IV. Călăuza rătăciţilor ca itinerar al minţii în Dumnezeu

Am încercat, prin demersul nostru, să  găsim în Călăuza rătăciţilor un posibil itinerar al minţii în Dumnezeu pentru a da seama de un Maimonide ascuns, ocultat, care nu trăieşte nicidecum în umbra lui Aristotel şi mai ales, nu în umbra unui Aristotel  clasic, de şcoală, aşa cum se prezintă el în mediul occidental. De aceea, alegerea titlului nu este întâmplătoare: Itinerarium mentis in Deum este numele pe care îl dă Bonaventura, la un secol după Maimonide, uneia dintre lucrările sale, şi anume, aceleia care îl va face cunoscut în lumea medievală şi nu numai. E. Gilson [86] îl va aşeza în orizontul “misticii speculative“, la celălalt pol şi într-un orizont mai degrabă intelectualist, aflându-se Toma d’Aquino . Aşadar, “descoperirea“ lui Aristotel în mediul scolastic latin va da naştere unor interpretări diferite, care însă se completează reciproc.

În această ordine, apropierea lui Maimonide de Bonaventura, fie chiar prin titlul lucrării, creează, în ceea ce-l priveşte pe Maimonide, un spaţiu de libertate, din păcate nu arareori trecut cu vederea de către comentatori, în masură a-l elibera pe filosoful evreu de “aristotelismele“ la care a fost redus şi a-l face să transpară prin ceea ce-i conferă autenticitate şi originalitate. Dacă prezenţa Filosofului este de netăgăduit în opera maimonidiană (Maimonide îl numeşte “prinţ al filosofilor“), aceasta nu ne dă dreptul să facem din Maimonide un simplu comentator sau epigon al lui Aristotel, în defavoarea propriei construcţii care nu se suprapune nicidecum peste cea aristotelică.

Nu trebuie uitat totodată că Aristotel, aşa cum l-a cunoscut Maimonide, nu este un Aristotel pur. Prin intermediul interpreţilor alexandrini şi arabi au pătruns deopotrivă elemente neoplatonice. În cea de-a doua parte a tratatului, Maimonide îi atribuie lui Aristotel [87] teoria emanaţiei inteligenţelor unele din altele, teorie specifică lui Al-Farabi şi lui Avicenna, comentatori celebri ai operei aristotelice de care Maimonide nu era deloc străin. El însuşi mărturiseşte că Aristotel nu poate fi înţeles decât cu ajutorul comentatorilor, printre care îi enumeră pe Alexandru din Aphrodisia, Themistius, Averroes, Al-Farabi, Avicenna (considerat mai slab decât Al-Farabi). Or, tradiţia comentariului, cel puţin în mediu oriental, este, după cum am văzut, una creatoare, vie, nicidecum decadentă.

Nu este de mirare că Maimonide îl va aşeza pe acest “al doilea Aristotel “ pe cea mai înaltă treaptă a profeţiei, deci a cunoaşterii omeneşti.

Dacă nu se poate nega pecetea aristotelică, în aceeaşi măsură, nu se poate refuza existenţa unor elemente care nu ţin de aristotelism: ierarhia existenţelor, lumea ca simbol (oglindă), atributele divine, emanaţia şi influenţa sferelor, materia ca principiu al răului, nemurirea sufletului .

De asemenea, abundă pasajele în care Maimonide se delimitează explicit de Aristotel : “Tot ceea ce Aristotel a spus despre tot ceea ce există mai jos de sfera lunii, până în centrul pământului, este fără îndoială adevărat; şi nimeni nu s-ar abate de la aceasta, numai dacă este cineva care nu l-a înţeles sau cineva care are opinii preconcepute pe care vrea să le apere cu orice preţ sau care îl conduc la negarea unui lucru evident. Dar, pornind de la sfera lunii în sus, tot ceea ce a spus Aristotel aduce în linii mari cu nişte presupuneri “ (II, 22).

Atitudinea maimonidiană este, după cum se poate observa, una critică, ceea ce dă seamă încă o dată de maturitatea şi identitatea proprie.

Pentru a fixa cele două tipuri de filosofie medievală pe care le consideră emblematice, Mircea Vulcănescu [88] face apel la metafora celor două cununi danteşti [89] : raţiunea şi mistica. În fruntea celei dintâi cununi de fiinţe gânditoare se află Toma d’Aquino, iar în fruntea celei de-a doua, Bonaventura . Maimonide împleteşte cele două cununi într-o sinteză originală, aşezându-se undeva la mijloc. De aici numeroasele controverse însoţite de contestarea autenticităţii, venind din ambele părţi.

