dar numai în măsura în care el este act, se poate uni cu Intelectul activ divin din care provine şi la care se poate întoarce doar ca intelect activ, “parte“ nemuritoare a omului: “Fiecare om dobândeşte astfel un fel de capital intelectual, care variază în funcţie de valoarea meritelor şi care se uneşte din nou cu Intelectul agent după moarte . Depinde deci de fiecare dintre noi să salvăm cât mai mult cu putinţă din noi înşine îmbogăţindu-ne intelectul prin practicarea filosofiei“ [57] .

            Prin urmare, intelectul pasiv constitutiv omului (intelectul hylic), trecând în act, devine intelect activ. Se ajunge pe această cale la intelectul dobândit, adică la ceea ce îmbogăţeşte intelectul hylic (înnăscut), pe măsura cunoaşterii fiecăruia, făcându-l să treacă în act. Este vorba despre acel “capital” amintit de E. Gilson, reprezentând, în fapt, legătura omului cu Intelectul activ, firul care îl uneşte cu cerul şi îl face nemuritor după moarte [58] .

Maimonide vorbeşte despre zece Inteligenţe pure, lipsite de orice materie, dintre care nouă guvernează cele nouă sfere, iar cea de-a zecea este Intelectul agent care-şi exercită influenţa directă asupra tuturor oamenilor din lumea sublunară (aflată sub ultima sferă ), “care este locul celor patru elemente şi se supune acţiunii sferelor superioare“ [59] . Astfel, intelectul uman dobândit se constituie sub influenţa Intelectului agent, a zecea Inteligenţă care, prin emanaţiile sale, coboară până la noi.

            Identitatea superioară, nobilă şi spirituală a omului se construieşte în timpul vieţii. Existenţa în trup are menirea de a naşte existenţa (sau esenţa?) în spirit. Scara făurită astfel permite întoarcerea (ca urcare) în regimul inteligibilului. Nu trebuie uitat că la înălţarea acestei scări conlucrează deopotrivă Intelectul activ, prin emanaţia sa, şi omul, prin deschiderea spre cunoaştere. Ambele “capete” îşi ies astfel în întâmpinare, iar la înâlnirea lor survine activitatea, ca act, a intelectului omenesc.

            “Intelectul, inteligentul şi inteligibilul sunt întotdeauna unul şi acelaşi lucru ori de câte ori este vorba despre o gândire în act” (I, 68), spune Maimonide mergând pe linia deschisă de Al-Farabi şi Avicenna.

            Omul care gândeşte un lucru devine inteligent în act; intelectul în act presupune întotdeauna percepţia unui obiect gândit, “căci adevărata fiinţă a intelectului este percepţia” (I, 68); prin urmare, intelectul în act este propria sa percepţie, nefiind vorba aici despre două lucruri diferite: “Într-adevăr, esenţa oricărui intelect constă în acţiunea sa şi nu se poate ca intelectul în act să fie un lucru, iar acţiunea sa un alt lucru” (I, 68). La nivelul intelectului, omul este ceea ce cunoaşte: “intelectul nu este altceva decât obiectul inteligibil” (I, 68). Orice gândire este gândire a ceva, ar spune Husserl.

            Intelectul în act este totuna cu forma abstractă a lucrului, desprinsă de materie prin actul gândirii, adică este totuna cu obiectul inteligibil şi devine astfel inteligent în act. Forma gândită este intelectul însuşi în act.

            Pentru cel care percepe un obiect din lemn, exemplifică Maimonide, “lucrul inteligibil este forma abstractă a lemnului, care este ea însăşi intelectul trecut în act” (I, 68).

            Este evident acum de ce intelectul, inteligentul şi inteligibilul sunt unul şi acelaşi lucru când avem de-a face cu o gândire în act.

            Dacă se rămâne în potenţă, vor exista cu necesitate două lucruri: intelectul în putinţă şi inteligibilul în putinţă. Legătura şi identitatea lor nu se pot realiza decât în act. Şi cum tot ceea ce există în putinţă trebuie să aibă un substratum, în cazul nostru, spune Maimonide, omul este cel care “poartă” intelectul pasiv: “astfel că vor exista trei lucruri: omul care poartă aşa-numita putinţă şi care este inteligent în putinţă, această putinţă însăşi, care este intelectul în putinţă, şi lucrul apt de a fi gândit şi care este inteligibil în putinţă; sau mai bine, pentru a vorbi în conformitate cu exemplul nostru: omul, intelectul hylic şi forma lemnului, care sunt trei lucruri distincte” (I, 68). Ele nu pot fi una decât în act.

            Dumnezeu este prin excelenţă intelectul în act, neexistând putinţă în ceea ce îl priveşte, astfel că în El intelectul, inteligentul şi inteligibilul sunt mereu una (omul are privilegiul de a trece de la putinţă la act doar din când în când). Lipsit de orice materie şi neputând intra în contact direct cu corpurile materiale (nici în momentul creaţiei şi nici după), “Dumnezeu dă naştere unui intelect, altul decât El însuşi, desăvârşit în toate privinţele şi totuşi de mai mică însemnătate decât dînsul. Acelaşi proces se reproduce până la al zecelea intelect, care este denumit intelectul agent” [60] . Acesta intermediază între cele două regimuri îndeplinind în acelaşi timp două funcţii: aceea de a in-forma lucrurile din sfera inferioară conferindu-le astfel existenţă şi aceea de a face să treacă intelectul omenesc în act.

            “De fapt, cea mai bună definiţie pe care Maimonide ar da-o pentru Dumnezeu este că El este arhetipul inteligibil al universului, El îl gândeşte pe acesta sub forma lui eminentă, gândindu-se pe sine. Aceasta înseamnă că esenţa divină este constituită din fiinţările existente sub forma lor cea mai nobilă, cu alte cuvinte aşa cum nu există nicăieri în afară de intelectul divin” [61] . Gândire ce se gândeşte pe sine, în manieră aristotelică, Dumnezeu este intelectul suprem, forma pură şi ultimă, forma formelor. Prin El există toate câte sunt şi de aceea, spune Maimonide, a fost numit hayy ha-olamim [62], חי העולמים, adică viaţa lumii (cf. I, 69). 

Despre imaginaţie

            Materia, ca intermediar, naşte imaginea. Orice comunicare, orice cunoaştere în plan uman presupune o “materializare”, o trecere prin materia propriului corp până la concretizarea imaginii. De aici, cele două funcţii ale imaginaţiei: una obişnuită, de rând, într-o dimensiune orizontală, am spune, şi alta, mai nobilă, ţinând oarecum de planul vertical.

            În primul caz, al dimensiunii orizontale, putem distinge două nivele: nivelul prim, al percepţiei, când se înregistrază şi apoi se păstrează în memorie impresiile lucrurilor sensibile (şi atunci când acestea nu mai cad sub simţuri) şi nivelul secund, al combinării în memorie a imaginilor astfel obţinute, creându-se noi imagini.

            Lucrurile o dată percepute pot fi asociate altor “lucruri” care au doar o existenţă imaginară şi care, prin urmare, sunt imposibil de perceput, dar posibil de imaginat: “Astfel, omul îşi reprezintă în imaginaţie o navă din fier plutind în aer sau un om care cu capul atinge cerul şi cu picioarele pământul, sau chiar un animal înzestrat cu mii de ochi, sau multe alte lucruri imposibile pe care le făureşte această facultate şi cărora le împrumută o existenţă imaginară” (Tratatul celor opt capitole, cap. I). Cu acest sens este utilizat astăzi, cu precădere, termenul de imaginaţie. Omul care imaginează astfel are libertatea de a face cele mai neobişnuite combinaţii, întrucât el nu vizează realul, existenţa reală familiară lui, ci, dimpotrivă, o desprindere de aceasta într-un pur imaginar. Imaginea se doreşte a fi aici un discurs neîngrădit al nefiinţei, fără pretenţii de existenţă pentru ceea ce plăsmuieşte.

            Altfel stau lucrurile în cazul celeilalte funcţii a facultăţii imaginative. Aceasta, mai nobilă, se manifestă atunci când toate simţurile se odihnesc, condiţie sine qua non pentru survenirea inspiraţiei. Legătura cu planul vertical este evidentă. Pentru a fi comunicat omului, mesajul divin este coborât în imagine prin intermediul materiei care este trupul. Perfecţiunea facultăţilor corporale, prin urmare şi a facultăţii imaginative, depinde de complexitatea şi buna proporţie a materiei, precum şi de puritatea ei.

Astfel mesajul se lasă doar întrevăzut, ca printr-un văl . Nu există comunicare fără materie, dar această materie deopotrivă ascunde, obnubilează mesajul. Prin această funcţie invizibilul se face vizibil . Imaginaţia este cea care mijloceşte între cele două regimuri: “Este fără îndoială clar şi manifest că profeţi i, cel mai adesea, profetizează prin parabole; căci ceea ce serveşte de instrument pentru aceasta, vreau să spun facultatea imaginativă, produce acest efect” (II, 47).

Toţi profeţi i, cu excepţia lui Moise, primesc mesajul printr-un înger, iar “ceea ce serveşte aici de intermediar este facultatea imaginativă” (II, 45). Numai Moise a vorbit direct cu Dumnezeu, “gură către gură” (Numerii 12, 8), “fără a se servi de facultatea imaginativă” (II, 45) [63] . Acest mister Maimonide îl va accepta ca atare.

Ce anume desparte imaginaţia ca facultate a corpului, legată de materie, de inteligenţă (facultatea intelectivă) ca facultate a sufletului, ancorată în invizibil ? “Există prin urmare ceva care ar putea servi drept criteriu între facultatea imaginativă şi inteligenţă? şi acest lucru este în afara uneia sau alteia, sau prin inteligenţa însăşi distingem între inteligenţă şi ceea ce ţine de imaginaţie ?” (III, 15). Conlucrează ele până la identificare? Maimonide ne spune că nu. Imaginaţia nu se poate desprinde în nici un fel de materie. Inteligibilul este deformat în imagine. Imaginarul nu există în sine, el este doar un intermediar, o punte spre inteligibil. Acesta şi numai acesta este cu adevărat. Cel ce ia imaginarul drept realitate ultimă cade în idolatrie, în minciună.

Funcţia nobilă, proprie, a imaginaţiei este aceea de a mijloci prin imagine cunoaşterea de neimaginatului. Nici o imagine însă nu este de-neimaginatul şi această distincţie este foarte importantă. Imaginea doar timite la invizibil sugerând existenţa lui. Prin urmare, atributele, câte sunt, ţin de regimul imaginarului, mai exact, sunt pură imaginaţie [64] . Iar imaginaţia poartă pecetea omului, este oglinda lui, este măsura lui faţă cu inteligibilul. Inevitabil, orice imagine este antropomorfă; ea doar indică alteritatea absolută.

Dacă în cazul primei funcţii imaginaţia ne apare ca discurs al nefiinţei, aici ea devine discurs al fiinţei, cu precizarea că discursul nu este fiinţa însăşi. Suntem condamnaţi la imagine, iar imaginea este bună, dar ca intermediar . Altfel, luată drept realitate, ea se preschimbă în minciună, în vălul care nu dezvăluie niciodată nimic. Aceasta este pentru Maimonide imaginaţia rea, a oamenilor de rând, neştiutori şi ignoranţi: “Există cei care cred că Dumnezeu ordonă vorbind precum noi vorbim, vreau să spun, prin litere şi sunete, şi că astfel lucrul se face. Aceasta înseamnă să urmezi imaginaţia, care este, în realitate, yetser ha-ra, יצר הרע (fantezia rea) [65] ” (II, 12).

                Profetul trebuie să-şi desăvârşească în acelaşi timp facultatea raţională, prin studiu, şi facultatea imaginativă, printr-o viaţă chibzuită, înţeleaptă, nesupusă plăcerilor trupului.

Ca medic, Maimonide avea drept deviză armonia sufletului cu trupul. Profetul, om desăvârşit, trebuie să-şi armonizeze toate facultăţile proprii actualizându-le în egală măsură, făcându-le să funcţioneze, pe cât posibil, la capacitatea maximă. Numai când toate facultăţile conlucrează, putem vorbi despre profeţie . În cazul în care emanaţia Intelectului activ se răspândeşte doar asupra facultăţii raţionale, fără a o influenţa pe cea imaginativă (fie pentru că emanaţia însăşi nu este suficient de puternică, fie pentru că facultatea imaginativă este defectuoasă în alcătuirea ei şi astfel, incapabilă să primească emanaţia), avem de-a face cu înţelepţi, savanţi, cu intelectuali dedaţi speculaţiei. Dacă, dimpotrivă, fluxul se transmite doar la nivelul facultăţii imaginative, raţiunea rămânând în urmă, avem de-a face cu oameni de stat, legiuitori, auguri, taumaturgi, ghicitori, în general, toţi cei interesaţi de artele oculte.

Chiar şi în interiorul aceleiaşi clase pot fi făcute diferenţieri graduale: în cazul savanţilor vor exista indivizi incapabili să se dedice în întregime studiului, să creeze opere originale sau să aibă puterea de a-i învăţa pe alţii; în cazul profeţilor, vom întâlni, pe de-o parte, indivizi care au atâta inspiraţie cât să se perfecţioneze pe sine, iar, pe de altă parte, indivizi care, inspiraţi fiind, au puterea de a-i influenţa şi pe alţii, ajutându-i în drumul spre perfecţiune. Deschiderea spre celălalt este întotdeauna superioară rămânerii la sine.

Treptele profeţiei

“De este între voi vreun prooroc al Domnului, Mă arăt lui în vedenie şi în somn vorbesc cu el. Nu tot aşa am grăit şi cu robul Meu Moise, - el este credincios în toată casa Mea: Cu el grăiesc gură către gură, la arătare şi aievea, iar nu în ghicituri, şi el vede faţa Domnului“ (Numerii 12, 6-8).

Având drept suprem argument textul biblic, Maimonide consideră că cele două forme de realizare a profeţiei sunt viziunea (mare’ah, מראה sau ma’haze, קחזה sau ‘hazôn,חזון ) şi visul (halom, חלוס). Dintre profeţi doar Moise a avut privilegiul de a-l fi văzut pe Iahve şi de a-i fi vorbit direct, aievea. Toţi ceilalţi au primit mesajul prin intermediul unui înger în viziune sau în vis. Ambele forme presupun transpunerea, coborârea în imagine a ceea ce este de neimaginat. Cu cât facultatea imaginativă, care ţine de corp, este mai dezvoltată, cu atât este mai mare transparenţa imaginii. Vizibilul ca imagine are şi de astă dată, o funcţie simbolică. Profeţii, prin excelenţă, vorbesc alegoric. Alegorice sunt şi actele lor săvârşite în vis sau în viziune. De aceea se exprimă prin parabole, “în ghicituri“, în oglindă.

Imaginile anamorfotice se cer desluşite printr-un anume fel de privire care să lase să se întrevadă, dincolo de semnificaţiile obişnuite, vizibile ale reprezentărilor, invizibilul. Când nu mai trimite la sine, când iese de sub semnul idolatriei, vizibilul se lasă “deformat“, “rostit“ de invizibilul pe care-l oglindeşte printr-o supremă renunţare la sine.

În funcţie de starea în care are loc profeţia, stare de vis sau stare de veghe, în funcţie de claritatea şi intensitatea mesajului, Maimonide distinge unsprezece trepte ale profeţiei dintre care primele două se constituie doar ca trepte premergătoare, despre profeţia propriu zisă putându-se vorbi începând cu cea de-a treia treaptă.  De-a lungul unei vieţi, un individ se va situa când pe o treaptă, când pe alta, neexistând o ordine obligatorie sau prestabilită a parcurgerii acestor trepte: “Într-adevăr, aşa cum profetul nu profeţeşte toată viaţa sa, fără întrerupere, ci, dimpotrivă, după ce a profeţit o dată, inspiraţia profetică îl părăseşte, tot astfel se poate întâmpla ca el să profeţească la un moment dat într-o formă aflată pe o treaptă superioară, iar mai apoi, într-un alt moment, într-o formă ţinând de o treaptă inferioară faţă cu prima“ (II, 45).

Ierarhia este următoarea:

Pe prima treaptă se află acei indivizi care simt un ajutor divin, un imbold ce-i mână să facă unele lucruri pentru binele altor oameni;  se spune adeseori că “Domnul este cu ei“. Maimonide îi aminteşte aici pe judecători: “Când le ridica lor (israeliţilor) Domnul judecători, atunci Însuşi Domnul era cu judecătorul şi-i izbăvia pe ei de vrăjmaşii lor în toate zilele judecătorului“  (Judecătorii 2, 18).

Pe cea de-a doua treaptă se află indivizii care simt că ceva a intrat în ei, i-a pătruns şi le-a dat o putere nouă care îi face să vorbească, astfel încât se trezesc pronunţând maxime, cuvinte de laudă pentru Domnul, discursuri şi avertismente:  “Atunci Duhul lui Dumnezeu a cuprins pe Zaharia, fiul lui Iehoiada preotul care s-a suit pe anvon înaintea poporului şi le-a zis: «Aşa zice Domnul: Pentru ce călcaţi poruncile Domnului?»“ (II Cronici 24, 20). Toate acestea se fac în stare de veghe, când simţurile funcţionează normal, obişnuit. Despre asemenea oameni se spune că “vorbesc cu Duh“ sau că “Duhul Sfânt vorbeşte prin ei“: “Duhul Domnului a vorbit în mine şi cuvântul Său este în gura mea“ (II Samuel 23,2).  Aşa a scris David Psalmii, iar Solomon Proverbele, Ecclesiastul  şi Cântarea Cântărilor .  La fel au fost compuse Cronicile, Daniel, Cartea lui Iov şi toate celelalte Scrieri (Khethuvim), Hagiografiile numite astfel tocmai pentru că au fost scrise “cu Duh Sfânt“. Preoţi, regi şi profeţi se întâlnesc deopotrivă pe această treaptă.

Începând cu cea de-a treia treaptă, putem vorbi despre trimişii Domnului, despre profeţi în adevăratul sens al cuvântului. Aici îi vom întâlni pe cei care văd în vis parabole al căror sens este explicat, descifrat, în chiar visul profetic, aşa cum se întâmplă în mai multe din parabolele lui Zaharia : “Am avut o vedenie în timpul nopţii, şi iată un om călare pe un cal roşu; şi stătea între mirţi, într-un loc umbros şi în urma lui cai roibi, murgi şi albi. Şi am zis: «Cine sunt aceştia, domnul meu?» Şi mi-a răspuns atunci îngerul care grăia cu mine: «Îţi voi arăta acum cine sunt aceştia». Şi omul care stătea între mirţi a răspuns: «Aceştia sunt solii pe care i-a trimis Domnul ca să cutreiere pământul(Zaharia 1, 8-10).

Pe cea de-a patra treaptă se găsesc profeţi i care aud într-un vis cuvinte clare şi distincte, însă fără a-l vedea pe cel care le rosteşte. Aşa s-a întâmplat cu Samuel în momentul primei sale revelaţii.

Pe cea de-a cincea treaptă un personaj îi vorbeşte profetului în vis: “Omul acela mi-a zis: « Fiul omului etc.»“ (Iezechiel 40, 4).

Pe cea de-a şasea treaptă un înger i se adresează profetului în vis: “Iar îngerul Domnului mi-a zis în vis etc.“ (Facerea 31, 11).

Pe cea de-a şaptea treaptă, profetului i se pare că Dumnezeu însuşi îi vorbeşte în vis: “Şi am auzit glasul Domnului care zicea etc.“ (Isaia 6, 8); “Am văzut pe Domnul şezând pe tronul Său etc.“ (II Cronici 18, 18).

Cu cea de-a opta treaptă încep viziunile, profeţi i în stare de veghe. Profetul “vede” parabole, aşa cum s-a întâmplat cu Avraham în viziunea animalelor tăiate în bucăţi (Facerea 15, 9-10).

Pe cea de-a noua treaptă se află cei care aud cuvinte, în stare de veghe: “Şi îndată s-a făcut cuvântul Domnului către el (Avraham ), şi a zis etc.“ (Facerea 15, 4).

Pe a zecea treaptă, în  viziune apare un personaj care vorbeşte. Cele două exemple pe care le dă Maimonide sunt viziunea lui Avraham de la stejarul Mamvri (Facerea 18, 2) şi cea a lui Iosua de la Ierihon (Iosua 5, 13-14).

Pe ultima treaptă, în viziune vorbeşte un înger. Este amintită aici viziunea lui Avraham în momentul sacrificiului Isaac: “Atunci îngerul Domnului a strigat către el din cer şi a zis etc.“ (Facerea 22, 11). Aceasta este cea mai înaltă treaptă pe care a ajuns vreodată un profet (excepţie făcând, bineînţeles, Moise ) şi la care se poate ridica omul. Este treapta perfecţiunii umane. Cei care pretind a-l fi văzut sau auzit pe însuşi  Iahve, se înşală şi aceasta pentru că omul nu se poate ridica prin facultatea sa imaginativă atât de sus. Corpul cu facultăţile sale este zid şi poartă în acelaşi timp, vizibilul dezvăluie şi învăluie deopotrivă.

Materia – soţie infidelă

            Interpretând un celebru pasaj din Proverbe [66], Maimonide încearcă să-i dezvăluie sensul ascuns, căci avem de-a face şi de astă dată cu o “alegorie profetică” (Introducere).

            Curtizana care este în acelaşi timp o femeie măritată nu e alta decât materia, cauza tuturor viciilor şi păcatelor omeneşti, obstacolul care îl împiedică pe om să ajungă la perfecţiune: “Toate greşelile, toate păcatele omului au drept cauză unică materia” (III, 8).

            Comparaţia cu femeia măritată infidelă revine pe tot parcursul tratatului. Cât despre femeia credincioasă lăudată în Proverbe [67], aceasta “nu se ocupă decât de buna ordine a casei şi de poziţia soţului ei” (Introducere).

            Materia funcţionează precum un pharmakon: pe de-o parte, ea este necesară cunoaşterii (în cazul omului, nu există cunoaştere fără mijlocirea materiei) ca văl care dezvăluie şi aceasta este femeia credincioasă; pe de altă parte, ea împiedică cunoaşterea ca văl care învăluie şi aduce moartea.

            Materia nu este rea în sine, căci ea a fost creată de Dumnezeu. “Şi a privit Dumnezeu toate câte a făcut şi iată erau bune foarte” (Facerea 1, 31). Proasta înţelegere a materiei în relaţia ei cu forma naşte păcatul. Nu există materie fără formă . Femeia măritată, infidelă sau nu, este materia in-formată, materia legată de forma ei. Or, cele două “jumătăţi”, materia, respectiv, forma, ţin de două regimuri total diferite: materia subscrie lumea multiplicităţii, a elemente lor care se compun şi se descompun, a naşterii şi a pieirii, a generării şi a corupţiei; forma ţine de inteligibil, de ceea ce nu se schimbă, nu se naşte şi nu moare rămânând veşnic identic cu sine: “Toate lucrurile care se nasc şi pier nu sunt supuse corupţiei decât doar din partea materiei; din partea formei şi considerând forma în ea însăşi, ele nu sunt deloc supuse corupţiei, ci sunt permanente” (III, 8). Corupţia nu atinge forma decât accidental, şi anume, întrucât este legată de materie, în timp ce aceasta din urmă, întotdeauna asociată privaţiei, nu va păstra niciodată o formă individuală, ci va continua să schimbe mereu o formă pentru alta: “aceasta este condiţia materiei; căci, oricare ar fi forma pe care o posedă, aceasta nu face decât să o pregătească pentru primirea unei alte forme, şi ea nu încetează să se mişte spre a se dezbăra de forma pe care o posedă şi a obţine alta” (III, 8). De aici metafora femeii adultere care este întotdeauna legată de soţul ei şi niciodată liberă cu adevărat.

            Prin materie omul se aseamănă cu animalele, căci ea constituie “natura animală” (Introducere) a omului. Prin formă (aici se are în vedere intelectul) omul se înalţă deasupra animalelor şi este fiinţa cea mai nobilă din lumea sublunară.

            Deşi legată în mod necesar de materie, forma umană (care este imaginea lui Dumnezeu) are puterea de a o supune pe aceasta, de a o conduce şi a o domina, “de a o face perfectă şi egală pe cât posibil” (III, 8). Nu atât cunoaşterea condiţiei ontologice a materiei, respectiv, a formei conduce la perfecţiune, cât înţelegerea şi aplicarea dreptei măsuri în relaţia dintre cele două.

 

Adam şi Eva

            Adam era înzestrat cu raţiune, “perfecţiunea sa ultimă” (I, 2), dinaintea căderii. Această facultate, susţine Maimonide, îl face să fie asemenea lui Dumnezeu, “după chipul şi asemănarea” Lui (Facerea 1, 26-27) şi tot ea este cea prin care omul poate primi ordine: “căci nu se pot da ordine animalelor şi nici celui care nu are raţiune” (I, 2). Posedând această facultate, Adam face distincţia dintre adevăr (emeth, אמת) şi fals, mai precis, minciună (sheker, שקר), distincţie care ţine de regimul inteligibilului, având valabilitate obiectivă. Distincţia pe care însă nu o poate face înainte de cădere este cea dintre frumos (tov, עוב) şi urât (ra, רצ), căci frumosul şi urâtul ţin de regimul secund al multiplicităţii, al opiniilor probabile, al valabilităţii subiective: “urâtul şi frumosul există în opiniile probabile şi nu în lucrurile inteligibile” (I, 2).

            Prin urmare, raţiunea este cea care îl ajută pe om să distingă între adevărat şi fals şi astfel să se ridice la nivelul lucrurilor inteligibile.

Neascultarea l-a întors pe Adam înspre lumea sensibilă trezindu-i simţurile şi făcându-l să coboare la nivelul opiniei. Teama şi ruşinea pe care le simte, precum şi dorinţa de a se ascunde dau seamă de ruptura petrecută: “Am auzit glasul Tău în rai şi m-am temut, căci sunt gol, şi m-am ascuns” (Facerea 3, 10). În lumea inteligibilă ruşinea nu îşi are locul, întrucât aici nu se poate face distincţie între urât şi frumos. Primul semn al căderii este noua aşezare într-un orizont axiologic: “Atunci li s-au deschis ochii la amândoi şi au cunoscut [68] că erau goi” (Facerea 3, 7). Maimonide comentează: “a survenit o altă stare în care găsea urât ceea ce înainte nu găsise urât” (I, 2). Se trece de la cunoaşterea necesară la cunoaşterea opiniilor probabile, de la adevăr şi fals la bine şi rău [69] : “Dar Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi mânca din el vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu cunoscând binele şi răul” (Facerea 3, 5). Privat de comprehensiune intelectuală, omul îşi pierde legăturile cu cerul şi cade.

Întoarcerea spre ordinea sensibilă este bine sugerată, spune Maimonide, de un verset din Iov : “Tu schimbi înfăţişarea lui şi-l trimiţi de la Tine” (14, 20). El trebuie interpretat astfel: “Când a schimbat direcţia a fost dat afară” (I, 2), căci substantivul panim, פכים, faţă, înfăţişare, derivă din verbul panah, פנה, a se întoarce, a schimba direcţia. Aşadar, pentru că s-a întors spre ceea ce îi fusese interzis, Adam a fost alungat din paradis: “Şi aceasta a fost o pedeapsă pe măsura neascultării sale” (I, 2).

Maimonide îi va da dreptate Psalmistului: “Şi omul, în cinste fiind, n-a priceput; alăturatu-s-a dobitoacelor celor fără de minte şi s-a asemănat lor” (Psalmi 48, 12).

Mai aproape de animale decât de îngeri, omul rămâne cu nostalgia paradisului.

Problema răului

Ca scară, lumea vizibilă există prin participarea ei la fiinţă, dar încă nu este, ceea ce explică vălul şi prezenţa răului.

Pe linie, am spune, neoplatonică, Maimonide susţine că acest rău nu este altceva decât lipsă, privaţie, non-existenţă, nefiinţă şi astfel, nedesăvârşire: “Relele nu sunt rele decât relativ la ceva anume şi orice rău, raportat la o fiinţă oarecare, constă în nefiinţa acestui lucru sau în privaţia de una din condiţiile sale de bine . De aceea s-a spus, ca teză generală, că toate relele sunt privaţii. În om, de exemplu, moartea este un rău, adică propria non-existenţă; la fel, boala, sărăcia, ignoranţa sunt rele prin raportare la el şi toate sunt privaţii de capacitate“ (III, 10) .

Nu se poate vorbi în cazul privaţiei nici de o existenţă pozitivă, nici de o acţiune directă a unui agent. Aşa se explică cuvintele lui Isaia : “Eu fac lumina şi creez întunericul, eu fac pacea şi creez răul“ (Isaia 45, 7). Întunericul şi răul, nefiind existenţe pozitive, nu ţin de regimul facerii. De aceea se foloseşte verbul a crea, cuvânt care în limba ebraică trimite la nefiinţă: “La început a creat (bara,ברא) Dumnezeu etc.“ (Facerea 1, 1), ceea ce înseamnă că a scos din neant, ex nihilo.

Numai Dumnezeu are atributul creaţiei, căci el singur este Creatorul (bore,בןרא); omul este întotdeauna doar simplu făuritor, producător (ioţer,יןצר) [70] .

Verbul a face, a produce (iaţar,יצר) subscrie regimul acţiunii în genere, deci regimul existenţelor pozitive, căci orice acţiune (ca acţiune directă) are drept rezultat o existenţă pozitivă raportându-se întotdeauna la ceva existent. De aceea, nu se poate spune că cineva face o privaţie decât secundar, în sensul unei acţiuni indirecte care însoţeşte acţiunea directă: “căci dacă cineva produce o materie incapabilă de a primi o anume capacitate (determinată), s-ar putea spune despre el că a făcut o anume privaţie; la fel cum, dacă cineva ar fi fost capabil să salveze o persoană de la moarte, dar s-a abţinut şi nu a salvat-o, s-ar putea spune despre el că a omorât-o” (III, 10).

            Prin urmare, creaţia nu presupune doar scoaterea din neant, ci şi privaţia, o dată lucrul înfăptuit. Verbul a face surprinde acţiunea în aspectul ei pozitiv. Verbul a crea, mai profund, îi redă lucrului umbra lui. Tot ceea ce este particular se delimitează de celelalte deopotrivă prin atribute pozitive şi negative . Verbul a crea trimite la “nedesăvârşirea bună”, aceea care dă identitate existenţelor determinate. Privite în ceea ce sunt, lucrurile stau sub semnul facerii, privite în ceea ce nu sunt, ele stau sub semnul creaţiei.

            Astfel ontologic, răul este relativ la cele ce există; el nu poate fi la modul absolut, de aceea nu poate exista separat de cele ce sunt.

            În această ordine, materia fiind cea care “poartă” privaţia, omul va identifica în ea cauza răului. Lucrurile sunt rele întrucât nu sunt, şi bune întrucât sunt.

            Acest rău, ontologic vorbind, nu mai este rău, căci el ţine de buna ordine şi orânduire a lucrurilor.

            Nicidecum nu se va afirma că Dumnezeu este cauza răului, dimpotrivă, toate acţiunile sale sunt bune (“Şi a privit Dumnezeu toate câte a făcut şi iată erau bune foarte“, Facerea 1,31), căci “el nu creează decât fiinţă şi fiinţa este binele“ (II, 10). Tot ceea ce există, tot ceea ce este, prin simplul fapt de a fi, se înnobilează cu atributul binelui. Privite în sine, existenţele toate sunt bune la modul absolut. Numai surprinse în ierarhia lor, adică relativ, unele faţă cu altele, îşi dau la iveală imperfecţiunea, nedesăvârşirea. Ceea ce este propriu unei trepte a fost urzit cu înţelepciune de Creatorul însuşi, prin urmare, nu poate fi decât bun. Doar prin comparaţie cu celelalte trepte se naşte răul. Astfel, de exemplu, materia a fost creată cu natura care-i este proprie şi anume, aceea de a fi în permanenţă asociată privaţiei, fapt care a făcut din ea cauza corupţiei şi, relativ la om, cauza răului. Ignorantul, din necunoaştere şi mândrie, numeşte rău tot ceea ce nu se înfăptuieşte după bunul său plac, fără a ţine seama de ordinea înţeleaptă a universului: “Orice ignorant îşi imaginează că întregul univers nu există decât pentru propria persoană, ca şi cum n-ar mai exista altă fiinţă în afara lui“ (III, 12). Acest “rău” izvorăşte din egoismul omului care consideră că lucrurile sunt rele întrucât nu sunt aşa cum vrea el: “dacă, prin urmare, ceea ce i se întâmplă este contrar dorinţelor lui, el va judeca cu siguranţă că fiinţa întreagă este răul” (III, 12).

Astfel, majoritatea relelor pe care le îndură oamenii îşi au cauza în ei înşişi, adică în imperfecţiunea lor. Prin cunoaştere, omul trebuie să se aşeze la locul său: “Omul nu este decât cea mai nobilă dintre fiinţele supuse contingenţei, adică, dintre cele din lumea noastră de jos; vreau să spun că este mai nobil decât tot ceea ce a fost compus din elemente “ (III, 12).

Nenumărate sunt în Thora versetele menite a micşora semeţia omului: “Omul cu deşertăciunea se aseamănă“ (Psalmi 143,4), “Iată nici luna nu străluceşte destul în ochii Lui şi nici stelele nu sunt de tot curate pentru El! Cu cât mai puţin omul, care nu este decât putreziciune, cu atât mai puţin născutul din om, care nu este decât un vierme!“ (Iov 25, 5-6), “Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă pe marginea unei găleţi, ca un fir de pulbere într-un cântar“ (Isaia 40, 15).

Pentru a-şi sistematiza întregul demers, Maimonide va enumera trei cauze ale răului în ceea ce priveşte omul:

Prima cauză a răului pentru om este faptul de a fi o fiinţă materială, adică supusă naşterii şi pieirii (corupţiei).

A doua cauză a răului este identificată în acţiunea răufăcătoare a celorlalţi. Aici vom găsi relele pe care şi le fac oamenii între ei, cum ar fi, de exemplu, “tirania pe care o exercită unii asupra altora“. Numărul acestor rele este mult mai mare decât cel al relelor având drept cauză materia.

Cea de-a treia cauză a răului şi ultima nu este alta decât propria acţiune şi astfel, propria ignoranţă din care izvorăsc deopotrivă bolile trupului şi ale sufletului . Ignoranţa, ne spune Maimonide, este privaţia ştiinţei, privaţia cunoaşterii, “căci cunoaşterea adevărată face să înceteze duşmănia şi ura“: “Atunci lupul va locui laolaltă cu mielul şi leopardul se va culca lângă căprioară; şi viţelul şi puiul de leu vor mânca împreună şi un copil îi va paşte“ (Isaia 11, 6).

În acest punct, metafizica maimonidiană se deschide firesc înspre morală pentru a se reîntoarce acolo de unde a plecat, mai precis, la unicul scop  al vieţii omului: cunoaşterea lui Dumnezeu.

Din ignoranţă a suferit Iov, căci îl cunoştea pe Domnul numai din auzite: “Din spusele unora şi altora auzisem despre Tine, dar acum ochiul meu Te-a văzut“ (Iov 42,5).

Ignoranţa înseamnă şi rătăcire, îndepărtare de adevăr. După Maimonide, numele Satan derivă din verbul satah, סטה, a se întoarce, a ocoli, a se îndepărta (“Ocoleşte-o (sete) şi nu merge pe ea”, Pilde 4, 15), “căci Satan este, fără îndoială, cel care întoarce de la căile adevărului, cel care te face să rătăceşti în greşeală “ (III, 22) şi aceasta fiindcă el însuşi este departe de cele ce sunt cu adevărat.

Călăuza rătăciţilor se dovedeşte încă o dată a nu fi alta decât cunoaşterea lui Dumnezeu: “Nu va fi nici o nenorocire şi nici un prăpăd în tot muntele Meu cel sfânt! Că tot pământul este plin de cunoştinţa şi de temerea de Dumnezeu, precum marea este umplută de ape!“ (Isaia 11,9).

Despre providenţă . Cartea lui Iov

Există încă din vremea profeţilor, susţine Maimonide, cinci teorii cu privire la providenţă :

1.      Prima afirmă că nu există providenţă, universul cu tot ceea ce conţine el fiind supus hazardului, purei întâmplări. Aşadar, nu se poate vorbi despre o fiinţă care le-ar conduce şi le-ar îngriji pe toate. “Aceasta este părerea lui Epicur, care susţine de asemenea doctrina atomilor, crezând că aceştia se combină după hazard şi că ceea ce rezultă este opera hazardului. Necredincioşii din Israel au susţinut şi ei această părere şi despre ei s-a spus: “Au tăgăduit pe Domnul” (Ieremia 5, 12)” (III, 17).

2.      A doua teorie este a celor ce cred, împreună cu Aristotel, că unele lucruri au parte de providenţă, în timp ce altele sunt supuse hazardului. Astfel, providenţa se exercită asupra sferelor superioare, căci acestea sunt incoruptibile, dar ea lipseşte cu desăvârşire în cazul fiinţelor coruptibile din lumea sublunară unde providenţa se exercită doar asupra speciilor. “Din ce pricină? Pentru că numai speciile sunt perpetue, în vreme ce indivizii sunt perisabili” (M.R. Hayoun, Maimonide sau celălalt Moise, p. 299). Providenţa corespunde, prin urmare, naturii fiinţelor. Numai ceea ce este permanent şi neschimbător are parte de providenţă.

3.      A treia teorie este cea a sectei musulmane a aş’hariţilor, adepţii lui al-Aşhari, care susţin existenţa unui determinism absolut. Nimic nu este întâmplător. Toate sunt efectul unei voinţe, al unei intenţii bine determinate. Se ajunge astfel, spune Maimonide, la mari absurdităţi: “Într-adevăr, ei sunt de acord cu Aristotel când acesta pretinde că există egalitate între căderea unei frunze şi moartea unui individ uman: este acelaşi lucru, spun ei; totuşi, vântul nu a suflat întâmplător, ci dimpotrivă, Dumnezeu l-a pus în mişcare. Nu vântul a făcut să cadă frunzele; ci fiecare frunză a căzut ca urmare a unei judecăţi  şi a unui decret al lui Dumnezeu […]” (III, 17). Dimensiunea posibilului lipseşte. Lucrurile sunt fie necesare, fie imposibile. Libertatea omului este doar o iluzie.

4.      A patra teorie este susţinută de o altă sectă musulmană, secta mu’taziliţilor. Unitatea şi dreptatea divină sunt cele două mari principii ale acestei teorii. Omul, întrucât are puterea de a acţiona şi deci este înzestrat cu liber arbitru, va fi răspunzător pentru acţiunile sale; “de aceea, după ei, poruncile şi răspunsurile, recompensele şi pedepsele, despre care vorbeşte Legea, sunt cu totul în regulă” (III, 17). Numai cel care greşeşte este pedepsit.

Providenţa se exercită asupra tuturor lucrurilor din univers: “Da, spun ei, chiar şi purecele sau păduchele care au fost ucişi trebuie să-şi găsească pentru aceasta o recompensă pe lângă Dumnezeu; la fel, dacă acest şoarece, care este inocent, a fost sfâşiat de o pisică sau de o şorliţă, înţelepciunea divină, spun ei, este cea care a cerut să se întâmple astfel cu acest şoarece, iar Dumnezeu îl va recompensa într-o altă viaţă pentru ceea ce i s-a întâmplat” (III, 17). Fiecare îşi primeşte răsplata pentru acţiunile sale şi pentru ceea ce i se întâmplă.

5. “A cincea opinie este a noastră, vreau să spun a Legii noastre” (III, 17). Este prezentat aici punctul de vedere al tradiţiei iudaice (Maimonide îşi va formula propria teorie, diferită de aceasta): omul are putere absolută de a acţiona, “adică, prin natura sa, prin alegerea sa şi prin voinţa sa el face tot ceea ce omul poate face” (III, 17), iar Dumnezeu este drept, căci “toate căile lui sunt drepte” (Deuteronom 32, 4). Mecanismul recompenselor şi al pedepselor funcţionează şi de astă dată: “Dacă un individ ar avea mâna rănită de un spin pe care l-ar îndepărta imediat, ar fi efectul unei pedepse, iar dacă i s-ar întâmpla cea mai mică bucurie, ar fi efectul unei recompense” (III, 17). După faptă şi răsplată!

Cele cinci teorii se constituie ca introducere la prezentarea propriei viziuni cu privire la providenţă : “Acum îţi voi prezenta ceea ce gândesc eu însumi cu privire la acest principiu fundamental, şi anume, providenţa divină” (III, 17).

Plantele şi animalele nu au parte de providenţă, căci ele nu posedă facultatea intelectivă. Providenţa este direct proporţională cu “participarea” la Inteligenţă. Ea se exercită individual, revărsarea divină (asupra speciei umane în general) atingând diferit fiecare intelect în parte: “providenţa veghează asupra fiecărui individ uman în particular, după meritul său” (III, 18).

Câtă vreme intelectul este în act (prin cunoaşterea lui Dumnezeu) omul e ocrotit. Ignorantul se poate asemui în această privinţă cu dobitoacele: “ alăturatu-s-a dobitoacelor fără de minte şi s-a asemănat lor” (Psalmi 48, 12). Altfel spus, providenţa este direct proporţională cu desăvârşirea intelectuală. Există providenţă acolo unde există cunoaştere.

În această lumină, Cartea lui Iov, piatră de încercare pentru Maimonide însuşi, se înfăţişează ca “o parabolă ce are drept scop să prezinte părerile oamenilor cu privire la providenţă ” (III, 22).

Primul lucru care atrage atenţia este cuvântul Uţ, עוץdin primul verset: “Era odată în ţinutul Uţ un om pe care îl chema Iov …” (Iov 1, 1). Acesta desemnează deopotrivă un nume (“pe Uţ, întâiul său născut …”, Facerea 22, 21) şi imperativul verbului [], עץ [עוץ], a reflecta, a medita (“Şi orice sfat veţi sfătui, uţu eţa …”, Isaia 8, 10). “Este, prin urmare, ca şi cum s-ar spune: Meditează asupra acestei parabole, reflectează asupra ei, încearcă să-i pătrunzi sensul […]” (III, 22).

Mergând pe firul cărţii, Maimonide descifrează în spusele lui Iov şi ale celor trei prieteni ai săi vechile teorii cu privire la providenţă expuse anterior: “Astfel, părerea atribuită lui Iov este în conformitate cu cea a lui Aristotel ; părerea lui Elifaz, cu cea a religiei noastre; părerea lui Bildad corespunde doctrinei mu’taziliţilor; în sfârşit, părerea lui Sofar corespunde doctrinei aş’hariţilor” (III, 23). Cel care aduce ceva nou este Elihu prin alegoria îngerului intercesor: “Dacă atunci se află un înger lângă el, un mijlocitor între vii, care să-i arate omului calea datoriei …” (Iov 33, 23). Această intermediere nu este însă continuă, accentuează Maimonide, căci este scris: “Iată toate acestea le face Dumnezeu de două ori, de trei ori cu omul …” (Iov 33, 29).

Noua concepţie le cuprinde pe toate celelalte exprimate pe rând de către cei trei prieteni şi de către Iov însuşi, depăşindu-le totodată. “Omul trebuie să se îmbolnăvească, ne spune Elihu, deoarece el nu este veşnic; în mărinimia sa, Dumnezeu îi poate trimite vindecarea, dar nu-l va sustrage indefinit de la soarta comună tuturora, moartea …” [71] .

Care este adevăratul sens al încercărilor la care este supus Iov ? Ori de câte ori în Pentateuc cineva este pus la încercare (nissah, äñð), nu actul în sine pe care îl înfăptuieşte omul este scopul încercării, ci atitudinea spirituală ca model exemplar. Încercarea se constituie ca situaţie originară şi de aici exemplaritatea. Omul se deschide spre o nouă dimensiune interioară, necunoscută până atunci: “ încercarea constă, ca să spunem aşa, în împlinirea unui anumit act unde nu se are în vedere actul în el însuşi, care, dimpotrivă, nu este propus decât ca exemplu ce trebuie urmat şi luat drept model” (III, 24).

Verbul nissah, נסה, a pune la încercare mai are, pentru Maimonide, şi sensul de a (se) obişnui: în deşert fiii lui Israel nu au fost doar puşi la încercare, ci şi obişnuiţi cu viaţa aspră pentru ca bucuria să le fie cu atât mai mare o dată ce ajung în ţara făgăduită: “[…] te-a hrănit în pustie cu mana pe care tu n-o cunoşteai şi n-o cunoşteau nici părinţii tăi, casă te smerească şi să te încerce” (Deut. 8, 16).

Punerea la încercare presupune puterea omului de a se schimba, de a se adapta, de a se obişnui, pe altă treaptă, la alt nivel, cu alte realităţi.

Aceasta este cheia încercărilor la care a fost supus Iov . “Ceea ce este încă mai uimitor şi mai remarcabil în această poveste, este că nu i se atribuie deloc lui Iov ştiinţa şi că nu este numit un om înţelept sau inteligent sau savant; dimpotrivă, nu i se atribuie decât moravuri excelente şi dreptatea în acţiuni” (III, 22). “Dreptul” Iov ajunge a fi, până la sfârşit, o fiinţă ştiutoare. Noua dimensiune spre care s-a deschis este cunoaşterea lui Dumnezeu, de astă dată din interior, prin intermediul propriilor facultăţi de cunoaştere: “Aceste fericiri imaginare, precum sănătatea, bogăţia, copiii, Iov le considerase drept scop, căci el nu-l cunoştea pe Dumnezeu decât prin tradiţie şi nu prin reflecţie; de aceea a căzut în aceste rătăciri şi a rostit aceste vorbe. Acesta este sensul cuvintelor: “Din spusele unora şi altora auzisem despre Tine, dar acum ochiul meu Te-a văzut” (Iov 42, 5-6)” (III, 23).

Despre credinţă

            “Credinţa, spune Maimonide, constă dintr-o echivalenţă absolută între ceea ce concepi prin facultatea de înţelegere şi ceea ce exprimi prin gura ta” [72] . Acestei concordanţe între ceea ce este conceput şi ceea ce este spus i se adaugă credinţa că lucrul avut în vedere este întocmai aşa cum e conceput. Se stabileşte astfel o identitate între obiectul de conceput şi conceperea lui, între ceea ce este şi ceea ce este conceput [73] . Mai precis, credinţa presupune o încredere totală în veracitatea actului conceperii. Ceea ce se concepe este cu adevărat şi este aşa cum e conceput: “Nu poate exista credinţă decât acolo unde a fost concepere; căci credinţa constă în a admite ca adevărat ceea ce a fost conceput şi a crede că aceasta există în afara spiritului aşa cum a fost conceput în spirit” (I, 50).

            Prin urmare, nu este credinţă doar ceea ce se rosteşte, aşa cum nu este credinţă doar ceea ce se rosteşte şi în acelaşi timp este conceput, ci credinţa înseamnă rostire, dar, mai ales, concepere însoţită de încrederea totală în propria capacitate de a concepe lucrul aşa cum este el. Omul crede în ceea ce concepe. Prin actul conceperii obiectul este (re)întemeiat pentru om: “[…] credinţa nu este doar ceva care se pronunţă, ci ceva care este conceput în suflet, crezând că lucrul este aşa cum îl concepi [74] ” (I, 50).

            Ce se va întâmpla cu ceea ce, printr-o diferenţă de regim, nu poate fi conceput? Căci Dumnezeu este cel de neconceput prin excelenţă. Maimonide uită aparent această problemă. Aici întâlnim adevărata credinţă, deoarece în acest punct lanţul narcisiac se rupe. Obiectele care sunt şi pot fi concepute se identifică, pentru om, cu conceperea lor; obiectul este aşa cum îl concepe omul, rămânându-se astfel la propria concepere, fără a se înainta în afară. Altfel stau lucrurile când obiectul de (ne)conceput este Dumnezeu. Credinţa nu se mai fixează în ceea ce este conceput, în propria concepere (căci aceasta nu are obiect), ci în ceea ce nu poate fi conceput şi care rămâne astfel în afara facultăţii de a concepe (aceasta din urmă doar indică, în acest caz, de neconceputul), ca ceva exterior şi total diferit. Reluăm “definiţia” lui Maimonide punând accentul, de astă dată, pe cea de-a doua parte: “[…] credinţa constă în a admite ca adevărat ceea ce a fost conceput şi a crede că aceasta există în afara spiritului aşa cum a fost conceput în spirit” (I, 50). Aceasta este singura credinţă cu adevărat, în cazul celorlalte obiecte (de conceput) putându-se vorbi mai degrabă despre încredere prin aceea că se rămâne la sine. Numai alteritatea concepută ca de neconceput poate constitui “obiectul” credinţei.

            Oare nu acestea sunt lucrurile pe care încearcă Maimonide să le demonstreze pe tot parcursul tratatului: că Dumnezeu nu poate fi conceput cu adevărat în ceea ce este şi de aceea nu admite nici un atribut afirmativ, ci numai atribute negative care să-i indice existenţa, esenţa rămânând pentru totdeauna ascunsă; că trebuie înlăturate toate antropomorfism ele pentru ca omul să nu rămână la sine, căci Dumnezeu reprezintă alteritatea absolută?

            De la credinţă, spune Maimonide, este bine să se ajungă la certitudine . Credinţa însoţită de convingerea în imposibilitatea contrariului naşte certitudinea.

            Deseori cuvintele sunt goale. Este mai bine pentru cei care ajung la credinţă şi certitudine să tacă: “Spuneţi lucrul acesta în inimile voastre când staţi în pat: apoi tăceţi” ( Psalmi 4, 4).

Despre credinţa falsă

            Orice greşeală a omului înseamnă îndepărtare de adevăr, iar aceste devieri sunt cu atât mai mari, cu cât obiectul avut în vedere este mai mare, “căci pe măsură ce ignoranţa şi falsa credinţă se raportează la un obiect mai mare, vreau să spun, la cel care ocupă un rang mai important în fiinţă, ele au mai multă gravitate decât atunci când se raportează la ceea ce ocupă un rang inferior” (I, 36). Există aşadar o scară a greşelilor omeneşti în funcţie de gravitatea lor prin raportare la importanţa obiectului. Această scară se suprapune, în fapt, peste scara lumii, cea mai mare greşeală fiind cea cu privire la Dumnezeu, obiectul cel mai de preţ în ordine ontologică: “Dacă cineva ar crede că Zeid este în picioare atunci când el este aşezat, devierea sa de la adevăr nu ar fi ca devierea celui care ar crede că focul este dedesubtul aerului sau că apa este dedesubtul pământului sau că pământul este plan şi altele asemenea; devierea acestuia din urmă n-ar fi ca devierea celui care ar crede că soarele este din foc sau că cerul este o emisferă şi altele asemenea; devierea celui de-al treilea nu ar fi ca devierea celui care ar crede că îngerii mănâncă şi beau, şi altele asemenea; devierea celui de-al patrulea nu ar fi ca devierea celui care ar crede că trebuie adorat alt lucru în afară de Dumnezeu” (I, 36). Cu cât eşti mai sus, cu atât cazi mai jos!

            Greşeala reprezintă o deviere de la adevăr şi se înfăţişează în primă instanţă ca opinie falsă. Aceasta din urmă subscrie tărâmul ignoranţei, al falsei credinţe, al idolatriei. Distincţiile care se pot decela în text au menirea de a preciza şi de a nuanţa cuvinte aparent având acelaşi sens, dar şi de a da seamă prin ele, încă o dată, de ceea ce am numit “scara” greşelilor omeneşti.

            Prima distincţie, explicită, este aceea dintre ignoranţă şi falsa credinţă : “Prin “credinţă falsă” vreau să spun că se crede lucrul invers decât ceea ce este el în realitate; prin “ignoranţă” vreau să spun că se ignoră ceea ce este posibil de cunoscut” (I, 36). Există trepte ale ignoranţei, precum şi trepte ale falsei credinţe, criteriul fiind acelaşi: importanţa obiectului la care se face raportarea.

            Mergând mai departe, Maimonide va distinge între falsa credinţă, ca opusă credinţei adevărate, şi idolatrie. Omul cu falsă credinţă greşeşte în privinţa lui Dumnezeu, considerându-L altfel decât este. Omul idolatru greşeşte în privinţa idolului, atribuindu-i însuşiri pe care acesta nu le are. Dar, întrucât idolul nu reprezintă decât “simbolul unui lucru care este intermediar între noi şi Dumnezeu” (I, 36), rezultă că falsa credinţă este mai rea decât idolatria, căci ea se raportează la cel mai de preţ lucru, şi anume, la Dumnezeu, pe când idolatria are în vedere un intermediar, idolul. Din nou, greşeala este pe măsura obiectului: “care va fi prin urmare condiţia celui a cărui incredulitate se raportează la însăşi esenţa lui Dumnezeu, şi a cărui credinţă este inversă decât ceea ce Dumnezeu este în realitate, vreau să spun, cel care nu crede în existenţa sa, sau care-l crede doi, sau care-l crede un corp, sau care-l crede supus pasiunilor, sau care îi atribuie o imperfecţiune oarecare? Un astfel de om este, fără îndoială, mai rău decât cel care adoră un idol, considerându-l ca un intermediar, sau pentru că, în opinia sa, el este binefăcător sau răufăcător” (I, 36).

            Aşa cum nu există scuză pentru omul idolatru care din ignoranţă şi slăbiciune îmbrăţişează opinii false, tot astfel, spune Maimonide, nu trebuie să existe scuză pentru cel care din ignoranţă şi slăbiciune nu poate deosebi decât sensul literal al Scripturii.

Omul care nu caută el însuşi adevărul, care nu luptă pentru el, ci îmbrăţişează fără nici un efort şi fără spirit critic orice îi iese în cale, inevitabil greşeşte. Un astfel de om nu are nici o scuză.

Despre înţelepciune

            Nu întâmplător acest tratat se încheie cu prezentarea termenului ebraic hokhma, חכמה(înţelepciune ), termen încărcat de semnificaţii în tradiţia iudaică [75] .

            Maimonide fixează cele patru sensuri ale acestui cuvânt existente în limba ebraică, exemplificându-le prin versete biblice:

            Primul sens se referă la pătrunderea adevărurilor filosofice având drept scop cunoaşterea lui Dumnezeu (“Dar hokhma, înţelepciunea, de unde izvorăşte ea etc.”, Iov, 28, 12).

            Al doilea sens are în vedere stăpânirea unei arte, a unei meserii, în general, o pricepere, o iscusinţă, o dibăcie (“Tot cel cu minte înţeleaptă, hakham, dintre voi etc.”, Ieşirea, 35, 10).

   Cel de-al treilea sens poartă asupra dobândirii virtuţilor morale (“Oare nu la bătrâni sălăşluieşte înţelepciunea, hokhma etc.”, Iov, 12, 12).

            Ultimul sens este acela de şiretenie, viclenie, subtilitate, ingeniozitate, putere de pătrundere, prezenţă de spirit (“[…] sunt pricepuţi, hakhamim, numai la rele etc.”, Ieremia, 4, 22).

            Adjectivul derivat, hakham,חכס , se aplică, prin urmare, deopotrivă celui înzestrat cu calităţi intelectuale, morale sau practice şi celui ingenios în a face rău . Avem de-a face, de fiecare dată, cu o măiestrie direcţionată pozitiv sau negativ. Despre cel instruit în toate ale Legii se spune că este hakham, prin aceasta înţelegîndu-se că el deţine în acelaşi timp calităţi intelectuale şi calităţi morale.

            Maimonide aminteşte că, tradiţional (la profeţi şi la doctorii Legii), se vorbeşte despre două ştiinţe: o ştiinţă a Legii cuprinzând adevărurile intelectuale ale Legii acceptate fără a fi demonstrate şi o ştiinţă absolută care nu este alta decât filosofia şi care “constă în a confirma adevărurile Legii prin intermediul adevăratei speculaţii” (III, 54), furnizând demonstraţii pentru toate adevărurile intelectuale tradiţional învăţate prin Lege.

            După ce aduce astfel în scenă filosofia, Maimonide trece la analiza celor patru tipuri de perfecţiune umană aşa cum apar ele la “filosofii antici şi moderni” (III, 54) [76] : perfecţiunea ca posesie (de bunuri, veşminte, pământuri, sclavi, demnităţi etc.), cel mai puţin valoroasă, dar pentru care majoritatea oamenilor îşi irosesc viaţa; perfecţiunea corporală (se au în vedere conformaţia şi constituţia corpului), care nu poate fi nici ea dorită ca scop ultim întrucât nu aduce nici un fel de avantaje sufletului ; perfecţiunea calităţilor morale, care ţine de esenţa omului, dar care nu este decât o treaptă pentru un alt tip de perfecţiune şi nicidecum un scop în sine; Perfecţiunea calităţilor intelectuale, adevărata perfecţiune umană, care constă în dobândirea virtuţilor intelectuale pentru a pătrunde lucrurile inteligibile şi astfel pentru a înţelege ideile metafizicii. Numai această ultimă perfecţiune este de dorit în sine, căci prin ea omul este cu adevărat om şi ajunge la nemurire.

            “[…] singura perfecţiune care poate fi obiectul orgoliului nostru şi al dorinţelor noastre este cunoaşterea lui Dumnezeu, care este adevărata ştiinţă” (III, 54). Prin urmare, ori de câte ori se vorbeşte despre înţelepciune, scopul ultim al existenţei umane, se are în vedere cunoaşterea  lui Dumnezeu. Aceasta este suprema perfecţiune umană.

            Într-un inedit schimb de scrisori, discipolul preferat al lui Maimonide, Iosef ben Iehuda ben Aqnin, îi spune maestrului: “În ultima vreme, Înţelepciunea, fiica ta preferată, mi-a cucerit sufletul şi spiritul” [77] . M.R. Hayoun [78] va comenta: “Fiica lui Maimonide, “pe care a dat-o de soţie unui nebun” [79], nu este alta decât filosofia, către care îl îndrumase pe Iosef, discipolul său”. Identitatea dintre înţelepciune şi filosofie ascunde mai mult decât se lasă să se întrevadă. Traducând în spiritul filosofiei greceşti, putem spune că, în fapt, sophia este philosophia. Suprema înţelepciune este căutarea înţelepciunii, iar această căutare nu are sfârşit. Lucrul acesta nu l-a înţeles Iosef, iar Maimonide îl va mustra: “Mi-am dat fiica, înţelepciunea, de soţie unui nebun. Acesta n-a iubit-o; o bănuia pentru că ea îşi acoperea faţa, aşa cum a fost învăţată […].” Ceea ce este ascuns trebuie să rămână ascuns. “Iosef a uitat o învăţătură fundamentală a Maestrului, care se găseşte în Introducerea la Călăuza rătăciţilor, cartea ce i-a fost dedicată. Această învăţătură este că: tainele universului şi ale creaţiei trebuie să rămână secrete” [80] .

Moartea ca sărutare divină

“Intelectul care coboară asupra noastră dinspre Dumnezeu este legătura care există între noi şi El. Depinde de tine să întăreşti, să consolidezi acestă legătură sau să o slăbeşti, să o subţiezi puţin câte puţin, până se desface“ (III, 50).

Legătura aceasta între om şi Dumnezeu poate fi păstrată numai printr-o întoarcere a întregii fiinţe către divinitate: “este clar aşadar că, după ce ai atins cunoaşterea de Dumnezeu, trebuie să ai drept scop să te dedici lui şi să-ţi ocupi mereu gândirea şi inteligenţa cu iubirea pe care i-o datorezi“ (III,50).

S-a vorbit în cazul lui Maimonide, nu arareori, despre un “intelectualism afectiv“ şi aceasta pentru că iubirea lui Dumnezeu coincide cu cunoaşterea Lui şi invers. Ele sunt direct proporţionale, se îngână reciproc. Înţelepciunea va fi pătrundere a sensului interior, ezoteric, filosofic al Thorei, pătrundere care se face cu toată fiinţa, “din toată inima şi din tot sufletul“ (Deut. 11, 13).

“Într-un sens, avem de-a face în doctrina lui Maimonide cu un fel de idealism prin care eşti sau devii ceea ce crezi; astfel încât focalizarea intelectuală permanentă asupra lui Dumnezeu va întări treptat legătura dintre intelectul uman şi izvorul său divin. Dar o asemenea legătură nu va fi niciodată desăvârşită câtă vreme sufletul rămâne în trup şi cea mai mică urmă de materie îl pângăreşte cu nuanţe pământii“ [81] .

Materia este deopotrivă izvor al răului şi văl pentru om: “Puterea de înţelegere a inteligenţei creşte în momentul separării de trup (III, 51).

“Culmea, pentru Maimonide, este moartea: moartea printr-o sărutare divină“ [82] .

O asemenea moarte ar fi avut după Maimonide, Moise, Aaron şi Miriam : toţi trei au murit în bucuria izvorâtă din înţelegere şi din iubire. Doctorii s-au folosit de cunoscuta metodă alegorică, după care această înţelegere, izvorând din dragostea puternică pe care omul o încearcă pentru Dumnezeu, este numită “sărutare“, cum este spus: “Sărută-mă cu sărutările gurii tale“ (Cântarea Cântărilor 1,1).

Moartea în extaz este deopotrivă suprema purificare, suprema cunoaştere şi suprema iubire: “Condus de purificarea înţelegerii şi de bucuria pe care acesta o naşte, intelectul îşi întăreşte legăturile sale cu Dumnezeu. Într-un final, el se eliberează printr-o sărutare “ [83] .

De la Iosef ben Iehuda, discipolul favorit al lui Maimonide, cel căruia i se adresează în primul rând Călăuza rătăciţilor, ne-a rămas o interpretare “curioasă“ [84] a Cântării Cântărilor: Sulamita este sufletul individual ce caută să se  unească prin iubire cu intelectul activ. La fel se întâmplă şi în cazul luptei lui Iacov cu îngerul: sufletul intelectual al lui Iacov luptă pentru a ajunge la nivelul intelectului activ reprezentat de un înger; numai că, atâta vreme cât este legat de trup, sufletul nu va putea ajunge unde şi-a dorit, de aceea lupta continuă “până la revărsatul zorilor“ (Facerea 32, 24), adică, până când sufletul, eliberat de tenebrele materiei, ajunge la lumina eternă [85] .

Câtă vreme este în trup, omul nu-şi poate depăşi condiţia sublimă, căci el se află întotdeauna sub limen, dincoace de pragul de sus, dincoace de vălul materiei care totuşi lasă să se întrevadă, pentru cei ajunşi la limita de sus, de nevăzutul.


[56] S-ar părea că este preluată cu modificări caracteristice şi originale teoria lui Avraham ibn Daud care insistă asupra rolului important al profeţiei.

[57] É. Gilson, op. cit., p. 345.

[58] Spinoza, care cunoştea opera lui Maimonide, preia această doctrină a nemuririi în cartea a cincea a Eticii sale (cf. É. Gilson, op. cit., p. 345).

[59] É. Gilson, op. cit., p. 345.

[60] M.R. Hayoun, op. cit., p. 241.

[61] M.R. Hayoun, op. cit., p. 245.

[62] Formă de plural (de la olam,צולס , lume).

[63] “Ca filozof, el [Maimonide] este preocupat de relaţia dintre intelect şi imaginaţie, în timp ce tensiunea dintre limbaj şi intelect este mai puţin explicită în gândirea sa” (M. Idel, Abulafia’s Secrets of the Guide: A Linguistic Turn, p. 304). Dacă în general “imaginaţia stă între intelect şi limbaj” (ibid.), cuvântul, asemeni imaginii (profeţii văd imagini şi aud voci), reprezentând expresia ultimă (ca “materializare “) a mesajului divin, în cazul lui Moise, Cuvântul, nemaifiind tradus “pe limba oamenilor” (Iebamot 71a) prin intermediul facultăţii imaginative, este receptat ca atare şi poate fi uşor identificat cu efluviile Intelectului activ.

[64] I, 60: “Cât despre cel care îi împrumută lui Dumnezeu un atribut afirmativ, acesta nu-i cunoaşte decât simplul nume, dar obiectul căruia, în imaginaţia sa, i se aplică acest nume este ceva care nu există; este mai degrabă o invenţie şi o minciună, şi este ca şi cum i-ar aplica acest nume unei nefiinţe, căci nu există în fiinţă nimic asemănător. Este ca şi cum cineva, auzind numele elefantului şi ştiind că este un animal, ar dori să-i cunoască figura şi adevărata natură şi un altul, înşelat sau înşelător, i-ar spune aceasta: “Este un animal cu un singur picior şi trei aripi, care locuieşte în adâncurile mării; are corpul transparent, şi o faţă mare cu aceeaşi formă şi aceeaşi figură ca faţa umană; vorbeşte ca omul, şi când zboară în aer, când înoată ca un peşte.” ” Ironia este evidentă. Se recade la nivelul primei funcţii a facultăţii imaginative, într-o orizontalitate închisă.

[65] Salomon Munk preferă aici varianta franceză la fantaisie mauvaise. “Facultate” aproape constitutivă “firii” omului (asemeni unui principiu al răului), yetser ha-ra, יצר הרע (de la verbul iatsar, יצר, a face, a produce) este, în logica limbajului comun, popular, răspunzătoare pentru tot ceea ce ţine de imaginarul dezrădăcinat, superficial, în genere, de regimul artificialului.

[66] Proverbe 7, 6-21: “ Odată stam la fereastra casei mele şi priveam printre gratii, şi am zărit printre cei lipsiţi de minte, am văzut un tânăr fără pricepere. El trecea pe uliţă pe lângă colţul casei ei şi se îndrepta către locuinţa ei. Era în amurgul serii unei zile, când se lasă umbra şi întunericul nopţii. Şi iată o femeie îl întâmpină, având înfăţişare de desfrânată şi cu prefăcătorie în inimă; aprigă şi de neţinut în frâu etc. Ea îl apucă şi-l sărută şi cu o căutătură obraznică îi zise: “ Trebuia să aduc jertfe de pace; astăzi am împlinit făgăduinţele mele; pentru aceasta am ieşit în întâmpinarea ta, ca să te caut şi iată că te-am găsit etc. Cu miresme am stropit patul meu, cu mir, aloe şi chinamon. Vino, să ne îmbătăm de iubire până dimineaţă, să ne cufundăm în desfătări de dragoste, că bărbatul meu nu este acasă, plecat-a la drum departe, luat-a cu dânsul o pungă cu bani şi se va întoarce acasă la lună plină!” Ea îl ademeni prin mulţimea cuvintelor ei şi-l smulse prin graiurile ademenitoare ale buzelor sale”.

[67] Proverbe 31, 10-11: “Cine poate găsi o femeie virtuoasă? Preţul ei întrece mărgeanul. Într-însa se încrede inima soţului, iar câştigul nu-i va lipsi niciodată”.

[68] În originalul ebraic avem verbul pikah, פקח, a vedea, a supraveghea. Maimonide precizează că acest verb se foloseşte exclusiv pentru a desemna “deschiderea vederii morale” (I, 2), neavând nimic de-a face cu simţul propriu-zis al văzului.

[69] Tov, טוב şi ra, רע desemnează în acelaşi timp frumosul, respectiv, binele şi urâtul, respectiv, răul.

[70] În limba ebraică verbul bara, ברא (a crea) se foloseşte numai cu privire la Dumnezeu; pentru toate celelalte creaturi se întrebuinţează verbul iaţar, øöé (a face, a produce).

[71] M.R. Hayoun, op. cit., p. 318.

[72] M.R. Hayoun, op. cit., p. 224.

[73] Dacă lucrul este conceput altfel decât este, avem de-a face cu o falsă credinţă : “Prin “falsă credinţă” vreau să spun că se crede lucrul invers decât este el în realitate” (I, 36).

[74] Sublinierea ne aparţine.

[75] Este suficient să ne amintim doar de Pildele lui Solomon (“Eu, înţelepciunea, locuiesc împreună cu prevederea şi stăpânesc ştiinţa şi buna chibzuială”, 8, 12; “Domnul m-a zidit la începutul lucrărilor Lui, înainte de lucrările lui cele mai de demult”, 8, 22 etc.) sau de Cartea înţelepciunii lui Solomon (“Cu adevărat Dumnezeu nimic nu iubeşte, fără numai pe cel ce petrece întru înţelepciune ”, 7, 28; “Fiindcă ea duce pe oameni la ştiinţa lui Dumnezeu şi ea alege lucrurile Lui”, 8, 4 etc.).

[76] Cf. Etica nicomahică, I, 8 şi sq.

[77] Scrisoarea continuă astfel: “Această tânără, blândă şi graţioasă, îmi încânta privirea. Am vrut să mi-o iau de soţie după legea lui Moise şi a lui Israel, primită pe Muntele Sinai. I-am dat ceva bani, i-am scris chiar o scrisoare de dragoste şi m-am prezentat pretutindeni ca logodnicul ei. Aşa mi-a fost făgăduită şi am poftit-o sub baldachinul nupţial. Niciodată nu i-am forţat mâna, n-am urmărit-o cu insistenţele mele. Numai dragostea mea, iubirea mea curată, a făcut-o să se ataşeze de mine, în timp ce sufletul meu se îndrăgostise de sufletul ei […]. Dar iată că, o dată admisă sub baldachinul nupţial, ea a devenit necredincioasă, şi-a oferit alThora favorurile etc.”. Fragmentele din scrisori sunt citate din M.R. Hayoun, Maimonide sau celălalt Moise.  

[78] Op. cit., p. 135.

[79] Citat din scrisoarea de răspuns a lui Maimonide.

[80] M. R. Hayoun, op. cit., pp. 135-136.

[81] Michael Fishbane, The Kiss of God (Spiritual and Mystical Death in Judaism), University of Washington Press, 1996.

[82] Ibid.

[83] Ibid.

[84] Cf. Ernst Renan, Averroès et l´Averroïsme, Éditeurs Calmann-Lévy, Paris.

[85] Cf. op. cit.

© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.This book wa first published by the Editura Universitatii din Bucuresti
Comments to: MADEEA SÂSÂNĂ.Last update oct. 2003.Text editor&Web design Radu Prejbeanu