eBooks Pagina de start
Despre autor
 

II. CERCETĂRI ŞI FIŞE DE ISTORIE LITERARĂ ÎN REGISTRU MINOR

2. CRITICI ŞI DRAMATURGI DE FUNDAL

(FIŞE DE DICŢIONAR)

NICOLESCU, GEORGE, CRISTEA

(26 mai 1911 24 nov. 1967)

 

S-a născut la Ploieşti. Absolvent, în anul 1931 al Facultăţi de Litere şi Filozofie din Bucureşti, îşi ia, în 1944 doctoratul cu o teză despre Duiliu Zamfirescu.

După o perioadă în care a funcţionat ca profesor de liceu îşi începe cariera universitară ca bibliotecar ajungând, în ultimii ani de viaţă, profesor şi decan al Facultăţii de Limba şi Literatura Română.

Desfăşoară, mai ales după 1944, o bogată activitate de istoric şi critic literar, ca adiacenţă a preocupărilor sale didactice (a predat Istoria literaturii române şi Introducere în studiul literaturii). Debutează la 26 de ani cu studiul monografic ,,Ideologia literară poporanistă. Contribuţia lui G. Ibrăileanu şi bibliografia problemei" care evidenţiază încă de pe atunci acribia documentară, spiritul pozitiv şi orientarea sociologică în descendenţă Gherea-Ibrăileanu. În afara unor broşuri de popularizare (,,Subiectivismul în cercetarea literară", ,,Nicolae Bălcescu", ,,Mihail Kogălniceanu", ,,Rolul revistei Contemporanul la ridicarea culturală a României", ,,Arta şi munca"), publică trei cărţi importante pentru istoria literară a timpului: ,,Viaţa lui Vasile Alecsandri", ,,Curentul literar de la Contemporanul", ,,Studii şi articole despre Eminescu".

Contribuţia sa la dezbaterea problemelor de istorie, critică şi teorie literară, este mult mai bogat reprezentată în presa timpului în care a publicat, în afara cronicilor, peste 150 de articole şi studii. Un mare număr dintre ele au un caracter teoretic, referindu-se îndeosebi la problemele istoriei literare, ca disciplină. Sunt analizate raporturile dintre istoria literară şi domeniile înrudite (critică, estetică, istorie etc.), este elaborată o introducere în studiul literaturii (publicată în 1941 în două numere ale revistei Curentul literar) care va sta la baza cursului său universitar de mai târziu, abordează probleme teoretice şi metodologice cu privire la monografiile istorico-literare, cu privire la periodizarea literaturii române moderne, la relaţiile dintre naţional şi universal, dintre personalităţi şi curente.

Concepţia sa despre istoria literară este de factură mărturisit lansoniană. Şi-a exprimat-o în mai multe împrejurări, cel mai amplu într-un studiu publicat în anul 1957 în Analele Universităţii ,,C. I. Parhon" (,,Din problemele unei istorii a literaturii române"). Pentru G. C. Nicolescu istoria literaturii este o lucrare de sinteză (,,nu de analiză", ,,nu colecţie de tablouri individuale") în care se reconstituie ansambluri complexe în dezvoltarea lor, cu forţele lor interioare convergente şi contradictorii. ,,Ea trebuie să prezinte cursul literaturii unui popor, nu momente mozaicale din ea, să prezinte pe fiecare scriitor, fiecare operă, în cadrul acestui curs subliniind la fiecare ce aduce nou, îmbogăţitor, din punctul de vedere al conţinutului şi al formei, în largul proces de creştere a întregii literaturi". Obiectul istoriei literare trebuie să-l formeze nu numai scriitorii şi operele lor, ci, de asemenea, revistele şi ziarele care publicau literatură, traducerile, mişcarea teatrală, problemele teoretice ale artei, curentele şi cercurile literare, problemele de limbă literară şi folclor, raporturile cu celelalte literaturi. Concepţia lui G. C. Nicolescu asupra istoriei literare este complexă şi generoasă, dar într-un anume fel, utopică. O sugerează el însuşi atunci când afirmă că aceasta este ,,o specie de lucrare ştiinţifică ale cărei culmi n-au fost încă atinse, care n-a fost încă definită până acum, poate nici suficient ilustrată în mod deosebit, o specie de lucrare ştiinţifică al cărei profil structural şi arhitectonic n-a fost încă deplin elaborat şi stabilit". Dovadă că el însuşi nu s-a aventurat în elaborarea unei istorii literare pe care, de altfel, o socotea posibilă doar prin eforturile unor colective de specialişti, înarmaţi nu numai cu o pregătire foarte serioasă şi cu un devotament profesional fără fisură, ci şi cu un ansamblu întreg de lucrări şi instrumente preliminare, absolut indispensabile (bibliografia literaturii româneşti, catalogul periodicelor româneşti, colecţii de documente literare, publicarea manuscriselor, ediţii bune fără trunchieri şi fără paranteze, studii şi contribuţii parţiale de istorie literară, monografii asupra scriitorilor şi problemelor mai importante din literatura noastră, toate acestea fiind socotite ,,coloanele de susţinere absolut necesare ale adevăratei istorii a unei literaturi"). Merită a fi evidenţiată respingerea, în 1957 a manifestărilor de sociologism vulgar şi a practicilor de editare trunchiată a scriitorilor români. Se impune de asemenea atenţiei subtextul anti-călinescian al atitudinii sale, subestimarea, într-o anume măsură, a personalităţilor în configurarea istoriei literaturii, precum şi respingerea oricărui coeficient de implicare subiectivă a istoricului literar în realitatea istorică pe care o comentează.

Lucrările sale fundamentale le dă însă în domeniul criticii şi istoriei literare propriu-zise. ,,Viaţa lui Vasile Alecsandri", ,,Curentul literar de la Contemporanul", ,,Duiliu Zamfirescu", reprezintă contribuţii serioase, de referinţă, a căror răceală şi austeritate sunt compensate de soliditatea documentară şi tensiunea argumentaţiei, iscată în mare măsură din propensiunile unui spirit prin excelenţă polemic. Volumul ,,Studii şi articole despre Eminescu" dezvăluie, pe de o parte, acribia exegetică, minată într-o anume măsură de inapetenţa pentru inefabil, iar pe de altă parte ispita pentru aspectele controversate ale istoriei literare în care îşi exprimă transparent propriul punct de vedere, întemeiat, de obicei, pe o argumentaţie documentară solidă şi pe demersuri logice nu totdeauna invulnerabile. (,,Contribuţii la lămurirea «enigmaticei» Floare albastră, ,,Problema autenticei versiuni a Luceafărului", ,,Contribuţii la definirea şi delimitarea romantismului românesc"). Scrie un mare număr de articole, o parte dintre ele adunate în volumul postum ,,Structură şi continuitate", despre scriitori români (D. Zamfirescu, V. Alecsandri, M. Eminescu, M. Kogălniceanu, G. Ibrăileanu, I. L. Caragiale, G. Coşbuc, C. D. Gherea, M. Sadoveanu, L. Rebreanu, A. Macedonski etc.), despre curente şi mişcări literare (,,Curentul de la Dacia literară", ,,Paşoptismul românesc", Semănătorismul", ,,Discuţii în jurul simbolismului" etc.,), despre diverse aspecte controversate ale istoriei literare româneşti (,,Primul roman de idei românesc: Lydda de Duiliu Zamfirescu", ,,Paternitatea Cântării României", ,,Contribuţii la o periodizare a literaturii române moderne" etc.). Şi în acest cadru, soliditatea informaţiei, seriozitatea profesională, împinsă până la severitate faţă de sine şi faţă de ceilalţi, tensiunea argumentaţiei întreţinută de spiritul polemic, conferă articolelor şi studiilor statutul unor contribuţii de referinţă. Chiar şi prin limitele lor concretizate, în primul rând într-o anume tendinţă sociologizantă, de eludare a imponderabilelor, a imprevizibilului, a determinărilor subiective, într-o perspectivă, uneori mecanicistă asupra raporturilor dintre literatură şi societate, dintre estetic şi extra-estetic, în stilul cam sec şi incolor.

A colaborat la Cuvântul, Universul literar, Chemarea vremii, Convorbiri literare, Cuirentul literar, Luceafărul, Viaţa românească, Revista Fundaţiilor, Analele Universităţii C. I. Parhon, Tribuna, Contemporanul, Steaua, Gazeta literară, Secolul 20 etc. A îngrijit ediţii din operele lui V. Alecsandri, D. Zamfirescu, Gh. Brăescu, C. Mille, a tradus din limba rusă, a scris un număr mare de prefaţe şi postfeţe.

 

BIBLIOGRAFIE

Ideologia literară poporanistă. Contribuţia lui G. Ibrăileanu şi bibliografia probleme, Institutul de Istorie literară şi folclor, Bucureşti, 1937.

Viaţa lui Vasile Alecsandri, EPL Bucureşti, 1962.

Curentul literar de la "Contemporanul", Edit. Tineretului, Bucureşti, 1966.

Vasile Alecsandri, Bucureşti, Meridiane, Publishing, 1967.

Vasile Alecsandri, Bucureşti, Editions Méridianne, 1967.

Studii şi articole despre Eminescu, EPL, Bucureşti, 1968.

Structură şi continuitate. Minerva, Bucureşti, 1970.

Duiliu Zamfirescu, Text ales şi stabilit, completări bibliografice, indice de nume şi titluri de Georgeta Adam şi Ioan Adam, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1980.

 

Referinţe critice

Marin Bucur, Istoriografie literară românească, Ed. Minerva, Bucureşti, 1973.

Marian Popa, Dicţionar de literatură română contemporană, Ed. Albatros, Bucureşti, 1971.

Alexandru Dima, G. C. Nicolescu, în Revista de istorie şi teorie literară, nr. 2, aprilie iunie 1968.

Al. Crişan, Nicolescu, G. C., Structură şi continuitate. Pagini de istorie literară, Bucureşti, Ed. Minerva, 1970, în Orizont, nr. 9, sept. 1970.

Virgil Ardeleanu; Nicolescu, G. C., Structură şi continuitate. Pagini de istorie literară, Bucureşti, Ed. Minerva, 1970, în Steaua nr. 7, iulie, 1970.

Mircea Popa, Nicolescu, G. C., Structură şi continuitate. Pagini de istorie literară, Bucureşti, Ed. Minerva, 1970, în Tribuna nr. 33, 13 august, 1970.

Ion Buzaşi, Nicolescu, G. C., Studii şi articole despre Eminescu, Bucureşti, EPL., 1968, în Tomis, nr. 5, mai 1968.

 

 

eBooks Pagina de start Cuprins Despre autor
©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-806-7
Comments to: Alexandru MELIAN
Last update: Februarie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU