eBooks Pagina de start
Despre autor
 

III. IMPRESII DE LECTURĂ

Silviu Angelescu, Portretul literar,

Ed. Univers, BucureŞti, 1985

 

Cartea consacrată portretului literar, sub semnătura universitarului Silviu Angelescu, este la origine o remarcabilă teză de doctorat. Supunând cercetării şi meditaţiei problemele portretului literar, autorul răspunde unei absenţe din câmpul teoriei literare şi în acelaşi timp unor interogaţii pe care singur şi le formulează. Constatarea interesului sporadic şi pasager pentru această ,,figură", precum şi a utilizării abuzive sau unilaterale a termenului în câmpul literar, devine punctul de plecare al propriei construcţii şi factorul incitant al investigaţiei.

Arhitecturată între un capitol preliminariu, care indică premisele propriei cercetări, şi un epilog sintetizator, care propune o perspectivă deschisă asupra subiectului, lucrarea cuprinde patru mari secţiuni. Prima, intitulată Problemele figurii, analizează cu un strălucit spirit de sistem, implicaţiile teoretice ale portretului literar, argumentând, într-o demonstraţie caleidoscopică, identitatea acestuia de ,,centru strategic al construcţiei epice". Tipologia portretului este disociată din perspective diferite, dezvăluindu-se mult mai complexă şi mai relevantă decât eram obişnuiţi s-o receptăm până acum. Examinat în funcţie de natura relaţiilor cu realul, de raportul dintre autor şi model sau de natura sentimentelor care modelează imaginea, cercetat din perspectiva unităţii formale, a relaţiei dintre imagine şi model sau al locului pe care-l ocupă în construcţia epică, portretul literar este dezvăluit în toată complexitatea lui revelatorie. Cum literatura ,,nu este numai un sistem, ci şi un proces, un fenomen care presupune devenirea prin articulare în timp", capitolul 2, intitulat Portret şi istorie, urmăreşte determinările istorice ale figurii. Antichitatea clasică, evul mediu, renaşterea, clasicismul, romantismul, realismul, literatura de avangardă reprezintă matriciile culturale ale căror semne specifice sunt căutate şi în configurarea diacronică a portretului literar. Deşi funcţionează o anume selecţie reductivă determinată în ultimă instanţă de realitatea nonschematică a devenirii istorice S. Angelescu, vădind un permanent simţ al relativităţii, distinge destul de convingător tiparele istorice ale portretului literar, plecând de la convingerea că acesta ,,concentrează şi fixează într-o imagine semnificativă modalitatea de asumare a condiţiei umane, implicată de o concepţie şi un tip de sensibilitate care exprimă epoca".

Mărturisindu-şi educaţia carteziană a gândirii, autorul ajunge în mod necesar, la adiacenţa determinării temporale şi, după ce lansează interogaţia de rigoare, supune analizei şi determinarea spaţială. Este substanţa capitolului Portret şi cultură, capitol dens, spectaculos şi plin de culoare, unde, esenţial, este demonstrată cu numeroase şi convingătoare exemple, valabilitatea acestui enunţ: ,,Frumosul uman (...) se dezvăluie a fi o categorie dezarmant de relativă, cu flexiune nu numai istorică, ci şi spaţială". Dispoziţia mentală, exprimând orizontul fiecărei culturi este pusă în ecuaţie de autor pentru a constata existenţa unui complex sistem de modalizări ale figurii care-i conferă acesteia atribute specifice determinării spaţiale.

Ultima parte, Portretul în literatura orală, închide geometria lucrării, analizând problemele portretului literar într-un alt spaţiu al literaturii decât cel avut în vedere anterior. Diferenţa dintre literatura scrisă unde comunicarea este mediată prin relee şi literatura orală în care comunicarea nu poate face posibilă înţelegerea decât prin contactul direct între colocutori se repercutează şi în planul figurilor, făcând necesară o abordare a lor diferenţiată. Este şi ceea ce face S. Angelescu în această ultimă secţiune, cu siguranţă şi dezinvoltura specialistului care este în problemele de folclor şi etnologie.

Ideea fundamentală pe care se instituie demersul teoretic al capitolului este că, funcţionând asemenea unor ideograme, portretele nu sunt concepute să prezinte o individualitate, ci o categorie şi, deci, ele nu sunt înzestrate cu trăsături personale, ci cu atribute ale seriei. Convenţia figurii, fiind subsumată funcţiei sale poetice care canonizează imaginea sub presiunea modelelor normative, determină în literatura orală ,,un sistem de portrete formulă, funcţionând asemenea unor fişe de înmatriculare a personajelor".

Deşi lucrările teoretice de această factură solicită de obicei cititorului eforturi deosebite, voinţă şi tenacitate de a duce lectura până la capăt, cartea în discuţie, fără a pierde nimic din rigoarea şi adâncimea ştiinţifică menţine mereu treaz interesul lecturii, atât prin pertinenţa şi supleţea ideilor vehiculate, cât şi prin fineţea analitică, exercitată asupra unui mare număr de texte literare, selectate cu inteligenţă şi gust din toate orizonturile literaturii universale.

Apetitul interogaţiei, siguranţa şi limpiditatea limbajului, conştiinţa limitelor şi a relativului, funcţionalizarea notelor în sensul deschiderilor de interpretare şi adâncire îl recomandă cu generozitate pe Silviu Angelescu, concurând în mod convergent spre aceeaşi impresie de izbândă a unei vocaţii aşteptată să făptuiască în continuare şi să confirme.

 

 

eBooks Pagina de start Cuprins Despre autor
©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-806-7
Comments to: Alexandru MELIAN
Last update: Februarie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU