eBooks Pagina de start
Despre autor
 


II. CERCETĂRI ŞI FIŞE DE ISTORIE LITERARĂ ÎN REGISTRU MINOR

REVISTA   OLTEANĂ

(1888-1890, 1892)

 

 

La 15 martie 1888 ,,sub direcţiune domnilor Traian Demetrescu şi G. D. Pencioiu" apare la Craiova Revista olteană, publicaţie ,,literar ştiinţifică", a cărei existenţă a constituit pentru capitala Olteniei un moment cultural notabil. Într-o urbe în care ,,nici o mişcare mai însufleţită nu vezi"1, în care la 1884 ,,n-avem decât două jurnale, unul absolut politic, celălalt o foiţă care apare din joi în paşte"2, editarea unei reviste literar-ştiinţifice era un eveniment şi o îndrăzneală. Căci, aşa cum scria acelaşi Tr. Demetrescu, ,,în mult trâmbiţata noastră capitală a Olteniei, aromeşte un soi de picoteală, o nepăsare bolnăvicioasă, în ceea ce priveşte viaţa intelectuală"3. După o experienţă nereuşită în 1884 şi o alta în 1887, când scoate pentru o lună şi jumătate Amicul libertăţii, tânărul poet craiovean devenit de acum o figură cunoscută în lumea literară 4 reuşeşte să polarizeze în jurul ideii sale un număr de tineri dornici de afirmare. Se formează o societate care-şi propune editarea unei reviste, dar din lipsă de mijloace băneşti deşi printre membri se aflau şi ,,destui tineri cu dare de mână" societatea sucombă la puţină vreme de la formare. ,,Nu mult după moartea proiectatei societăţi cum va scrie în 1892 comitetul de redacţie într-o notă adresată publicului câţiva tineri cu puţină dare de mână, dar cu mai mult dor de lucru, se grupează într-o modestă cameră a unuia dintr-înşii şi hotărăsc a încerca, ei puţini, ceea ce nu aveau curajul să întreprindă alţii mai mulţi"5.

Rolul lui Tr. Demetrescu a fost primordial. Amintindu-şi peste ani de acest episod, bunul său prieten, G. D. Pencioiu, scria într-o evocare: ,,Tr. Demetrescu îşi făurise de câteva zile planul unei reviste literar-ştiinţifice şi căuta colaboratori. Toată noaptea mi-a vorbit de revistă. Eu, puţin încrezător în asemenea întreprinderi, căutam argumente împotriva acestei cutezătoare idei, dar entuziasmul şi convingerea lui m-au biruit"6. Aşa se face că cei doi prieteni, împreună cu N.N.Popp şi V. Petrescu stabilindu-şi ,,Redacţia şi administraţia în strada Kogălniceanu (vis-a-vis de Hotelul Europa)" scot primul număr al Revistei oltene. Începând cu numărul doi, direcţiunea nominalizată dispare de pe frontispiciu şi e înlocuită de un comitet. Faptul nu pare a avea vreo semnificaţie deosebită, întrucât personajele principale continuă să rămână Tr. Demetrescu şi G. D. Pencioiu. Cercul colaboratorilor se lărgeşte însă treptat fără a cuprinde totuşi vreun nume de rezonanţă: M. Chintescu, H. Certeneanu, C. Gheorghiu, I. Izvoranu, M. Strejanu, la care se adaugă colaboratorii recrutaţi prin poşta redacţiei, cum ar fi E. M. Z. Ionescu (Galaţi), M. M. Trişcu şi Dem. Tezlaru (Paris).

Revista are o apariţie lunară (,,la 15 a fiecărei luni") şi se vinde cu 15 lei pe an în ţară şi cu 17 lei în străinătate. După un an de la apariţie ea pare a-şi fi consolidat poziţia, iar redactorii se manifestă mai încrezători şi mai dornici de perfecţionare. În articolul către abonaţi şi cititori, redacţia vorbeşte de sprijinul Craiovei şi încurajarea capitalei, de faptul că ,,Anul trecut eram puţini şi fără curagiu; anul acesta numărul nostru a crescut şi hotărârea noastră s-a întărit" de năzuinţa de a ajunge alături de revistele cele bune etc. Revistei i se adaugă iconografia7; i se fixează o deviză: ,,Libertatea de idei"; data de apariţie se modifică ,,la 1 ale fiecărei luni", iar sediul redacţiei şi al administraţiei se mută în str. Mtr. Horezu, nr. 35. De asemeni numărul colaboratorilor creşte. Deşi dispar N. N. Popp8, C. Gheorghiu, M. M. Trişcu şi Dem. Tezlaru, forţele revistei cresc. D. Stăncescu, M. Schwarzfeld, E. Hübsch, E. Gănescu, N. Basilescu, dr. Arhimandrescu, H. Streitman, C. R. Samitca, apar în paginile publicaţiei, semnând texte de diverse tipuri, unele dintre ele foarte interesante. Cu toate acestea, în numărul ultim din anul al doilea, un articol adresat publicului, conţinând un scurt istoric şi bilanţ al revistei, degajă o stare de spirit total diferită la sfârşitul primului an. Lipsa de sprijin material, lipsa de punctualitate a abonaţilor, dezinteresul manifestat chiar de unii din pionierii publicaţiei, sunt invocate cu insistenţă, ca un fel de a preambul al unui ,,necrolog" nedeclarat. Şi într-adevăr, odată cu acest număr, publicaţia îşi încetează apariţia. Unele disensiuni par a se fi ivit în sânul redacţiei încă din ianuarie când, pentru prima dată în cei doi ani, numărul pe luna respectivă nu apare. Contopirea lui cu cel din februarie nu pare a fi decât un compromis de scurtă durată. Cu atât mai mult cu cât, în aceeaşi lună Tr. Demetrescu, sufletul redacţiei, încerca să pună pe picioare împreună cu I. T. Izvoranu şi M. M. Trişcu, foştii colaboratori ai Reviostei oltene o altă publicaţie: Revista independentă-literară-ştiinţifică . Numele său nu apare decât în primul număr. De fapt, cu cel de-al doilea număr, aceasta îşi încetează apariţia, odată cu Revista olteană. Prima serie îşi încheia astfel existenţa într-un mod nesurprinzător totuşi. Într-o atmosferă socială în care efemeritatea revistelor provinciale era în firea lucrurilor, cei doi ani ai publicaţiei în discuţie sunt o izbândă şi o excepţie. Şi totuşi, Revista olteană n-a murit în martie 1890. După doi ani de zile sub conducerea aceluiaşi neliniştit poet, de astă dată împovărat de experienţa unei gazetării obositoare la ziarul Adevărul din Bucureşti aceasta îşi face reapariţia ca supliment literar al ziarului craiovean Economistul, de la a cărui apariţie (17/29 noiembrie 1891) Tr. Demetrescu susţine cu regularitate pagina literară. Păstrând vechea deviză, primul număr al suplimentului literar apare la 1/13 mai 1892, menţionându-l ca prim redactor pe Tr. Demetrescu. Acesta, în articolul program, accentuează ideea de continuitate a publicaţiei, amintind din nou cauzele care au determinat dispariţia primei serii. Dar deşi anunţa că ,,aceiaşi tineri se grupează astăzi şi decid reînvierea copilului, poate cu aceleaşi iluzii vechi", din foştii colaboratori nu mai apare decât V. Petrescu. De fapt, doar primul număr apare sub conducerea poetului, fiind aproape în întregime scris de el. Începând cu numărul doi, ca prim redactor este anunţat Carol Scrob, în timp ce Tr. Demetrescu dispare cu totul din paginile revistei. Există în acest număr şi o explicaţie a schimbării survenite, inserată într-o notă: ,,D-nu Tr. Demetrescu, simpaticul şi talentatul poet, care pentru un moment primise a fi prim-redactor al acestui organ, s-a retras la ţară pentru a termina o lucrare de înaltă valoare. D-nu Carol Scrob a avut bunătatea de a-l înlocui". Explicaţia pare a fi reală, căci în vara anului 1982 el se retrage în satul C. (probabil Cilieni) unde-şi scrie cunoscuta lucrare Intim. Totuşi trebuie să se fi întâmplat ceva, de vreme ce înlocuitorul este o persoană despre care poetul avea şi exprimase păreri deloc măgulitoare, iar în următoarele numere el nu apare cu nici o colaborare. Oricum, plecarea sa se resimte sub aproape toate aspectele. Chiar şi colaboratorii devin alţii. Cu excepţia lui M. Strejanu, nici unul din vechea gardă nu mai apare în paginile revistei. Alături de Carol Scrob care scrie foarte mult acum semnează Th. M. Stoenescu, Ana Ciupagea, Scarlat Moscu, E. Părăianu, A. Scrob, E. Sevastos, Smara, C. D. Fortunescu. Nivelul publicaţiei scade şi, după al patrulea număr, ea îşi încetează apariţia, fără nici un avertisment, fără nici o explicaţie. Reapariţia Revistei oltene (bilunar, de astă dată) a însemnat astfel o efemeră încercare de a reînnoda un fir rupt şi o eşuată tentativă a lui Tr. Demetrescu de reîntoarcere printre ai săi, ca slujitor direct al culturii oltene.

Profilul primei serii a revistei în discuţie urmează în linii mari pe cel al Contemporanului, deşi orientarea ideologică este alta. Alături de literatura propriu-zisă şi de comentariile de diverse tipuri pe marginea literaturii autohtone şi universale, revista abordează chestiuni filozofice, politice, de educaţie etc. Pentru a realiza o imagine a felului cum îşi concepeau publicaţia înşişi realizatorii ei, este suficient să reproducem rubricile fixate de aceştia la tabla de materii a primului an: Poezii; Poezii în proză Nuvele; Studii, Note, Schiţe, Critice literare, Cronici teatrale; Portrete artistice şi Scrisori literare; Note bibliografice şi Cugetări; Economie politică, Sociologie, Finanţe; Pedagogie şi Educaţiune; Studii filozofice, Teatru; Varia. Obiectivele avute în vedere sunt exprimate de comitetul de redacţie în ,,Prefaţa" primului număr, în care vorbind despre proasta opinie manifestată faţă de tineret, socotit leneş, corupt, parazitar şi blazat redacţia îşi preciza dorinţa de a infirma asemenea păreri prin editarea unei reviste ,,care să fie deocamdată mica noastră tribună, de la care să ne răspândim simţirile şi cugetările noastre de bine şi frumos". Dincolo de această platformă generală, între membrii redacţiei erau destule deosebiri de concepţie, chiar şi între cei doi prieteni şi animatori ai revistei. În timp ce Tr. Demetrescu cunoscuse încă de la optsprezece ani influenţa socialistă devenind nu numai un admirator dar chiar şi un militant G. D. Pencioiu, avocat cu studii în Germania, vădea o formaţie liberal-progresistă, antirevoluţionară. Deosebirile ideologice sunt consemnate şi în mod explicit. Atunci când G. D. Pencioiu, în comentariul Capitalul şi Karl Marx, aduce sistemului filozofic al lui Marx o serie de critici, deşi tonul general nu este ostil ba dimpotrivă, admirativ faţă de profunzimea şi erudiţia filozofului Tr. Demetrescu se simte obligat ca în numărul următor să-şi precizeze atitudinea: ,,ţineam să desluşesc de mult că dacă în revista aceasta s-au împărtăşit ori se vor mai împărtăşi idei mai mult sau mai puţin potrivnice ideilor socialiste nu se va putea crede că deplinul grup de tineri ce conduce Revista olteană primeşte aceste idei. Ba aş putea să adaug iarăşi că nici în literatură, nici în filozofie, nici în ştiinţă nu ne împreunăm în centrul unor aceloraşi vederi".

În pofida acestor deosebiri, atitudinea generală promovată de revistă este una progresistă, înaintată. Pe plan filozofic, de exemplu, este susţinută şi popularizată concepţia materialistă despre lume. Semnificative sunt, în acest sens mai ales, notele lui H. Streitman pe marginea unor probleme filozofice şi a unor filozofi, între care se numără K. Marx, Fr. Engels, J. Dietzgen. Legea progresului omenesc, de G. D. Pencioiu; Băgări de seamă asupra progresului de H. Streitman; comentariul apreciativ asupra cărţii lui L. Guillaume, L'univers a-t-il été creé? Ou que sommes nous? (Paris, 1888), sunt materiale în care poziţia înaintată şi intenţia de popularizare educativă sunt evidente. Sunt abordate în publicaţie şi alte probleme teoretice, de obicei cu aplicare la realităţile româneşti, precum: Noţiunea de stat la noi, Din economia politică Frederic Bastiat, Muncă şi negoţ etc.

Mai numeroase şi într-un fel mai interesante sunt articole izvorâte din necesităţile cotidiene ale vieţii sociale şi politice. Şi în acest domeniu rolul lui G. D. Pencioiu este de prim ordin. Alături de pledoaria împotriva regimului exagerat protecţionist, prohibitiv şi vamal, şi în favoarea liberului schimb (Reforma comercială, Tarifa autonomă şi apărătorii ei) se impune cu deosebire atitudinea acestuia faţă de problema războiului, care se vântura în epocă. Bunăoară, într-un articol polemic -Observări critice asupra conferinţei ,,Poporul, Armata şi Şcoala" el respinge propaganda militaristă şi războinică, condamnă guvernele care folosesc miliarde pentru înarmare, în timp ce popoarele se zbat în lipsuri. Pe aceeaşi linie, în articolul vehement şi mesianic, Barbaria modernă, semnat Gri-Pen, el prevesteşte, cu surprinzătoare forţă anticipativă, flagelul ce va pustii Europa peste douăzeci şi cinci de ani, susţinând cu ardoare ideea creării de organisme şi legislaţii supranaţionale, menite să asigure pacea şi să împlinească dezarmarea generală.

În cadrul aceloraşi preocupări trebuie amintit articolul lui Tr. Demetrescu: Un cuvânt pentru ţărani cea mai înaintată poziţie atinsă de revistă într-o chestiune social-politică. Deşi este unicul său material de această natură contribuţia fundamentală a sa vizând sectorul literar articolul aminteşte vehemenţa publicistului de la Amicul libertăţii şi-l prefigurează pe cronicarul de la Adevărul. Determinat de cunoscutele răscoale din anul 1888, indică adevăratele cauze ce au sădit disperarea în ţărănimea răzvrătită, pledând cu înţelegere şi căldură în favoarea dezmoşteniţilor. Respingând afirmaţiile şarlatane că răscoalele au fost rezultatul unor meschinării politice, poetul arăta că ele sunt ,,strigătele de disperare" ale ,,proletariatului în opinci", care ,,abia are o vatră unde să-şi odihnească trupu-i pisat de osteneli şi o desagă încărcată cu cîţiva codri de mămăligă, ca să-şi astîmpere foamea".

Sectorul neliterar al revistei mai cuprinde probleme de educaţie şi instrucţie: Citirea şi recitirea în şcoalele primare, Câteva cuvinte asupra educaţiunii, Educaţiunea prin sine însăşi etc., precum şi chestiuni diverse de ordin economic: Dublul etalon, Dialog economic, Cîteva cuvinte asupra biletelor de bancă etc.; sau de altă natură: De cînd s-a introdus berea în România? Înmormîntările la noi, Zeţarul în vechile, Spînzurătoarea în medicină etc.

Interesul major îl reprezintă însă sectorul consacrat literaturii, atât în sensul receptării creaţiei literare autohtone şi străine cât şi în acel al creaţiei propriu-zise. Ambele aspecte sunt bine reprezentate în paginile revistei, ele constituind de fapt partea substanţială a acesteia. Poziţia faţă de literatura română şi cea străină este exprimată fie prin intermediul portretului literar, fie prin dezbaterea teoretică cu aspect polemic, concretizată de autorii din epocă fie prin traducerea ori prelucrarea unor scrieri teoretice străine; fie chiar prin bibliografierea unor lucrări. Partea cea mai reprezentativă este aceea a portretelor literare, datorate în marea lor majoritate lui Tr. Demetrescu. Fr. Coppée, P. Bourget, V. Alecsandri, A. de Musset, Louise Ackermann, N. Nicoleanu, M. Zamfirescu, D. Bolintineanu, Veronica Micle, sunt figurile literare ale căror profile au fost schiţate de poet, nu cu rigoarea unui critic sau a unui istoric literar, ci cu disponibilitatea unui iubitor de literatură şi a unei sensibilităţi înclinate spre autoexprimare. Dintre ele ne reţine atenţia, mai ales, portretul lui Alecsandri, în care atitudinea ostilă faţă de bardul de la Mirceşti marchează o anume orientare, proprie tinerei generaţii. Alecsandri este negat ca poet mare, căci ,,Afară de cîteva pasteluri ce sunt gentile încolo o pleavă de cuvinte banale, neîncălzite de simţire adîncă, sărace de cugetări puternice şi foarte adeseori pline de greşeli gramaticale netolerate". Noua sensibilitate ,,nu mai poate fi satisfăcută cu «cîntecile haiduceşti» sau cu «horele» bardului de la Mirceşti". Pentru Tr. Demetrescu, ,,Poeţii sînt cei mai intimi duhovnici ai sufletului omenesc. Ei sînt noi": generaţia lui cu ,,gîndurile neastîmpărate, cutezătoare, adînci", stăpânită de ,,pasiunile cu abisurile şi culmile lor" caută ,,poeţi filozofi, phihologi, marii dumnezei ai inimii omeneşti. Şi Alecsandri nu e din aceştia". Dar aşa cum la optsprezece ani luasre apărarea poetului moldovean faţă de atitudinea negatoare a lui Macedonski9, la moartea lui va reveni din nou la sentimente mai bune, scriind cu pioşenie: ,,În aceste vremuri de nevroze, de decepţiuni şi pesimism prin care trecem mai ales noi tinerii poezia lui Alecsandri e ca o muzică armonioasă şi binefăcătoare. El a fost un poet mare, un patriot ilustru, şi un fericit"10

Alături de portretele semnate de Tr. Demetrescu, au mai apărut cele scrise de G. D. Pencioiu: N. Lenau, R. Hameling, H. Heine; de M. Chintescu: M. Eminescu, şi N. N. Popp: Iulia Haşdeu. Mai interesante sunt articolele teoretico-polemice în care sunt abordate câteva probleme ce frământau opinia literară a epocii. Şi în acest domeniu contribuţia lui Tr. Demetrescu este fundamentală. De fapt, cu o singură excepţie, el este autorul tuturor acestor materiale. Cele mai multe dintre ele sunt prilejuite de personalitatea şi opera lui M. Eminescu, faţă de care atitudinea poetului craiovean evoluează de la rezervă şi obiecţie (Forma în artă), până la entuziasm şi superlativă preţuire: O pagină de psihologie literară Amorul în poeziile lui Eminescu. Dacă sub raport teoretic consideraţiile sale sunt simpliste, în referirile directe la operă intuiţia lui simpatetică îi permite realizarea unor observaţii subtile, a unor asociaţii relevante şi a unor expresii sugestive. Pline de interes se dovedesc articolele Mişcare de idei şi Temperament în artă, în care este exprimată poziţia autorului faţă de romantism şi naturalism11. În primul este accentuată mai ales poziţia antiromantică, din perspectiva pozitivismului epocii, în timp ce în al doilea este respinsă ideea gratuităţii artei, din perspectiva convingerii că aceasta ,,este un produs al mijlocului social".

Studiul care nu aparţine lui Tr. Demetrescu este semnat de M. Schwarzfeld şi se intitulează Vasile Alecsandri sau meşterul drege-strică şi apărătorii săi. Cu o argumentaţie documentată, acesta încearcă să demonstreze caracterul neştiinţific al culegerii de folclor republicată de Alecsandri în 1866 şi să anuleze apărarea cam sentimentală pe care Ionescu-Gion şi Convorbirile literare, sub pseudonimul Cosma, o fac culegerii citate.

Sunt de amintit apoi cele câteva articole care par să urmărească cultivarea estetică a cititorilor şi familiarizarea lor cu literatura universală, prin intermediul unor autorităţi în materie. Aşa bunăoară, Priviri din grabă în panorama Frumosului extrage notiţe din diverşi autori pentru nevoile unui curs elementar de estetică În atelierele spiritului articol tradus din germană de G. D. Pencioiu relatează despre ciudăţeniile, obiceiurile şi ticurile, răsfrânte şi în operele lor, ale unor mari creatori, precum Voltaire, Schiller, Diderot, Coleridge, Chopin, Rossini, Wagner etc.; iar profesorul M. Steurman publica de-a lungul a zece numere, sub titlul generic Din literatura generală, rezumatul lecţiilor ţinute la Universitatea din Copenhaga de către G. Brandes, asupra curentelor principale din literatura secolului al XIX-lea.

Rubrica bibliografică a revistei fie că se limitează doar la menţionări de titluri, fie că aici se rezumă sau se comentează lucrări reţine şi ea atenţia prin câteva elemente. De pildă, într-o Notă de analiză critică vorbind de La vie littéraire, par Anatole France, Paris, 1888 Tr. Demetrescu îşi destăinuia modelul său de comentariu literar impresionist, invocând rubrica Causeries littéraires pe care scriitorul francez o deţinea în ziarul Le temps, din perspectiva unei edificatoare profesiuni de credinţă: ,,Le bon critique est celui qui raconte les aventures de son ame aux milieux des chefs-d'oeuvre". Tot el vorbind de volumul de poezii Chaos, publicat de Emile Chevé în 1887 condamna cu vehemenţă caracterul amoral al dispreţului faţă de femeie, degajat de volum. Foarte interesantă este nota bibliografică semnată de G. D. Pencioiu, în care acesta recenzând cartea Geschichte der fremden Literatur de Otto von Leixner, 1882 remarca faptul că în pagina 70 a volumului I, la capitolul despre literatura indiană, se află un imn al beduinilor vechi, asemănător cu prima parte din Rugăciunea unui Dac şi cu ,,reflexiunea" dascălului din Scrisoarea I, imn pe care îl şi traduce (6 strofe). De remarcat că această consemnare de izvor este anterioară aceleia a lui Vasile Păun, luată în consideraţie de Perpessicius în ediţia sa critică (vol. II, p. 72).

Revista olteană se ocupă în paginile ei şi de viaţa teatrală a Craiovei, mai ales prin condeiele lui Tr. Demetrescu şi G. D. Pencioiu, recenzând spectacole, comentând organizarea vieţii teatrale, ori analizând repertoriul. Alături de articolele elogioase la adresa Elenei Teodorini şi a Aureliei Kiţu scrise de primul şi de elogiul adus de cel de-al doilea marelui actor Rossi în rolurile Hamlet, Ludovic XI, Othelo, Shylok, majoritatea articolelor de la rubrica respectivă se referă la probleme curente. De reţinut sunt asprele critici la adresa repertoriului de duzină, la adresa limbii îngrozitoare în care se făceau traducerile, sau la adresa interpretărilor melodramatice, precum şi preţuirea pieselor lui Caragiale O noapte furtunoasă şi O scrisoare pierdută a lui Anestin în rolul cetăţeanului turmentat, a lui Gr. Manolescu şi Aristiţa Romanescu în Francesca da Rimini, Romeo şi Julieta etc.

Se impune precizarea că cele două serii ale revistei se deosebesc între ele şi prin conţinut, cea din 1892 fiind aproape integral literară.

Cu excepţia unei interesante Cronici fanteziste, a unui articol de Elena Sevastos (Legănatul), a unei traduceri din germană despre rasa bretonă în lumina legendelor ei şi a articolului oarecum programatic: Definiţiunea şi însuşirile stilului, semnat în nr. 2 de către prof. M. Strejanu, revista nu conţine decât poezie şi proză, afară de reclame şi anunţuri.

Partea literară a Revistei oltene care de altfel e predominantă este constituită din poezie, proză, cugetări şi traduceri. Şi aici figura centrală este tot Tr. Demetrescu, deşi se distinge o anume polarizare ternară a preocupărilor: în timp ce acesta semnează în mod deosebit poezia (el scrie, totuşi, proză, cugetări, traducere teatru), Vasile Petrescu semnând şi cu pseudonimul Elisav susţine proza, iar G. D. Pencioiu semnând şi cu pseudonimele Gripen ori Xeres traduce din literatura străină.

Poezia primei serii a revistei atât originala cât şi cea tradusă se află sub zodia influenţei eminesciene. Lucrul apare firesc, de vreme ce publicaţia, cu excepţia primelor numere, se dovedeşte o tribună înflăcărată de popularizare, de omagiere şi de analizare a vieţii şi operei poetului.

E suficient să amintim în acest sens studiile lui Tr. Demetrescu, conferinţa entuziastă a lui M. Chintescu, publicarea nuvelei Sărmanul Dionis şi a portretului lui M. Eminescu, sau poezia aceluiaşi Tr. Demetrescu, închinată morţii poetului. Poezii ca Ea, Lîngă o fecioară, Numai frumoasă, E..., publicate aici vădesc efectul puternic al eroticii eminesciene asupra celui mai înzestrat poet al revistei, după cum nota pesimistă ori traducerile din Lenau se înscriu pe aceleaşi coordonate. Dar dincolo de poezia intimă, se află publicată şi o poezie meditativ-socială datorată, şi aceasta, lui Tr.Demetrescu care e de fapt singura personalitate poetică distinctă a revistei. Orientarea socialistă a sa, conştiinţa lui de dezmoştenit al soartei, solidar cu toţi oropsiţii vieţii, încrederea într-o altă lume, ori disperarea în faţa răului, se regăsesc în poezii ca: Gînduri ostenite, Christ, Rîs amar, Poate etc. Condiţia socială a poetului, căreia îi consacrase şi un foarte interesant articol, Cariera condeiului, revine aproape obsedant ca motiv poetic. Unui tînăr, Unui amic poet, Lui Eminescu, închid în ele revolta înăbuşită a unui artist ulcerat sufleteşte de mercantilismul filistin al acelei societăţi în care ,,poţi fi, ţi-o spun încet /Băcan, cizmar, ministru, orice... dar nu poet!". În paginile Revistei oltene apar însă şi primele acorduri ale acelei poezii care-l situează pe Tr. Demetrescu între precursorii simbolisamului românesc. Motivul parcului din poezia Prin alee, decorul funerar, cu sugestivităţi analogice, şi sensul evazionist al iubirii din poezia Farmec, dar, în primul rând, Simfonie de toamnă acea prebacoviană transpunere în cuvânt a dezmembrării interioare, interferată sugestiv cu elementele decorului autumnalo-hibernal trădează o sensibilitate nouă, marcată de condiţia citadină şi de lecturile proaspete din literatura franceză. Primul număr din seria a doua, apărut la doi ani, evidenţiază şi mai pregnant acest fenomen. Rondelurile Parfum de blondă şi Flaşnetele uitate în aceste pagini şi nemenţionate niciodată de istoria literară sunt nişte mici bijuterii poetice, demne de a figura în orice antologie a poeziei simboliste.

Cât despre ultimele numere ale seriei a doua, ele sunt invadate de versuri, dar sunt foarte sărace în poezie. Pana cazonă a lui Carol Scrob secundată în abundenţă şi precaritate de aceea a locotenentului Emil Părăianu umple paginile de versuri banale, edulcorate şi infirme, în cvasi-totalitatea lor, pe tema dragostei. Th. M. Stoenescu, C. D. Fortunescu, B. Florescu se adaugă şi ei stihuitorilor amintiţi, ultimul folosind în mod predilect limba franceză. Totuşi câteva excepţii pot fi detectate şi în aceste numere. Aşa, bunăoară, Ciupagea semnează o frumoasă poezie a neliniştii stârnită în femeie de apariţia părului alb (Iarna nu e); Elena Sevastos, o interesantă poezie epică în cadrul căreia e intercalat un bocet de evidentă factură populară (Mort de frig); iar Carol Scrob făcând excepţie de la regulă o traducere reuşită din Elena Văcărescu (În sanie). Tot la capitolul poezie merită a fi amintită legenda populară Lacrimile şi blestemul mumei sau Călătoria mortului o variantă a motivului Lenore , logodnicul strigoi publicată de M. Schwarzfeld în numărul doi din 1889, în care culegătorul conserva cu rigurozitate caracteristicile limbii informatorului. Interesante sunt şi observaţiile din Nota colectorului în care se fac precizări cu privire la informator şi un comentariu comparativ, avându-i drept termeni de referinţă pe S. Fl. Marian, G. Coşbuc, I. Pop-Reteganul, Bürger, precum şi varianta transmisă personal lui Schwarzfeld de către Jan Urban Jarnik, pe care o si reproduce.

O contribuţie însemnată la sectorul poezie este adusă de G. D. Pencioiu, în primul rând prin activitatea lui de traducător din Lenau (6 poezii), Heine (3 poezii), Schiller (o poezie) şi Petöfi (o poezie), dovedind uneori (Seară de toamnă şi Tablouri de seară) autentice calităţi de tălmăcitor. În acelaşi context merită a fi amintită traducerea lui N. Basilescu din Ossian (Resbelul din Croma fragment), traducere însoţită de câteva note informative în subsol, cu privire la originea acestor poeme şi la teoriile generate de ele.

Proza este reprezentată în primul rând prin V. Petrescu care în cele 16 scrieri ale sale; nuvele, povestiri, scrisori sau, aşa cum le numeşte el impropriu, ,,poezii în proză" vădeşte o anume înzestrare epică. din păcate estompată de banalitate şi loc comun. În nota generală a orientării revistei, şi proza se vădeşte preocupată de destinul celor umili, o bună parte din proze inspirându-se din viaţa nefericită a acestora, birjari, ocnaşi, cântăreţe de local, sacagii, orfani etc.: Maria trista poveste a unei familii de birjaricare, împovărată de sărăcie, nu-şi pierde simţul demnităţii; Moştenitoarea, evocarea unei iubiri nefericite, sfârşită tragic; Ocnaşul confesiunea bătrânului care, după 20 de ani de ocnă, se reîntoarce în satul natal, pentru a-şi uşura sufletul la mormântul soţiei ucise de el pentru o presupusă păcătuire; Despărţindu-ne, descrierea reflexelor psihologice ale unei despărţiri sunt cele mai reuşite realizări ale prozatorului, în care autenticitatea psihologiei omului simplu şi a limbajului popular cu mobilitatea lui expresivă, asociată laconismului şi tehnicii compoziţionale tensionate reprezintă calităţile lor cele mai pregnante. Şi Tr. Demetrescu scrie proze (Fără slujbă, Din lumea tristă, ţitera, Manuscrisul unui prieten) dar nivelul lor artistic este modest. Chiar mai modest decât al celor mai reuşite scrieri ale lui V. Petrescu. Mai interesantă este nuvela Manuscrisul unui prieten, în care se află germenele epic al viitorului roman Iubita. Demne de atenţie sunt şi cele două schiţe publicate aici de D. Stăncescu (De teamă şi Artă) care vădesc un anume rafinament, nu atât în compoziţie cât în selectarea faptului epic. G. D. Pencioiu trebuie să fie amintit şi de această dată, ca urmare a jurnalului său de călătorie De pe munţi. Schiţe de voiaj, interesant prin caracterul lui anticipativ în direcţia lui C. Hogaş şi mai ales Tr. Demetrescu, prin proza lui confesiune, Intim. Reţine de asemenea atenţia aici figura sadoveniană a bătrânului însoţitor, cu limbajul lui pitoresc, cu laconismul înţelept şi umorul necăutat.