Îmbinarea ingenioasă a misticii cu raţiunea naşte la Maimonide comuniunea intelectuală cu Dumnezeu, ceea ce Spinoza va numi “iubire intelectuală“ de Dumnezeu [90] . Deşi aparent avem de-a face cu o schemă intelectualistă, cu o via intellectualis, în fapt “revelaţia este mult mai importantă decât raţiunea. Raţiunea nu poate ajunge la natura lui Dumnezeu“ [91] .

Religie a cărţii, iudaismul are în centru Thora, revelaţia supremă. În jurul acesteia, cu ajutorul raţiunii şi nu numai, omul încearcă să pătrundă misterele divine: “Omul trebuie să-şi folosească toate facultăţile sufletului său în conformitate cu raţiunea şi să-şi propună un singur scop: apropierea de Dumnezeu (fie el mărit!) în măsura în care lucrul acesta este posibil pentru om; vreau să spun, cunoaşterea lui Dumnezeu“ (Tratatul celor opt capitole, cap. V).

 

Summary

Moses Maimonides: The Guide for the Perplexed as

                             itinerarium mentis in Deum

“My object is that the truths should be at one time apparent, and at another time concealed” (Introduction)1.

            We have tried by our approach to find in The Guide for the perplexed a possible itinerarium mentis in Deum in order to reveal a hidden, occulted Maimonides who does not live at all in the shade of a classical, scholastic Aristotle as presented in the Western medium.

            Following this line of thought, our reference to Bonaventura, be it only in the title, creates as for Maimonides some free space frequently overlooked by the commentators, but which could free the Jewish philosopher from the “aristotelisms” he was often reduced to, thus making him appear in all his authenticity and originality. Maimonides himself explicitly asserts that “what Aristotle says concerning things above the sphere of the moon is, with few exceptions, mere imagination and opinion” ( II, 22).

            In order to set the limits of our interpretation, we have first cleared up the term commentary since it fully defines our type of approach and partly even Maimonides’. Outstanding texts of the Jewish tradition are nothing else but a never-ending interpretation, exegesis of the Scriptures. The tradition of the commentary is an alive one. It supposes not only an interpretatio doctrinalis, but especially an interpretatio authentica, a creative interpretation which is in itself a creation.

            The maimonidean treatise hides an initiation path. The uncovering of the Torah’s mysteries is possible only by means of Metaphysics – the climax of the human knowledge.

 Which is the way to the one essence (being) having thousand of faces?

            The guiding line we’ve tried to discover from the text texture leaves behind the uprooted multiplicity in order to reach the invisible unity from beyond the visible stated back in its original symbolic condition.

            The first level, the inferior one, is that of the idolatry. The second one is that of the negative attributes in its endeavour to reach the invisible unity by rejecting any trace of the visible multiplicity, but also that of the allegory in its endeavour to regain the visible as symbol.

“The way up and the way down are one” (Heraclit). These two ways guided our further research, as they can properly indicate the maimonidean itinerarium mentis in Deum:

The Way up                                                                 The Way down

On Idolatry                                                                   On Prophecy

On the Divine Names                                                    Matter as Unfaithful Wife

On Angels                                                                    The Evil

The Model of the World                                               On Providence. Iov

Microcosm and Macrocosm                                         On Faith

Allegory and Symbol                                                    On Wisdom

Maase Mercava                                                           Death as Divine Kiss

            The prophecy appears to be the final step towards self-fulfilment in the body. For, where matter exists the problem of evil also rises and it can’t be properly solved till death – the separation from matter, the spiritual wedding, the “kiss of God”2.

            The ingenious mixture of reason and mysticism gives rise in Maimonides’ work to an “intellectual communion “ with God. Although apparently we have an intellectualist structure, a via intellectualis, in fact “ revelation is more significant than reason. Reason cannot reach to the nature of God”3.

Résumé

Moïse Maïmonide: Le Guide des Egarés comme

itinerarium mentis in Deum

“Car mon but est (de faire en sorte) que les vérites y soient entrevues, et qu’ensuite elles se dérobent” (Introduction)1.

            Nous avons essayé par notre démarche de trouver dans Le Guide des Egarés un possible itinerarium mentis in Deum afin de dévoiler un Maïmonide caché, occulté, qui ne vit en aucune façon à l’ombre d’un Aristote classique, d’école comme il est présenté dans les milieux occidentaux.

            En poursuivant cette ligne de pensée, approcher Maïmonide de Bonaventura, même seulement par le titre, crée en ce qui concerne Maïmonide un espace de liberté, souvent passé sous silence par les commmentateurs, mais à même de délier le philosophe juif des “aristotelismes” auxquels il a été réduit et de le faire apparaître en ce qui lui confère authenticité et originalité. Maïmonide affirme d’ailleurs clairement qu’”à partir de la sphère de la lune et au-dessus, tout ce qu’Aristote en dit ressemble, à peu de chose près, à de simple conjectures” (II, 22).

            Afin de fixer les limites de notre interprétation nous avons commencé par l’explication du mot commentaire qui définit pleinement notre démarche et aussi la démarche de Maïmonide même. Les grands textes de la tradition juive se présentent comme exégèse, comme interprétation de l’Ecriture à l’infini. La tradition du commentaire est vive. Elle ne suppose point une simple interpretatio doctrinalis, mais une interpretatio authentica, qui se constitue elle-même comme oeuvre.

            Le traité maimonidien cache un chemin initiatique. Le dévoilement des mystères de la Loi est possible seulement par la métaphysique – sommet de la connaissance humaine.

Quel est le chemin vers l’essence (l’être) unique à mille visages?

            La ligne de conduite que nous avons essayé de découvrir dans la texture du texte quitte la multiplicité déracinée afin d’atteindre l’unité invisible d’au-delà du visible ramené à sa condition symbolique originaire.

            Le premier niveau, inférieur, est celui de l’idolatrie. Le deuxième niveau, entrevu, est celui des attributs negatifs par l’effort d’atteindre l’unité invisible en écartant toute trace de la multiplicité visible, mais aussi celui de l’allégorie par l’effort de regagner le visible en tant que symbole.

“Le chemin en haut et le chemin en bas ne font qu’un” (Héraclite). Ce sont ces deux chemins qui ont guidé aussi notre recherche en concrétisant le mieux ce que nous avons témérairement appelé itinerarium mentis in Deum:

Le chemin en haut                                                         Le chemin en bas

L’idolatrie                                                         La prophétie

Les noms divins                                                La matière - femme infidèle

Les anges                                                         Le mal

Le modèle du monde                                       La providence. Iov

Le microcosme et le macrocosme                     La croyance

Allégorie et symbole                                         La sagesse

Maase Mercava                                              La mort comme baiser divin

            La prophétie apparaît comme le dernier pas vers l’accomplissement de l’homme dans le corps. Car là où il y a de la matière l’on pose toujours le problème du mal qu’on peut résoudre seulement par la mort - séparation de la matière, mariage spirituel, “baiser de Dieu”2.

            La mixture ingénieuse de la raison et de la mystique naît, chez Maïmonide, la communion intellectuelle avec Dieu. Bien qu’apparemment nous ayons une structure purement intellectuelle, une via intellectualis, en fait “la révélation este bien plus significative que la raison. La raison ne peut pas atteindre la nature de Dieu”3.

Bibliografie

A.

MAIMONIDE, Moïse, Le Guide des Égarés, traducere din originalul iudeo-arab de Salomon Munk, Editura Cameron, Saint-Amand-Montrond, 1992.

MAIMONIDES, Moses, The Guide for the Perplexed, traducere din originalul iudeo-arab de M. Friedländer, Routledge & Kegan Paul, London, 1956.

MAJEMONIDIS, Rabbi Mosis, Liber Doctor Perplexorum, traducere de Johannes Buxtorfius, Basileae, 1629.

MAIMONIDE, Moïse, Le Traité des Huit Chapitres, traducere de Salomon Munk, Editura Cameron, Saint-Armand-Montrond, 1992.

MAIMONIDAE, Rabbi Mosis, De Idololatria Liber, cum interpretatione Latina & notis Dionysii Vossii, Amsterdam, 1642.

ARISTOTEL, Metafizica (A-E), traducere din limba greacă şi note de prof. dr. Gheorghe Vlăduţescu, Editura Paideia, Bucureşti, 1998.

ARISTOTEL, Metafizica, traducere de Şt. Bezdechi, Editura Academiei, Bucureşti, 1965.

BONAVENTURA, Itinerariul minţii în Dumnezeu, traducere din limba latină, note şi postfaţă de Gh. Vlăduţescu, Editura Ştiintifică, Bucureşti, 1994.

TOMA D´AQUINO, De veritate, Quaestiones disputatae, vol. IV, Taurini-Romae, 1931.

* * *, Biblia Hebraica Stuttgartensia, Deutsche Bibelgesellschaft, Germany, 1997.

* * *, Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1994.

* * *, The Jerusalem Bible, Koren Publishers Jerusalem LTD., Jerusalem, 1997.

B.

* * *, Encyclopaedia iudaica, Keter Publishing House, Jerusalem, Israel, 1996.

* * *, Encyclopédie des Sciences Religieuses, Librairie Sandoz et Fishbacher, Paris, 1879.

* * *, La Grande Encyclopédie, Éditeurs H. Lamirault et CIE, Paris.

* * *, Medieval Philosophy, edited by John F. Wippel, Allan B. Wolter, The Free Press, 1969.

* * *, Philosophies Juives Médiévales, Revue de Métaphysique et de Morale, Presses Universitaires de France, 1998.

* * *, Vocabulaire de la théologie biblique, Les Éditions du CERF, Paris, 1991.

ALTMANN, A., Essence and Existence in Maimonides, Bulletin of the John Rylands Library, XXXV, 1953.

BANU, Ion, Profetii biblici vorbind filosofiei, Editura Ştiintifică, Bucureşti, 1994.

BROTHIER, Léon, Histoire populaire de la philosophie, Librairie Germer Baillière, Paris.

DUMAS, André, Nommer Dieu, Les Éditions du CERF, Paris, 1980.

DURAND, Gilbert, Structurile antropologice ale imaginarului, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998.

ELIADE, Mircea, Istoria credinţelor si ideilor religioase, vol. III, Editura Ştiintifică, Bucureşti, 1991.

FISHBANE, Michael, The Kiss of God (Spiritual and Mystical Death in Judaism), University of Washington Press, 1996.

FOUILLÉE, Alfred, Histoire de la philosophie, Librarie Delagrave, Paris, 1920.

GILSON, Étienne, La Philosophie de Saint Bonaventura, Ed. J. Vrin, Paris, 1943.

GILSON, Étienne, Filozofia în Evul Mediu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995.

GINZBOURG, J., Maimonide, Editura Slova, Bucureşti, 1935.

GUTTMANN, Julius, Philosopies of Judaism, Schoken Books, New York, 1973.

HARVEY, Warren Zev, A Third Approach to Maimonides' Cosmogony-Prophetology Puzzle, în Maimonides. A Collection of Critical Essays, Edited by Joseph A. Buijs, University of Notre Dame Press, 1988.

HAYOUN, Maurice-Ruben, Maïmonide et la pensée juive, Presses Universitaires de France, Paris, 1994.

HAYOUN, Maurice-Ruben, Maimonide sau celălalt Moise, Editura Hasefer, Bucureşti, 1998.

HESCHEL, Abraham, Maïmonide, Payot, Paris, 1936.

HUSIK, Isaak, A History of Mediaeval Jewish Philosophy, Meridian Books, New York, 1958.

HUSIK, Isaak, Philosophical Essays, Oxford, 1952.

HYMAN, Arthur, Interpreting Maimonides, în Maimonides. A Collection of Critical Essays, Edited by Joseph A. Buijs, University of Notre Dame Press, 1988.

IDEL, Moshe, Abulafia’s Secrets of the Guide: A Linguistic Turn in Perspectives on Jewish Thought and Mysticism, Proceedings of the International Conference held by The Institute of Jewish Studies, University College London, 1994.

IDEL, Moshe, Maimonides and Kabbalah, în Studies in Maimonides, Edited by Isadore Twersky, Harvard University Press, 1990.

IDEL, Moshe, Mesianism şi mistică, Editura Hasefer, Bucureşti, 1996.

KLEIN-BRASLAVY, Sara, King Solomon and Metaphysical Esotericism According to Maimonides, în Maimonidean Studies, Edited by Arthur Hyman, vol. I, Yeshiva University Press, New York, 1990.

LÉVY, Louis-Germain, Maimonide, Librairie Félix Alcan, Paris, 1932.

LODS, Adolphe, Les Prophètes d´Israel et les débuts du judaïsme, La Renaissance du Livre, Paris, 1935.

MANEKIN, Charles H., Belief, Certainty and Divine Attributes in the Guide of the Perplexed, în Maimonidean Studies, Edited by Arthur Hyman, vol. I, Yeshiva University Press, New York, 1990.

MASSON-OURSEL, Paul, La philosophie en Orient, Presses Universitaires de France, Paris, 1957.

MUNK, Salomon, Mélanges de philosophie juive et arabe, Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 1927.

PICAVET, François, Philosophies médiévales, Librairie Félix Alcan, Paris, 1907.

PINES, S., The Limitations of Human Knowledge according to Al-Farabi, Ibn Bajja and Maimonides, în Studies in Mediaeval Jewish History and Literature, Cambridge, 1979.

PINES, Shlomo, Truth and Falsehood Versus Good and Evil. A Study in Jewish and General Philosophy in connection with the Guide of the Perplexed, I, 2, în Studies in Maimonides, Edited by Isadore Twersky, Harvard University Press, 1990.

RAVITZKY, Aviezer, The Secrets of the Guide to the Perplexed: Between the Thirtheenth and the Twentieth Centuries, în Studies in Maimonides, Edited by Isadore Twersky, Harvard University Press, 1990.

RENAN, Ernst, Averroès et l´Averroïsme, Éditeurs Calmann-Lévy, Paris.

ROTH, Leon,  Spinoza, Descartes and Maimonides, New York, 1963.

ROTH, Leon,  The Guide for the Perplexed, London, 1948.

SARACHEK, J., Faith and Reason: The Conflict over the Rationalism of Maimonides, The Bayors Press, 1935.

SÉROUYA, Henri, Les Étapes de la philosophie juive (Antiquité hébraïque), Fasquelle Éditeurs, Paris, 1969.

SÉROUYA, Henri, Maïmonide, Presses Universitaires de France, 1964.

SILVER, Daniel Jeremy, A Hisory of Judaism,  vol. I, Basic Books, New York, 1974.

STRAUSS, Leo, On the Plan of the Guide of the Perplexed, H. A. Wolfson Jubilee Volumes, American Academy for Jewish Research, 1965.

SYNAVE, P., La révélation des vérités divines naturelles d´après Saint Thomas d´Aquin, Mélanges Mandonnet, Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 1930.

VULCĂNESCU, Mircea, Logos şi eros, Editura Paideia, Bucureşti, 1991, pp. 85-87.

WOLFSON, H. A., Halevi and Maimonides on Design, Change and Necessity, Proceedings of the American Academy for Jewish Research, XI, 1941.

WOLFSON, H. A., Maimonides and Gersonides on Divine Attributes as Ambiguous Terms, M. Kaplan Jubilee Volume, Jewish Theological Seminary of America, 1953.

WOLFSON, H. A., Maimonides or Negative Attributes,  L. Ginzbourg Jubilee Volume, American Academy for Jewish Research, 1945.

 


[86] La Philosophie de Saint Bonaventura, Ed. J. Vrin, Paris, 1943.

[87] Este vorba despre un Aristotel trecut, am spune, în oralitate: Filozoful “spune” mai multe decât Aristotel, iar autoritatea de care se bucură face ca tradiţia orală atribuită să fie cu atât mai bogată şi mai greu de dat la o parte. Filozoful este la fel da viu ca şi tradiţia iudaică însăşi.

[88] Logos şi eros, Editura Paideia, Bucureşti, 1991, pp. 85-87.

[89] Cf. Divina Comedie, Cartea Paradisului, cântul al X-lea.

[90] Vezi Baruch Spinoza, Etica, Editura Ştiintifică si Enciclopedică, Bucureşti, 1981.

[91] Daniel Jeremy Silver, A Hisory of Judaism,  vol. I, Basic Books, New York, 1974.

1 The Guide for the Perplexed,translated by M. Friedlander, London, 1956

2 M. Fishbane, The Kiss of God (Spiritual and Mystical Death in Judaism )

3 D. J. Silver, A History of Judaism

1 Le Guide des Egarés, traduit par Salomon Munk, Saint-Amand-Montrond, 1992

2 M. Fishbane, The Kiss of God (Spiritual and Mystical Death in Judaism ).

3 D. J. Silver, A History of Judaism.

 

© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.This book was first published by the Editura Universitatii din Bucuresti
Comments to: Madeea SÂSÂNĂ.Last update oct. 2003.Text editor & Web design Radu Prejbeanu