Dar poate cea mai bună proză a revistei se află în nr. 3 al seriei a doua (1892). Ea se intitulează Recrutul şi e semnată Smara. Folosind cu un simţ deosebit stilul indirect liber, investigând cu abilitate sufletul simplu al omului din popor, autoarea12 conturează destinul nefericit al unui tânăr luat la oştire, care sfârşeşte prin a se sinucide. Limbajul colorat, tehnica povestirii dispusă în secvenţe, arta suspansului, analiza psihologică, dau acestei scrieri o valoare artistică notabilă.

Şi în proză se află câteva traduceri, toate grupate la rubrica Poezii în proză. Cu o singură excepţie Povaţă, după Shelley, de N. N.Popp ele sunt făcute din opera lui Turgheniev, de către H. Certeneanu. Tot la capitolul traduceri se impun a fi amintite cele două piese de Fr. Coppée, traduse de Tr. Demetrescu Lăutarul din Cremona şi Pater precum şi unele din cugetările culese de el din Schopenhauer, Al. Dumas-fils, fraţii Goncourt etc.

Născută şi întreţinută, în primul rând graţie lui Tr. Demetrescu, secundat de G. D. Pencioiu, Revista olteană reprezintă cea mai interesantă manifestare publicistică, cu profil ,,literar-ştiinţific" a Craiovei, până în ultimul deceniu al secolului trecut. Promovând o atitudine progresistă şi o literatură sensibilă la realităţile sociale, revista a conservat în paginile ei şi câteva din semnele poetice ale presimbolismului, reprezentat în mod intuitiv de autorul Simfoniei de toamnă. Ea se înscrie în viaţa culturală a Olteniei ca un moment notabil şi ca un punct de reper, plin de semnificaţii.

 

1 Scrisoare a lui Tr. Demetrescu către Al. Macedonski, 27 noiembrie 1884.
2 Ibidem, 11 septembrie 1884.
3 Loghin, O vorbă mai mult, Amicul libertăţii, 16 noiembrie 1887.
4 Îi apăruseră volumele: Poezii (1884), Freamăte (1887), colaborase la Literatorul, Revista literară, Analele literare, Peleşul etc.
5 Către publicul cititor, în Revista olteană, Craiova, martie 1890.
6 G. D. Pencioiu, Tr. Demetrescu, în Lumea nouă lit. şi şt., 28 aprilie 1896.
7 Realizată de pictorul local N. Rădulescu, aceasta cuprinde portretele personalităţilor evocate la rubrica Portrete literare.
8 În nr. 3 din iunie, al revistei, este inserat următorul aviz: ,,D. D. V. Petrescu şi N. N. Popp nu mai fac parte din comitetul nostru de redacţie. Precum ca să se ştie". Dacă V. Petrescu va reapare în paginile revistei, în ultimele ei numere, N. N. Popp nu va mai apare niciodată.
9 Scrisoare către Al. Macedonski, 14 mai 1884.
10 Tr. Demetrescu, V. Alecsandri, în Viitorul, Craiova, 26 august 1890.
11 Conceptul de naturalism îngloba, în epocă, şi, pe acela de realism.
12 Semnând cu pseudonimul Smara, iar mai târziu Maica Smara, institutoarea Smaranda Gheorghiu (1857-1944) bucurându-se de o mare longevitate a însemnat o prezenţă prelungită şi în perioada interbelică, îndeosebi în domeniul literaturii pentru copii şi tineret, cu o neostenită propensiune spre latura educativă a acestei literaturi.
 

 

eBooks Pagina de start Cuprins Despre autor
©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-806-7
Comments to: Alexandru MELIAN
Last update: Februarie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU